A.

Metode şi tehnici specifice de management
Metoda diagnosticării
Două abordări : fază a muncii managerului (în
exercitarea sarcinilor de control-evaluare) şi
metodă de sine stătătoare (utilizată
de un grup de manageri şi specialişti pentru
examinarea unor situaţii complexe).
Caracteristici principale :
- esenţa aplicării ei constă în analiza cauză-efect;
- carcterul predominant participativ;
- finalizarea sa în recomandări.

Avantaje: - asigură fundamentul necesar elaborării
şi aplicării programelor de dezvoltare ale firmei;
- preîntâmpină apariţia unor disfuncţionalităţi
majore (identif.cauzelor în faze incipiente);
- amplifică rapid potenţielul firmei prin
acţionarea asupra cauz.gen.de p.forte;
- asigură baza informaţională necesară adoptării
unor decizii strateg., tact.si curente eficace.
Limitele, dacă pot fi numite aşa, rezidă în efortul
apreciabil pe care-l implică utilizarea sa.

.pentru un scurt interval de timp . în vederea soluţionării în comun a unor sarcini cu caracter informaţional sau decizional.constă în reuniunea mai multor persoane . Şedinţa .sub coordonarea unui manager.

A şi CE. . . . fiind nemijlocit implicată în exercitarea P.de informare.. O.a două sau . C.Calitatea şedinţei condiţionează sensibil calitatea managementului.).eterogene (cu elem.decizionale.de explorare.de armonizare. .. . Categorii de şedinţe: .

.finalizare (închiderea).pregătire..desfăşurare (derularea).. .) . .) Reguli pentru efectuarea unei şedinţe (pentru examen .deschidere...Etape: . (pentru examen ...... Pregătirea implică un set de decizii şi acţiuni: .. ...

.dezvolt. .facilitarea schimbului de experienţă între persoane etc.sporirea nivelului de informare a personalului. Dezavantaje (potenţiale): .reducerea operativităţii rezolvării unor probleme.fundamentarea mai temeinică a deciziilor. coeziunii în cadrul compartimentelor.Avantaje: . . . . .consum mare de timp.scăderea responsabilităţii unor manageri.

a uneia dintre sarcinile sale de serviciu unui subordonat. Delegarea Atribuirea temporară .de către un manager .ierarh. competenţe şi responsabilităţi spre niv. însoţită şi de competenţa şi responsabilitatea corespunzătoare. (delegare / descentralizare temporară) .inferioare. Deplasare de sarcini.

7.10.încredinţarea responsabilităţii. .nr.) Componentele delegării: . Responsabilitatea rămâne şi a managerului care a făcut delegarea (dublarea responsabilităţii). . .însărcinarea.atribuirea competenţei formale.Abordarea comparativă centralzare-descentralizare / delegare (tabel.

la un nivel superior.valorificarea.condiţii mai bune – pentru subordonaţi – privind dezvoltarea pe plan profesional (inclusiv managerial). . . Avantaje .climatul de muncă favorizează într-o măsură sporită iniţiativa.redusă). .folosirea mai raţională a capacităţii managerilor (degrevarea de soluţ. .unor probleme de import. a potenţialului execut.şi managerilor. creativitatea. încrederea în forţele proprii.

posibilitatea diminuării responsabilităţii în muncă a persoanelor implicate. Limite . . din cauza înlocuirii temporare a managerului cu un executant (sau manager de pe un nivel ierarhic inferior).posibilitatea neexecutării întocmai a sarcinilor. .

sistemului informaţional. Modalitate de raţionalizare a : . . prestabilită şi transmise operativ beneficiarilor (destinatarilor manageri). prezentate într-o formă sintetică. .(structurii) bugetului de timp al managerilor. Tabloul de bord Ansamblul de informaţii pertinente referitoare la rezultatele obţinute în domeniul condus.

avertizare.decizională.cauze ale abaterilor. . . . Funcţiile (de): .informaţii relevante(obiective previz. . .).finalitatea sa este adoptarea deciziilor de corecţie sau actualizare.Aspecte privind conţinutul: .evaluare.informare. .şi realiz.

economic..consistent. . Limite.......(pentru examen) .. .adaptabil.riguros... .accesibil. Etape..Cerinţe: .sintetic... .. .echilibrat... Avantaje. ... ..expresiv..

... MO.evaluarea şi valorificarea producţiei de idei.se utilizează ca atare sau în contextul unor SMT (man. analiza valorii etc.. . .desfăşurarea propriu-zisă a reuniunii (liderul-animator) .pregătirea reuniunii de creativitate. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii personalului Metode intuitive (caracterizate prin eliminarea unor restricţii de natură afectivă ori intelectuală persoanei creatoare sau grupurilor de creativitate): Brainstorming – etape: .. B. .grup 8-12 persoane.prin proiecte.) .

....grup mai mare(cca. dezbaterea problemelor(pe grupe şi în plen)..şi alte deosebiri (pentru examen) etape: pregătirea reuniunii de creativitate.. . evaluarea soluţiilor formulate..30 persoane)..Metoda (reuniunea) Philips 66 .

obţinerea de idei noi în toate problemele majore cu care se confruntă managerii. .derulare prin stimularea proceselor creative. . .trei etape.limita principală.factorii principali.Sinectica .avantajele.premise. Metoda Delphi .postulate. Metoda Delbecq . .avantaje.limite. . . . . .două reguli.

identif.şi eval.tuturor variabil. existenţi): Analiza morfologică Matricea descoperirilor – etape: . variabile.de idei sau situaţii noi.diagnostic. .semnificative implicate. .Metode raţionale (axate pe efectuarea unor “combinaţii” între elemente. factori etc.domen.în care se doreşte obţ.

al resurs.realiz. .soluţ.şi actiuni.prez.p.examin.bi sau tridimens. probabil aplicab.(matric. inaplicabile.). .şi efectelor.de două sau mai multe variab.rezultate grupându-le (în funcţ.în viitor.tuturor combin.analiza şi caracteriz. . avantaje limite . .lor sub forma de deciz.de utilitate) în 3 categ.: aplicabile în prezent.acestor soluţii managerilor în vederea finaliz.aplicabile în prezent d.neces.v.combinaţ.

probleme ptr. Metode şi tehnici manageriale prin costuri C1.postoperativ. costuri injusterentab. sursă de dezinformare) Metoda globală Metoda pe faze .indirecte. repartiz.producţie cu ciclu lung de fabric. nerealistă/produs.ch.. C. Metode şi tehnici clasice de management prin costuri Metoda pe comenzi: limite(caract. abateri nereale şi cunoscute cu întârziere.

necesită: . . C2. . Metode şi tehnici evoluate de management prin costuri Metoda normativă .normarea costurilor. .evidenţa şi urmărirea costurilor de producţie (consemnarea abaterilor şi transmiterea operativă a acestora către decidenţii interesaţi) .stabilirea costului efectiv al (producţiei şi) produselor. pe total şi la nivel de produs.

vinovaţii etc.creind premisa promovării unor mecanisme motivaţ. de mai mică complexit.Faţă de metoda pe comenzi.realiste. cea normativă permite un control operativ al costurilor şi furnizarea de informaţii pertinente privind abaterile. cauzele. .organiz. Limita principală: imposibilit. defalcării costurilor până la nivelul subdiviz.

O.şi analiza abaterilor faţă de ch.normate (motivare redusă) Metoda costurilor directe Sistemul cost-oră-producţie (S.la toate eşal.H.examen).ec.de muncă şi stabilirea de cost.. organizatorice . se permite extinderea gest. urmăr.P.la niv.C.) – 6 etape(ptr.. se multiplică avantajele manag.juste. nu asigură înreg.examen).Metoda taxă-oră maşină (T.M.loc.) .9 etape(ptr. tranmit.

.. .calit. . . acţiuni etc.Analiza valorii – metodă importantă de optimizare a costurilor şi/sau îmbunătăţ.tratarea produs... determinarea efic. – 5 etape(ptr.: .şi faze.produs..stabilirea unei corespondenţe nemij.constructive ale acestora. serviciului .examen . sistemică ce se asigură domeniului cercetat.. analiza.serv.etc. informare.ec..funcţiilor şi nu a comp. între costuri şi utilit.serv.... reconcep..): prgatirea cercet.etc ce se bazează pe abordarea funcţională.produsului.. prin interm.viziunea globală.

.. avantaje(principale). avantaje.asupra:. efecte pozitive.forme. . promotorii tendinţei..Creşterea gradului de sofisticare a elementelor metodologico-managerială: -modalităţi principale. .Computerizarea crescândă a instrumentarului managerial: .Proliferarea amplă a sistemelor. metodelor şi tehnicilor manageriale: -două faţete. Tendinţe pe plan mondial în abordarea metodologico-managerială . impact pozitiv.. . .Conturarea unei dimensiuni participative a sistemului metodologico-managerial al organizaţiei: -forme(principale).

Internaţionalizarea sistemelor. Imprimarea unei viziuni sistemice accentuate conceperii şi utilizării instrumentarului managerial. avantaje. . Profesionalizarea implementării instrumentarului managerial: -modalităţi.Ascendenţa elementelor metodologico-manageriale cu un puternic conţinut motivaţional: -modalităţi. avantaje. metodelor şi tehnicilor manageriale: -forme. -forme. efecte pozitive. avantaje.