ČUDO

IZLEČENJA

Naslov originala:
Čudo izlečenja, dr Milisav Nikolić

Izdavač:
CNS

Prvo izdanje:
2012.

Tehničko uređenje:
CNS

Dizajn korica:
Vladimir Jajin

Štampa:
Topalović

dr Milisav Nikolić

ČUDO
IZLEČENJA
Priručnik za unapređenje zdravlja
i rešavanje zdravstvenih problema

Cirih, 2012

4 .

.. 51 .................................. Sadržaj ...................Sida .... 19 .Autizam i oboljenja mozga ..............................Dijabetes .................................................................................. 68 .... 105 .......... 100 ............................... 89 ............................Konzumiranje vode ..................................................... 73 ..............Sunčanje ................ 36 .......... 39 ....................Fizička aktivnost ............ 84 .Problemi sa vidom .............................................Rak .. 98 ..... 91 ...........Oboljenja bubrega .............. 7 Prvi deo: Principi zdravog života ........................Zdrava ishrana ..Čist vazduh ...........................Ostala oboljenja ... 95 .......................................Nervna oboljenja .......................................................................... 33 ............................................................... kostiju i kože ......................... 44 ..........................Psihička oboljenja .............. 41 ....................Bolesti srca .......................... 46 Drugi deo: Principi prirodnog izlečenja .Zdrava duhovnost .. 102 ...... 13 ..........................Uvod ......................................... 49 ...................Umerenost ..... 87 .....Odmor ....................................... 11 .........Oboljenja mišića.........................Osnove izlečenja ...........

Dodatak: Priprema zdrave hrane ............ 107
- Uvod ......................................................... 109
- Sokovi ....................................................... 111
- Obroci u čaši ............................................ 128
- Slatka jela .................................................. 134
- Slana jela ................................................... 147
- Biljna mleka ............................................. 157
Bibliografija ................................................ 160
O autoru ..................................................... 162

Uvod
U savremenom svetu veliko je čudo sresti
zdravog čoveka. Skoro svako ima neki
zdravstveni problem, a ono što je zapa-
njujuće jeste da ljudi najviše oboljevaju od
najtežih oboljenja, a to su ona duhovne pri-
rode. Rak i dijabetes, bolesti srca i bubrega
nisu najgore stvari koje čoveka mogu da
zadese. Najgore je kad čovek poludi, kad
izgubi mir, kad padne u depresiju, kad mu
nije do života i kada počne da razmišlja o
samoubistvu. Na žalost, najprodavaniji le-
kovi u apotekama su upravo oni za lečenje
depresije i drugih oboljenja duhovne priro-
de.
U isto vreme, bolesti koje su do pre sto go-
dina bile nepoznate, kao što su rak, bolesti
srca i dijabetes, šire se kao epidemija po
celom svetu.

7

Čudo izlečenja

Ali, postoji dobra vest: Sve te bolesti mogu
se pobediti! Savremena medicinska istraži-
vanja potvrdila su drevnu medicinsku izre-
ku koja kaže: „Ne postoje neizlečive boles-
ti. Postoje samo neizlečivi ljudi - oni koji
ne žele da odbace svoje loše navike.”
Ako odemo u prirodu videćemo da sav
biljni i životinjski svet funkcioniše u har-
moniji i bez bolesti. Zašto? Zato što žive
po prirodnim zakonima. Na isti način, čo-
vek je stvoren da nikada ne bude bolestan.
Ukoliko čovek prihvati da živi po jednos-
tavnim prirodnim zakonima, koje naziva-
mo „zakonima zdravlja”, on neće znati za
bolest i postaće deo zdravog i predivnog
prirodnog ambijenta koji mu se nalazi na
dohvat ruke.
Ali, kao da je savremeni čovek zaboravio
na prirodu, na zakone zdravlja i tehnike
prirodnog izlečenja koje su ljudi - u ne tako
davnoj prošlosti - odlično poznavali i us-
pešno primenjivali.
U ovoj knjizi iznećemo principe zdravog
načina života pomoću kojih možemo da
8

Uvod unapredimo svoje zdravlje do savršenstva i da nikada ne budemo bolesni.jer samo oni koji su bogati zdravljem. Dr Milisav Nikolić Cirih. Nadam se da će vam ova knjiga pomoći da unapredite svoje zdravlje. i da na taj način ostvarite najveće domete sreće i blagostanja u životu . U dodatku knjige nalazi se obilje re- cepata za pripremanje ukusne i zdrave hra- ne. Švajcarska 9 . ako ga imate.o čemu svedoči veliki broj izlečenih pacije- nata. da rešite svoj zdravstveni problem. mogu da budu bogati i svim drugim stvarima.ali baš svaka bolest . U drugom delu knjige objasnićemo kako se jednos- tavnim prirodnim tehnikama može pobe- diti svaka bolest .

10 .

Prvi deo PRINCIPI ZDRAVOG ŽIVOTA .

12 .

Ako ne budemo imali bogatstvo mira. pri- rodna. Čovek koji je izgubio 13 . To je najveće blago koje imamo i koje bi trebali naročito da čuvamo. Ukoliko nekom žele da postave najčešće postavlja- no pitanje: „Kako si?“ oni pitaju: „Kakav je tvoj mir?” Mir je nešto najvažnije što možemo da po- sedujemo. porodična. ljudi se pozdravljaju rečima: „Mir tebi!” (hebrej- ski „Šalom”.materijalna. gde su nastale sve monoteističke re- ligije (judaizam. Čovek koji nema mir može da oboli od svake bolesti. Zdrava duhovnost Najvažniji princip zdravog života je zdrava duhovnost. hrišćanstvo i islam). nećemo imati ni druga bogatstva . bez obzira koliko se zdravo hranio i pravilno izvršavao druge zdravstvene obaveze. arapski „Selam”). U zemljama Bliskog Istoka.

radosni i spo- kojni. Čovekov glavni cilj u životu trebao bi da bude da stvara iskrene prijatelje. mi ćemo uvek biti smireni. u stanju je da ostvari podvige i rezul- tate kakve ni sam ne može da zamisli u naj- boljim snovima. velika većina svetske populacije je živela u prirodnom ambijentu. koja su dobra i ko- jima je najveća želja da nas nečim obraduju. Ne ta- ko davno. Bog je stvorio čoveka da živi u prirodi.Čudo izlečenja mir u stanju je da uništava samog sebe i sve oko sebe. i da zajedno sa njima učestvuje u stvaranju novih prijatelja. čovek koji ima mir u svom srcu. naš mir nikada neće biti ug- rožen. u okruženju velike i brojne porodice. Kada smo okruženi onima koji nas vole. čovek treba da ima pravilne ciljeve u životu. Zato je dostizanje mira primarni cilj kojem bi čovek trebao da teži u životu. Sa druge strane. Da bi dostigao mir. a u istom domaćinstvu je zajedno živelo nekoliko ge- 14 . da bude okružen njima. U prisustvu dece.

sin. Nekada su se ljudi takmičili u gostoprim- stvu i ljubaznosti. otac. a to su ljudi koji su nam prijatelji i koji nas vole. Zdrava duhovnost neracija . za sreću u životu nije neophodno da imamo mnogo prijatelja.duhovne stvari. Ali. da nema koga da voli i za koga da živi. unuk i praunuk. Na žalost. Važno je zapaziti da novcem nije moguće kupiti najvažnije stvari . a zanemario je duhovna . Is- kreni prijatelji se ne mogu kupiti. Najveća nesreća koja čoveka može da za- desi jeste da ostane sam. Deda.srećno i zadovoljno. svoje prijatelje. i ostao je sam. i da nije voljen. sa svojim porodicama. Dovoljno je da imamo samo jednog. pa da opet imamo za koga da živimo i kome da se radujemo. savremeni čovek je izabrao da trči za materijalnim bogatstvima.zanemario je svoje bližnje. a sve sa ciljem da pruže ljudima ljubav i učine ih da i oni budu takvi .da kao ljubazni i moralni ljudi budu deo kruga prijatelja koji brinu jedni o drugima. Mir se ne 15 . međusobno su se nadopunjavali i sarađivali u stvaranju onoga što je najvrednije.

Jov. 16 . vide- ćemo da su najduhovniji ljudi bili ujedno i materijalno veoma bogati (Avram. Ako pogledamo kroz istoriju. da se bavi ekonomijom. Imati materijalna bogatstva i ulagati ih u prijatelje i porodicu. čovek mora da radi na sebi. u kojoj su date sve potrebne instrukcije kako bi čovek trebao da živi . na isti način se stiču znanja i veštine o tome kako se dostižu duhovna bogatstva. Naravno da biti materijalno bogat nije neš- to loše. kako da formira porodicu. da bi mogao da stvara prijatelje i da ima mir. da vodi državu. Solomon.). da stiče znanja i veštine o tome kako se ost- varuju pomenuti ciljevi. čovek može da uči od duhovno mudrijih i iskusnijih ljudi o ovom važnom aspektu čovekovog života..kako da se hrani. Da- vid. I kao što čovek uči iz stručne literature i od veštih ljudi kako da se bavi biznisom i da zarađuje novac. Iskreni prijatelji se stvaraju.Čudo izlečenja može kupiti. da bude zdrav i dr. Ali. Danilo. Najbolja stručna literatura iz ob- lasti duhovnosti je Biblija ili Sveto Pismo.. Takođe.

za svoje bližnje. 17 . kada živi zbog novca. i kada čovek zna zašto živi . Zdrava duhovnost predstavlja najbolju investiciju. I ovde su potrebna određena znanja da čo- vek ne bi bio izmanipulisan. a ne zbog nekih viših. porodicu i otadžbinu.ne zbog ljudi oko sebe koji su potencijalno njegovi najveći prijatelji. decu. Najviši domet duhovnosti i mira dostiže se kada se čovek osposobi da stvara porodicu. da pravilno izabere bračnog druga koji je zainteresovan za ostvarenje istog cilja. Mnogi ljudi iz neznanja pokušavaju da kupe mir i duhov- nost dajući velike novčane priloge raznim problematičnim ljudima i organizacijama koji se lažno predstavljaju kao Božji pred- stavnici na Zemlji. Još je bolje ako čovek uspe da se organizuje da živi sa po- rodicom u prirodnom ambijentu i da vodi svoj privatan posao u kojem neće mnogo zavisiti od dešavanja na tržištu (ekonomske krize i dr). duhovnih ciljeva . Problem nastaje kada čovek postaje rob materijaliz- ma.

” Čovek koji gleda u ono što je dobro.pažljivo bira u cilju jačanja svoje duhovnosti. filmove koje gleda i ljude sa kojima se druži . a time i zdravlje. muziku koju sluša. razmišlja o onome što je dobro i druži se sa dobrim ljudima. 18 . čita ono što je dobro. duhovnog zdravlja i sticanja mira. Za- to je imperativ da svaki čovek naročito bri- ne o svom duhovnom zdravlju jer to je pr vi korak u ostvarenju svih ciljeva u živo- tu. da bi ostvario duhovno bogatstvo čovek treba kvalitetno duhovno da se hrani . tako da nikakva iskušenja i okolnosti neće moći da naruše njegov mir.da knjige koje čita. postaće dobar i duhovno jak. Jedan od najvažnijih prirodnih zakona od- nosi se na čovekov um i glasi: „Zakon ljud- skoga uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima.Čudo izlečenja Kao što smo napomenuli.

Naime. ovca). Posledice su teška 19 .biljke. čovek je po svojoj anatomiji i fiziologiji biljojed. i posledice su pojava mnogobrojnih bolesti koje do pre sto godina nisu bile poznate. Veliki broj savremenih bolesti uzrokovan je nezdravom ishranom. Problem je vrlo jednostavan .čovek je iza- brao da jede pogrešnu i zatrovanu hranu. Zdrava ishrana Pored zdrave duhovne hrane. Dakle. na sli- čan način kao što su to i drugi biljojedi (krava. Danas imamo da ljudi na farmama hrane životinje biljojede sa namirnicama životinj- skog porekla da bi brže rasle. čovek je mašina koja radi na gorivo koje se zove . koza. Tako imamo da se „koštanim brašnom“ (koje je živo- tinjskog porekla) hrane životinje biljojedi na farmama širom sveta. zdrava teles- na hrana je jedan od najvažnijih aspekata čovekovog zdravlja.

baš kao i kod drugih biljo- jeda. kada je čovek počeo da se pretežno hrani namirnicama životinjskog porekla. broj obolelih od najrazličitijih bo- lesti rapidno je skočio.Čudo izlečenja oboljenja životinja. Na sličan način. posledice će biti upravo onakve kakve vidimo u razvijenom svetu - veliki broj obolelih od najtežih bolesti izaz- vanih trovanjem. čovekova creva su veoma du- ga. Ako pogledamo oblik čovekovih zuba vi- dećemo da je on prilagođen za gnječenje i mlevenje biljaka. 20 .za varenje biljaka. Čo- vekov organizam je dizajniran tako da mo- že u slučaju nedostatka biljaka da privre- meno konzumira namirnice životinjskog porekla .ali samo privremeno i u manjim količinama. Takođe. a želudačna kiselina veoma blaga . Ukoliko se konzumiranje na- mirnica životinjskog porekla nastavi u ve- likim količinama. za razliku od mesojeda koji imaju kratka creva i jaku želudačnu kiselinu. kao što je „bolest ludih krava“ i dr. baš kao i kod ostalih biljo- jeda.

To ne treba da čudi jer su biljke jedini proizvođači hrane na planeti Zemlji . vitamina i mi- nerala u biljnim i životinjskim namirnica- ma. Zato se kaže da su biljke proizvođači hrane. i da na taj način proizvode hranu.to je zdravi- ja za čoveka. Važno je istaći da su biljke najbogatiji izvor svih hranljivih sastojaka. Na priloženim ta- belama su iznete informacije u kojima se upoređuju količine proteina. Zato treba imati na umu da je najbolja hra- na za čoveka biljna hrana koja je što manje termički. Što je biljna hrana više sirova . Vrlo lako možemo zapaziti da su biljne namirnice u svakom pogledu superiornije u odnosu na životinjske. Zdrava ishrana Naravno da i biljna ishrana može da bude opasna ako se prerađuje i u nju ubacuju štetne hemijske supstance koje najčešće služe za pojačavanje ukusa i konzerviranje. 21 .jedino biljke mogu da upijaju minerale iz zemlje. ili na neki drugi način obrađena. a ljudi i živo- tinje su potrošači hrane (biljaka). da koriste sun- čevu svetlost u procesu fotosinteze.

2 Badem 0.3 Gra{ak 0.3 Jagnjetina 19 Kikiriki 16.4 Kravlje mleko 0.5 VITAMIN A Namirnica .5 Jaja 13 Je~am 14 Beli sir 8.63 Sve`i losos 0.28 22 .1 Leblebije 0.15 Soja 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice P{eni~ne klice 2 Gove|a d`igerica 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Lucerka 5300 Tele}a d`igerica 6060 [argarepa 4500 Tunjevina 970 Spana} 4300 Bakalar 939 Repa 3000 Maslac 181 Mango 1600 Kravlje mleko 10 Per{un 1200 Tele}e meso 6 Kajsija 933 Dinja 866 VITAMIN B1 Namirnica .Koli~ina u gramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Soja 38 Tunjevina 21 Suncokret 27 Piletina 20 So~ivo 24 Teletina 20 Leblebije 23 Prasetina 19 Badem 18.5 Jagnje}i kotleti 0.7 @umance 0.Čudo izlečenja PROTEINI Namirnica .7 P{enica 13 Kravlje mleko 3.3 P{enica 0.1 So~ivo 0.04 Kupine 0.7 Tele}e meso 0.

19 Piletina 0.2 Breskve 0.4 Soja 0.87 Svinjsko meso 0.2 Avokado 0.6 Avokado 0.5 Integralni pirina~ 0.97 Orasi 0.18 VITAMIN C Namirnica .3 P{eni~ne klice 0.27 Belo bra{no 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Orasi 1 Tele}e meso 0.6 Jaja 0.67 Tele}e meso 0.8 [unka 0.37 Paprike 0.17 VITAMIN B6 Namirnica .9 Lucerka 183 Meso 0 Paprike 131 Jaja 0 Kupus 105 Pomorand`e 59 Jagode 58 Limun 51 23 .5 Banane 0.05 Tunjevina 0. Zdrava ishrana VITAMIN B2 Namirnica .2 Badem 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice [ipak 600 Kravlje mleko 2 Kivi 300 Losos 0.2 Kravlje mleko 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice P{eni~ne klice 4 Sardine 0.

1 Paprike 3.1 Svinjsko meso 0.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Badem 25.3 Maslac 2.5 Masline 6 Belo pile}e meso 0.8 Suncokret 10 Gove|a d`igerica 0.3 Maline 4.1 VITAMIN K Namirnica .2 Orasi 12.Čudo izlečenja VITAMIN E Namirnica .9 Soja 13.3 Jaja 0.5 Zelena salata 35 Spana} 25 Gra{ak 15 KALCIJUM Namirnica .Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Susam 783 Ka~kavalj 810 Soja 260 Beli sir 300 Badem 252 Kravlje mleko 120 Le{nik 225 Jaja 58 Spana} 126 Losos 14 Orasi 87 Piletina 12 Kikiriki 74 Jagnjetina 12 Ovas 70 Govedina 4 24 .5 Kravlje mleko 0.2 Kirnja (riba) 0.7 P{eni~ne klice 8 Ov~iji but 0.Koli~ina u mikrogramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Listovi repe 470 Tele}a d`igerica 86 Kelj 360 Sir 33 Kupus 90 Mleko 3.

3 Soja 242 Svinjetina 15.3 Svinjetina 1. Poz- nato je da su u početku sve životinje bile biljojedi.3 Suncokret 7 Tunjevina 1.3 Kravlje mleko 0. Zdrava ishrana GVOŽĐE Namirnica .Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Suncokret 420 Ov~etina 24 Kakao 420 Kirnja (vrsta ribe) 24 Badem 252 Osli} 21.5 So~ivo 7 Jaja 1.2 MAGNEZIJUM Namirnica .8 Piletina 1 P{enica 4.6 Jagnjetina 2 Pista}i 7.5 Integralno bra{no 109 Spana} 55 Neko će možda postaviti pitanje: Zašto su onda neke životinje mesojedi.Koli~ina u miligramima na 100 g Biljne namirnice Životinjske namirnice Soja 12 Gove|a d`igerica 11 Susam 10 Govedina 3 Pasulj 7. ali da je zbog poznatih događaja vezanih za prve ljude došlo do određenih 25 .7 Orasi 185 Jaja 14 Bob 164 Kravlje mleko 14. a neke svaš- tojedi? U pitanju je teološko pitanje.2 Leblebije 4.

tako da je privremeno uspostavljen pos- tojeći poredak u podeli životinja na biljo- jede. ali ga nema u biljkama (ima ga samo u namirni- cama životinjskog porekla). to ne utiče na jasnu i nedvosmislenu činjenicu da je čovek biljojed i da bi biljke trebale da budu glavno gorivo njegovom organizmu. nikada ne oboljevaju od anemije i drugih bolesti koje nastaju nedostatkom ovog vitamina.Čudo izlečenja genetskih promena kod ljudi i životinja. Prednosti biljne ishrane naročito su izraže- ne kod sportista. Istraživanje koje je izvršio skandinavski istraživač dr Per-Olaf As- trand pokazalo je koliko su sportisti izdrž- 26 . Ali. i nije neop- hodno da se unosi putem ishrane. Istraži- vanja su pokazala da ljudi u afričkim i azijskim zemljama. koji se hrane isključivo biljkama. Vitamin B12 se stvara od strane bakterija koje postoje u čovekovim ustima i crevima. Još jedno pitanje koje treba dotaći jeste ono vezano za vitamin B12 koji je neop- hodan čoveku u malim količinama. mesojede i svaštojede.

masti i belančevina) 1 čas 54 min .Mešana ishrana (manje mesa. Može se videti da sa ishranom boga- tom mesom sportisti postaju iscrpljeni na- kon oko jednog časa. svaki sportista je vozio bicikl velikom brzi- nom do iscrpljenosti. Zdrava ishrana ljiviji ako se hrane biljnom ishranom. Kada su bili na me- šanoj ishrani sa manje mesa. ISHRANA I IZDRŽLJIVOST Ishrana Maksimalna izdržljivost (vreme do iscrpljenosti) . masti i belan- čevina.Biljna ishrana (bogata ugljenim hidratima) 2 časa 47 min 27 . Na kraju svakog perioda od tri dana. mogli su da voze bicikl velikom brzinom skoro dva puta SPORTISTI. Njegove rezultate možemo videti u donjoj tabeli. a više biljne hrane. On je proučavao devet visoko istreniranih sportista i menjao im je ishranu svaka tri dana.Ishrana sa mnogo belančevina i mnogo 57 min masti (bogata mesom) .

Konji satima mogu da trče velikom brzinom. tigrovi i druge životinje imaju dobru brzinu na početku. U pi- tanju su saprofitski organizmi koji uglav- nom žive na uginulim ostacima. često za manje od pet minuta. .ve- 28 . kao što su gepar- di. ali važnih pravila kojih bi trebalo da se pridržavamo u ishrani. na biljnoj ishrani vozili su skoro tri puta duže pre nego što je došlo do iscrpljenosti. žitarice i orašaste plodove. U nastavku ćemo navesti nekoliko jednos- tavnih. Pečurke nisu biljke. Sa druge strane mesojedi. povrće. . Najobilniji obrok bi trebao da bu- de doručak. Ovo veliko poboljšanje izdržljivosti je poz- nata osobina biljojeda. Zabeleženo je da su neki slonovi trčali 10 do 12 sati velikom brzinom. a najmanje obilan obrok .Čudo izlečenja duže. Međutim. ali se zamaraju za krat- ko vreme.kada kažemo „biljna ishrana” pod tim podrazumevamo voće.Idealno je da čovek ima dva ili tri obroka dnevno.

. tako da čovek ide na spavanje sa praznim želucom. Mnogi ljudi koji imaju kvalitetan do- ručak i ručak nemaju potrebu za večerom. čajevi i sokovi se piju pre obroka. plivanje. trčanje. takav odmor neće biti kvalite- tan kao onaj u slučaju praznog želuca. Zdrava ishrana čera.. razblažuju se želudačni sokovi i otežava se proces varenja. a želudac mora da vari obilan ve- černji obrok. a voda najranije sat vremena posle obroka.). U slučaju da se konzumira večera.. a izbacivanje večere. Ukoliko čovek ode na spavanje. Ovo je potrebno da bi želudac mogao da vari hranu.Voda. jer se ono brzo vari. bilo bi poželjno da to bude neko voće. šet- nja. Ovde možemo dodati da je najbolja me- toda za skidanje viška kilograma prelazak na dva biljna obroka dnevno (doručak i ručak). 29 . što je jedan od uslova kvalitetnog odmora. kao i upraž- njavanje fizičke aktivnosti (rad u bašti. Ukoliko se tečnost unosi u or- ganizam za vreme obroka i sat vremena nakon obroka. vežbe u prirodi.

jabuke) sa povr- ćem. . Čovekov organizam veoma teško 30 . Sokovi i čajevi se ne preporučuju između obroka. . Čovek je jedini sisar koji konzumira mleko nakon perioda do- jenja.Mleko i mlečni proizvodi su drugostepe- na hrana i mogu se konzumirati u malim količinama u nedostatku biljne hrane. osim u slučaju bolesti i posta na sokovima. Želudac je mišić i potreban mu je odmor. a kozje mleko hrana za jarad. dozvoljeno je mešanje kiselog voća (na primer. ka- da se prave sokovi. ili mešanje zelenog povrća sa voćem.U okviru obroka treba izbegavati mešanje voća i povrća jer njihovim mešanjem može doći do nadimanja želuca i nastanka dija- reje (proliva). U određenim situacijama.Čudo izlečenja .Treba praviti pauzu od najmanje pet sati između obroka kada je veoma preporuč- ljivo da se ništa ne jede. nikakvi ob- lici grickanja između obroka nisu poželjni. Dakle. Između obroka se može samo konzumirati čista negazirana voda. i to sat vremena na- kon zadnjeg obroka. Kravlje mleko je hrana za telad.

. Zdrava ishrana može da apsorbuje kalcijum i druge sastoj- ke iz kravljeg mleka. Šećeri iz biljaka su složeni šećeri. Da rezimiramo. kao i druge hranljive sastojke. Ona su veoma bogata holestero- lom i zasićenim masnoćama koje zakrečuju čovekove krvne žile. ali zato veoma lako apsorbuje kalcijum iz biljaka.Jaja takođe predstavljaju drugostepenu hranu i mogu se konzumirati u malim ko- ličinama u nedostatku prvostepene hrane (biljne). ali se treba konzu- mirati u malim količinama. koji polako ulaze u krvo- tok.Med je hrana za pčele i predstavlja prost šećer koji brzo ulazi u krvotok. Ima dobra antibakterijska svojstva. a veliki broj bolesti se brzo povlači. 31 . . i mnogo su bolji od prostih šećera kao što su beli šećer i med. Prelaskom na biljnu ishra- nu čovekovo zdravlje se za veoma kratko vreme unapređuje. Istraživanja pokazuju da najviše obolelih od osteoporoze (stanjiva- nja kostiju) i dijabetesa ima u zemljama gde se najviše konzumira kravlje mleko.

Čudo izlečenja U dodatku ove knjige dati su recepti za pripremanje zdrave i ukusne hrane. 32 .

33 . veoma retko oboljevaju od depresije i drugih duhovnih oboljenja. Jedan od najboljih lekova za dep- resiju je fizička aktivnost. šumarstvo i sl. kao što su serotonin (hor - mon zadovoljstva). Prilikom fizičke aktivnosti naš organizam luči brojne ko- risne hormone. melatonin (hormon koji nas podmlađuje i regeneriše) i dr. već i za duhovno. cvećarstvo. To je slučaj i sa našim mišićima i kostima. oni propadaju i odumiru. Fizička aktivnost Fizička aktivnost je od izuzetne važnosti ne samo za čovekovo fizičko zdravlje.rad u prirodi . Najbolja fizička aktivnost za čoveka je fizički rad . Čovekov organizam je tako dizajniran da ukoliko se neki njegovi organi ne koriste. Ljudi koji žive u prirodnom ambijentu i bave se proizvod- njom hrane.kao što su proizvodnja hrane.

već i sa potrošenih 450 kalorija sed- mično ostvaruje se napredak..... 45 min.... 30 min........Čudo izlečenja Ukoliko čovek ne živi u prirodnom ambi- jentu i ne bavi se fizičkim radom................ .... Idealno bi bilo kada bi čovek preko fizičke aktivnosti potrošio sedmično 3500 kalorija. 20 min.............Žustro hodanje ..........Odbojka ........... Ali......... 15 min.....................Košarka .... .Rad u bašti ...Trčanje (2 km) ....... .. Oni koji žive u gradovima i rade kancelarij- ske poslove trebali bi da koriste svaku pri- AKTIVNOSTI KOJIMA SE TROŠI 150 KALORIJA ......... Na donjoj tabeli može se videti koje fizičke aktivnosti dovode do trošenja 150 kalorija. šetnju...................................... po mogućstvu na otvorenom prostoru i na čistom vazduhu.Plivanje ...... 34 ...... .... poželjno je da upražnjava fizičke vežbe. .... pli- vanje ili neki drugi oblik fizičke aktivnosti... 15-20 min.. 30 min.....

Da ponovimo. to bi trebali da up- ražnjavaju bar pola sata dnevno. uz stepenice i sl.do pijace. Ukoliko su u mogućnosti da vozeći kućni bicikl obavlja- ju svoje sedeće poslove. do svog stana. Fizička aktivnost liku da šetaju . a fizička aktivnost je jedan od naj- važnijih aspekata našeg zdravlja. prodavnice. svako lečenje duhovnih problema obavezno uključuje fizičku ak- tivnost jer nema duhovnog zdravlja bez fizičkog. 35 .

Vrhunac lučenja ovog hormona je u 2 sata ujutru. od kojih je najpoznatiji melatonin . Zalaskom sunca čovekov organizam počinje da luči brojne hormone. Najbolje vreme za spavanje je od za- laska sunca do izlaska sunca. onda je u stanju da iskoristi blagotvorno dejstvo ovog hormona. Studije pokazuju da su osobe koje rade noćnu smenu mnogo sklonije oboljevanju od raka i drugih bo- lesti uzrokovanih padom imuniteta. Veoma je važno da čovek svakoga dana spava 7 do 9 sati. Preko dana se ovaj hor- mon luči u veoma malim količinama. Uko- liko čovek uspe noću da spava. Svakodnevni odmor (spavanje). Postoji nekoliko vrsta odmora koje bi čovek trebao da upražnjava. 36 .koji čoveka podmlađuje i re- generiše. Odmor Bez kvalitetnog odmora nije moguće saču- vati zdravlje.

Čovekov organizam ima ne samo svoj prirodni dnevni časovnik (cirkadijalni ritam). 37 . Odmor Idealno bi bilo kada bi čovek išao na spa- vanje oko 8 ili 9 sati uveče. a najkasnije oko 10:30. druženje sa bližnjima ili rad u bašti. I kao što je čoveku potrebno da se preko dana odmara. Prostorija u kojoj se spava trebala bi da bude zamračena. Sedmični odmor. čovek bi svakoga dana trebao da odvoji određeno vreme za fizičku rekre- aciju i duhovno razmišljanje. čista i provetrena. imaju mnogo kvalitetniji san. već i svoj sedmični ča- sovnik (cirkaseptanski ritam). koje ne uzi- maju obilan večernji obrok i koje izbega- vaju stres. Studije potvrđuju da je čoveku potrebno da jednog dana u sedmici od- mara od svih svojih poslova. Sama reč „re-kreacija” znači „ponovno stvaranje” ili „obnavljanje”. tako mu je potrebno i da se preko sedmice odmara. Osobe koje su fizički aktivne. Pored svakodnevnog spavanja i sedmičnog odmora. Vrlo je poželjno da svakoga dana odvojimo vreme za šetnju.

obnavljanje i jačanje našeg duha. slušanje duhovne muzike. naročito Svetog Pisma. gledanje kvalitetnih video materi- jala i dr. veoma doprinosi jačanju našeg sveukupnog zdravlja. kroz čitanje kvalitetne duhovne literature. 38 .Čudo izlečenja Takođe.

kao što je rak kože. podstiče pokretanje mnogih korisnih mehanizama u našem telu. Izlaganje suncu je veoma korisno za jačanje kostiju i predstavlja obaveznu terapiju za osobe koje su obolele od stanjivanja kostiju (osteoporoze). a jedan od najznačajnijih je produkcija vitamina D. studije pokazuju da osobe koje se nedovoljno izlažu suncu imaju povećan 39 . Sunčanje Umereno izlaganje suncu je veoma korisno za čovekovo zdravlje. Takođe. Važno je istaći da treba izbegavati izlaganje jakom suncu jer u tom slučaju može doći do teških oboljenja. Studije pokazuju da osobe koje se nedovoljno izlažu sunčevoj svetlosti imaju povećan rizik od obolje- vanja od raka i drugih bolesti. Sunčeva svetlost blagotvorno deluje na čo- vekovo telo.

40 .Čudo izlečenja rizik od oboljevanja od depresije i drugih bolesti duhovne prirode.

preko kože. indijski) veoma je štetno za čovekov organizam. Konzumiranje vode Čista voda je glavno sredstvo za održavanje čovekove higijene. urina i dr. Adekvatna zamena za vodu ne postoji. kafe i čajeva sa teinom (ruski. Zato je potrebno da svakodnevno obnavljamo vodu u našem organizmu konzumirajući najmanje dve litre čiste negazirane vode. Konzumiranje gaziranih pića. Gazirana pića su prepuna be- log rafinisanog šećera i štetnih hemikalija 41 . Dve trećine čovekovog tela čini voda. gruzij- ski. ali voda je neophodna u svakom slučaju. koja se oslobađa iz našeg tela na razne načine . a tokom toplijih dana i više. kola napi- taka. ali ujedno jedan od ne- ophodnih činilaca čovekovog normalnog funkcionisanja. Čo- vek može da konzumira ceđene sokove i čajeve.

kao što su rak i bolesti srca. a da se organizam navik- ne da pokreće mehanizme za snižavanje krvnog pritiska. a kasnije i do raka. organizam po automa- tizmu nastavlja da snižava krvni pritisak i osoba oseća nelagodnost i glavobolju. Vremenom čovek može da postane zavistan od kafe. ukoliko se kafa ne konzumira. biti fizički aktivan i izdržati nekoliko dana dok se organizam ne navik- ne na zdrave okolnosti . U tom slučaju. najbolje je konzumirati dosta vode.Čudo izlečenja koji veoma nepovoljno utiču na čovekov imuni sistem i izazivaju razna teška obo- ljenja. Kafa je poznati narkotik koji veštački podiže čo- vekov krvni pritisak i primorava organizam da pokreće mehanizme za njegovo sniža- vanje. pa najčešće poseže za novom dozom droge - kafe. a u isto vreme podstiče pojačano lučenje želudačne kiseline što može dovesti do stvaranja čira na želucu i crevima. U tom slučaju. 42 . Kafa takođe štetno deluje na rad srca jer stvara aritmije.bez kafe.

Nedovoljan unos vode takođe dovodi do povećanja gustine krvi što je poznat prob- lem kod osoba sa srčanim oboljenjima i di- jabetesom. 43 . Konzumiranje vode Alkohol je još jedan štetan napitak koji treba izbegavati. možemo konzumi- rati flaširanu izvorsku negaziranu vodu ili filtriranu vodu sa česme. čaša vina ili flaša piva). Alkohol može da se koristi za dezinfekciju ili da se konzumira u veoma malim količi- nama prilikom korišćenja biljnih preparata (tinktura) koje se konzumiraju privremeno. tokom bolesti. U slučaju da nemamo svoj prirodni izvor čiste negazirane vode. i u dozama od nekoliko ka- pi do nekoliko čajnih kašičica dnevno. Studije pokazuju da je alkohol veoma štetan po zdravlje ako se konzumira u dozama od samo dva pića sedmično (pod pićem se podrazumeva ča- šica žestokog pića.

koji su životno važni za čoveka. Ali. Važno je zapaziti da su molekuli kiseonika. Studije pokazuju da čak i kratkotrajan bo- ravak u prirodi. Vazduh u prostorijama u kojima se puši. dok negativno naelektrisani vazduh pozi- tivno deluje kao oblik terapije kod mnogih oboljenja. veoma 44 . Zagađen vazduh negativno utiče na čove- kovo zdravlje i izaziva brojna oboljenja. kao što je onaj u prirodi. negativno nae- lektrisani. Čist vazduh Kada govorimo o čistom vazduhu tu pre- vashodno mislimo na kiseonik. to se odnosi na kiseonik koji se nalazi u čistom vazduhu. i na drugim zagađenim mestima je pozitivno naelektri- san. u gradovima prepunim smogom. na čistom vazduhu. od ne- koliko dana do nekoliko sedmica.

Čist vazduh blagotvorno utiče na čovekovo zdravlje i vidljivo utiče na oporavak i ozdravljenje od skoro svih vrsta bolesti. Idealno bi bilo kada bi čovek svakodnevno udisao čist vazduh i živeo u prirodnom am- bijentu. da provedu vikend u prirodi i da na druge načine iskoriste prednosti čistog vaz- duha. veoma korisno bi bilo da ko- riste svaku priliku da odu u šetnju izvan grada. Za one koji su izabrali da žive u gradovima. 45 .

od preterane fizičke aktivnosti. Sa aspekta čovekovog zdravlja nije oprav- dano reći: „Ja sam umeren u pušenju du- vana.” Pomenute aktivnosti su štetne i u naj- manjim količinama i one su u potpunosti nepoželjne. konzumiranju alkohola. Umerenost Kada govorimo o umerenosti. predugog os- tajanja u krevetu i sl. u vežbanju. kockanju i sl. mislimo na umerenost u dobrim stvarima. Čovek može trpeti posledice od prejedanja zdravom hranom. u odmaranju i dr. Pitanje umerenosti je pitanje karaktera. preteranog izlaganja suncu. tako i upražnjavanjem dobrih navika vežbamo i jačamo svoj karakter koji nam pomaže i olakšava da u svom životu up- 46 . Potrebno je biti umeren u konzumiranju zdrave hrane. I kao što treniranjem vežbamo i jačamo mi- šiće.

i da upražnjavanjem onoga što je dobro. na adekvatan način. Umerenost ražnjavamo samo dobre stvari. razvijemo dobre navike i ostvarimo najviše domete kvalitetnog i zdravog života. Da bismo razvili svoj karakter i bili umereni u svemu što je dobro. 47 . potrebno je da se upoznamo sa pravim informacijama koje će nam po- moći da prepoznamo dobro od lošeg.

48 .

Drugi deo PRINCIPI PRIRODNOG IZLEČENJA .

50 .

Postoje duhovni i fizički otrovi kojima se savre- meni čovek truje. Pod duhovnim otro- 51 . Prvi korak u procesu izlečenja je odbaci- vanje svih loših navika. Najvažnija medicinska izreka ka- že: „Ne postoje neizlečive bolesti. a naročito presta- nak unosa otrova u organizam. i ukoliko primeni određene jednostavne prirodne tehnike koje ubrzavaju proces ozdravljenja i izlečenja.” Dakle. Osnove izlečenja Bolest je nepoznata kod osoba koje u svom životu primenjuju zakone zdravlja. koje smo naveli u prethodnom delu. Uzrok svih oboljenja je nepoštovanje zakona zdravlja. postoje samo neizlečivi ljudi .oni koji ne žele da menjaju svoje loše životne navike. svaka bolest može da se pobedi ukoliko čovek prihvati da živi po jednos- tavnim principima zdravog života.

pornografija. okultizam i drugi oblici nemorala. i zato bi ih trebalo izbegavati. a da 52 . Tek- stovi ovakvih pesama naročito pozivaju na nemoral i destrukciju. pre svega. koji svoje poreklo vode od paganskih domorodačkih ple- mena koja su koristili slične muzičke rit- move za prizivanje svojih bogova i padanje u trans. hevi metal. potrebno je izbegavanje kontakta sa svim izvorima loših informacija koji čoveka mogu dovesti u stanje duhovne bolesti. rok. Slušanje muzike sa naglašenim ritmovima (pop. kao što su filmovi u kojima se prikazuje nasilje. tehno i dr).Čudo izlečenja vom. podrazumeva se stres kojeg bi trebalo eliminisati ili smanjiti na najmanju moguću meru. i veoma podsećaju na savremene informativne medije koji se uglavnom bave izveštavanjem o lošim i destruktivnim stvarima. jeste još jedan vid duhovnog tro- vanja koji bi trebao da se eliminiše. Uz malo mudrosti i opreza čovek može da bude adekvatno obavešten o svim važnim zbivanjima u svom okruženju i svetu. Takođe.

Takođe. slične onima koje su upražnjavali pagani širom sveta. preko kojih čovek 53 . a naročito domorodačka plemena u Africi i Južnoj Americi. Aktivno praćenje različitih profesionalnih sportskih takmičenja predstavlja još jedan potencijalni izvor duhovnog povređivanja koji bi trebalo izbegavati. Poseban oblik duhovnog trovanja pred- stavlja lažna religioznost u kojoj čovek up- ražnjava različite obrede i rituale. Osnove izlečenja ne bude duhovno povređen vulgarnim i nemoralnim informacijama koje se plasira- ju preko medija. Ovakve aktivnos- ti obično prati kockanje i druženje sa oso- bama koje prihvataju pogrešan sistem vrednosti što dodatno može čoveka da povredi i duhovno otruje. Naravno da postoje muzički i filmski programi koji čoveka oh- rabruju i duhovno nadahnjuju. i oni se top- lo preporučuju. čovek bi trebao da izbegava kon- certe i bioskopske dvorane u kojima se iz- vodi i emituje destruktivan program pod plaštom „zabave”.

koji žive moralno i upražnjavaju molitvu.Čudo izlečenja dolazi u stanje transa i teških duhovnih oboljenja. pro- duktivniji. koriste ma- nje terapeutskih sredstava u izlečenju i ge- neralno su mnogo zdraviji. i tako dostići najviše domete srećnog i kvalitetnog živo- ta. Odbacivanje fizičkih otrova je takođe ve- oma važan korak u procesu izlečenja. biti osposobljen za stvaranje porodice i vaspitanje dece. u procesu izlečenja veoma je važno da čovek upražnjava zdrave duhovne navi- ke i da se kvalitetno duhovno hrani. Svrha zdrave religije je da upoz- na čoveka sa jednostavnim zakonima koje je Bog dao u Svetom Pismu. moralniji. čijom će pri- menom čovek biti zdraviji. kao i slušanjem duhovne muzike i gledanjem kvalitetnog filmskog programa. provođenjem vremena u prirodi. Studije pokazuju da religiozni ljudi. čitanjem kvalitetne duhovne literature. mno- go brže napreduju u izlečenju. To se postiže kroz druženje sa decom i dobrim ljudima. Naj- 54 . Dakle.

Naravno. kokaina i dr). Kada čovek prestane da upražnjava loše aktivnosti. naglo. i konzumi- ranje zabranjenih droga (marihuane. a formiraju se druge hemijske veze u skladu sa dobrim navikama. a na sličan način fizički otrovi dovode do duhovnih oboljenja. Ovde treba istaći da je teško povući čvrstu granicu između duhov- nih i fizičkih otrova jer duhovni otrovi iza- zivaju i fizička oštećenja na telu. Studije pokazuju da se loše navike najbolje odbacuju ako se odbacuju odmah. hero- ina. konzumiranje al- kohola i napitaka sa kofeinom. ukoliko osoba nije dovoljno duhovno jaka da od- 55 . Podsetimo da se loše navike formiraju tako što zbog višestrukog ponavljanja određe- ne loše aktivnosti dolazi do formiranja hemijskih veza između moždanih ćelija. Osnove izlečenja poznatiji otrovi ovakve vrste jesu nezdrava ishrana. ove hemijske veze se kidaju. Zato bi bilo neophodno preki- nuti svaki oblik trovanja organizma u naj- kraćem mogućem roku. pušenje duvana. jer se na taj način daje poseban podsticaj mozgu da deluje.

u isto vreme potrebno početi sa procesom čišćenja organizma od otrova. nakon prestanka unošenja novih otrova u organizam. odbacivanje loših navika mora biti momen- talno ili može doći do smrtnog ishoda. do izlečenja će brže doći. Otrov 56 . Creva bolesnog čoveka su najčešće prepuna nezdrave hrane koja truli i koja se teško izbacuje. Čišćenje organizma U ovom odeljku ćemo se detaljnije baviti fizičkim čišćenjem organizma. U slučaju teških oboljenja. prevashodno mislimo na čišće- nje debelog creva.Čudo izlečenja mah prestane sa lošim navikama. Zato je. o kojem smo malopre govorili. Čišćenje creva. nadutost i bolovi u stomaku. dobro je da to učini u bilo kom vremenskom peri- odu. Dijagnoza savremenog bolesnika jeste da je njegov organizam veoma zatrovan. Kada govorimo o čišće- nju creva. iako se pod- razumeva da njega treba da prati i duhovno čišćenje. ali što je taj period kraći. Posledice su zatvor.

pre bilo kakvog konzumi- ranja hrane. Potrebno je da se ova slana voda popije u nekom razumno kratkom roku od 15 do 30 minuta. svakog jutra nakon ustajanja iz kreveta. na isti način. Ovaj pro- ces čišćenja creva trebalo bi ponoviti u pe- riodu od pet dana. a rezultat će biti vidljiv veoma brzo. Ovaj litar sla- ne vode obično se pije ujutru. čime će creva biti očišćena u velikoj meri. Osnove izlečenja u crevima se preko zidova creva širi po celom organizmu i nanosi veliku štetu or- ganizmu. Osoba će veoma brzo imati potrebu da ide u toalet. Zato je čišćenje creva među pr - vim koracima koje oboleli treba da prime- ni. ali je podnošljiv. i to možda nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu. 57 . nakon usta- janja iz kreveta. U jedan litar blago zagrejane čiste negazirane vode is- cedi se jedan limun i razmuti supena kašika soli (po mogućstvu morske). Ukus slane vode nije najprijatniji. Najbrži i najlakši način čišćenja creva je konzumiranjem slane vode.

vreće ili posude sa crevom. čaja ili neke druge tečnosti u koju su ubačene određene lekovite biljke.5 do 2 litra mlake vode. Sve vreme mišić analnog otvora 58 . dijabetičari ili imaju problema sa bubrezi- ma. Nakon ubačene cele količine tečnosti u de- belo crevo. Kod njih se može primeniti klistiranje ili hidrokolon terapija. Klistiranje je metoda unosa tečnosti u de- belo crevo preko anusa (analnog otvora) uz pomoć jednostavnog plastičnog ili gume- nog balona. da bi se tečnost što bolje razlila po crevima. lagano masirajući sto- mak. osoba se par minuta okreće na jedan i drugi bok. Na kraju creva postoji slavina kojom se reguliše brzina protoka tečnosti u debelo crevo. Posuda sa tečnošću se najčešće okači na vrata. Za ispiranje se koristi 1. Vrh creva se namaže vazelinom da bi lakše ušao u anus.Čudo izlečenja Čišćenje creva slanom vodom ne preporu- čuje se osobama koje su srčani bolesnici. a vrh cevi koja izlazi iz nje lagano se ubaci u anus osobe koja najčešće leži na boku.

Važno je istaći da je upala slepog creva sa- mo napredniji oblik zatvora. Hidrokolon terapija je čišćenje debelog creva uz pomoć posebnog uređaja na stru- ju koji ubacuje veliku količinu tečnosti (naj- češće vode) u debelo crevo i u isto vreme je izbacuje. Nakon toga se odlazi u toalet i tečnost izbacuje iz debelog creva. Jetra je jedan od glavnih fil- tera organizma i najčešće je veoma zat- rovana kod bolesnih osoba. Osnove izlečenja se drži stegnutim da tečnost ne bi izašla iz debelog creva. iako je isti efekat moguće postići i običnim klistiranjem ako se ono adekvatno primeni. ako je potrebno. Zato je čiš- 59 . Postoje i metode čišćenja creva preko po- sebnih mešavina lekovitog bilja koje se pije u kapsulama ili razmućene u soku. Čišćenje jetre. Na taj način se vrši temeljno ispiranje debelog creva. a problem se rešava prestankom uzimanja hrane i čišće- njem creva. Ova metoda se može primenjivati i više puta tokom dana.

depresija i dr). kada se preko zidova debelog creva vrši čišćenje jetre. Studije su poka- zale da osobe koje su godinama patile od određenih zdravstvenih tegoba (kao što su glavobolja. su nakon samo jednog tretmana čišćenja jetre osetile veliko poboljšanje. 60 .Čudo izlečenja ćenje jetre obavezan deo programa lečenja kod skoro svake bolesti. Najpoznatija tehnika čišćenja jetre je ona koju je primenjivao čuveni doktor Maks Geršon. U pitanju je tehnika klistiranja kafom. a nekada i potpuni nestanak tegoba. i ostavi se da ključa na la- ganoj vatri 15 minuta. a onda se u vodu stavi oko 45 grama kafe (po mogućstvu organski uzgajane) ili tri čajne kašičice. Onda se 250 ml do- bijene kafe pomeša sa 750 ml vode da bi se dobio jedan litar tečnosti za klistiranje (vo- da koja se meša sa kafom je na sobnoj tem- peraturi tako da će dobijena mešavina biti mlaka). Metoda se sastoji u sle- dećem: U posudu se stavi litar vode da proključa.

nakon ustajanja. ujutru. povremeno ma- sirajući stomak. Klistiranje kafom se može vršiti više puta dnevno. potrebno je malo saviti noge u kolenu i kuku. na prazan stomak popije mešavina od: 61 . Za čišćenje jetre mogu se koristiti i od- ređeni sokovi i biljne formule. kako bi se ostvario efekat čišćenja jetre. U tom po- ložaju (ležanjem na desnoj strani) osoba provodi 12 do 15 minuta. a najbolje je ujutru i u ranim po- podnevnim satima. i jače masirati stomak da bi se izdržalo svih 12 do 15 minuta. Nakon ovog vremena. Osnove izlečenja Zatim osoba legne na desni bok (na stranu gde je jetra) i preko opreme za klistiranje ubaci tečnost u debelo crevo. U slučaju da se prilikom klistiranja oseti bol u stomaku. Čišćenje jetre sokovima obično traje 40 dana kada se svakoga dana. Oboleli od raka mogu da vrše čišćenje jetre na ovaj način i pet pu- ta dnevno. osoba odlazi u to- alet i izbacuje ceo sadržaj iz creva.

Hidroterapija je još jedan moćan metod prirodnog lečenja.1 češanj belog luka . U procesu izlečenja beli luk ima posebno mesto jer predstavlja najjači prirodni an- tibiotik.Čudo izlečenja . ćelija imunog sistema i dru- gih subjekata koji podstiču proces izleče- nja. 62 . Preporučuje se primena što toplije vode (da se osoba ne opeče) i hladne vode po jedan minut naizmenično. Na taj način se poboljšava protok krvi u tretirani deo tela i samim tim ubrzava dotok hran- ljivih materija. na oboleli deo tela. Svi sastojci se izmešaju u blenderu i zatim popiju. nekoliko puta.250 ml negazirane vode . Preporučuje se uzimanje 3 do 8 velikih češnjeva belog luka svakog dana.250 ml isceđenog soka od pomorandži i jednog limuna ili 250 ml soka od jabuka .1 kašika maslinovog ulja .1 cm đumbira Količina belog luka i maslinovog ulja se može povećati i do četiri puta.

a na ovaj način je upotrebljava za rad imunog sistema i drugih procesa samoizlečenja. poželjno je da odrasli budu na postu na sokovima bar pet dana. Obavezan deo svakog procesa čišćenja or- ganizma i izlečenja je post na sokovima. Ako je mo- guće. a da posle toga pređu na konzumiranje čvrste sirove biljne 63 . tre- ba da pređemo na sokove. bez upot- rebe čvrste hrane. Postoji pravilo koje glasi: „Kad god se osećamo loše ili bolesno.5 ili više litara tečnosti dnevno. od čega više od polovine čine ceđeni sokovi. Tokom pos- ta na sokovima konzumira se oko 3. Pod tim se podrazumeva konzumiranje sa- mo sokova. vode i biljnih čajeva. nekoliko dana ili mesec dana.” Isceđeni sokovi su vrsta infuzije koja sko- ro da ne prolazi proces varenja i na taj na- čin štedi energiju organizmu koju bi inače potrošio na proces varenja. Osnove izlečenja Blaga masaža obolelog dela takođe dopri- nosi poboljšanju cirkulacije i može se pri- menjivati zajedno sa hidroterapijom. Post na sokovima može trajati jedan dan.

Čudo izlečenja hrane u okviru koje mogu da budu uklju- čeni i sokovi. i u količini koju želi. tako što se svaki gutljaj prethodno kratko pro- mulja u ustima i pomeša sa pljuvačkom. kao obrok. Sokovi mogu da budu na bazi voća ili po- vrća. a zatim proguta. Ponekad se u sok od povrća može 64 .5 dl. jer se brzo kvare. Sokovi se mogu razblažiti sa vodom ili se mogu piti nerazblaženi odmah nakon ce- đenja. Piju se polako. iako su uobi- čajene doze 2. a ne da stoje dugo nakon ce- đenja. gutljaj po gutljaj. ili kao predjelo nekih 15 minuta pre glavnog obroka (sok se ne pije najmanje sat vremena nakon konzumiranja čvrstog obroka da se ne bi poremetio proces varenja). obično na svakih sat ili sat i po vre- mena. Najbolje je da se sokovi piju odmah nakon što se iscede. Za post na sokovima ne važi pravilo od najmanje pet sati pauze između obroka. već se sokovi mogu piti kad god osoba poželi.

65 . šljiva. 30% cvekle i 20% jabuke .. trešnja. ili se u sok od voća može dodati zeleno bilje (kao blitva. 20% cvekle i 10% listova zelenog povrća .sok od šargarepe sa jednom kiselom ja- bukom . borovnica. Osnove izlečenja dodati neko kiselo voće (kao jabuka). Najpoznatiji i najčešće korišćeni sokovi su: . kopriva i dr).sok od 50% šargarepe. niti potrebu za čvrstom hranom.sok od jabuke .sok od 70% šargarepe i 30% cvekle . višnja.. a praksa je pokazala da osobe koje su na ovakvoj vrsti posta ne osećaju glad.sok od 40% jabuke. spanać. a neki od recepata se mogu pogledati u dodatku knjige. Post na sokovima mogu da primenjuju i zdravi ljudi. kupina.) Postoje i druge vrste ukusnih i dobrih so- kova. 40% grožđa i 20% bilo kog plavog ili crvenog voća (malina.sok od 70% šargarepe.sok od šargarepe .

koji imaju 66 . bubrežnih bolesti i dijabetesa.Čudo izlečenja U sokove se može ubaciti kašičica samle- venog lanenog semena ili drvenog (aktiv- nog) uglja. (Tinkture su koncentrisani biljni ekstrakti koji imaju mnogo jače dej- stvo nego čajevi. Dejstvo tinktura neće imati veliki efekat ako se ne primeni kompletan program le- čenja. potrebno je preći na konzumiranje sirove biljne hrane. specijalno prip- remljene za određenu vrstu bolesti. koje ubrzavaju proces ozdravljenja i izlečenja. Nakon posta na sokovima. O mogućnostima nabavke najboljih tinktura može se dobiti više informacija na kraju knjige. koji dodatno potpomažu čiš- ćenje creva.) Tinkturama se može dodati sok od trave mladog ječma i mlade pšenice. Tokom posta na sokovima i konzumiranja sirove biljne hrane potrebno je uzimati i određene biljne tinkture. Upotreba posta na sokovima se pokazala naročito delotvornom kod lečenja obolelih od raka.

67 . Osnove izlečenja veliku hranljivu vrednost i snažno terapeut- sko dejstvo. 4. obrazac tretiranja skoro sva- kog oboljenja mogao bi da se prikaže u če- tiri koraka: 1. U najkraćem. 2. 3. sokovi. sirova biljna hrana. biljne tinkture. U nastavku ćemo nešto više reći o poje- dinim vrstama bolesti i nekim specifičnos- tima u procesu njihovog izlečenja. čišćenje organizma. Podrazumeva se da ceo program izlečenja prati prihvatanje principa zdravog života koji su opisani u prvom delu knjige.

duvana i alkohola. Podsetimo da holesterol koji zakrečava krvne žile ne postoji u biljkama. Bolesti srca Od bolesti srca umire najviše ljudi u savre- menom svetu. prestaje dotok krvi. koji taloži holesterol na zidove krv- nih sudova. već samo u namirnicama životinjskog porekla. Polovina svih smrtnih slu- čajeva u zapadnim zemljama uzrokovano je bolestima srca i krvnih sudova. Čo- vekov organizam proizvodi dovoljno ho- lesterola koliko mu je potrebno. a svaki dodatni unos može da predstavlja veliki problem. Kada se tome doda nikotin iz du- vana. dobijamo stanje gde krvne žile postaju sve uže i uže. a samim tim i 68 . Glavni uzroci ovih oboljenja jesu konzumiranje namirnica životinjskog porekla. U slučaju da dođe do potpunog zakrečenja krvne žile koja hrani srce.

supstancu koja na prirodan način čisti krvne žile. Na slici na sledećoj strani može se videti snimak krvne žile kod koje je došlo do pro- čišćenja nakon prelaska na biljnu ishranu.6 ka- šičica dnevno. može doći do odumiranja moždanih ćelija i onoga što zovemo „šlog” ili „moždani udar”. Krajnja posledica često bude smrt. Veoma korisno u lečenju srčanih problema jeste uzimanje ljute aleve paprike. dolazi do brzog i potpunog rege- nerisanja krvnih žila i njihovog očišćenja. dolazi do odumi- ranja srčanih ćelija i onoga što zovemo „infarkt” ili srčani udar. Bolesti srca hrane za ćelije srca. Ukoliko su zakrečene krvne žile koje hrane ćelije mozga. Studije pokazuju da prelaskom na 100% biljnu ishranu i odbacivanjem svih vrsta otrova. razmućene u vodi. čaju ili 69 . 3 . Naročito dobre potencijale za čišćenje krv- nih žila imaju integralne žitarice koje pose- duju lecitin . Ukoliko ovo stanje po- traje dva do tri minuta.

Čudo izlečenja soku. koje se stavljaju na predeo srca. pokazale su se kao vrlo korisne kod srčanih oboljenja. Sa ko- Krvna žila pre (A) i nakon prelaska na biljnu ishra- nu (B). Oboleli od srca trebali bi uvek da imaju kod sebe ljutu alevu papriku. 70 . obloge od ricinusovog ulja. Takođe.

Glog se. Treba reći da osoba može imati zakrečenje krvnih sudova i do 80%. a da to i ne oseća. naravno. baloniranje. Još jedan odličan prirodni preparat za ja- čanje srca jeste tinktura na bazi gloga koja predstavlja pravi regenerator srca. ugrađi- 71 . Post na sokovima je naročito koristan u sa- vladavanju srčanih problema. Bolesti srca rišćenjem ricinusovog ulja treba biti op- rezan jer se fleke na čaršavima i garderobi veoma teško skidaju. Zato se bolest srca i krvnih sudova naziva „tihi ubica” . može konzumirati i sirov. u bobi- cama.ona nastupa iznenada i često je smrtonosna. dok tretman vodom (hidroterapiju) treba oprezno ko- ristiti. dok se sa tela lako ski- daju upotrebom sode bikarbone. Iz tog razloga je veoma važno da obratimo pažnju na to kako ži- vimo i kako brinemo o svom srcu i krvnim sudovima. Dobra vest je da nam nisu potrebne ni- kakve skupe operacije.

Čudo izlečenja vanje stentova i dr. 72 . Problemi sa srcem i krvnim sudovima mogu da se reše veoma brzo i na prirodan način.

od jedne će nastati dve.i uništava ih.četiri. Međutim. Pod određenim okolnostima neka od ćelija raka se otkači od postojećeg kance- 73 . onda on neće biti u stanju da prepozna ćelije raka i one će nastaviti da se umnožavaju .osam. Nekada se de- šava da neke naše ćelije mutiraju u ćelije raka (detalji ovog procesa još uvek nisu do kraja razjašnjeni. od četiri . i tako redom. dok se ne stvori kancerogeno tkivo koje je nekada moguće prstom napi- pati. od dve .u ovom slu- čaju ćelije raka . Rak U našem organizmu se odvijaju različiti procesi kojih nismo svesni. ukoliko čovek svojim nezdravim životom oslabi svoj imuni sistem. Zdrav organizam poseduje imuni sistem koji prepoznaje strano telo . iako je jasno da su oni naročito izraženi kod osoba koje se ne pri- državaju zdravstvenih principa).

Hemoterapija je takođe problematičan ob- lik tretiranja problema raka jer se radi o pokušaju uništavanja ćelija raka putem ot- rova koji se ubrizgava u venu obolelog. ali najčešće će zajedno sa njima biti uklonjen i neki važan čovekov organ. već će samo biti uništene neke ćelije raka (kao i brojne okol- ne zdrave ćelije). Na taj način nastaje ono što zovemo „metastaza”. a uzrok problema neće biti rešen. Ćelije raka će se ubrzo ponovo umnožiti i problem će buknuti u većem obimu. Operacijom se takođe mogu ukloniti neke ćelije raka. ali njime neće biti otklonjen uzrok bolesti.Čudo izlečenja rogenog tkiva i putem krvotoka bude pre- neta do nekog drugog dela čovekovog tela gde se zakači za neki organ i tamo nastavi da se umnožava. 74 . Oboleli od raka može da se podvrgne zračenju. Posledica je naglo slabljenje već posrnulog imunog sistema i brzo propadanje obole- log. Jedini način da se pobedi rak jeste jačanjem imunog sistema.

a koje se mogu i kod kuće lako napraviti. Najpoznatija biljka za jačanje imuniteta je ehinacea. 75 . čime se pos- tiže da bol utrne i da oboleli lakše podnese prelazni period dok imuni sistem ne ojača. koja se može kombinovati sa be- lim lukom i ljutom alevom paprikom. kao što je slučaj sa rakom jetre. i kancerogeno tkivo počne da se povlači. đumbira. jedini način da se po- bedi rak jeste jačanjem imunog sistema i primenjivanjem svih principa zdravog živo- ta i čišćenja organizma. klistiranja kafom. konzumiranja sirove biljne hrane. kao što je plastična kesa sa ledom. Rak Kao što smo rekli. koje su dostupne na tržištu. Pored posta na sokovima. kada ovaj organ veoma otekne. Pos- toje i druge biljne formule za jačanje imu- niteta. kao što je tonik od belog i crnog luka. U tom slu- čaju mogu se koristiti hladne obloge. rena i ljute aleve paprike. Nekada osoba obolela od raka ima velike bolove. naročito su delotvorne biljne tinkture za jačanje imuniteta i sokovi od trave mladog ječma i pšenice.

Studije pokazuju da žene čiji su mu- ževi obrezani skoro nikada ne oboljevaju od ove vrste raka. U nastavku ćemo nešto više reći o specifičnostima u tretira- nju pojedinih tipova raka.Čudo izlečenja Brojni slučajevi izlečenih ljudi od raka po- tvrdili su snagu prirodnih tehnika lečenja i njihovu delotvornost. Veoma često žene odlaze na operaciju na- vodnog raka grlića materice jer im je on 76 . mogu se stavljati obloge od sitno iseckanog belog luka. gaveza i bresta. Takođe. Rak grlića materice Ovo je drugi najučestaliji oblik raka kod žena. Pored navedenih tehnika za ja- čanje imuniteta i čišćenje organizma prepo- ručljivo je na obolelu dojku stavljati obloge od aloje. Rak dojke U pitanju je oblik raka koji je najučestaliji kod žena.

Rak

pogrešno dijagnostikovan. Naime, nakon
urađenog PAP testa, ženi se često saopšta-
va loša vest da ima rak grlića materice, iako
ga ona nema. Naime, PAP test ima 5 kate-
gorija. Kategorija 1 znači da je žena zdrava.
Kategorija 2 ukazuje na moguće posedo-
vanje upale, dok kategorija 3 ukazuje na
jači oblik upale, koji ne mora da znači da je
u pitanju rak. Veoma često se testovi sa
kategorijom 2 i 3 tumače kao „prisutnost
ćelija raka”, što je potpuno netačno. Kate-
gorije 4 i 5 definitivno znače prisutnost
ćelija raka. Zato je veoma važno da žena
bude dobro informisana o značenju rezul-
tata PAP testa.
U procesu lečenja ove vrste raka naročito
su delotvorni umeci od belog luka koji se
mogu koristiti na nekoliko načina. Jedan
način je da se prve noći u vaginu ubaci ve-
liki češanj belog luka veličine palca, a da se
ujutru izvadi. Sledeće večeri se novi češanj
zgnječi, i tako ceo i zgnječen ubaci u va-
ginu, i ujutru ponovo izvadi. Treće večeri
se novi češanj samo zaseče na kriške, da os-

77

Čudo izlečenja

tane ceo u komadu, i ubaci u vaginu, a ujut-
ru se izbaci. Na ovaj način se postepeno
pojačava dejstvo belog luka. Gnječenjem i
sečenjem belog luka oslobađa se supstanca
pod imenom „alicin”, koja ima snažno dej-
stvo u tretiranju pomenutog problema.
Tretman primenjen treće večeri se prime-
njuje u periodu od dve sedmice. Nakon
toga može da se napravi pauza, pa da se
nastavi sa tretmanom.
Drugi način primene belog luka je inten-
zivniji i sastoji se od ubacivanja belog luka
ujutru, a ispiranja uveče, pa ponovnim
stavljanjem uveče i ispiranjem ujutru. Za
ispiranje se koristi tečnost koja se dobija
miksovanjem u blenderu sledećih sasto-
jaka: 850 ml vode, 60 ml jabukovog sirćeta,
jednog isceđenog limuna i jednog velikog
češnja belog luka. Tretman se primenjuje u
periodu od dve sedmice, a može i duže.
Podrazumeva se obavezna primena kom-
pletnog programa lečenja koji je naveden
u prethodnom delu.

78

Rak

Kada govorimo o problemima vezano za
ženske reproduktivne organe korisno je
napomenuti da kod 80% žena koje imaju
bolove tokom menstrualnog ciklusa, ti bo-
lovi nestaju nakon pražnjenja creva što
predstavlja još jedan pokazatelj važnosti
čišćenja organizma u lečenju.
Preporučuju se takođe određene biljne for-
mule za regulisanje delovanja ženskih hor-
mona koji umnogome pomažu u rešavanju
postojećih tegoba kod žena. Pomenute for-
mule (tinkture i tonici) dostupne su na tr-
žištu, a neke od njih se preporučuju na
kraju knjige.

Rak prostate
Kod ove vrste raka naročito je potrebno
poboljšati cirkulaciju u tom delu tela. U tu
svrhu koriste se tople obloge od ricinuso-
vog ulja koje se stavljaju na predeo između
analnog otvora i testisa. Ove obloge se
stavljaju u periodu od 10 minuta, a zatim
se umesto njih stavljaju hladne obloge sa

79

Topli klistir je temperature oko 39 stepeni Celzijusa. a zatim obloge od vinobojke . Kod raka prostate veoma je delotvorno ko- rišćenje umetaka od belog luka koji se ubacuju u rektum (poslednji deo debelog creva). Rak jetre Pored već pomenutih tehnika za čišćenje jetre. Sledeći metod za poboljšanje cirkulacije je korišćenje toplih i hladnih klistira koji se kratko zadržavaju u debelom crevu. Jedan veći češanj belog luka se oljušti i ubaci u rektum. i ostavi da stoji 12 sati. Postupak se ponavlja svakog dana ne- koliko sedmica. a hladni na tempera- turi malo nižoj od sobne. koristi se pomenuta formula u kojoj se koncentracija belog luka i maslinovog ulja poveća tri puta.dru- gog dana. i tako naizmenično više dana. ali postepeno. oko par minuta. 80 . Mogu se naizmenično stavljati ove obloge .prvog dana. Takođe.Čudo izlečenja ledom u periodu od 5 do 10 minuta.

Program čišćenja jetre obuhvata i čišćenje žuči. prilikom kojeg se izbacuju otrovi iz pluća. Vrlo delotvorno je i koriš- ćenje osveživača vazduha sa nekim od esencijalnih ulja . što ne treba da uplaši obolelu osobu. pitome nane ili čajnog drveta. Rak pluća U tretiranju ove bolesti od velike koristi su čaj i tinktura od lobelije. kao i naizmenični topli i hladni tuševi na pomenuti deo tela. Veoma je korisno pri- menjivati masažu na oboleli deo tela da bi se poboljšala cirkulacija. Nekada lobelija može da izazove povraća- nje. 2 do 3 puta dnevno. kao i obloge od ricinusovog ulja.eukaliptusa. što je preduslov za kvalitetno čišćenje jetre. 81 . Rak primenjuju se obloge od ricinusovog ulja na oboleli deo tela. kao i druge tehnike navedene u os- novama izlečenja. Ceo program lečenja prati i čišćenje creva.

veoma je delotvorno korišćenje obloga od gline. Podrazumeva se da pacijent treba da prih- vati i druge metode izlečenja. crvenom detelinom i belim lukom. koje se nanose na glavu i uši. U ovom tretmanu mogu se koristiti tink- ture za smirenje nerava. pomešane sa vinobojkom. kod raka mozga je korisno koristiti obloge od gline koje su veoma delotvorne za izvlače- nje otrova. 82 . Rak mozga Pored pomenutih metoda izlečenja. kao i tinkturom od srčenjaka. što je najčešće vrlo potrebno. koje smo spomenuli. a naročito konzumiranje dosta sokova. Korisne su i obloge od lobelije i divljeg ruzmarina.Čudo izlečenja Takođe.

Zato je u programu izlečenja od le- ukemije potrebno podstaći funkcije koš- tane srži i izvršiti pročišćavanje krvi. lobelije i čaparala. tinktura i dr. Studije pokazuju da prelaskom na zdrav način života i primenom prirodnih metoda lečenja dolazi do obnovljenja koš- tane srži koja predstavlja fabriku krvnih će- lija. Rak Leukemija U tretmanu raka krvi (leukemije) najvažniji su sokovi koji predstavljaju pravu transfu- ziju. 83 . Podrazumeva se da je za lečenje bilo koje vrste raka potrebna primena kompletnog programa čišćenja organizma i jačanja imu- niteta korišćenjem sokova. Za pročišćavanje krvi naročito je delotvor- no korišćenje tinktura ili čajeva od crvene deteline. koje se mogu nabaviti na tržištu.

Pod masnom hranom se podrazu- mevaju namirnice životinjskog porekla. Za početak je potrebno provesti najmanje 5 do 7 dana samo na so- kovima od povrća. Brojni primeri izlečenih pacijenata poka- zuju da je moguće izlečiti ne samo dijabetes tipa 2. 84 . već i dijabetes tipa 1 (dijabetes zavi- san od insulina). a studije pokazuju da najviše obolelih od ove bolesti ima u zemljama gde se najviše kon- zumiraju mlečni proizvodi (Amerika. Dijabetes Glavni uzroci pojave dijabetesa (šećerne bolesti) jesu stres i konzumiranje masne hrane. i velika fizička aktivnost. a nakon toga preći na sirovu biljnu hranu. Dva glavna koraka u le- čenju ove bolesti su prelazak na 100% sirovu biljnu hranu i ceđene sokove. Šved- ska).

u kojoj su razmućeni đumbir i ljuta 85 . krvnim su- dovima i dr. Bobice kleke su takođe vrlo delotvorne jer podsti- ču rad pankreasa. Takođe. kao što su problemi sa vidom. Dovođenjem nivoa šećera u krvi u normalne okvire dolazi do momen- talnog povlačenja svih drugih pratećih pro- blema koje izaziva dijabetes. U tom slučaju primenjuju se hidroterapijski tret- mani tako što se noge potope u što topliju vodu. Najbolja biljka za dijabetičare je beli luk ko- ji snižava količinu šećera u krvi i podstiče produkciju insulina. Dijabetes Rezultati su vidljivi veoma brzo. a nije lečen. dolazi do pojave gan- grene na prstima. posle sa- mo par dana. najčešće nogu. Pacijenti koji su na insulinu mogu da prate svoje nivoe šećera u krvi i sa njegovim padom da polako smanjuju doze insulina. ljuta aleva paprika je veoma korisna u lečenju dija- betesa jer poboljšava cirkulaciju. bubrezima. a uz uporan i disciplinovan rad da ga potpuno izbace iz upotrebe. Kod osoba kod kojih je dijabetes napre- dovao.

Čudo izlečenja aleva paprika. a ceo postupak se ponavlja više puta. 86 . Nakon nekoliko minuta. noge se stavljaju u drugu posudu sa hlad- nom vodom.

tkivo-hrskavica) koju je primenjivao dr Džon Kristofer. potreban je poseban tretman re- laksacije i nameštanja povređenih organa. Oboljenja mišića. lakta i dr. Za izlečenje tkiva mišića i kostiju veoma su korisne obloge od arnike. veoma delotvorna je mast od gaveza. U praksi se veoma korisnom pokazala B- F-C formula (bone-flesh-cartilage . kantariona i ne- vena. kičme. Naročito je blagotvorno delovanje arnike kod modrica i preloma. ulje od pšeničnih klica i med. Glavni sastojci ove for- mule su hrastova kora i koren gaveza.kost. Takođe. kolena. kostiju i kože Najbolji lek za opekotine jesu hladne ob- loge. a naša iskustva sa pacijentima su zaista ve- 87 . Kod nekih povreda kostiju. i ona se može nabaviti na tržištu. Post na sokovima dodatno podstiče izlečenje i regeneraciju kože.

Čudo izlečenja oma ohrabrujuća jer smo uspeli kod naj- većeg broja obolelih da potpuno regene- rišemo tkivo i izbegnemo operaciju. previše sedenja i ležanja. Treba napomenuti da je glavni uzrok obo- ljenja kičme i bolova u leđima kod savre- menog čoveka uzrokovan lošim životnim navikama koje uključuju slabu fizičku ak- tivnost. Za više informacija o rezultatima na ovom polju mogu se pogledati svedočanstva opo- ravljenih osoba na našem veb sajtu. konzumi- ranje narkotika i nezdravu ishranu. 88 .

kao što je ležanje u kadi napunjenoj toplom vodom. a nekada se može koristiti i inaktivisani kvasac prilagođen ljudskoj upotrebi. a druga na lobeliji. Unos vitamina B je naročito važan u leče- nju nervnih oboljenja. semenu celera i kapici. blagotvorno deluje na nervni sistem. U tabeli na strana- ma 22 i 23 dat je prikaz najboljih izvora ovog vitamina. Nervna oboljenja Postoje veoma dobre biljne formule za sti- mulaciju i regeneraciju nerava. kapici i divljem ruzmarinu. Prva for- mula se zasniva na semenu ovsa. kao što su čaj od divljeg 89 . kao i upotreba čajeva i tinktura. Takođe hidroterapija. Čišćenje creva i fizička aktivnost su prove- reno dobre metode za rešavanje ove vrste problema. Masaža je takođe veoma korisna u tretira- nju nervnih oboljenja.

kao što je B&B tinktura koju je uspešno koris- tio dr Džon Kristofer. 90 .Čudo izlečenja ruzmarina i posebne biljne formule.

Problemi sa vidom Do oštećenja vida najčešće dolazi zbog preteranog naprezanja očiju. od- maranjem očiju i primenom jednostavnih vežbi za poboljšanje vida. Problem sa dioptrijom se brzo i uspešno može rešiti primenom zdravih navika. Drugi uzrok je nezdrav način života čime se truje ceo organizam. Osobe koje imaju problem sa glaukomom trebaju biti oprezne sa prime- nom dlanovanja jer se njime povećava pri- tisak na očni mišić. Dlanovanje je jednostavna tehnika koja se sastoji od postavljanja dlanova na zatvo- rene oči u periodu od nekoliko minuta. Pod odmara- njem očiju se podrazumeva dlanovanje i nošenje rupičastih naočara. uključujući i organ vida. Ova tehnika se može primenjivati više puta tokom dana. 91 .

a pogled se fokusira na tačno utvrđeno polje posmatranja. dlanovanja i raznih tehnika pomeranja očiju. kao što je čitanje ili vožnja au- tomobila.podsticanje perifernog vida se postiže ta- ko što se komad tamnog papira. ali su vrlo korisne prilikom šet- nje. Svako ko samo jednom pogleda kroz rupičaste naočare videće ko- liko se vid izoštrava njihovim korišćenjem. Vežbe za oči pomažu da dođe do smanje- nja dioptrije i do potpunog izlečenja. Rupičaste na- očare se ne mogu koristiti za preciznija posmatranja. zalepi na gornjem delu nosa tako 92 . One se sastoje od masaže očiju i lica. Važno je istaći da upotreba klasičnih na- očara ne poboljšava vid. veličine 5 x 10 cm. Klasične naočare sa dioptrijom su samo pomagalo koje omogućava čoveku da trenutno bolje vidi. od kojih ćemo navesti neke: . sunčanja lica zatvorenim očima. kada je veći deo oka pokriven.Čudo izlečenja Nošenje rupičastih naočara je još jedna tehnika odmaranja očiju. odmaranja i sl. ali ne čine ništa na unapređenju vida.

Problemi sa vidom da delimično pokriva oba oka. s tim da treba dopustiti očima da polako prepoznaju izokrenuta slova na papiru. . . i pomeraju. predmeta na sred- njem rastojanju od nas (u odnosu na uda- ljeni predmet) i posmatranje vrha ispruže- nog dlana koji smo postavili na oko pola metra ispred naših očiju.vežbe čitanja tako što se isti kratak tekst ispiše na papiru velikim. čitanjem najpre teksta sa krupnim slovima. Onda se ru- ke podignu sa strane. Onda se list papira sa tekstom može okrenuti naopako pa postupak čitanja ponoviti.naizmenično posmatranje predmeta na velikoj daljini u prirodi. Posmatranje sva- ke tačke se vrši naizmenično po 10 do 15 sekundi više puta (i do sto puta u jednoj vežbi). i tako ukrug više puta. a jednim pa drugim okom se vrši posmatranje po- meranja bliže ruke i njenih prstiju. a onda se polako čita tekst po tekst. srednjim i malim slovima. 93 .

a što se češće budu ponavljale.Čudo izlečenja Vežbe se mogu ponavljati više puta tokom dana. is- pravljanje vida će biti brže. Ovom meto- dom oko se podstiče da suzi i da na taj način izbacuje čestice koje su dovele do za- prljanja oka. Odlična tehnika za uklanjanje katarakte i unapređenje vida je korišćenje vodenog rastvora ljute aleve paprike koja se stavlja u oko nekoliko puta dnevno. 94 .

15 mg korena belog sleza i litar 95 . Takođe. Dobro je u litar vode ubaciti sok od jednog limuna. koji su dostupni na tržištu. malo ljute aleve pap- rike i javorovog sirupa (ili meda) radi uku- sa. Kamen u bubregu se može ras- tvoriti korišćenjem raznih formula. Oboljenja bubrega Najbolja tehnika za lečenje bubrega je kon- zumiranje velike količine negazirane vode svakoga dana. od ko- jih je najpoznatija formula koja se sastoji od: 30 mg korena hortenzije. Problemi sa kamenom u bubregu nastaju zbog konzumiranja namirnica životinjskog porekla. 30 mg crvene konopljuše. listova medveđeg grožđa i kukuruzne svile. gaziranih pića i drugih rafinisanih proizvoda. za čišćenje bubrega mogu se ko- ristiti čajevi i tinkture na bazi bobica kleke. a koje prepo- ručujemo na kraju knjige.

Prvog dana se pije prokuvani sok sa pomenutim bilj- kama. Biljke se sitno iseckaju. a podrazumeva se da treba izbegavati gazirana pića i sve namir- nice životinjskog porekla.po 30 ml na svakih sat vre- mena. 96 . a drugog i trećeg dana se pije po pola litre neprokuvanog soka koji je stajao u frižideru . kao i ceđeni sokovi po izboru. Tih dana pije se i voda (bar pola litre dnev- no). Bilo bi poželjno tokom tretmana biti na postu na sokovima. ubace u sok od jabuke i ostave da odstoje preko noći. Ujutru se smesa pro- kuva 15 minuta. stavlja se da odstoji ista takva količina soka i biljaka. koja se sutra ujutru ne kuva. nego se stavlja u frižider i preko dana više puta mućka. Istog dana kada se stavlja mešavina biljaka u sok da odstoji.Čudo izlečenja isceđenog soka od jabuke. Postu- pak se može ponoviti više puta dok se kamenje u bubregu potpuno ne rastvori. a nakon hlađenja iscedi i pije tokom dana u dozama od 60 ml na svakih sat vremena.

97 . Oboljenja bubrega Kod upale bubrežnih kanala veoma je ko- risno svakoga dana konzumirati 5 do 6 većih češnjeva belog luka.

000 ljudi u Americi koji žive u prirodi i bave se organskom proizvodnjom hrane). Autizam i oboljenja mozga Do oštećenja ili uništenja moždanih ćelija može doći na mnogo načina. mentalnu retardaciju i dr. kao što je slučaj sa Amišima (populacija od oko 350. Autizam kod dece se pojavio sredinom 20. koje dopre- maju hranu preko krvi u mozak. Ovde je vrlo zanimljivo zapaziti da deca koja se ne vakcinišu ne oboljevaju od autizma. Studije pokazuju da mozak ima potencijal da regeneriše svoje ćelije i što je još važnije . često do- življavaju šlog .odnosno odumiranje odre- đenih moždanih ćelija i gubitak određenih funkcija organizma. Osobe kod kojih su zakrečene krvne žile. veka i predstavlja još jednu vrstu oštećenja moždanih ćelija koje uzrokuju poremećaj u govoru.da stvara nove ćelije i tako obnovi svoje 98 .

kod kojih su se funkcije potpuno povratile. uspele da podstaknu re- generaciju moždanih ćelija i povrate iz- gubljene funkcije kod svoje dece. Postoje primeri gde su majke upornim ma- siranjem tela paralizovanog deteta. bez obzira da li su u pitanju posledice šloga ili nekog dru- gog problema. U procesu izlečenja takvih zdravstvenih problema potrebno je strpljenje i upornost. uz primenu ostalih metoda unap- ređenja zdravlja. Autizam i oboljenja mozga izgubljene funkcije. i imali druge poremećaje uzrokovane gubitkom određenih moždanih funkcija. pokazivanjem ljubavi prema detetu. i rezultati su zaista impresivni. autistični. peva- njem pesmica. Iste teh- nike se mogu primeniti i kod odraslih. 99 . Rad majke sa obolelim detetom je ovde vrlo važan. Postoje brojni primeri odraslih ljudi i dece koji su bili paralizovani.

U isto vreme piju se velike količine ceđenih sokova. ili u slučaju razvoja bolesti da je pobedi. kao i upotreba ljute aleve paprike. Kod obolelih od side naročito je važno konzumiranje tinktura za jačanje imuniteta. koja se može piti u dozama i do 350 kapi dnevno. ko- rena i listova cvekle. Upotreba hidroterapije je takođe veoma važna u programu izlečenja od side. kao što je tinktura od ehinacee. jer su oboje veoma važni za poboljšanje cirkulacije. naročito od šargarepe. 100 . kao i konzumiranje čaja od korena ehi- nacee. Sida Iako većina smatra da je sida neizlečiva bo- lest studije pokazuju da organizam ima po- tencijal da izbaci iz sebe HIV virus koji izaziva sidu. Problem se rešava prelaskom na program zdravog života i jačanja imunog sistema.

kao i prethodno navedenih. 101 . jer je za potpuno izlečenje nekada potreb- no više meseci. U rešavanju ovog zdravstvenog problema. primenjuje se kompletan program čišćenja organizma. Sida Rad sa pacijentima je pokazao da se za sa- mo par dana veoma poboljšava krvna sli- ka. ali je sa tretmanom potrebno nastaviti.

pot- rebna su određena znanja i tehnike koje se ne mogu pročitati u savremenim medicin- skim udžbenicima. depresija. Veoma često ljudi bivaju opsednuti. panični napadi i dr. govori o posebnim stanjima u koja ljudi dolaze kada krše zakone zdravlja i moralne prin- cipe. I upravo u tretiranju ovakvih vrs- ta oboljenja bez Svetog Pisma ne možemo ostvariti vidljive rezultate. Naime. a 102 . U slu- čaju oboljenja kao što su šizofrenija. teologija ili nauka o Bogu. kon- zumiranjem tinktura i primenom drugih poznatih metoda prirodnog lečenja. Već smo govorili o značaju duhovnosti za čovekovo zdravlje. Psihička oboljenja Postoje oboljenja koja se ne mogu tretirati samo fizičkim čišćenjem organizma. epi- lepsija. i naveli smo Sveto Pis- mo ili Bibliju kao najbolji izvor informacija ove vrste.

ulaze u predbračne i van- bračne polne odnose. lažnih iscelitelja i drugih sličnih osoba koji predstavljaju kanale preko kojih demoni opsedaju ljude. duvan. a sigurno najopasnija aktivnost ovakve vrste je odlaženje kod vračara. alkohol. slušaju destruktivnu muziku i gledaju filmove sa sličnim sadrža- jem. Ono što je sigurno jeste da osoba koja poš- tuje fizičke i duhovne zakone zdravlja. droge. ne može da dospe u ovakva sta- nja. magova. as- trologa. Psihička oboljenja da toga nisu svesni. ali da ta- kođe naš duh može da bude opsednut ili povređen od strane duhovnih bića koja čo- vek nije u stanju da vidi. Problemi ovakve vrste dešavaju se kod osoba koje upražnjavaju kocku. Poseban oblik manipulacije ljudima pred- stavljaju navodne tehnike izlečenja i relak- 103 . Pod određenim uslovima osoba može da bude opsednuta demonima ili demonizovana. i živi moralno. Bog nas u Svetom Pis- mu obaveštava da On može da deluje na naš duh svojim Svetim Duhom. U pitanju su bića koja Sveto Pismo naziva „demonima”.

Praksa je po- kazala da se ovakve vrste oboljenja bez Božjeg delovanja ne mogu rešiti.Čudo izlečenja sacije koje su povezane sa hinduističkim re- ligijama. akupunktura. i upućuje reči molbe da mu pomogne da bo- lje razume problem sa kojim se suočava i da ga na najbolji način reši. U pitanju su tehnike ko- jima ljudi bivaju opsednuti. 104 . re- fleksologija i dr. u kojem se čovek zahva- ljuje Bogu za sva dobra koja mu je dao. homeopatija. U takve tehnike spadaju: joga. U procesu izlečenja od ovakvih vrsta obo- ljenja od izuzetne važnosti je upoznavanje sa osnovnim principima teologije i upraž- njavanje molitve koja predstavlja jednosta- van razgovor sa Bogom. meditacija. iridologija. kratkotrajno osete olakšanje. a koji se odvija u mislima ili tihim izgovaranjem molitve u tišini svoje sobe. a koje predstavljaju suptilno prizi- vanje demona. koje veoma često nesvesno rade njihovi promoteri. a zatim dođu u mnogo te- ža stanja nego na početku „tretmana”. akupresura.

Parkinsonova bolest. demencija itd. artritis. Ostala oboljenja U ovoj knjizi naveli smo neke od najčešćih zdravstvenih problema sa kojima se ljudi susreću. Za sva ova oboljenja važi isti princip . Za više informacija o tretiranju ovih i dru- gih oboljenja može se pogledati literatura na našem sajtu ili nas možete kontaktirati putem našeg veb sajta. multipla skleroza. ako je osoba disciplinovana i uporna u primeni zdravih životnih navika i principa unapređenja zdravlja i čišćenja organizma. paraplegija. emfizem. kvadriplegija. Postoje brojna druga oboljenja ko- ja nismo spomenuli. U tretmanu svih ovih bolesti potvrđen je poznati medicinski princip da „ne postoje neizlečive bolesti”. kao što su Alchajme- rova bolest. lupus. 105 .sva su izlečiva.

106 .

Dodatak PRIPREMA ZDRAVE HRANE .

108 .

gustim i zele- nim sokovima. Gusti sokovi se još zovu šejkovi i predstav- ljaju mešavinu kompletno izmiksanih bilja- ka u blenderu. blitva. obroka u čaši. Zeleni sokovi su ceđeni ili gusti sokovi u koje se ubacuje sok ili celi listovi zelenog bilja. ali takođe mogu biti ideja za neke nove recepte koje svako može da kreira prema svojoj želji. biljnih mleka i sladoleda. Ponuđeni recepti se mogu pripremiti. slanih i slatkih jela. Obroci u čaši sadrže u sebi orašaste plodove i semenke koji se melju i mešaju sa ceđenim. kao što su spanać. Uvod U narednim poglavljima iznećemo neke od recepata za pripremanje ceđenih sokova. U literaturi se mogu pronaći brojni drugi recepti koji uključuju i guste i zelene sokove. 109 . kopriva i dr.

Biljna mleka su mešavina orašastih plodova i vode.Čudo izlečenja Slatka jela su ona koja su zasnovana na voću. sa do- datkom voća. Uživajte! 110 . Svi navedeni recepti su napravljeni isklju- čivo od sirovih biljaka bez ter mičke ob- rade. a slana na povrću.

Sipati u čašu. Sokovi SOKOVI OD POVRĆA Sok antioksidant Sastojci: .1 jabuka Sok od cvekle Sastojci: .2 šargarepe .2 jabuke Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.2 cvekle .1 stabljika brokolija .češanj belog luka .3 celera .pola crnog luka . 111 .

1 jabuka Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.2 jabuke .1 paprika .Čudo izlečenja Sok od cvekle 2 Sastojci: . Sipati u čašu.2 celera Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. 112 .1 cm korena đumbira .1 češanj belog luka . Sok od brokolija i šargarepe Sastojci: .3 cvekle .2 šargarepe . Sipati u čašu.1 stabljika brokolija .

Sokovi Sok od kupusa Sastojci: . 113 .4 lista spanaća .3 šargarepe .pola limuna .2 grančice ruzmarina . Sok od šargarepe Sastojci: .1 jabuka Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.6 listova spanaća . Sipati u čašu.1 češanj belog luka .prstohvat aleve paprike Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.2 šargarepe .1/8 kupusa . Sipati u čašu.

Čudo izlečenja Sok od šargarepe i jabuke Sastojci: . 114 .1/4 crnog luka .4 šargarepe . Sok od karfiola Sastojci: .4 stabljike peršuna Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1/2 karfiola .2 celera .2 šargarepe .1/8 kupusa . Sipati u čašu.2 celera .1 jabuka Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 jabuka . Sipati u čašu.

1/8 kupusa . Sokovi Antibiotik sok Sastojci: .1 cm korena đumbira Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 paprika . Sipati u čašu.2 stabljike brokolija .1 šaka majčine dušice .1 jabuka Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 češanj belog luka . Sipati u čašu.1/2 krastavca .2 šargarepe .1 češanj belog luka . Sok od brokolija i đumbira Sastojci: . 115 .

Čudo izlečenja

Sok snage
Sastojci:
- 4 stabljike celera
- 3 grančice peršuna
- 1 šargarepa
- 1 češanj belog luka
- 1 šolja kelja
- 1 cm korena đumbira
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

Zeleni sok
Sastojci:
- stabljika brokolija
- pola krastavca
- pola paprike
- 2 grančice peršuna
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

116

Sokovi

Sok za imunitet
Sastojci:
- 2 stabljike celera
- 2 šargarepe
- 1 češanj belog luka
- 1 jabuka
- 1 cm korena đumbira
- pola limuna
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

SOKOVI OD VOĆA
Sok od jabuke i kruške
Sastojci:
- 2 jabuke
- 2 kruške
- 1 cm korena đumbira
- 1/2 šolje crnog ili belog grožđa
- 1/2 čajne kašičice cimeta
Priprema: U sokovniku iscediti svo voće.
Sipati u veliku čašu. Dodati cimet.

117

Čudo izlečenja

Jesenji osveživač
Sastojci:
- 3 kruške
- 2 breskve
- 1 jabuka
- 1/2 limuna, oljuštenog
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

Najbolje bobice
Sastojci:
- 1 šolja borovnica
- 1 šolja trešnji ili višnji
- 1/2 šolje grožđa
- 1/4 dinje
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

118

Sipati u čašu.3 kajsije .1/4 dinje Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u čašu. Beta-karo Sastojci: .3 breskve Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. Sokovi Beta sok Sastojci: .2 kajsije .3 šargarepe . 119 .3 šargarepe .

1/2 šolje malina . Sok od borovnice Sastojci: .3 grančice peršuna Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 šolja borovnica .Čudo izlečenja Crni ananas Sastojci: . Sipati u čašu. 120 .1/2 šolje crnog grožđa .1 šolja trešanja ili višanja .1 šolja kupina .1/2 šolje malina Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.2 kriške ananasa .1/2 šolje borovnica . Sipati u čašu.

1 grejpfrut .1 grejpfrut .1 šolja trešanja ili višanja .6 grančica peršuna Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. Sokovi C sok Sastojci: .1 jabuka . Sjaj trešnje Sastojci: . Sipati u čašu.3 kivija .1 šaka cvetova kamilice (po potrebi) Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u čašu. 121 .2 pomorandže .

Sipati u čašu.2 grejpfruta .2 šolje jagoda .Čudo izlečenja Otvoreni sok Sastojci: .2 šargarepe . Sok od grejpfruta Sastojci: .1 pomorandža Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 pomorandža . 122 . Sipati u čašu. oljušten Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 limun.

Sokovi Snaga pomorandže Sastojci: .1 šolja grožđa . Sipati u čašu.1 limun.1/4 ananasa .1 cm korena đumbira . Sok od kruške i ananasa Sastojci: .3 šargarepe . Sipati u čašu. 123 .1 jabuka Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. oljušten Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke.1 pomorandža .2 kruške .

Čudo izlečenja

Sok od ananasa i citrusa
Sastojci:
- pola ananasa
- 2 pomorandže
- 1 limun
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

Sok od malina
Sastojci:
- 1 šolja malina
- 1 jabuka
- 2 pomorandže
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

124

Sokovi

Limunada od jagoda i pomorandže
Sastojci:
- 1 šolja jagoda
- 1 limun
- 2 pomorandže
- 1 šolja vode
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

Letnji nektar
Sastojci:
- 3 nektarine
- 2 kajsije
- 1 šolja borovnica
- 2 breskve
- 2 šljive
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

125

Čudo izlečenja

Letnji sok
Sastojci:
- 4 kajsije
- 1 šolja grožđa
- 4 breskve
- kriška lubenice od 5 cm
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

Sunčeva energija
Sastojci:
- 1 šolja jagoda
- 1 šolja crnog grožđa
- 1 pomorandža
Priprema:
U sokovniku iscediti sve sastojke. Sipati u
čašu.

126

1/2 šolje malina .1/8 čajne kašičice cimeta Priprema: U sokovniku iscediti sve sastojke. 127 .kriška lubenice od 5 cm . Sokovi Sok od lubenice i jagoda Sastojci: .1 šolja jagoda . Sipati u čašu.

1 banana .2 kruške .1 banana . Obroci u čaši Obrok za jake kosti Potrebno: .4 supene kašike mlevenog lana 128 .4 supene kašike mlevenog susama . Detoks obrok Potrebno: .šaka iseckanog ananasa .1 breskva .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.4 urme .1 mango .

šaka iseckane lubenice . Obroci u čaši .1 kruška 129 .50 g badema . Digestivno osveženje Potrebno: .4 suve kajsije . D obrok Potrebno: .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.1 pomorandža .1 banana .2 kivija .sok od jednog limuna .1 banana .4 urme .

šaka iseckane dinje .šaka svežih smokvi . Osveženje u čaši Potrebno: .50 g indijskog oraha .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.50 g brazilskog oraha .1 cm đumbira .1 supena kašika suvih brusnica . 130 .prstohvat sveže nane .Čudo izlečenja .4 suve šljive .1 banana .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.

250 ml čaja od sveže nane .250 ml soka od grožđa . Obroci u čaši Rajski obrok u čaši Potrebno: .2 jabuke .1 pomorandža .4 supene kašike namočenog ovsa .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min. Zeleni obrok Potrebno: .4 supene kašike javorovog sirupa Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.1 jabuka .4 urme . 131 .4 supene kašike namočenog ječma .1 banana .1 avokado .

2 jabuke . 132 .šaka iseckane dinje .2 kivija .4 supene kašike oljuštene namočene heljde .Čudo izlečenja Imuno obrok Potrebno: . Karotinski obrok Potrebno: .1 ljuta paprika .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.4 suve smokve .2 šargarepe .1 pomorandža .4 urme .50 g oraha .500 ml čaja od ehinacee Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.

250 ml vode .šaka spanaća .50 g lešnika . Obroci u čaši Beta obrok Potrebno: .250 ml soka od šargarepe . 133 .1 avokado .2 paradajza .1/2 čajne kašičice soli Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.

4 urme Priprema: Sve sastojke spojiti u tanjiru i dobro izme- šati.1 banana 134 .100 g borovnica .2 kruške .1 breskva . Havajski obrok Potrebno: .100 g jagoda .1 banana .4 supene kašike mlevenog indijskog oraha . Slatka jela Spartanski obrok Potrebno: .

suncokret i ur me sa sokom od grožđa i preliti preko voća.1 pomorandža . 135 .4 urme . Izblendati lan.4 supene kašike mlevenog lana .6 supenih kašika mlevenog susama .1 jabuka .2 supene kašike suncokreta .250 ml soka od grožđa Priprema: Jabuku izrendati.4 suve smokve Priprema: Sve sastojke spojiti u tanjiru i dobro izme- šati.1 mango . Edenski obrok Potrebno: . Slatka jela . pomorandžu i mango ise- ći na kockice.

100 g urmi .2 supene kašike badema .4 suve kajsije Priprema: Ječam namočiti preko noći u vodu. 136 .1 kivi .kora jedne pomorandže .4 supene kašike ječma .100 g suvog grožđa .1/2 ananasa .1 banana . Dodati ananas iseckan na kockice i ostale sastojke spojiti i promešati.150 g semena suncokreta .Čudo izlečenja Sunčani obrok Potrebno: . Voćni ručak Sastojci: .4 kašike mlevenog badema Priprema: Suvo voće namočiti preko noći u vodu. Ujutru isprati tri puta i procediti.

Dodati naren- danu koru od pomorandže. a pre- ko njih nakapati sokom od ceđenog limu- na. po želji . potopljenog u vodi preko noći .200 g prosa. i pomešati sa suncokretom u mašini za mlevenje mesa.med po želji .za ukras maline ili jagode 137 .1/3 kašičice cimeta . Uva- ljati ih u mleveni badem i staviti na toplom mestu ili na sunce da se prosuše i postanu hrskave. Slatka jela ocediti vodu. Obrok od urmi i prosa Sastojci: . Praviti loptice i spljoštiti ih u male lepinjice. Zatim uz do- davanje vode zamesiti gusto testo. Predlog: Za sveže voće uzeti jagode ili maline.400 g svežeg voća.200 g urmi . Po njima poređati sveže voće.

urme samleti u mašini za mlevenje mesa. ukrasiti jago- dama. Promešati.1/2 dinje . umesiti i nap- raviti veknu. 138 .5 kašika rogača u prahu . pomešati sa suncokretom i smok- vama. Dodati kokos i rogač. a zatim samleti u mašini za mlevenje mesa. a za- tim veknu iseći i komade ukrasiti izre- zanim pomorandžama. dodati proso sa cimetom i sve ostale sastojke. izrezati na kriške. izvaditi koštice.Čudo izlečenja Priprema: Ocediti proso.2 kruške Priprema: Voće oprati. Ostaviti da malo odstoji. Ručak od dinje i rogača Sastojci: .100 g smokava .100 g semena suncokreta .50 g kokosovog brašna ili sveže rendanog kokosa .

prstohvat muškatnog oraha Priprema: Zgnječiti banane i jagode. ili kupine. Edenski ručak od voća i oraha Sastojci: . Dodati badem i muškatni orah.3 zrele banane .sok od 1 limuna .3 kašike grubo iseckanih oraha . ili sok od isce- đenog limuna.200 g jagoda . Slatka jela Predlog: Umesto pomorandži mogu se staviti šljive punjene orasima. i dobro promešati. Staviti u posude i ostaviti da se ohladi.1 papaja ili 1/2 dinje . dodati limun i pomešati sa narendanom dinjom. 139 .

Čudo izlečenja Obrok od šljiva i oraha Sastojci: . a zatim im dodati zgnječene kupine.500 g kupina . Orahe pome- šati sa cimetom i staviti orah u svaku šljivu.20 komada oraha . Staviti šljive u veću teglu ili posudu. Smok- ve samleti u mašini za mlevenje mesa.sok od 1 limuna . izvaditi koštice.200 g suvih smokava . Dodati sok od limuna i 1 dl vode. Sve to istresti preko šljiva i ostaviti da se ohladi. 140 .1 dl vode Priprema: Šljive oprati.1/2 kašičice cimeta .20 zrelih šljiva .

Punjene breskve u sosu od jagoda Sastojci: .7-8 breskvi .100 g pirinča.1 kašika meda .1/3 kašičice muškatnog oraha 141 . potopljenog u vodi preko noći .150 g indijskog oraha . Slatka jela Sutlijaš sa bananama Sastojci: .jagode za dekoraciju Priprema: Namočen pirinač samleti i dodati zgnje- čene banane i ostale sastojke.prstohvat cimeta .3 banane .100 g suvog grožđa . Ukrasiti jago- dama.sok od 1/2 limuna .

prstohvat nane 142 .sok od 1/2 limuna . i dodati muškatni orah.200 g jagoda . samleti suvo grožđe i orahe.3 kivija .500 g dinje .50 g suvog grožđa .1 kašika meda Priprema: Izvaditi koštice iz breskvi.1/2 kašičice nane . i sa nekoliko kašika vode sve promešati. Sos: Zgnječiti jagode i kivi. dodati med i posuti po breskvama. pomešati sa na- nom. Sa tim puniti breskve i poslagati ih u lep sud.Čudo izlečenja Sos: .100 g mlevenog maka .1 kašika meda .1 banana . Mak sa bananom i dinjom Sastojci: .

Dinju izrezati na kockice i pomešati sa makom. dodati cimet. Slatka jela Priprema: U mleveni mak dodati suvo grožđe. Po želji zasladiti medom. limunov sok i prome- šati.1 kašika meda .1 kruška . Voćni obrok Sastojci: .sok od 1/2 limuna . dodati klice i grožđe. Pomešati sa šljivom.100 g suvih šljiva . med. zgnječenu bananu. kivi i iz- rezanu krušku. 143 .prstohvat cimeta Priprema: Šljive sitno izrezati.200 g grožđa . naka- pati limunovim sokom.2 kivija .1 čaša klica od pšenice .

2 čaše mlevenog maka . zasladiti sa me- dom i pomešati sa klicama.1/3 kašičice cimeta . 144 .1 pomorandža .sok od 1 limuna Priprema: Krušku.2 kašike meda .Čudo izlečenja Klice od pšenice sa makom Sastojci: . a zatim nakapati so- kom od limuna.2 kruške . Mak pomešati sa ostalim sastojcima u krem smesu.1 zgnječena banana .1 jabuka .150 g isklijale pšenice . pomorandžu i jabuku sitno iseći i pomešati sa klicama.

150 g ječma. 145 .3 kašike grubo seckanih oraha Priprema: Samleti ječam u mašini za mlevenje mesa.20 g oraha .prstohvat cimeta . breskvu isecka- ti i ispasirati sa heljdom. pomešati sa ostalim sastojcima i preko sve- ga nakapati limunovim sokom.1 kašika meda . namočenog preko noći . Slatki obrok od heljde Sastojci: .200 g breskve .1-2 kašike rogača Priprema: Heljdu i orahe fino samleti. Slatka jela Musli od ječma Sastojci: .150 g kupina .2 kruške .150 g heljde . dodati rogač.

146 .5 banane Priprema: Fino samleti proso i ispasirati sa bananom. U sokovnik se mogu ubaciti orasi i bademi zajedno sa voćem.1-1. sokov- nik Omega ili neki drugi bolji sokovnik koji ima dodatak za sladoled. Preko sladoleda se može posuti malo sitno iseckanog ba- dema ili oraha. Zatim se propušta kroz sokovnik sa dodatkom za sladoled i dobija se u čaši izvrstan i ukusan sladoled. Priprema: Oljušti se banana i stavi se u zamrzivač da se zaledi.Čudo izlečenja Slatki obrok od prosa Sastojci: .150 g prosa . i samlevene jagode kao pre- liv. Sladoled Za pripremanje sladoleda potreban je so- kovnik Šampion (Chamion Juicer). Ista procedura se može primeniti sa bilo kojim drugim voćem.

2 supene kašike mlevenog susama . Slana jela Brazilski ručak Potrebno: .1 paradajiz .1 crni mladi luk .1/2 čajne kašičice soli Priprema: Sve sastojke spojiti u tanjiru i dobro izme- šati. 147 .sok od jednog limuna .4 supene kašike mlevenog brazilskog oraha .2 supene kašike maslinovog ulja .1 avokado .

Čudo izlečenja Ječmeni ručak Potrebno: . Dodati ostale sastojke u tanjiru i promešati.2 supene kašike lana .4 supene kašike ječma .3 čena belog luka . a ječam namočiti preko noći u vodu.1 šargarepa .sok od jednog limuna .1 cvekla .2 supene kašike maslinovog ulja .1 ljuta paprika . Ujutru ječam isprati tri puta i procediti.2 čena belog luka .1 avokado .1/2 čajne kašičice soli Priprema: Cveklu izrendati. Orašasti obrok Potrebno: .šaka blitve .4 supene kašike mlevenih oraha 148 .

1 avokado . Fil za punjene paprike: avokado. sok od jednog limuna.1/2 čajne kašičice soli. Punjene paprike Potrebno: . Slana jela .4 supene kašike oljuštene heljde .2 velike paprike . sočivo. beli mladi luk.2 supene kašike maslinovog ulja . Priprema: Heljdu namočiti preko noći u vodu i ujutru isprati tri puta.4 supene kašike sočiva .1/2 čajne kašičice soli Priprema: Šargarepu izrendati.sok od jednog limuna .1 beli mladi luk .2 supene kašike mlevenog susama . 2 su- 149 . sve sastojke spojiti u tanjiru i dobro izmešati. heljda.2 supene kašike maslinovog ulja . isto tako i za sočivo.sok od jednog limuna .

Čudo izlečenja pene kašike maslinovog ulja.1/2 glavice crvenog kupusa . Filom puniti paprike.1/2 čajne kašičice soli Priprema: Kupus izrendati i dodati ostalim sastojci- ma. Ručak od avokada Sastojci: .50 g indijskog oraha . 1/2 čajne ka- šičice soli izblendati sa malo vode da ne bude suviše redak.1 šaka spanaća .1 šaka blitve . Rajski zeleniš Potrebno: .1 koren i list celera .2 zrela avokada . Sve spojiti u tanjiru i promešati.sok od jednog limuna .2 supene kašike maslinovog ulja .100 g pšeničnih klica 150 .

Dodati nekoliko kašika vode. narendanog .1 tikvica .2 paradajza .2 cvekle Tartar sos: .1/2 karfiola .2 šargarepe .50 g mlevenih oraha . sitno iseckan . Samleti sunco- kret u mašini za orahe i pomešati sa za- činom.1 crni luk.začina po želji .3 kašike zrna suncokreta . Po- mešati sa povrćem i posoliti. Povrće u tartar sosu Sastojci: . Izrezati celer na štapiće ili ga narendati.2 paradajza .začini po želji Priprema: Očistiti avokado i izrezati ga.malo vode 151 .1/2 krastavca. Slana jela .

1 praziluk . polako dodavati vodu da se napravi krem sos. Dodati začin i dobro promešati. Zelene špagete u sosu Sastojci: . Pomešati sa povrćem.so Priprema: Celer izrezati i dodati praziluk. sastojke za tartar dobro promešati.vezica blitve 152 .2 šolje pšeničnih klica .Čudo izlečenja Priprema: Povrće izrezati. klice i so.2 glavice celera sa lišćem .vezica belog mladog luka .3 kašike začina od bosiljka .2 kašike seckanih oraha .1 praziluk . blago posoliti. Obrok sa klicama Sastojci: .

sitno seckane paprike .2 kašike hladno cedjenog ulja .2 crvene. Orahe samleti.1 tikvica .2 kašike maslinovog ulja . posoliti.so Sos: .3 kašike mlevenih oraha .1 praziluk .150 g indijskog oraha .so 153 .2 sitno seckana paradajza . do- dati ostale sastojke i posuti po povrću.4-5 listova kelja . Ručak od cvekle Sastojci: .2 korena sveže cvekle . posoliti i dodati maslinovo ulje.vezica peršuna .začini po želji Priprema: Povrće izrezati na rezance. Slana jela .2 stabljike celera .

Posoliti. Služiti uz salatu od paradajza. dodati sitno sec- kani praziluk.50 g mlevenog suncokreta . Punjene tikvice Sastojci: .3 sitno rendane šargarepe .3 srednje tikvice .2 kašike hladno ceđenog ulja .3 kašike lana .Čudo izlečenja Priprema: Cveklu i tikvicu naribati.začini po izboru Priprema: Tikvice oprati. 3 kašike vode i promešati. 154 . Sa time puniti tikvice. Dodati dve kašike mlevenih oraha. Ostale sastojke pomešati. uzdužno preseći na pola i izdubiti sredinu. Dodati ostale sastojke i dob- ro promešati.

1 manja glavica kelja .par oraha . oko litar vode i dobro pro- mešati.4 kašike klica od pšenice . Kelj sa susamom Sastojci: . Posoliti i posuti peršunom. Slana jela Sveža čorba Sastojci: .šaka seckanog spanaća ili blitve .200 g kupusa i krastavaca .so Priprema: Kupus i krastavac sitno narendati.1 ljuta paprika .2 kašike mlevenog susama .kašika maslinovog ulja .2 kašike maslinovog ulja . Dodati ostale sastojke.2 crvene slatke paprike .so 155 .1 kašičica mirođije .

začini po želji Priprema: Bundevu narendati.začin po želji Priprema: Kelj sitno izrezati.100 g klica od pšenice ili ovsa . začin i klice. 156 . takođe papriku i spanać. Ručak od bundeva i klica Sastojci: . i promešati. Susam samleti u mlinu. Malo posoliti. dodati iseckani para- dajz.2 paradajza . Do- dati bundevino ulje.100 g susama . dodati kašiku maslinovog ulja. Pomešati sa povrćem i ukrasiti grubo seckanim orasi- ma. posoliti i do- dati začin i vodu.1 kašika bundevinog ulja .Čudo izlečenja Sos: . Posoliti i promešati.400 g bundeve (ne semena) .

Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.1 mango .100 g mlevenog indijskog oraha .ako nije dovoljno slatko po želji dodati 2 supene kašike javorovog sirupa.1 štapić vanile .500 ml vode .1 kruška .1/2 čajne kašičice cimeta 157 .100 g mlevenog susama .1 banana . Biljna mleka Mleko od indijskog oraha Potrebno: . Mleko od susama Potrebno: .

4 supene kašike javorovog sirupa .100 g mlevenog badema .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.4 suve kajsije .Čudo izlečenja .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min. Mleko od suncokreta Potrebno: . 158 .500 ml vode Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.1 breskva . Mleko od badema Potrebno: .100 g mlevenog suncokreta .4 urme .50 g malina .

4 suve šljive . 159 .1 banana .1/2 ananasa .štapić vanile Priprema: Sve sastojke izblendati 1 min.100 g mlevenog lana . Biljna mleka Mleko od lana Potrebno: .

akupresura. . Metafizika. Metafizika. iri- dologija i druge slične veštine. Metafizika. 2007. dr Lorin Dej. 2008. .Lečenje raka sirovom hranom. . Beograd. Metafizika. Beograd. Beograd.Kako sam pobedila rak. Beograd. .Otrov sa velikim K . . dr Agata Treš. Beograd. Beograd. 2008.Vakcine. 2008. Beograd. Sremska Kamenica. Metafizika. Bibliografija . dr Nil Nidli. Me- tafizika. dr Voren Piters. . CPS. Eden. 2008. homeopatija. .Mistična medicina . 160 .kakve opasnosti kriju akupunktura. 2008. dr Elden Čal- mers.Kako unaprediti mozak.Moć zdravlja. 2009. Vens Ferel. 2008.slučaj protiv kafe i drugih braon napitaka. dr Hans Dil.Zakoni zdravlja i izlečenja. dr Kristin Nolfi.

Lečenje vida na prirodan način. 2009. . Bibliografija . Metafizika. Metafizika. dr Donald Miler. Metafizika. . . Meta- fizika. Banjaluka. Sremska Kamenica.Kuvar sudnjeg dana. dr Miroljub Petro- vić.Moć ishrane. 2009. Toni Radić. dr Meir Šnajder i dr Lorin Dej. . Meta- fizika. 2010. 2010. dr Nil Nidli. Beograd.Prirodna medicina. 2008.Sveto pismo . CPS. . 2011. dr Kolin Kembel. . 2009. Eden.Izlaz iz depresije. Beograd. 161 . Beograd. Beograd.novi savremeni prevod.Tajna srećnog života. Beograd.

istureno odeljenje Čačak. diplomirao na medi- cini sporta i doktorirao na Institutu za prirodnu medicinu. Prvi je selektor fudo kan reprezen- tacije Jugoslavije. godine u Čačku. Srbija. O autoru Dr Milisav Nikolić rođen je 25. Nosilac je crnog pojasa u karateu sedmi dan. kao i direktor sportskog saveza Čačak. Bio je saradnik Sportske akademije Beog- rad. Završio je Fakultet za fizičko vaspitanje. Bio je direktor sportske akademije. SAD. Jedan je od osnivača karate kluba Borac iz Čačka i osvajač prve zlatne medalje za klub. aprila 1957. 162 . Bio je trener ne- mačke reprezentacije u karateu. Objavljivao je više naučnih radova iz medicine sporta. Radi kao profe- sor na Institutu za prirodnu medicinu. Osvajač je evropskog pr- venstva i svetskog kupa.

teniski lakat .meniskus .drmilisavnikolic.deformiteti Izlečenje sportskih povreda neinvazivnom terapijom: .rame .ravno stopalo www.protruzija diska .prepona . Najveće rezultate u medicini ostvario je na sledećim poljima: Izlečenje kičme neinvazivnom terapijom: . O autoru U periodu od 12 godina vodio je privatnu ordinaciju u Čačku.ukršteni ligament kolena .ekstruzija diska .šaka .prolaps diska .com 163 .skočni zglob .

hormo- nalne probleme.dzs. čišćenje organizma i dr. poboljšanje cirkulacije.rs tel. Distribucija: www. kož- ne probleme. Preporučujemo Preporučujemo najbolje biljne preparate i tinkture: za jačanje imuniteta. probleme sa vidom. +381-69-102-1986 . jačanje srca i mozga.