Национална служба за запошљавање

слободних радних места
Бесплатна публикација о запошљавању
Број 657 / 20.01.2016.

370

УЗ ОТПРЕМНИНУ
НОВА ШАНСА
ТЕМА БРОЈА – 150 предлога Српске асоцијације менаџера за
започињање сопственог посла, намењених првенствено радницима
предузећа у реструктурирању. Пројекти за производну, услужну
и пољопривредну делатност - од узгајања жалфије до производње
плетене жице, уз улагање од 800 до 8.000 евра
Стр. 6-7

УВОДНИК

НЕУСПЕХ ЈЕ ОДУСТАЈАЊЕ
- Плашимо се неуспеха, а тај страх подржава и статис-
тика, која каже да девет од десет старт-ап бизниса пропадне.
Заборавља се, међутим, да девет од десет предузетника ипак
Бесплатна публикација о запошљавању успе. Уколико вам не успе замисао из првог покушаја, то није
неуспех. Открили сте само још један начин који не функциони-
Број 657• 20. јануар 2016. године ше, што вас доводи корак ближе циљу. Неуспех је одустајање,
а докле год настављате борбу, успех је само питање тренутка -
уверен је Раде Јоксимовић. Искуство овог серијског интернет
Оружари први пут у плусу 3 предузетника, који је први велики успех остварио са свега 21
годином, на страни Мој пут.
Ништа без школе 4 - Имамо потенцијал неограниченог запошљавања у ИТ-у.
У земљи у којој је највећи проблем незапосленост, имамо стру-
ку у којој можемо да запослимо неограничен број људи - тврди
Радне књижице отишле у историју 5 проф. др Зоран Јовановић, декан Електротехничког факул-
тета. Како до тог посла, на страни Лакше до посла.
Уз отпремнину - нова шанса 6 Каткад је (о)лако причати о (пре)широким могућностима
запошљавања у земљи у којој, према попису становништва из
Потенцијал неограниченог запошљавања 8 2002. године, више од 20 одсто одраслих грађана није заврши-
ло основну школу. Да тај први корак у образовању направе у
позним годинама помаже им програм „Друга шанса“.
Послови-огласи 9 - Да не одустану мотивише их прилика да се профили-
шу за одређене занате. Пружамо им могућност да се укључе
у друге образовне програме, имамо обуке за тржиште рада,
Јавни позив 10 затим обуке на захтев послодавца, као и програм стицања
практичних знања - каже Тања Илић из Националне службе
Администрација и управа 10 за запошљавање. Да је то корак у добром смеру, потврђују и
они који обуке реализују. Шире на страни Актуелно.
Трговина и услуге 18 И за оне са мање и за оне са више школе, а посебно за рад-
нике предузећа у реструктурирању, који су уз отпремнине ос-
Грађевинарство и индустрија 21 тали без посла, Српска асоцијација менаџера (САМ) спремила
је 150 предлога за започињање сопственог посла. Од узгајања
Медицина 22 жалфије до производње плетене жице, наведени су пројекти
за производну, услужну и пољопривредну делатност, у чију
реализацију треба уложити од 800 до 8.000 евра.
Саобраћај и везе 26 - За сваког има понешто. У приручнику смо уз сваку идеју
навели шта је све потребно, на коликој површини или просто-
Наука и образовање 27 рији може да се ради, да ли је неопходна куповина машина
- објашњава извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић.
Детаљније на сајту www.sam.org.rs и у нашој Теми броја.
Осигурање уметника и свештеника 57 За оне који су већ загазили у приватне воде - добра вест!
Министарство привреде је обезбедило додатних 350 милиона
динара за програм подршке малим предузећима за набав-
Уместо џепарца - плата 58 ку опреме. Детаљније на сајту www.privreda.gov.rs и страни
Привреда.
За сигурнији рад и ван граница земље 59 Пут до циља, не само у послу, лакши је уз помоћ породи-
це. У Србији послује не мање од 32.000 породичних предузећа.
Добар глас далеко се чује 60 Чак 69 одсто породичних фирми још води генерација оснива-
ча. Неготинци знају за СТР „Матаљ“ по пекарама.
Сви имају идеју али не и храброст 61 - Отац Радиша је власник предузетничке радње, мајка
Драгана и супруга Марија се више баве пекарством, а ја ви-
Радна дозвола крати мигрантске колоне 62 наријом. Упошљавамо 45 радника - каже Никола Младено-
вић. О томе на страни Актуелно.
Наталитет је приоритет 63 На страни Горе-Доле: избеглицама у Турској биће понуђе-
не радне дозволе, канадска привреда у децембру је отвори-
ла 23.000 нових радних места - четири пута више него што
је предвиђено, амерички послодавци су у истом месецу отво-
Послови рили чак 292.000 нових радних места, док је незапосленост у
Издавач: Национална служба за запошљавање 19-чланој еврозони на четворогодишњем минимуму.
Директор: Зоран Мартиновић Правилник о радној књижици престао је да важи 1. јану-
Уредник: Милош Чолић ара. Сиве књижице су тако одшетале у историју. Да ли ће се
тамо задржати трајно или привремено, зависиће од тога да ли
Редакција: Весна Пауновић, Александра Бачевић, Београд, ће после више година Централни регистар прорадити у свом
Гундулићев венац 23-25/IV, тел. 011/2929-087 пуном, више пута најављиваном капацитету. На истој страни
Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302 Актуелно - мали корак за човечанство, а велики не само за
Лектор: Бранка Тарбук компанију „Кнез петрол“, која је недавно отворила бензинске
станице у Врању и Сокобањи и запослила 50 људи.
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић
novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757 Милош Чолић
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби НСЗ.

ПРИВРЕДА Наменска индустрија Србије остварила извоз од око 750 милиона долара

ОРУЖАРИ ПРВИ ПУТ У ПЛУСУ
„Застава оружје“, која упошљава око 2.300 радника, 2015. године први пут у последњих десет
година остварила добит

У
прошлој години наменска индустрија Србије остварила је значај-
не резултате у производњи и пласману наоружања и војне опреме.
Процењује се да је остварен извоз од око 750 милиона долара. Кра-
гујевачка фабрика „Застава оружје“, која упошљава око 2.300 рад-
ника, 2015. је први пут у прошлој деценији остварила добит. Сва дуговања
према радницима и добављачима су измирена, а успели су да током про-
шле године инвестирају око милион евра у производњу и то из сопствених
извора, како објашњава директор Милојко Брзаковић.
„Застава оружје“ је једна од ретких фабрика у Србији која је протекле
године успела да отвори нова радна места и запосли нове, младе раднике.
„Ишли смо принципом стручног оспособљавања - за раднике у про-
изводњи три месеца, за високостручни кадар шест месеци. Након тог пе-
риода су се полагали испити, проверавала способност за посао, а потом су
преведени у статус лица на повремено-привременим пословима. Укупно
је око 150 нових радника примљено у фабрику“, наглашава први човек
„Застава оружја“.
Нови послови уговорени су не само за ову, већ и за 2017. годину. Ловачко и спортско наоружање и војни програм про-
даваће се на тржиштима Европе, САД, Аустралије, Азије и Канаде. Процењује се да су договорени послови вредни око 50
милиона долара.
Министар привреде Жељко Сертић о предузећима којима је продужен рок за приватизацију
ПРЕДЛОГ ЗА „РЕСАВИЦУ“ У ФЕБРУАРУ
О
д укупно 17 предузећа којима је про- цији, како би највећи број рудара задржао
дужен рок за приватизацију у овој посао и како би се одржала делатност која
години, остало их је 10 са нереше- је важна за Србију. Сертић подсећа да ће
ном судбином. Министар привреде предлог решења за „Ресавицу“ бити донет
Жељко Сертић најављује да би решења за у фебруару, а онда остаје још три месеца
неке од тих фирми могла бити нађена већ да се проблем са том фирмом реши. Го-
у јануару. Као највећи проблем издваја РТБ ворећи о РТБ Бор наводи да су проблем
Бор и руднике „Ресавица“, а подсећа и да ће трошкови, ефикасност управљања, начин
јавни позив за стратешко партнерство за рада, као и пад цене бакра.
„Галенику“ бити расписан у фебруару. Ми- „Морамо на оба аспекта да води-
нистар поручује да по истеку рока, 31. маја мо битку, да урадимо све што је до нас,
ове године, ниједна од преосталих 10 фирми да консолидујемо предузеће, смањимо
неће више имати заштиту државе од поверилаца. трошкове, а менаџмент који буде водио РТБ Бор да то ради
Изразио је бојазан да ће са неким фирмама бити већих одговорно“, каже Сертић и додаје да је циљ да се у наредном
проблема. Када је реч о „Ресавици“, министар каже да се са периоду губици сведу бар на нулу, како би предузеће прежи-
Министарством енергетике интензивно ради на реорганиза- вело до приватизације.
Уговор о раду у „Телекому“ има 8.400 радника, а око 1.000 ради преко лизинг компанија
ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОНКУРЕНЦИЈЕ ТРИ ПУТА МАЊЕ
Кроз фонд за добровољни одлазак у претходној години број запослених смањен за 500

З
апослени у послених него у осталим конкурентским компанијама
„Т е л е к о м у заједно, док је укупан приход свих конкурената зајед-
Србија“ биће но и „Телекома“ сразмеран. Навео је да је нето профит
стимулиса- компаније у 2014. години био 16,8 милијарди динара, а
ни кроз фонд за очекује да ће у 2015. бити исти или већи.
добровољни од-
лазак да оду из Министарство привреде проширило понуду
компаније, а кад
то више не буде
давало резултате, ДОДАТНИХ 350 МИЛИОНА
решаваће се про-
блем технолошког ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
вишка, изјавио је директор компаније Предраг Ћули- Министарство привреде објавило је да је због великог
брк. Уговор о раду у „Телекому“ има 8.400 радника, а интересовања привредника обезбедило додатних 350 ми-
око 1.000 ради преко лизинг компанија. То су углав- лиона динара за програм подршке малим предузећима за
ном послови који се тичу кол-центра и људи који раде набавку опреме. Како је објављено на сајту министарства,
у пословницама. кроз тај програм већ су додељена бесповратна средства за
„У претходној години број запослених смањен је набавку опреме за више од сто малих предузећа, у оквиру
за 500“, рекао је Ћулибрк у интервјуу за „Политику“ иницијално планираног буџета од 200 милиона динара.
и додао да у „Телекому“ ради око три пута више за-

Тек неки али искуство показује да је и одустајање велики проблем. пројекат који одраслима „Да не одустану мотивише их прилика да се профилишу омогућава да стекну личне и професионалне компетенције и за одређене занате. Мирјана Милановић из Министарства просвете напо- миње да ће они који су пропустили да се образују на време. године преко 20 одсто одра. што ми је баш драго. Годишње 6.2016. потребно радиности. јер без школе ништа не може“. свега много времена вић једина је у Србији добила и стрпљења. упи- средстава Националне службе за запо. а 1. уметност. као и програм стицања и заврши основну школу. у школама. према попису нови су да се запослим. практичног знања“. од њих искористе „Другу шансу“. Производи Смиљке Булатовић изложе- ва за вез на платно. знање. пољопривредни фа- рила занатско-уметничку радионицу култет. Тек након стручних образ. АКТУЕЛНО Прикључите се програму „Друга шанса“ НИШТА БЕЗ ШКОЛЕ Према попису становништва из 2002. Са добијеним сертификатом и уз помоћ Међутим.имамо обуке за тржиште рада. Да је то корак у добром смеру. објашњава Самир Хоџић из Техничке школе Нови Београд. дакле моћи ће да граде своје занимање кроз систем континуираног На наговор породице и пријатеља. од сада то моћи да учине и у другим уста- новама. сле који нису завршили основну школу да се укључе у овај бесплатан програм и тако себи пруже другу шансу. јер за сертификат Министарства прив. а 23 године „Вез труковање“. преко 20 одсто одраслих грађана Србије није завршило основну школу. Моји даљи пла.rs . Годишње 6. труко. односно Манаковој кући. Још је већи број функционално неписмених. које пролазимо све док вању. ством. примера ради. Полазници се тешко одлучују да се прикључе пројекту. на корак да искористи своју шансу. осим у школама. каже Јелена. а сада се опреде- лили за обуку за роштиљџију. а сертифи- Они који су пропустили да се образују на време. која тила Министарству привреде.000 полазника успе друге образовне програме .01. Јелена Тодоровић је обучавања“. бавила се новинар- „Труковање је преношење моти. да стекнем неко становништва из 2002.gov. да могу да радим. као породичном наслеђу од баке на платну не остане исцртан мотив по и мајке. је иначе желела да вање је уврштено у списак старих и студира примењену уметничких заната домаће радиности. каже Тања Илић из Националне службе за запошљавање. Пре три годи. „Полазници се интересују све више и више. да заврши неки разред. прича Смиљка. на основу којих ће послодавци моћи да виде шта полаз- ник који је завршио обуку уме да ради. У односу на Србију. Добила којем ћемо касније вести. У том процесу по. је позив и из Музеја Војводине.500 искористи своју другу шансу затим обуке на захтев послодавца. могу сматрати производима домаће Осим тога. слих грађана Србије није завршило основну школу. је цртачко умеће“. Њен програм углавном чине граду. Стручњаци позивају све одра- и завршавам успешно.000 полазника успе да заврши неки разред. израду једног мо- реде који потврђује да се њени тива потребно је не- ручно везени и труковани производи кад 10 и више сати. проценат неписмених мањи је у ско- „Нисам знала како ће то све да изгледа. каже Мирјана Милановић.nsz. „Кључна ствар је што је програм обуке јаван. 4 | Број 657 | 20. од сада ће то моћи да учине и у другим почели да стичу квалификацију за месара. Захтева пре везене куварице. Труковање уврштено у списак старих и уметничких заната ОД НОВИНАРСТВА ДО ВЕЗА К икинђанка Смиљка Булато. ложења које је Смиљка Булатовић упу. сала је и завршила шљавање. а 1. али успела сам ро свим земљама региона. Практично знање им омогућава стицање тачно наведених компетен- ција. па ће проценити да ли могу да га запосле“. Национална служба за запошљавање • www. Пружамо им могућност да се укључе у обезбеде боље услове живота. следећа обука може бити нека установама друга стручна компетенција из те квалификације. не потпуно се посветила везу и труко- ни су и у Етнографском музеју у Бео- стоје две фазе. потврђују и они који обуке реализују. осим кат који се стиче врло препознатљив. године. Смиљка је у Кикинди отво. Ако су.500 искористи своју другу шансу и заврши основну школу И ако је основно образовање обавезно. чешљаре и пешкири.

Међутим. шансу. према потребама локалне самоуправе. Иван и још 18 они употребљиви за наше локалне институције. Ово је према речима Зорана Антића. године настављају да се користе као јавне исправе. Бесплатна публикација о запошљавању 20. грам стручне праксе. децембром 2015. На понуду Националне службе за запошљавање приватни сектор у Бољевцу остао нем СТРУЧНА ПРАКСА . јануара 2016.у Сокобањи. ки стаж. због тога што ниједан годину дана. радне књижице издате закључно са 31. Срђан Кнежевић. плату примају из буџета општине. године. Тако се постиже шљавање у Бољевцу добили су посао на годину дана. ма. у неком двострука корист. као и одлучивања о захтевима за новчану накнаду. цима пружи ватном сектору на територији општине Бољевац про. и по истеку општина Бољевац је донела одлуку да младим високошкол. Програм стручне праксе седник општине Бољевац. каже Иван људе и види- Лазаревић. а неки од приватник није био заинтересован да учествује у програму. Међутим. Ја искрено те младе мислим да овај програм стварно пружа шансу. од изузетне важ- петрола“ у Србији. што ла новогодишње пакетиће. јер је теш- т ифи к у јемо ко пронаћи посао. гра- је 73. У року од само не- Врању и том приликом најмлађим дељу дана.Ово је први пут да знања која сам на факултету стекао управа иден- могу да применим у пракси. вршавају свој варајућу новчану надокнаду. који реализује Национална служба за запошљавање био је Сви запослени високошколци радно су ангажовани на намењен приватном сектору. лопродајни објекат. тек недавно је до. ми као ло- био прилику да први пут почне да ради. „Кнез петрол“ је на две бен- становницима тог града подели. да ће компанија „Кнез петрол“ пронаћи рањем још једне бензинске стани. уговора наставити да раде. њих ће. за локалну високошколаца са евиденције Националне службе за запо. истакао је Небојша Марјановић.Они за- високошколца са евиденције НСЗ обезбедила одго. Компанија „Кнез петрол“ отворила 73. Сходно томе. Паралелно ће се користити по- даци из јединствене базе осигураника која се води у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.01. Jако сам задовољан. ности за тај крај. а да је само у Врању ворила је бензинску станицу у запослила 25 људи. а инжењер заштите од пожара из Бољевца. зинске станице запослио 50 људи. Махом се све своди на лажна обећања. по- После осам година на евиденцији Националне службе лажу струч- и активног тражења посла. каже да је његова „Кнез петрол“ заврши са 100 малопро- компанија отворила свој 73. бензинску станицу ПОСАО ЗА 50 ЉУДИ За недељу дана на две бензинске станице у Врању и Сокобањи 50 нових радних места Компанија „Кнез петрол“ от. нарочито ако сте завршили високу школу. Иван Лазаревић. нове интересе у отварању туристичких це . Успешну годи. као ни обавеза да се у радне књижице евидентира период радног односа и другог оси- гурања. АКТУЕЛНО Правилник о радној књижици престао да важи 1. Паралелно ће се користити подаци из Централног регистра обавезног социјалног осигурања П остојећи Правилник о радној књижици престао је да важи 1. те више не постоји обавеза да се издају нове радне књижице. годину „Кнез петрола“. | Број 657 | 5 . дајних објеката широм Србије.2016. као и подаци о стажу осигурања евидентирани у матичној евиденцији Фонда ПИО. којим је за сваког запосленог . малопродајни објекат „Кнез доначелника Врања. јануара РАДНЕ КЊИЖИЦЕ ОТИШЛЕ У ИСТОРИЈУ НСЗ ће користити податке уписане у радну књижицу приликом пријављивања незапослених лица на евиденцију и одлучивања о захтевима за новчану накнаду. кална само- . Национална служба за запошљавање користиће податке уписане у радну књижицу приликом пријављи- вања незапослених лица на евиденцију. самоуправу. власник План компаније је да 2016. мо колико су Захваљујући програму стручне праксе. 19 високошколаца са евиденције НСЗ у Бољевцу добило посао на годину дана Н ационална служба за запошљавање понудила је при. пред- од јавних предузећа у овом граду. а уписани подаци могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом. за јавни и приватни сектор.ПРВА ШАНСА Захваљујући програму стручне праксе. нико од приватника приправнич- у овом граду није био заинтересован за учешће у програму. факултет. дипломирани ни испит. капацитета у Врањској Бањи и Врању. Антић је истакао наду ну компанија је завршила отва.

Произведену Небојша Живковић. чима. ситан прибор. припрема земљишта. средства за заштиту како би се избегли додатни трошкови. може да се ради и код куће.500 евра. 500 евра за ову површину. и савет стручњака за пољопривреду. на при- тор са наткривеним делом. услужну и пољопривредну делатност уз улагање од 800 до 8. радна снага. Национална служба за запошљавање • www. Једини сам пољопривредно газдинство). која мора пише и колико је минимално почетно имати равноштепајућу машину. која постоји при свакој општини. За узгајање жалфије. а уз опрему коју поседујем и још око 1. ђубриво (пре отпочињања помогла ми је да дођем на идеју да делатности испитати састав земљишта. а до пре неколико година сам је пратити упутства продавца садног радио као професионални сниматељ материјала или савете пољопривредне на локалној телевизији. У томе видим своју за 1 хектар. како регис. енд- улагање.НОВА ШАНСА Предлози за производну. припрема полуаутоматска и ситан алат. радни сто за кројење. Пословни земљишта. али и за све остале заинте. Чињеница да од 1 хектара потребно је 5-6 килограма је тржиште преплављено кинеским семена. потребна је равноштепајућа машина. пензијско-инвалидско и здравствено турирању. ђубриво. око 1. Потенцијални корисни. садње и кошења потребно је ангажо- ПОСАО! ту. покретање кројачке радње. ситан прибор и погодан тровати предузетничку радњу. искористим природу. Минимална произвођач украсно обликованог почетна улагања износе око 1. четна улагања износе око 2. жалфију могуће је пласирати на лока- због технологије обраде метала. уз претходно искуство. сигуран сам да ћу је иско. Регистрација није ристити. у износу од око рестлови текстила од производње гар. улагања у старту. га.000 евра. ници и у околним градовима. Диплома По занимању сам грађевински тех. машина за мер. Минимална почетна улагања износе око 5. предузећа и предузет- репроматеријал могу се користити шак треба планирати за радну снагу.gov. идеје које захтевају нешто већа који се мора урачунати су порези и до.2016. 800 до 8. приходе од самосталне делатности. на коликој површини или вења. могу да се реализују приноси држави за плате. потребан вам је прос. за се не плаћа ако имате регистровано тана.rs . даља улагања.). Минимална по- зеће или пољопривредно газдинство.nsz. орање и фонтанама од вештачких материјала фина обрада. систем за наводњавање. а могућа је као пољоприв- редно газдинство (лакша продаја и мо- 6 | Број 657 | 20. Као ци су грађани. За овај посао довољно је имати нику смо уз сваку идеју навели шта је завршен кројачки занат или курс ши- све потребно. Такође. Пољопривреда и тако што ће се више колега удружити и заједно покренути посао. Много волим службе Министарства пољопривреде. Ови ресоване који на располагању имају од трошкови зависе од изабране основице.000 евра (додатна радна сна- свој рад. Додатни тро- тор. алати за завршну обраду и ситан алат. природу и заљубљеник сам у при.000 евра. није потребан пословни прос. која је препуна јер се на тај начин може постићи већи разних врста и облика камена. уз обу. За узгајање жалфије на једном хектару за почетак потребно минимум око 1. саднице. незапосленост и порез на ли без посла. колико људи је потребно ангажовати“.000 евра. И овде је потребан простор са нат. за покретање кројачке радње око 2. вање додатне радне снаге. амбалажа. колико и за производњу плетене жице С рпска асоцијација менаџера деробе. Додатни трошак жице. и сл. делатност потребно је ангажовање до. потребна је сопствена земља или Производња производњу ексера.01. ендлерица.500 евра у стар. ћупова и саксија.400 евра камена у Србији. затим стајско и минерално За покретање производње папуча простор може да буде и у склопу куће. бар једног радника. који су уз отпремнине оста. на мало. аутоматска или полуаутоматска. неопходна. радни сто за Минимална почетна улагања износе кројење. Уколико сте заинтересовани за про. по уговору са фармацеутским кућама За производњу плетене жице по. За саднице невена на површини родне облике камена. лерицу. просторији може да се ради. Минимална почетна улагања (САМ) спремила је 150 предлога износе око 2. али се ова средства убрзо по отпо- објашњава извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић. лом тржишту. чињању рада враћају. За ову сушење и амбалажу. ТЕМА БРОЈА 150 предлога за започињање сопственог посла УЗ ОТПРЕМНИНУ . да ли је Нешто више новца потребно је за неопходна куповина машина. Додатни трошак за започињање сопственог посла су месечне обавезе према држави - за раднике предузећа у реструк. преду. машина за плетење за овај посао није потребна. аутоматска или земља у закупу (1 хектар). довољно ничар. датне радне снаге. а оптимални износ је око 160 евра по „За сваког има понешто.200 евра по хектару. на велико или уметничка обрада камена ку за рад на машини. анали- сам започео своју производњу фон. У периоду ШАНСА ЗА МЕНЕ И ЗА МОЈ требно је уложити око 2.500 евра. Према њеним ре.500 евра.200 евра. У прируч. изводњу ексера. пеглу. о заједничкој производњи. али је потребно уложити шансу. кривеним делом. Тако принос и уштедети на ђубриву. особи. осигурање.

5 хектара) и још око 1. димо за неколико дана. ска стола.000 У приватно предузетништво сам ушао пре 25 година. не обавезе према држави у износу од власник МТК Метал комерца. уз евентуал- сечно може да заради и 2. Плата се не прима као у социјализму. Преломна година за раст и развој фирме била ни алат. информатичке обуке буде и месеци када се баш ради.2016. доинсталатери. франшизе у Новом Саду. а прави дила приправнички стаж у Клинич- бурегџија. мајс. како би се временом лепеза услуга .16 евра/кг. Оливера Митровић. будући предузетници. као и месеч- добар мајстор може да заради и око 100. Након студија три године сам тори за грејање и климе. после чега сам остала тврде новосадске занатлије. када су моји синови Марко и Вељко и кћерка Марија прихватили да на. У фирми је и моја супруга Мирјана. Потом сам на позив НСЗ одра- најбоље плаћених мајстора. негу. комплетна изолација). закуп тезге и сл. ствари у своје руке и покренем соп- ри на гласу. чунати је сервисирање возила и ситне Просечна зарада износи око 50. има да се оста- ви и са стране. постављање ламината или парке. а по потреби зовемо и електрича- ра. на заједничка улагања у формирању ком центру. али се почетна ставе где сам ја стао. За засад лешника потребно је огра- дити парцелу према стандардима (при. може се платити услуга транспорта. жете пласирати на локалним пијацама. електричари). електричари. прича мајстор Золтан Чер. Тако удружени више зарађујемо. без посла.5 тона осушеног цвета. међународно признати.000 евра ГЛАВУ ГОРЕ И РАДИТЕ ЗА МАЈСТОРИ НА ГЛАСУ (за 0. роштиљем на ћумур. па смо право породично средства одмах почињу да враћају. заинтересованима за ову врсту делат- гућност кредитирања у случају проши. Ми- керамици се и не може тако много добити. У занату се никада не проширила на предузетничку. МТК Метал комерц и вучно возило. Просечна цена је око 4. водоинсталатери. фирмама које врше откуп на велико. Занатлије кажу да се одувек знало Дакле.постаните свој и данас. додатну радну снагу. Добар керамичар може да наше свакодневице и свакако исплатив зетничка радња). очеки- мер је површина од 0. предузеће. По струци сам дипломирани еконо- тери. Зависно од временских услова. паркетари. Склопили смо уговор и са едукацио- керамика. Више засада. током целе године. што је ности је да се региструју као предузет- рења). На самој Едука плус од стране ИЦИП-а.000 динара и већа је од републичког просека. па и управљање ризицима. а поправке (око 300 евра). фирме чије је седиште у селу Дријетањ. па се деси извора финансирања.Ако је добар месец. па је тако горе и само напред . водоинстала. за шта је зарада пређе и 1. водоинсталатерски радо. Минимална почетна улагања је 2006. али није неопходно. главу „ко је мајстор. столари. сталажама од прохрома. монтери. она се зарађује. приколица (са но искуство у занатским пословима (во- и паркетари. амбалажу. када сам са кумом осно. За доброг мајстора посла има грејање. по могућству Михаило Селаковић. у коме ради и низ наших рођака. радила у књиговодственој агенцији. плинским бојле. мајстори за ром.500 евра.01. ауто-механича. Ту је молерај. удаљеном око 160 евра по појединцу. Едука плус . Морају поседовати заради од 500 до 1. Добар столар не излази на Услуге терен без 20 евра. Ове производе можете продати приход од 4. У почетку сам имао пет запосле. Београду. Тада сам још био запослен Мајстору на позив за покретање у фирми Први партизан. нистарства финансија и Националне плетне адаптације станова. | Број 657 | 7 . менаџмента. кондиторских производа. а сада нас је око 60. возачку дозволу Б категорије. ако има своју радњу. ла звање сертификованог едукатора. Колеге и агенције за регионални развој доби- ја уђемо у стан и комплетно га сре. За покретање делатности неоп- но. па сам се прихватио и ком. Сада имамо та.8 до 1.200 евра месеч. ме. због вештине и искуства.000 динара.5 хектара).000 евра за СЕБЕ! Керамичари. фрижидером 12/220В. полицама и ну обуку. Минимална почетна улагања износе око 6. те молери. Додатни трошак на који се мора ра- них. тапетари.000 евра. а по квадрату наплаћују од 5 до 15 евра. премити земљиште и засадити саднице изабране врсте лешника.784 евра по хектару. Приближно исто зарађују ходан је мобилни киоск. али глеског језика. али може да буде и Мобилни киосци брзе хране део су али је боље да у старту то буде преду- 60 евра. С производњом смо почели у мојој породичној кући и из посла потребно је возило и ситан руч- године у годину се напредовало. да ће неко звати мајстора. Кренула сам са књи- али ни остале колеге „не устају са говодственом и софтверском обуком. миста. Мајстор има и мајсторску газда и радите за себе! дневницу. дневница никада није мања од 30. електричари. при.000 евра. вао занатску радњу за производњу заковица и ексера. дупла судопера и урађена Весна Пауновић Бесплатна публикација о запошљавању 20. ме. Препорука од Ужица само шест километара. Ову производњу мо. прича Михаило Селаковић.центар за вани принос по једном хектару може пословне вештине бити од 0. евра. сервисери. Прокупљу и Лесковцу. уз додат- ханичари. Одлучила сам да узмем него добре зараде имају само мајсто. обуку зна и никад не можете бити сигурни из области маркетинга. ничка радња (могуће и као предузеће. ном кућом Sintey. а ко шегрт“. Новом Пазару. пословног ен- да некад имам 300 или 400 евра. ствени бизнис. све зарад практичног знања и иску- ри и ауто-електричари у врху су листе продати на велико на велетржницама или уговорити откуп са произвођачима ства. износе око 2. ПЛАТА СЕ ЗАРАЂУЈЕ Минимална улагања износе око 3. претход- посао. фасадери. столице“ за мање од 30 евра. чији су сертификати ви. два прохром.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА ИТ тржиште Србије вредно 700 милиона евра

ПОТЕНЦИЈАЛ НЕОГРАНИЧЕНОГ ЗАПОШЉАВАЊА
У последњих пет година ИТ сектор је продао свету услуге у вредности преко милијарду и 200 милиона
евра, а извоз је порастао два и по пута. У 2015. можемо очекивати између 350 и 400 милиона евра

П
ољопривредни производи су традицио-
нално извозни бренд Србије. Међутим,
судећи према подацима, у последњих
неколико година све више можемо да се
ослонимо на извоз знања, односно услуга у сек-
тору информационих технологија.
Процене су да српско ИТ тржиште у 2015.
години вреди око 700 милиона евра. У по-
следњих пет година ИТ сектор је продао свету
услуге у вредности преко милијарду и 200 ми-
лиона евра, а извоз је порастао два и по пута. Из-
воз софтвера је 2010. године вредео 127 милиона
евра, док се 2012. са 222 милиона евра изједна-
чио са извозом малина, а 2014. са 324 милиона
евра достигао је извоз кукуруза.
„У 2015. можемо очекивати између 350 и
400 милиона евра. ИТ сектор је препознат као Тренутно 180 компанија извози софтвере из Србије. Оне
стратешки у Републици Србији, а ИТ индустрија запошљавају пет и по хиљада људи. Процене су да ће ускоро
на тај начин постаје и доминантна привредна
грана“, каже Сава Савић, помоћник министра бити потребно десетак хиљада стручњака
за информационо друштво у Министарству тр- имамо струку у којој можемо да запослимо неограничен број
говине и телекомуникација. људи, а недостају нам стручњаци. Овај проблем је донекле
Тренутно 180 компанија извози софтвере из Србије. Оне везан и за традиционалну уписну политику, за недостатак
запошљавају пет и по хиљада људи. кадрова у самом образовању“, додаје проф. др Зоран Јова-
„Процењујемо да ће број ИТ компанија расти и у наред- новић, декан Електротехничког факултета.
ном периоду. Већ сада се говори о томе да је потребно десе- Већина факултета има проблем и са простором. Иако
так хиљада стручњака како би компаније у Србији радиле на су потребни на тржишту, иако највише средњошколаца кон-
одговарајући начин“, додаје Марина Благојевић из Класте- курише на ФОН, математичке и друге факултете на којима
ра „ИКТ мрежа“. се школују ИТ стручњаци, уписне квоте се не прилагођавају
Извоз софтвера 2012. са 222 милиона евра се тржишту. Млади се све више окрећу такозваним пословима
будућности, па факултети који нуде ИТ студије последњих
изједначио са извозом малина, а 2014. са 324 мили- година врло брзо попуњавају квоте. То не чуди, ако се има у
она евра достигао је извоз кукуруза виду да су грађани Србије у 2015. у просеку зарађивали мање
од 44.000 динара, док су они који су се окренули информа-
ционим технологијама примали месечно и до 100.000 дина-
Највише се извози у Немачку, Сједињене Државе, Вели- ра више. Према подацима Републичког завода за статистику,
ку Британију и скандинавске земље. највеће зараде у првих 10 месеци 2015. године остварене су
„Компаније штеде паре тако што не плаћају стручњаке у у делатности рачунарско програмирање и консултантске де-
својим земљама, него плаћају одличне стручњаке у другим латности - 159.379 динара, што је у ИТ области за 39 одсто
земљама, као што је Србија. Много младих је на тај начин ос- више у односу на 2014. годину.
тало у Србији. Наравно, они најбољи и они који желе да раде „Сео сам, размислио и одлучио да се бавим нечим кон-
за највеће компаније, као што су Епл, Гугл, Мајкрософт, иду у кретним, што има перспективу и што је исплативо. ИТ је бу-
централе, у Купертино, у Америку“, објашњава проф. др Пе- дућност свега, јер све се провлачи кроз ту област. Уписао сам
тар Кочовић, ИЦТ консалтинг. веб-дизајн, ПХП програмирање и мобилне апликације, како
бих знање повезао у једну целину и ИТ компанији био пого-
дан кандидат за бољи посао, тј. посао који ја желим и бољу
плату“, прича Никола Станојевић, полазник ИТ Академије.
Менаџер ове установе за образовање ИТ стручњака Вук Ни-
нић додаје да добар део домаћих и страних компанија које
послују на тржишту Србије има стално отворене конкурсе за
ИТ занимања.
Осим младих кадрова, послодавци све више траже и ис-
куство.
„ИТ стручњаци почињу да раде још током студија или
чак и много раније, као тзв. јуниор програмери или јуниор
стручњаци, док за нека занимања у ИТ послодавци заиста
траже висококвалификовани кадар са годинама радног иску-
Сваке године факултете заврши око хиљаду стручњака ства и познавањем различитих технологија. Нажалост, најис-
за информационо комуникационе технологије, што је недо- куснији и даље налазе ухлебљење у иностранству, а процене
вољно. говоре да Србија изгуби од 50.000 до 100.000 евра годишње
„Имамо потенцијал неограниченог запошљавања у тој по инжењеру који се одлучи на напусти земљу“, каже
области. У земљи у којој је највећи проблем незапосленост Татјана Видаковић из „Инфостуда“. А.Б.

8 | Број 657 | 20.01.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

370
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању 20.01.2016. | Број 657 | 9

Јавни позив / Администрација и управа

ЈАВНИ ПОЗИВ Услови: стечено високо образовање из научне области економ-
ских наука, правних наука, политичких наука или техничких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 240
Обавештење о обустављању ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
јавних позива академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
Општине Бабушница односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање
На захтев Општине Бабушница, по потписаном Споразуму о 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
или мера активне политике запошљавања број 2601-1019-2/2015
од 03.07.2015. године и Анексу Споразума о уређивању међусоб- Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
них права и обавеза у реализацији програма или мера активне веравају у изборном поступку: стручна знања из области ЕУ
политике запошљавања 2601-1019-2/2015 од 13.01.2016. године, фондова, са посебним освртом на програмирање ИПА - усмено;
по усвојеном ЛАПЗ-у Општине Бабушница за 2015. годину, због знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усме-
недовољног интересовања и истека календарске године, обус- ним путем и познавање рада на рачунару - практичним радом на
тављају се: рачунару.
• Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу
стицања услова за полагање стручног испита у 2015. години и 2. Радно место за стручне послове у
• Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу процесу европских интеграцијa у области
стицања посебних практичних знања и вештина у 2015. години, људских и мањинских права
објављени у листу „Послови“ број 634, дана 12.08.2015. године. Одсек за политичке критеријуме и правду, слободу
Наведени јавни позиви обустављају се даном потписивања Ане- и безбедност, Сектор за координацију процеса
кса Споразума са Општином Бабушница, односно са 13.01.2016. приступања и праћење Споразума о стабилизацији и
године. придруживању, у звању млађег саветника
1 извршилац

Администрација и управа Услови: стечено високо образовање из научне области правних
наука или политичких наука или филолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким академским
Б Е О Г РА Д студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА цијалистичким студијама на факултету; положен државни струч-
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година
радног стажа у државним органима; знање енглеског језика и
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службе- познавање рада на рачунару.
ни гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007,
116/2008, 104/2009 и 99/14), чл. 17 став 1, 18, 20 и 21 Уредбе Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање рад- веравају у изборном поступку: стручна знања из области
них места у државним органима („Службени гласник РС“, број области познавања процеса приступања Републике Србије
41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за Европској унији, као и стручна знања из преговарачког поглавља
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 23 - правосуђе и основна права - усмено; знање енглеског језика
јавних средстава 51 број: 112-11412/2015 од 3. новембра 2015. - усмено; вештине комуникације - усменим путем и познавање
године рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

Оглашава 3. Радно место за обављање стручних
послова у процесу европских интеграција
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА у области заштите потрошача и заштите
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ здравља
Одсек за унутрашње тржиште, Сектор за
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за координацију процеса приступања и праћење
Споразума о стабилизацији и придруживању -
европске интеграције, Немањина 34, Београд
економски критеријуми, у звању млађег саветника
1 извршилац
II Радна места која се попуњавају:
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
1. Радно место за планирање и области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
програмирање развојне помоћи у области тичких наука на основним академским студијама у обиму од нај-
транспорта мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
Одсек за планирање и програмирање средстава листичким академским студијама, специјалистичким струковним
ЕУ и развојне помоћи у области животне средине, студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
енергетике и транспорта, Одељење за планирање и четири године или специјалистичким студијама на факултету;
програмирање средстава Европске уније и развојне положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж
помоћи у области економског и инфраструктурног или најмање пет година радног стажа у државним органима;
развоја, Сектор за планирање, програмирање, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној
помоћи, у звању саветника Стручне оспособљености, знања и вештине које се прове-
1 извршилац равају у изборном поступку: стручна знања из области позна-

10 | Број 657 | 20.01.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

11000 Београд.писани рад Напомена: За ова радна места радни однос се заснива на на задату тему. Устаничка 53 ма . знање енглеског језика и познавање рада на рачунару. односно на студијама у трајању до три године. Место. рачунару. најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. неодређено време. основним струковним веб-страници и у периодичном издању огласа „Послови“ Нацио- студијама. Фотокопије докумената државним органима: да је држављанин Републике Србије.усменим путем. УПРАВА ОПШТИНЕ веравају у изборном поступку: стручна знања из области ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ познавања Закона о основама безбедности саобраћаја на путеви. Администрација и управа вања процеса приступања Републике Србије Европској унији. односно на основним студијама у трајању од најмање дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у четири године или специјалистичким студијама на факултету. да је које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. знања и вештине које се прове. терминолошке анализе Одсек за координацију стручне и Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур- језичке редактуре и терминологију. Кандидати са положеним правосудним испитом. конкурс“. специјалистичким струковним Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 студијама. пунолетан. раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 4. за управљање кадровима: www.усменим путем и познавање Србије. доказ УСЛОВИ: ВСС. да има општу здравствену способност. подносе администрацију возила прекограничне доказ о положеном правосудном испиту. су: Биљана Кецојевић.seio. поло. Сектор за координацију превођења.усменим путем и познавање рада на рачунару . жен државни стручни испит. познавање процеса припреме правних тековина ЕУ 34. 5. Немањина 34. уверење о држављанству. да је учесник конкурса пунолетан.01. | Број 657 | 11 . на огласној табли Канцеларије за европске интеграције и на ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова. односно стручне европске интеграције: www. на основу Упутства за рад са терминологијом у припреми верзије правних тековина Европске уније на српском језику . јасне. Немањина 34 1 извршилац Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европ- Услови: стечено високо образовање из научне области фило.практичним радом на рачунару.грађевински III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон. на порталу е-упра- тичких или природних наука на основним академским студија.заштита потро- шача и јавног здравља . диплома којом се потврђује стручна спрема. на примеру обавиће се фебруара 2016. специја- листичким академским студијама. однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од тичним радом на рачунару. на одређено време ради замене курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад. Уз пријаву на кон.прак. вештине комуникације .2016. ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Стручне оспособљености. вештине комуникације .практичним радом на рачунару. ске интеграције. периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за положен државни стручни испит. знање енглеског језика Општи услови за запослење: држављанство Републике . суду или од јавног бележника. налне службе за запошљавање. привремено одсутног запосленог ном искуству. завршен приправнички стаж запошљавање.усменим путем и познавање рада на рачунару . Грађевински инспектор у Одељењу за инспекцијске послове . мастер академским студијама. инспекторат. знања и вештина кандидата чије Стручне оспособљености. Београд. извод из матичне књи- ге рођених. дан и време када ће се спровести изборни посту- пак: Провера оспособљености. као IV ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА и стручна знања из преговарачког поглавља 28 . знања и вештине које се про. Радно место за управљање и уместо доказа о положеном државном стручном испиту. са назнаком: „За јавни лошких наука на основним академским студијама у обиму од нај. сарадње Одсек за подршку руководиоцу оперативне Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу структуре и националног тела ИПА II. о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и на српском језику на основу Приручника за превођење правних телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим аката Европске уније и познавање начела терминолошке анализе пријавама. 1 извршилац Овај оглас се објављује се на веб-страници Канцеларије за Услови: стечено високо образовање из научне.rs. Кандидат за наведено радно место треба да испуња- курс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у ва и опште услове утврђене чл. доказ о радном искуству у струци. или фотокопији овереној у општини или суду.усмено. Немањина . Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. у просто- препознавања и обраде два термина из текста до 250 карактера ријама Канцеларије за европске интеграције. 6 месеци.симулација. сви потребни докази и који испуњавају услове из јавног конкурса терм који се користи за управљање терминологијом. За кандидате који први пут заснивају радни никације . да учеснику конкурса рада на рачунару . грађевински или архитектонски факултет.suk. уз које су приложени равају у изборном поступку: познавање рада на алату Мулти. у звању млађег саветника Место рада: Београд.rs. вештине кому. мање 240 ЕСПБ бодова. године за сва радна места. пет о положеном државном стручном испиту за рад у државним година радног стажа. да се у момен- Бесплатна публикација о запошљавању 20.gov. или најмање пет година радног стажа у државним органима. телефон: 011/3061-162. положен стручни испит.усмено. као и непотпуне и у звању сарадника неблаговремене пријаве. Београд. потпуне. 6 Закона о радним односима у општини.усмено. ве. су пријаве благовремене. биће одбачене. познавање рада на органима. Радно место за координацију затвора од најмање шест месеци. на веб-страници Службе области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис.gov. знање енглеског језика .

односе се без дискриминације и на особе чланом 6 Закона о радним односима у државним органим. именице.rs . да има општу здравствену општу управу. доказ о радном искуству у струци. зацији радних места у органу. инвестиција уверење о здравственој способности. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се нин Републике Србије. мастер академским студијама. подносе се у оригиналу или овереној фотокопији. на горенаведену да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво. да је пунолетно. другим прописима или актом о системати- ви.2016. који су утврђени фона: 011/244-1071. доказ о положеном стручном испиту за рад у Извршилац за послове имплементације државним органима. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са 34000 Крагујевац. Пријаве уз које вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање нису приложени сви потребни докази (у оригиналу или оверене шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за фотокопије). мастер ОПШТИНСКА УПРАВА струковним студијама. них. Администрација и управа ту оглашавања слободног радног места против њега не води К РА Г У Ј Е В А Ц поступак пред истражним органима. специјалистичким академским студијама. да у моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за кривична дела на без. положен стручни Послови редовне и принудне наплате испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година рад- на одређено време од 24 месеца. уверење о држављанству. способност.nsz. да није осуђи- ници Управе општине. Београд. оригинал лекарског уверења. Национална служба за запошљавање • www. обима посла ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте. но је да кандидат испуњава и посебне услове. Пријаве КРУШЕВАЦ са доказима о испуњавању услова. доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипло- пена (дипломске академске студије . на примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин следећу адресу: Управа Градске општине Вождовац. појмо. све у оригиналу или овереним фотокопијама. познавање рада на рачунару и најмање 1 година радног искуства. уверење надлежног суда да у Одељењу за реализацију инвестиција. Лучани. познавање рада на персоналним за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло- рачунарима. трање. Устаничка 53. ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Полицијска управа Крагујевац). извод из матичне књиге рође- академске студије. специјалистичке ме о стеченој стручној спреми. извод из матичне књиге тел. са назнаком: „За тел. Поред услова који су предвиђени ни у мушком роду. у 37210 Ћићевац. диплома којом се потврђује стручна спрема. поло- инвалидитетом жен стручни испит. да испуњава друге усло- пријаве. однос. Устаничка 53 или непосредно на писар. Југословенске армије 5. потреб- женског пола. фотокопија радне књижице. УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга- Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у нима прописано је да се у радни однос у државном органу може року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Поред посебних услова кандидат мора имати једну ва у државном органу (МУП РС. економски факултет. због повећаног ног искуства у струци. уверење да се против кандидата не води истра- економских наука по четворогодишњем наставном плану. годину радног искуства и положен државни стручни испит. Одељење за Републике Србије. ве утврђене законом. Кандидат треба да испуњава услове 12 | Број 657 | 20. га (Основни суд). ГРАД КРАГУЈЕВАЦ условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ органу. 037/811-260 оглас“.gov. уверење да кандидат није осуђиван за кривич- но завршене основне студије на економском факултету у трајању но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или од најмање четири године.мастер. ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ Општинској управи Општине Лучани. који не могу бити старији од шест месеци. и то: стечено висо- Ч АЧ А К ко образовање из правне. као и неблаговремене. сертификат о познавању рада на рачунару. Кан. Сви изрази. прилози и глаголи у овом огласу који су употребље. односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. специјалистичке струковне студије). Југословенске армије 5 специјалистичким струковним студијама. Трг слободе 3 биографијом. неразумљиве и недопуштене обављање послова у државном органу. неће се разматрати и биће одбачене. област стручном испиту. 034/306-161 рођених. уверење о држављанству. на одређено против кандидата није покренут истражни поступак и уверење време до повратка запослене са породиљског надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична одсуства и одсуства са рада ради посебне неге дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за детета кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.01. Додатне информације могу се добити на број теле. уверење о положеном државном зовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука. Карађорђева 106 року од 8 дана од дана објављивања огласа. локал 142. у обра. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији рад- них места у Градској управи за инвестиције. дидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма- односима у државним органима: да је пунолетан. да има општу здравствену способност и у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. адресу. Планирање и инвестиције и послови кабинета на одређено време до повратка запослене са боловања и породиљског одуства Подршка запошљавању УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у особа са трајању од најмање четири године. да је државља. Београд. да има прописану стручну спрему. економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму од ОПШТИНА ЛУЧАНИ најмање 240 ЕСПБ бодова.

због Послови одржавања чистоће повећаног обима посла на одређено време до годину дана због повећаног обима посла УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. да казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривич. извод из матичне књиге рођених. кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности. поло- жен стручни испит. Непотпуне и неблаговремене Служба за утврђивање извршних прихода. економски факултет. 44/98. 66/91. наплату и контролу јавних уверење о држављанству РС. као и дока. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу.01. Одељењу за утврђивање. у пријаве неће се узимати у обзир приликом разматрања истих. на одређено време до 12 месеци. Уз пријаву на оглас приложити оверен препис комуналне таксе за истицање фирме или оригинал дипломе о стеченој школској спреми. 46/98. Потребно је да кандидат има завршену на имовину правних лица и локалне основну школу. искуства. | Број 657 | 13 .достављач на одређено време ради замене привремено приложи доказ да има општу здравствену способност. положен стручни испит за рад у органима државне управе и нај- тан. Кнегиње Милице 5 доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну тел. Пријаве и државном органу. да није осуђиван за кривично дело на безус- кабинета ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело на одређено време до годину дана због повећаног које га чини неподобним за обављање послова у државном орга- обима посла ну. кандидат треба да испуњава пријаве неће се узимати у обзир приликом разматрања истих. гласник РС“. 34/01. но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у приложи доказ да има општу здравствену способност. положен струч- казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које ни испит за рад у органима државне управе и 3 године радног га чини неподобним за обављање послова у државном органу. бр. 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије. као и дока. Уз пријаву на оглас приложити оверен препис потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 или оригинал дипломе о стеченој школској спреми. 6 Закона о радним односима у државним органима дијама другог степена. Непотпуне и неблаговремене зе о испуњавању општих услова за рад у државним органима: пријаве неће се узимати у обзир приликом разматрања истих. гласник РС“. 66/91. као и дока- зе о испуњавању општих услова за рад у државним органима: УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. економски или правни факултет. 49/99. 037/414-750 има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривич- но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или Буџетски инспектор кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у на одређено време до дванаест месеци. 46/98. да има општу здрав- Планирање и инвестиције и послови ствену способност. ним односима у државним органима. 46/98. дијама другог степена. дана од дана објављивања огласа. Служба за утврђивање изворних прихода. УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године. да је пунолетан. да тел. Пријаве и Извршилац за утврђивање пореза на потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 имовину физичких лица дана од дана објављивања огласа. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. познавање рада на рачунару и најмање 1 ГРАДСКА УПРАВА година радног искуства. бр. Непотпуне и неблаговремене УСЛОВИ: Поред посебног услова. у зе о испуњавању општих услова за рад у државним органима: Одељењу за утврђивање. 34/01. потребно је да кандидати УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на сту- услове из чл. 44/98. Пријаве и одсутног запосленог потребна документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа. потребно је да кандидати уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на сту- кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности. 66/91. 39/02 и доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 49/05): да је држављанин Републике Србије. да има општу здравствену способност и да није осуђиван за мање 1 година радног искуства. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. на одређено време до 12 месеци. 44/98. наплату и контролу јавних прихода. односно на основним студијама у трајању („Сл. уверење о држављанству РС. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 37240 Трстеник. извод из матичне књиге рођених. да је пунолетан. због уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води повећаног обима посла Бесплатна публикација о запошљавању 20. 6 Закона о рад- ним односима у државним органима. бр. Администрација и управа из чл. 48/91. Извршилац за утврђивање пореза ва у државном органу. 6 Закона о рад- уверење о држављанству РС. ГРАДА КРУШЕВЦА гласник РС“. Газиместанска 1 49/05): да је држављанин Републике Србије. кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло. 48/91. га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити оверен препис повећаног обима посла или оригинал дипломе о стеченој школској спреми. извод из матичне књиге рођених. односно на основним студијама у трајању доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну од најмање четири године. економски факултет. 39/02 и 37000 Крушевац. 49/99. 48/91. од најмање четири године. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа Курир . Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ да има општу здравствену способност. уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности. услове из члана 6 Закона о радним односима у државним орга- нима: да је држављанин Републике Србије. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.2016. 34/01. 49/99. прихода. због државном органу. 037/714-674 казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. да је пуноле.

Цара Душана 117 тел. поло- ним односима у државним органима. потврду издату од послодавца као мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. дијама другог степена. положен стручни испит за рад у органу. Неблаговремене и непотпуне пријаве. у оригиналу или овереној да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема. уверење о држављан- ним односима у државним органима. архитектонски факултет или грађевин. кацији „Послови“. уверење полицијске управе да лице није органу. 39/02. Пријем захтева странака за урбанизам. Национална служба за запошљавање • www. са биографијом кандидати су дужни да доставе: оверену фото- бр. да је пунолетан. Канди- ски факултет.nsz. лекарско уверење. извод из матичне књиге рођених. економски или правни факултет или дело које их чини неподобним за обављање послова у државном факултет за пословне студије. 49/99. положен стручни испит за рад у органима државне управе и нај. уверење о положеном стручном испиту за рад Ражањ.01. искуству. положен Служба за стамбено-комуналне послове. економски или правни факултет. оригинал лекарског уверења (не старије од 12 месеци). имовинско правне и комуналне послове мање једна година радног искуства. испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на сту. осталу потребну документацију.. 016/843-710 УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из области правних. потребно је да кандидати Имовинско-правни послови испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на сту. 48/91. уверење да се против лица не води кривични поступак. 34/01. искуства. уверење о положеном струч- ном испиту за рад у државним органима. положен стручни испит за рад у органима државне дат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним одно- управе и најмање 1 година радног искуства. потребно је да кандидати жен стручни испит за рад у државним органима.rs . уверење о месеци). извод из матичне књиге рођених. Трг Светог Саве 33 УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. односно на основним студијама у трајању од најмање четри године. уверење о радном УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. специјалистичке струковне 14 | Број 657 | 20. због повећаног обима посла ОПШТИНЕ РАЖАЊ 37215 Ражањ. УСЛОВИ: висока стручна спрема: дипломирани правник. 3 године радног испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на сту. 20/09 и 145/14).): да је држављанин Републике ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом. 44/98. осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. потребно је да кандидати ству. у оригиналу или ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА фотокопији овереној у општини или суду. 6 Закона о рад. да има општу здравствену способност. Неблаговре- у органима државне управе. у Одељењу стручни испит за рад у државним органима и 1 година радног за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове. 6 Закона о рад- ним односима у државним органима.gov. доказ о радном искуству. односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. у Одељењу за урбанизам и грађевинарство. односно на основним студијама у трајању условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво од најмање четири године. бр. држављанству.. уверење о држављанству (не старије од 6 копију дипломе. Пријаве слати на горенаведену адре- су. УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. 26000 Панчево. Администрација и управа УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. Пријаве доставити на горенаведену адресу. мастер струковне студије. економске струке.мастер. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве. ни да доставе и потребна документа. 6 Закона о рад. економски факутет. дело које их чини неподобним за обављање послова у државном вања овог огласа). ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ село и рурални развој 16230 Лебане. економских или биотехничких наука (диплом- Послови књиговодства и наплате ске академске студије . 66/91. Oглашава радна места на одређено време ради замене привремено одсутних запослених: ЛЕСКОВАЦ Секретар Секретаријата за пољопривреду. извод од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо- из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о добним за обављање послова у државном органу. уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на без- дијама другог степена. Уз пријаву матичним књигама. Извршилац за послове озакоњења - легализације НИШ Служба за озакоњење и енергетску ефикасност. на ОПШТИНСКА УПРАВА одређено време до 12 месеци. Србије. публикацији „Послови“. доказ опште здравствене способности (лекарско уверење). неће се узети у разма. на одређено време до повратка радника са боловања дијама другог степена. објављеном у „Службеном гласнику РС“. као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази. искуства. Рок за под- мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи- обављање послова у државном органу (издато након објављи. на одређено време од 12 месеци Извршилац за управно-надзорне послове УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. сима у државним органима („Службени гласник РС“.2016. Трг краља Петра I 2-4 трање. односно на сајту Општинске управе Општине вања овог огласа). кандидати су дуж. због повећаног обима посла ОСТАЛО: доказ о стручној спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства. у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ПАНЧЕВО „Послови“. спе- на одређено време од 12 месеци цијалистичке академске студије. уверење да нису осуђивани за кривично дело на уверење основног и вишег суда да против лица није покренута безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављи. на одређено време до 12 месеци.

Буџетски инспектор на одређено време до повратка раднице са боловања ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије. у оригиналу или фотокопији овереној у суду. однос- мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за но на основним студијама у трајању од најмање четри године обављање послова у Градској управи.в. обима посла Бесплатна публикација о запошљавању 20. радна књижица. Администрација и управа студије). уверење о општој здравственој способности (не ОПШТИНА ПИРОТ ОПШТИНСКА УПРАВА старије од шест месеци). У осталом делу оглас остаје непромењен. Српских владара 82. Послови обрачуна борачко-инвалидске ном државном стручном испиту. Порески контролор I ОПШТИНА ПИРОТ ОПШТИНСКА УПРАВА УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког Пирот. 1 у Услужном ства. управе. доказ о радном искуству. Српских положен државни стручни испит и најмање 1 година радног иску. Српских владара 82 смера . жица. извод из матичне књиге рођених (издат на новом СРЕМСКА МИТРОВИЦА обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Служ- беном гласнику РС“.2016. специјалистичке осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај. Српских владара 82. ПИРОТ извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“. потребно је да поднесе доказе да испуњава усло- испиту за рад у органима државне управе. поништава се за радна места: ОСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас. потребно је да поднесе ско-правне послове. положен државни стручни испит. на одређено време због повећаног обима доказе да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним посла. Пријаве на оглас за засни- . 22400 Рума. центру. ва Општине Пирот . 022/433-910 дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа) и уверење о положе.2016. да поседује општу здравствену способност.економски факултет. 5 година вање радног односа на одређено време са доказима о испуња- радног искуства. уверење о Краља Петра I 2-4.послови грађевинског земљишта у Одељењу за имовин- испуњавању услова наведених у огласу. односно на основним студијама у трајању од најмање неће се узети у разматрање. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана посебне неге детета објављивања огласа. познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне управе. због повећаног пријаве. Непотпуне и неблаговремене прија- органима. радна књи.IV степен. владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. подносе се у року од 8 ве прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним дана од дана објављивања. начелнику Општинске испит за рад у органима државне управе. 20/09).в. академске студије. Лице које се вању услова у погледу општих и посебних услова из огласа.мастер. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа доку- ве неће се узети у разматрање. потврђује стручна спрема.послови у области праћења стања и финансирања друштвених носе се следећа документа. уверење полицијске ОПШТИНА РУМА ОПШТИНСКА УПРАВА управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус. бр. делатности у Одељењу за финансије и јавне набавке. 1 у Услужном центру. општини или од јавног бележника: диплома којом се но време због повећаног обима посла. поред доказа о испуњавању услова наведе- доказа о општој здравственој способности и положеном стручном них у огласу. уверење полицијске управе да канди- дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво- Послови овере ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини у Одељењу за општу управу. да је УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте- пунолетан. Пријаве се могу слати на адресу:Општинска упра- стручне спреме) друштвеног или природно-техничког смера.12. да није пена (дипломске академске студије . на одређено време до повратка раднице са боловања ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (IV степен 12000 Пожаревац. 5 година радног искуства и положен стручни Општинска управа Општине Пирот . уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци).VII/1 степен стручне спреме . Оглас објављен дана 16.д. држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци). као и пријаве уз које нису приложени потребни докази. | Број 657 | 15 . положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства. године у публикацији „Посло- ви“. Орловићева 5 ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво тел. Неблаговремене и непотпуне пријаве. Уз пријаву са биографијом под. доказ о радном искуству. општини вању услова могу се предати лично у Градском услужном центру или од јавног бележника: диплома којом се потврђује стручна или путем поште на адресу: Градска управа Града Панчева. на одређено време до неподобним за обављање послова у државном органу (издато повратка раднице са породиљског одсуства. као и пријаве уз које нису приложени потребни докази. поред доказа о . у оригиналу или фотокопији овере. осим пријављује на оглас. односима у државним органима. Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. Послови развођења аката и послови архиве ПОЖ АРЕВАЦ у Одељењу за општу управу. уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци). Рок за достављање пријава је 8 заштите дана од дана објављивања огласа. 1 година радног искуства. одсуства након објављивања огласа) и уверење о положеном државном са рада ради неге детета и одсуства са рада ради стручном испиту. Дринска 2 стручне спреме) друштвеног смера. Трг спрема. специјалистичке струковне студије). бр.д. неће се узети УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (IV степен у разматрање. Пријаве се могу слати на адресу: четири године. Неблаговремене и непотпуне на одређено време до 12 месеци. најдуже до 24 месеца. . 20/09).01. Пријаве са доказима о испуња- мента. најдуже до 24 месеца. на одређе- ној у суду. начелнику Општинске управе.

gov. дидата је 8 дана од дана објављивања огласа. да вању (издаје орган унутрашњих послова . тел. и то: да су тел. односно на основним студија- це за повлашћену и бесплатну вожњу корисника. односно: да је основу оставинског решења врши исплату наследницима. да су пунолетни. листичким струковним студијама. једна година радног искуства у оквиру захтеване висини примања ради приказа банци у сврху регулисања креди. здравствена установа). 022/400-730 рати персоналну службу Општинске управе. ке у случају потребе за допуном захтева. уве- услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у држав. на захтев суда подноси тражену нине. уверење о положеном државном стручном испиту. стручне спреме. Заменик начелника Општинске управе Општине Пећинци ОПШТИНА РУМА на период од пет година ОПШТИНСКА УПРАВА УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописа- 22400 Рума. локал 121 држављани Републике Србије. док датум издавања уверења доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не књижице). на број телефона: 022/433-910.СУП). диплому о захтеваном степену и врсти уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна стручне спреме. Сва документа неопходно је приложити рење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова . 22400 Рума. подношење захтева у ног примања по основу личне инвалиднине. врши месечни ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким обрачун борачког додатка и води евиденцију о исплатама борач. припрема захтева за следећу документацију (у оригиналу или овереној фотокопији): покретање прекршајног поступка. уверење о некажња- ним органима. најмање пет година радног искуства стране инспектора и праћење њихових извршења. Пријаве са доказима о ОСТАЛО: Након одлуке о избору. Администрација и управа Опис радног места: води евиденцију корисника месечног новча. Кандидат захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију поред наведених посебних услова мора испуњавати и опште (CV). 022/433-910. ним за обављање послова у државном органу. специјалистичким академским студијама. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању свих државни стручни испит за рад у органима управе. да нису осуђивани за кривично дело на Порески инспектор пореско-прекршајног безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи- поступка во дело које их чини неподобним за обављање послова у држав- на одређено време до повратка запослене са ном органу.2016. локал 121.nsz.За све информације у вези са огласом контакти- о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању рати персоналну службу Општинске управе. положен државни стручни испит за рад у орга- регулисања здравствене заштите. а пре уручења решења о испуњавању услова из огласа подносе се путем поште. а пре уручења решења о о испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу докумен. са уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна назнаком: „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој здравствена установа). уверење о држављанству Републике Србије. о положеном државном стручном испиту. издаје уверења наследницима корисника борачко-ин. корисника заосталих примања. локал 121. као и евиденцију УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским о утрошку средстава по свим рачунима и саставља полугодишњи студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ. уверење 16 | Број 657 | 20. провера садржине и приложе. студијама на факултету и стечен академски назив дипломирани/ ког додатка. породичне инвалид. положен стручни испит за рад у Опис послова: евиденција прекршајних налога достављених од органима државне управе. односно: да је држављанин Републике Србије. Рок за пријављивање кандида- та је 8 дана од дана објављивања огласа. доказ о стеченом није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од радном искуству (оверена фотокопија радне књижице). за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова правне. издаје потврде корисницима о исплатама у циљу мастер правник.rs . уве. кандидати треба да испуњавају мировања радног односа и посебне услове прописане Законом о локалној самоуправи: да имају завршен правни факултет. сме бити старији од шест месеци. рење о држављанству Републике Србије. Орловићева 5 не Законом о радним односима у државним органима. издаје објаве и књижи. Национална служба за запошљавање • www. најмање једна година у државном органу. сачињавање у струци. писаној форми надлежном суду. Поред општих услова. управе. издаје уверења корисницима о нима управе. Орловићева 5. на број телефона: не сме бити старији од шест месеци. положен собност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у оригиналу или овереној копији. Пријаве са дока- зима о испуњавању услова подносе се путем поште. уверење о држављанству (не старије од шест месеци). економске или техничке струке. на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА Општинска управа Општине Рума. на адресу: заснивању радног односа. мора испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Зако- валидске заштите у сврху регулисања оставинске расправе и на на о радним односима у државним органима.01. Орловићева 5. диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме.СУП). као и да поседује општу здравствену спо- радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме. Кандидат поред наведених посебних услова та. За све информације у вези са огласом контакти. специја- област здравства и социјалне политике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане 22410 Пећинци. мастер академским и годишњи извештај за покрајински секретаријат надлежан за студијама. документацију и у даљем поступку заступа интересе Општинске корисника помоћи и погребних трошкова породица у случају смр. сачињавање службене белеш. Кандидат је дужан да као доказе ОСТАЛО: Након одлуке о избору. матичне књиге рођених. уверење најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб. Сва документа неопходно је приложити адреси. присуствује претресу у прекршајном поступку пред пре- ти корисника месечног примања. корисника примања по правима цивилних инвалида рата. држављанин Републике Србије. извод из них доказа од стране инспектора. да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или УСЛОВИ: завршена средња школа у четворогодишњем трајању. кршајним судијом. кандидат је у обавези да достави и Општинска управа Општине Рума. док датум издавања уверења у разматрање. 022/433-910. такође. са назнаком: „За оглас“ или предају на шалтеру писарнице на истој ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ адреси. 22400 Рума. кандидат прилаже белешке да новчана казна није плаћена. Рок за пријављивање кан. диплому о стручној спреми. води синтетичку књиговодствену евиденцију за све врсте при- мања по основу борачко-инвалидске заштите. као и да поседује општу здравствену способност. да имају општу здравствену способност. заснивању радног односа. Уз пријаву са кратком биографијом. у оригиналу или овереној копији. кандидат је у обавези да достави и тацију: биографију (CV). Слободана Бајића 5 у разматрање.

погинулог или умр- фотокопија). одговарајући доказ о радном искуству у струци. да се против њих не води кривични поступак због кри- ШАБАЦ вичног дела за које се гони по службеној дужности. Администрација и управа о положеном државном стручном испиту. 6 и 7 по ЕЦДЛ стандарду. Референт за БЗР. да су здравствено способни за рад у Министарству одбране 15225 Владимирци. Сектор за материјалне дана када је оглас објављен у публикацији „Послови”. Начин конкурисања: Уз пријаву на конкурс.Калуђерске Баре задужена је Нада Стакић. 22410 Пећинци. Конкурсна документација се неће враћати кандидати- ма. За давање обавештења место рада Бајина Башта . ЗОП и Екс ти непосредно на шалтеру писарнице. мента: извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. уверење полицијске УЖИЦЕ управе (према месту пребивалишта) да није осуђиван за кривич- но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ за друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци). ЗЖС и ЗОП-а. односно члан породице погинулог пија). уверење . Пре пријема у радни однос за кандидате који уђу у најужи Посао се не чека. ЗЖС. ким условима има супружник. 4.2016. избор биће извршена психолошка селекција и уз њихову личну сагласност безбедоносна провера. тел. 4. уверење о здравственој способности (оригинал Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије или оверена фотокопија). Рок Дирекција за услуге стандарда. оверено у суду или општини). конкур- сна комисија ће одбацити закључком против кога није дозвоље- на жалба. уверење надлежног Министарства унутрашњих послова будите Републике Србије да кандидат није осуђиван на казну затвора од шест месеци (не старије од шест месеци). односно да нису кривично осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци. уве- РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ рење суда (према месту пребивалишта) да против кандидата није СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од УПРАВА ЗА КАДРОВЕ шест месеци). између кандидата који УСЛОВИ: Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавају опште и посебне услове конкурса предност под једна- испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверена фотоко. Расписује ном органу због теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за кандидате који су раније били у радном односу ЈАВНИ КОНКУРС у државном органу). уверење полицијске управе да није премештеног из једног у друго место службовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена професионалног припадника Војске Србије. уверење да кандидату раније није престао радни однос у држав. | Број 657 | 17 . Кандидати који не задовоље посао се тражи процену психолошких капацитета не учествују у даљем поступку избора. због кривич- ног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 најважнији месеци). садржи основне личне податке. Посебни услови: стечено високо образовање из научне области машинско инжењерство на студијама првог Порески инспектор канцеларијске степена. 6 и 7 по ЕЦДЛ стандарду. осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај- мање шест месеци или за кривично дело које га чини неподоб. Светог Саве 34 и Војске Србије. са назнаком: од 6 месеци. уверење осно. кан- вног или вишег суда да против лица није покренута истрага и да дидати треба да доставе краћу радну биографију и следећа доку- није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа).сертификат о положеним модули- Први ма 3. Пријаву са ресурсе. Министарство одбране Републике Србије кратком биографијом и свим доказима о испуњености услова из пријемом лица из грађанства у радни однос на огласа послати на адресу: Општинском већу Општине Пећинци. уверење о држављанству (оригинал или оверена лог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци фотокопија). оверену фотокопију „Пријава на оглас“. уверење надлежног суда да утисак је се против кандидата не води кривични поступак. 022/400-730. неодређено време Слободана Бајића 5. да им раније није престајао радни однос ОПШТИНСКА УПРАВА у државном органу због теже повреде дужности из радног одно- ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ са. адресу и контакт телефон. дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или општини). уверење о држављанству (не старије ве на оглас се достављају на горенаведену адресу. Прија. положен контроле стручни испит за обављање послова БЗР. Сагласно одред- бама члана 125 Закона о Војсци Србије. не старији од 6 месеци). за подношење пријава је 8 дана и почиње тећи наредног дана од Управа за општу логистику. која треба да ним за обављање послова у државном органу. односно на студијама у трјању од три године. Изборни поступак: Изборни поступак ће се спровести само Бесплатна публикација о запошљавању 20. ЗЖС и ЗОП-а и поло- на одређено време од 12 месеци жени модули 3. Бајина Башта коначности одлуке о избору између пријављених кандидата. са назнаком: „За оглас за постављење заменика начелника Општинске управе” или преда. неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин. уверење о положеном стручном испиту за обављање послова БЗР. УСЛОВИ: Општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије. испред свих Непотпуне. Уверење о општој здравственој способности за попуну радног места у (не старије од шест месеци) изабрани кандидати ће доставити по Војној установи „Тара“.01.

конобар. Омладински трг 1 Продавац у трафици тел. извршиће њихово рангирање према дефинисаним критеријуми- ма. тако што уместо: послови у конобара. У осталом објављивања огласа. септембра 78 ВАЉЕВО e-mail: dirzavod@EUnet.12. услуживање гостију. доказ поштом препоручено на адресу: Република Србија. године поништава се у целости. III. Уз пријаву са ним доказима о испуњавању услова. рад у сменама. у Одељењу за привреду и имовин. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Са свим кандидатима међу којима се спроводи грађевинско-геодетска школа . подаци о посебним да ће се у погледу посебних услова одлучивати у складу са зако- вештинама и знањима. Одлуку на одређено време до 12 месеци о избору кандидата донеће надлежни старешина и са садржајем исте биће обавештени сви кандидати који учествују у изборном УСЛОВИ: завршен грађевински или архитектонски факултет. ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 6 Начин подношења пријаве: Пријаве на конкурс.nsz. држављанству РС. уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин. Кандидати који уђу у ужи избор пре пријема у радни положен стручни испит и 3 године радног искуства у струци. поступку.специјалиста струковни инжењер. Рок за подношење молби је 15 дана од ном.Алтина. уверење о Башта. 017/452-203 тел. ЈМБГ. треба да стоји: послови у области пољопривреде. Министар- ство одбране.12. 014/34322-760 Конобар Исправка огласа објављена у публикацији „Послови“ 30. 014/34-322-760 на одређено време 2 месеца Оглас објављен 23. адре. извод из матичне књиге рођених.gov. број телефона. Небла- говремене. године у публикацији „Послови“ УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе фотокопију доказа о за привреду и имовинско-правне послове. у УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме. у Одељењу у трафици. дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.rs . персонални досије код Општинске управе подносе пријаву. изборни поступак конкурсна комисија ће обавити разговор и положен стручни испит и 1 година радног искуства. УСЛОВИ: I. Омладински трг 1 тел. доставити непосредно или биографијом. Администрација и управа / Трговина и услуге међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем УСЛОВИ: завршен грађевински факултет или завршена висока на радно место. Војна установа „Тара“ Бајина Башта. 13. 060/3223-606 Послови урбанизма . адреса пребивалишта. односно III или II степен стручне спреме за продавца области пољопривреде. име једног родитеља. 13. Рок за пријаву до попуне огласа. келнер. неразумљиве или непотпуне пријаве. РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Ивањица.01. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће делу оглас остаје непромењен. на одређено време одговарајућој стручној спреми и кратку биографију. септембра 78. Пријаве на од 12 месеци. Информације о конкурсу могу СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА се добити на број телефона: 031/593-500. на одређено време од 24 месеца.2015. однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности. Национална служба за запошљавање • www. Калуђерске Баре. оглас се достављају на адресу: Специјална болница за рехаби- водопривреде и шумарства. водопривреде и шумарства. Краља Петра I Карађорђевића 4 11080 Земун . се узимати у разматрање. anemija@EUnet. за обављање послова у државном органу. најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним дата. 18 | Број 657 | 20. телефон: 060/3223-606. угоститељска школа за исправља се у називу радног места. у року од 8 дана од дана ско-правне послове. 31250 Бајина о радном стажу. Трговина и услуге неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком про- тив кога се може изјавити жалба.2015. В РА Њ Е ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА „АНДРЕА“ 17525 Трговиште. недопуштене. Емила Затопека 18 тел. литацију Ивањица. Бездански пут 135 ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ тел.2016. уверење о здравственом стању. Позив на разговор и сва писана обавештења достављају се на Послови грађевинског инспектора адресу коју кандидат наведе у пријави на јавни конкурс. Кандидати који имају са на коју се кандидату достављају обавештења. II. пробни рад 1 месец.rs. Особа за контакт: Јови- трајању до 12 месеци ца Димић. уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од У пријави на конкурс обавезно се наводи име и презиме канди. са приложе- Закона о радним односима у државним органима. с тим досадашње радно место и стручно искуство. ПОНИШТЕЊЕ ИСПРАВКЕ ОГЛАСА BALLOON CAFFE DOO ОПШТИНСКА УПРАВА 25000 Сомбор.rs ИСПРАВКА ОГЛАСА Конобар ОПШТИНСКА УПРАВА на одређено време 2 месеца ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 14224 Лајковац. 063/7066-377 14224 Лајковац. IV степен стручне спреме.утврђивања Спремачица урбанистичких услова и издавања са пробним радом од 3 месеца грађевинских дозвола и локација на одређено време због повећаног обима посла. кандидат подноси: оверену копију дипломе.

УСЛОВИ: III. потребно радно искуство на истим посло. e-mail: konkurs@wiener. анализа тржишта. координира и прати реализа. знање мађарског АДО БЕОГРАД језика на средњем нивоу. 25000 Сомбор. напредно коришћење MS Office пакета.О.rs. комуникација са штампаријама. преме за штампу). e-mail: dakrisosu@mts. Explorer. на одређено време 5 извршилаца ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је до попуне радног места. пробни рад у „БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ трајању од месец дана. Пријаве са кратком биографијом искључиво слати на и-мејл адресу: nardibalkan@gmail.01.co. 063/8106-998 УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. енглески језик . e-mail: office@boja. пожељно VII сте- Бесплатна публикација о запошљавању 20. рад на фискалној каси. нару (MS Office). праћење и контрола документације и трошкова. услуживање СЗР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ гостију. WIENER STADTISCHE OSIGURANJE али није услов. у сменама. Коњовићева 49 3 године радног искуства на сличним пословима. праћење извођења радова на брендирању. израда лежавања објеката.com на одређено време УСЛОВИ: III. | Број 657 | 19 . 011/4058-312. IV степен стручне спреме. на адреси: Калуђерица. Патријарха Јоаникија 2а тел/факс: 012/555-548 тел. Франца Јанкеа 5/15 тел. познавање рада на рачу- тације и решења брендирања (3Д модели. координација дидати са искуством у продаји. 6 месеци радног искуства. Трешњиног цвета 1 дену мејл адресу или јављање на горенаведени контакт телефон. купцима и ширење продајне мреже.почетни ниво.2016. место рада: подручје Републике Србије. ангажо- ван на пословима отварања и реновирања објеката.rs Оглас остаје отворен до 08. Пријаве се достављају Конобар електронски.О. кувар у угоститељском Радник на одгушењу канализације објекту. Excel. пожељ- но радно искусво од 6 месеци на истим или сличним пословима. Слање радних биографија на горенаве. Јављање на одређено време кандидата на контакт телефон: 011/3933-399. контрола рели- зованих решења брендирања и обележавања објеката. редне струке. године. 25000 Сомбор. Explorer. возачка дозвола Б категорије . дипломирани правник. Владимира Роловића 39а. рад у сменама. SERVICES DOO BEOGRAD 12000 Пожаревац.активан возач. пријаву је 8 дана. IV степен стручне спреме економског смера. УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. УСЛОВИ: III. организација сопствено возило. Тетовска 5 тел. конобар. знање енглеског језика. УСЛОВИ: минимум IV до VII степен стручне спреме пољоприв- ном агенцијом.2016. основна информатичка обука В&ЕП (Windows. Менаџер директне продаје Посао се не чека.co. Excel.colic@sistemfps. одржавање контакта са постојећим цију маркетиншких активности на пословима брендирања и обе. организује послове брендирања објеката. Word. фактура и остале документације. IV степен стручне спреме. Рок за пријаву је до попу- на одређено време 3 месеца не радног места. напредни ниво тел. Шумадијска 6/2 Београд . комуникација са креатив. путем телефона или директно у просторијама посло. Рад је теренски.rs „ДАКРИСО“ ДОО Пословни секретар на одређено време 24000 Суботица. Рок за припреме за штампу. 6 месеци радног искуства. Пријаве сла. 11000 Београд. Пријаве слати мејлом. Нови Београд.rs Менаџер продаје Сарадник за брендирање Опис послова: послови директне продаје пољопривредне меха- Кључне одговорности: планира. утврђује потребну динамику радова на припреми. низације и резервних делова. основна информатичка обука (Windows. 064/1109-474 Кувар e-mail: szrvep@gmail. до попуне. при.com. 011/3933-345 e-mail: nardibalkan@gmail. САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ вима. дистрибуцији материјала и извођењу брендирања. рад у сменама. Word. Возачка дозвола Б категорије. 064/184-9907 познавања енглеског језика. 025/416-194 давца. Трговина и услуге SISTEM FIRE PROTECTION „НАРДИ БАЛКАН“ Д. презентације. на одређено време 6 месеци посао се тражи 5 извршилаца УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. предност ће имати кан- мерења површина за брендирање и обележавање. понуда. Арсенија Чарнојевића 16 ти мејлом.rs мастер правник. прикупљање и координација потребне докумен.com e-mail: office@sistemfps. на адресу: m. возачка дозвола Б категорије. Outlook).02. ван седишта послодавца. тел.Раковица. поседовање возачке дозволе Б и Ц категорије. УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „У ХЛАДУ БОЂОША“ УСЛОВИ: средња стручна спрема (дизајнерска и друга струка). Outlook). пожељно Радник у књиговодству радно искуство.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. пожељно економ. наплата премије осигу- Лице за контакт: Степа Саватић. праћење квалитета продуката. Word. пословних контаката са клијентима.2016. Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу про- даје и развоју канала продаје. Internet).rs . са назнаком за коју позицију кон- паније. рад на рачунару (Excel. добро организовано радно окру- жење. вање тржишта и поседовање добрих пословних контаката.com ско усмерење и радно искуство у осигурању. позна. могућност брзог и перманентног напредовања у каријери. преговарачке способности. тренинг и обуку. Биће контактиран само кандидати који уђу у ужи избор. загарантовану добру зара. преговарачке способности. пожељно економ- организовано радно окружење. горенаведени мејл послодавца. наплата премије место рада: подручје Републике Србије. 20 | Број 657 | 20.nsz. Национална служба за запошљавање • www. DELTEX D. успостављање ти радне биографије (без додатних докумената) могу послати на пословних контаката. свакодневно усавршавање Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности. израда понуда за осигурање и полиса осигурања. упорност. недељно извештавање менаџмента ком. анали- ско усмерење и радно искуство у осигурању. оптимизам. отвореност за нове изазове. Дужности: увећање портфеља осигурања. проактивност. свакодневно усавршавање и сти- оптимизам. пожељно радно искуство на пословима цвећара. добро за рад у Новом Саду.gov. 060/0561-716 УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. добро организовано радно окру- рања. финансијама. увећање портфеља оси. осигурања са пратећом документацијом. комуникативност и спрем.01. место рада: подручје Републике Србије. могућност брзог и перманентног 4 извршиоца напредовања у каријери. могућност брзог и перманентног ско усмерење и радно искуство у осигурању. на одређено време 6 месеци 5 извршилаца Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио- налној компанији. добро УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. комуникативност осигурања и спремност за рад под притиском. креативност и флексибилност. финансијама. редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за возачка дозвола Б категорије. тренинг и обуку. Word. возачка дозвола Б категорије. оптимизам. гурању. спремност за тимски рад. Трговина и услуге пен и економско усмерење. Internet). вођење бриге о клијентима. VI/1. и стицање нових знања и вештина. рад за тржишта осигурања АО. 021/6614-311 Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио. израда понуда и полиса осигурања УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. сарадња жење. свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина. Кандида- израда месечног и годишњег плана продукције. финансијама. спремност за Ментори и менаџери за продају животних рад са људима. 21000 Нови Сад. освајање тржишта. изра- жена способност за тимски рад. упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње. тренинг и обуку. Београду. пријем изјава уговарача осигурања. тренинг и обуку. возачка дозвола Б катего- рије. отвореност за нове изазове. феља осигурања АО. Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал- ној компанији. рања. успостављање послов- них контаката са клијентима. као и обнављање уговора о осигурању. рад на рачунару (Excel. отвореност за нове изазове. Нишу и Суботици организовано радно окружење. цање нових знања и вештина. на одређено време 6 месеци 5 извршилаца Дужности: увећање портфеља осигурања. проактивност. проактивност. са банкама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винку- лацији). односно осигураника. финансијама. могућност брзог и перманентног напредовања у каријери. e-mail: dkostovic@yahoo. свакодневно усавршавање и сти- Дужности: организација продаје и реализација продаје осигу. Word. возачка дозвола Б катего. e-mail: novako@deltex. Word. УСЛОВИ: VII/1. Булевар Михајла Пупина 1 тел. VI/2 или IV степен стручне спреме у било ком занимању. осигурања. Радник на паковању поклона рије. Internet).O. место рада: подручје Републике Србије. на одређено време 6 месеци 5 извршилаца RIBBONS 21000 Нови Сад Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања. организовање састанака групе. Царинска 1 тел. ној компанији. разматрање мера за повећање порт- на рачунару (Excel. УСЛОВИ: Кандидати треба да имају искуства у продаји минимум Саветник у осигурању 2 године. упорност. спремност за на одређено време 1 месец рад са људима. Internet). преговарачке способности. успостављање пословних контаката. увећање портфеља осигурања.rs налној компанији. пожељно је и радно искуство у оси. на рачунару (Excel. рад на изменама и допунама уговора о осигурању. са пратећом документацијом. наплата премије осигурања. израда понуда и полиса куришу. енглески језик (виши ниво). загарантовану добру зара- ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада.O. Продавац осигурања аутоодговорности гурања. пожељно економ. успостављање Рад је у сменама. Оперативни менаџер продаје ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада. креативност и флексибилност. цање нових знања и вештина. Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал- ност за рад под притиском. упорност. положен возачки испит Б категорије. редовно посећивање клијена- та. креативност и флексибилност. рад напредовања у каријери. комуникативност 2 извршиоца и спремност за рад под притиском.

систематичност и прецизност у обављању свакодневних Руководилац градилишта радних задатака. тел.2016. горије. да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. факултет. кандидат треба да посе- дује лиценцу 411 за одговорност извођења грађевинских. Пријаве слати УСЛОВИ: IV или III стручне спреме трговачког смера. УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме. тј. лиценцу 410 за одговорност извођења занатских радова високо. изражене аналитичке и организационе способ- ности. Јављање кандидата на горена.rs на одређено време КВ продавац УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. завршена мејлом. 24323 Фекетић. монтажа производа обавља се на основу упутстава. радно искуство минимум 3 године у обављању рачуновод. металостругар. Ради се у сменама. Боре Станковића 37 језика . за рад у Великој Плани 5 извршилаца Посао се не чека. 024/587-455 на увид. електроенергетичар ВКВ. Особа за ведени контакт телефон. | Број 657 | 21 . ДОО „ДИЈАГОНАЛА“ економског или рачуноводственог смера. а биографије тел. остаје отворен до 05. Оглас контакт: Наиља Битићи. познавање говорног и писаног енглеског тел. знање рада на рачуна. 5 година радног искуства. Књиговођа мејлом или позвати на контакт телефон. 026/4155-560 ко тестирање. без обзира на зани. укључујући и ноћни рад. радно искуство 36 месеци. возачка дозвола Б категорије. Конкурсна документација се доставља на горена. Маршала Тита 15/1 машиниста. Пријаве слати поштом. 021/527-788 Помоћник извршитеља. да се против њега не води 2 извршиоца истрага за кривично дело. телефон: 021/450-900. Кандидати треба да се јаве на број: 021/450-900. Трака је ДОО БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ СИСТЕМИ покретна.2016. Рад мању. Са кандидатима који буду изабрани закључује се уго- вор о стручном оспособљавању ради обављања приправничког Машинбравар стажа за полагање стручног испита за извршитеље.com ствених послова. Електричар PKC WIRING SYSTEMS DOO на одређено време 3 месеца 11300 Смедерево. положен возачки Б кате- у сменама. лиценца овлашћеног књиговође. 063/495-032 језика. приправник e-mail: dusica. мотивисаност. пробни рад 1 месец.конструктор. Предвиђен је пробни рад од 6 месеци. Пријаве слати електронски на и-мејл адресу: bojana. Пријаве слати мејлом. УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме занимања машински посао се тражи техничар . сертификат МОС. знање енглеског 24000 Суботица. универзални металостругар. 5 Оператер производње година радног искуства. Оглас је отворен до попуне радних места. Београд .vuljaj@hleb. Достављање пријава мејлом.02.com. укључујући и ноћни рад. Радничка 28 ру (MC Office. Извршитељ ће контактирати само кандидате који уђу у обука за MS Office. особа за контакт: Јована Пеко- УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме. Особа за контакт: Славко Џолић. Физички радник . у стајаћем положају. Интернет). универзални металоглодач. кон- Грађевинарство и индустрија структивних и занатских радова у високоградњи. Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија СЛОБОДАН ЖИВАНОВ ПР ИЗВРШИТЕЉ АД „ХЛЕБ“ e-mail: izvrsitelj. положен возачки испит Б категорије. мање. ужи избор. Рад је у сменама. положен возачки испит Б категорије. e-mail: office@dijagonala. а превоз је обезбеђен. поић.com 21000 Нови Сад. обез- Бесплатна публикација о запошљавању 20. године. Бајчи Жилинског 2 тел. самосталност и прилагодљивост.01. Шалиначка бб УСЛОВИ: V степен стручне спреме. Оператер на ЦНЦ машинама ведену адресу. Булевар уметности 2 Кандидати не смеју бити далтонисти. рад у сменама. дипломирани правник. финансијског. механичар. да 30 извршилаца је кандидат прошао обуку за висинске радове. УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме у наведеном зани- без обзира на радно искуство. ниско и хидро- градње. металоглодач. положен возачки испит Б категорије.виљушкариста Књиговођа на одређено време 6 месеци на одређено време 3 месеца УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању.почетни ниво. на одређено време 12 месеци SCOM DOO УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. 8 сати.zivanov@yahoo. предвиђено је и психолош.Нови Београд. возачка дозвола Б категорије. 21000 Нови Сад. положена обука за „ТЕХНОПАПИР“ ДОО Autocad (све верзије и нивои). завршен грађевински milic@scomdoo. Рад је у сменама. 5 година радног искуства. на одређено време 12 месеци Кандидат треба да је држављанин РС. на одређено време. УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. на одређено време 5 месеци Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.

03. тел. Кандидати уз пријаву на оглас подносе. П. Оглас је отворен до ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА 11. шен медицински факултет. Лице за контакт: Лекар опште медицине . физиотерапеутска сестра. Пријаве се подносе поштом или лично на горенаведену адре- су. Национална служба за запошљавање • www. anemija@EUnet. оверена фотокопија). Одсек за радиолошку и се могу поднети сваког радног дана. машинбравар. рад.rs .2016. Пријаве лабораторијску дијагностику. предају се преко писарнице Дома здравља. На основу конкурсне документације управни одбор у року од 30 дана по завршетку јавног конкурса Медицинска сестра врши избор кандидата и предлог доставља оснивачу. обезбеђен превоз и исхрана. радно искуство Војводе Путника 28 или путем поште. диплому о завршеној школи (занимање доктор стома- тологије. радно искуство од 36 месеци.механичар. електрозаваривач. непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. септембра 78 од надлежне коморе/упис у именик коморе. Оглас је отворен до ници (лично или путем поште). године. уверење о положеном стручном Виши рендген техничар испиту.универзални завари. Неблаговремене и УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. са назнаком: „За оглас“. Непот- 11. 13.2016.rs Националне службе за запошљавање о дужини чекања на посао. нити да је одговарао за преступе из тел. Медицина следећа документа: извод из матичне књиге рођених. уверење о положеном стручном РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА испиту (оверена фотокопија). године. пожељно познавање рада на рачунару.лиценцу издату Ивањица. ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 12220 Велико Градиште Физиотерапеут Војводе Путника 28 УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. а ради пружања додатних података који могу бити важни на одређено време. кратку биографију. за рад у Великој Плани на одређено време до годину дана 5 извршилаца УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи- УСЛОВИ: III степен стручне спреме . но место са повећаним ризиком.gov. Српска Црња.лиценца издата од надлежне коморе. На основу 2 извршиоца предлога оснивач у року од 15 дана од дана достављања пред- лога именује директора. Краљице Јелене 22 Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа доку- мента: фотокопију дипломе. сане законом. 063/601-612 области привредног права. УСТАНОВА ЗА СТАРА ЛИЦА И ски или правни факултет и специјализацију из здравственог ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА права и најмање пет година радног стажа на пословима руко. да кандидат има завр. стаж и положен стручни испит. обезбеђена исхрана и превоз. Пријаве са кратком био- 5 извршилаца графијом. потврду . обављен приправнички пробни рад 1 месец. ултразвучну дијагностику 22 | Број 657 | 20. упис у именик коморе. од 7 до 14 часова.2016. кратку биографију са адресом и контакт теле- СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА фоном. не спреме . Рад у сменама. 36 месеци.nsz. заваривач . машиниста. „ДВОЈЕ“ ДОО вођења у здравственој делатности. УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана у Служби за радиолошку.2016. дозволу за рад . возачка дозвола Б категорије. ултразвучну и од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Рок за подношење прија- Директор ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло- на мандатни период од четири године ви“. За додатне информације. Општи услови: да кандидат Чачак. положен специјалистички испит и најмање три године радног стажа на пословима руковођења у здравственој делатности или да кандидат има завршен економ. као и следеће посебне услове: VII степен струч- вола Б категорије. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. године. септембра Медицински техничар 78. 012/662-240.2016. у оригиналу или овереној фотокопији. вач. 11090 Београд. УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме . дозво- ла за рад . пробни рад 1 месец.01. са назнаком: „Оглас за пријем радника“. Мандат директора се рачуна од Неговатељица 2 извршиоца дана ступања на дужност. за рад у Великој Плани за одлуку о пријему. уверење о држављанству. Вранићи бб није кривично осуђиван. Грађевинарство и индустрија / Медицина беђен превоз и исхрана. на првом спрату. пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.03. Рад је у сменама.rs. Кандидати су дужни да све доказе о траженим условима заједно са молбом доставе правној служби Специјалне болнице за рехабилитацију у Ивањици. 012/662-240 ОСТАЛО: Трајање конкурса: 22. контакт особа: Трнавац Марија. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на кон- Заваривач курс.резач гасом. на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА УСЛОВИ: завршен медицински факултет. бравар.А.01. пожељан важећи атест. медицинска сестра. Оглас је отворен до 11. возачка доз.опште праксе Петар Марић. положен стручни испит. као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије).03. адресом и контакт телефоном.уверење e-mail: dirzavod@EUnet. на писар. 13.стоматолошки факултет. одлучиће директор. Чарнојевића 15 Бравар Стоматолог на одређено време. пробни рад 1 месец. Директор Специјалне болнице именује се на период од четири године. године.

са назнаком: ра достави доказ о здравственој спсобности за рад на наведеним „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре . дужина трајања школовања ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН и сл. без обзира на диплому о завршеном медицинском факултету. цинских сестара и здравствених техничара (ако није у радном односу). радно искуство. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са на одређено време. Пријаве слати у затвореној коверти. донети лично од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 011/2060-676 на одређено време ради замене запосленог који се налази на боловању Лекар специјалиста физијатар на одређено време до повратка радника са УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. По ОПШТА БОЛНИЦА завршеном конкурсу предата документа се неће враћати канди. оверену радног искуства. Медицина УСЛОВИ: виша медицинска школа. Кандидати су дужни да рати. струковног медицинског радиолога. са назнаком: „За оглас“ на разговор ради пружања додатних података који могу бити или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица. фотокопију дипломе о положеном стручног знања. тел/факс: 013/741-166 зичку и здравствену способност за сменски и ноћни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.техничара на пословима.лиценце физијатра на одређено време до повратка радника са неплаће- (ако је у радном односу) или решење о упису у Комору меди. додат- но образовање или оспособљеност. Непотпу- у писарницу Опште болнице Параћин или послати на наведену не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. на наведену адресу Клинике. доставе: кратку биографију. УСЛОВИ: завршена школа за кувара (III степен). Неблаговремене пријаве. Кандидат мора да поседује психофи. потврде о обављеном раду од стране начелника служби здрав- ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото. лиценца. најдуже до 3 месеца кратком биографијом.). уколико их кандидат поседује. позна. положен стручни испит за вишег ро техничара . При.општи смер.2016. медицинска школа - понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији педијатријског или општег смера. висока здравствена школа доставе: кратку биографију. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 35250 Параћин. Моравска 2 тел. високој раду и оценама рада кандидата. фотокопију радне књижице. здравственој школи струковних студија. Доктор медицине на одређено време до повратка запослене са СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА боловања и породиљског одсуства ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 2 извршиоца „КОВИН“ УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен стручне спреме). 12300 Петровац на Млави. лиценцу. фотокопију личне карте. познавање рада на рачунару. жице. потврду о поло.техничар рије од 6 месеци). извод из матичне Бесплатна публикација о запошљавању 20. Рок за подношење УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. не ста. са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем лекара специјалисте женом стручном испиту. оверену копију дипломе о завршеној одгова- УСЛОВИ: лекар специјалиста физијатар. фотокопију радне књи- вног медицинског радиолога. одсек за ро тех. Цара Лазара 253 положен стручни испит. 035/8155-101 ности за послове за које се примају. Краљице Јелене 22. на наведену адресу Клинике. времену проведеном на копију дипломе о завршеној вишој медицинској школи. Пријаве са потребним биографијом. извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена). адресом и контакт телефоном. мање шест месеци радног искуства. дипломе о положеном стручном испиту. положен стручни испит. уверење са кратком биографијом и фотокопију дипломе о завршеној школи евиденције Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва. фотокопију личне карте. као и документа доказима достављају се на горенаведену адресу. тј. 11090 Београд. фотокопију уверења о поло. положен стручни испит. пију дипломе о завршеном медицинском факултету. фотокопију радне вање најмање једног светског језика. ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани вица. као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране. одсек за ро техничара. Ковин.струко. копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком у обавези да доставе лекарско уверење. Мајора Марка 12 да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ- тел. фотоко- струковних студија. ног одуства“. стручном испиту. нај- „Послови“. Тиршова 10 Медицински техничар тел. не старије од 6 месеци). средња медицинска шко- неплаћеног одсуства ла . у року од 8 дана којима се доказује испуњеност услова конкурса. Кандидати су дужни да књижице уколико кандидат има радни стаж. Пријаве слати у Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања угово. VI/1 степен стручне спреме. уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП. Уз пријаву поднети: краћу биографију. адресу. извод из матичне књиге рођених. Медицинска сестра . који су важни за доношење одлуке о пријему. Краљице Јелене 22. Београд. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли одређено време до повратка радника са боловања“. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са женом стручном испиту. | Број 657 | 23 . Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат.01. важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду. најмање годину дана рајућој школи са просечном оценом током школовања. фотокопију ни на разговор ради пружања додатних информација и провере дипломе о завршеној школи. за КВ кувара (III степен). фотокопије уговора о раду. поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Рако. 012/327-983 УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 11000 Београд. Напомена: изабрани кандидати биће ложити фотокопије тражених докумената. затвореној коверти. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ датима. фотокопије дозволе за рад . фотокопију ничара. фотокопију радне књижице. кратку биографију са адресом и контакт телефоном. што се доказује лекарским уверењем приликом заснивања радног КВ кувар односа. потврде о волонтирању. уверење да се против њега не води истрага и на одређено време до повратка радника са боловања кривични поступак (издаје суд. ствених установа (на меморандуму).

на одређено време 2 месеца 2 извршиоца Виша медицинска сестра УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа – физиотерапеут. завршена медицинска школа. Уз пријаву на оглас се подносе. Одељење за правне. ца. доставити лично у правну службу ОБ Петровац на Млави. на одређено време до 30. односно за рад са конкретном тел. Медицинска сестра . Национална служба за запошљавање • www.мастер. тестове. сваког радног дана од 07. и дефектолог. медицинска сестра . за рад на рење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија). уверење о држављанству (оверена фотокопија).НОВИ САД дидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу Нови Сад. Пријаве са документацијом доставити на дије. ВОЈВОДИНЕ . Прија. на одређено време ради замене привремено одсутне ДЕЧИЈЕ СЕЛО 1 запослене 21208 Сремска Каменица тел. Ивањица. радно искуство у струци најмање 2 године и други ве ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси стручни радници који имају звање из области друштвено-хума- пријаву)“. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља у Родитељској кући. фотокопију дипломе 14000 Ваљево. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Опис послова: брине се о пацијентима у Родитељској кући. Приликом пријављивања на оглас потребно је Саветник за хранитељство доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком био- графијом. септембар 78 у оригиналу или овереној копији. Синђелићева 62 о положеном стручном испиту. године. Неблаговре- мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. УСЛОВИ: завршен филозофски факултет . педагог назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло. односно на основним адресу: Општа болница Ваљево.gov. односно стручни назив социјални радник.група за психологију и СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА завршене академске студије II степена . уверење о држављанству.2016. 021/301-05-063 УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.група за психологију. anemija@EUnet. положен стручни ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ . фотокопију личне карте. кадровске студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академ- и административне послове. а по налогу непосредног руководио- обавештени писаним путем.2016. сертификат ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад Бујановац. Хајдук Вељкова 10 за пријем са кратком биографијом. други општи услови прописани законом. познавање рада на рачунару. 13.00 до 14. У захтеву (молби) кан- дидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом Опис послова: пружа психолошку подршку деци и родитељима огласа. извод пројекту „Родитељска кућа” из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).rs ничар општег смера. 13. ти су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију (CV).rs завршеном филозофском факултету .00 часова у затво. Ивањица. нистичких и медицинских наука и најмање 2 године радног иску- ства у установи за децу без родитељског старања.техничар за потребе Службе ортопедије и трауматологије. Непот- Виша гинеколошко-акушерска сестра пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. примењује психолошке методе. диплому о завршеној школи (оверена фотокопија). специјалистичке струковне студије). Медицина књиге рођених. 014/295-580 из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.rs. спро- 24 | Број 657 | 20. e-mail: cpsuns@cpsuns. пена (мастер академске студије. специјалистичке академске сту- ном стручном испиту. са ски. са назнаком: „Пријава на јавни оглас за пријем говремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у вишег физиотерапеута“. следећа документа: диплома о e-mail: dirzavod@EUnet. уве.nsz. О резултатима конкурса кандидати ће бити послове из свог делокруга. фотокопију дипломе о завршеној ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО вишој медицинској школи . Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас ди случајева и учествује у раду стручног тима. уве- рење о стеченом академском називу мастер психолога.тех.мастер (подноси кандидат који буде изабран).01. психологију као науку али и за праксу. уверење суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање положен стручни испит. 14000 Ваљево. спроводи истраживања која препознаје као важна за места. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публи. 017/651-315 корисничком групом. у Одељењу за здравствену заштиту жена ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСЛОВИ: медицинска школа. Синђелићева 62. Расписује оглас за рад на одређено време. технике и Бујановац. даје налаз и мишљење и предлаже одговарајући трет- реној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома ман. лекарско уверење Психолог . обавља и друге неће се разматрати. септембар 78.физиотерапеут.ИВАЊИЦА испит за здравственог сарадника.06. оверену фотокопију уверења о положе. Приликом пријаве на конкурс кандида- разматрање при избору кандидата. Кандидати који испуњавају услове тел. за свој рад је одговоран непосредном руководиоцу. адресом и контакт телефо- ном. на ве слати у затвореним ковертама.rs . Карађорђа Петровића 328 на основним стручним пословима. Небла. дана објављивања. психолог. примењује психотерапијске методе у раду са појединцем здравља Бујановац. са назнаком: „За оглас“. Пријаве доставити на адресу: Центар за породични смештај и усвојење. са назнаком: „За оглас“ и називом радног или групом. уверење Виши физиотерапеут о положеном стручном испиту за здравственог сарадника. Кан. ради самостално на обра- кацији „Послови“. виша ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ гинеколошко-акушерска сестра и положен стручни испит. Пријаве се шаљу у затвореној коверти. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте- одговарајућег профила. VI степен стручне спреме. на горенаведену адресу или адресу: Специјална болница за рехабилитацију. положен стручни испит.

nsz. у оригиналу или УСЛОВИ: IV. уверење о положеном стручном испиту. кон- испиту. Изабрани кандидат обезбеђења објекта. Као доказе о испуњености услова кан- Опис послова: врши и евидентира пријем корисника Родитељске дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком куће.gov. ПУ. прати болесника на школовања. положен стручни испит.манту пробу.rs Бесплатна публикација о запошљавању 20. Рад у сме- 2 извршиоца нама. води евиденцију о посетиоцима родитељске куће. уверење о положеном стручном це. Медицина води негу болесника. Неблаговре- сестри одељења и начелнику одељења и службе. води биографијом. поднесу. ради и друге послове из свог делокруга трајања школовања. бројем телефона и адресом. Потребно је поднети пријаву на оглас и диплому о завршеној узима и шаље материјал на лабораторијске анализе. не старије од 6 месеци). Опис послова: одржава хигијену у Родитељској кући. www. Рок за подношење пријаве је 8 решење о упису у именик коморе. ника.. одсутног радника Домар . не. дипломе о завршеном медицинском факултету . 021/2700-370 смене подноси извештај непосредном руководиоцу. путем поште на горе- наведену адресу.I степен стручне спреме. са адресом. дозвола за рад .com друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руково- диоца. извод налу или овереној копији. за свој рад одговорна је начелнику ОСТАЛО: Поред наведених докумената. следећа документа: диплома о завр. брине се о пријему. положен стручни суда. дозвола за рад Доктор медицине . III степен стручне спреме у наведеном занимању овереној копији. у траће се неблаговременим и неће бити разматране. да кандидат није осуђиван и да се против њега не води Спремачица истражни поступак.лиценца издата од надлежне коморе или такт телефоном. у оригиналу или овереној копији. у оригиналу или овереној копији. просечна оцена у току води негу и терапију према налогу лекара. Потребно је поднети пријаву на оглас и диплому о завршеној средњој школи. а по налогу непосредног руководиоца. ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ ска сестра техничар. Пријаве се предају лично или поштом на рада. мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. не старије од 6 месеци). тивну туберкулинску .IV степен стру. спро. уверење да нису осуђивани (из испит. за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу. обавља и друге послове из свог делокруга је обавезан да пре потписивања уговора о раду достави пози- по налогу главне сестре одељења. за свој рад одоворан је непосредном руководиоцу. лиценца за рад. даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге. 12 месеци радног искуства. Пријаве са биографијом слати мејлом.лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у име. на одређено време ради замене привремено ник коморе. дужина дијагностичке прегледе.доктор медици- врши контролу одржавања хигијене у објекту. уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично у Радник на обезбеђењу објекта просторијама болнице. у оригиналу или овереној копији.техничар ственој способности за послове које ће обављати. оверену фотокопију евиденцију о издатим намирницама и средствима за хигијену. CV).виша медицинска школа. 2 извршиоца OPTICAL STORY DOO Опис послова: врши обезбеђење објекта Родитељске куће.). оглас достављати у затвореним ковертама. из матичне књиге рођених. 018/830-927 следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи. главној у Родитељској кући на пословима: ____________“. Уз пријаву на оглас се подносе. ра који настане у родитељској кући. Потребно је под. тел. учествује у основној школи. учествује у сменском адресу Института.координатор УСЛОВИ: завршен медицинки факултет. кратку биографију (Curriculum Vitae. начелника одељења и службе. Сентандрејски пут 11 рачуна о исправности опреме којом располаже. у ориги. по завршетку тел. бити разматране. положен стручни испит. Предвиђен је пробни рад 3 месеца.2016. Оптичар или радник у продаји 2 извршиоца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. ку о пријему (претходно искуство у раду. | Број 657 | 25 . додатно образовање или оспособљености. следећа документа: уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење УСЛОВИ: VI степен . Уз 18230 Сокобања. и-мејл адресом.. уверење о држављанству РС. или радник у продаји. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме. дана од дана објављивања огласа. Приликом заснивања радног односа. односи прљав и доноси чист веш. УСЛОВИ: завршена основна школа . за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу. врши пријаву ква. УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа . нези и отпусту болес.01. оверену фотокопију радне књижи- шеној вишој медицинској школи. лиценца за рад у струци. сви кандидати треба да одељења. главној сестри клинике и института. Пријаве на оригиналу или овереној копији. Кандидати 2 извршиоца који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлу- Опис послова: брине се о пацијентима у Родитељској кући. Пријаве које пристигну по истеку огласа сма- нети пријаву на оглас и диплому о завршеној средњој школи.техничар или медицин. води 21000 Нови Сад. обавља и друге послове из своје делатности по налогу начелника одељења. а по налогу непосредног руководиоца. са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос раду. сменском раду. смер педијатријска сестра . познавање MS Office. кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здрав- Медицинска сестра . ради и друге послове из свога делокру- га. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА чне спреме. лиценца за рад. Насеље Озрен бб пријаву на оглас се подносе. обавља и e-mail: opticalstory@gmail. врши координацију послова оверену фотокопију лиценце за рад у струци.

одсуства ради посебне неге детета тизације. на одређено време. априла 2016. поштом или на писарницу Завода. вожња за потребе обављања ДДД послова. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Опис посла: испорука робе купцима по добијеном налогу и редо- цидима у области дезинфекције. ре медицинских сестара и техничара. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи .IV степен стручне спреме. Рок неће се разматрати. Возач теретног моторног возила УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Национална служба за запошљавање • www.спремачица горије. Требевићка 16 тел. учествује у утовару и истовару робе.2016. вожња за „ИНТЕР-ГОРЕКС“ ДОО потребе обављања ДДД послова. 011/3054-000 ДОМ ЗДРАВЉА e-mail: zavod@biocidi.org. за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. године 10 извршилаца Медицинска сестра . године. ска сестра техничар . положен стручни испит за медицин- о исправности и коришћењу возила. CV поштом. године УСЛОВИ: III . Кандидати који испуњавају услове огласа ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И подлежу провери знања из области ДДД послова. тел/факс: 013/741-166 дипломирани географ у области животне средине. најдуже до 3 месеца ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуње- УСЛОВИ: завршена основна школа. Медицина / Саобраћај и везе СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА графија заразних болести. Митрополита Михаила 23 тел. „КОВИН“ Ковин. Истраживач географ на одређено време до 30. географски факултет. дезинсекцији и дератизацији у заштити животне средине. географије епидемија.IV степен стручне спреме. Пријаве са траженим прилозима се дос- уверење. Непотпуне и неблаговремене пријаве Београд. положен курс за рад са биоцидима у области положеном стручном испиту. еколошких ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ информационих система и друго. Малише Атанасковића 18 и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу e-mail: office@intergoreks. IV степен стру- одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације чне спреме . Пријаве са потребним доказима достављају се на горе- наведену адресу. курс је отворен до 25. положен курс за рад са био. Пријаве на оглас Помоћни радник за ДДД послове доставити у затвореној коверти. адресом послови на одржавању опреме. управљање моторним возилом. сузбијање комараца и сузбијање крпеља. најмање 5 година искуства на пословима возача. медицин- УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. дезинсекције и дератизације и школи. 26 | Број 657 | 20. вљање моторним возилом Б категорије. Опис посла: помоћни послови у дезинфекцији. тех- ничких и административних струка. дезинсекције и дератизације и дозвола за упра.rs возила. средња стручна спрема. Као доказе торинга ДДД послова у програмским активностима. Цара Лазара 253 УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кон- биохазарда код управљања отпадом. послови систематске дера. путем поште на адресу Дома на одређено време до 30. фактора животне средине. управљање моторним возилом. УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа. априла 2016. одржавање возила (чишћење 31000 Ужице. у року од 8 дана од дана објављивања огласа тављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију.rs 18230 Сокобања. послови систематске дератизације. да Опис посла: послови медицинске географије од значаја за кандидат није кривично осуђиван.потврда о положеном курсу за рад са био- биографијом и фотокопију сведочанства о завршеној основној цидима у области дезинфекције. учествује у пословима мони. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком дипломе и уверења . Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. на адресу или на и-мејл: office@intergoreks. сузбијање комараца и сузбијање крпеља. уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично на писарни- 8 извршилаца ци Дома здравља Сокобања. у комуналној хигије- Саобраћај и везе ни. географије заразних болести и зооноза. и и-мејлом адресом. поседовање лиценце за рад. средња стручна спрема. дезинсекције и дератизације на одређено време до повратка запослене са у здравственим и другим установама. бројем телефона.01. без обзира на радно иску- ности услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија ство. Требевићка 16. дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним возилом Б кате- НК радник . Кандидати треба да пошаљу здравље становништва.rs.општи смер. положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције.општи смер.техничар (општи смер) Опис посла: послови дезинфекције. године здравља. као и за робу која се раз- вози. Кандидат који МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способ- 11030 Београд ности за рад на наведеним пословима. у публикацији „Послови”. возачка дозвола Б и Ц категорије.01. на конкурс са кратком биографијом. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско копија возачке дозволе). априла 2016.gov. ску сестру техничара. оверену фотокопију лиценце Комо- дезинфекције. ДДД посло. лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). одговорност за пра- дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. 018/830-118 Оперативни техничар на одређено време до 30. уверење о држављанству.nsz. вилно руковање и одржавање возила. оверену фотокопију уверења о медицинска школа.rs .2016. гео. о испуњавању услова кандидати су дужни да доставе: пријаву ви у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама. дезинсекције и дератизације и следу.

такси возач. 1) и 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс. у складу са законом. стара се о техничкој исправ- ности возила. без обзира на зани- мање. 011/3281-251. Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу Члан 120 поднети у оригиналу. 011/3053-921 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. без обзира на УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ изречену кривичну санкцију. тачка 3) на одређено време од 3 године овог члана прибавља установа. свим областима који нису реализовани. потписани Такси возач списак приложене документације и поднетих радова. довоз сировине у фирму. 11000 Београд. Асистент за ужу научну област Заштита Доказ о испуњености услова из става 1. в) радове из области уметности. као и за кривична дела насиље у породици. IV степен стручне спреме. шумарски факултет. 25000 Сомбор. примењених уметности у Београду. Кандидати радну биографију могу доставити директно на адресу послодавца или на и-мејл адресу: snezana. обавља и друге послове по налогу извршног дирек. II. ужу уметничку област Цртање и сликање. које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање Документација и радови подносе се Правној служби Факултета три месеца.ac. пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту или за одређене пот- У радни однос у установи може да буде примљено лице под ребе. исправе коју издаје високошколска установа или примања мита Рок за пријаву је до попуне. Б и В на период од пет година пословима возача. теренски рад. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже Услови за пријем у радни однос области за коју конкурише. у складу са „репрезентативним референцама”. Доказ из става 1. и за које није.оверену фотокопију или оверен препис дипломе и уве- рење надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени УСЛОВИ: I. б) у једном 10 извршилаца примерку . утврђено дискриминаторно понашање. III. одузи.2016. За додатне информације тел. превоз готових Расписује конкурс за избор производа до купаца. актом Националног савета за високо образовање и општим акти- ма Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених „R TAXI SLUŽBA“ DOO уметности у Београду. УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту- Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Јована Поповића 43 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Возач ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У на одређено време 3 месеца БЕОГРАДУ Београд.co. полне слободе. физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у 1) има одговарајуће образовање. Краља Петра 4.fpu. 2) има психичку.01. Наука и образовање односно науке за коју конкуришу. документација. за кривично дело примање мита или давање мита. одсек шумарство. Кнеза Вишеслава 1 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Бесплатна публикација о запошљавању 20. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 4) има држављанство Републике Србије. Дубровачка 4 тел. 36 месе. Наставник у звање ванредног професора за тора. против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом. Рок за пријаву је 8 дана од дана прописане Законом о високом образовању. Б и В и УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.bg. | Број 657 | 27 .rs). предмети Цртање А. контролише утовар и истовар робе. од 10 до 13 мање малолетног лица. Краља Петра 4 Опис посла: припрема возило за пут.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматра- лица или родоскрнављење. за кривично дело против полне слободе. тач.пријаву на кон- курс. Саобраћај и везе / Наука и образовање „TEHNOEXPORT“ DOO INĐIJA Б Е О Г РА Д 22320 Инђија. 063/1070-700 Учесници конкурса подносе: а) у три примерка . Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/ условима прописаним законом и ако: аутора. мастер утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста. прихваћеном темом докторске дисертације. тел. фалсификовања јавне ци радног искуства. возачка дозвола Б категорије. Образац 2 и извод из општег акта „репрезента- тивне референце” могу се преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www. 1 година радног искуства на Сликање А. запуштање и злостављање малолетног часова. Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове kopanja@tehnoexport. по потреби ради продужено. 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у елек- тронској форми на једном CD-у (комплетан образац 2). за свој рад је одговоран комерцијалном директору. за кривично дело из групе кривичних дела против ти. возачка дозвола Б категорије. у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању). услове прописане објављивања у публикацији „Послови“. а из става 1 тачка 2) овог шума и украсних биљака члана пре закључења уговора о раду. инжењер шумарства или магистратура из уже научне области са нови на захтев директора.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“ така радника Шумарског факултета.дозвола за рад.. одсек пејзажна архитек. ченог одговарајућег високог образовања. 28 | Број 657 | 20.gov. односно стручног сарадника . дија који је студије првог степена завршио са укупном просечном доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена оценом најмање 8. да има држављанство Републике Србије. године. УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу са чл. ду о раду у установи на пословима образовања и васпитања. септембра 2005. копија. Наука и образовање Асистент за ужу научну област за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о Хидрогеологија основама система образовања и васпитања . 68/15) и да Бегаљица.. мас. шумарски факултет. гласник РС“. Златиборска 44 доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије тел. извод из матичне књиге рођених. Национална служба за запошљавање • www. 72/09. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 55/13.2016. године за наставника школе. стручном испиту за наставника. односно положен стручни испит. најмање области са прихваћеном темом докторске дисертације. Доказ о неосуђиваности 55/13). 8 Закона о основама система образовања и вас- ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ питања („Сл. да има одговарајуће високо образовање стечено на сту. Кнеза на одређено време ради замене одсутног запосленог Вишеслава 1. оверену копију на одређено време од 1 године уверења о положеном испиту за лиценцу. тив њих није покренута истрага нити је подигнута оптужница код зовања и васпитања („Службени гласник РС“. педагога или ком: „За конкурс“. на број телефона: 011/8530-378. физичку и здравствену способност за Сарадник у настави за ужу научну област рад са децом и ученицима. да није осуђиван правноснажном пресудом законском року. Шко- на одређено време од 1 године ла прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. одсек хидрогеологија. држављанство. са назна- до 10. 120 Закона о основама система тел. завршену обуку и студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. 52/11. на одређено време до повратка запосленог одсутног преко 60 дана Бегаљица. рудар. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће психолога. 8530-717 образовања и васпитања. број 72/09. школе. уверење да се против кандидата не Трговина дрветом и економика прераде води судски поступак (не старије од 6 месеци) и остала документа дрвета која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.уверење прибавља на одређено време од 3 године школа или доставља кандидат. да има психичку. Пријаве са биографијом и 11080 Земун. Доказ о психофи- дијама другог степена (мастер академске студије. Статутом Универзитета у Београду и Ста- тутом и Правилником о систематизацији послова и радних зада. зичкој и здравственој способности доставља се пре закључења ке академске студије или специјалистичке струковне студије). Канди- на период од 4 године дати су уз пријаву дужни да приложе: оверену копију дипломе о стеченом образовању.12. по пропису који је уређивао високо образовање дана објављивања конкурса. прибавља установа по службеној дужности.). одсек технологије. уверење о држављанству (не старије од УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 6 месеци). извод из матичне књиге рођених.2015. оверену копију дипломе о Пејзажна архитектура и хортикултура стеченом образовању (не старија од 6 месеци). након сте- ско-геолошки факултет. Пријаве са доказима о 2005. Одлука о избору кандидата донеће се у за рад са ученицима. а проверу психофизичких способности врши пропису који уређује високо образовање почев од 10. (оригинал или копија не старија од 6 месеци). спи- сак научних и стручних радова. надлежног суда (не старије од 6 месеци). 011/8530-378. доказима о испуњавању услова конкурса доставити у року од 15 ном оценом најмање 8. положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези тер инжењер хидрогеологије или магистратура из уже научне да у законском року положи испит за директора школе). у року од 8 дана од дана објављивања огласа. године или на основним студијама у трајању од најмање испуњености услова конкурса достављају се у року од 8 дана од четири године.лиценцу за наставника. преко 60 дана ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА Наставник историје ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ са 40% радног ангажовања. психолога УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое или педагога. 120 став 1 тачка 3 УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту. достављају Наставник српског језика и књижевности се надлежној служби Шумарског факултета у Београду.01. на адресу менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. септембра Национална служба за запошљавање. лекарско уверење да кандидат има психичку. Закона о основама система образовања и васпитања. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе.rs . односно радну биографију. физичку и здравствену способност узимати у разматрање.. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра- ти. ОСТАЛО: Остали услови за избор сарадника утврђени су Законом о високом образовању. 011/8530-378. Уз пријаву на конкурс под- нети доказе о испуњавању услова за директора: биографске Сарадник у настави за ужу научну област податке. Пријаву са дија који је студије првог степена завршио са укупном просеч. Посебни услови за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о степену и врсти образо- Директор вања наставника и стручних сарадника у основној школи. специјалистич.nsz. Живана Јовановића 1 испуњава услове у складу са чл. уверење да про- став 2 и чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система обра. 8530-717 Наставник физичког васпитања на одређено време до повратка запосленог одсутног Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23. преко 60 дана поништава се у целости. бр. потвр- УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту. на горенаведену адресу. 5 година рада на пословима образовања и васпитања. 52/111. да има дозволу за рад . шумарски факултет. сепарати радова. не старија од 6 месеци). дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. извод из матичне књиге рођених тура и хортикултура. 011/2611-125 диплома. по уговора о раду. Живана Јовановића 1 тел.

бр. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме из матичне књиге рођених. пресудом за кривична дела утврђена у чл. ОСНОВНА ШКОЛА Административни референт са 60% радног времена. 011/2027-809 ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ“ 11000 Београд. радним даном од МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 8. Краља Петра Првог 339 тел. 71 ст. са 50% радног ма образовања и васпитања. Пријаве и доку- високом образовању („Сл. презиме и адресу. психичка. 3 и разматрање. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе- на одређено време од 12 месеци. пријаве неће се узети у разматрање. уверење о образовању из укупном просечном оценом најмање 8. Цара Душана 23 Доцент за ужу научну област Астрономија тел. поседовање психичке. 011/2631-361 на одређено време од 60 месеци Наставник стручних предмета за област Ванредни професор за ужу научну област Пејзажна архитектура Рачунарство и информатика на одређено време ради замене запослене преко 60 на одређено време од 60 месеци дана 2 извршиоца УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. 8 став 4 Закона о основа- ма система образовања и васпитања . Уз молбу за конкури. диплому о стеченом одговарајућем цијалистичких студија који је студије првог степена завршио за образовању (оверену фотокопију). извод из матичне књи- ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. а на полеђини коверте тима могу се доставити Факултету на наведену адресу или лично назначити: име. списак научних радова и сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Студентски трг 16 тел. са назнаком: „За конкурс за административног референта“. стручних биографију. односно српски језик. да кандидат није осуђи- неге детета. 011/8231-385 УСЛОВИ: средња стручна спрема. са назнаком: „За конкурс Статута Математичког факултета. Молбе са потребним докумен. 011/7292-218 доказа о испуњености услова из чл. Пријаве слати на 2 извршиоца Бесплатна публикација о запошљавању 20. доктор наука из области став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања за коју се бира. држављан. што се доказује лекарским ти. правно-биротехничка школа. физичка и здравствена способ. оверену копију дипломе. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. психолошких. да кан- сепарате истих. Неблаговремене пријаве. гласник РС“. Пријаве и документа доставити у затвореној ковер- ност за рад са децом и ученицима.01. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети: и Правилником о врсти стручне спреме наставника. дидати имају психичку.00 часова. као и пријаве са неовереном одсутног запосленог преко 60 дана документацијом у прилогу.Палилула. да знају језик на коме се остварује времена образовно-васпитни рад. 44/2010) и чланом 91 мента доставити у затвореној коверти. „БОШКО БУХА“ зи о испуњености услова који се достављају уз пријаву: оверена Београд . пријаве без доказа о на одређено време ради замене испуњавању свих услова конкурса. и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом ство Републике Србије. сваког радног дана од 10 до 15 часова.доказ о некажњаваности прибавља установа по службеној дужности.2016. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања . неће се разматрати. физичке и на одређено време ради замене запосленe на здравствене способности за рад са децом и ученицима. 1 година радног искуства на пословима административног рефе- Наставник разредне наставе рента или сличним пословима. оверену копију дипломе високошколској установи у току студија или након дипломирања и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. | Број 657 | 29 . студент мастер или спе. да имају држављанство Републике Сарадник у настави за ужу научну област Србије. Неблаговремене и непотпуне предати у секретаријату. за рад у комбинованом одељењу у ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија). издвојеном одељењу Кораћица 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас- питања. у складу истих. Прерадовићева 2а копија дипломе о одговарајућем образовању и оверена копија тел. породиљском и одсуству са рада ради вање држављанства Републике Србије. презиме и адресу. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична Математичка анализа дела утврђена у чл. да кандидат није осуђиван правоснажном слати на наведену адресу или доставити лично секретару школе. на одређено време ради „КОСТА ЂУКИЋ“ замене запослене преко 60 дана 11400 Младеновац. Пријаве чења уговора о раду. Пријаве слати на наведену у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. педагошких и методичких дисциплина стеченом на сање потребно је поднети: биографију. радну биографију (са бројем телефона).00. 1 Закона о ге рођених (оригинал или оверену фотокопију). а уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закљу. образовању. оригинали или оверене фотокопије) наставника и стручних сарадника у основној школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2. (оригинал или фотокопију). 11000 Београд. за наставника пејзажне групе предмета“.00 до 11. на полеђини коверте назначити: име.оверена копија уверења Васпитач о држављанству. поседо- трудничком. адресу или доставити лично секретару школе. Наука и образовање УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ горенаведену адресу школе или донети лично. Уз пријаву на кон- курс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству РС УСЛОВИ: дипломирани математичар. Дока.

дискриминаторно понашање. извод из матичне књи- дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела ге рођених. односно канди- децом. уверење суда да није покренута истрага нити ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Наука и образовање УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог сте. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса у „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ року од 8 дана од дана доношења решења о избору директора. је уређивао високо образовање до 10. оригинал лекарско уверење о поседовању психичке. Кандидат за директора не може да оствари пред- Републике Србије. средња медицинска шко. Крунска 8 Ближа обавештења могу се добити од секретара школе. преступ у вршењу раније дужности. од 09 до 15 часова. ОСИГУРАЊЕ И УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 120 и члана ФИНАНСИЈЕ 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. 76/05. године. Лекарско уверење се подноси осуђиван установа прибавља службеним путем. у складу са дат има психичку. гласник РС“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. педагошких и методичких испит за лиценцу за наставника. по пропису који менаџмент 30 | Број 657 | 20. да има најмање 5 година рада у у установи. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра. без обзира након стеченог одговарајућег високог образовања. одговарајућег високог образовања. Уз пријаву на кон- на коме се остварује васпитно-образовни рад. физичку и здравствену способност за рад са законом. дисциплина стечено на високошколској установи у току студија да је савладао програм обуке за директора и да има положен или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе испит за директора установе. Уверење о одговарајуће високошколске установе. да канди.gov. курс кандидат подноси: радну биографију са кратким прегледом програма рада директора. 065/2621-730 дије. уверење о здравственој способности. да није собности. уверење редни преступ. положен стручни испит. на број тел. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања вама система образовања и васпитања.nsz. односно лиценци (дозвола за рад). специјалистичке академске студије или сепцијалистичке струковне студије). њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро- вођењу истраге. доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. на одређено време ради замене одсутног запосленог оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном преко 60 дана стручном испиту. Непотпуне. септембра 2005. уверење да није. на адресу установе.2016. да у законском року положи испит за директора. односно да има образовање из психолошких. 11000 Београд. да има држављанство и васпитања. Змај Јовина 12 стечено на студијама другог степена (мастер академске сту. у складу са законом. да ма. 100/07 . 97/08 Наставник у звању редовног професора из и 44/10). уверење о здравственој способности. рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 011/3236-504 телефона: 011/3236-504. кандидат мора холога. да има психичку. неу.аутентично тумачење. тел. физичку и здрав.rs . оригинал потврду о радном искуству у области образовања и васпитања. уверење о здравственој спо. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно. без обзира на радно искуство. са назнаком: „Конкурс за директора шко- курса. у складу са Законом о високом образовању („Сл. бр. васпитачки смер. да зна српски језик. да преко 60 дана није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ утврђен законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма- МУЗИЧКА ШКОЛА тране. здравствену способност за рад са децом и ученицима. ле“. односно кандидат за директора установе УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. за педагога и пси- четири године или више образовање васпитача. потврђивањем оптужнице којој није претходи- Медицинска сестра . чл. односно стручног сарадника. остала документа која могу пос- варајуће образовање на српском језику доставља уверење да лужити приликом доношења одлуке о избору (прилоге којима је положио испит из српског језика са методиком по програму доказују своје стручне и организационе квалитете). Уверење да кандидат није неосуђивнаости прибавља школа. утврђено дискриминаторно понашање. физичку и ствену способност за рад са децом. оверен препис или оверену фотоко- Спремачица пију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању. чл. рења о држављанству Републике Србије. пена или студијама другог степена или студијама у трајању од да испуњава услове за наставника музичке школе за подручје три године или на основним студијама у трајању од најмање рада култура. УСЛОВИ: I степен стручне спреме. почев од 10.васпитач ла истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре на одређено време ради замене одсутног запосленог подношења оптужног предлога за наведена кривична дела. да зна језик на коме се остварује васпитно-об. поштом или лично. да има држављанство Републике Србије. да има дозволу за рад. пре закључења уговора о раду. да има психичку. Национална служба за запошљавање • www. да кан. оригинал уве- на радно искуство. основна школа. да има држављанство Републике Србије. да зна језик коме се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат има обавезу редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. уметност и јавно информисање. ако кандидат није стекао одго. утврђена у чл. у складу са Европским системом преноса бодова. наведену адресу школе.01. септембра 2005. Пријаве слати на Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон. године или на основним уже научне области Пословна економија и студијама у трајању од најмање четири године. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у кривична дела утврђена у чл. ност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против разовни рад. одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној уверење суда да није осуђиван правоснажном пресудом за прив- спреми. да кандидат није дат за директора не може бити лице за које је у поступку и на осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање. утврђено о држављанству (фотокопија). на васпитања. не може бити лице које је правоснажно осуђено за привредни ла. да за њега није. физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици- зовања и васпитања. Директор УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН на период од 4 године БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО. 11000 Београд. након стеченог обзира на радно искуство. без установи на пословима образовања и васпитања. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и да има држављанство Републике Србије. извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

у року од 15 дана од дана објављивања УСЛОВИ: завршен математички факултет. Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о Наставник разредне наставе у боравку ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском на одређено време до повратка запослене са факултету). Уве- ва. 011/3092-999 на одређено време УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном Ванредни односно редовни професор за оценом најмање 8. оверен препис дипломе. УСЛОВИ: Услови су прописани чл 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: биографију. кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђе- „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ не одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фарма- цеутског факултета. списак научних и стручних радова.аутентично тума. године). Уз пријаву на конкурс доста. гласник РС“. физичкој и-мејл: office@bba. 93/12 . органа да се против њега не води кривични поступак за дела која чење и 68/15) и Статутом Факултета политичких наука за избор се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци). кандидати тре- ужу научну област Медијске студије и ба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона новинарство о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. 12. односно редовног професора и Критерију. Пријаве са доказима о испуњавању услова 11000 Београд. Војводе Степе 450. на одређено време од 3 године ве на конкурс са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Поред наведених ОСНОВНА ШКОЛА услова. 11000 Београд. уверење о Асистент за ужу научну област Математика држављанству. 99/14. педагошких и методичких дисциплина стечено у току високом образовању.rs.2015. тј. Уз избор ванредног професора врши се на одређено пријаву на конкурс кандидати треба да доставе радну биографију време од 5 година. 011/3551-545 e-mail: konkurs@boskovic. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у оценом најмање 8. бр. Статутом Универзитета Унион и Статутом студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 Београдске банкарске академије. 011/8438-217 2005. ству Републике Србије (не старије од 6 месеци). студент докторских студија или магистар нау- разматрање. у публикацији „Послови“ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ поништава се у целости.rs УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Оглас објављен 16.аутентично тума. о чему ће кандидати бити писмено обавеште- 11030 Београд. 11. кабинет 209/II и на ке 2 става 1 члана 120 (лекарско уверење о психичкој.2015 године. | Број 657 | 31 .2016. 97/08. 100/07 . 76/05. о општој здравственој способности. у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика- (пречишћен текст. ка из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације. октобра 36 пропису који уређује високо образовање почев од 10. смисао за наставни рад. Војводе Степе мима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 450. Војводе Степе 450 тел. са документацијом се подносе Архиви Факултета. о раду. Кнеза Вишеслава 17 ни. Прија. са назнаком: „За конкурс“. 8 Закона. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и рење о неосуђиваности из МУП-а прибавља школа.edu. 011/6456-823 звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. уверење о држављан- УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме. као и уверење надлежног чење. доказ о стеченом образо- вању (оригинал или оверена фотокопија). специјалистичке „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ академске студије или специјалистичке струковне студије). радове. Максима Горког 94 конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања тел.00.edu. Наука и образовање УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о холошких. Неблаговремене и непотпуне пријаве и здравственој способности) доставља се пре закључења уговора неће се разматрати. по пропису који је уређивао високо образовање до 10. не старијег од 6 месеци. Лице које се пријављује на конкурс мора да достави држављанству. у складу са Европским системом пре- вити: биографију. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године. оверене копије диплома о претходно стеченим оверену копију дипломе и оригинал или оверену копију уверења звањима. о држављанству Републике Србије. септембра тел.02. у породиљског одсуства року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 45/15 . Неблаговремене и непот- пуне пријаве неће бити разматране.01. бодова праксе у установи. са укупном просечном конкурса. Спремачица септембра 2005. да је стекао образовање на студија. а избор редовног професора на (CV) и следећу документацију: извод из матичне књиге рођених неодређено време (оригинал или оверена фотокопија). 011/3974-349 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Стручни сарадник за наставни предмет 11000 Београд. „Гласник Универзитета у Београду“ бр. Доказ из тач- електронском облику на наведену адресу. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се на горенаведену адресу. 183 од цији „Послови“. извод из матичне књиге рођених. у року од 8 ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА дана од дана објављивања конкурса. 44/10. по 11279 Бечмен. Јове Илића 165 Патофизиологија тел. Изабрани канди- као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом обра. ОСНОВНА ШКОЛА ма другог степена (мастер академске студије. на одређено време Бесплатна публикација о запошљавању 20.89/13. Поред наведених услова. године. Пријаве у звање ванредног. тел. дат је дужан да пре заснивања радног односа достави уверење зовању („Сл. Наставник мора да испуњава услове из чл. Лице мора да има образовање из пси. Директор доноси одлуку о ПУ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“ избору кандидата. уверење о неосуђиваности и списак објављених радо. подносе се Архиви Факултета. уверење о носа бодова.12. извод из матичне књиге рођених.

математике. професор хемије.мастер. професор математике и рачунарства. основне академске студије у области географије или у области да има држављанство Републике Србије.теоријско усмерење. и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. септембра 2005.основна школа. 35/2015 . биооргански смер. дипломирани хемичар . матичар. дипломирани географ (туризмолог). диплому или уверење о стручној спреми.мастер. Приликом пријављивања демске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство. гласник РС“. Београдска 10 . дипломирани следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. претходно завршене основне ака- се остварује образовно-васпитни рад. за хемичар . на одређено време до Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горе. испуњава и . високо образовање почев од 10. мастер менаџер. уверење о држављанству Републи- УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије) за ке Србије. дипло. да зна језик на коме економије.хемије. септембра 2005. професор хемије . Наставник предмета Рачунарство и фесор математике . 55/2013.теоријска математика. дипломирани хемичар за истраживање и развој. Кандидат треба да има: психичку. Лице које је стекло академско брани кандидат пре закључења о раду). про- Наставник туристичке групе предмета фесор физике .хемије. да није осуђиван пра. дипломирани математичар. дипломирани менаџер у хотелијерству. дипломирани инжењер матике. УСЛОВИ: професор информатике. држављанство или Основи геометрије). 8 ст. дипломирани математичар . професор са 20% радног времена. УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије) за БОР кандидате који су стекли образовање по пропису који уређује високо образовање почев од 10.туризмолог. претходно завршене 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Наука и образовање УСЛОВИ: I степен стручне спреме . 4 Закона о основама система образовања и васпитања . извод из матичне књиге рођених.2016. мастер туризмолог. про.мастер. године или на ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БОР основним студијама у трајању од најмање четири године. про. мастер професор хемије. године. мас- способност за рад са децом и ученицима. дипломирани математичар .професор хемије.gov. дипломирани математи- чар за теоријску математику и примене. септембра 2005. односно дипломирани инфор- дипломирани математичар . професор математике информатика . смер туристички менаџмент. дипломирани математичар 19210 Бор. да није осуђиван пра- тер економиста. дипломирани математи.мастер.математике. на математика (са положеним испитом из предмета Геометрија рење прибавља школа по службеној дужности). 120 став у области економије.01. дипломирани професор биологије .nsz.образовање из психолошких. септембра 2005. педа- Наставник математике гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској на одређено време до повратка запослене са установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 породиљског одсуства и одсуства ради неге детета бодова и шест бодова праксе у установи. физичку и здравствену лијерски менаџмент. професор мате- ни математичар . дипломирани професор математике - радног искуства. смер рачунарство математике (са изборним предметом Основи геометрије). у складу са Европским системом преноса бодова. „Послови“. дипломирани профе- кандидате који су стекли образовање по пропису који уређује сор хемије . високо образовање до 10. дипломирани професор физике основним студијама у трајању од најмање четири године. септембра 2005. дипломирани географ ОСТАЛО: Кандидат треба да. са 10% радног времена. ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР чар за рачунарство и информатику. чар. дипломирани хемичар опште хемије. дипломирани математичар за математику економије. дипломира. 72/2009. дипломирани туризмолог. мастер економиста. Пријаве слати на горенаведену адресу. на конкурс кандидат доставља: пријаву са кратком биографијом. дипломирани економиста . високо образовање до 10. . дипломирани УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије). доказ лијерству. претходно завршене основне академске студије воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.математике.фотокопијама.хемије - дидате који су стекли образовање по пропису који је уређивао мастер. године. звање мастер мора имати претходно завршене основне академ- воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. дипломирани математичар .математика финансија. године или на пријаву је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији основним студијама у трајању од најмање четири године за кан.rs . дипломира- ни економист.математике. Рок за високо образовање почев од 10. физичку и мастер. о испуњености услова из чл. године или на дипломирани хемичар . професор физике . Национална служба за запошљавање • www. на одређено време до информатике .професор матема- тике. дипломирани математичар за рачунарство и 32 | Број 657 | 20. за кан. дипломирани хемичар.математике. мастер математи- здравствену способност (лекарско уверење доставља само иза. повратка запослене са породиљског одсуства и наведену адресу. професор географије . Београдска 10 дидате који су стекли образовање по пропису који је уређивао тел. првом мандату професор биологије .примењена математика. дипломи- на одређено време до повратка запослене са рани инжењер хемије аналитички смер. поред општих услова. са или без мирани информатичар. дипломирани инжењер одсуства ради посебне неге детета хемије.хемије . дипломирани математичар . смер хоте. претходно завршене основне академске студије назнаком радног места за које се пријављује и списком докумена- на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хоте- та које прилаже. 8 ст.смер хемијско инжењерство. 030/2456-310 високо образовање до 10.астроном. професор биологије . професор математике и рачунарства.хемије. професор математике.менаџер за хотелијерство. повратка запосленог са дужности директора школе у фесор географије . да има психичку.аутентично тумачење и 68/2015). 52/2011.информатичар. Наставник хемије ми и оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству. Документа се при- кандидате који су стекли образовање по пропису који уређује лажу у оригиналу или овереном препису . односно дипломирани математичар. Србије. Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: ори- гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре. мастер хемичар.теоријски смер. бр.менаџер за туризам. мастер професор математике. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана одсуства ради неге детета објављивања. 120 став 1 ске студије на студијским програмима Математика или Примење- тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве. и информатика. 2 економиста . септембра 2005. за кан- 19210 Бор. Непотпуне и дидате који су стекли образовање по пропису који је уређивао неблаговремене пријаве се неће разматрати. године.

хемије. програм физичка хемија животне средине. мастер хемичар. мирани инжењер технологије. што доказују потврдом издатом од стране матичне високош. мастер професор најмање два предмета из једне или две следеће области . мастер инжењер машинства. дипломирани биолог. економска статистика и информатика. сви смеро- чар. дипломирани еколог за заштиту животне гије. биооргански смер. дипломирани хемичар земљишта. по пропису који је уређивао високо ког инжењерства. Наставу и дру- ге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и Наставник предмета Уређаји и опрема за информатика може да изводи и лице које је стекло академско рециклажу звање мастер. информатика и квантна еконо. мастер метеоролог. мастер инжењер металургије. дипломи- биохемијског инжењерства. статистика УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите животне средине.сви смеро. фармацеутско-козметички смер. дипломирани хемичар. мастер инжењер заштите животне сре- рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семес. мастер образовање до 10. дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите мија. студијски програм хемија животне средине. дипло- Бесплатна публикација о запошљавању 20. године. | Број 657 | 33 . биологија и екологија. дипломирани инжењер хемије. биохемијски одсек. дипломирани физико-хемичар - ционих технологија. у образовању. поло. професор технике и информатике. замене одсутног запосленог преко 60 дана смерови: кибернетско-организациони. дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине. дипломирани инжењер хемијског и ни професор информатике . дипломирани инжењер хемије. дипломирани физико-хемичар .мастер. колске установе. дипломирани хемичар за истраживање и развој. дипломирани метеоролог. дипломирани инжењер технологије хемијског и технологије хемијског и биохемијског инжењерства.01. ви осим тестилног. дипломирани информатичар биохемијског инжењерства. дипломирани инжењер технологије хемијског и информатике. на одређено време ради дипломирани инжењер рачунарства. мастер метеоролог. мирани физико-хемичар. информационе системе ваздуха (блок настава) и технологије. односно дипломирани инжењер организације за информацио- не системе или дипломирани инжењер организационих нау. и информатике . мастер физикохемичар студијски матика или Теоријско рачунарство. тра. дипломирани инжењер хемијске средине. дипломирани инжењер хемије. мастер професор рови/одсеци. што доказују потврдом изда.2016. професор хемије. мастер инжењер електротехнике и рачунарства.мастер пословне информатике. тер инжењер металургије. мирани инжењер пољопривреде. мастер физикохемичар. Наука и образовање информатику. мастер инжењер организационих наука смер заштита животне средине.мастер. дипломирани физико-хемичар-смер тер инжењер металургије. матике (од тога најмање један из из области Програмирање) и студијски програм хемија животне средине. дипломирани инжењер технолог. дипломирани инжењер информатике. дипломирани инжењер технолог.мастер. мастер дизајнер технологије. дипломирани професор технике литички смер. мастер опште хемије. биооргански смер. са 20% радног времена. дипломирани биолог. дипломирани инжењер хемијског и биохемијс- од најмање четири године. дипломирани инжењер технолог. мастер инжењер технологије.еколог. дипломи- мастер инжењер заштите животне средине. мастер хемичар. дипломирани економист. дипло- заштите животне средине. дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију дипломирани хемичар. дипломирани биолог . хемије. мастер аналитичар звање мастер мора имати. сви смеро.Математика или УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије. Наставу и друге облике обра. за екологију и заштиту животне средине. дипломирани физико-хемичар. зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању инжењерства. програм физичка хемија животне средине. дипломирани Теоријско рачунарство. дипломирани математи. дине. мастер физикохемичар студијски ви/одсеци. Лице из тачке 1 став 2 које је стекло академско мастер инжењер заштите животне средине. дипломирани хемичар тичар. дипломирани инжењер за информационе системе. дипломирани инжењер електротехнике . економска статистика и кибернетика. дипломирани информатичар. том од стране матичне високошколске установе. дипломирани хемичар опште хемије. мастер математичар. сви одсе- животне средине. дипломирани инжењер технологије. ана.професор осим текстилног. професор екологије . животне средине. мастер инжењер информа. Наставник предмета Загађивање и заштита ка. дипломирани инжењер технологије. у оквиру завршених студија. професор технике и информатике. дипломирани инжењер металур- (студијски програм Информациони системи и технологије или гије. професор хемије. на одређено време ради мање пет предмета из области рачунарства и информатике (од замене одсутног запосленог преко 60 дана тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области . дипломирани хемичар за истраживање и развој. на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите животне средине. мас. мастер информа. биохемијси одсек. дипломирани инжењер хемијске Софтверско инжињерство и рачунарске мреже). дипломирани инжењер рударства. професор хемије. ци и смерови осим текстилног. дипломирани инжењер технолог. сви смерови сви одсеци и смерови осим текстилног. септембра 2005. група смер заштита животне средине. дипло- биохемијског инжењерства. биохемијског инжењерства. дипломирани информатичар . фармацеутско-козметички смер. дипло- матичне високошколске установе. мастер инжењер рударства. дипломирани инжењер осим тестилног. УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите животне средине. Наставник предмета Извори загађења Наставник предмета Загађивање и заштита животне средине ваздуха са 10% радног времена.сви сме. што доказују потврдом издатом од стране инжењер металург. дипломирани инжењер металур. дипломирани информатичар . дипломирани физико-хемичар. дипломира. ви осим тестилног. дипломирани метеоролог. заштите животне средине.заштита животне средине. дипло- технологије. и информатика или статистика. дипломирани инжењер хемије. дипломирани инжењер технологије. дипломирани метеоролог. дипломирани инжењер хемијског и рани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства. мас- жених најмање пет предмета из области рачунарства и инфор. мастер аналитичар рани хемичар за истраживање и развој. смер водопривредне мелио- литички смер. мастер инжењер технологије. а у оквиру завршених студија има положених нај. заштите животне средине. одсеци за информационе системе. дипломирани информатичар . дипломирани инжењер електронике . односно са 5% радног времена. рације. ана- .Мате. мирани хемичар. мастер физикохемичар. савладало програм инжењер технологије. дипломирани инжењер машинства. дипломирани биолог опште хемије. смер заштита животне средине. на одређено време ради са 15% радног времена. сви смерови пословна информатика.

дипломирани физико-хемичар . средине. мас. дипло. дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију Наставник предмета Прерада и одлагање земљишта. мастер професор екологије и заштите хемијског и биохемијског инжењерства. дипломирани хемичар опште хемије. Наставник предмета Рециклажне Наставник предмета Извори загађења технологије (блок настава) животне средине (блок настава) са 6% радног времена. дипломирани инжењер технологије хемијског и био- дине. мастер физикохемичар студијски нологије. дипломирани инжењер хемијског и био- мирани еколог заштите животне средине -мастер. дрофесор екологије . дипломирани УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите животне средине. мастер инжењер грађевинарства. мастер инжењер технологије. грађевински инжењер за хидротехнику. мастер студијски програм хемија животне средине. дипломирани професор биологије . мастер инжењер технологије. тестилног. мастер рани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства. мастер професор биологије. Наука и образовање мирани инжењер металургије. дипломирани физико-хемичар. мастер професор аналитичар заштите животне средине. смер водопривредне мелио- рације. на одређено време ради академске и мастер студије студијски програм заштита животне замене одсутног запосленог преко 60 дана средине у пољопривреди односно мелиорацију земљишта. хемијског инжењерства. дипломирани хемијског инжењерства.еколог.мастер. логије. тер инжењер металургије. дипломи. дипломирани инжењер животне средине. мастер инжењер технологије.2016. мастер инжењер заштите животне средине. дипломирани биолог отпадних вода (блок настава) за екологију и заштиту животне средине. дипломирани инжењер технологије тер професор екологије. дипломирани технологије. на студијском програму. мастер физикохемичар студијски програм физичка хемија животне средине. мас- технологије хемијског и биохемијског инжењерства.еколог.мастер. инжењер за заштиту животне средине. мастер биолог .смер заштита животне средине. хемијског и биохемијског инжењерства. тер инжењер металургије.заштита животне средине. са 3% радног времена. програм хемија животне средине. мас- мастер аналитичар заштите животне средине. дипло- мастер инжењер заштите животне средине. дипломирани еколог за заштиту животне средине. мас- тер инжењер рударства. мастер професор екологије и заштите мирани инжењер геологије смер за хидрогеологију. мас- нологије. дипломирани инжењер хемијске хемичар опште хемије. екологије или двопредметне студије биологије и географије). дипломирани хемичар за истраживање и технологије. дипломи. дипломирани еколог за заштиту животне сре. дипломирани еколог за заштиту животне сре. лице из подтачке 30-36 мора имати прет. дипломира- студије студијски програм инжењерство заштите животне среди. завршене основне средине у пољопривреди односно мелиорацију земљишта. дипломирани хемичар.nsz. дипломирани инжењер технологије. дипломирани инжењер рударства. на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана замене одсутног запосленог преко 60 дана УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије. хемијског и биохемијског инжењерства. дипломирани професор биологије . односно модулу: хидротехника и студије студијски програм инжењерство заштите животне среди. мастер еколог. дипломирани инжењер технологије животне средине. мастер хемичар. мастер инжењер машинства. мирани физико-хемичар . мастер инжењер тех- хемије. дипломирани инжењер технолог. дипломирани инжењер ци и смерови осим текстилног. мастер професор биологије. претходно завршене академске и мастер УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије. лице из подтачке 30-36 мора имати прет. мастер хемичар. дипло. УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику. претходно завршене тер физикохемичар студијски програм физичка хемија животне академске и мастер студије студијски програм заштита животне средине. мастер професор хемије. студијском програму инжењерство заштите животне средине и 34 | Број 657 | 20. биохемијски одсек. дипломирани инжењер технологије. фармацеутско-козме- мастер аналитичар заштите животне средине. замене одсутног запосленог преко 60 дана мирани еколог заштите животне средине -мастер. професор екологије и заштите Наставник предмета Управљање отпадом животне средине. мастер студијски програм хемија животне средине. дипло- тер професор екологије.заштита животне средине. студијски програм физичка хемија животне средине. дипломирани инжењер технологије. професор хемије. дипломирани метеоролог. хемијског и биохемијског инжењерства. развој. дипломирани инжењер мастер професор биологије и географије. односно хидротехника. мирани хемичар. хемије. дипломирани биолог. мастер инжењер тех. сви одсе. мастер биолог . дипломирани инжењер мастер професор биологије и географије. на одређено време ради са 3% радног времена. дипломирани еколог . мастер хемичар. фармацеутско-козметички смер. дипло. фармацеутско-козметички смер. мастер инжењер пољопривреде. дипломирани биолог . професор хемије. мастер еколог. мастер инжењер металургије. мастер физикохемичар. мастер физикохемичар. биохемијски одсек. дипломирани инжењер сви одсеци и смерови осим текстилног. професор екологије и заштите тестилног. биохемијски одсек. на одређено време ради смер заштита животне средине. дипломирани инжењер технолог. дипломирани инжењер машинства. група замене одсутног запосленог преко 60 дана биологија и екологија. инжењерство околине. дипломирани животне средине. мас. дипло- мирани физико-хемичар.еколог. дипло- мастер инжењер заштите животне средине.заштита животне средине. мастер професор инжењер за заштиту животне средине. дипло. дипломирани еколог . хидротехника и водно-еколошко не и заштите на раду. сви смерови осим животне средине. водно-еколошко инжењерство. ходно завршене основне академске студије у области биологије. мастер биолог. мастер физикохемичар. дипломирани инжењер технологије.gov.rs . претходно завршене академске и мастер ства. дипломирани инжењер рударства за рециклажне технологије и одрживи развој. дипломирани инжењер гео- рани хемичар за истраживање и развој. мирани инжењер пољопривреде. и мастер академске студије у области грађевинског инжењер- тер инжењер рударства. са 10% радног времена. сви смерови осим мирани инжењер металургије. на одређено време ради дине. дипло. мас.01. дипло. не и заштите на раду. дипломирани биолог. дипломирани инжењер хемијске УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије. мастер инжењер тех. Национална служба за запошљавање • www. дипломирани инжењер металург. мастер биолог. ни инжењер технологије. хемијске технологије. инжењер металург. Наставник предмета Термодинамика нологије. инжењер металург. претходно завршене са 10% радног времена. завршене основне и мастер академске студије на екологије или двопредметне студије биологије и географије. мастер инжењер ходно завршене основне академске студије у области биологије. дипломирани инжењер заштите животне средине.смер мирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне заштите животне средине. дипло- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите мирани инжењер технолог. мирани инжењер технолог. рударства. мастер инжењер пољопривреде. тички смер. рударства за рециклажне технологије и одрживи развој.

аутентично тумачење. доктор агрономских наука. педагошких и методичких Агрохемија дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. адресу становања и Пријаве слати на адресу: Техничка школа Бор. у складу са Европским системом преноса бодо. Васпитач вани и да се не води истрага.уверење о положе- став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања ном стручном испиту. 32000 Чачак. лиценцу . Поред пријава на конкурс. 8. да има психичку. поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника лекарско уверење (подноси изабрани кандидат пре закључења Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у уговора о раду). 76/2005. презиме кандидата. вани и да се не води истрага.уверење о положе- ном стручном испиту. Пријаве се ОСНОВНА ШКОЛА подносе на горенаведену адресу. 89/2013 и 68/2015). податке о радном искуству градска 10. Републике Србије. психолошку процену спо. ник РС“ бр. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз. ваности. бр. лекарско уверење. уверење о држављанству РС. 032/303-404 послове запошљавања. 120 и 122 Закона о основама система образовања и тел. да зна језик на коме се остварује образов- но-васпитни рад. АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ ма система образовања и васпитања. уверење да нису осуђи- („Службени гласник РС“. доказ о знању језика на коме се остварује обра. Пријаве кандидата који не језика са методиком по програму одговарајуће високошколске доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се установе). Алексија Миленковића 5 ЈАГОДИНА Професор технике и информатике на одређено време до 31. 52/11. податке о образовању. ника и стручних сарадника у основној школи. | Број 657 | 35 . Цара Душана 34 собности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за тел. Николе Пашића 33 бама чл.01.08. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основа. датум и место рођења. диплома о одбрањеној докторској дисертацији. извод но тумачење и 68/15). 35/15 . 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања настав- УСЛОВИ: најмање завршена основна школа. најдуже до 31. породиљског одсуства Чистачица УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног на одређено време ради замене одсутног запосленог односа треба да испуњавају и посебне услове прописане одред- преко 60 дана бама чл. Непотпуне „ТАНАСКО РАЈИЋ“ и неблаговремене пријаве неће се разматрати. завршене основне Професор српског језика и мастер академске студије на студијском програму инжењерство на одређено време до повратка запослене са заштите животне средине односно хидрогеологије. године мената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплому 4 извршиоца о стеченом стручном образовању. 35250 Параћин. лиценцу . применом стандардизованих поступака. Чачку. 120 став УСЛОВИ: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи- 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања вања конкурса. и друго. да није осуђиван пра- воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. узети у разматрање. 93/2012.2016. Пријава на конкурс треба да садржи име и вања огласа у публикацији „Послови“. 97/2008. глас- о положеним испитима након дипломирања или доказ о положе. не старије од 6 месеци. извод из матичне књиге рођених. доказ редовног професора за ужу научну област да имају образовање из психолошких. на одређено време. са назнаком: „За оглас“. ном стручном испиту. кандидати треба да доставе и оверене фотокопије доку- ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и мената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплому следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 о стеченом стручном образовању.08. број телефона. године ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног „БАМБИ“ односа треба да испуњавају и посебне услове прописане одред. 8. библиогра- Ч АЧ А К фија (списак научних и стручних радова) и радови. Правилником о начину и ству. кандидати треба да доставе и оверене фотокопије доку. Прилози уз пријаву: доказ надлежног органа о неосуђи- матрати. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о висо- чено на српском језику (потврду да је лице стекло одговарајуће ком образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и образовање на српском језику или је положило испит из српског одговарајући доказ надлежног органа. уверење да нису осуђи. уверење о држављан- ству. 44/2010. 32000 Чачак. Наука и образовање заштите на раду. уверење о држављанству РС. уверење о држављан. 72/09. лекарско уверење. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су обавезни да доставе оригинале или оверене копије Наставник у звању ванредног или следећих докумената: диплому о стеченом образовању.аутентич. 035/561-091 васпитања и Правилника о степену и врсти образовања настав- ника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријава на Васпитач конкурс. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. након ужег избора кандидата. праксе у установи. доктор пољопривредних наука.2016. способност за рад са децом и ученицима. извод из матичне књиге рођених. Све исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. 19210 Бор. физичку и здравствену из књиге рођених). извод на одређено време ради замене одсутног запосленог из матичне књиге рођених). држављанство на адресу школе. Бео. 100/2007 . до истека боловања Бесплатна публикација о запошљавању 20. 55/13. доктор биотехничких наука.2016. мастер инжењер геологије. односно лиценци). Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у зовно-васпитни рад само ако одговарајуће образовање није сте. Оста- ва (доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у ли услови за избор у звање наставника и период трајања избора току студија или уверење одговарајуће високошколске установе утврђени су чл. Пријаве са одговарајућом документацијом слати (доказ прибавља установа службеним путем).

радно искуство две године. у подручју рада бу доставити: биографију. уверење о држављан- ству. . . година.2016.08. . оверену фотокопију дипломе. најдуже до 31. Медицинска сестра . лекарско уверење (након доношења времена. тет. Кандидат мора да има психичку. . 120 ст. ве неће се узимати у обзир. из матичне књиге рођених.васпитач са 80% радног времена. положен стручни испит. неметали и графичарство. са бу доставити: биографију. Уз молбу доставити: биографију. радно искуство једна здравствену способност за рад са децом. Славке Ђурђевић 8 на радног искуства. две године радног искуства. поништава се за следећа радна места: 3 Закона о основама система образовања и васпитања. оверену фотокопију дипломе економске школе. 120 ст. у подручју рада пољопривреда.08. на одређено време.01. једна година радног искуства. са 20% радног УСЛОВИ: ВСС. године дела из чл. извод пољопривреда. најдуже до 31. Кувар на одређено време до 31.васпитач или педијатријски смер. Уз молбу доставити: биографију. . оверену фотокопију дипломе . на одређено време ради замене одсутне запослене . Јагодина. године ОСТАЛО: По правноснажности одлуке о избору кандидата закљу- чиће се уговор о раду. графију. Уз молбу доставити: био- ме. способност за рад са децом. на одређено време до повратка запосленог са боловања ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ УСЛОВИ: медицинска школа. 120 ст. Кандидат . филозофски факул. уверење да канди. на одређено време. Непотпуне и неблаго. Уз мол. лекарско уве- рење (након доношења одлуке о избору).васпитач. положен стручни испит. лекарско уверење (након доношења Уз молбу доставити: биографију. оверену тел. хемија. у подручју рада Спремачица хемија. са 80% радног времена. радно искуство једна вањем на студијама првог степена. са 15% радног из матичне књиге рођених. са 15% радног времена. година. у подручју рада хемија.васпитач шења одлуке о избору). 1 тач.2013.08. у подручју рада личне услуге.2016.08. са 30% радног времена. времена. уверење о држављанству. уверење о држављанству. 035/822-3204 фотокопију дипломе медицинске школе. неметали и графичарство. седми степен стручне спреме. оверену фотокопију сведочанства 100% радног времена. трећи степен стручне спреме.економски факултет. 1 тач. године .rs рођених.gov.наставник технологије графичког материјала. дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из производња и прерада хране. извод циплина. шести степен стручне спре. познавање рада на рачунару. графију. Уз молбу доставити: био- времене пријаве неће се узимати у обзир. уверење да Књиговођа . Уз мол. образовање из психолошких. лекарско уверење (након доно- шења одлуке о избору). УСЛОВИ: завршена основна школа. Психолог .наставник машина и апарата.2016. 3 Закона о основама система образовања и вас. 1 тач.наставник прехрамбене технологије. 2 извршиоца (напомена: за 2 извршиоца је добије- на сагласност Владине Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање). једна годи. уверење о држављанству. одлуке о избору). УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме.11.аналитичар кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична на одређено време до 31. у подручју рада пољопривреда. производња и прерада хране. оверену фотокопију Подршка дипломе. производња и прерада хране.васпитач. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. са 20% радног времена. лекарско уверење запошљавању (након доношења одлуке о избору).2016.наставник практичне наставе. извод из матичне књиге e-mail: skolazagluve035@mts. на одређено време до повратка запослене са поро- мора да има психичку. године у публикацији „Послови“ правноснажном пресудом за кривична дела из чл. извод из матичне књиге рођених.наставник графичког обликовања и писма. познавање рада на рачунару. физичку и здравствену реда.nsz. без радног искуства. особа са инвалидитетом Благајник . . оверену фотокопију дипломе. ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. Непотпуне и неблаговремене прија. са 50% радног времена. извод из матичне књиге рођених. Национална служба за запошљавање • www. лекарско уверење (након доно- Медицинска сестра . у подручју рада до повратка са боловања.08.2016. уверење да кандидат није осуђиван Конкурс објављен 27. године 36 | Број 657 | 20. уверење о држављанству.rs . физичку и УСЛОВИ: седми степен стручне спреме.наставник технологије рада.наставник основа прехрамбене технологије. извод из матичне књиге рођених. са 20% радног времена.радник на обрачуну плата на одређено време до 31.педагошки асистент. уверење о држављанству. најдуже до 31. у подручју рада пољоприв- питања. лекарско уверење (након доношења одлуке о избору). извод из матичне књиге рођених. 3 Закона о основама система образо- вања и васпитања. одлуке о избору).08. неметали и графичарство.наставник практичне наставе. . физичку и здравствену способност за рад диљског одсуства. четврти степен стручне спреме. чл. уверење о држављанству. Кандидат мора да има психичку. са децом. на одређено време.2016. са 15% радног времена. МАЈ“ медицинска сестра . Наука и образовање УСЛОВИ: васпитач са стеченим одговарајућим вишим образо. године УСЛОВИ: КВ кувар. производња и прерада хране.наставник ликовне културе у средњој школи. године . основне школе.2016. педагошких и методичких дис.

2014. бр. године . доктор наука из уже нау- ницама са рецензијама. Одлуком о изменама и Наставник у звање доцента за ужу научну допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр.kg.2016.2015. у међународним или водећим домаћим часописима са рецен- зијама. Наставник у звање ванредног или редовног односно руковођење и учешће у научним пројектима.rs). 93/2012.2015. 76/2005.rs). Виолончело (главни предмет) I-01-13 од 10.04.ac. гласник РС“.2015.ac. 93/2012.2015 године) . Стату- на одређено време од 60 месеци том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст.ac. 99/14 45/15 и 68/15). I-01-13 од 10.kg. 500-126 Крагујевцу (пречишћен текст. 24/2005. бр.ac. може бити изабрано лице које има научни назив доктора нау. 65 Закона УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника професора за ужу уметничку област Универзитета у Крагујевцу . I-01/95 од 30. („Сл. Законом о раду („Сл. 76/2005. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ kg. Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета Бесплатна публикација о запошљавању 20.kg.ac.kg. непостојање сметње из чл. непостојање на одређено време од 60 месеци сметње из чл.kg. оригинално стручно остварење (пројекат. Наставник у звање ванредног или редовног 61/2005. I-01-13 од 10.2015 године) . непостојање сметње из чл. 99/14. године) и другим актима Факултета и Уни- на одређено време од 5 година или на неодређено верзитета у Крагујевцу. гласник РС“. 64 и чл.www. академски. године - www. 01-993/11 од 89/2013.ac. 24/2005. 62 став 97/08.ac.rs). бр.12. гласник РС“. 89/2013. више научних радова од значаја за развој науке.03. године .kg. Здравствени центар Косовска Митровица тел.01. 01-993/11 од област Хирургија . 99/14 45/15 и 68/15).kg. 97/08. 65 Закона о високом образовању на горенаведену адресу.12.www. бр. Наука и образовање КОСОВСК А МИТРОВИЦ А 30. 100/07. Статутом Универзитета у Крагује- К РА Г У Ј Е В А Ц вцу (пречишћен текст. Законом о раду („Сл.filum. 54/2009. 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни усло- том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст. Јована Цвијића бб rs). 32/2013 и 75/14).(www.ac.ac. бр. бр. године . Пријаве слати ви предвиђени чл. Статутом Универзитета у Крагује- 28. 97/08. 93/2012.www.01. kg. 64 и чл. 100/07. област Физиологија 97/08.03. бр.2015. 028/498-298 Наставник у звање доцента или ванредног Наставник у звање ванредног професора за професора за ужу уметничку област Виола ужу научну област Епидемиологија (главни предмет) на одређено време од 60 месеци на одређено време од 5 година УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се Наставник у звање ванредног професора за бира или високо образовање првог степена и уметничка дела ужу научну област Интерна медицина која представљају самосталан допринос уметности. гласник РС“.www.kg. бр. године) и ка. 45/15 и 68/15). бр. Законом о раду („Сл. 01-1336 од 30. 65 Закона о високом образовању од 30.01.www.www.www. време УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се Наставник у звање доцента за ужу научну бира или високо образовање првог степена и уметничка дела област Руски језик која представљају самосталан допринос уметности. I-01/95 од 30.rs). 99/14.rs (пречишћен текст. 034/500-125. 44/2010.2014. I-01/95 ви предвиђени чл.rs (пречишћен текст. б) у звање доцента може бити време изабрано лице које има научни назив доктора наука и има науч- не и стручне радове објављене у научним часописима или збор. 01-1336 од 30. 62 став 4 Закона о високом образовању и оста- ли општи и посебни услови предвиђени чл. гласник РС“. бр.2014.2015. 61/2005.03. 44/2010.www. Анри Динана бб другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 44/2010. УСЛОВИ: У звање наставника може бити изабрано лице које гласник РС“. односно научни назив и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и способност за наставни рад.2015. 100/07. 76/2005. Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у тел.(www.www. објављен професора за ужу научну област Енглески уџбеник. 89/2013. 64 и чл. 76/2005. 44/2010.rs). чне области за коју се бира.12. вцу (пречишћен текст.rs). допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. монографију. Ови услови утврђени су Законом о висо.03. kg. 01-1336 од kg. | Број 657 | 37 . објављених другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.ac. Одлуком о изменама и („Сл. 93/2012. године) и 38220 Косовска Митровица. бр. доктор наука из уже нау- о високом образовању („Сл. 01-993/11 од 28.kg.2015. 34000 Крагујевац. 89/2013.www.04. ничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст. 32/2013 и 75/14).01. има одговарајући стручни. 62 став ком образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. бр.filum. бр. 54/2009. практикум или збирку задатака за ужу језик и лингвистика научну област и више радова саопштених на међународним или на одређено време од пет година или на неодређено домаћим научним скуповима. 54/2009. године . непостојање на одређено време од пет година сметње из чл. године . гласник РС“. I-01/95 од 30.дечја 28.04. 32/2013 и 75/14). а) у звање ванредног професора стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу . Статутом Филолошко-умет- на одређено време од 60 месеци ничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст.ac.ac. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу . 61/2005. 24/2005. УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме.filum. Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ у Крагујевцу (бр. 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни усло- Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.rs). 64 и чл. бр.rs). године . 100/07. 62 став 4 Закона о високом образовању и оста- ли општи и посебни услови предвиђени чл.ac. године .). бр. чне области за коју се бира.2015. Статутом Филолошко-умет. бр. 65 Закона Наставник у звање доцента за ужу научну о високом образовању („Сл.rs (пречишћен текст. бр. 45/15 и 68/15). Стату.rs). студију и сл.

76/2005. биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној о високом образовању („Сл. за ужу научну поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу . доказ о радном искуству са не испуњавају услове конкурса. 44/2010. 54/2009. дана. је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом извод из матичне књиге рођених. 52/11 и 55/13). и то: да има одговарајуће узимати у разматрање. 036/5478-154 теорија на одређено време од три године Наставник српског језика на одређено време до повратка раднице са УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер породиљског боловања.аутентично тумачење. као и саме радове. 2. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 72 Закона о високом образовању („Сл. Општи и посебни услови предвиђени су чл. неће се школи („Сл. 89/13. Школски педагог ној форми). уверење надлежног органа правне послове ФИЛУМ-а. 100/2007 форми).nsz. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе.12.2016. 61/05. Законом о раду („Сл. 034/335-998 www.01. 54/09. висока школска спрема. У поновни избор у звање асистента може бити изабран ном испиту ако кандидат није приправник. списак стручних Сва документација и радови достављају се Служби за опште и и научних радова. године .2015. 01-1336 од 30. разматрање.gov. 11/12). 97/08.kg. 34000 Крагујевац. педагошких и се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а. 89/2013 и копија извода из матичне књиге рођених. бр. Наука и образовање у Крагујевцу (бр. Фотокопије доку- пију дипломе или уверења о стеченом докторату из одговарајуће мената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 45/15 и 68/15). физичку и здравствену способ- бити изабран и магистар наука. Законом о раду („Сл. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс. навођењем послова које је кандидат обављао. биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампа. гласник РС“ бр. 76/05. уверење о држављанству (оригинал).rs . Вука Караџића 17 теоријско-уметничку област Музичка тел. 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговреме пријаве. на адресу: Филолошко-уметнички факултет. уверење о положеном струч- закону). Фотокопије докуме- тачке 1. 99/14. 01-1336 од 30. 32/13 и 75/14) ната формирано на основу анкете (за кандидате који имају педа- треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. професор српског и који познаје један од светских језика. оверене копије диплома свих нивоа студија. 100/07. Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у 34000 Крагујевац. 24/2005.04. гласник РС“.ac. „ВУК КАРАЏИЋ“ гујевцу (пречишћен текст. бр. бр. Пријаве кандидата са прило- дана од дана објављивања конкурса. 34000 Крагујевац. ОСНОВНА ШКОЛА Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Кра. бр. гласник РС“. бр. 34000 Крагујевац.www. односно ству Републике Србије. гласник РС“ бр. 3. уверење о држављан- 99/2014). област Примењена механика на одређено време 5 година I-01-13 од 10. у згради Друге крагујевачке гимназије да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе који- или поштом. мишљење студената формирано на основу Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високош- односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. за кандидате који се први пут бирају у звање Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотоко- доцента предвиђено је приступно предавање. 01-993/11 од 28. године . као и докумен- врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној тација кандидата који не испуњавају услове конкурса. уверење на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације. биографију. оверена . ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА rs). као и документација кандидата који ним нивоима студија. 120 ст. Непотпу- научне области и дипломе или уверења о претходно заврше- не и неблаговреме пријаве. године) и другим актима Факултета и Уни- верзитета у Крагујевцу. 32/2013 и 75/14). гласник РС“. 1 гошко искуство у високошколској установи). У звање асистента може језика. 61/05. године .www. Краљево.2014. Излетничка 10 (www.filum.ac. да кандидат има психичку. тема образовања и васпитања („Сл. оверена копија извода из матичне књиге УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом рођених. да има образовање из психолошких. колској установи). 44/10. Сестре Јањић 6 Крагујевцу (пречишћен текст. оверене копије диплома свих нивоа студија. Национална служба за запошљавање • www.kg. односно магистар уметности коме ност. Непотпуне и неблаговремене Цвијића бб. 32/13 и 75/14). неће се узимати у разматрање. гласник РС“. услове из чл. Рок за пријављивање на конкурс је 15 доктора уметности.доктор техничких наука из области машинског инжењерства. 38 | Број 657 | 20. мишљење студе- о раду („Сл.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Рок за подношење пријава је 15 пријаве неће се узимати у обзир.Сва документација и радови достављају образовање. уверење о држављан- кандидат који је стекао научни назив доктора наука. 4 и 5 и чл. 54/09. Јована Цвијића бб тел. Јована ма се доказује испуњеност услова. Кандидати поред општих усло- ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на кон- ва треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона курс. гласник РС“ бр.ac.01.2015. 8 став 2 и став 4 Закона о основама сис- ната морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 24/05. тел. Рок за подношење пријава је току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 8 дана од дана објављивања конкурса.kg. 93/12. бр.rs (пречишћен текст.rs).2015. зима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука. 61/2005. 72/09. Сестре Јањић 6. 500-126 К РА Љ Е В О Сарадник у звање асистента за ужу ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ уметничку област Композиција и ужу 36345 Јошаничка Бања. 93/2012. 24/05. Конкурс остаје отворен 15 дана од ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ дана објављивања. са 94% радног времена академске студије завршио са укупном просечном оценом нај- мање 8 и који показује смисао и способност за наставни и рад УСЛОВИ: VII степен. 97/2008.kg.ac. 034/500-125. Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у ству (оригинал).filum. у згради Друге методичких дисциплина стечено на високошколској установи у крагујевачке гимназије или поштом.04. бр. УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме . Правилником о начину и Наставник у звању доцента.

физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученици. септембра 2005. односно испиту за лиценцу. сматра се да има обра. 120 став 1 тачка 3 Закона основама нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. педагошких и методичких дисциплина. (мастер академске студије. коју врши Национална служба Закона о основама система образовања и васпитања. Обрена Антића 13 само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. 18/2013). да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич- Професор солфеђа на дела утврђена у чл. Уверење о психичкој.издато од одговарајуће високошколске установе (наставник пуне пријаве неће се разматрати. односно уверења о положеном стручном и то: да има одговарајуће образовање сходно Правилнику о сте. да није осуђивано правоснажном пресудом за кри. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб- диплому о стеченом одговарајућем образовању. радним даном од високо образовање почев од 10. Неблаговремене и непот- ва . да МУЗИЧКА ШКОЛА има обуку и положен испит за директора установе. потврду о најмање пет година рада у установи на посло- пену и врсти стручне спреме наставника у основној музичкој шко. основним студијама у трајању од најмање четири године. Топлице Милана 2 да има психичку. Топлице Милана 2. по пропису који уређује су школе или донети лично у просторије школе. као и пријаве са неовере. физичку и здравствену способност српског језика по програму одговарајуће високошколске устано- за рад са децом и ученицима. гласник РС . 120 став 1 тачка 3 Закона о основама хичку. па је потребно доставити уверење или одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту. документација дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија кандидата без доказа о обуци и положеном испиту за директора или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова неће се сматрати непотпуном. Краљево. 55/13. односно психолога или педагога. 52/11. да има за запошљавање. зовање из психолошких. Рок за подношење пријаве је 15 праксе у установи. Уз пријаву на конкурс прило.01. у блике Србије. дује високо образовање стечено на студијама другог степена Неблаговремене и непотпуне пријаве.прибавља установа по служ- уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци). Директор ма доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. | Број 657 | 39 . да зна језик на коме се остварује васпитно-обра- издвојеном одељењу у Врњачкој Бањи зовни рад.nsz. Напомена: лекарско уверење да кандидат има пси- вична дела утврђена у чл. дана од дана објављивања конкурса. по про- пису који је уређивао високо образовање до 10. доказ да кандидат зна језик на коме се остварује „КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“ образовно-васпитни рад . блике Србије.Просветни гласник“ бр. 59 Закона о основа- (доказ) о образовању из психолошких. односно положеном испиту www. уверење о држављанству Републике Србије (не ста- психичку. за наставника основне школе. дену адресу. оверену фото- УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању ако испуњава прописане услове из чл. педагога и психолога. физичкој и здравстве- држављанство Републике Србије. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама за 30% радног времена. у складу са Европс. оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или 72/2009. педагошких и методичких ма система образовања и васпитања није донет. уколико кандидат није стекао образовање на српс- Бесплатна публикација о запошљавању 20. Пријаве слати на горенаве- или је положио стручни испит за лиценцу. да зна језик на коме остварује образовно-васпитни а уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за рад. Краљево. система образовања и васпитања .српски језик (у обавези су да доставе 37240 Трстеник. 120 став 1 тачка 3 вера психофизичких способности. физичку и здравствену способност за рад са децом и рије од 6 месеци). године.00 часова.gov. педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол. на одређено време ради система образовања и васпитања: да има држављанство Репу- замене одсутног запосленог преко 60 дана. гласник РС“ бр. ким системом преноса бодова или доказ о положеним испити- ма из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло. Пријаве слати на адре. испиту. неће се разматрати. на мандатни период од 4 године Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. стручног сарадника. тел. уверење беној дужности.rs за лиценцу). За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна про- пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 и 122 Закона о за наставника музичке школе. Ближе информације о огласу могу се добити уверење високошколске установе о образовању из психолошких. а доказ о неосуђиваности прибавља услова предвиђених Законом. у обавези је да достави доказ да је положио испит из носа бодова. септембра 2005.2016. године или на 09.00 до 12. вима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег ли („Сл. или специјалистичке струковне студије). 36000 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. подноси само изабрани кандидат. да има психичку. 037/710-022 а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). О резултатима кандидати ће који је у току студија положио испите из педагогије и психологије бити обвештени у законском року. Рок за УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да посе- пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. пре закључења уговора о раду. Доказ о психичкој. код секретара школе лично или путем телефона: 036/321-872.аутентично тумачење и 68/2015). односно радну биографију. специјалистичке академске студије ном документацијом. потврду или ликацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографске податке. основама система образовања и васпитања („Сл. у складу са Европским системом пре. ком језику. кривична дела утврђена у чл. најмање 5 „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ година рада у установи на пословима образовања и васпитања. Документа- ција се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. да није осуђиван правоснажном ве. у складу са Европским системом преноса бодо. физичку и здравствену способност за рад са ученицима система образовања и васпитања. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА књиге рођених. Пријаве са документима доставити лично или слати на адресу: ској установи у току студија или након дипломирања од најмање Музичка школа „Стеван Мокрањац“. Уз пријаву на оглас приложити: кратку биографију. извод из матичне књиге рођених (не старији ученицима. Наука и образовање бодова праксе у установи. 8. ној способности за рад са децом и ученицима доставља се пре жити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност закључења уговора о раду. да има образовања. да има држављанство Репу. Како подзаконски акт из чл. са назнаком: „За оглас“. ориги. од 6 месеци). Правилником и овим конкурсом: установа. 35/2015 . физичку и здравствену способност за рад са ученицима. КРУШЕВАЦ женом стручном испиту.

држављанство Републике Србије.09. по пропису који је уређивао високо образовање рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на до 10. оверену фотокопију/оригинал изво- УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.2005.фотокопију документа о положеном способност за рад. најмање пет година рада у установи на пословима образо. 120 став 1 тачка 3 на српском језику.gov. специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне ге рођених. 016/785-234 УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одред- бама чл. Лекарско уве- студије или специјалистичке струковне студије. године). са назнаком: „За конкурс“. оверену фото- зовање из чл. дати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у цима. 52/11. 35/15 . За „СТОЈАН ЉУБИЋ“ директора може да буде изабран и васпитач који. ОСНОВНА ШКОЛА Професор разредне наставе „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ на одређено време до повратка радника са функције 16201 Манојловце директора тел. уколи- кандидат. бр. доказ о положеном испиту из српског језика Закона о основама система образовања и васпитања прибавља по програму одговарајуће високошколске установе.2005. има одговарајуће образовање из члана 8 став тел. 11/12. сеп.01. гласник РС“. сликање и вајање ником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних са 30% радног времена. године. доказе о својим стручним и организационим способностима Републике Србије. по 40 | Број 657 | 20. уверење о држављанству. бр. године или на основним студијама у трајању од нај- доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни мање 4 године. да из матичне књиге рођених (са холограмом). 72/09. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса подноси се на адре- су школе. пису који уређује високо образовање почев од 10. Канди- физичке и здравствене способности за рад са децом и учени. по пропису који уређује високо образовање почев од оверен препис. 8 став 2 Закона о основама система образовања копију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог месеци). одговарајуће високо обра. Посебни услови: Правилник о степену и врсти образо- 16240 Медвеђа. Уз пријаву са кратком биографијом канди- (необавезно). 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи- тања. 11/12 и 15/13). Благовременом пријавом сматраће се пријава која је не. године и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студија- ма другог степена (мастер академске студије. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у горенаведену адресу. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно- искуству. након стеченог одговарајућег образовања.2005. потврду о радном кривична дела утврђена у чл. школске 2015/2016. физичку и здравствену том језику). знање језика на којем законом предвиђеном року.nsz. на одређено време до краја сарадника у основној школи („Сл. Ближа обавештења се могу добити у се изводи образовно-васпитни рад. студије). установа.Просветни гласник“. да није осуђиван правоснажном пресудом за испиту за лиценцу. физичку и дат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем здравствену способност за рад са децом подноси само изабрани степену и врсти образовања. 52/11 и 55/13) и Правил- предмета Цртање. да има психичку. Пријаве слати поштом или лично доставити на конкурса.аутентично тумачење ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“ и 68/15). да кандидат није осуђиван секретаријату школе или на телефон: 016/785-234. поседовање психичке. приложених доказа морају бити оверене и не старије од 6 месе- курсу могу се добити код секретара установе и путем телефо. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на: 016/891-137. године године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године. Потпуном пријавом сма- тембра 2006. Фотокопије установа по службеној дужности. по пропису који је уређивао високо образовање до 10. по пропису који рење (не старије од шест месеци) подноси кандидат пре закљу- уређује високо образовање почев од 10. 8. Уз пријаву на стечено на студијама другог степена (мастер академске студије. 8 и чл. 016/891-137 гласник РС . за васпитача или струковног сарадника. оверен препис . тел. Ближе информације о кон. конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књи.мастер академске студије. фотокопију дипломе о стеченом образовању. Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног доку- степена . породиљског боловања након стеченог одговарајућег образовања. 120 ЗОСОВ-а („Сл.09. преглед кретања у служби са биографским подаци. траће се пријава која у прилогу садржи документа којима кан- поседовање дозволе за рад (лиценце). у року од 8 дана од дана Директор објављивања овог конкурса. Наука и образовање ЛЕСКОВАЦ УСЛОВИ: Општи услови су утврђени чл. уз испуњеност 16206 Косанчић осталих услова. а уверење да кандидат није осуђиван правоснажном ко кандидат није стекао средње. Уверење да лице није осуђивано прибавља или на основним студијама у трајању од најмање четири годи. разматрање.rs . ци. дидат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу.2016. 72/09. бр. септембра 2005. бр. правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. односно стручном испиту. гласник РС“. специјалистичке Наставник српског језика и књижевности академске студије и специјалистичке струковне студије). године чења уговора о раду. Неблаговремене и УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће високо образовање непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.09. да има држављанство ма. Васе Смајевића 16 вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 15/13). ОСНОВНА ШКОЛА вања и васпитања. више или високо образовање пресудом за кривична дела утврђена у чл. специјалистичке академске мента оверена печатом код надлежног органа. гласник РС“. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидат подноси сле- на период од четири године дећу конкурсну документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми. предата у року утврђеном конкурсом. по про- на одређено време до краја школске 2015/2016. 016/827-692 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена. Национална служба за запошљавање • www. вама система образовања и васпитања. 120 и 121 Закона о основама система образовања и Наставник ликовне културе и изборног васпитања („Сл. студијама у трајању од Шеф рачуноводства три године или више образовање) и најмање десет година рада на одређено време до повратка раднице са у предшколској установи на пословима васпитања и образовања. 55/13. 10. Лекарско уверење да имају психичку.

Пријаве слати на горенаведену адресу. 016/223-430 предвиђене Законом о раду. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и нене евиденције. да има држављанство Републике Србије. | Број 657 | 41 . тел. у складу са Европским системом преноса бодова (уве. по пропису који је уређи- за кривична дела утврђена у чл.2019. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано. доказ замене одсутне запослене преко 60 дана о образовању из психолошких. да кан- вама система образовања и васпитања. дидат испуњава услове за наставника пољопривредне школе за подручје рада пољопривреда.васпитач. уверење о држављан. да имају одговарајуће образовање у складу са законом УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника. да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). физичке и здравствене спо- копије приложених доказа морају бити оверене и не старије од собности за рад са децом и ученицима.gov. Конкурс траје 8 дана у установи на пословима образовања и васпитања након стече- од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи- у разматрање. физичку и здравствену способност почев од 10. да има психичку.01. психичка. обуку ству (оверена фотокопија. производња и прерада хране. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА не. да кандидат није закључења уговора о раду. 016/843-205 не старија од шест месеци). одго- рење или други одговарајући документ о положеном испиту из варајуће више образовање. Лекарско уве. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно. не старије од шест месеци). пре на способност за рад са децом и ученицима. педагога и психолога. ног одговарајућег образовања. поседовање психичке. за ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе. за пријем у радни однос на одређено време ради му о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања. физичку и здравствену спо- Васпитач на одређено време до повратка запослене са собност за рад са децом и ученицима. физичка и здравстве- рење је потребно када одлука о избору постане коначна. 16230 Лебане. Нишка 65 УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове. оригинал или оверена копија тел. више или високо образо. извод из и положен испит за директора школе. Цара Душана 68 ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од повратка запослене са боловања дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи. студијама у трајању од три годи- уколико кандидат није стекао средње. са 60% радног времена. педагошких и методичких дисци. да нису осуђивани правоснажном пресудом у трајању од најмање четири године. септембра 2005.12. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању. а најдуже до 15. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). другог степена (мастер академске студије или специјалистичке стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним струковне студије).nsz. у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву разматрати. држављанство Републике Србије. функције директора.09.rs испиту. 2 извршиоца плина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у УСЛОВИ: одговарајуће образовање: предшколска академија за установи. на одређено време до повратка запослене са боловања ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 16000 Лесковац. оверену фотокопију о положеном стручном www. године. доказ о положеном испиту из српског . Фото. Цара Душана 78 них и уверење о држављанству. да има држављанство Републике Србије. педагош. 120 став 1 године тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.2005. септембра 2005. Доказ о здравственој способности Професор математике подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће васпитања. односно одговарајуће високо обра- педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном зовање на студијама првог степена (основне струковне студије стручном испиту. да има дозволу за рад (лиценца). на одређено време до ваности прибавља установа. тј. или основне академске студије). образовање васпитача или VI степен стручне спреме.2016. знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад. године или на основним студијама за рад са ученицима. чл. најмање 5 година рада матичне књиге рођених (оверена копија). не или на студијама другог степена (мастер академске студије) вање на српском језику. а податке о (не)осуђиваности за осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у наведена кривична дела школа ће службено затражити из каз. по пропису који уређује високо образовање школама. СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ ОСТАЛО: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рође- 16230 Лебане. Наука и образовање пропису који је уређивао високо образовање до 10. да имају психичку. вао високо образовање до 10. кандидат мора да има образовање из психолошких. односно радну биогра- „За конкурс“. ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. и васпитања. уверење из МУП-а (не старије од шест Бесплатна публикација о запошљавању 20. Уз пријаву са Васпитач кратком биографијом. испиту за лиценцу). фију. уверење о држављанству. тања. годи. да није осуђиван правос. стручних сарадника и помоћних наставника на период од 4 године у средњим стручним школама. оверен препис/фотокопија дипло- ме о стеченом образовању. а доказ о неосуђи- са 50% радног времена. у складу са Законом о основама система образовања језика по програму одговарајуће високошколске установе. да кандидат није осуђи- 6 месеци. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија. Ближе Професор енглеског језика информације на број телефона: 016/843-767. не старија од 6 месеци). и то: да су држављани Републике Србије. 120 вања огласа. са назнаком: кандидат подноси: биографске податке. потврду о радном стажу у области образовања. Законом о основама система обра- зовања и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне Директор спреме наставника. кандидат је обавезан да приложи: дипло.

са 25% Напомена: лекарско уверење (у којем ће бити назначено да је радног времена. доказ да кандидат има образовање Наставник енглеског језика из психолошких. кандидати треба да испуњавају Посао се не чека. године ким системом преноса бодова.Радо- ван Ковачевић Максим“ Лебане. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. васпитач и стручни сарадник јесте сходно члану 59 став 14 Закона о основама система лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студија- образовања и васпитања. врши се претходна провера психофизичких способности канди- ком о степену и врсти образовања наставника који изводе обра. Правилник о врсти стру. Лице из става 2 Наставник математике и 3 наведеног закона мора да има образовање из психолошких. да имају психичку. а најдуже до повратка радника са неплаћеног одсуства ОСТАЛО: извод из матичне књиге рођених. Поред ових посебних услова предвиђених Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко- ли и Правилником о систематизацији радних местра у ОШ . оверен препис дипломе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од ду услова примењују се Правилник о систематизацији радних дана објављивања у публикацији „Послови“. године.2016. стручни сарадник. а утврђивање неосуђиваности МУП-а за наведена кри- вична дела прибавља школа након истека рока за пријављивање УСЛОВИ: Прописани Правилником о врсти стручне спреме кандидата. године на (основне академске. у пријави назначе контакт телефон. са 20% радног на високошколској установи у току студија или након преноса времена. а пре закључења угово- породиљског одсуства и одсуства ради неге детета ра о раду.2016.08. односно струковне студије). Цара Душана 76 коме се остварује образовно-васпитни рад. године. са 22. дата. адресу. система образовања и васпитања (уверење високошколске уста- а најдуже до повратка раднице са породиљског нове) или доказ да је кандидат у току студија положио испите из одсуства и одсуства ради неге детета педагогије или психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу.2016. У погле.nsz. вилником о степену и врсти образовања наставника који изводе ве неће бити узете у разматрање. да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама образовања и васпитања: У уста- Наставник физике нови образовно-васпитни рад обављају: наставник. прописано Правилником о врсти стручне испит за директора школе. Правилни. по пропису који уређује високо образовање од 10. на одређено време до пису који је уређивао високо образовање до 10. односно до 31. у складу са прописима којима се до краја школске 2015/2016. са назнаком: „За конкурс“. 8 Закона о основама система образовања и васпитања. уверење суда о неос- Наставник ликовне културе уђиваности за наведена кривична дела (не старије од 6 месеци). на одређено време вања током читавог живота. Изузетно. односно до уређује високо образовање.08. године. педагошких и методичких дисциплина стечено за рад у издвојеном одељењу.мастер студије. године. на одређено време до краја школске бодова које подносе лица из члана 8 ст. Пра- дана објављивања конкурса. односно до 31. за рад у издвојеном одељењу у Кљајићу. Непотпуне и неблаговремене прија. назнаком: „За конкурс“. 30 бодова и шест бодова праксе у установи. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. септембра 2005.01.08. наставник и васпитач јесте лице са стеченим најдуже до краја школске 2015/2016. Програм за стицање образовања из става 4 овог закона реализује високошколска установа у окви- Наставник разредне наставе ру акредитивног студијског програма или као програм образо- за рад у издвојеном одељењу. у складу са Европс- односно до 31. Наставник.2016. Пријаву слати на адресу: ОШ чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи „Радован Ковачевић Максим“. године. да имају држављан- „РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“ ство Републике Србије (не старије од 6 месеци). 15/2013). године или на Наставник информатике основним студијама у трајању од најмање четири године. године.2016. а најдуже до повратка раднице са када одлука о пријему постане коначна. Правилник о врсти стручне спреме наставника и непотпуне пријаве се неће разматрати. врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизо- гласник РС . васпитач и на одређено време до повратка радника са функције.gov. имају одговарајуће образовање према Закону о основама обра- Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи зовања и васпитања. повратка радника са места помоћника директора. 31. да нису осуђивани правоснажном пресудом ОСНОВНА ШКОЛА за кривична дела утврђена у чл. 11/2012. на одређено време до педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол- повратка радника са места помоћника директора. а најдуже до повратка ма другог степена . године. уверење о држављан- ству.rs . ској установи у току студија или након дипломирања од најмање најдуже до краја школске 2015/2016. 2 и 3 Закона о основама 2015/2016. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. Пријаве слати на горенаведену образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи. септембра 2005. 16230 Лебане. и опште услове за заснивање радног односа предвиђене Зако- ном о основама система образовања и васпитања и Законом о посао се тражи раду.Просветни гласник“ бр. по про- са 25% радног времена. и то: да кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. 42 | Број 657 | 20. уверење надлежног суда да није осуђиван за наведена Законом о раду и одредбама Правилника о врсти стручне спре- кривична дела (не старије од шест месеци). Неблаговремене и места у школи. године. Лекарско уверење ме наставника и стручних сарадника у основној школи.08. ваних поступака. Наука и образовање месеци). са и стручних сарадника у основној школи из изборних програма. У току поступка одлучивања о избору кандидата наставника и стручних сарадника у основној школи.20% радног времена. 120- 122 и чл. физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. знају језик на 16230 Лебане. специјалистичке академске запосленог са радног места директора школе студије или специјалистичке струковне студије.. на одређено време до краја лице психофизички способно за рад са ученицима) подноси се школске 2015/2016. године.2016. одговарајућим високим образовањем на студијама првог степе- односно до 31. Национална служба за запошљавање • www. Цара Душана 76. Кандидати су обавезни да стручних сарадника у основној школи. студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за пријављивање је 15 дана од спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.08.

Наставник хигијене са здравственим зовања и васпитања. сертификат да је кандидат прошао програм са негом (4 часа). да има психичку. гласник РС“. повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета ОСТАЛО: Пријаве са документациојом слати на адресу установе. 55/2013) и Правилником о врсти стручне ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“ спреме наставника. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре преко 60 дана закључења уговора о раду. УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа пред- виђених Законом о раду. услови из чл. извод из матичне књиге рођених Наставник практичне наставе . хирургије са негом (4 часа). у радни однос може да буде примљено НИШ лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. васпитач. у разматрање. позна. Наука и образовање ЛОЗНИЦ А УСЛОВИ: II степен стручне спреме: возач Б и Ц категорије и здравствена способност за рад. извод из матичне књиге педијатрије са негом (2 часа) рођених (оригинал или оверена фотокопија). у року од 8 дана од дана објављивања огласа. да испуњава услове из члана 120 Закона о 36300 Нови Пазар. оверен Наставник географије препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању.лиценце. 018/4804-827 нажном пресудом за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора. кинезитерапије (3 часа). лекарско уверење (доставља изабрани кандидат Васпитач у припремном предшколском приликом закључења уговора о раду). бр. Генерала Јуришића 3 (4 часа). оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). извод из матичне на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета књиге држављана (не старији од шест месеци. 72/2009. да кандидат МЕДИЦИНСКА ШКОЛА има дозволу за рад. уверење да није осуђиван програму правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. извод из матичне књиге зуба. на одређено време до фотокопија). Косанчићева бб основама система образовања и васпитања. оверену фотокопију извода из матичне књиге рође- них/венчаних. у року од 8 одсуства ради неге детета дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати УСЛОВИ: више образовање. 8 и 120 Закона о основама система обра. хистологије (2 часа) Педагошки асистент на одређено време до повратка запослене са на одређено време до 31. васпитањем (10 часова). 120 на одређено време до повратка раднице са став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи- породиљског одсуства и одсуства ради неге детета тања (прибавља установа).2016. 52/2011. физичку и здравствену спо- 18220 Алексинац. у складу са законом. Уз пријаву доставити: овере- ну фотокопију сведочанства. оригинал или оверена за 76. кинезиологије (1 час). Наставник здравствене неге на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ Наставник микробиологије са епидемиологијом 15300 Лозница.30% радног времена. Мишићева 1 собност за рад са децом и ученицима. Дринска 7 воле. да није осуђивано правос- тел. специјалне на одређено време ради замене одсутног запосленог рехабилитације (2 часа). односно одговарајуће високо обра.08. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 020/332-981 да уз пријаву на конкурс доставе: уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 8 и 120 Закона о основама породиљског одсуства и одсуства ради неге детета система образовања и васпитања. основа масаже (1 Спремачица час). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и сертификата. Кандидат уз пријаву треба да ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦРВЕНКАПА“ достави: оверену фотокопију дипломе. физикалне терапије преко 60 дана (3 часа) и прве помоћи на одређено време до повратка запослене са УСЛОВИ: основна школа. фотокопију возачке доз- 15318 Мали Зворник. патологије (8 часова). обуке за педагошког асистента. физикалне терапије (3 часа). оригинал или ове- рена фотокопија). интерне медицине вање ромског језика. 015/882-122 клиничке медицине (3 часа). за 40% радног времена. на одређено време до пис/фотокопију доказа о поседовању дозволе за рад . Кандидати су дужни тел. оверен пре. зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или НОВИ ПА ЗАР на студијама другог степена (дипломске академске студије мас- тер. уверење да је кандидат положио стручни испит. Возач за транспорт хране и дистрибуцију односно испит за лиценцу. године породиљског одсуства и одсуства ради неге детета УСЛОВИ: услови из чл. Бесплатна публикација о запошљавању 20. најмање средња стручна спрема. специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије). фиксна протетика држављана (не старији од шест месеци. уверење о држављанству (не старије на одређено време ради замене одсутног запосленог од 6 месеци). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. основа тел. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.морфологија (оригинал или оверена фотокопија). повратка запослене са породиљског одсуства и Пријаве са документацијом слати на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Наставник инфектологије са негом (2 часа).01.2016. | Број 657 | 43 .

а то су: поседовање одговарајућег високог говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ванредни професор за ужу научну област жен испит за директора школе. дидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу.01. Уз пријаву кандидат мелиорације) или доктор техничких нака (област хидротехничке подноси: биографске податке. обука и поло. оверен препис уве- рења о положеном стручном испиту. заштита и коришћење вода на дужност.мастер академске студије. Ако је последњи дан конкур. наука (област ботаника).rs . године). рачуна се дан пријема пошиљке од стране поште. Канди- дати ће бити обавештени о одлуци школског одбора у року од 8 Доцент или ванредни професор за ужу дана од дана именовања.gov. Нови Сад су који утврђује високо образовање почев од 10. да кандидат није осуђиван 2 извршиоца правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. испиту за лиценцу. оригинал или оверену фотокопију дипломе. докторат психолошких нау- ка. препис дипломе о завршеном школовању. 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи- тања. по пропи. предата у року утврђеном конкурсом. УСЛОВИ: доктор техничких наука (област рачунарство и инфор- матика). научну област Рачуноводство и економика физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици.00 до 16. Пријаву са Директор наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати на период од 4 године могу послати на адресу: Факултет за спорт и туризам . Ботаника сног рока за пријем пријаве недеља или дан пријема. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи. однос. научна област Психологија Доцент или ванредни професор за ужу на одређено време научну област Фитофармација УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Национална служба за запошљавање • www. кандидат треба да испуњава и услове утврђене Зако. као и да се пред надлежним тел. најмање ручје рачуноводство или економика пословања). по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сваког радног дана. поседовање психичке. научну област Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава НОВИ СА Д УСЛОВИ: доктор пољопривредних или економских наука (под- ручје рачуноводство или економика пословања) УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ Доцент или ванредни професор за 21000 Нови Сад.rs информациони системи Наставник у звање ванредног професора. УСЛОВИ: доктор пољопривредних или економских наука (под- тања. Наука и образовање ГИМНАЗИЈА ТУТИН из матичне књиге рођених. Под потпуном пријавом УСЛОВИ: доктор пољопривредних или природно-математичких сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кан. септембра Ванредни или редовни професор за ужу 2005. тада се као дан пријема рачуна дан Ванредни професор за ужу научну област пријема пошиљке од стране поште. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област заштита биља). списак објављених научних радова и достави саме радове. са назнаком: „За конкурс“. Поред наведе- них услова. Небла- (високо образовање). 7. 021/530-633 ужу научну област Информатика и e-mail: informacije@tims. о конкурсу се могу добити на бројеве телефона: 021/530-633 и ном 59 Закона о основама система образовања и васпитања 021/530-231. Радничка 30а. Уколико је пријава предата препоручено путем поште. оверен мелиорације. Ванредни професор за ужу научну област но положеном испиту за директора установе. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе. од 8. Нови Сад. Ближа обавештења се могу добити у управи школе или путем телефона: 020/811-148. поље друштвено-хуманистичких наука. геодезија). педагошком раду из одговарајуће научне области. Законом о раду и Статутом Факултета научну област Анатомија. држављанство Републике Србије. 020/811-148 органима не води кривични поступак против кандидата. пољопривредних газдинстава ма. Доцент или ванредни професор за ужу ном о високом образовању. Ветеринарска микробиологија и заразне преглед кретања у служби са биографским подацима (необавез. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: радну физиологија животиња биографију. доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). непостојање законом утврђених сметњи за избор.ТИМС. Информације УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове прописане чла. јула 18 да није осуђиван за кривична дела. са назнаком: „Конкурс за директора“. Благовременом пријавом сматра се пријава која је УСЛОВИ: доктор ветеринарских или медицинских наука. Радничка 30а тел. у року УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област пољопривредне од 15 дана од дана објављивања конкурса. извод 44 | Број 657 | 20.2016. уверење надлежног државног органа 36320 Тутин. Мандат траје од дана ступања Уређење. образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система обра- зовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ другог степена . године или основне студије у трајању од најмање 4 године. септембра 2005. болести животиња но). након стеченог одговарајућег образовања. дозвола за рад (лиценца). хистологија и за спорт и туризам. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ демске студије или специјалистичке струковне студије. специјалистичке ака. уверење о држављанству.00 часова.nsz.edu. потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима које је обављао.

физика и биофизика УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер уређење вода) или УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука (област метеоро. | Број 657 | 45 . УСЛОВИ: доктор пољопривредних. струке електротехника Хербологија и рачунарство. Пријаве дос- тављати на адресу: Универзитет у Новом Саду .аут. оплемењивање биљака и семенарство УСЛОВИ: пољопривредни или природно-математички факултет (област биологија. на одређено време од 3 године Асистент за ужу научну област УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. гласник РС“. 97/2008.Пољопривредни Асистент за ужу научну област факултет („За конкурс”). зоологија). факултет техничких наука (хидротехнички смер). УСЛОВИ: доктор природно-математичких наука из области хемије или биохемије. 21000 Нови Сад.метеоро- логија и моделирање животне средине. Сарадник у настави за ужу научну област Асистент за ужу научну област Ратарство и повртарство Виноградарство УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер ратарско повртарски). биографске податке. 100/2007 Асистент за ужу научну област . ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако- ном о високом образовању („Сл.2016. Асистент за ужу научну област Ветеринарска микробиологија и заразне Доцент за ужу научну област Исхрана болести животиња животиња УСЛОВИ: факултет ветеринарске медицине. Трг Доситеја Обрадо- Пољопривредна техника вића 8. 89/2013 и 99/2014). них наука (област сточарство). УСЛОВИ: пољопривредни факултет (воћарско виноградарски смер). Асистент за ужу научну област Зоологија Доцент за ужу научну област Генетика. шумарски факултет или архитектон. ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ке) или факултет техничких наука (одговарајућег смера). услови прописани чланом 72 Закона о високом Бесплатна публикација о запошљавању 20. Сарадник у настави за ужу научну област Доцент за ужу научну област Уређење. УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област заштита биља). 93/2012. Трг Доситеја Обрадовића 6 тел. УСЛОВИ: пољопривредни или природно-математички факултет. ских наука (област исхрана животиња). репродукција и биотехнологија животиња Доцент за ужу научну област Хемија и биохемија УСЛОВИ: пољопривредни факултет (област сточарство или вете- ринарска медицина). бр. Асистент за ужу научну област матичких наука (област генетика). 44/2010. правни или пољопривредни факултет Електроенергетика (агроекономски смер). Рок Хортикултура и пејзажна архитектура за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. медицински или УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор ветеринар. ски факултет (одговарајуће области). доктор наука из интердисциплинарне области . Оплемењивање. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави дока- УСЛОВИ: пољопривредни. 21000 Нови Сад.01. заштита и коришћење вода Метеорологија. као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Сарадник у настави за ужу научну област Статистика Асистент за ужу научну област Геодезија УСЛОВИ: економски. 2 извршиоца УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер пољопривредне техни. зе о испуњености услова по овом конкурсу. логије). грађевински факултет (геодетски смер). биотехничких наука (област генетика и оплемењивање биљака) или доктор природно-мате. пољопривредни факултет (област ветеринарске медицине). 021/485-2068 Асистент за ужу научну област Економија Сарадник у звање асистента за ужу област УСЛОВИ: економски. 76/05. тум. природно-математички или пољопривред- УСЛОВИ: пољопривредни факултет (одговарајућег смера) или ни факултет (агроекономски смер). научне и стручне радове. Асистент за ужу научну област Хирургија Доцент за ужу научну област Фитофармација УСЛОВИ: факултет ветеринарске медицине или пољопривредни факултет (област ветеринарске медицине). Наука и образовање УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука или доктор пољопривред.

2016. струке електротехника и рачунарство. књиге и саме радове. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни приложити и доказ о нострификацији. 5.I дипломи. струке регионалне поли. биографију. за клиничке предмете општим актима Универзитета у Новом Саду. сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. Докази о испуњености усло- адресу. медицинских наука. оригинале или фотокопије радова и публикација. Хајдук Вељкова 3 Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област Aрхитeктoнскo-урбaнистичкo Наставник за избор у звање ванредног планирање. Статутом Универзитета у Новом Сарадник у звање асистента за ужу област Саду. Спремачица но Факултета техничких наука.01. стручне спреме у вези са сервирањем или припремањем хране. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања. месеци). оверену фотокопију уверења о држављанству РС. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ но Факултета техничких наука. Доказ о некажња- Урбанизам и планирање регионалног вању прибавиће Медицински факултет службеним путем. оверене фотокопије диплома и додатка односно стручна оспособљеност за сервирку. списак објављених науч. Трг Жарка Зрењанина 7 Електроенергетика тел/факс: 013/741-300 са 10% радног времена. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат- УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. односно Факултета доказ о радном односу у здравственој установи која је настав- техничких наука. Нови Сад. оригинални извод из матичне књиге рођених. рати. односно Факултета УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Услови се доказују приликом пријема у радни них радова. Сарадник у звање асистента за ужу област доказе о њиховом објављивању. 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс. рад (српски језик). 2. дана објављивања у публикацији „Послови“. 4. однос. услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду.gov. Наука и образовање образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду. прецизан назив уже области и датум УСЛОВИ: 1. Пријаве слати на горенаведену однос и проверавају се у току рада. фотокопију личне карте и доказе о испуњености услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и услова конкурса: оверене копије диплома. оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 степен стручне спреме (завршена основна школа). архитектонске струке. док доказ под тачком отворен 15 дана од дана објављивања а за сараднике 7 дана од 3 прибавља сама школа. на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана. списак радова и публикација (у два примерка). Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању. које није старије од 6 месеци. Правилником о ближим условима за избор у звање настав- Архитектонско-урбанистичко планирање. одговарајуће образовање: за сервирку .nsz. са 30% радног времена ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у рад- ни однос (навести звање. пуног (15 сати) услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду. односно струч- www. са назнаком: „За конкурс“. на база Медицинског факултета. однос. научни степен доктора техничких наука. Статутом Медицинског факул- пројектовање и теорија тета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставни- на одређено време од 3 године ка. ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Сарадник у звање асистента за ужу област 26220 Ковин. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију сведочанства о завршеном основ- ном образовању и васпитању за оба радна места. уверење физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици- ма.rs . услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду. ПАНЧЕВО но Факултета техничких наука. aрхитeктoнскe струке. доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. са: краћу биографију. свим дипломама стеченим у иностранству потребно је РС. доказ да је стекао основно образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 46 | Број 657 | 20.II степен објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкур. није подигнута оптужница или поднет оптужни пред- лог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној основама система образовања и васпитања. радно време краће од УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом из суда да против кандидата није донето решење о спровођењу за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о истраге. а под благовремене и потпуне пријаве. Комисија ће разматрати само ва под тачкама 1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 21000 Нови Сад. за спремачицу .nsz.rs ној оспособљености за сервирку. са 70% радног времена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. тике и развоја. Национална служба за запошљавање • www.gov. на одређено време од 3 године Сервирка 3 извршиоца на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. да су држављани дужности. ника Универзитета у Новом Саду. Конкурс за наставнике ће бити тачком 2 пре закључења уговора о раду. 3. Прија- развоја ве са документацијом подносе се писарници Медицинског факул- на одређено време од 3 године тета у Новом Саду. пројектовање и теорија професора за ужу научну област на одређено време од 1 године Неурологија на одређено време 5 година. психичка. однос. а за сервирку и доказ о стеченом II степену стручне спреме. за сваки конкурс посебно. Хајдук Вељкова 3.

године или завршене основне повратка раднице са боловања студије у трајању од најмање четири године. Послови сервир. 11/2012 и 15/2013). и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења угово- ра о раду.српски језик и лингвистика. Наставник српског језика и књижевности са 55% радног времена. године ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ Пирот УСЛОВИ: завршене студије другог степена . године психичкој. у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 26000 Панчево. књижевности и језика. 120 став 1 тачка 3 Закона о УСЛОВИ: Општи услови су прописани чл. а доказ о испуњености овог услова прибавља школа Лекарско уверење о Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23. Душана Петровића Шанета 11 „Послови“. физичку и здравствену способност за рад са породиљског одсуства децом и ученицима. мастер професор биоло- односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо.просторни планер. професор српском језику које је приложено као доказ под тачком 1 сматра за српскохрватски језик са јужнословенским језицима. сор географије и историје. Наука и образовање установе (сведочанство о завршеној основној школи издато на фесор српскохрватског језика и опште лингвистике. дипломирани вања радног односа на радном месту сервирке изабрани канди. да зна језик на коме се остварује образовно-вас- писани чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања питни рад. у складу са европским системом преноса бодова. уверење о држављанству Републике Србије (не ста- на горенаведену адресу. септембра 2005. године. оригинал или оверена фотокопија). Лица која су стекла лог за југословенску књижевност и српскохрватски језик. специјалистичке академске студије или специјалистичке Професор географије струковне студије. Пријаве на конкурс доставити на адресу: Основна шко- ла „Мирослав Антић Мика“ Панчево. професор српског језика и српске књижевности. рођених (на новом обрасцу). извод из матичне књиге држављана (не старији (признаје се диплома). професор.студијски програми: српски језик и књижев- ност. Рад у школи се одвија цима. а послови спрема. мастер професор јези- се узимати у разматрање. извод из матичне књиге са назнаком: „За конкурс“. фије. септембра 2005. у складу са здравственим и језик са општом књижевношћу. професор географије . Кандидат треба да има образовање 26000 Панчево. 331-380 на високошколској установи у току студија или након дипломи- e-mail: svetisavapancevo@sbb. про- Бесплатна публикација о запошљавању 20. српска филологија српски језик и лингвистика.rs рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у школи. по пропису који је уређивао високо образовање до 10. педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо- чне књиге рођених (оригинал или оверена копија). оверена фотокопија). бр. Кандидати који конкуришу за ски језик. срп- ОСНОВНА ШКОЛА ски језик. на одређено време до почев од 10.информатике.01. српска књижевност и језик. Уверење о некажњавању ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА школа прибавља службеним путем. гласник уверење о одговарајућој врсти и степену образовања . држављанство Репу- вама система образовања и васпитања.геогра- са општом књижевношћу.2016. Пријаве са потребном документацијом послати на ност. мастер филолог студијски програми: српски језик дат ће бити упућен и на обавезан здравствени преглед који је и књижевност. ка и књижевности . педагошких и методичких дисциплина стечено тел/факс: 013/318-859. страним језиком. професор српског јези. дипломирани географ . најмање 30 бодова и шест бодова праксе у школи. српски језик. мастер књижевности са јужнословенским књижевностима. дипломирани филолог српског јези. | Број 657 | 47 . физичкој и здравственој способности за рад са децом пониптава се у целости. професор. дипломирани филолог за књижевност и срп- чице са I степеном стручне спреме. професор се доказом о знању српског језика) и оверену фотокопију извода српскохрватског језика са источним и западним словенским јези- из матичне књиге рођених са холограмом. филологија модули: српски језик и српски језик и „СВЕТИ САВА“ компаративна књижевност. дипломирани профе- ка са јужнословенским језицима. дипломирани професор биологије и ка и књижевности са општом лингвистиком.мастер. дипломирани географ. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. професор српске географије. Душана Петровића Шанета 11 избор врши надлежна служба за послове запошљавања. професор југословенске књижевности са ке се плаћају са II степеном стручне спреме. Посебни услови су про. дипломирани филолог за српски језик и књижевност. основама система образовања и васпитања. Душана Петровића Шанета ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“ 11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће књижевности и језик са компаратистиком. Пријаве слати фотокопија. Непотпуне и кошколској установи у току студија или након дипломирања од неблаговремене пријаве неће се разматрати. доказ о познавању српског језика копију дипломе. мастер професор географије и информатике. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому. у складу са Европским системом преноса бодова. Војвођанска бб из психолошких. професор физике . српска филологија . оба радна места нека то у пријави изричито наведу. дипломирани географ . које се мењају сваке друге недеље. компаратиста.2015. професор српске књижевности и језика професор биологије . блике Србије. Пре засни.мастер академске студије.12. српска књижевност. односно наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. географ. профе- професор српског језика и књижевности. У радни однос Наставник разредне наставе може да буде примљено лице које има: одговарајуће образо- на одређено време до повратка запослене са вање. и општу књижевност. односно дипломирани филолог за југословенску у две смене. српска књижевност и језик са општом књижевношћу. словенску књижевност. ради замене одсутног ПИРОТ запосленог преко 60 дана. 8 и 120 Закона о осно. у року од 8 дана од дана објављивања. лошких. УСЛОВИ: професор географије. дипломирани филолог српске сор географије .Просветни гласник“. а најдуже до 31. мастер професор географије. рије од 6 месеци.08.мастер. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. Психолошку процену способ- ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“ ности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи 26000 Панчево.2016. српска књижев- прописима. по пропису који уређује високо образовање са 95% радног времена. односно дипломирани фило. извод из мати. доказ о стеченом образовању из психо- од 6 месеци. професор. гије и географије.оверена РС . српска горенаведену адресу. Уз пријаву доставити: оверену фото.географије. дипломирани професор географије и информатике. психичку. српска књижевност предвиђен за обављање тих послова.

мастер професор географије. физичку и здравствену курс за директора“. односно одговарајуће високо образовање године стечено на студијама другог степена (мастер академске сту- дије. 59. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ дије географије и информатике. Доказ о поседовању психичке. односно до 31. године. у складу са правилником којим је прописана врста најмање пет година рада у установи на пословима образовања образовања наставника и стручних сарадника у основној шко. чл. која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима за наставника грађанског васпитања. дипломирани географ. да има страни језик. Активна настава одлуке о избору. следећу документацију: извод из матичне професор језика и књижевности. мастер психолог. Учионица добре воље.психолог. са назнаком: „За кон- рајућу стручну спрему. Едукација за ненасиље. Речи су прозори и зидови. лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета има држављанство Републике Србије.gov. васпитача и струч- них сарадника. поред краће биографије. не старије од шест рани географ . у централној школи у Пироту владара 111. да зна језик на коме се ост- српски језик. мастер географ. потврду/уверење послодавца да има најмање 5 година вају услове за обављање стручних послова: социјални радник. на одређено време до краја даље: ЗОСОВ). географија. физичку и здравствену способност за рад са испитом. усавршавање и стицање звања наставника. 52/11.08. да има психичку. може и старији ако је тер. дипломирани педагог. Умеће комуникације.мастер. диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо- испуњава услове да изводи наставу из предмета историја. дипломирани школски педа. са холограмом). треба да ле. односно бавља школа службеним путем. вању и знању језика. има дозволу за рад наставника .педагог. времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Неблаговре- имају завршене основне академске студије студијског програма: мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. са положеним стручним да има психичку. Професор грађанског васпитања бр. Безбедно дете. Здраво да сте или која имају испит за директора у законском року.подноси изабрани кандидат. школске 2015/2016. Умеће одрастања. Рок за пријављивање је 15 завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпи. Интерактивна обука/тим. му обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС“. „СВЕТИ САВА“ сти или морала. односно на основним сту- гог . 55/13. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво- ра у трајању од најмање шест месеци или није правноснажном ОСНОВНА ШКОЛА пресудом осуђен за кривично дело против достојанства лично. дипломирани педагог . педагога и психолога. Неблаго- тања на одговарајућој високошколској установи. 2 и чл. да ски психолог . односно испитом за лиценцу у области образовања. са 65% радног времена. месеци). по пропису који је општи смер или смер школске психологије. године. професор психологије. Додат- не информације могу се добити путем телефона: 010/362-163.лиценцу. гласник РС“. лично код секретара школе или поштом. на адресу: ОШ „Вук Караџић“. оверену фотокопију на одређено време до повратка одсутног радника. дипломирани геог.мас. 35/15 . односно дипломирани мастер. способност за рад. а пре закључења уговора о раду. достављена. Саве Немањића 2 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.rs . су дужни да.2016. у скла. Култура критичког миш. сматраће се комплетном.2016. године Директор на период од 4 године УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о програ- УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду. професор географије. 8 ст. Документација кроз учење. Наука и образовање академско звање мастер. по пропису који уређује високо образовање смер или смер школске педагогије. мастер педагог. дијама у трајању од најмање четири године. књиге рођених (не старији од шест месеци. мастер филолог. односно до 31. 18300 Пирот или у просторијама секретаријата шко- 48 | Број 657 | 20. године. рада у установи у области образовања и васпитања након стече- дефектолог. општи струковне студије).аутентично тумачење и 68/15. септембра 2005. образовање у складу са чл. мастер овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одгова. уверење о држављанству РС. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. логопед и андрагог. а изабрани кандидат биће у обавези да положи тављање и занемаривање деце. да није осуђиван правноснажном пресудом дипломирани педагог. специјалистичке академске студије или специјалистичке УСЛОВИ: професор педагогије. 72/09. број кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће 11/10). Дебатни клуб. у складу са прописом којим се уређује стално стручно испиту . Злос.2016. ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду. на горенаведену адресу. за наставника те врсте школе и подручја рада. двоп- редметне студије биологије и географије или двопредметне сту. (лекарско уверење) . савладала програм обуке за извођење наставе из ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности из казнене евиденције при- предмета грађанско васпитање за одговарајући разред. Национална служба за запошљавање • www. уколико су остала документа уредно љења. уверење да се против кандидата не води ду са правилником којим је прописана врста образовања настав. Буквар дечијих права. професор географије. по коначности ски рад. лица која испуња. кандидата без доказа о положеном испиту за директора школе Чувари осмеха. не старије од 6 ника и стручних сарадника у основној школи. односно уверење о лог. у складу са правилником којим је прописана врста варује образовно-васпитни рад.08. дипломирани школско-клинички психо. септембра 2005.01. да има држављанство Републике Србије.nsz. 18320 Димитровград.мастер. Лица могу да изводе наставу ног одговарајућег образовања. извод из матичне Наставник музичке културе књиге рођених. Уз пријаву на конкурс кандидати образовања наставника и стручних сарадника у основној шко. уверење да није осуђиван. почев од 10. 010/362-163 Педагошки асистент на одређено време до краја школске 2015/2016. дипломи. у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања. уверење о положеном стручном уколико су. дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. дипломирани психолог. Српских 35% радног времена. доставе у оригиналу или у ли. са дипломе или уверење. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству. дипломирани социјални радник. дипломирани психолог . ли. дипломирани школ. кривични поступак (од основног и вишег суда. да зна 18300 Пирот. године. лице које месеци. лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета положеном стручном испиту за педагога или психолога. децом и ученицима. за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ. да раф. уређивао високо образовање до 10. Кирил и Методи 12 тел.лиценцу.

профил руски језик). стручној спреми. дипломирани музичар . дипломирани музичар . дипломирани музиколог. дипломирани црквени музичар (педагог. да имају држављанство Републике рођених.оргуљаш. односно дипло- ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ мирани филолог за руски језик и књижевност.кратка биографија. дипломирани музичар . специјалистичке академске студије или специјалстичке на одређено време до повратка одсутног радника.контрабасиста.Про- светни гласник“.музиколог. да . психич- УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат доставља: диплому о стеченом ку. у издвојеном одељењу у ПРИЈЕПОЉЕ Косаничкој Рачи УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор. извод из матичне књиге рођених.музички педагог. да кандидат има пси- културе. Нова бб СОМБОР тел/факс: 020/741-207. физичку и здравствену способност за рад са децом. мастер професор језика и књижевности (студијски програм или Професор разредне наставе главни предмет .композитор. са струковне студије) .соло певач. професор црквене музике и појања. Вука Караџића 54 туси). Уз пријаву приложити диплому о степену стручне спреме. уверење о држављанству. дипломирани музичар на коме се остварује образовно-васпитни рад. дипломирани музичар . дипломирани музичар . дипломи. Кладница (студијски програм или главни предмет . уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или тел. на одређено време ство. у складу са законом. да канди- 25% радног времена. мастер филолог 36310 Сјеница. дипломирани музичар . трајању од најмање четири године. васпитања. | Број 657 | 49 . бр. Педагог за физичко васпитање дипломирани музичар .гитариста. етномузиколог.педагог.диригент. пријаве неће се разматрати. дипломирани музи.саксофониста. дипломирани музичар .05. дипломирани музичар . дипломирани професор солфеђа и музичке физичког васпитања.перкусиониста. радно искуство у . дипломирани музичар . физичку и здравствену способност за рад са децом и учени- образовању којом доказује да испуњава услове у складу са Зако. гласник РС .харфиста. Непотпу. дипломирани музичар . да има држављанство Републике Србије. професор солфеђа и музичке уговора о раду. дипломирани музичар . Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене Србије.педагог. а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Пра- до повратка раднице са породиљског одсуства. дипломирани музичар хичку.трубач. дипломирани музи. на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и мирани музичар . да спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. дипломирани блике Србије.виолиста. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична ном о основама система образовања и васпитања и Правилни.васпитач.пијаниста. дипломирани музичар . односно одгова- рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне Наставник српског језика и књижевности струковне студије или основне академске студије) у трајању од на одређено време до повратка одсутног запосленог три године или на студијама другог степена (мастер академске преко 60 дана Бесплатна публикација о запошљавању 20. без обзира на радно иску- у издвојеном одељену Урсуле.чембалиста. у одељењу у Крупцу дат има психичку. појац и диригент хора).тубиста.2016. уверење о држављанству Репу- чар . или одговарајуће високо образовање на основним студијама у деониста. цима. дипломирани музичар . Наука и образовање Наставник музичке културе студије. дипломирани диригент. оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој музичар .хорниста.кларинетиста. дипломирани музичар . у складу са законом. дипло. физичку и здравствену способност за рад са децом. 15/2013): академски музичар. Лазе Костића 3 УСЛОВИ: одговарајуће више образовање. струци од најмање 1 године. наставник музичке ке академске студије или специјалистичке струковне студије) културе. дипло. ПРОКУПЉЕ рани флаутиста. дипломирани музичар нова. .виоли.флаутиста. године сарадника у основној школи и Законом о основама система обра- зовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање. дипломирани музичар .профил руски језик). дипломирани музички педагог. извод из матичне књиге ма образовања и васпитања. да зна језик ниста. Уверење да лице није осуђивано прибавља уста- културе. специјалистич- чар . дипломирани музичар за медијску област. музиколог или музички 18430 Куршумлија теоретичар). 11/2012. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања огласа. завршен факултет спорта и чар . дипломирани ком. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична УСЛОВИ: Потребна документација: молба . 027/389-150 оверена фотокопија). Наставник руског језика на одређено време до повратка запослене са не и неблаговремене молбе неће се разматрати. дипломирани етномузиколог. породиљског одсуства. дипломирани није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чла- музичар .тромбониста. а вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних најдуже до 03. мастер музички уметник (сви професионални ста. Лекарско уверење се подноси пре закључења мирани музичар .обоиста. 744-877 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО Васпитач ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 25000 Сомбор. Молбе са потребним документима слати на адресу школе или предати лично код секретара школе. мирани музичар . УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог позитор. професор музичког васпитања. и стручних сарадника у основној школи („Сл. ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: фаготиста.виолончелиста. стечена одговарајућа стручна зовања и васпитања. мастер теоретичар уметности (професионални ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ статус: музички педагог. дела утврђена у чл. дипломирани музи. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАСЛАЧАК“ 36310 Сјеница. дипломирани музичар .бајаниста.01. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. да има држављанство Републике Србије. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе- ком о степену и врсти стручне спреме. степена (дипломске академске студије мастер.2016. дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра- оверена фотокопија дипломе.акор. дипло.

дипломирани физичар за општу физику. гије.мастер физике . опреме. наставни смер. (6) мастер социолог. до повратка запосленог са неплаћеног времена. на одређено време ради замене преко одсуства 60 дана. (17) дипло. (14) дипломирани физичар . филозофије. (3) професор филозофије и социологије.примењена физика и информати. мирани политиколог. наставу и друге облике савладаном Интегралном програму обуке за остваривање функ. (2) професор социологије и и васпитања. смер индустријска физика. на мађарском наставном језику. 20/2004.професор физике . Лице за физичар за теоријску и експерименталну физику.астрономије. за општеобразовне и стручне предме. 20/2007. (4) мастер професор фило- 24000 Суботица. (20) дипломирани физи- чар . 3/2007. током трајања првог изборног периода и програма основног образовања одраслих. (3) мастер филозоф. 2/2009. смер међународно-политички. (6) мастер социолог.rs . (11) ти претходно завршене основне академске студије из области дипломирани физичар .мастер медицинске физике. (12) дипломирани права. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања гије. (2) професор социологије и (22) дипломирани физичар . 4/2009. неос- уђиваност правоснажном пресудом за кривична дела наведена УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. (1) професор социоло- мирани физичар . (4) УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. замене преко 60 дана. односно дипломирани социолог. времена. Београдски пут 126 зофије. времена.мастер физике . наставни смер.теоријска и експериментална физика . Уколико школа конкурсом не 50 | Број 657 | 20. са 17% радног бити узете у разматрање. доставе сви горенаведени документи ће се сматрати непотпуним.примењена и компјутерска физика . гласник РС“ бр. 10/2002.01.мастер. (8) дипломирани физичар . 8 Закона о основама система образовања и васпитања. (4) дипломирани чар за примењену физику.медицинске физике. доказ о испуњава услове за ово радно место. (6) дипломирани физи. 4/2003. Уз пријаву кандида. 11/2008. Социологија (15) дипломирани физичар . на одређено време ради замене преко на мађарском наставном језику. (10) дипло. (1) професор социоло- у чл. филозофије. мирани физичар . дипломирани астроном. односно дипломирани социолог. (5) мастер правник. Пријаве уз које се не ди и професор марксизма.gov. (5) дипломирани политико- Лице из тачке 14) које је стекло академско звање мастер мора лог за друштвено-политичке односе. (2) дипломирани професор СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА филозофије. Наука и образовање УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: заснује радни однос са лицем које испуњава услове из тачке 1) до држављанство Републике Србије. наставни смер.мастер. 24). (7) професор физике за средњу шко. (23) мастер физичар. Рок за пријаву је 8 дана од објављи. ти треба да приложе оверене фотокопије докумената: уверење Уколико школа конкурсом не заснује радни однос са лицем које о држављанству. претходно завршене основне академске студије социологије. (5) дипломирани политико- Правилником о врсти образовања наставника који остварују лог за друштвено-политичке односе. Уколико школа конкурсом не заснује радни 2015/16. Лице наставни план и програм функционалног основног образовања из тачке 6) које је стекло академско звање мастер мора имати одраслих. Пријаве се могу школи доставити 60 дана. током трајања првог изборног мирани професор физике . 1/2008. 4/2008. из тачке 6) које је стекло академско звање мастер мора имати ким програмима из области физике.2016. 9/2009 и 3/2010) Социологија и чл. смер техничка физика. (3) професор филозофије и социологије. савладан Интегрални програм обуке за оствари. основној школи („Сл. Физика на мађарском наставном језику. годину. (24) мастер професор физике.мастер.информатичар. (2) дипломирани физичар. 17/2007. на одређено време ради замене преко вања у публикацији „Послови“.хемије . (4) дипло- вање функционалног основног образовања одраслих предвиђен мирани политиколог. Национална служба за запошљавање • www. (3) дипломирани астрофизичар. дипломирани физико-хемичар. (13) дипломирани физичар . ово радно место које је стекло академско звање мастер мора има- мирани физичар за примењену физику и информатику. (3) дипломирани политиколог. 6 Правилника о условима у погледу простора. Пријаве које се доставе након горенаведеног рока ће се сматра. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће на мађарском наставном језику. (18) дипломирани периода запосленом на радном месту директора професор физике . смер астрофизика. (1) дипломирани прав- дипломирани инжењер физике. мет Физика може да изводи и: професор физике . професор физике . (1) професор филозофије. дипло- врста стручне спреме: висока или друга прописана Правилни. наставу те: и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Фило- зофија може да изводи и професор филозофије и социологије. током трајања првог изборног периода лично или препорученом пошиљком. психичка. образовно-васпитног рада за предмет Социологија може да изво- ционалног основног образовања одраслих. ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у дипломирани инжењер електротехнике. (5) ник.хемије.мастер.мастер. (19) дипломирани школе физичар . 2/2007. (4) дипло- ка . (16) са 29% радног времена. политиколог. Лице имати претходно завршене основне академске студије на студијс. 3/99. 8/2008. Лице за ово радно место које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске сту- Расписује оглас за избор наставника за текућу школску дије филозофије. диплому о стеченој стручној спреми. Филозофија ти неблаговременим. са 9% радног 60 дана. са 19% радног наставних средстава и степену и врсти стручне спреме настав.мастер. 6/2008.информатике .мастер. лу. (21) дипло. однос са лицем које испуњава услове за ово радно место. односно дипломирани филозоф.nsz. који је донео министар просвете.мастер. 4/2007. на одређено време ради дипломирани физичар . физичка запосленом на радном месту директора школе и здравствена способност за рад са децом и ученицима.метеорологије. (9) дипломирани (6) дипломирани политиколог за међународне послове. на одређено време ради замене преко ника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана 60 дана. (2) професор социологије. степен стручне спреме пропи. наставу и друге облике образовно-васпитног рада за пред- сан чл. односно дипломирани социолог. 5/2005. 6/96. током трајања првог изборног периода запосленом на радном месту директора школе УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: (1) професор физике. УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.истраживач. запосленом на радном месту директора школе СУБОТИЦА УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. са 75% радног Устав и права грађана времена.

септембра 2005. (подноси се пре закључења уговора о раду). тра интернистичког смера. виши медицински техничар. струковна медицинска сестра. Речи су прозори и зидови. Култура критичког миш.блок чл. уверења о држављанству. цински техничар. Безбедно дете. виша (6) дипломирани политиколог за међународне послове. ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима социјална заштита. виша медицинска сес. виша медицинска сестра хируршког Уколико школа конкурсом не заснује радни однос са лицем које смера. Учионица добре воље. године или на основним студијама здравствене неге. УСЛОВИ: VI. са чланом 8 став 4 Закона да имају образовање из психолошких. тра хируршког смера. вао високо образовање до 10. до 31. (12) организатор здравствене неге. на одређено време ради и васпитања (прибавља школа). (3) одговарајуће специјализације. социјална заштита. Лице треба да има прет- испуњава услове за ово радно место. (9) виши меди- усавршавање и стицање звања наставника. до повратка запосленог са сарадник који је у току студија положио испите из педагогије неплаћеног одсуства и психологије или је положио стручни испит. (4) виша медицинска сестра. виша медицинска струковне студије). Умеће комуникације. (14) дипломирана меди- која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука цинска сестра. тања на одговарајућој високошколској установи. односно испит за лиценцу. виша медицинска сес. VII/1 степен стручне спреме. струковна медицинска сестра. тра . у складу са Европ- са 19% радног времена. Умеће одрастања. Хирургија са негом .техничар. (7) виша медицинска сестра интернистичког сме- лико су. средњим. (10) виша медицинска сестра. VII/1 степен стручне спреме: (1) доктор медици- ва услове за наставника одговарајуће стручне школе. медицинска сестра. на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана. Злос. виша медицинска сес- УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. виша медицинска доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни сестра . мастер политиколог. (11) струковна них сарадника. VII/1 степен стручне спреме. (4) дипломирани медицинска сестра.блок са 17% радног времена. на одређено време ради са 49% радног времена. (2) лице не. доказ у складу завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпи. виша медицинска сестра.вежбе 30 бодова и шест бодова праксе у установи. Буквар дечијих права. специјалиста струковна медицинска сестра. виша медицинска сестра хируршког ве. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања са 7% радног времена. мента: захтев за заснивање радног односа са биографијом. (3) специјалиста доктор медицине које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе. организатор здравствене неге. мастер медицинска сестра.2016. | Број 657 | 51 . односно дипломирани социолог.антрополог. струковна медицинска ник. (1) дипломирани прав. васпитача и струч. васпитач и стручни замене преко 60 дана. године. специјалиста струковна (3) дипломирани политиколог. треба да има претходно стечено средње ски рад. наставу и друге облике ходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и образовно-васпитног рада за предмет Социологија може да изво. Наука и образовање претходно завршене основне академске студије социологије. Наведена лица могу да изводе наставу уко. Лице треба ти претходно завршене основне академске студије из области да има претходно стечено средње образовање у подручју рада права.01. у трајању од најмање четири године. кроз учење. организатор почев од 10. виши медицински техничар. (6) виша медицинска сестра одбране и заштите. мастер медицинска сестра. виша медицинска сес- ово радно место које је стекло академско звање мастер мора има. (5) мастер правник.техничар. наставни смер. по пропису који уређује високо образовање сестра. на одређено време ради ским системом преноса бодова (наставник. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у Здравствена нега . до повратка запосленог са ше да наставник јесте лице које је стекло одговарајуће високо неплаћеног одсуства образовање: на студијама другог степена (мастер академске сту- дије. смер међународно-политички. организатор рад. године неплаћеног одсуства УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Здраво да сте. Лице треба да има прет. (5) дипломирани етнолог. сестра. Активна настава образовање у подручју рада здравство и социјална заштита. Грађанско васпитање Прва помоћ . ди и професор марксизма. на одређено време ради са 9% радног времена. специјалиста струковна медицинска сестра. (8) виша медицинска сестра хируршког смера. августа замене преко 60 дана. сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона). до повратка запосленог са замене преко 60 дана. Изузетно. Едукација за ненасиље. VII/1 степен стручне спреме. у складу са прописом којим се уређује стално стручно ра. (4) етнолог . на одређено време ради замене преко 60 дана. лекарско уверење да има психичку. виши медицински техничар. дипломирана медицинска сестра. специјалистичке академске студије или специјалистичке УСЛОВИ: VI. оригинал уверења о држављанству или оверену фотокопију смера. виша медицинска сестра општег смера. по пропису који је уређи- дипломирана медицинска сестра.техничар.техничар. ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа доку- љења. савладала програм обуке за извођење наставе из медицинска сестра. Чувари осмеха.вежбе Устав и права грађана са 25% радног времена. током првог изборног периода неплаћеног одсуства запосленом на радном месту директора школе УСЛОВИ: VI. се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом виша медицинска сестра општег смера. (2) доктор стоматологије. (15) мастер медицинска сестра. здравство и социјална заштита. септембра 2005. УСЛОВИ: VI. Лице за медицинска сестра интернистичког смера. место. или која имају гинал дипломе или оверену фотокопију дипломе. у складу са чланом 121 став 7 Закона доказује се стеченим здравствене неге. Интерактивна обука/тим. ори- тављање и занемаривање деце. (2) професор социологије. вишим или високим образовањем на језику на коме дипломирана медицинска сестра. педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол- ској установи у току студија или након дипломирања од најмање Здравствена нега . (5) професор виша медицинска сестра . општег смера. до повратка запосленог са 2016. из тог језика по програму одговарајуће високошколске устано- тра интернистичког смера. Члан 8 став 2 Закона регули- замене преко 60 дана. (13) спе- предмета грађанско васпитање за одговарајући разред. виша медицинска сестра општег смера. послове наставника уметничких и стручних предмета у музич- Бесплатна публикација о запошљавању 20. односно цијалиста струковна медицинска сестра. Дебатни клуб. подтачка 4-15. (1) лице које испуња. Лице за ово радно за наставника грађанског васпитања.

Лице из тачке 16) које је стекло академско о избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата звање мастер мора имати. вања. информационе системе и технологије. Директор матичне високошколске установе. односно одсе. физичку и здравствену способност за рад са децом васпитача у стручним школама („Сл. које упућује на претходну психолошку процену способности за ни математичар за рачунарство и информатику. инжењер електротехнике и рачунарства.rs . 52 | Број 657 | 20. Београдски пут 126. да има држављанство Репу- холог . и то за стицање средњег образовања и васпитања у тро. 10) које се не образују наставници са одговарајућим образовањем професор технике и информатике. 9) дипломирани економист. тверско инжењерство и рачунарске науке). односно о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по дипломирани инжењер организације за информационе системе завршетку конкурса. сви смерови. оригинал уве- рења о држављанству РС. запошљавања применом стандардизованих поступака. стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. доказ да знају језик на коме се ост- ка и васпитача у стручним школама („Сл. педагошких и методичких дис- замене одсутне запослене преко 60 дана циплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања. система образовања и васпитања. 25) мастер дизајнер годишњем и четворогодишњем трајању. та Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године. 20) мастер информатичар. кандидат треба да испуњава и следеће услове: да са 50% радног времена. 23) мастер професор технике и врсту образовања наставника општеобразовних предмета.професор информатике. Психолошку процену способности за ни инжењер електротехнике. Наставник рачунарства и информатике на мађарском наставном језику. 12) дипломирани информатичар.мастер пословне информатике. Трг Лазара Нешића 9. а у децом и ученицима.мастер. 8/2015).Про. може да обавља и лице са одгова. матрање. 6) рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове дипломирани инжењер електронике. на одређено време ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: ове- ради замене одсутне запослене преко 60 дана рену копију дипломе о стеченој стручној спреми. 13) дипломирани инфор- рајућим образовањем из члана 8 става 3 Закона. оверену копију потврде високошкол- УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања ске уставнове да имају образовање из психолошких. Пријаве са доказима доставити на адресу школе: Техничка 8) дипломирани инжењер информатике. на одређено време ради има образовање из психолошких. дипломирани педагог .Просветни глас. Члан 8 став 3 матичар . послове наставника рачунарства вишем или високом образовању на језику на коме се остварује и информатике може да обавља: 1) професор информатике. 7) дипломирани инжењер за информационе системе. дипломирани школски пси. што доказују потврдом издатом од стране запошљавања применом стандардизованих поступака. савладало програм рачунарства и информатике у „ИВАН САРИЋ“ трајању од најмање четири семестра. огласа.gov. 21) мастер мета. вична дела утврђена у чл. У поступку одлучи- и рачунарства. односно дипломирани вања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата математичар. Пријаве са биографијом и доказима о из области рачунарства и информатике (од тога најмање један испуњавању услова огласа доставити на адресу школе. 24) мастер инжењер организационих наука (сту- них сарадника и васпитача у стручним школама за сва подручја дијски програм Информациони системи и технологије или Соф- рада. 24000 Суботица.Математика или Теоријско рачунарство. гласник РС . образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по про- односно дипломирани информатичар. Лекарско уверење о здравственој способ- или дипломирани инжењер организационих наука. Уверење ци. у оквиру завршених студија. 16) дипломирани професор информатике . Пријаве доставити на следећу адресу: Средња медицин. у складу са Европским системом преноса бодова. блике Србије.nsz. информатике. 5) дипломира. положе- које упућује на претходну психолошку процену способности за них најмање пет предмета из области рачунарства и информати- рад са децом и ученицима. односно дипломира. 2) професор математике граму одговарајуће високошколске установе). бр. 11) дипломирани математи- из члана 8 став 2 Закона. Правилник о 18) дипломирани професор технике и информатике . смер рачунарство и информатика. 17) на (основне академске. сви смерови. односно одсеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве се оквиру завршених студија има положених најмање пет предмета неће узети у разматрање. ПАК ни инжењер рачунарства. и методичких дисциплина. информатика и квантна економија. 24000 Суботица.Математика или за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове Теоријско рачунарство. са наз. 19) мастер математичар. по ТЕХНИЧКА ШКОЛА пропису који је уређивао високо образовање до 10. 3) професор математике. статистика и инфор. бр. педагошких наставника општеобразовних предмета. одсеци за ности доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о информационе системе. чар. да зна језик на коме се остварује образовно-вас- питни рад.мастер. Наставу и друге облике обра- доноси одлуку о избору наставника у року од осам дана од дана зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика добијања резултата психолошке процене способности за рад са може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер. школа „Иван Сарић“.педагог. односно струковне студије). студијама дипломирани информатичар . струч. мастер педагог. септембра 2005. Национална служба за запошљавање • www. 4) дипломира. економска статистика и информа. раду. да није осуђиван правоснажном пресудом за кри- ник“ бр. Трг Лазара Нешића 9 ОСТАЛО: У складу са чл.2016. од најмање 30 бодова и шест бодова праксе УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања у установи. 15) дипломирани информатичар одговарајућим високим образовањем на студијама првог степе. степену и врсти образовања наставника општеобразовних пред. светни гласник“. да наставника из општеобразовних предмета. стручних сарадни. стручних сарадника и има психичку. . године.Просветни гласник“. у трајању од три године или вишим образовањем.01.пословна информатика. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама рани педагог. 8/2015). 22) мастер инжењер гласник РС . наставник јесте и лице са стеченим чар . гласник РС . Наука и образовање кој школи и одређених стручних предмета у стручној школи. рад са децом и ученицима. смерови: 450129. из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или наком: „За конкурс“. 8/2015) прописује степен и информационих технологија. за матика или статистика. 8 и 120 Закона: поред одговарајућег Педагог образовања. и ученицима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз- тика. 24000 Суботица. варује образовно-васпитни рад (диплома о стеченом средњем. професор педагогије. У поступку одлучивања медија у образовању. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предме- ска школа. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављи- кибернетско-организациони. 14) дипломирани информати- Закона регулише да изузетно. послове педагога може да обавља: дипломи. Психолошку процену способности два предмета из једне или две следеће области .мастер. у року од осам дана од дана објављивања две следеће области . у року од осам дана од дана истека ке (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање рока за подношење пријава.мастер. економска статистика и кибернетика.

Информације на број телефона: 031/552-576.09. 015/7786-881 тел. 3/10 и 11/12). доказ из тачке 3 прибавља школа. на одређено време до повратка радника са 20/07. да образовања имају држављанство Републике Србије. фотокопија). 8 став 3 овог до повратка запослене са породиљског одсуства и закона. по пропису оригинал или оверена копија). ске студије или специјалистичке струковне студије). на одређено време до краја школске године (31.2016. дипломирани физичар.српски језик. УЖИЦЕ 55/2013. основама система образовања и васпитања. доказ о испуњености услова из тачке (31. за 59% радног времена 1. за 10% радног времена да има психичку.кућна путем. дену адресу. уверење о држављанству (оверена фотокопија. извод из матичне књиге рођених који уређује високо образовање почев од 10. Осеченица. Професор физике ник“ бр. графију.01.2005. за васпитача. бр.) Бесплатна публикација о запошљавању 20. 3/99. а матички факултет. 3/07. односно да има образовање из психолошких. дужност директора предшколске установе може да обавља и Планиница. 8/08. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци. 017/815-051 да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђе- не Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. Рок за пријављивање на конкурс је 15 предвиђених Законом о раду. Сурдуличких мученика бб 6 бодова праксе у установи. физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 4/08. а испуњеност услова из тачке 3 школа прибавља службеним Професор разредне наставе . 1/08. 52/2011. | Број 657 | 53 . године или (оригинал или оверена фотокопија). пису који је уређивао високо образовање до 10. Кандидати уз пријаву треба да доставе: кратку био- УСЛОВИ: 1. 4/03. на одређено време до краја психолошку процену способности за рад са ученицима. приме- ном стандардизованих поступака. да није осуђиван правоснажном пресудом УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. 11/08. завршен природно-мате- за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о матички факултет. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у Професор пољопривредне групе предмета разматрање. као и Правилником 31000 Ужице. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (овере. Пријаве слати на горенаве- на основним студијама у трајању од најмање 4 године. са назнаком: „За кон- курс“. Крчмар и Толић. Градска 1 о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни- тел. специјалистичке академ. обуку и положен испит за одсуства са рада ради неге дедета директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа одговарајућег образовања. 9/09. гласник РС . држављанство РС.Просветни гласник“. физичку и здравстве- ну способност за рад са ученицима. да имају психичку. 6/08. Кандидати морају имати одго- Професор грађанског васпитања варајућу стручну спрему према важећем Правилнику о степену са 23% радног времена. 3. 4/07.Просветни глас. 35/2015 . Испуњеност школске године услова из тачке 2 доказује се приликом пријема у радни однос. 5/05.2016. смер физика. тако што се додаје: за рад у издвојеним одељењима Брежђе.аутентично тумачење и 68/2015): да имају одговарајуће образовање (прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“ о основама система образовања и васпитања.09. односно 1а. Наука и образовање ШАБАЦ ВАЉЕВО ДОПУНА ОГЛАСА ОСНОВНА ШКОЛА ПУ „СЛАВА КОВИЋ“ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“ Богатић 14202 Рајковић тел. на одређено време лице које има: одговарајуће образовање из чл. на одређено време до краја и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ- школске године ној школи („Сл. по про. да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама В РА Њ Е система образовања и васпитања („Сл. Професор математике на фотокопија).2016. 031/552-765 ка у основној школи). у складу са ЕСПБ. Пријаве на конкурс са потпу- ном документацијом доставити на адресу. 1а. дозволу за рад. пре закључивања уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. 8 и 120 Закона о основама система обра- зовања и васпитања („Сл. гласник РС . кандидати треба да испуњавају дана од дана објављивања.08.2005. да знају језик на коме са 20% радног времена. гласник РС“. услове предвиђене чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 10/02. године. 6/96. коју ће школске године извршити надлежна служба за послове запошљавања. звање: професор математике. 014/68-469 Оглас објављен 13. диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена гог степена (мастер академске студије.2016. 17/07. гласник РС“ бр. 52/11 и 55/13). 20/04. на одређено време до краја школске године не старија од 6 месеци). 4. одговарајуће високо образовање: на студијама дру.). 2/09. 2.01. године у публикацији „Послови“ Наставник енглеског језика допуњује се у делу који се односи на услове. педагошких ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ 17530 Сурдулица. функције.08. кандидат треба тел. на одређено време до краја се остварује образовно-васпитни рад . У поступку одлучивања о избору наставника директор настава ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну са 30% радног времена. да нису осуђивани правос- Професор техничког и информатичког нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 2/07. завршен природно-мате- кандидат који буде изабран. број 11/2012 и 15/2013). 72/2009.

на одређено време до са јавношћу) или филозофском факултету (одсек журналистика). да има држављанство Републике Србије. специјалистичке академске студије торских студија и који је претходне нивое студија . 120 и 121 Закона о основама сис- тема образовања и васпитања. мање 8. године. уверење суда осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у да кандидат није под истрагом) треба да испуњавају и услове чл.2016. звање: дипломирани инжењер пољопривреде. гласник РС“. односно на одређено време до повратка раднице са испиту за лиценцу). да испуњава услове у складу са Пра- факултет. у скла. бр. способност за стручни и Наставник енглеског језика наставни рад и који испуњава опште услове за звање и рад на на одређено време до повратка запослене са високошколским установама. ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским подацима доставе: оверен препис или оверну фотокопију дипло- ОСНОВНА ШКОЛА ме о стеченом образовању и доказ да имају образовање из пси- холошких. као и услове предвиђене у чл. рење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. радове из области за коју се расписује конкурс. 62 став 4-5 одржавања трудноће.односи са 33. Уве- УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања. Предавач у ужој научној области Педагогија. у складу тел. на докторске студије. 62 је положио стручни испит. извод из матичне књиге рођених. Омладински трг 1 испиту за лиценцу. Национална служба за запошљавање • www. (српски) на коме се остварује образовно-васпитни рад. 72/09. да има образовање из члана 8 ст. 52/11. за предмет Васпитна функција ОСНОВНА ШКОЛА медија „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ на одређено време 5 година. физичку на конкурс.gov. 99/2014). бр.33% радног времена. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника. Уз пријаву них поступака. Кандидат мора имати објављене стручне рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. одговарајуће високо обра.01. образовање којем је прихваћена тема докторске дисертације. односно о положеним испитима или овере- Професор албанског језика на фотокопија уверења о положеном стручном испиту. уверење о држављанству РС или извод из матичне књиге ВРШАЦ рођених. Уз пријаву кан- из психолошких. педа- гошких и методичких дисциплина (ако је наставник или стручни сарадник у току студија положио испит из педагогије и психо- ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА логије или стручни испит. васпитања. 72 Закона о високом образовању („Сл.филолошки или специјалистичке струковне студије). диплома или уверење о дипломирању. године или на основ. повратка запослене са породиљског одсуства и објављене стручне радове из области комуниколошких наука одсуства ради неге детета са темама из гореневеденог предмета. да кандидат има психичку. да зна језик стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. способност за ду са Европским системом преноса бодова .комуниколош- Наставник енглеског језика ке науке) или факултету организационих наука (одсек . сматра се став 4-5 и чл. 99/2014). по пропису који уређује факултет (енглески језик) завршио са просечном оценом нај- високо образовање почев од 10. 55/13. односно испит за лиценцу . 8 став 2 Закона о основама система обра. 017/815-250 мално научни назив магистар наука (VII/2 степен). 17523 Прешево од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. 11/2012 и 15/2013). Дринске дивизије 6 УСЛОВИ: У звање предавача се бира кандидат који има мини- тел. завршен пољопривредни образовања и васпитања. одсуства и одсуства са рада ради неге детета Асистент у ужој научној области Страни УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У звање асистента може бити изабран и кандидат који ним студијама у трајању од најмање 4 године. са 95% радног времена 6 месеци). физичка. УСЛОВИ: У звање асистента бира се кандидат који је студент док- на (мастер академске студије.аутентично тумачење и 68/15) на студијама другог степе. односно породиљског Закона о високом образовању („Сл. по пропису који је има научни назив магистра наука. доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној школи. гласник РС“. вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. односно магистар уметности уређивао високо образовање до 10. доказ о поседовању образовања из психолошких. 120 став 1 тачка 3 Националне службе за запошљавање. бр. 017/671-225 са ЕСПБ (потврда .уверење одговарајуће високошколске уста- нове о броју бодова.2005. психичка и здравствена способност Пре доношења одлуке о избору врши се претходна психолош- за рад са ученицима. педагошких и методичких дисциплина стечено на „СЕЉАМИ ХАЛАЧИ“ високошколској установи у току студија или након дипломирања Ораовица.2005. применом стандардизова- Закона о основама система образовања и васпитања.Просветни глас- ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова (пријава за учешће ник“. а према одредбама чл. држављанство РС.09. гласник РС“. да кандидат није осуђиван правоснажном ка процена способности за рад са децом и ученицима од стране пресудом за кривична дела утврђена у чл. уверење о држављанству РС (не старије од породиљског одсуства. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.наставник који је у стручни и наставни рад и да испуњава опште услове за звања и току студија положио испите из педагогије или психологије или рад на високошколским установама.09. а приправници могу засновати радни однос тел/факс: 013/832-517 без положеног одговарајућег испита). на одређено време 3 године зовања и васпитања („Сл. језици (енглески језик) зовање у складу са чл.доставља ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном 26300 Вршац. стечен на факултету политичких наука (одсек новинарство . гласник РС . односно испит за лиценцу. педагошких и методичких дисциплина стечено дидати прилажу уверење високошколске установе да су уписани на високошколској установи у току студија или након дипломи. 54 | Број 657 | 20. да није држављанству.nsz. Наука и образовање УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. уверење о и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 4 Закона о основама система бр. извод из матичне књиге рођених. за 10% радног времена 17530 Сурдулица. У школи се изводи настава на албанском језику. 35/15 . а према одредбама чл.rs .

општи смер или ности и судско уверење да се против њега не води кривични смер опште педагогије. Доказ о поседовању пси- тел.избор у звање и уговор о раду ће се закључити само са једним од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. извод из матичне књиге рођених (венчаних). Вршац. За радно место наставника верске наставе.аутентично тумачење и 68/15) и носе се директору Високе школе струковних студија за васпитаче Правилником о врсти стручне спреме наставника у гимназији и „Михаило Палов“ у Вршцу. под. ни и уметнички рад и да испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама. лог. особа са ли. Уколико је кандидат у току студија положио испите из педагогије и психологије или је УСЛОВИ: У звање асистента се бира кандидат који је студент положио стручни испит. став СРЕДЊА ШКОЛА 4-5 и чл. дужан је да докторских студија и који је претходне нивое студија . 8 став 2 и 3 Закона соналним досијеима који се чувају код послодаваца. 52/11. Наука и образовање Асистент у ужим научним областима Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о Уметнички предмети (музичка уметност) и држављанству. настав. бр. са потпуном документацијом. извод из матичне књиге рођених. 018/833-100 хофизичких способности и здравственој способности за рад са ученицима. на одређено време до тацију: оверене дипломе о завршеном школовању. уверење о ЗАЈЕЧАР држављанству (не старије од 6 месеци).01. иста ће бити о основама система образовања и васпитања („Сл. Кнеза Милоша 13 установе да су уписани на докторске студије.психо- поступак. високошколске установе. 030/463-391 ти кандидати са искуством у раду са хором и инструменталним e-mail: ssntesla@mts. 72/09. Бесплатна публикација о запошљавању 20. 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти запошљавању образовања наставника и стручних сарадника у основној шко. УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа у копију личне карте. Пријаве слати на горенаведену адресу. коју утврђује министар. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно- 18230 Сокобања. кандидат пријављује. са 50% радног времена. У звање асистента може бити изабран и да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће кандидат који има научни назив магистра наука. извод из матичне књиге држављана и фото. | Број 657 | 55 . односно испит за лиценцу. Проверу психофизичких способности врши на одређено време до повратка наставника са места Национална служба за запошљавање.академију достави потврду којом то доказује. дипломирани педагог . Уз пријаву кандидати прилажу уверење високошколске 19370 Бољевац. 26300 средњој стручној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве тар уметности којем је прихваћена тема докторске дисертације. поред горенаве. Подршка гласник РС“.2016. а најдуже до краја школске 2015/2016. оверену копију дипломе о стеченом образовању. доказ да има образовање из Педагогија (методика) психолошких. професор педагогије. Предност ће има. на адресу: Омладински трг 1. Пријаве на конкурс. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 35/15 . ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси. 62. подноси се пре закључења уговора о раду са изабра- Наставник разредне наставе ним кандидатом. неће бити разматране. гласник РС“. уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ кривична дела утврђена у чл. 72 Закона о високом образовању („Сл.rs саставима. способност за стручни. педагошких и методичких дисциплина стечено на на одређено време 3 године са могућношћу високошколској установи у току студија или након дипломирања продужења за још три године . применом стандардизова- помоћника директора них поступака. бр. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Митрополита Михаила 5 вама система образовања и васпитања. радну био. бр. на одређено време до повратка наставника са места директора школе Наставник верске наставе са 50% радног времена. тел/факс. повратка раднице са породиљског одсуства графију са библиографијом и радовима. гласник РС“. а према одредбама чл. на одређено време до повратка запосленог са места помоћника директора. Непотпуне и неблаговре- Наставник информатике и рачунарстава мене пријаве неће се разматрати. у складу са чл. дипломирани школски педагог . призната. дипломирани педагог. Рок за подношење пријава је 8 дана по објављивању кон- курса у публикацији „Послови“. у оригиналу или овере- ној фотокопији: доказ о прописаној стручној спреми. Педагог школе ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу докумен. Уколико кандидат није стекао уметности (музичка уметност) завршио са укупном просечном образовање на српском језику. Кандидатима који тражена документа већ имају у пер. научни. захтева се одговарајуће високо образовање: приложити и лекарско уверење о општој здравственој способ. са 75% радног времена. односно магис. инвалидитетом дених услова кандидат треба и да је на листи предлога тради- ционалних цркава и верских заједница. са Кандидат мора имати објављене стручне радове из области за назнаком: „Пријава на конкурс“ и навести радно место за које се коју се расписује конкурс. године УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом за заснивање радног одно- са испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. доказ да зна језик на коме се остварује образовно-вас- ОСНОВНА ШКОЛА питни рад. у обавези је да достави потврду оценом најмање осам. 72/09. 55/13. извод из матичне књиге рођених. „НИКОЛА ТЕСЛА“ 99/2014). у складу извршиоцем за обе уже научне области са Европским системом преноса бодова. Изабрани кандидат ће након избора у звање средњој школи.

Наука и образовање Посао се не чека. посао се тражи 56 | Број 657 | 20.01. Национална служба за запошљавање • www.rs .gov.nsz.2016.

године. На овај начин проширен је или црква. Телефон: 011/29 29 145 Адреса: Послови . а не Републичком фонду за пензијско и и има пребивалиште у Републици Србији. према важећим законским прописима оси- Верски службеници и свештеници делатност гурање по основу радног односа је приоритетно и пре- обављају у складу са црквеним прописима. због чега у том периоду осигураник може стављењу.bacevic@nsz. јуном исте године. О опредељеној круг осигураника самосталних делатности. такође. у току осигурања обавести Републички фонд за пен- дама удружења и попуњеним и овереним обрасцима зијско и инвалидско осигурање. да има стаж осигурања утврђен у трајању краћем од ско осигурање. на пример да није у радном односу) кој управи. Ова пријава истовремено значи и пријаву на У случају да се лице које је у обавезном осигу- здравствено осигурање. Уметници. почев од 1.gov. 11000 Београд e-mail: novine@nsz. ова лица стичу и својство осигураника. За свештеничку дужност обавезно осигурани или свештенике и верске службенике уплата доприноса за то право остварују на други начин? здравствено. а износ разлике између најни- носно врше свештеничку или верску службу. По упису у чланство. Доношењем декрета о по- временом. евиденцију. кида раније осигурање. четка обавезног пензијског и инвалидског осигурања Осигураник има обавезу да о свим променама за уметника.rs aleksandra. обавља самосталну делатност. пензијско и инвалидско осиурање врши се из буџета Републике Србије. Као и за верске службенике. а у служ. где се води и евиенција лица које те делатности обавља. постала же и опредељене основице уплаћује сам осигураник су обавезно осигурана. календарског. већ је својство оси- гураника утврђивано решењем.gov. почев од 2006. уметник са потвр. односно Пореска уп- конститутивно дејство и дан када је регистрован у рава умањује задужење за уплату доприноса за износ евиденцији удружења заправо представља и дан по. о уплатама. гурање. доприноси за умет- ног уметника и уколико лице испуњава прописане ус.2016. где ће му се регистровати пријава на оси. како би се благовре- М и МА треба да оде у надлежну организациону једи- мено регистровале одговарајуће пријаве у матичну ницу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. чак и у случају када су носе према основицама осигурања које не морају за самосталну делатност уплаћени доприноси. а на исти случају да се радни однос обавља са непуним радним начин се и разрешавају. доприносе уплаћују према то осигурање није било обавезно. Осигураник може да се определи и за зијско и инвалидско осигурање. Закључно основици обавештава се Пореска управа. односно упис у чланство.. у висини најниже ме- Променама прописа којима је било уређено пен- сечне основице. што уметнику омогућава и да рању по основу обављања самосталне делатности овери здравствену књижицу. До проблема може да дође у бу се постављају декретом црквених власти. ова лица могла су да плаћају задужење доприносима за пензијско и инвалидско доприносе за пензијско и инвалидско осигурање по осигурање и та основица не може да се мења у току уговорима који су им то осигурање обезбеђивали. Управо тај упис има навају се у основицу осигурања. односно има пословну способност и уметничку рања. | Број 657 | 57 . подноси захтев репрезентативном удружењу за утврђивање инвалидско осигурање.rs ОСИГУРАЊЕ УМЕТНИКА И СВЕШТЕНИКА Да ли су уметници и лица која обављају да одговарају њиховим оствареним зарадама. иако паралелно са запослењем и даље Уметници и верски службеници плаћају допри. У случају када уметник остварује и приходе по делатност обавља као једино или главно занимање (да уговору о делу или ауторском уговору. јула 1983. ПИТАЛИ СТЕ НАС. Бесплатна публикација о запошљавању 20. која и врши са 30. неку вишу основицу. односно верска заједница. уплаћен по пријављеној уговореној накнади.01. запосли.. није у пензијском и инвалидском осигурању по неком године пријаве о овим приходима предају се Порес- другом основу. лица која обављају делатности у култури. искључиво на захтев задужењима Пореске управе. Овако предате пријаве урачу- статуса. па им од тог дана тече и обавезно пензијско и инвалид. Законом о култури дефинисан је појам самостал. од.Национална служба за запошљавање Гундулићев венац 23-25/IV. али године. нике се уплаћују до висине најниже основице осигу- лове.

И упошљавамо 45 радника“.000 евра донације. како да остане у фирми. јер је годинама расла одговорност коју је преузимао. Отац Радиша је власник Марушка и наследници предузетничке радње. упошљава- ти генерације наше деце“. Татјана је управо у „АВМ механиксу“ стекла то Када је започињала посао. док су у 29 одсто кормило преузели наследници. То им је основни посао већ 25 година. Татјана Ђорђевић је са колегом Славишом Спа- зеће треба да иде“. уз помоћ невладине организације „Енека“ и „Филипа „Адижес института“ у Србији. Сви све радимо. а свега 2.nsz. У више од пет ми- лиона малих и средњих предузећа на Старом континету неће бити друге генерације која би наследила бизнис. средњих предузећа неће наследити друга нешто више од 25 година. Многи су у њима радили и пре него што су изашли из ђачких клупа. а ја винаријом. покренула ортачку радњу. Одлучују у ком правцу преду. није размишља. Бојан Спасић ради у производњи. а ја машине но је почео да преузима део обавеза. Мориса“.01. па и жеља ће преузети фирме које им родитељи остављају. (22) студира право.ПЛАТА Чак 69 одсто породичних фирми у нашој земљи још води прва генерација. „Када сам завршио технолошки факултет решио сам да обновим запостављену породичну традицију виноградар- ства и винарства. а ност. Све док се не појаве деца. каже Никола Младеновић Р асли су уз фирме.2016. али су свесни да имају предност у односу на своје вршњаке.винарству. 58 | Број 657 | 20. Син Раденко (23) дав.gov. Али је. Мање од једне деценије Тај трансфер с прве на другу генерацију није нимало лак и у послује 35 одсто породичних фирми. и одговорност велика. „Колега је добио 160. Имамо једну производну пекару и седам продајних места. Његова супруга Сузана ради у комерцијали. Већина синова и ћерки спремна је да крене утабаном стазом.5 одсто фирми воде унуци и унуке. У Србији послује нај- мање 32. набавци и у комерцијали.000 динара од бироа. Више од пет милиона европских малих и „Породичне фирме у Србији имају кратку историју. ком школовања. Овај проблем има европске размере. рад и љубав према предузетништву пренели смо и на своје „Сами оснивачи нису свесни да ће од свог започетог најмлађе. решио да се вра- ти дедином занимању . Ћерка Милица увели у праве предузетничке воде. Увелико преузи- мају породични посао. без обзира на друга образовања која су стекли то- бизниса направити породичан. поред пекарства. каже Никола Младеновић.000 породичних предузећа УМЕСТО ЏЕПАРЦА . Ма колико са стране деловало да нису пред великим изазовима. Подаци откривају да 69 одсто поро- дичних фирми у нашој земљи још води генерација оснивача.000 породичних предузећа и у највећем делу следи смена генерација. а највећи број ради много случајева може да буде и деструктиван“. године до данас покренула у породичној кући у Прељини код Чачка. а ја винаријом. оснивач и директор сићем. марљивост и непрекидан рад су нас из незапослености мајци помаже још од средњошколских дана. Њихова деца већ увелико раде у породичном предузећу. објашњава Алек- генерација власника сандар Грачанац.rs . а уместо џепарца ро. Татјанина ћерка Марија Узелац помаже мајци и брзо се укључује у посао. ла о стварању породичног предузећа. многи стрепе да ли ће сачу- вати успешне послове које су родитељи деценијама градили. каже Татјана. Упор- на Високој школи за пословну економију и предузетништво. Топаловић. Никола Младеновић је. прати произ- водњу. каже Раденко мање од 20 година. Завршио је економију за обраду лима у вредности од 2. мајка Драгана и супруга Марија се више баве пекарством. „Неготинци знају за СТР Матаљ по пекарама. Кравате радња је прерасла у породично предузеће и добила првог и ручно осликане мараме са њеним потписом обилазе свет. тако да чине свега десет одсто уку- пног броја малих и средњих предузећа“. Упошљавамо 45 рад- ника“. али и средстава Националне службе за запошља- Добар пример је посао који је Марушка Топаловић вање. који је у посао укључен већ са 15 година. и то пре свега по пекарама. Од 2010. пишу „Вечерње новости“. филозофијом тржиш- ног пословања и укрупњавања компанија. Сада „Испод великог храста и трава тешко расте. искуство. Мајка Драгана и супруга Марија се више баве пекарством. Наследници мисли да та одлука није била добра. пре две деценије. пензионера. Код њих дилеме нема. АКТУЕЛНО У Србији послује најмање 32. Европске државе помажу овим компанијама да проблем превазиђу различитим програмима менаџмента. међутим. право. Оно што нас краси јесте живети. Неготинци сигурно знају за СТР „Матаљ“. Никола Младеновић дитељи су им делили прве плате. Национална служба за запошљавање • www. Почео је од џепарца. Своје знање. координатор Форума малих и средњих предузећа Привредне коморе Србије. отац Радиша је власник предузетничке радње. каже Борис Вукић. кажу. Покренули смо винарију и производимо бела и црна вина.

међутим. а однедавно служби за запошљавање је у овој средњобанатској општини много тога учиње- земаља југоисточне Европе но на њиховом окупљању и афирмацији. Овај период је члан. сматра године Национална служба за запошљавање постала члан Жужана. јер омогућава „Ако овим законом спречимо само ставници радника нису. Сви подаци ће ради у иностранству. ИН МЕМОРИАМ Дом занатлија у Новом Бечеју након седам Радован Ристановић деценија поново место окупљања предузетника У Београду је 7. указао је Вулин. јануара 2016. дан образац који послодавац попуња- ка и социјална питања Александар ва. привремени рад у иностран. Један је од ос. године у Ужицу. Дипломирао је ворогодишња кроја- на Правном факултету у Београду 1975. Нема више потписивања уговора Вулин поручио је да ће тај пропис или анекса уговора у авиону. након губитка посла Био је директор Националне службе за запошљавање од 2004. по дана отворила је вцима. Радио је као чица Жужана Фар- стручни сарадник у органима Савезне управе СФРЈ на устав. где раде. Она сама не може да реши проблем незапослености. немамо времена да сами пратимо све што се дешава“. радници и послодавци буду придржа. чиме једну несрећу.. некадашњи директор Националне службе за запо- П шљавање и један од оснива. жења предузетника. маља југоисточне Европе. ко их је послао на рад. Редакција приземљу објекта. на којим су пословима ангажовани. до дипломатско за упућивање запослених на конзуларних представништава. до 2007. ти закон и контролисати послодавце да ће у примени бити ангажоване бројне на 8. борач. године и Виктимо. јануара. проблем. директор Инспектората за рад Србије.2016. заштите Законом о раду. уведен је је- министар за рад. можемо да кажемо да смо имали потпредседник Савеза самосталних безгранично да ради на одређено вре- зашто да пишемо овај закон“. ши на Тиси Захваљујући његовом ангажовању. каш из Новог Бечеја ноправним и радноправним питањима. како на локалу тако и у Републици. дузетника усмераваће на пројекте за помоћ будућим малим тељима Радована Ристановића. у иностранство. у ком периоду је дошло до значајних у текстилној индус- и квалитетних промена у раду НСЗ. Ако се нешто хоће или неће“. Објаснио је и да иницијативу за оцену уставности чла. привредницима. Свестан да НСЗ приватну радњу.. потпуности задовољни законом. после дуге и тешке болести ОПШТИНА ПОМАЖЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА преминуо Радован Ристано- вић. године. шта за то добијају… П римена Закона о условима и безбедности на раду.. Дом занатлија издаваће простор у стручних радова из области рада и запошљавања. аутобусу. јер обележила и интензивна међународна сарадња.000 до два милиона динара. године. па је 2006. безбедност послодавце који не пријаве држави „Тај члан дискриминише раднике наших радника у иностранству биће да шаљу раднике у иностранство. у продужавање рада на одређено. инспекција рада. формирани први транзициони центри. предлог занатлија о смањењу локалног пореза и укидању жења за радно и социјално право Србије. Дом занат- (CPESSEC) као и Асоцијације лија је након седам деценија поново место окупљања Удру- служби инспекције рада зе. Аутор је већег броја екстра зоне пословања. чеј каже да удружење предузетницима из овог краја значи Ристановић је био и директор Дирекције за робне резерве много. интензивиран рад са послода. ко их је морати да буду познати овде и на ос- послао на рад. очетком прошлог века у Новом Бечеју је радило око ча Регионалне асоцијације 350 занатлија. па радник који иде у иностранство може биру. нивача Европског покрета у Србији 1992. јер сматрају да није у складу са ли пријављују раднике који иду на рад инспекције. Бесплатна публикација о запошљавању 20. оне који раде у Србији. на којим су пословима нову њих ће радник одлучивати да ли ангажовани. формирани су и први „Мислим да је јако позитивно то што су урадили и бићу локални савети за запошљавање у Србији.01. а требно администрирање. Био је и члан председништва Удру. од који иду на рад ван земље у односу на знатно повећана. 60. а сву прикупљену ренту Удружење пре- „Послова“ изражава најдубље саучешће породици и прија. Локална самоуправа Новог Бечеја прихватила је и лошког друштва Србије. јер ће људи на једном месту моћи да реше евентуални Србије. неуморно је је једна од стотинак обилазио општине у Србији и разговарао са свим социјалним предузетника у варо- партнерима. Светске асоцијације јавних служби за запошљавање (WAPES) Владан Лалић из Удружења предузетника Нови Бе- и члан Управног одбора ове организације. Пред. Уведени су кориснички трији пре годину и сервиси и Позивни центар НСЗ. запошљавање. омогућити да се зна колико радника кад се пређе граница. рекао је Вуковић и изразио очеки- је Вулин отварајући округли сто о тој најављује да ће упутити Уставном суду вање да ће државни органи спроводи- теми у Палати „Србија“. данас их је три пута мање. Закони се стално мењају и потребни су нам савети. АКТУЕЛНО Већа безбедност наших радника у иностранству ЗА СИГУРНИЈИ РАД И ВАН ГРАНИЦА ЗЕМЉЕ Закон ће омогућити да се зна колико радника ради у иностранству. шта за то добијају. поручио синдиката Србије Душко Вуковић ме“. „Овим законом је укинуто непо- ство почела је 14. попут оне страшне у Си. Чет рдесет чет- Ристановић је рођен 1951. | Број 657 | 59 .. Законом су предвиђене казне за вали законодавног оквира. где раде.

Иако је у Србији прошле године 900 лекара добило посао. гија. казао је Векић. када је издато укупно 338 сертификата. чари оверавају лиценце. одсто педијатара има од 55 до 65 година. јер немамо повратну бији било неадекватно подмлађивање кадрова у одређеним информацију. медицинске сестре и техни. године. вановић сматра да су они који одлазе трајно или мисле да ће отићи млади лекари. на почетку каријере. чекају на посао. анестезија. што ми је било јако битно и врло сам задовољна. а то је око 950 захтева. То је тржишна прича на путу ка Европи“. цијализацију“. Др Јо. каже директорка Лекарске коморе ра Србије.2014. што неће угрозити здравстве- ни систем. потврђује пример Милице Цветковић. Иако сам се много. каже др Милица Цветковић. али и трансфузиологија. у Ле- карској комори тврде да то што су лекари сер- тификате узели. али за одређена Векић је најавио да ће наредних дана бити објављен списак са око 20 дефицитарних специјализација у Србији. Тај број је Векић и додао да Министарство здравља прати ситуацију није прави број људи који су заиста отишли у када је реч о броју издатих сертификата лекарима за пријаве иностранство. па- здравља Берислав Векић тологија и општа медицина. 2013. Највише су их тражили млади доктори на почетку каријере. на почетку каријере. затим радиоло- није адекватан броју оверених сертификата“. казао „Здравствени систем није угрожен. 29-годишње Београђанке која већ шест месеци ради у Ха- новеру. ли смо тај вакуум на путу подмлађивања наших лекара у одређеним областима“. и техничари оверавају лиценце.2016. студијска усавршавања.nsz. тако да број који одлази није адекватан броју оверених односно укидањем клиничког стажа од две године. а 2014. године 927 сертификата. 60 | Број 657 | 20.01. вања. они који дуго Сеоба белих мантила тренд је који погађа многе земље. Многи лекари. навео је Векић и додао да је у Ср- „Здравствени систем није угрожен. али за одређена студијска усаврша- „Променом правилника и смањењем клиничког стажа. хируршке гране . Директорка Лекарске коморе Србије др Он је истакао да од 2013. Више нисам могла да чекам. године постоји благи пораст Весна Јовановић рекла је агенцији „Бета“ да ЛКС издаје броја лекара који желе да овере своју лиценцу у Лекарској сертификате о добром гласу (Goodstanding сертификате) од 2012.како општа хирургија. они који дуго че- „Они који одлазе трајно или мисле да ће отићи су кају на посао. не- мају прецизне податке о броју лекара који су се запослили у Србије др Весна Јовановић иностранству. Да је српска лекарска диплома сигурна улазница за немачку медицину. да зависим од туђих одлука. не значи да су и напустили земљу. због изузетно високе старосне доби изабраних лекара“. као и они који дуго чекају на спе- не само Србију. „Одмах је почела специјализација. који су лекарима потребни приликом пријаве за рад у иностранству. много тру- дила. а 2. преузето је 927 сертификата О д почетка 2015. године Лекарска комора Србије издаје сертификате о добром гласу. Многи лекари. Национална служба за запошљавање • www. млади лекари. кардиохирургија. као и они који дуго чекају на специјализацију. с обзиром да велики број њих сам проналази послодавца. запослење није било чак ни на видику“. Није то прави број људи који су заиста отишли специјалистичким гранама. тако да број који одлази „Доминантно предњачи педијатрија.gov. медицинске сестре за рад у иностранству. у иностранство.rs . где 60 у иностранство. који су лекарима потребни приликом пријаве за рад у иностранству. Др Јовановић напомиње да Лекарска комо. године. на пример у педијатрији. посао.000 специјализацију. МИ И ЕВРОПА Све више лекара жели да оде из Србије ДОБАР ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ Од 2012. као ни Национална служба за запошљавање. рекао је државни секретар у Министарству здравља Берислав Векић агенцији „Бета“. У Бео- граду сам волонтирала нешто дуже од годину дана. Међутим. а 2. У Србији је прошле године 900 лекара добило „Податак од прошле године се поклапа с бројем од 2014. сматра државни секретар у Министарству васкуларна.000 специјализацију . смањи- сертификата“. године до данас Ле- карска комора Србије (ЛКС) издала је око 250 сертификата. комори Србије како би припремили и трасирали пут одласка године издато је 435.

ради и управо због тога као највећу терано вољни да помажу једни дру. остатак живота кајући се због онога оно у Европи.. То му није сметало да ост- вари своје циљеве и први велики успех са свега 21 годином. Лоаyлис се је имао свега 21 годину. рења својих циљева. EarnCoupon-а упакован у много већи циско. зуелног додатка пословном софтверу Док разговарамо о томе на ком ни. Док сте млади и још увек Након што је са својим партнером у гуће покренути посао из Србије и да је немате сопствену породицу једном тренутку проценио да пројекат страх од несупеха који сам осећао био апсолутна грешка“. не успе замисао из првог покушаја. Наред. није био упознат са терминологијом ове ин- дустрије. сасе- који су користиле америчке компаније. за „У окружењу са социјалистичком производ. у смислу да нису пре. три године касније имао је стално запослење и зарађивао четири просечне српске плате. Неуспех ваших примања. гово- клијената и значајно је проширио свој брости за покушај реализације те идеје. новом старт-апу EarnCoupon. зарађивао је четири просе- чне српске плате. старт-ап сцена у Србији прак- тично није постојала. нити могућностима добијања инвестиција. Раде је одувек желео нешто више. У сржи старт-апа што је можда могло да буде“.нешто није било како треба. Раде истиче да сви имају неке идеје од који покушавате да стигнете до циља лата. објашњава Раде.01. Раде примећује да је у Србији. а докле год настављате борбу. не мислим да Србија Сам производ не мора бити ино. Са друге стране. али недостаје хра. Три године касније имао је стално запослење. ограниченим капиталом остварујемо мора да лежи иновативност и могућ- *Извор: BIZLife Бесплатна публикација о запошљавању 20. „Схватио сам да је и те како мо. МОЈ ПУТ Радету Јоксимовићу није сметало да оствари своје циљеве и први велики успех са само 21 годином СВИ ИМАЈУ ИДЕЈУ АЛИ НЕ И ХРАБРОСТ Са 16 година продавао је услуге интернет презентација локалним фирмама. како би га неки окарактерисали.. или можда промените и сам циљ“. сви су ми. Плашимо се неус- гим питањима сматрам да су Срби преферира висок ризик у свему што пеха. ризиковао све што имам зарад оства- који планирате да пласирате на гло- балном тржишту. дите да ствари не функционишу. Србији је релативно висока. али се заборавља да девет од грешку. сулудо је бринути о Уколико покрећете високотехнолошки ризику било каквог типа. Могуће је да предузетништво ути. зик исплати. успех је само питање тренутка П ре неких шест-седам година. једноставног ви. рају на ’сигурност’ коју им пружа рад у „То је јако специфично. већ то може бити систем на. Решио је доступност инвестиционог капитала у Немате индустријски know-how. која каже да девет од десет старт-апа гима. слили да сам луд и да правим највећу диво јачих земаља. већ је само по себи амбициозан циљ. што је искусио и сам радом на тим. када је Раде Јоксимовић по- кретао своју прву компанију.. начин који не функционише. него да проведем заостаје за било којом другом земљом вативан. Као зависник од адреналина. чете све у корену и промените начин на Пола године касније легла је и прва уп. Уколико вам издваја то што није ризиковао довољно. не мо- да крене у предузетничке воде. одлучи- Доказ томе је и да је свој први старт-ап сулудо је бринути о ризику било ли су да направе заокрет који је резул- продао за шестоцифрени износ. ри Раде. која зависи од ваших примања. Изузетно смо способни и са плате. конкурентима из економски неупоре. Неуспех је одустајање. грешку у животу“. много боље резултате у поређењу са ност за експлозиван раст. сматра Раде. воренија за подршку колегама. Серијски ин- тернет предузетник. Увек бих пре старт-ап са софтверским производом је одустајање. јер по дру. наша заједница много от- но на предузетништво. да на грешкама треба учити и да се ри- еко-система. а то вас доводи за корак ближе циљу. нема перспективу какву желе. дистрибуције. а након 18 месеци имао је већ 400 милијарду долара.Сан Фран. | Број 657 | 61 . Али је јако них шест месеци посветио се развоју битно да уколико у неком тренутку ви- свог првог производа.. буду успешни. Раде великом предузећу. то „Када сте млади и још увек нема- ва’. воу се налази предузетнишво у Србији. већ се фокуси. Ово је само још један доказ разлику од других светских старт-ап историјом људи не гледају благонакло. свој први старт-ап сматрао је обичном компанијом. жете да пројектујете исход. нешто што нико пре вас није покушао. обезбеђене сјајне ус- лове рада. када каквог типа тирао настанком Лоаyлиса.2016. а докле год настављате борбу успех је само питање тренутка. И док данас може посматрати као део технологије живи на релацији Београд . али како каже . није неуспех. Још са 16 година започео је професио- налну каријеру продајући услуге ин- тернет презентација локалним фирма- ма. каже Раде. док код нас генерално десет предузетника успе. а тај страх подржава и статистика врло затворени. присећа се. која је уједно и најбоља лекција. То што радите „Када сам дао отказ. важи правило ’да комшији цркне кра. Нашли сте само још један те сопствену породицу која зависи од че на нас да постанемо боље особе. Успешни људи желе да и други пропадне. али је ниво искористивости капитала јако низак“.

дајући радне дозволе Сиријцима у Турској“. непромењена. када је еврозона заглибила у дужничку агенција „Франс прес“. години премашио 150. док турски званичници дозволе. чиме би их охрабрила да остану. раст броја нових радних места обухвата и послове са непу- Поред тога што нови показатељи сигнализирају опо. преноси Овако ниска стопа незапослености није забележена од ок- тобра 2011.nsz. ОЧЕКИВАЊА чија је месечна плата била 10. ру избегличке заједнице у Турској као лекари или учитељи шала Сиријцима да зараде за живот.000 нових радних места. Међутим. стопа незапосле- друштвеној мрежи „Твитер“. Национална служба за запошљавање • www. попут Шпаније и Грчке. „Покушавамо да смањимо притисак на нелегалне миг- рације.000. привреда за сада успешно супротставља глобалним трен- сији добијати 2. образовању. наводи Међународна организација рада.000. која је од 1991.000 нових радних места Шазал. и даље муче муку са стопама незапослености изнад 20 одсто. 62 | Број 657 | 20. ности се у децембру. За БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМАШИО вођење тог културног магазина Клер Шазал биће плаћена око четири пута више од свог претходника Лорана Гумара. али је стопа незапосле. саопштила је влада у Отави. изјавио је министар за европ- ске послове Турске Волкан Бозкир. отварано у просеку 284. а самим тим и смањила њихов одлазак ка ЕУ.01.1 одсто. го- ма подацима европске агенције за статистику .000 радних места више него што је првобитно саопштено. Европске комисије Франсом Тимермансом у Анкари.5 одсто.000 евра месечно за вођење емисије о култури „Entrée Libre“ („Слободан улаз“). 40 до 45 хиљада довима и бележи солидан темпо привредног раста. И то никоме не смета“. ЗА ЕМИСИЈУ ОД ПЕТ МИНУТА 45. је повећана у здравству. на 7. литичари су очекивали да ће последњег месеца у 2015. Америчко министарство је. као и да је у четвртом кварталу 2015.000 евра. рекао је Бозкир новинарима након састанка са потпредседником ности од 10 одсто и спор економски раст спутавају у томе. изазвала је оштру 292.5 али је стопа незапослености у посматраном месецу остала одсто у новембру са 10. кризу која је довела у питање чак и будућност евра.6 процената претходног месеца. јануара да на France 5.ДОЛЕ Избеглицама у Турској биће понуђене радне дозволе РАДНА ДОЗВОЛА КРАТИ МИГРАНТСКЕ КОЛОНЕ Турска планира да понуди сиријским избеглицама рад- не дозволе. води емисију „Слободан улаз“. сводећи укупан број лица без запос. четири пута више него што је предвиђено. осигу- лења на 16.000 радних места.2016. јер си америчка агенција АП.gov. у камповима. Стопа незапос- Иако су подаци о броју незапослених охрабрујући. односно Амерички послодавци су у децембру отворили чак да ће по минуту бити плаћена 500 евра. Незапосленост у еврозони Канада НА ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ЧЕТИРИ ПУТА ВИШЕ РАДНИХ МЕСТА МИНИМУМУ Канадска привреда је отворила 23. преноси агенција АП и додаје да је већи број Амери- канаца почео да тражи посао и да су га многи пронашли. актуелне податке треба узети с резервом. Стотине хиљада Сиријаца и других странаца раде нелегално носи „Ројтерс“. трећи месец заредом.500 недељно. сектору некретнина и у производњи. финансијама. пре. до 2015. године. ним радним временом.000 нових радних места у децембру. а само је око 6. пре. као и самозапослене раднике. Према месечно. дини бити отворено око 5. Вест да ће Шазалова имати плату 45. почеће 18. Тренутно. при чему многе од њих. ГОРЕ . што говори да се америчка полемику у француској јавности. један је од коментара на подацима америчког министарства рада. још више охрабрује податак вембру је у Канади затворено укупно 36. што су најбољи квартални резултати у прошлој години. лености је пала у угоститељству. прено. такође. 12. У но- равак економије еврозоне. рању. у популацији која броји око 330 ми- лиона људи. саопштило да је у октобру и новембру отворено за 50. која траје пет минута. За Американце у децембру 292.000 Сиријаца добило радне у 2015. задржала на 5 одсто. Он је додао да је број нелегалних миграната за ниске плате. статистике да је број незапослених у посматраном месецу према подацима канадске државне статистике. на- води америчка агенција.Евростат. између земаља у зони евра и даље остају велике разлике.000 радних места Клер Шазал месечно. избеглице под привременом заштитом могу да раде у окви- Турска влада покушава да направи план којим би олак.9 милиона.000 евра. „Клер Шазал ће по еми. заустављају њих 500 на дневном нивоу. навео је Завод за статистику.000 ЕВРА Једна од најпознатијих француских телевизијских но- винарки Клер Шазал биће плаћена 45. године водила вечерњи Дневник на телевизији ТФ1. Насупрот томе. Незапосленост у 19-чланој еврозони пала је на 10. Ана- што је најнижа стопа у нешто више од четири године. трговини и пољопривреди.rs .000 нових радних места.500 евра. Запосленост смањен за 130. стопа незапосле- ности у Немачкој је у новембру износила само 4. објављено је на сајту недељника „Нувел обсерватер“.

каже Мирјана Николић. локална самоуправа може у оквиру својих на. што је рекорд у последњих 30 година.000 за треће.33 деце по жени) и Штајерској (1. власник компаније „Биомелем“. али има иницијатива. Сматрам да породица без троје деце и није целовита“. а постерима смо 150. и поред тога што у главном граду Аустрије живи 25 посто странаца. години је забележена стопа раста наталитета од 1. Покренуо је Фонд за подстицај наталитета. и то је суштина у одгоју троје и више деце. односно 15 година радног стажа. број рођених беба на по- четку ове године наговештава нови беби-бум.91 према 1.61 проценат.000. односно 15 година радног куге“.000 беба. Пођимо само од најранијег уз. Зато охрабрује чињеница да је прошле године у Београду рођено 20. За вално сваки дан у неизвесности“. које имају 25. за маме. Не постоји јасна политика за подстицање наталитета.55) и Доња Аустрија (1. регресирање ма када је дете болесно“.01. за друго дете Финансијска средства јесу важна. што је рекорд у последњих 30 годи- на. свеједно да ли се ради о мигранткињама или Аустријанкама. рекао је Зо- За прво дете породица у Србији добија једнократни ран Илић. „Идеја нам је да сваког месеца одаберемо једну породи- За прво дете породица од државе добије једнократни цу којој можемо да помогнемо. каже Милена Милићев из почетак.41). 7 процената на троје деце. са нама скупљале новац за изабрану породицу“. „Јако је тешко обезбедити егзистенцију и задовољити примаће доживотну месечну накнаду у износу од макар основне потребе деце. примаће доживотну месечну накнаду у износу од 40.000 динара. марамице. обележили и све фирме које су нам отвориле врата и заједно на 24 рате.46. у Црној Гори запослене мајке са предузетник Зоран Илић укључио у борбу против „беле троје и више деце.000 и 7. 150. родитељски додатак од 38. флексибилизација радног време- „Поред тога. били су пресудни да се породица Николић одлучи да има троје деце. и то из привреде. на 24 рате мулација за очеве да узму слободно време и да се брину о деци док су изузетно мала. Охрабрује чињеница да је прошле године у Београду рођено 20. Пораст наталитета у Аустрији Стопа наталитета у Аустрији је на нивоу као пре двадесет година. гардероба. Зато се имамо у комшилуку. Бесплатна публикација о запошљавању 20. које имају 25. већ годинама међу странкињама тај тренд бележи смањење.000. односно 70% просечне нето зараде. Према подацима. да се наталитет повећа. Нажалост. следе Салцбург (1.000 беба. Показало се и да се више деце рађа у руралним срединама. већа сти- 360. Многи родитељи су бук- сливати новац за породице које имају више од троје деце. а за четврто дете готово 360. „Тешко јесте. Од 90-тих годи- на број породица са децом се смањио за 16 одсто.2016. само у Бургенланду (1. каже Јелена Ружичић из Центра у предшколској установи. Добар пример системске подршке мајкама са више деце Иако је значајна.000 динара. Ако се по јутру дан познаје. саопштио је аустријски Завод за статистику. па кренимо даље до школских дана. неке ужине. 270. најтеже заправо равномерно расподелити љубав и време. док се 40 одсто одлучи на двоје. за друго дете скоро воде слоганом Наталитет је приоритет. а код Аустријанки пораст. све мање породица одлучује се на више деце. А таквих породица у Србији нема много. Породична традиција. САЗНАЈТЕ ВИШЕ У ишчекивању беби-бума НАТАЛИТЕТ ЈЕ ПРИОРИТЕТ Од 90-тих година број породица са децом се смањио за 16 одсто. јер се последњих десет година ова бројка годишње креће између 6. а свега У Црној Гори запослене мајке са троје и више деце. | Број 657 | 63 . чиме се поправља тренд. што се послова тиче.37). значило би да постоји нека системска подршка породица- права да утврди неке друге мере. односно 70 одсто просечне нето зараде раста. Тако у Форарлбергу и Горњој Аустрији удео миграната износи 15. појашњава Милена Антић Јанић из Министарства рада. превоза“. договор. Предузетник Зоран Илић покренуо Фонд за подстицање наталитета С рбија је по стопи наталитета последња на Балкану. Удружења близанаца и тројки Србије. На пример. 270. али нису једини фак- тор за подстицај наталитета. а показало се и да је погреш- но до сада уврежено мишљење да су томе допринели странци и страни држављани. у 2014. у који ће се стажа. Обележили смо своје произ- родитељски додатак од 38. иако је тачно да жене које нису аустријске држављанке у просеку имају више деце него Аустријанке (1. љубав према деци. а за четврто дете готово „Већа подршка за мајке. Број оних који су узели аустријски пасош није никако могао да утиче на овај прорачун.000. свака друга има само једно дете. помоћ државе није довољна. обуке.000.000. односно 10 процената. млеко. 40. Када је реч о покрајинама. што је знатно мање.51). Наиме. када су потребне пелене. од пет производа његове фирме.000 за треће. Наиме.36) жене доносе на свет мање деце него у Бечу (1. али је стопа наталитета највећа и износи 1.

014/295-600 Светог Димитрија 31 ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE тел. 026/633-900 Џона Кенедија бб тел. 017/407-100 Дрварска 10 Трг слободе 3/3 тел.gov. 028/420-600 Вршац Бор Ужице Феликса Милекера 21 7. 013/802-400 тел.rs . 032/303-700 Зрењанин Ниш Лесковац Шабац Сарајлијина 4 Ратка Вукићевића 3 11. 010/305-000 тел. јула 29 Железничка 22 тел. 031/590-600 Сомбор Зајечар ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE Апатински пут 1 Николе Пашића 77 тел. 034/505-500 тел. 016/202-400 тел. 025/464-000 тел. 013/306-800 тел. 019/444-500 Нови Сад Булевар Михаjла Пупина 6/I Сремска Ваљево тел. 023/519-800 тел. 015/361-700 Кикинда Пирот Пожаревац Лозница Доситејева 24 Кнеза Милоша 59 Шумадијска 31 Кнеза Милоша 3 тел. 012/538-100 тел. 036/302-000 www. 037/412-501 тел. 021/4885-500 тел. 022/638-800 Врање Косовска Митровица Тодора Шпанца 1 Суботица тел. октобра 25 Масарикова 31 тел. 027/320-000 тел. 020/330-000 тел. 021/48-85-901 Владике Николаја 1 Митровица тел. 011/2929-100. 018/501-200 тел. 0230/411-700 тел. 035/201-011 тел. 024/644-600 Краљево Цара Душана 78 тел.Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан) АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ Београд Крагујевац Светозара Марковића 37 Нови Пазар Шабана Коче 18 Пријепоље Санџачких бригада 11 Гундулићев венац 23-25 тел. 028/423-090 тел. 2929-000 тел. 015/879-700 Панчево Прокупље Смедерево Косовска Војводе Радомира Путника 20 Цара Лазара 49 Др Миладина Милића 2 Митровица тел. 030/453-100 тел. 033/719-011 Нови Сад Јагодина Крушевац Чачак Алберта Томе 2 Љубише Урошевића 16 Балканска 33 Жупана Страцимира 35 тел.nsz.