BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : Luật về kinh doanh bất động sản (Law on commercial real -
estate)
- Mã số học phần : KL384
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ
- Số tiết học phần : 22 tiết lý thuyết, 08 tiết thảo luận.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Luật thương mại
- Khoa: Luật
3. Điều kiện tiên quyết: KL327, KL214
4. Mục tiêu của học phần: Sinh viên hiểu và vận dụng được trên thực tế kiến thức
pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tự thuyết trình và thảo luận các
chuyên đề trong các hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật hiện hành
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Sinh viên tổng hợp được hệ thống kiến thức về bất động sản, sự ra đời của
thị trường bất động sản, vai trò, ý nghĩa của thị trường này trong nền kinh
tế, các loại hình kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động
sản
4.1.2. Sinh viên tra cứu được hệ thống các văn bản pháp luật kinh doanh bất
động sản khi gặp phải các vấn đề thực tế, nắm vững các nguyên tắc kinh
doanh bất động sản, cơ chế điều chỉnh của pháp luật kinh doanh bất động
sản và nhận thức được sự cần thiết phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh
bất động sản bằng pháp luật
4.1.3. Sinh viên hiểu rõ và vận dụng được những chế định cơ bản của pháp luật
kinh doanh bất động sản như: kinh doanh nhà và công trình xây dựng, kinh
doanh quyền sử dụng đất, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà
nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng cứng sau: Có năng lực thực hành
chuyên môn, xử lý tốt tình huống chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản, có khả năng giải quyết vấn đề chuyên sâu của chuyên môn
và vận dụng kiến thức nhiều ngành luật liên quan vào thực tế công việc
trong lĩnh vực thương mại nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng.
4.2.2. Sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng mềm sau: Tự tin và có kỹ năng giao
tiếp và ứng xử trong nhóm và với người điều hành; Có khả năng đàm phán
các hợp đồng và tình huống tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất
động sản; Tự tin và có khả năng thuyết trình trước đám đông, lắng nghe ý
kiến đóng góp và thảo luận của lãnh đạo và các thành viên khác trong công

2.2 bất động sản Chương 2 Pháp luật về kinh doanh nhà ở và công trình xây 5 4.1.1 động sản 4. kinh doanh quyền sử dụng đất.1 1. việc. công trình xây dựng 4.1. Khái quát chung về Luật kinh doanh bất 5 4.3 2. quyền và nghĩa vụ các bên trong hoạt động kinh doanh bất động sản trong các lĩnh vực kinh doanh nhà và công trình xây dựng. Lý thuyết Nội dung Số tiết Mục tiêu Chương 1.3 2.1 động sản 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất 4. Khái niệm về bất động sản và thị trường bất động 4. công trình xây dựng 4. sử dụng chính xác thuật ngữ chuyên môn.3.1. công trình xây dựng 4.3.2 1.1. các loại hình kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. có khả năng tự nghiên cứu và học tập suốt đời 4. Tự tin và có ý thức trách nhiệm trong chuyên môn 4.1. quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.3. Hòa đồng trong công việc với đồng sự.1 sản 1.2 Pháp luật về mua bán nhà.1.1. Thái độ: 4.3 2. môn học tập trung chủ yếu nội dung như: các nguyên tắc kinh doanh bất động sản.1.3 . Nguyên tắc áp dụng cho hoạt động kinh doanh 4.1.2.1.3 dựng để kinh doanh 2. Cấu trúc nội dung học phần: 6. Sự ra đời của thị trường bất động sản Việt Nam 4.1.3 dựng 2.4.3.1 và Luật kinh doanh bất động sản 1. công trình xây dựng 4.3 Pháp luật về thuê nhà.1. có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho công việc chuyên môn. Chủ thễ của hoạt động kinh doanh bất động sản 4.3.1.3. có khả năng và hợp tác trong quá trình làm việc nhóm.1. Thái độ phấn đấu vì lợi ích chung của nhóm và đồng sự tốt 5.1 Khái niệm về kinh doanh nhà ở. tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn và nhạy bén giải quyết vấn đề 4. kinh doanh dịch vụ bất động sản. có khả năng viết lách cá nhân và tổng hợp theo nhóm. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về bất động sản. vai trò. sự ra đời của thị trường bất động sản.1 Pháp luật về đầu tư tạo lập nhà ở công trình xây 4. ý nghĩa của thị trường này trong nền kinh tế.1.5. 6.4 Pháp luật về thuê mua nhà. Bênh cạnh đó.1.

3 Các hình thức kinh doanh QSDĐ 4.Tổ chức chia nhóm giao chuyên đề giao cho các nhóm báo cáo .2.2.2. 4. 4.3 Chương 5 Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động 2 4.2.2.1.3 3.3.1.2 Định giá bất động sản 4. Chương 4 Pháp luật về kinh doanh dịch vụ bất động sản 5 4.2.1.2.3.Kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng tư vấn tình huống .Chương 3 Pháp luật về kinh doanh quyền sử dụng đất 5 4.2.1.2. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: .Thảo luận chung giữa nhóm báo cáo và cả lớp . .3 4.3.Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết . .1.1. đặc điểm của quản lý nhà nước về 4.1 Môi giới bất động sản 4.4 Các dịch vụ bất động sản khác 4.3.3 kinh doanh bất động sản 5.Giảng viên trang bị những kiến thức cơ bản .1.2.1. 1 4.3. 2 4.1.1.3 kinh doanh dịch vụ bất động sản 4.1.3 4.Có tham gia chuẩn bị đầy đủ các bài tập nhóm và bài báo cáo nhóm.1 Khái niệm.Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.3 Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất 4.1. Phương pháp giảng dạy: .2 Cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất 4.3 4.1.2.2 Các hình thức kinh doanh dịch vụ bất động sản 4.1. 4.1. 4.3.1 Khái niệm.3 động sản 5.1.3 Chuyên đề Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản 3 4.Tham dự thi kết thúc học phần.4 Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt 4.3 4.1. . 4.3 3.1. 4. 4. đặc điểm và ý nghĩa của hoạt động 4.1.1.3 động sản 6.3 7.2. 4.Tham gia đầy đủ 100% giờ chuyên đề.3 4.3.3 Quản lý hoạt động giao dịch bất động sản 4.2 Điều kiện kinh doanh QSDĐ 4.1.3. Thảo luận Số tiết Mục tiêu Chuyên đề Hợp đồng kinh doanh bất động sản 5 4.1 Khái niệm và đặc điểm kinh doanh QSDĐ 4.3 3.1. .3 động kinh doanh QSDĐ.2.Giảng viên chốt lại vấn đề và hệ thống toàn bộ kiến thức của chuyên đề 8.3 3.3 sản 5.

3.Giải quyết được hết các câu 10% 4.3. .1.2. .3 2 Điểm bài tập Số bài tập: 05/05 bài tập được 5% 4. sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.Kiểm tra viết (50 phút) 20% 4.2 kỳ 6 Điểm thi kết thúc .2.3.Bắt buộc dự thi 9. hỏi đặt ra trong chuyên đề thực 4.2.Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 4. Nhân Văn (biên dịch)-10 vấn đề cần thiết MON.1.2. 4. 4. 4.1.2.Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. 2006 [2. làm tròn đến một chữ số thập phân. 2004 [2.Thi trắc nghiệm (60 phút) 50% 4.2.1.3. [2] (Tài liệu tham khảo khác) MON.1 và 100% giờ thực hành .Được nhóm xác nhận có tham 4.1. Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên) .Hỏi và đáp về luật đất đai năm 2003 . 10.2.3.3.1. 4.1. 4.Báo cáo.Hà Nội: Chính trị Quốc gia.Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động MON.2. 4.1.3.1 giao 3 Điểm bài tập nhóm . tham gia thuyết minh 10% 4.1.3. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học: 60/60 tiết 5% 4.2.2. 4.2.3.3.Hà Nội: Giao thông vận tải.1. 4.021455 cho người kinh doanh bất động sản. Cách tính điểm .Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10). học phần .3] Lê Xuân Bá.Pháp luật về kinh doanh bất động sản. Tài liệu học tập: Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt [1] (Giáo trình/bài giảng) LUAT.Hà Nội: Tư Pháp. 4. 4.2..2.3 hành .2.9.2.022198 . 4. 4.2.2] Christen J. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 9.2.1.1. 4. 2009.. Reinke.008602 [2. 4.1] Phạm Huy Đoán .3. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.1.3.006905 Trần Quang Huy.Tham gia 100% số giờ 5 Điểm kiểm tra giữa .3 gia 4 Điểm thảo luận .

Hà Nội: Chính trị Quốc gia.2]. sản Việt Nam . [2. [2.5]. 2006 [2.5].6] 4 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh nhà ở và công trình xây doanh nhà ở.3] 3 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh nhà ở và công trình xây doanh nhà ở. tài liệu [2. công trình xây dựng trong dựng tài liệu [1].5].5] Luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai của nước Cộng hòa MON.6]. tài liệu [2.001857 chủ nghĩa Việt Nam : Có hiệu lực 01 . 2006 [2. [2.Xã hội.2].2].7] 10 Hợp đồng kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần Hợp đồng kinh bất động sản doanh bất động sản trong tài liệu [1]. tài liệu [2. Hồ Chí Minh: Tổng Hợp TP. công trình xây dựng trong dựng tài liệu [1].7] 11 Hợp đồng kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần Hợp đồng kinh bất động sản doanh bất động sản trong tài liệu [1]. [2.. tài liệu [2. tài liệu [2.6]. [2.5]. tài liệu [2.Doanh nghiệp kinh MON.7] Cliff Perotti .2]. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên (tiết) (tiết) 1 2 0 . tài liệu [2. tài liệu [2.6] Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước cộng hoà xã hội WB. [2. 2006 [2.4] Phạm Công Lạc . tài liệu [2. [2. tài liệu [2. công trình xây dựng trong tài liệu [1].01 – 2007 . [2. [2. [2. Nguyễn Huy Hiệu (dịch) .5].5].Nắm rõ hệ thống tài liệu và văn bản Khái quát chung về Luật quy phạm pháp luật của môn học kinh doanh bất động sản . 2006 [2.5].Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề MON.6] 5 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh quyền sử dụng đất doanh nhà ở.5]. [2.5]. [2.Nghiên cứu trước bài đầu của tài liệu [1].6] 6 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh quyền sử dụng đất doanh quyền sử dụng đất trong tài liệu [1].6] 8 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh dịch vụ bất động sản doanh dịch vụ bất động sản trong tài liệu [1].3] 2 Khái quát chung về Luật 2 0 Nghiên cứu trước bài đầu của tài liệu kinh doanh bất động sản [1].022785 .Hà Nội: Tư Pháp.047534 doanh bất động sản = The real estate entrepreneur. [2. [2.TP.6].6] 7 Pháp luật về kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần pháp luật về kinh dịch vụ bất động sản doanh quyền sử dụng đất trong tài liệu [1].6] 9 Quản lý nhà nước về 2 0 Nghiên cứu trước phần quản lý nhà nước kinh doanh bất động sản về kinh doanh bất động sản trong tài liệu [1]. [2.7] . 2009 11. Hồ Chí Minh.Hà Nội: Lao động .022998 Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.Hà Nội: Lao động.Xã hội. [2. tài liệu [2.

[2. ngày … tháng … năm 20… TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM .5].7] 13 Thảo luận 2 0 Ôn lại tất cả các bài trong chương trình 14 Thảo luận 2 0 Ôn lại tất cả các bài trong chương trình 15 Ôn thi 2 0 Ôn lại tất cả các bài trong chương trình Cần Thơ. [2. [2.6].2]. tài liệu [2.12 Hợp đồng kinh doanh 2 0 Nghiên cứu trước phần Hợp đồng kinh dịch vụ bất động sản doanh dịch vụ bất động sản trong tài liệu [1].