BOPPO

Martes, 27 de xuño de 2017
Núm. 122

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Persoal, oposicións

CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES
NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, INCLUÍDAS
NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2015

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL

CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES
NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, INCLUÍDAS
NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2015
O deputado, en virtude das competencias delegadas da Presidencia en materia de Persoal,
dita a seguinte RESOLUCIÓN:

De conformidade co establecido no artigo 34.g da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, modificada pola Lei 11/1999, de 21 de abril, así como a Lei 5/2015, de
30 de outubro, pola que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado
público (TRLEBEP), RESOLVO aprobar a convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir
prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na
oferta de emprego público do ano 2015, que se rexerá polas seguintes Bases xerais e específicas:

I) BASES XERAIS

Primeira. Obxecto da convocatoria Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario da Deputación
de Pontevedra incluídas na oferta de emprego público do ano 2015.

Segunda. Número e características das prazas convocadas

O número de prazas vacantes, a súa denominación e características relaciónanse a continuación:
—— Unha praza de técnica ou técnico de Administración xeral, encadrada na escala de
Administración xeral, subescala técnica e integrada no grupo A1, por quenda libre
—— Unha praza de técnica ou técnico medio de Contabilidade, encadrada na escala de
Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no
grupo A2, por quenda libre
—— Unha praza de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de
Administración xeral, subescala auxiliar e integrada no grupo C2, por quenda libre

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

BOPPO
Martes, 27 de xuño de 2017
Núm. 122

Terceira. Sistema de selección

O sistema de selección determínase nas bases específicas de cada unha delas.

Cuarta. Requisitos das persoas aspirantes

1) Con carácter xeral, para seren admitidas na realización das probas selectivas as persoas
aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, ademais dos que se establezan nas respectivas
bases específicas de ingreso:

a)   Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do TRLEBEP, a
respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados
b)   Ter feitos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de
xubilación forzosa
c)   Posuír ou estar en condicións de obter o título académico esixido nas bases específicas
para ingresar na praza o día en que remate o prazo de presentación de instancias
d)  Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais da praza á que aspira
e)   Non estar separado por un expediente disciplinario do servizo de calquera Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas,
nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos
por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario do que estivese
separado ou inhabilitado. En caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado
ou en situación equivalente nin estar sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu estado e nos mesmos termos, o acceso ao emprego público
f)   Ingresar na Tesourería da Deputación ou na conta bancaria de Novagalicia BancoES17
2080 5401 57 3110106612a cantidade fixada como dereitos de exame
Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG
g)  Cumprir os demais requisitos esixidos nas respectivas bases específicas para o ingreso

2) As persoas aspirantes deberán posuír todos os requisitos esixidos no apartado anterior
o día en que remate o prazo para presentar as solicitudes e conservalos, polo menos, ata a
data do seu nomeamento como funcionarios de carreira ou laboral fixo, segundo corresponda.

Quinta. Solicitudes

1) As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo
constar mediante o modelo oficial.As solicitudes de participación nesta convocatoria deberán
presentarse da seguinte forma:

—— Encher os datos do formulario oficial de solicitude e facer clic en “enviar datos”
—— Descargar e imprimir o xustificante xerado na web tras realizar o envío. Este
xustificante incluirá un código único da solicitude.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

a documentación acreditativa dos méritos alegados para a fase de concurso acompañada dunha relación numerada dos documentos que se entregan segundo a orde do baremo establecido na base décimo terceira. •  No seu caso. Para seren admitidas nas probas selectivas correspondentes as persoas aspirantes deberán manifestar nas súas solicitudes de participación que reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na data en que remate o prazo de presentación.boppo.4 da Lei 39/2015. contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria noBoletín Oficial do Estado(BOPPO). mediante Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no BOPPO e o extracto noDiario Oficial de Galicia. No Rexistro xeral da Deputación facilitarase o modelo de solicitude incluído no anexo II desta convocatoria. solicitarán as posibles adaptacións de tempo e de medios para realizar os exercicios nos que a adaptación fose necesaria. 5) As persoas con algunha discapacidade deberán indicalo na súa solicitude e. 27 de xuño de 2017 Núm. 3) A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro xeral do organismo provincial ou de calquera das formas establecidas no art. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. •  Oxustificante doingreso dos dereitos de exame.En todo caso coa solicitude deberá achegarse: •  Unha fotocopia autenticada do documento nacional de identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade expedida polas autoridades competentes no caso de cidadás ou cidadáns comunitarios.es • boppo@depo. no seu caso.A non presentación do xustificante implicará a non participación no proceso. de 1 de outubro. do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP). 16. as solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas pola funcionaria ou funcionario antes de seren certificadas.es . que llas remitirán seguidamente ao organismo competente. na fase de concurso só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente dentro do prazo de presentación de instancias e os alegados dentro deste prazo que fosen xustificados con posterioridade no prazo de emenda de defectos formais.BOPPO Martes. No caso de equivalencia ou homologación de titulacións deberá xustificarse co certificado expedido polo organismo competente para establecelas. 122 —— Presentar o xustificante xerado durante o proceso de solicitudedentro do prazo establecido no Rexistro xeral da Institución.depo. 4) As solicitudes subscritas por persoas de nacionalidade española no estranxeiro poderán cursarse no prazo sinalado a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes. Neste sentido. 2) O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais.

as cantidades que se aboarán en concepto de dereitos de exame serán as seguintes —— Prazas integradas no grupo A1: 35 € —— Prazas integradas no grupo A2: 30 € —— Prazas integradas no grupo C2: 20 € En ningún caso a mera presentación e o pagamento dos dereitos de exame suporá substituír o trámite de presentación en tempo e en forma da solicitude. telegráfico ou transferencia bancaria á contaES17 2080 5401 57 3110106612de Abanca. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. En función da praza á que opte. no prazo máximo dun mes. Sétima. No suposto de producirse reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou desestimándoas coa publicación da lista definitiva no BOPPO e no taboleiro de anuncios. declarando aprobada a lista de persoas admitidas e excluídas e especificando. no seu caso. Dereitos de exame Será requisito necesario para participar nas probas selectivas aboar. se ben os erros de feito que poidan advertirse poderán emendarse ou repararse en calquera momento. os motivos de exclusión.es • boppo@depo. de non realizarse o pagamento directamente na Tesourería provincial o solicitante fará constar na súa instancia a data do xiro ou da transferencia e o número do resgardo. segundo o disposto na base V. os dereitos de exame e os gastos de tramitación que. 7) A documentación acreditativa dos méritos que aleguen posuír para a súa valoración na fase de concurso deberá presentarse nos termos e condicións que se sinalan na base décimo terceira.depo.es . sexa de oficio ou a instancia de parte. no seu caso. 2) As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles. que poderán satisfacerse directamente na Tesourería da Deputación ou ben mediante xiro postal.boppo.BOPPO Martes. 27 de xuño de 2017 Núm. 122 6) As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que consten na súa solicitude. dentro do prazo de presentación de instancias. Os dereitos de exame reintegraránselles de oficio ás persoas interesadas que sexan excluídas definitivamente da lista de persoas admitidas. para poder emendar. o defecto que motivase a exclusión. no seu caso. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Estarán exentas de pagar os dereitos de exame as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %. determine a entidade bancaria. Sexta. contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución. Admisión de aspirantes 1) Unha vez rematado o prazo de vinte días naturais fixado para presentar as solicitudes a institución provincial ditará resolución. que se publicará no BOPPO e no taboleiro de anuncios da Deputación.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. 6) Antes de que teña lugar cada unha das probas. ou cando realizasen tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. 2) O tribunal cualificador estará integrado por cinco membros titulares e cinco suplentes.depo. segundo o artigo 46 da Lei 29/1998. reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. tendo en conta a paridadeentre homes e mulleres. e deben pertencer a un corpo.BOPPO Martes.es • boppo@depo. Así mesmo.es . aprobatoria da lista definitiva. poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. 3) A composición do tribunal axustarase aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros. 4) O feito de figurar como incluídas na relación de persoas admitidas non significa que se lles recoñeza ás persoas interesadas posuíren os requisitos esixidos no procedemento selectivo convocado. no prazo de dous meses. 4) Non poderán formar parte do tribunal as persoas de elección ou designación política. Oitava. segundo o disposto no artigo 4. comunicándollo ao deputado delegado cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015. escala ou categoría profesional para o que se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para acceder á praza ou posto convocado. limitándose as mencionadas asesoras e asesores a prestaren colaboración nas súas especialidades técnicas. 122 3) Contra a resolución do deputado delegado. de 13 de xullo. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual. que deberán ser xustificados documentalmente no suposto de que as persoas admitidas superen as probas selectivas. o funcionariado interino nin o persoal eventual. parágrafos e e f do Real decreto 896/1991. os aspirantes poderán recusar os membros do tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 24 da LRXSP. Tribunal cualificador 1) Os membros dos tribunais cualificadores serán designados polo deputado delegado. de réxime xurídico do sector público (LRXSP). no prazo dun mes a partir do día seguinte ao desta notificación (artigos 112 e 123 da LPACAP) ou ben un recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Pontevedra. e xuntamente coa lista de persoas admitidas. 5) O tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesoras e asesores Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG especialistas. 27 de xuño de 2017 Núm.boppo. de 1 de outubro. publicarase no BOPPO e no taboleiro de anuncios da Deputación a resolución pola que se nomean os membros titulares e suplentes do tribunal cualificador. sen que poida exercerse en representación nin por conta de ninguén. con voz e sen voto. de 7 de xuño. cando a natureza ou as circunstancias dalgunha das probas así o aconselle. 7) Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir. así como no artigo 60 da Lei do estatuto básico do empregado público (LEBEP).

es • boppo@depo. serán determinados polo deputado delegado mediante unha resolución. requirirá a presenza da maioría absoluta dos seus membros. segundo a natureza e as funcións dos postos de traballo que vaian desempeñar as persoas seleccionadas Na fase de concurso comprobaranse e cualificaranse os méritos alegados conforme o baremo descrito na base décimo terceira das Bases xerais.BOPPO Martes. quedando decaídos no seu dereito os opositores que non comparezan a realizalo.depo. Características das probas selectivas Os procedementos de selección. 122 8) O tribunal cualificador deberá constituírse na data que designe o deputado delegado. Comezo dos exercicios 1) A data e mais a hora na que deberá constituírse cada tribunal. 11) En caso de ausencia da presidenta ou presidente titular ou suplente actuará no seu lugar o vogal designado en primeira orde. 10) O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos nos que resulte necesario para que as persoas con discapacidade gocen de similares condicións para realizaren os exercicios que as do resto de aspirantes. Na sesión constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas selectivas. 9) A partir da sesión de constitución o tribunal. en fase de oposición.boppo. xuntamente coa aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e a composición do tribunal. 3) No concurso-oposición o tribunal deberá reunirse antes de que se inicie a fase de oposición co fin de efectuar a valoración e a cualificación dos méritos achegados polas persoas aspirantes. entendéndose validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus membros. así como o día e a hora para o comezo do primeiro exercicio das probas selectivas convocadas. incluídas as tipo test. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Décima. titulares ou suplentes. no seu caso. dispoñendo. titulares ou suplentes. polo menos con 10 días naturais de antelación.es . as posibles adaptacións de tempo e de medios. para actuar validamente. 27 de xuño de 2017 Núm. que se publicará mediante un anuncio no BOPPO e no taboleiro de anuncios da Deputación. 12) Os membros do tribunal e o persoal asesor que asistan ás sesións percibirán as axudas de custo segundo a contía legalmente establecida. que resolverá o tribunal. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. consistirán en probas de coñecementos xerais ou específicos teóricos e prácticos. e axustará as súas actuacións en todomomento ao disposto na LRXSP e ás Bases xerais e específicas reguladoras desta convocatoria. Novena. 2) As persoas aspirantes convocaranse para cada exercicio nun único chamamento. salvo os casos debidamente xustificados.

segundo o previsto no artigo 121 da LPACAP. e tamén dosmedios materiais necesarios para realizalo. cando se trate do mesmo exercicio. previa audiencia coa persoa interesada.es • boppo@depo. 10) Contra os acordos do tribunal poderá interpoñerse un recurso administrativo de alzada ante o presidente que o nomeou. polo menos con 12 horas de antelación á nova reunión do tribunal. 6) A relación de persoas aprobadas en cada exercicio deberá publicarse no taboleiro de anuncios. ou transcorrido o citado prazo. Resoltas.depo. 9)As puntuacións obtidas no exercicio tipo test serán publicadas no taboleiro de anuncios da Deputación e na páxina web da mesma. 7) Os exercicios terán lugar a porta pechada sen outra asistencia que a dos membros do Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG tribunal.BOPPO Martes. e con 24 horas de antelación cando se trate dun novo exercicio.es . Décimo primeira. para presentar as reclamacións que consideren oportunas. 3) Na realización e corrección dos exercicios escritos garantirase o anonimato. Desenvolvemento dos exercicios das probas selectivas 1) En calquera momento o tribunal poderá requirirlles ás opositoras e opositores que acrediten a súa identidade. a relación de aspirantes que o superasen. 8) Desde o momento en que remate un exercicio ou proba e ata que empece o seguinte deberá transcorrer un prazo mínimo de 48 horas e un máximo de 40 días hábiles. 27 de xuño de 2017 Núm. excepto na lectura por parte dos opositores dos exercicios escritos.boppo. no seu caso. convocarase aos aspirantes que o superaron para a realización do segundo exercicio. no taboleiro de anuncios. 2) A orde de actuación das opositoras e opositores para realizaren aqueles exercicios que non poidan facerse de forma simultánea determinaraa o tribunal mediante un sorteo en presenza das persoas aspirantes e inmediatamente antes de iniciarse o exercicio. as persoas designadas por este como colaboradoras e as persoas opositoras. indicando a puntuación obtida. 4) Se en calquera momento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algunha das persoas aspirantes non posúe a totalidade dos requisitos esixidos na respectiva convocatoria deberá propoñerlle ao deputado delegado. que será pública. As persoas opositoras non incluídos na lista terán a consideración de “non aptas”. as alegacións presentadas. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. 5) Unha vez concluído cada un dos exercicios da oposición correspondente o tribunal fará pública. tendo os aspirantes un prazo de dous días hábiles. 122 4) As persoas aspirantes deberán presentarse para realizaren cada exercicio provistos do DNI ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal. contados a partir do día seguinte ó da súa realización. para o que o tribunal poderá utilizar os medios que considere oportunos. a súa exclusión indicando as inexactitudes ou falsidades observadas para os efectos procedentes.

igual ou superior ao 50 % do número de preguntas que compoñen o exercicio.BOPPO Martes. 0'30 puntos por ano de servizo ou fracción superior a seis meses. A indicada nota de corte pode ser inferior. de forma que por cada 3 preguntas incorrectas se descontará unha correcta ou a súa parte proporcional. Cualificación dos méritos na fase de concurso Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 1) Nesta fase comprobaranse e cualificaranse os méritos alegados e xustificados documentalmente polas persoas aspirantes. 4) Cando entre dúas puntuacións outorgadas por parte dos membros do tribunal exista unha diferenza de tres ou máis enteiros. serán automaticamente excluídas ambas. que se corresponderá cun número determinado de respostas acertadas unha vez descontadaa penalización por respostas incorrectas. os que conteñan datos que identifiquen a persoa asinante que teñan marcas que puidesen romper o anonimato. eos títulos necesarios para acceder a outro superior non se computarán cando estes xa se valorasen. 2) Nesta fase valoraranse os méritos específicos adecuados ás características de cada praza ou posto de traballo convocado. Neste tipo de exercicios quedarán automaticamente anulados os exames asinados. Décimo terceira. 122 Décimo segunda.es . e para aprobar cada un dos exercicios deberase obter unha puntuación mínima de cinco (5) puntos. neste exercicio o tribunal marcará a puntuación esixida (nota de corte) para superar a proba en función da complexidade técnica desta e das peculiaridades propias da praza convocada. 2) O exercicio obrigatorio e non eliminatorio sobre o coñecemento do idioma galego cualificarase de cero (0) a dous (2) puntos. En calquera dos casos outorgaráselles a cualificación máxima (2 puntos). así coma os que resulten ilexibles. No exercicio tipo test penalizaranse as preguntas mal contestadas.es • boppo@depo. Ademais.boppo. 3) A cualificación de cada aspirante nos diferentes exercicios do proceso de selección será o resultado da media aritmética das puntuacións outorgadas por todos os membros do tribunal. 27 de xuño de 2017 Núm. ata un máximo de dous puntos Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. segundo o seguinte: BAREMO a) Experiencia profesional (máximo de 3 puntos): •  Por servizos prestados na Administración pública en prazas ou postos de igual ou similar contido profesional ao convocado (do mesmo grupo de clasificación). Cualificación dos exercicios da oposición 1) Cada un dos exercicios obrigatorios e eliminatorios da oposición será cualificado entre cero (0) e dez (10) puntos. e a media aritmética calcularase coas puntuacións concedidas polos demais membros do tribunal.depo. A suma das puntuacións obtidas no concurso non poderá superar o 40 % da suma de puntuacións correspondentes á fase da oposición. Quedan exentas desta proba as persoas aspirantes ás prazas dos grupos C2 que acrediten posuír o Celga 2 ou as dos grupos A1 e A2 que acrediten o Celga 4. a maior e a menor.

expedida pola Administración pública na que prestou servizos.08 puntos por curso d)  De entre 10 e 29 horas de duración. 0. 0. que se computarán do seguinte xeito: a)  De 100 ou máis horas de duración.BOPPO Martes. 0. b) Méritos académicos (máximo de 3 puntos): •  Por posuír un doutorado relacionado coa praza ou posto convocado. 1 punto •  Por ter unha tese de licenciatura ou exame de grao relacionado co contido da praza ou posto convocado. facendo constar o posto de traballo que desempeñou e o cómputo total de días.50 puntos •  Máster: 0.boppo. 0'1 puntos por mes. 0'30 puntos •  Por posuír outros títulos académicos distintos ao esixido para o ingreso.15 puntos por curso b)  De entre 60 e 99 horas de duración. A experiencia profesional deberá acreditarse mediante unha certificación. da comunidade autónoma ou da Administración local. 122 •  Por servizos prestados na Administración pública en prazas ou postos da mesma área funcional que o convocado. 0. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG c) Cursos (máximo 2 puntos): Por asistir a cursos de especialización.05 puntos por curso Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados coa praza ou posto ao que se opta (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua).00 punto •  Diplomatura universitaria: 0'70 puntos •  Bacharelato ou técnico: 0'50 puntos •  Por gozar de bolsas de colaboración ou práctica laboral remuneradas en centros oficiais dependentes de calquera Administración pública. ata un máximo de 1 punto. 0'15 puntos por ano de servizo ou fracción superior a seis meses. relacionados co contido da praza ou posto convocado.es • boppo@depo. de nivel igual ou superior. formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado. ata un máximo de un punto. universidades. relacionado coa praza ou posto de traballo convocado.depo.10 puntos por curso c)  De entre 30 e 59 horas de duración.es . ata un máximo de 2 puntos: •  Licenciatura universitaria: 1. Para tal efecto non se terán en conta as fotocopias de contratos de traballo nin a vida laboral expedida pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. ata un máximo de 2 puntos. 27 de xuño de 2017 Núm. meses ou anos traballados. Tampouco se computarán neste apartado os contratos administrativos de servizos.50 puntos •  Grao universitario: 1.

resolverase por sorteo. 6) A puntuación obtida na fase de concurso non terá carácter eliminatorio e non poderá terse enconta para superar os exercicios da fase de oposición. acadándose así a puntuación final. o tribunal.boppo.es . 4) A cualificación dos méritos da fase de concurso será anterior á fase de oposición e as puntuacións outorgadas publicaranse no taboleiro de anuncios da Deputación. Décimo cuarta. resultante da suma das puntuacións outorgadas nos distintos exercicios obrigatorios e eliminatorios. a puntuación obtida na fase de concurso.es • boppo@depo. 2) Determinada a cualificación final das persoas aspirantes o tribunal fará pública a relación de aprobadas por orde de puntuación no taboleiro de anuncios da institución provincial. 3) O tribunal cualificador poderá requirir dos aspirantes que acrediten a verificación dos extremos recollidos na documentación presentada así como cantas precisións estimen oportunas. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. a puntuación obtida nos sucesivos exercicios ata que o empate se resolva. 27 de xuño de 2017 Núm. no seu caso. 4) Non obstante. ao cualificar cada un dos exercicios. pola puntuación total acadada na fase de concurso e. Nos sistemas de concurso-oposición. sumaráselle a que corresponda aos exercicios obrigatorios non eliminatorios e aos voluntarios realizados e. seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas. 5)As persoas interesadas poderán formular alegacións ante o tribunal seleccionador no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación das puntuacións outorgadas na fase de concurso no taboleiro de anuncios. Tampouco se computarán as xornadas. de manterse o empate. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido anteriormente será nula de pleno dereito.depo. na que só se incluirán aqueles opositores que obtivesen a maior puntuación total final. se isto non fose suficiente. 3) O tribunal non poderá en ningún caso aprobar nin declarar que superou as probas selectivas Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG un número superior de persoas aspirantes ao de prazas ou postos convocados en cada proceso selectivo. congresos. 122 Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos. Cualificación final e relación das persoas aprobadas 1) Á cualificación obtida polas persoas aspirantes. De persistir. non terá en conta a limitación anterior. que nunca poderán superar o número de prazas ou postos convocados en cada proceso selectivo.BOPPO Martes. e así sucesivamente. que só se considerará ao formularlle ao deputado delegado a proposta coa relación de aprobados. 5) No suposto de empate nas puntuacións totais finais entre dous ou máis aspirantes este resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida no primeiro exercicio e. pola do apartado a) do baremo de méritos.

polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. conterá unha advertencia recordándolles a estes que deberán presentar a documentación sinalada nas Bases para xustificar que cumpren os requisitos esixidos para ingresar na funciónpública local e accederen á praza ou posto convocado. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. Achega de documentos por parte das persoas aprobadas 1) A relación de persoas aprobadas. de 12 de febreiro. nin tampouco se do exame da documentación se deducise que carece dalgúns requisitos. 2) As persoas aspirantes propostas achegarán. Nomeamento de persoal funcionario e toma de posesión 1) Concluído o proceso selectivo as persoas aprobadas. publicada no taboleiro de anuncios da institución provincial. non poderá ser nomeado funcionaria ou funcionario de carreira ou persoal laboral fixo. dentro do prazo de 20 días naturais contados desde a publicación da relación de aprobados. Décimo quinta. cun número que non poderá exceder en ningún caso o das prazas ou postos convocados. sen prexuízo dun posterior recoñecemento d)  Declaración xurada de non estar separado do servizo das administracións públicas nin incorrer nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente e)  Número da Seguridade Social f)  Certificado do número de conta bancaria g)  Documentación xustificativa daqueles outros requisitos esixidos para o ingreso nas Bases específicas de cada proceso selectivo. debidamente xustificada. unha vez que xustifiquen documentalmente o cumprimento dos requisitos previstos nestas Bases para o ingreso.boppo. segundo corresponda. 27 de xuño de 2017 Núm. os documentos acreditativos de capacidade e mais os requisitos esixidos na convocatoria: a)  Certificación de nacemento expedida no Rexistro civil correspondente b)  Fotocopia debidamente compulsada do título académico esixido para o ingreso c)  Certificado médico.BOPPO Martes. 3) Ante a imposibilidade.depo.es . salvo causa de forza maior. 4) Quen non presentase a documentación sinalada anteriormente dentro do prazo fixado. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG as persoas aspirantes poderán acreditar que reúnen as condicións esixidas mediante calquera outro medio de proba admitido en dereito. Décimo sexta. 122 6) Todo isto sen prexuízo do disposto no Decreto lexislativo2/2015. de presentar os documentos sinalados. serán nomeadas funcionarios ou funcionarias de carreira polo deputado delegado.es • boppo@depo.

pola Lei 2/2015. de 18 de abril. Ademais. unha vez que se practique a notificación persoal de nomeamento. poderán adoptar os acordos necesarios procurando a boa orde e desenvolvemento do proceso selectivo. polo Real decreto lexislativo 5/2015. que aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. Décimo oitava. sobre o procedemento de selección na Administración local. que aproba o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e polo Real decreto 364/95. de 20 de marzo. polo Decreto 95/1991. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. no non previsto nelas. 4) Os postos de traballo vacantes a cubrir como consecuencia destes procesos selectivos adxudicaranse de acordo coas peticións das persoas interesadas segundo a orde de puntuación obtida no proceso selectivo. efectuarase dentro do prazo máximo dun mes a partir da publicación do nomeamento. e a Lei 29/1998. Incidencias Os tribunais de cada proceso selectivo quedan facultados para interpretar as Bases da convocatoria e para resolver cantas dúbidas e incidencias presente a súa aplicación. Décimo novena. de 29 de Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG abril.depo. Disposición final As Bases xerais e específicas da convocatoria e cantos actos administrativos deriven delas e das actuacións dos tribunais poderán ser impugnados nos casos e na forma establecidos pola LPACAP. reguladora da xurisdición contencioso- administrativa. 3) A toma de posesión. sen prexuízo da súa toma de posesión . que ordenará a publicación dos nomeamentos no BOPPO. Réxime xurídico Os procesos selectivos regularanse polo disposto nas Bases xerais e específicas da convocatoria e. de non facelo nin existir causa xustificada. de 7 de xuño. 122 2) A proposta do tribunal cualificador terá carácter vinculante para a Presidencia.es • boppo@depo. as persoas nomeadas quedarán na situación de cesantes. os tribunais cualificadores e as persoas aspirantes que participen nos procesos selectivos convocados. que deberá ser alegada e aceptada. Vixésima. 27 de xuño de 2017 Núm.BOPPO Martes.es . polo Real decreto 896/1991. que aproba o Texto refundido das disposicións legais vixente en materia de réxime local (artigos do 134 ao 137).boppo. Décimo sétima. que aproba la Lei do emprego público de Galicia. de 13 de xullo. de 30 de outubro. Carácter vinculante das Bases As Bases xerais e específicas desta convocatoria vinculan a Administración provincial. que aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración do Estado. polo Real decreto lexislativo 781/1986.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. de carácter obrigatorio e eliminatorio. UNHA PRAZA DE TÉCNICA OU TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL. O tempo para a realización deste exercicio será de 90 minutos.boppo. Cuarta. serán convocados polo tribunal para proceder á súa lectura pública.Consistirá en contestar por Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG escrito un test de 100 preguntas con catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa. a persoa que designe ou un membro do tribunal. no seu caso.de carácter obrigatorio e eliminatorio. revisar as resolucións dos tribunais segundo o previsto na LPACAP. SEGUNDO EXERCICIO.es • boppo@depo. de 18 de abril. Sistema de selección Establécese o sistema de oposición libre. que serán extraídos ao chou polo tribunal. Exercicios da oposición PRIMEIRO EXERCICIO.Consistirá en desenvolver por escrito dous temas. un de cada unha das partes do programa.Consistirá na resolución do suposto práctico que determine o tribunal. quenda libre Primeira. de carácter obrigatorio e eliminatorio. durante un período máximo de catro horas. Posteriormente. Neste exercicio valorarase a capacidade de análise e a aplicación razoadados coñecementos teóricos á resolución dos problemas prácticos presentados. 27 de xuño de 2017 Núm. integrada no grupo A1 da escala da Administración xeral. Condicións das persoas aspirantes Ademais das condicións sinaladas na base cuarta das xerais. Segunda. subescala técnica e dotada coas retribucións básicas correspondentes ao seu grupo de titulación e as complementarias asignadas ao posto de traballo ao que se adscriba a praza. Número de prazas e características Convócase unha praza de técnica ou técnico de Administración xeral. as persoas aspirantes deberán estar en posesión do grao ou licenciatura en Dereito ou calquera das titulacións esixidas no artigo 169. Terceira.a do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.depo. 122 A Administración provincial tamén poderá. TERCEIRO EXERCICIO.as persoas aspirantes poderán consultar textos legais e coleccións lexislativas. II) BASES ESPECÍFICAS DE CADA PROCESO SELECTIVO I.BOPPO Martes. o día en que remate o prazo de presentación de instancias.2. que levará a cabo a súa autora ou autor ou. no caso de imposibilidade. ou titulacións equivalentes. relacionado coas materias contidas no programa e durante un tempo máximo de catro horas. aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986.es .

O refrendo. 5. O Valedor do Pobo. A xustiza na Constitución.  O Parlamento de Galicia. o Defensor do Pobo.  As comunidades autónomas.es . Concepto e caracteres. Quinta. As axencias estatais. Control parlamentario da acción do Goberno. Entes públicos de réxime específico. A administración institucional e corporativa.es • boppo@depo. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. sen axuda do dicionario.  O Poder Xudicial. O Ministerio Fiscal.  A organización territorial da administración xeral do Estado. Os dereitos e deberes fundamentais. de carácter obrigatorio e non eliminatorio. A Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. A sucesión.BOPPO Martes. Programa da convocatoria Primeira parte: Dereito Político. O Tribunal Constitucional. 14. A rexencia. Organismos autónomos e entidades públicas empresariais. Os organismos públicos. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 9. 8. Tipos de disposicións legais. 27 de xuño de 2017 Núm.Consistirá na tradución directa ao idioma galego. O Consello Xeral do Poder Xudicial. 6. Órganos constitucionais de control do Goberno: o Tribunal de Contas. Organización dos servizos periféricos. A lei. 7. Composición e funcións. Os valores superiores. Outro tipo de entidades públicas para a xestión dos servizos públicos. Administración Electrónica e Transparencia 1.  Administración local. A función consultiva: o Consello de Estado. Atribucións. A administración periférica. Organización e funcionamento.  A Administración pública e o dereito.depo.  A Constitución española de 1978. O marco competencial das entidades locais. organización e atribucións. Os principios constitucionais. A Constitución no sistema de fontes do dereito. Organización política e administrativa. O control parlamentario do Goberno.  A Xunta de Galicia e o seu presidente.boppo. Regulación constitucional e entidades que a integran. 10. 2.  A Administración institucional. As fontes do ordenamento xurídico (I).  O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e análise do seu contido. A protección e suspensión dos dereitos fundamentais. As leis estatais e autonómicas. 3. Relacións de colaboración e cooperación entre as administracións públicas.  As Cortes xerais. A distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. 11. dun texto en castelán elixido polo tribunal. Delegados e subdelegados do Goberno. Natureza.  O Goberno na Constitución. A Administración xeral do Estado. 12.  A Administración pública: principios constitucionais. 13. Constitucional e Administrativo Xeral. 4. 122 CUARTO EXERCICIO. Órganos de control dependentes das Cortes xerais: o Defensor do Pobo e o Tribunal de Contas. Evolución da normativa básica de réxime local. O Consello de Contas de Galicia.  A Coroa na Constitución de 1978.

Extensión. A capacidade e solvencia dos contratistas. Regras xerais de tramitación dos recursos administrativos. 17.BOPPO Martes. As directivas europeas en materia de contratación pública.es • boppo@depo. 19. As partes no proceso. Liñas xerais do proceso. A iniciación do procedemento: clases. 21. A obrigación de resolver. Os órganos de contratación. A falta de resolución expresa: o réxime do silencio administrativo. Ordenación. Actos susceptibles de recurso administrativo. A notificación defectuosa. 20. Os principios xerais da contratación do sector público. 122 15. Os medios electrónicos aplicados ao procedemento administrativo común. A coacción administrativa directa.  Disposicións xerais sobre o procedemento administrativo. corrección e mellora de solicitudes. ampliación e tramitación de urxencia. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. 23. A notificación: contido. os actos separables. Os rexistros administrativos. Rectificación de erros materiais ou de feito.  A executividade dos actos administrativos: o principio de autotutela executiva. Contratos suxeitos a regulación harmonizada. Límites. Prohibicións para contratar. Tipos de contratos. Os medios de apreciación da solvencia.  O administrado versus o cidadán: concepto e clases. Procedemento de elaboración.  O acto administrativo: concepto. A eficacia dos actos administrativos. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG mediación e arbitraxe. Presentación de solicitudes. proba e informes. Encomendas de xestión a medios propios.  Os contratos do sector público.  Terminación do procedemento. A potestade regulamentaria. A capacidade dos cidadáns e as súas causas modificativas. Revogación. Requisitos: motivación e forma. 18. A publicación. A sucesión do contratista. Termos e prazos: cómputo. Instrución: intervención dos interesados. elementos e clases. Clasificación. Revisión de oficio. O control da potestade regulamentaria. O desistimento e a renuncia. A selección do contratista.depo. Tramitación do procedemento por medios electrónicos. 27 de xuño de 2017 Núm. 24. O estatuto do cidadán: dereitos subxectivos e intereses lexítimos. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación. A invalidez do acto administrativo: nulidade de pleno dereito e anulabilidade. Contido da resolución expresa: principios de congruencia e de non agravación da situación inicial.  As partes dos contratos do sector público.  Recursos administrativos: principios xerais. Órganos. O regulamento: concepto e clases. escritos e comunicacións. A execución forzosa dos actos administrativos: os seus medios e principios de utilización.  As fontes do ordenamento xurídico (II). os criterios de adxudicación e as condicións de execución. prazo e práctica. A vía de feito. 16. 22. Réxime xurídico dos contratos administrativos e dos contratos privados. A terminación convencional.es . diferenzas entre ambos os conceptos e obrigacións.  A xurisdición contencioso-administrativa.boppo. Clases de recursos. O contratista. A demora e retroactividade da eficacia. A sentenza e a súa execución. A caducidade. Os actos impugnables. Obxecto e ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei de contratos do sector público.

36. Medidas sancionadoras administrativas. O contrato de colaboración entre o sector público e o privado. Revisión de prezos. As mesas de contratación. Contratación pública e transparencia.es . 26. Clases de expedientes de contratación. Fiscalización e contratación pública.boppo. evolución e crise.BOPPO Martes.  O contrato de obras. Formas de adxudicación. Garantías xurisdicionais. Execución. tramitación. A cesión dos contratos e a subcontratación. 122 25.  A expropiación forzosa: suxeitos.  Actuacións preparatorias dos contratos das administracións públicas. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.  Adxudicación. Procedementos especiais. Tramitación de urxencia. Especial referencia aos acordos marco e centrais de contratación. Cara a unha contratación pública en formato electrónico.  A contratación pública hoxe. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 33. concesión. Órganos concedentes. Sistemas.  A potestade sancionadora: concepto e significado. Factores que interveñen. Procedementos e formas de adxudicación dos contratos.  Execución. 27. 31. o valor estimado. A reversión expropiatoria.es • boppo@depo. Os recursos na contratación pública en España. Beneficiarios. O contrato de concesión de servizos públicos. Planificación estratéxica de subvencións. perfeccionamento e formalización dos contratos administrativos.  As concesións e os contratos de xestión de servizos públicos. O réxime de publicidade da licitación e da adxudicación. Racionalización nos sistemas de contratación. Os pregos: contido e función. Principios do exercicio da potestade sancionadora. Actuacións administrativas preparatorias. Os contratos con cláusulas sociais e asistenciais. 29.  As subvencións públicas: concepto e delimitación de subvención. Normativa xeral de aplicación ao réxime de solicitude. O réxime de invalidez dos contratos.  O contrato de subministracións. Procedementos de concesión. Prerrogativas da Administración. A iniciativa económica pública e os servizos públicos. Garantías na contratación do sector público. O contrato de servizos. O contrato de concesión de obra pública. O servizo público: concepto. As formas de xestión dos servizos públicos. A plataforma para a contratación do Estado. Extinción.  A tramitación do expediente de contratación. A cesión do contrato e subcontrato de obras. 28. Plataformas e aplicacións para a contratación electrónica. O recurso especial en materia de contratación. Especialidades do procedemento en materia sancionadora. Execución de obras pola propia Administración. 30.depo. Especial referencia á potestade sancionadora local.  A actividade administrativa de prestación de servizos. O prezo. cumprimento e liquidación dos contratos. Trámites nos supostos de suspensión e de resolución. A modificación dos contratos administrativos. 34. O rexistro de contratistas. obxecto e causa. modificación e extinción. O procedemento xeral. 27 de xuño de 2017 Núm. 32. xustificación e control de subvencións públicas. Entidades colaboradoras. 35. Criterios de adxudicación.

  A responsabilidade da Administración pública: caracteres. 39. O ordenamento comunitario. A cesión de bens e dereitos patrimoniais. A transparencia e o acceso á información nas comunidades autónomas e entidades locais. Normativa de aplicación. Instrumentos para o acceso electrónico ás administracións públicas: sedes electrónicas.  A Unión Europea: orixe e evolución. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. Potestades da Administración e réxime de adquisición. A responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das administracións públicas. 43. acceso á información pública e bo goberno. principios. comunicacións e notificacións electrónicas. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 44. O Goberno aberto. infraccións e sancións. Planificación e programación: Marco Estratéxico Nacional de Referencia e Programas Operativos Rexionais e Plurirrexionais. tramitación e resolución. 47. 38. elementos e réxime xurídico. identificación e autenticación. Institucións comunitarias: organización e competencias. Afectación e mutacións demaniais. Bo goberno: ámbito de aplicación. 122 37. A acción de responsabilidade. órgano competente e procedemento. de 9 de decembro. uso e alleamento. Dereito comunitario e comunidades autónomas. Infraestruturas e servizos comúns.  A Lei 19/2013. Os programas e iniciativas comunitarias. canles e puntos de acceso.  Instrumentos para a cooperación entre administracións públicas en materia de Administración electrónica. solicitude. O DNI electrónico. 40. recursos. A transparencia da actividade pública.BOPPO Martes.  A centralidade do cidadán.  O patrimonio privado das administracións públicas. Réxime das autorizacións e concesións demaniais. A política de cohesión da Unión Europea: 2014-2020. Principios do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. natureza.depo. Especial consideración das súas políticas locais e urbanas.  O patrimonio das administracións públicas.es . Esquema Nacional de Interoperatividade. Danos resarcibles.  A protección de datos persoais e a súa normativa reguladora. Dereito comunitario e dereito dos estados membros. Órganos. A política de desenvolvemento rexional da Unión Europea. 45. Dereito de acceso á información pública:réxime.boppo. O dominiopúblico: concepto.es • boppo@depo. 27 de xuño de 2017 Núm. O Consello de Transparencia e Bo Goberno: funcións. 46. prescrición. Plataformas de validación e interconexión de redes. Réxime xurídico. As axencias de protección de datos: competencias e funcións. As propiedades públicas: tipoloxía. Os presupostos da responsabilidade.  Lexislación sobre sociedade da información e firma electrónica. 41. Participación cidadá. Esquema Nacional de Seguridade. de transparencia.  As políticas públicas da Unión Europea.  A Administración electrónica. 42. Obxectivos. A xestión electrónica dos procedementos administrativos: rexistros.

O principio de autonomía local: significado. notificacións e publicación dos acordos.  O municipio: concepto e elementos. Abstencións e recusacións.depo. 3. Competencias propias.  A organización municipal. 6.  Entidades locais de ámbito inferior ao municipio. A utilización de medios telemáticos. Actas. 9.es . Sociedades interadministrativas. A democracia directa e as súas técnicas. Os consorcios: réxime xurídico. Os interesados. tenentes de alcalde. Dereitos dos estranxeiros. As relacións entre as comunidades autónomas e as deputacións provinciais. Especialidades do réxime orgánico-funcional nos municipios de gran poboación. 2.BOPPO Martes. A poboación municipal. O estatuto dos veciños.  Réxime de sesións e acordos dos órganos de Goberno local. Os convenios sobre exercicio de competencias e servizos municipais. O regulamento orgánico. 5. Pleno e Xunta de Goberno local. 122 Segunda parte: Dereito Administrativo Local e Acción Administrativa 1. A democracia representativa: a participación electoral. Réximes especiais. O padrón de habitantes. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. Procedemento de elaboración. A revisión e revogación dos actos dos entes locais. Lexislación básica e lexislación autonómica. certificacións. A sustentabilidade financeira da facenda local como presuposto do exercicio das competencias. A cooperación municipal. A participación mediante a consulta e o informe na toma de decisións e na xestión e execución de actividades e servizos. Regulación básica do Estado e normativa das comunidades autónomas en materia de réxime local. O termo municipal: o problema da planta municipal. Os servizos mínimos. Organización e competencias.  As competencias municipais: sistema de determinación.boppo. Alteracións de termos municipais.  A provincia como entidade local. As mancomunidades de municipios. Outros réximes especiais. Órganos necesarios: alcalde. 8. Órganos complementarios: comisións informativas e outros órganos.  As fontes do dereito local. Tramitación de expedientes. A participación veciñal na xestión municipal.  O Réxime local español: significado e evolución histórica.  Singularidades do procedemento administrativo das entidades locais. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 7. As áreas metropolitanas. delegadas e competencias distintas das propias. O concello aberto. 4. O rexistro de documentos. A Administración local na Constitución e nos estatutos de autonomía. A coordinación na prestación de determinados servizos polas deputacións provinciais. A potestade regulamentaria das entidades locais: regulamentos e ordenanzas. contido e límites. comunicacións. Recursos administrativos e xurisdicionais contra os actos locais. Os grupos políticos e os concelleiros non adscritos. 27 de xuño de 2017 Núm.es • boppo@depo. Os bandos.  Democracia e participación na vida pública local. 10. A incidencia da lexislación sectorial sobre o réxime local. As comarcas.

  As relaciones interadministrativas. Especialidades en relación co réxime xeral da contratación das administracións públicas. 13. A función pública local: clases de funcionarios locais. Requisitos. Outras formas de xestión indirecta dos servizos públicos. Relacións do concesionario coas persoas usuarias.  A relación estatutaria. Reintegro de subvencións.  Actividade subvencional das entidades locais: tipos de subvencións. Dereitos colectivos. O réxime de incompatibilidades.depo. A negociación colectiva.  As formas de acción administrativa das entidades locais. As atribucións dos órganos das entidades locais en materia de contratación. As formas de xestión directa. 122 11. O servizo público nas entidades locais. 17. O dereito de folga. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. O réxime de Seguridade Social. cooperación e coordinación. Sindicación e representación. Elementos. Control financeiro. os plans de emprego e outros sistemas de racionalización. As autorizacións administrativas: as súas clases. Potestades da Administración. Dereitos e obrigas do concesionario.boppo. 21. 15. 12. 20.  A iniciativa económica das entidades locais e a reserva de servizos a favor das entidades locais. As situacións administrativas do persoal funcionario local.BOPPO Martes.es . A Comisión Galega de Cooperación Local. A actividade de policía: a intervención administrativa local na actividade privada. 16. 19. Dereitos individuais. Concepto. Os plans provinciais de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e de rede viaria local. Mancomunidades e consorcios. 27 de xuño de 2017 Núm. cooperación e auxilio. A extinción da condición de empregado público. O réxime das licenzas. Procedementos de concesión e xestión de subvencións. As formas de xestión dos servizos públicos locais.es • boppo@depo. O réxime de responsabilidade civil. O réxime disciplinario. 14. Os instrumentos de organización do persoal: cadros de persoal e relacións de postos de traballo. A cooperación económica do Estado e das comunidades autónomas aos investimentos das entidades locais. Especial referencia á carreira administrativa e ás retribucións.  Os contratos das administracións locais. Os instrumentos reguladores dos recursos humanos: a oferta de emprego. Extinción da concesión.  Xestión indirecta: a concesión de servizos públicos.  Relacións entre as administracións públicas galegas: colaboración.  O persoal ao servizo das entidades locais: clases e réxime xurídico. Infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións. Principios: colaboración. A coordinación. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 18.  O acceso aos empregos locais: principios reguladores. Os dereitos dos funcionarios locais. penal e patrimonial. Concepto e natureza. O réxime de provisión de postos de traballo: sistemas de provisión.  Os deberes dos funcionarios locais. Transferencia e delegación de competencias da Comunidade Autónoma de Galicia nas entidades locais. A comunicación previa e a declaración responsable. A encomenda de xestión. Sistemas selectivos.

122 22. 24. Aspectos rexistrais.  A disciplina urbanística e a súa regulación. Distribución de competencias entre as administracións.es • boppo@depo. 32. As valoracións urbanísticas.  Os instrumentos de ordenación do territorio: clases e obxectivos. O inventario. Especial consideración sobre a normativa de montes en man común. Incidencia estatal e autonómica na autonomía financeira local. 30.  A lexislación sobre patrimonio histórico: obxecto e fins.  Expropiacións urbanísticas.  Formulación. 31. 36. Competencias do Estado. 39. 28. Bens patrimoniais. Distribución de competencias.  As clases e categorías do solo na lexislación estatal e autonómica. A doutrina do Tribunal Constitucional.  Impugnación de actos e acordos locais e exercicio de accións. Sistemas de actuación. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. A coordinación dasfacendas estatal.  A execución do planeamento.BOPPO Martes. 38.  Evolución histórica da lexislación urbanística española.es . 25. aprobación e entrada en vigor do planeamento. AA. autonómica e local. O réxime xurídico das facendas locais. A substitución e disolución das corporacións locais. Distribución de competencias.e das entidades locais en materia de urbanismo. Os montes veciñais en man común. Distribución de competencias. O control ambiental de actividades na normativa sectorial de aplicación.  A lexislación de obras públicas: obxecto e fins. A xestión dos residuos urbanos na lexislación sectorial de aplicación.  A lexislación ambiental: obxecto e fins.  Prerrogativas e potestades das entidades locais en relación cos seus bens. O abastecemento de auga e a evacuación e tratamento das augas residuais. 29. Os instrumentos de ordenación urbanística: clases e obxectivos. O alleamento. Supostos indemnizatorios. Administración. tramitación. Distribución de competencias.  A lexislación de estradas: obxecto e fins. As competencias das entidades locais en materia de medio ambiente urbano. 35. A acción de desafiuzamento.  As facendas locais en España: principios constitucionais. 27. Distribución de competencias. Instrumentos de intervención no mercado do solo. Supostos expropiatorios. O marco constitucional do urbanismo. 26.  A lexislación de costas e portos: obxecto e fins. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 33. Bens comunais. Réxime xurídico das distintas clases de solo.boppo.  A lexislación de augas: obxecto e fins. O patrimonio público do solo. 27 de xuño de 2017 Núm. 34. 37. Procedementos de taxación individual e conxunta.  A lexislación de montes: obxecto e fins. Intervención da edificación e uso do solo. 23. das CC. Bens de dominio público.depo.  Os bens das entidades locais: clases. gozo e aproveitamento dos bens.

durante un período máximo de tres horas. O tempo para a realización deste exercicio será de 80 minutos. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Terceira.es .  Os tributos locais: principios.  Políticas de igualdade de xénero. Posteriormente.depo. Segunda. e dotada coas retribucións básicas correspondentes ao seu grupo de titulación e as complementarias asignadas ao posto de traballo ao que se adscriba a praza. serán Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. Incumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e regra de gasto das corporacións locais. O establecemento de recursos. segundo o baremo que se detalla na base décimo terceira. Condicións das persoas aspirantes Ademais das condicións sinaladas na base cuarta das xerais as persoas aspirantes deberán posuír a licenciatura ou grao en Económicas. 41. Cuarta. que serán extraídos ao chou polo tribunal. II. 43. A execución e liquidación do Orzamento. SEGUNDO EXERCICIO.de carácter obrigatorio e eliminatorio.  Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira na Constitución e normativa de desenvolvemento. 122 40. Políticas contra a violencia de xénero. Exercicios da oposición PRIMEIRO EXERCICIO. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais. Estrutura orzamentaria. clase técnico medio. 27 de xuño de 2017 Núm. de carácter obrigatorio e eliminatorio. subescala técnica. Número de prazas e características Convócanse unha praza detécnica ou técnico mediode contabilidade. 42.Consistirá en contestar por escrito un test de 80 preguntas con catro respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa.boppo. integrada no grupo A2 da escala de Administración especial.BOPPO Martes. UNHA PRAZA DE TÉCNICA OU TÉCNICO MEDIO DE CONTABILIDADE. Na fase de concurso valoraranse os méritos específicos adecuados ás características da praza.es • boppo@depo. Elaboración e aprobación: especial referencia ás Bases de execución do Orzamento. Discapacidade e dependencia. Sistema de selección Establécese o sistema de concurso-oposición libre. A prórroga do Orzamento. quenda libre Primeira. un de cada unha das partes específicas do programa. Principios xerais.Consistirá en desenvolver por escrito dous temas. ADE ou a diplomatura en Ciencias Empresariais. tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tributos.  O orzamento xeral das entidades locais.

9. Principios xerais. 7. Situacións. Clases de administracións públicas. 10. Tratamento constitucional. Regulación legal. dun texto en castelán elixido polo tribunal. Resolución.  Organización territorial do Estado: principios constitucionais. A Administración local.  O réxime local español. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.  A Administración pública no ordenamento español: concepto e acepcións. os principios xerais do dereito. Outras fontes do dereito administrativo: o hábito.  Dereitos e deberes dos funcionarios públicos. Elementos esenciais. Evolución. concepto e caracteres.  Sometemento da Administración pública á lei e ao dereito.de carácter obrigatorio e non eliminatorio. Os estatutos de autonomía: o seu significado.depo. Quinta. Adquisición e perda da condición de funcionario.es • boppo@depo. CUARTO EXERCICIO.es . 27 de xuño de 2017 Núm. 122 convocados polo tribunal para proceder á súa lectura pública.  A provincia: antecedentes. sucesión e proclamación.  O procedemento administrativo: fases. A personalidade xurídica da Administración pública. Suspensión da execución. 2. Réxime disciplinario.As persoas aspirantes poderán consultar textos legais e coleccións lexislativas.Neste exercicio valorarase a capacidade de análise e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos á resolución dos problemas prácticos presentados.  A coroa. carácter. 6.  O acto administrativo: concepto.boppo. 8. fundamento e clases. Programa da convocatoria Primeira parte. Organización da función pública local. a persoa que designe ou un membro do tribunal. Competencias. que levará a cabo a súa ou o seu autor ou. Reforma. Elementos. Competencias. A organización municipal. TERCEIRO EXERCICIO. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG tratados internacionais e xurisprudencia. 3. Regulación. 11.  A Constitución española de 1978. 5. As comunidades autónomas. 12. A organización provincial. Atribucións segundo a Constitución.  A función pública local: concepto e clases de persoal funcionario. Audiencia do interesado. Clases. Concepto de Administración local. en caso de imposibilidade. Elaboración. de carácter obrigatorio e eliminatorio.  O municipio: concepto. 4. sen axuda do dicionario. Contido. O regulamento: concepto. Parte xeral: 1. clases e elementos. Principios constitucionais. a práctica administrativa.BOPPO Martes.Consistirá na tradución directa ao idioma galego. Dereitos económicos. Dereitos e deberes fundamentais dos españois. As fontes do dereito público.Consistirá na resolución dun suposto práctico relacionado co contido do programa nun tempo máximo de tres horas.

  Xestión. compartidas e delegadas. A actividade de fomento na esfera local. Participación nos tributos do Estado.  Imposto sobre actividades económicas. Exencións e bonificacións. Suxeito pasivo. 15. Acordos. lexislativo 2/2004. 27 de xuño de 2017 Núm. 8. Parte específica: 1. inspección e recadación dos recursos das facendas locais. 6. 11. A potestade regulamentaria en materia tributaria. 10. A cooperación municipal.boppo.  Reintegro de subvencións.  Organización municipal. O concello aberto. prezos públicos. 17.  O fomento e as súas manifestacións. 13. Base impoñible e liquidable. 16.es • boppo@depo.  Os recursos das facendas locais no marco do R. de 5 de marzo. Réxime de sesións.  Ámbito de aplicación da Lei xeral de subvencións. liberdade de pactos e contido mínimo do contrato. Clases de contratos. Contribucións especiais. As ordenanzas fiscais. Tributos propios. 9.  Funcionamento dos órganos colexiados locais. polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 14. 5.  O principio de suficiencia das facendas locais. Principais diferenzas. Procedementos de concesión e xestión de subvencións. 12. Órganos complementarios. Competencias propias. 3. A participación veciñal na xestión municipal. Órganos necesarios. Disposicións xerais da contratación do sector público: racionalidade. Subvencións. 122 Segunda parte. Xestión e recadación de recursos por conta doutros entes públicos. A potestade tributaria dos entes locais. perfección e forma.  As entidades locais de ámbito inferior ao municipio.  Recursos das provincias.  Sistema electoral xeral.es . pagamento e período impositivo. a información. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana. O control financeiro das subvencións. Natureza. Cota. 2.  O imposto sobre bens inmobles. As comarcas. Infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións. d. Feito impoñible.depo. Actas e certificados. delimitación. As relacións entre as comunidades autónomas e as deputacións provincias. Reserva de servizos. 7. As mancomunidades de municipios.  A provincia como entidade local. Os suxeitos da relación xurídica subvencional. 4. Xestión catastral e tributaria. Introdución á Lei xeral de subvencións. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.  As competencias municipais: sistema de determinación. As áreas metropolitanas. invalidez e réxime especial de revisión de decisións en materia de contratación. Os servizos mínimos.BOPPO Martes.  Réxime xurídico dos contratos do sector público.  Taxas e prezos públicos.

Prerrogativas da Administración. 2. A revisión de prezos.  As modificacións de crédito: concepto.  A actividade administrativa de prestación de servizos. 5. Clases de expedientes. Principios xerais. Garantías. 6. O plan de tesourería e o plan de disposición de fondos. LL. Os proxectos de gastos.  A execución do orzamento de gastos e ingresos: fases. A cesión dos contratos e a subcontratación. modificación. 122 18. Bens comunais. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 3.  A tesourería das entidades locais.  Estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. Os remanentes de crédito.es . modificación. Actuacións preparatorias. 4. Terceira parte. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.  Preparación dos contratos.  Principios orzamentarios. Bens patrimoniais. 19. Execución. cumprimento e extinción do contrato de servizos. Inventario.  Execución e modificación dos contratos administrativos. 10. clases.  O contrato de subministración: execución. 24. 20. cumprimento e resolución do contrato de obras. O remanente de tesoureira. Os pagamentos para xustificar. Os anticipos de caixa fixa.  Os gastos de carácter plurianual.  A estrutura do orzamento das entidades locais. 9. 27 de xuño de 2017 Núm. financiamento e tramitación. O empresario: capacidade. aprobación e prórroga. solvencia. 21. A iniciativa económica pública e os servizos públicos. As bases de execución do orzamento das entidades locais.es • boppo@depo. modificación. O resultado orzamentario. O contrato de servizos: execución.  A liquidación do orzamento.  O contrato de obras. Bens de dominio público.  Os bens das entidades locais (EE. LL. Tramitación. Os gastos con financiamento afectado. 8. 22. Perfeccionamento e formalización do contrato.  As partes nos contratos.BOPPO Martes. Prerrogativas e potestades das EE. O principio de unidade de caixa. Selección do contratista e adxudicación dos contratos: procedementos de adxudicación e criterios de valoración. Obxectivos de estabilidade orzamentaria. O órgano de contratación. prohibicións para contratar e clasificación. 23. 7.depo. Réxime xurídico.boppo. en relación cos seus bens. A extinción dos contratos administrativos.): clases. cumprimento e extinción. Parte específica: 1.  Planificación financeira.  Orzamento xeral das entidades locais: formación. de débeda pública e da regra de gasto para as corporacións locais.

  A auditoría como forma de exercicio de control financeiro. formación profesional de 1º grao ou equivalente. Sistema de selección Establécese o sistema de oposición libre.  Formación da conta xeral das entidades locais. 21.  O crédito local.boppo. 20. Concepto.  A contabilidade de xestión de gastos. 22.  Control externo da actividade económico-financeira do sector público local. LL. obxectivo e modalidades.  A función interventora: ámbitos subxectivo.  Control interno da actividade económico-financeira das entidades locais e os seus entes dependentes. integrada no grupo C2 da escala de Administración xeral. 13. III. 16. Especial referencia aos reparos.  Sistema de contabilidade da Administración local: principios.  Tramitación e aprobación da conta xeral.  A contabilidade de xestión de ingresos. Documentos básicos que a integran: estado de liquidación. Concesión de servizos públicos: concepto. 27 de xuño de 2017 Núm. UNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL.  As instrucións de contabilidade. O servizo público nas EE.depo. 15. 122 11.  A responsabilidade contable: concepto e réxime xurídico. subescala auxiliar e dotada coas retribucións básicas correspondentes ao seu grupo de titulación e as complementarias asignadas ao posto de traballo ao que se adscriba a praza. Condicións das persoas aspirantes Ademais das condicións sinaladas na base cuarta das xerais as persoas aspirantes deberán posuír o título de graduado escolar. 12. LL. Terceira. 18. 19.BOPPO Martes. Outra información para subministrar ao Pleno. 17. quenda libre Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Primeira. LL. 23. As normas de auditoría do sector público. competencias e fins da contabilidade.  Xestión indirecta. Segunda. Fases do gasto e ou seu reflexo contable. Forma de xestión dos servizos públicos locais. graduado en educación secundaria obrigatoria. Número de prazas e características Convócanse unha praza de auxiliar de Administración xeral. 14.  Iniciativa económica das EE. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.es . O modelo normal de contabilidade local. Balance de situación. 24. e a reserva de servizos a favor das EE. a outros órganos de xestión e a outras administracións públicas.es • boppo@depo. conta de resultados e memoria. natureza e elementos. Clases de operacións de crédito.

  A provincia. O Consello Xeral do Poder Xudicial. 6. O Ministerio Fiscal. O Parlamento de Galicia. Recursos administrativos. 122 Cuarta. serán convocados polo tribunal para proceder á súa lectura pública. 7.  O procedemento administrativo común. Eficacia nos actos administrativos. Segunda parte: 1. folla de cálculo ou correo electrónico.  A Constitución española de 1978.Consistirá en contestar por escrito un test de 40 preguntas con respostas alternativas propostas polo tribunal e correspondentes ao contido do programa. Organización e competencias. Principios. O seu significado. no que se demostre a experiencia para manexar o programa de tratamento de textos. en caso de imposibilidade. clases.Consistirá en desenvolver por escrito durante un período máximo dunha hora e media dous temas. instrución e finalización.  A organización territorial do Estado. que serán extraídos ao chou polo tribunal. Posteriormente. dun texto en castelán elixido polo tribunal. Fases: iniciación. un da primeira parte do programa e outro da segunda.de carácter obrigatorio e non eliminatorio. Quinta. 8. O poder lexislativo.  A revisión de oficio dos actos administrativos. a persoa que designe ou un membro do tribunal. SEGUNDO EXERCICIO. Os estatutos de autonomía.de carácter obrigatorio e eliminatorio. ordenación. 4. sen axuda do dicionario.  O Goberno e a Administración do Estado.  O Poder xudicial.es . O Tribunal Constitucional.Consistirá na tradución directa ao idioma galego. Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www. A organización xudicial española. elementos e requisitos. A Administración autonómica de Galicia: organización e estrutura básica. Nulidade e anulabilidade.depo. 3.  A Coroa. O tempo para a realización deste exercicio será de 40 minutos. que levará a cabo a súa ou o seu autor ou. 27 de xuño de 2017 Núm. no tempo que marque o tribunal.Consistirá na resolución dun suposto práctico relacionado co contido da terceira parte do programa. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG 5.boppo. CUARTO EXERCICIO. de carácter obrigatorio e eliminatorio. A xurisdición contencioso-administrativa. Programa da convocatoria Primeira parte 1.  O acto administrativo: concepto. Exercicios da oposición PRIMEIRO EXERCICIO. TERCEIRO EXERCICIO. de carácter obrigatorio e eliminatorio. A obriga de resolver e actos presuntos. dereitos e deberes dos españois. 2.es • boppo@depo.BOPPO Martes.

boppo. 5.—O Secretario. Base de datos: Microsoft Access.  O municipio: concepto e elementos esenciais. Dereitos e deberes do funcionariado. Folla de cálculo: Microsoft Excel. Políticas contra a violencia de xénero.  Procesador de texto: Microsoft Word. Ficheiros de titularidade pública. aprobación e prórroga do orzamento. Discapacidade e dependencia. 8. 27 de xuño de 2017 Núm. 7.  A Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal e o seu regulamento. Formación.  Sistema operativo Windows. Clases de sesións.depo.  Os bens das entidades locais. Obxecto e réxime xurídico. Nacemento e extinción da relación funcionarial. 2. 3.  As facendas locais.  O réxime de sesións e acordos dos órganos colexiados. Dereitos dos cidadáns. Competencias.  Internet: navegación e busca. Actas e certificacións. 9. Clasificación dos ingresos. 122 2. A organización municipal. Réxime xurídico dos bens das entidades locais. Terceira parte: 1.  O persoal ao servizo da Administración local: concepto e clases. 3. Pontevedra. Correo electrónico: Microsoft Outlook. Procedemento para a selección de contratistas.es • boppo@depo. 6. Requisitos e procedementos de constitución e celebración de sesións. Código seguro de verificación: IZ9WURDFJ5EY0DUG Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.es . Principios da protección de datos.  Políticas de igualdade de xénero. 4. O orzamento das entidades locais.  Os contratos administrativos na esfera local.—O Deputado Delegado.BOPPO Martes. a 22 de xuño de 2017.