NAMA : MOH.

FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : MATEMATIKA BUKU : IPA
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas) NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : BAHASA INGGRIS
BUKU : IPS
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : BAHASA INDONESIA
BUKU : PKN
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : BUKU GAMBAR
BUKU : AGAMA
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : IQRO’
BUKU : BUKU KOTAK
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : TAJWID
BUKU : FIQIH
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : BAHASA ARAB
BUKU : BAHASA DAERAH
KELAS : V (Lima)
KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)
NO ABSEN : XV (Lima Belas)

NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI NAMA : MOH. FAHRIAN FAHMI
BUKU : BUKU :
KELAS : V (Lima) KELAS : V (Lima)
NO ABSEN : XV (Lima Belas) NO ABSEN : XV (Lima Belas)