แบบทดสอบตามตตัวชชชี้วตัดเพพอพื่ วตัดผลสตั มฤทธธธ

วธชาภาษาไทย ชตัชี้นมตัธยมศศึกษาปช ทชพื่ ๑
ตามหลตักสส ตรแกนกลางการศศึกษาขตัชี้นพพนชี้ ฐาน พพทธศตักราช ๒๕๕๑
ตอนทชพื่ ๑ เลพอกคคาตอบทชพื่ถสกตต้ องทชพื่สพดเพชยงคคาตอบเดชยว
๑. ขข้อใดกลล่าวถถึงเสสี ยงสระไมล่ถถูกตข้อง (ท ๔.๑ ม.๑/๑)
๑. เสสี ยงสระในภาษาไทยมสี ๒๑ รถู ป แทนเสสี ยงสระ ๓๒ เสสี ยง
๒. เสสี ยงสระแยกออกเปป็ นสระเดสีดี่ยวหรรื อสระแทข้ และสระประสมหรรื อสระเลรืดี่อน
๓. เสสี ยงสระแตกตล่างกกันเกกิดจากตตาแหนล่งของระดกับลกิลน สล่ วนของลกิลน และลกักษณะรกิ มฝสี ปากแตกตล่างกกัน
๔. เสสี ยงสระครือเสสี ยงทสีดี่เปลล่งออกมาจากลตาคอโดยตรง ไมล่ถถูกสกกัดกกัลน ณ ทสีดี่ใดทสีดี่หนถึดี่งในชล่องทางเดกินของลม
๒. ขข้อใดวางตตาแหนล่งรถู ปสระตล่างจากพวก (ท ๔.๑ ม.๑/๑)
๑. ลถูก ปถู ขขุด รถู งถู ดถู ๒. ตา จะ รอ มะมล่วง กวน
๓. พสีดี่ ผกัด พรกิ ก เมรืดี่อ หมถึก จรืด ๔. แกข้ม ใจ เซ แรง ไป ไหม โต
๓. การเลล่าเรรืดี่ องยล่อขข้อใด ผถูเข้ ลล่าควรบอกเหตขุผลทสีดี่นาต มาเลล่ากล่อน แลข้วจถึงเลล่าเนรืล อความ และทกิลงทข้ายดข้วยขข้อคกิดหรรื อแสดงความคกิดเหป็ น
เพกิดี่มเตกิมในตอนทข้าย (ท ๓.๑ ม.๑/๒)
๑. การเลล่านกิทาน ๒. การเลล่าเหตขุการณณ
๓. การเลล่าประวกัตกิบขุคคล ๔. การเลล่าประวกัตกิตนเอง
๔. ขข้อใดครือขข้อบกพรล่ องของการเลล่าเรรืดี่ องยล่อตล่อไปนสีล (ท ๓.๑ ม.๑/๒)
“ครรรั้ งหนนนึ่งนานมาแลล้ ว หมาจจ งรั้ จอกตรวหนนนึ่งกล้ างปลาตจดคอ จนงไปวว่ าจล้ างนกกระสาใหล้ ชว่วยเอากล้ างปลาออก เมมนึ่อนก
กระสาใชล้ จะงอยปากลล้ วงลงไปคาบกล้ างปลาขนนรั้ มาไดล้ แลล้ ว จนงทวงคว่ าจล้ าง แตว่ เกจดอะไรขนนรั้ รรล้ ไหมคะ หมาจจ งรั้ จอกกลรบททา
เปป็ นโกรธหาวว่ านกกระสากทาเรจ บ ไมว่ รล้ ร คคุณ ทรรั้งๆ ททนึ่ มรนอคุตสว่ าหห์ ปลว่ อยใหล้ นกกระสามทชทวจตรอดในขณะททนึ่ จะงอยปากนก
กระสาเขล้ าไปอยรว่ในคอหมาจจ งรั้ จอก ดรงนรรั้น นกกระสาจน งไมว่ ไดล้ รรบคว่ าจล้ างจากหมาจจ งรั้ จอก นจทานเรมนึ่ องนทสรั้ อนใหล้ รล้ ร วว่า ผรล้ททนึ่มท
กทาลรงนล้ อยเมมนึ่อททาคคุณแกว่ คนพาล ยากจะใหล้ คนพาลรรล้ สนกคคุณ ดรงนรรั้น กว่ อนจะชว่ วยเหลมอใคร เราตล้ องพจจารณาใหล้ รอบคอบ
วว่ า คนๆ นรรั้นเปป็ นคนดทไหม และเรามทกาท ลรงพอหรม อไมว่ เพราะหากเราชว่ วยคนชรนึ่วกป็เทว่ ากรบชว่ วยใหล้ เขามทโอกาสททาชรนึ่วอทก
หรม อหากชว่ วยแลล้ วเราไดล้ รรบอรนตรายกป็ไมว่ ควรททา”
๑. ภาษาไมล่สรืดี่อความ ๒. สรขุ ปขข้อคกิดไมล่ชดกั เจน
๓. ตกัลงคตาถามระหวล่างเลล่า ๔. ไมล่ไดข้บอกเหตขุผลทสีดี่นาต มาเลล่า
๕. ขข้อใดไมล่ใชล่หลกักการพถูดรายงาน (ท ๓.๑ ม.๑/๕)
๑. มสีความรถู ข้ ความเขข้าใจเรรืดี่ องทสีดี่จะรายงานอยล่างดสี
๒. ใชข้สรืดี่ออรืดี่นๆ ประกอบเพรืดี่อใหข้ผฟถู ข้ กังเขข้าใจมากขถึล น
๓. พถูดรายงานแบบปกตกิ โดยอาจพถูดแบบสนทนาไดข้บางครกัล ง
๔. พถูดเสสี ยงดกัง โดยใชข้นล าต เสสี ยงราบเรสี ยบเสมอกกันตลอดการรายงาน

๖. การพถูดรายงานตล่อไปนสีล มสีขอข้ บกพรล่ องตรงกกับขข้อใด (ท ๓.๑ ม.๑/๕)
“เรท ยนคคุณครร ททนึ่เคารพ และสวรสดทเพมนึ่อนททนึ่ นว่ารร กทคุกคน วรนนทกรั้ ลคุว่มของขล้ าพเจล้ าขอนทาเสนอผลการคล้ นควล้ าเรมนึ่ อง “รสเดป็ดสล้ มทว่ าขว่ อย”
ซนนึ่ งเปป็ นหนนนึ่งในคทาขวรญของจรงหวรดพจจจตร คทาวว่ า “สล้ ม” ในททนึ่ นทรั้ หมายถนง สล้ มโอ ไมว่ ใชว่ สล้มแปล้ น สล้ มเขทยวหวาน สล้ มเชล้ ง หรม อสล้ มกคุล้ง
สว่ วนสาเหตคุททนึ่เรท ยกวว่ า “สล้ มทว่ าขว่ อย” นรรั้น เพราะปลรกททนึ่ ตาท บลทว่ าขว่ อย โปรดอยว่ าเขล้ าใจวว่ าเปป็ นทว่ าเรม อททนึ่ชมนึ่อขว่ อยเดป็ดขาด เดทดี๋ยวคนตทาบลนท รั้
เขาจะนล้ อยใจ พอพรดถนงพจจจตร แนว่ นอนหลายคนคงนน กถนงตทานานเมมองชาละวรน จระเขล้ ยกร ษห์ ททนึ่มทฤทธจ ธ เดช สามารถแปลงรว่ างเปป็ นคน

1

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.1

ไดล้ และมทเมทยมากทรรั้งททนึ่ เปป็ นจระเขล้ และคน ลรกษณะเดว่ นของสล้ มทว่ าขว่ อย คมอ เนมอรั้ จะคลล้ ายกคุล้งฝอย มทสทชมพรระเรมนึ่ อ รสชาตจหวานอม
เปรท รั้ ยว เหมาะสทาหรร บคนสาวมากกวว่ าคนแกว่ คนสว่ วนใหญว่ นจยมนทามาใชล้ ในพจธทไหวล้ ชว่วงเทศกาลตว่ างๆ”
๑. เรรืดี่ องทสีดี่นาต มารายงานไมล่มสีประโยชนณ ๒. ไมล่ไดข้ใชข้สรืดี่ออรืดี่นๆ ประกอบการรายงาน
๓. ผถูรข้ ายงานพถูดนอกประเดป็น ทตาใหข้สกับสน ๔. ผถูรข้ ายงานพถูดแบบทล่องจตา ไมล่เปป็ นธรรมชาตกิ
๗. ขข้อใดครือลกักษณะการเขสียนบรรยายประสบการณณ (ท ๓.๑ ม.๑/๓)
๑. เขสียนเลล่าเรรืดี่ องตามลตาดกับเหตขุการณณวล่าใคร ทตาอะไร ทสีดี่ไหน เมรืดี่อไร
๒. เขสียนเลล่ารายละเอสียดของเรรืดี่ องทสีดี่ไดข้พบเหป็นหรรื อไดข้กระทตามาใหข้นล่าสนขุกสนาน
๓. เขสียนเลล่าเรรืดี่ องเฉพาะประเดป็นสตาคกัญใหข้กระจล่างชกัด และสรขุ ปขข้อคกิดทสีดี่ไดข้จากเหตขุการณณ
๔. เขสียนแสดงความคกิดเหป็นเกสีดี่ยวกกับสกิดี่ งทสีดี่ไดข้พบเหป็นหรรื อไดข้กระทตามาตามลตาดกับเหตขุการณณ
๘. ขข้อใดไมล่ใชล่ลกกั ษณะเดล่นของการเขสียนบรรยายประสบการณณตล่อไปนสีล (ท ๓.๑ ม.๑/๕)
“ภรตผทและวจญญาณเปป็ นสจนึ่ งททนึ่ ผมไมว่ เคยเชมนึ่ อ และมรกจะหร วเราะเสมอ เมมนึ่อมทใครเลว่ าวว่ าตรวเองหรม อคนนรรั้นคนนทเรั้ หป็นผท
ทวว่ าความจรจ งททนึ่ เกจดกรบผมเมมนึ่อคม นนท รั้ กลรบททาใหล้ ผมเปลทนึ่ยนความคจ ดโดยสจ รั้นเชจ ง
เมมนึ่อคม นนทเรั้ วลาประมาณตทสทนึ่กวว่ าๆ ผมรรล้ สนกหนาวจน งลคุกขนนรั้ มาปจ ดพรดลมททนึ่ ปลายเตทยง ทรนึ่วทรรั้งหล้ องปกคลคุมดล้ วยความ
มมด กว่ อนจะลล้ มตรวนอนอท กครรรั้ ง ไมว่ รล้ ร วว่าอะไรดลใจใหล้ ผมเหลทยวมองไปยรงหนล้ าตว่ างทางซล้ ายมมอของหล้ องททนึ่ เปจ ดรร บลมอยรว่
ทรนใดนรรั้นเอง ผมมองเหป็นวรตถคุประหลาดเปป็ นดวงไฟสท แดงสคุกปลรงนึ่ ขนาดเทว่ าลรกฟคุตบอลของผรล้ใหญว่ ลอยอยรว่ตรง
หนล้ าตว่ าง คลล้ ายๆ กรบมองผมนานแลล้ ว ตรรั้งแตว่ เมมนึ่อไรไมว่ รล้ ร ผมรรล้ สนกหนาวยะเยมอกจนขนลคุกชรนไปทรรั้งตรว หร วใจเตล้ นโครม
ครามราวกรบจะกระโดดออกมา ไมว่ สามารถพรดหรม อขยรบเขยมอรั้ นเคลมนึ่อนไหวสว่ วนใดสว่ วนหนนนึ่งของรว่ างกายไดล้ เหมมอนถรก
ตะปรตรวใหญว่ ตรน งมมอและเทล้ าทรรั้งสองอยรว่กรบททนึ่
ตอนแรกพยายามปลอบใจตรวเองวว่ าอาจโดนแกลล้ ง แตว่ เมมนึ่อนนกไดล้ วว่า หล้ องของผมอยรว่ชรรั้น ๒ ของบล้ านและขล้ างลว่ าง
เปป็ นใตล้ ถนคุ สร ง ไมว่ มทตล้นไมล้ หรม อสจนึ่ งปลรกสรล้ างใดๆ ททนึ่ มทความสร งพอททนึ่ จะใหล้ ใครมาลล้ อเลว่ นไดล้ ดรงนรรั้น นทนึ่คมอสจนึ่ งลนกลรบททนึ่ เคย
ปฏจเสธมาตลอดชท วจตอยว่ างไมว่ ตล้องสงสร ย ดวงไฟกป็ลอยวรบเขล้ ามาในหล้ อง และหยคุดตรงปลายเตทยง ระดรบเดทยวกรบสายตา
ผม จล้ องมองผม...นจนึ่งนาน ดรคลล้ ายมทดวงตาครว่หนนนึ่งซว่ อนอยรว่ขล้างในนรรั้น ผมพยายามดจนรั้ รน เปลว่ งเสท ยงรล้ องเรท ยก และหลรบตา
ลงเทว่ าใด แตว่ ไมว่ สามารถททาอะไรไดล้ กลรวและกลรวจนถนงขทดสคุดแทบจะเปป็ นบล้ า
บทสวดมนตห์ ทคุกบท และสจนึ่ งศรกดจธสจทธจธ ททนึ่เคารพนรบถมอทคุกองคห์ ผมสวดและอาราธนาระลนกถนงขอใหล้ ชว่วยผมดล้ วย
แตว่ กไป็ มว่ มทอะไรเกจดขนนรั้ ซทรั้ารล้ ายกวว่ านรรั้น ดวงไฟกลมโตคว่ อยๆ ลอยเขล้ ามาหาผมชล้ าๆ มรนใกลล้ เขล้ ามาๆ นว่ ากลรวเหลมอเกจน
หร วใจผมแทบหยคุดเตล้ นอยากจะเปป็ นลมหรม อขาดใจตายใหล้ รล้ ร แลล้ วรรล้ รอด ทวว่ าโชคกลรบเขล้ าขล้ างผม เมมนึ่อผมไดล้ ยจนเสท ยงไกว่ ขรน
ดวงไฟกป็เหมมอนตกใจอะไรบางอยว่ าง จน งรท บลอยออกไปทางหนล้ าตว่ างบานเดจมอยว่ างรวดเรป็ ว...”
๑. เรกิดี่ มเรรืดี่ องนล่าสนใจ ๒. เลรือกสรรถข้อยคตาไดข้นล่าอล่าน
๓. วกิธสีบรรยายทตาใหข้ผอถู ข้ ล่านสนใจ ๔. แสดงความคกิดเหป็นไดข้อยล่างมสีเหตขุผล
๙. ขข้อใดมสีพยกัญชนะตข้นเสสี ยงเดสียวกกันมากทสีดี่สขุด (ไมล่นบกั พยกัญชนะทสีดี่มสีรถูปซตลากกัน) (ท ๔.๑ ม.๑/๑)
๑. พสีดี่วาดภาพผถึลงและหมถูล่ภมรดอมดมผกา ๒. คนฆล่าไกล่แจข้แลข้วเอาไขล่ในทข้องไปตข้มขมกิลน
๓. ถข้าเฒล่าธงมสีทสีดี่ดกินไวข้เพาะปลถูกกป็จะมสีฐานะดสี ๔. เสรื อรข้ายหลบอยถูขล่ าข้ งศาลาใกลข้ตนข้ ไทรใหญล่
๑๐. ขข้อใดกลล่าวถถึงรถู ปและเสสี ยงพยกัญชนะไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕.๑ ม.๑/๑)
๑. พยกัญชนะในภาษาไทยมสี ๒ รถู ปทสีดี่ไมล่ใชข้ในปกั จจขุบนกั แลข้ว
๒. พยกัญชนะในภาษาไทยใชข้เปป็ นพยกัญชนะตข้นและพยกัญชนะทข้าย
๓. พยกัญชนะในภาษาไทย ๔๒ รถู ป สามารถใชข้เปป็ นพยกัญชนะทข้ายไดข้ทล งกั หมด
๔. พยกัญชนะตข้นในภาษาไทยแบล่งออกเปป็ นพยกัญชนะตข้นเดสีดี่ยวและพยกัญชนะตข้นประสม
๑๑. ขข้อใดแสดงใหข้เหป็นความสตาคกัญของเสสี ยงวรรณยขุกตณ (ท ๔.๑ ม.๑/๑)
๑. นข้านล่าจะชวนปข้ าไปจกับนกในนามาทตาแกงปล่ า ๒. พสีดี่ชายฉกันชอบภาพคนเขข้าฌานฝสี มรือโฉมมาก
๓. ฟากเขาโนข้นฝนตกัลงเคข้าแลข้ว ลถูกไมล่ตอข้ งฝากของมา ๔. ถข้าไปทสีดี่ทล่านตลาจะพาไปหาพรข้าทสีดี่ทาต หายตอนกกินพลล่ากขุงข้
๑๒. ขข้อใดกลล่าวถถูกตข้อง (ท ๔.๑ ม.๑/๑)
๑. อกักษรสถู งคตาเปป็ นมสีพลรืนเสสี ยงเปป็ นเสสี ยงสามกัญ สล่ วนคตาตายมสีพรืลนเสสี ยงเปป็ นเสสี ยงเอก
๒. อกักษรกลางคตาเปป็ นผกันวรรณยขุกตณไดข้ครบ ๕ เสสี ยง สล่ วนคตาตายจะผกันไดข้ ๔ เสสี ยง

2

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.1

๓. อกักษรตตดี่าคตาเปป็ นสามารถผกันไดข้ครบ ๕ เสสี ยง โดยไมล่ตอข้ งดถึงอกักษรสถู งหรรื ออกักษรกลางมาชล่วย
๔. อกักษรตตดี่าคตาตายสระเสสี ยงสกัลนมสีพลรืนเสสี ยงเปป็ นเสสี ยงโท สล่ วนสระเสสี ยงยาวมสีพรืลนเสสี ยงเปป็ นเสสี ยงตรสี
อว่ านขล้ อความตว่ อไปนทแรั้ ลล้ วตอบคทาถาม ขล้ อ ๑๓-๑๔
“คณะสร ตวแพทยห์ศาสตรห์ จคุฬาลงกรณห์ มหาวจทยาลรย ไดล้ เกป็บตรวอยว่ างนทารั้ นมดจบและนมสดพาสเชอไรซห์ จาก
แหลว่ งผลจตนมตว่ างๆ พบวว่ า มทสารตกคล้ างของยาปฏจ ชทวนะอยรว่สรงมาก ในขณะททนึ่ นม ยร.เอช.ทท . กลรบไมว่ พบยาปฏจ ชทวนะอยรว่
เลย อาจเปป็ นเพราะขรรั้นตอนในการผลจตนม ยร.เอช.ทท . ตล้ องผว่ านความรล้ อนสร งถนง ๑๓๓ องศาเซลเซท ยส จน งททาใหล้ ยา
ปฏจชทวนะททนึ่ ตกคล้ างอยรว่หมดฤทธจธ ลง แสดงวว่ าปร จจคุบรนนทารั้ นมดจบททนึ่ ใชล้ ในการแปรรร ปนรรั้น มทยาปฏจ ชทวนะตกคล้ างอยรว่เกมอบ
รล้ อยละ๕๐
ยาปฏจชทวนะนทปรั้ นเปม รั้ อนเขล้ ามาโดยการฉท ดเขล้ าไปในวรวอยว่ างรรล้ เทว่ าไมว่ ถนงการณห์ ของเกษตรกร อาจเปป็ นเพราะเชมนึ่ อ
คทาโฆษณาของผรล้ขายวว่ า เมมนึ่อฉท ดยานทเรั้ ขล้ าไปจะททาใหล้ วรวมทนารั้ท นมเพจนึ่มขนนรั้ ยาปฏจ ชทวนะนทจรั้ ะถรกขรบออกมาทางปร สสาวะและ
นทารั้ นมของวรว ซนนึ่ งเปป็ นททนึ่ แนว่ นอนวว่ าอรนตรายจะตกอยรว่กรบผรล้บรจ โภค โดยจะสว่ งผลระยะยาวตว่ อรว่ างกายในรร ปแบบตว่ างๆ
เชว่ น อาการเปป็ นพจษเรม รั้ อรร ง การแพล้ ยา และอาจททาใหล้ เกจดความผจดปกตจตว่อทารกในครรภห์ รวมไปถนงกว่ อใหล้ เกจดโรคมะเรป็ ง
หากมทยาปฏจ ชทวนะจทานวนมากตกคล้ างอยรว่ในรว่ างกาย
หวรงวว่ าคงจะมทใครสร กคนยมนึ่นมมอเขล้ ามาแกล้ ปรญหานท รั้ เพราะหากปลว่ อยเอาไวล้ ผรล้ททนึ่รรบผลกระทบโดยตรงกป็ไมว่ ใชว่
ใครอมนึ่น คม อ พวกเราททนึ่เปป็ นผรล้บรจ โภคตาดทาๆ นรนึ่นเอง”
๑๓. ขข้อใดครือการวกิเคราะหณคขุณคล่าดข้านเนรืล อหาของเรรืดี่ อ (ท ๕.๑ ม.๑/๒ และ ๓)
๑. รายงานนสีล ใหข้ขอข้ มถูลแกล่ผบถู ข้ รกิ โภควล่า คณะสกัตวแพทยศาสตรณ จขุฬาลงกรณณมหาวกิทยาลกัย เกป็บตกัวอยล่างนตลานมดกิบมาหาสารพกิษ
ตกคข้าง ซถึดี่ งพบยาปฏกิชสีวนะตกคข้างในนตลานมดกิบ แตล่ไมล่พบในนม ยถู.เอช.ทสี. แสดงวล่า ผถูบข้ รกิ โภคควรหกันมาบรกิ โภคนม ยถู.เอช.ทสี
แทนนตลานมดกิบ
๒. รายงานนสีล ใหข้ขอข้ มถูลแกล่ผบถู ข้ รกิ โภควล่า นตลานมดกิบทสีดี่ใชข้ในการแปรรถู ปมสีสารพกิษตกคข้างจากยาทสีดี่เกษตรกรฉสี ดในวกัวเพรืดี่อกระตขุนข้ ใหข้
รล่ างกายผลกิตนตลานมมากขถึลน ดกังนกัลน รกัฐบาลควรจกับพล่อคข้าทสีดี่ขายสารเคมสีใหข้เกษตรกรและลงโทษขกัลนเดป็ดขาด พรข้อมทกัลงใหข้
ความรถู ข้เกษตรกรเรรืดี่ องการกระตขุนข้ นตลานมวกัวโดยวกิธสีธรรมชาตกิ
๓. รายงานนสีล มสีประโยชนณแกล่ผบถู ข้ รกิ โภค ทตาใหข้ตอข้ งระมกัดระวกังในการบรกิ โภคนตลานมดกิบ เพราะมสีสารพกิษตกคข้าง ซถึดี่ งเปป็ นอกันตราย
ตล่อรล่ างกายในระยะยาว และแมข้นม ยถู.เอช.ทสี. จะไมล่พบสารพกิษตกคข้างแตล่หากเกษตรกรยกังฉสี ดสารเคมสีตล่อไป ในอนาคต
ความรข้อนอาจจะไมล่สามารถทตาลายสารพกิษตกคข้างไดข้ ฉะนกัลน หนล่วยงานภาครกัฐทสีดี่เกสีดี่ยวขข้องควรเรล่ งแกข้ไขปกั ญหานสีล โดยดล่วน

๔. รายงานนสีล มสีจขุดประสงคณทสีดี่จะแจข้งขข้อมถูลการตรวจพบสารเคมสีตกคข้างในนตลานมดกิบใหข้เจข้าหนข้าทสีดี่ในหนล่วยงานภาครกัฐทราบ
เพรืดี่อหาแนวทางแกข้ไข และเตรือนผถูบข้ รกิ โภควล่าหากจะบรกิ โภคนตลานมดกิบ ตข้องนตามาตข้มผล่านความรข้อนทสีดี่มสีอขุณหภถูมกิสถูงเกกิน
๑๓๓ องศาเซลเซสี ยส มกิฉะนกัลนจะเกกิดอกันตรายตล่อทารกในครรภณ และเปป็ นสาเหตขุของการเกกิดโรคมะเรป็ งในรล่ างกายใน
ระยะยาวจากสารพกิษตกคข้าง

๑๔. ขข้อใดวกิเคราะหณคขุณคล่าดข้านภาษาของเรรืดี่ องถถูกตข้องท (ท ๕.๑ ม.๑/๒ และ ๓)
๑. ใชข้ภาษาทสีดี่เขข้าใจยาก เรสี ยบเรสี ยงขข้อความไมล่ถถูกตข้อง ทตาใหข้สรืดี่อความไมล่ชดกั เจน
๒. มสีการใชข้คาต ศกัพทณยากทสีดี่ตอข้ งตสีความหลายคตา เชล่น พกิษเรรืล อรกัง แพข้ยา รถู ข้เทล่าไมล่ถถึงการณณ
๓. คตาวล่า “ตกคข้าง” ในยล่อหนข้าทสีดี่ ๑ เปป็ นการใชข้ภาษาทสีดี่ไมล่เหมาะสม ควรเปลสีดี่ยนเปป็ น “หลงเหลรือ”
๔. มสีคาต ศกัพทณเฉพาะไมล่กสีดี่คาต เชล่น นมพาสเจอรณไรซณ นม ยถู.เอช.ทสี. ยาปฏกิชสีวนะ แตล่ไมล่ยากเกกินความเขข้าใจ
๑๕. ขข้อใดจกับประเดป็นสตาคกัญของขข้อความตล่อไปนสีล ถถูกตข้องท (ท ๑.๑ ม.๑/๒)
“ยว่ านางเปป็ นพมชสมคุนไพรททนึ่ ใชล้ เปป็ นอาหารและยามาแตว่ โบราณ ชาวไทยอทสานใชล้ ใบยว่ านางครรั้นเอานทารั้ ปรคุ ง
อาหารตว่ างๆ ททาใหล้ นารั้ท ซคุปขล้ นขนนรั้ เชว่ น แกงหนว่ อไมล้ ซคุปหนว่ อไมล้ โดยยว่ านางสามารถลดกรดยรรจก ลดความขมในหนว่ อไมล้
และเพจนึ่มคลอโรฟจ ลลห์ ใหล้ กรบอาหาร
ชาวใตล้ ใชล้ ยอด ใบเพสลาด (ใบททนึ่ ไมว่ อว่อนไมว่ แกว่ เกจนไป) นทาไปแกงเลทยง แกงขทเรั้ หลป็ก นอกจากนทยรั้ งร นทาไปผรด
แกงกะทจ และหรนึ่ นซอยกจนกรบขล้ าวยทาไดล้ สว่ วนชาวเหนมอใชล้ ยอดยว่ านางอว่ อนนทามาลวกเปป็ นผรกจจ มรั้ นทารั้ พรจ ก หรม อใบแกว่ ครรั้น
เอาแตว่ นรั้ทานาทมาใสว่ แกงพมนรั้ เมมอง

3

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.1

ใบยว่ านางมทรสจม ดขม ใชล้ ถอนพจษสทาแดง แกล้ ไขล้ ตรวรล้ อน ททายาพอก ฯลฯ สว่ วนรากมทรสจม ดขมใชล้ ปรคุ งยาแกล้ ไขล้
รากสาด ไขล้ หรด ไขล้ กาฬ แกล้ พจษภายใน บทารคุ งหร วใจ แกล้ อาการทล้ องผรก ฯลฯ นอกจากนท รั้ ยว่ านางยรงมทคคุณคว่ าทางโภชนาการ
มาก และททนึ่ โดดเดว่ น คมอ มทปรจ มาณเสล้ นใยอาหาร แคลเซท ยม เหลป็ก บทตาแคโรทท น วจตามจนซท วจตามจนอท และวจตามจนเอ สรง
มาก
ปร จจคุบรนมทกระแสการบรจ โภคยว่ านางครรั้นบทบเยป็น โดยเชมนึ่ อวว่ าสามารถรร กษาโรคไดล้ มากมาย เชว่ น ลดนทารั้ ตาลใน
เลมอด ความดรนโลหจ ตสร ง อาการตกเลมอดในมดลรก โรคเกาตห์ โรคเชม รั้อราททาลายเลป็บ อาการรจ ดสท ดวงทวาร หรม อผมนึ่นครน ”
๑. ยล่านางเปป็ นพรืชสมขุนไพรทสีดี่มสีประโยชนณมากกวล่าพรืชสมขุนไพรชนกิดอรืดี่นในประเทศ
๒. ปกั จจขุบนกั คนไทยภาคกลางนกิยมบรกิ โภคยล่านางมากขถึล น โดยนตามาใชข้ทาต อาหารและยา
๓. สมขุนไพร “ยล่านาง” มสีคขุณคล่ามาก คนไทยนกิยมใชข้ทาต อาหารและยามาแตล่โบราณจนถถึงปกั จจขุบนกั
๔. คนไทยใชข้ยาล่ นางทตาอาหารและยามานานแลข้ว เพราะรถู ข้วล่ายล่านางมสีสารอาหารและวกิตามกินสถู งมาก
๑๖. ขข้อใดไมล่ใชล่ประเดป็นสตาคกัญของขข้อความตล่อไปนสีล (ท ๑.๑ ม.๑/๒)
“เตล้ าหรล้ กทาเนจดมากวว่ า ๒,๐๐๐ ปท ในจท นแผว่ นดจนใหญว่ คนจท นบางกลคุว่มถมอวว่ า เตล้ าหรล้ เปป็ นอาหารททนึ่ มทคคุณคว่ าสร งททนึ่ อยรว่
ในความธรรมดาสามรญ
เตล้ าหรล้ เปป็ นผลจตภรณฑห์ จากถรวนึ่ เหลมอง มทคคุณคว่ าทางโภชนาการสร งโดยเฉพาะโปรตทน ซนนึ่ ง มทมากกวว่ าเนมอรั้ สร ตวห์ บาง
ชนจดถนง ๒ เทว่ า ของปรจ มาณททนึ่ เทว่ ากรนและมทราคาถรกกวว่ า
ถรวนึ่ เหลมองททนึ่ นาท มาททาเตล้ าหรล้ ยงร มทเลซจ ทจน ซนนึ่ งมทผลในการลดไขมรนและชว่ วยสว่ งเสรจ มการททางานของระบบ
ประสาทททนึ่เกทนึ่ยวกรบความทรงจทา รวมทรรั้งฮอรห์ โมนจากพมชททนึ่ เรท ยกวว่ า ไฟโทเอสโทรเจน ททนึ่มทการวจจรยพบวว่ ามทผลในการ
ปล้ องกรนมะเรป็ งและมทผลดทตว่อผรล้หญจงวรยทอง คม อ ชว่ วยชะลอภาวะหมดประจทาเดมอนและลดความเสทนึ่ ยงในการเปป็ นมะเรป็ งเตล้ า
นม”

๑. ชาวจสีนแผล่นดกินใหญล่ผลกิตเตข้าหถูขข้ ลถึนเปป็ นครกัลงแรกเมรืดี่อ ๒,๐๐๐ กวล่าปสี ทสีดี่แลข้ว
๒. เตข้าหถูทข้ าต จากถกัวดี่ เหลรือง จถึงมสีคขุณคล่าทางอาหารโดยเฉพาะโปรตสีนสถู งกวล่าเนรืล อสกัตวณบางชนกิด
๓. เตข้าหถูเข้ ปป็ นอาหารธรรมดา ราคาถถูก แตล่มสีคขุณคล่าทางโภชนาการสถู งและมสีประโยชนณตล่อรล่ างกายมาก
๔. เตข้าหถูเข้ ปป็ นอาหารของคนจสีนทสีดี่ผหถู ข้ ญกิงควรบรกิ โภคเพราะชล่วยรกักษาโรคมะเรป็ งเตข้านมและเพกิ ดี่มความจตา
๑๗. ขข้อใดเรสี ยบเรสี ยงขข้อความไดข้สละสลวย (ท ๒.๑ ม.๑/๒)
๑. สมกัยกล่อนเรากกินขข้าวดข้วยมรือ ไมล่ไดข้ใชข้ชอข้ นสข้อมเหมรือนปกั จจขุบนกั เวลาจะกกินเราตข้องเอามรือลงชขุบนตลาใหข้เปสี ยกเสสี ยกล่อน เปป็ น
การลข้างมรือและเมป็ดขข้าวสขุ กจะไดข้ไมล่ตกิดมรือ
๒. แตล่เดกิมเรากกินขข้าวกกับมรือ ไมล่ไดข้กกินดข้วยชข้อนและสข้อมเหมรือนปกั จจขุบนกั กล่อนกกินขข้าวเราจถึงตข้องลข้างมรือในขกันใหข้สะอาดเพรืดี่อ
ปข้ องกกันโรคและไมล่ใหข้เมลป็ดขข้าวสขุ กหลขุดตกิดมรือ
๓. ในอดสีตคนไทยรกับประทานขข้าวโดยใชข้มรือ เพราะไมล่มสีชอข้ นและสข้อมใหข้ใชข้เหมรือนในปกั จจขุบนกั ดกังนกัล นกล่อนจะกกินขข้าว เราจถึง
ตข้องเอามรือลงแชล่นล าต ใหข้เปสี ยกชขุล่มเพรืดี่อปข้ องกกันเมป็ดขข้าวตกิดฝล่ ามรือ
๔. ปกั จจขุบนกั เราใชข้ชอข้ นและสข้อมในการรกับประทานอาหารทขุกชนกิด ตล่างจากอดสีตทสีดี่เราตข้องใชข้มรือเปกิ บขข้าวและกกับ เวลาจะกกิน
ขข้าว เราจถึงตข้องลข้างมรือใหข้สะอาดเพรืดี่อปข้ องกกันเชรืล อโรคและไมล่ใหข้เมลป็ดขข้าวตกิดมรือ
๑๘. ขข้อใดเรสี ยบเรสี ยงขข้อความไมล่สละสลวย (ท ๒.๑ ม.๑/๒)
๑. สรรพวกิทยาการโบราณและเรรืดี่ องราวเกสีดี่ยวกกับชสีวกิต วกิถสีสกังคมไทยสมกัยกล่อนเกล่าทสีดี่นกกั ปราชญณในอดสีตบกันทถึกไวข้ในรถู ปของ
กาพยณกลอนมสีอยถูมล่ ากมาย หลายเรรืดี่ องแตล่งเปป็ นกลอนเพลงยาวคกัดลอกแทรกไวข้ในตอนทข้ายของสมขุดไทย
๒. เอกลกักษณณทสีดี่เดล่นชกัดของวกัดลข้านนาไทย ครือ หนข้าประตถูวดกั นกิยมปกัล นรถู ปสกิ งหณหรรื อราชสสี หณ สล่ วนทสีดี่ราวบกันไดขถึล นวกิหาร โบสถณ
หรรื อสถานทสีดี่อนกั สตาคกัญอกันเปป็ นทสีดี่ประดกิษฐานพระบรมสารสี รกิกธาตขุจะปกัล นเปป็ นรถู ปนาคเลรืลอยทอดตกัวลงมา
๓. ในสกังคมทสีดี่วดกั ความสกัมพกันธณระหวล่างมนขุษยณดวข้ ย “ราคา” เราจะพบวล่าบขุคคลทสีดี่มสีราคาโดยไมล่มสีคล่า และบขุคคลทสีดี่มสีคล่าโดยไมล่มสี
ราคานกัลน มสีใหข้เหป็นไดข้เกลรืดี่อนกลาด จะเจป็บปวดอยถูบล่ าข้ งกป็ตรงคนทสีดี่มสีราคานกัลน เปป็ นทสีดี่ยอมรกับมากกวล่าคนทสีดี่มสีคล่า
๔. ปกัจจขุบนกั ภาพจกิตรกรรมฝาผนกังหลายภาพทสีดี่มสีความสตาคกัญและทรงคขุณคล่าทางประวกัตกิศาสตรณในประเทศไทย ไดข้ลบเลรือน
เสรืดี่ อมโทรม และสถู ญเสสี ยไปอยล่างรวดเรป็ว เนรืดี่องจากสภาวะแวดลข้อมทางอากาศทสีดี่รข้อนอบอข้าวและมสีความชรื ล นสถู ง

4

๑/๖) 5 . ๓ คน ๔. กขุลสตรสี ๒. มสีความหมายไมล่เจาะจง ๔. มสีความหมายพหถูพจนณ. มสีความหมายเบาลง ๒. คตานตาตล่อไปนสีล ควรใชข้ในการเขสียนเรสี ยงความหกัวขข้อใดมากทสีดี่สขุด (ท ๒. ขข้อใดไมล่ใชล่ลกกั ษณะความหมายของคตาซตลาทสีดี่ปรากฏในขข้อความขข้างตข้น (ท ๔. มสีความหมายแยกออกเปป็ นสล่ วนๆ ๒๐. เนข้นลกักษณะ และไมล่เจาะจง ๒.๑/๔) ๑.๑/๘) ก) ไกว่ นรกเรท ยนชรรั้นมรธยมศนกษาปท ททนึ่ ๖ จะอว่ านหนรงสม อนจทานหรม อการห์ ตรนกว่ อนนอนเสมอหลรงจากททาการบล้ านและทบทวน บทเรท ยนเสรป็จแลล้ ว ข) ไมล้ นรกศนกษามหาวจทยาลรย เลมอกอว่ านหนรงสม อธรรมะทคุกครรรั้ งททนึ่ มทเรมนึ่ องทคุกขห์ ใจ เพราะมทหลรกธรรมคทาสอนททนึ่ ทาท ใหล้ เกจดสตจ ปร ญญาชว่ วยคลายทคุกขห์ ไดล้ ค) ใจ นรกเรท ยนชรรั้นประถมศนกษาปท ททนึ่ ๖ รรล้ สนกวว่ าตนเองอาภรพจน งเลมอกอว่ านหนรงสม อททนึ่ มทเรมนึ่ องราวรร นทด เพราะททาใหล้ ตนเองรรล้ สนก ดท เมมนึ่อรรล้ วว่ายรงมทคนอมนึ่นโชครล้ ายกวว่ าตน ง) ใส นรกเรท ยนชรรั้นมรธยมศนกษาปท ททนึ่ ๑ เลมอกอว่ านนวนจยายหรม อเรมนึ่ องสรรั้ นททนึ่ สว่งเสรจ มคคุณธรรม จรจ ยธรรม และเปป็ นแบบอยว่ างททนึ่ ดท เพราะสามารถนทาไปพรฒนาตนเองไดล้ นกักเรสี ยนคกิดวล่ามสีบขุคคลทสีดี่เลรือกอล่านหนกังสรื อไมล่เหมาะสมจตานวนกสีดี่คน ๑. มสีความหมายไมล่เจาะจง.๑/๒) ๑. ขข้อใดไมล่ใชล่วกิธสีการเขสียนเรสี ยงความทสีดี่ดสี (ท ๒. มสีความหมายไมล่เจาะจง. สกิ ทธกิสตรสี ๓. นตลาจดประเดป็นคตาถามลงในเอกสารประกอบการประชขุม ๒. เขสียนคตานตาใหข้นล่าสนใจและสอดคลข้องกกับเนรืล อหา ๓.๑ ม.๑ ม.๑ ม. นกิดคขุยโทรศกัพทณกบกั คขุณหมอทสีดี่โทรมาแจข้งผลการผล่าตกัดคขุณแมล่ ๔. เลรือกหกัวขข้อทสีดี่คนสล่ วนใหญล่กาต ลกังใหข้ความสนใจ ๓. เบาลง. ภาระของแมล่บาข้ น ๒๒. เบาลง และแยกออกเปป็ นสล่ วนๆ ๒๑. ขข้อใดเรสี ยงลตาดกับความหมายของคตาซตลาทสีดี่ปรากฏในขข้อความขข้างตข้นถถูกตข้อง (ท ๔. เนข้นลกักษณะ. เนข้นลกักษณะ. กตาหนดจขุดมขุล่งหมายในการเขสียนใหข้ชดกั เจน ๒. มสีความหมายเนข้นลกักษณะ ๓. นกตข้องการรกับโทรศกัพทณจถึงยกมรือขถึลนและพถูดขออนขุญาตวกิทยากร ๒๕.๑ ม. ทขุกคน ๒๔. ขณะวกิทยากรกตาลกังบรรยายความรถู ข้ในหข้องประชขุม บขุคคลใดไมล่มสีมารยาทในการฟกังมากทสีดี่สขุด (ท ๓. นขุยข้ อล่านเอกสารประกอบการประชขุมตามทสีดี่วกิทยากรแนะนตา ๓.๑ ม.๑/๔) “เมมนึ่อยามคทานึ่ นทารั้ ทว่ าหาใสว่ ขรน สจ รั้นตะวรนจคุดไฟไวล้ เปป็ นเพมนึ่อน นทารั้ ลล้ างหนล้ าหาไวล้ ไมว่ ตล้องเตมอน นทารั้ ลล้ างเทล้ าวางเลมนึ่อนขล้ างบาทา ผล้ านคุว่งผรวตากเกป็บขาดเยป็บรล้ อย แลล้ วจท บหล้ อยวางเรท ยงไวล้ เคท ยงฝา ผล้ านคุว่งตรวพรบวางหว่ างลงมา หมากพลรหากระโถนบล้ วนไวล้ ควรกรน” ๑.๑ ม. เบาลง และไมล่เจาะจง ๓. พกิจารณาการอล่านหนกังสรื อของบขุคคลตล่อไปนสีล (ท ๑.๑/๖) ๑. วางโครงเรรืดี่ องทสีดี่จะเขสียน โดยใชข้แผนภาพความคกิดชล่วย ๒๓. ๑ คน ๒. ภรรยาทสีดี่ดสี ๔. มสีความหมายพหถูพจนณ.๑/๒) ๑. จงเรสี ยงลตาดกับบขุคคลทสีดี่ขาดมารยาทในขณะชมภาพยนตรณจากมากไปหานข้อย (ท ๓. ๒ คน ๓. เบาลง.๑ ม.1 อว่ านขล้ อความตว่ อไปนทแรั้ ลล้ วตอบคทาถามขล้ อ ๑๙-๒๐ “วรนนทพรั้ วกหลานๆ ไมว่ มาชว่ วยยายเกป็บสล้ ม สล้ มในตะกรล้ าจน งมทแตว่ ลกร เลป็กๆ คงไมว่ สามารถเอาไปแลกปลาทะเล สดๆ ไดล้ ตาจน งบอกยายใหล้ เอาสล้ มไปขายแมว่ คล้าททนึ่ ทาท นทารั้ สล้ มครรั้น พอไดล้ เงจนมากป็คว่อยเอาไปซม รั้อปลามาททากรบขล้ าวกจน แตว่ ยาย ตล้ องไปขายแถวๆ หนล้ าโรงเรท ยน เพราะจะมทแมว่ คล้าททานทารั้ สล้ มครรั้นอยรว่หลายเจล้ า ” ๑๙. เนข้นลกักษณะ และแยกออกเปป็ นสล่ วนๆ ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.

มสีคาต ซข้อนเพรืดี่อเสสี ยงทกัลงหมด ๓ คตา ๒. มสีคาต ซข้อนทสีดี่มสีความหมายแคบกวล่าเดกิม ๑ คตา ๓.๑ ม.๑ ม. ขข้อใดอธกิบายลกักษณะของคตาตล่อไปนสีล ไมล่ถถูกตข้อง (ท ๔. มสีคาต ซข้อนทสีดี่มสีความหมายตล่างไปจากเดกิม ๒ คตา ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ๑๙ คตา ๔. มสีคาต ประสมทสีดี่ยอล่ มาจากใจความยาวๆ ๔ คตา ๔. มสีคาต ประสมทสีดี่มสีความหมายเชกิงอขุปมา ๒ คตา ๓. ถถึงทางลกัด / ตกัดทาง / มากลางนา ทกัลงแฝกคา / แขมกก / ขถึลนรกเรสีล ยว ๔.๑/๓) 6 .๑/๒) “ตายายมทความสคุขเมมนึ่อลรกหลานอยรว่กรนพรล้ อมหนล้ าพรล้ อมตา หลานบางคนออดอล้ อนขอใหล้ ตาพาไปเลว่ นนทารั้ ตก บางคนขอไปชว่ วยเกป็บเกทนึ่ยวผลไมล้ ในไรว่ ตาอนคุญาตแตว่ ตล้องแยกกรนเปป็ น ๒ กลคุว่ม กลคุว่มททนึ่ ไปนทารั้ ตก ตาและลคุงทองดทจะพา ไป สว่ วนกลคุว่มททนึ่ จะไปไรว่ ยายและนล้ าบคุญมทจะพาไป โดยปล้ าบรวคทาจะเตรท ยมเสบทยงอาหารและนทารั้ ดมนึ่มไวล้ ใหล้ เมมนึ่อหลานๆ เปลทนึ่ยนเสม รั้อผล้ าเรท ยบรล้ อยแลล้ ว กป็มารวมกรนททนึ่ ระเบทยงบล้ าน แตว่ ละคนหนล้ าตาเบจกบานสดใส คงจะดทใจททนึ่ ไดล้ ไปเททนึ่ ยวตามททนึ่ ตล้ องการ” ๑. ขข้อใดอธกิบายลกักษณะของคตาซข้อนตล่อไปนสีล ไมล่ถถูกตข้อง (ท ๔. มสีคาต ซข้อนทสีดี่มสีความหมายอยถูทล่ สีดี่คาต หนข้า ๑ คตา ความหมายอยถูทล่ สีดี่คาต หลกัง ๑ คตา ๒๘. ๑๗ คตา ๒.1 ก) ขนมชรรั้นนทานทารั้ อรดลมและทอฟฟทนึ่ ถรวนึ่ เขล้ าไปรร บประทาน ข) สายใจหร วเราะดรงลรนนึ่ เมมนึ่อเพลงสรรเสรจ ญพระบารมทจบลง ค) ขจรโอบกอดแฟนสาวเพราะกลรวความมมดและอากาศในโรงภาพยนตรห์ กป็เยป็นมาก ง) ชมพรว่กระซจ บกระซาบกรบตล้ อยตจนึ่งวว่ าครว่รรกททนึ่ นรนึ่งขล้ างหนล้ าแสดงพฤตจกรรมไมว่ เหมาะสม ๑.๑/๕) ๑.๑ ม.๑/๖ และ ท ๓. ขข้อใดแบล่งจกังหวะการอล่านกลอนสขุ ภาพไมล่ถถูกตข้อง (ท ๑. ข ค ง ก ๒.๑/๒) “แมว่ ครร วททนึ่ บล้านททาอาหารอรว่ อยมาก ใครกจนกป็ตล้องตจดใจ ไมว่ วว่าจะเปป็ นแกงสล้ ม ไขว่ ยดร ไสล้ ตล้ มยทา นทารั้ พรจ ก หรม อ ขนมตว่ าง ๆ เชว่ น ทองหยอด ฝอยทอง ลรกชคุบ ทวว่ าใจรล้ อนไปหนว่ อย มรกจะททาขล้ าวของเสท ยหายบว่ อยๆ วรนนทฉรั้ ร นเอา หว่ อหมกมาฝากเธอ อยรว่ในกลว่ องพลาสตจกขล้ างตรล้เยป็น ใกลล้ ๆ กรอบรร ป แตว่ ตอนนทเรั้ ราตล้ องชว่ วยกรนททาไขว่ หวานและบรวลอย สว่ งครร กว่อน เสรป็จแลล้ วคว่ อยนรนึ่งรถประจทาทางไปเสรจ มสวยกรนนะ” ๑. ง ข ก ค ๒๖. ไปเจดสียณ / ทสีดี่ชรืดี่อ / ภถูเขาทอง ดถูสถูงลล่อง / ลอยฟข้ า / นภาลกัย ๒.๑ ม.๑ ม. ค ข ก ง ๔.๑/๒) หกัวหถู เซล่อซล่า ดกินแดน ศถูนยณกลาง ดรืล อดถึง ตกิดอกตกิดใจ บากบกันดี่ ตกับไตไสข้พขุง ๑. มสีคาต ทสีดี่ไมล่ใชล่คาต ประสมอยถูล่ ๒ คตา ๒.๑ ม. ๑๑ คตา ๓.๑/๒) หนข้าแตก ผถูรข้ ข้าย แตล่งหนข้า รองเทข้า ขข้าทาส ความดสี ไกล่อล่อน ชาวสวน ไมข้กวาด นกักรข้อง ๑. ๑๒ คตา ๔. ๑๐ คตา ๒.๑ ม. เขาถล่อคลล่อง / วล่องไว / ไปเปป็ นยรืด เรรื อเรา / ฝรื ดเฝรื อมา / นกิจจาเออ๋ ย ๓. ขอฟขุข้ งเฟรืดี่ อง / เรรื องวกิชา / ปกั ญญายง ทกัลงใหข้ทรง / ศสีลขกันธณ / ในสกันดาน ๓๑. มสีคาต ประสมทสีดี่รวมกกันแลข้วยกังคงเคข้าความหมายเดกิม ๓ คตา ๓๐.๑/๑ และ ท ๕. ขข้อความตล่อไปนสีล มสีสล่วนประกอบของการแสดงความคกิดเหป็นตรงกกับขข้อใด (ท ๒. ๑๓ คตา ๒๗. ก ง ค ข ๓.๑ ม. ๑๘ คตา ๓. ขข้อความตล่อไปนสีล มสีคาต ซข้อนทกัลงหมดกสีดี่คาต (ท ๔. ขข้อความตล่อไปนสีล มสีคาต ประสมทกัลงหมดกสีดี่คาต (ท ๔. ๒๐ คตา ๒๙.

ขข้อความตล่อไปนสีล ไมล่ปรากฏคตาวกิเศษณณชนกิดใด (ท ๔.๑ ม. กรกิ ยานขุเคราะหณ ๓๗. ขข้อสนกับสนขุน ขข้อสรขุ ป และทสีดี่มา ๒. อกรรมกรกิ ยา ๓.๑ ม. ขข้อความตล่อไปนสีล ไมล่ปรากฏคตานามชนกิดใด (ท ๔.๑/๓) “ฉร นเดจนไปททนึ่ สวนผลไมล้ หลรงบล้ าน เหป็นฝรงมดแดงรคุ มไตว่ กจนซากหมาเนว่ ายรวรั้ เยทยรั้ นว่ าขยะแขยง แตว่ กทป็ าท ใหล้ ระลนก ไดล้ วว่า ความตายเปป็ นเรมนึ่ องธรรมดาของโลก หมาตรวนท รั้ เมมนึ่อวานมรนยรงเขล้ ามาขโมยกจนไขว่ ไกว่ แจล้ ในเลล้ าไปตรรั้งหลายฟอง ตอนแรกพวกเรากป็โกรธ ฉวยไมล้ จะไลว่ ตทมรน ทวว่ าเมมนึ่อเหลมอบเหป็นขาของมรนกป็นนกสงสาร เตป็มไปดล้ วยแผลเนว่ าเปมนึ่ อย สท แดงชทารั้ เลมอดชทารั้ หนอง” ๑. ทสีดี่มา ขข้อสรขุ ป และขข้อสนกับสนขุน ๓๒.๑/๓) “ฝนตกฟล้ ารล้ องตจดตว่ อกรนหลายวรน นกนล้ อยตล้ องกจนเสบทยงททนึ่ เกป็บสะสมไวล้ ” ๑. บขุคคลใดไมล่มสีมารยาทในการพถูดมากทสีดี่สขุด (ท ๓. ในงานเลสีลยงแหล่งหนถึดี่ ง ดวงกมลนตาเรรืดี่ องสล่ วนตกัวของพราวนภามาเลล่าใหข้เพรืดี่อนๆ ฟกัง ๓๔. ความคกิดเหป็นเชกิงขข้อเทป็จจรกิ ง ๓. ความคกิดเหป็นเชกิงนโยบายและขข้อเทป็จจรกิ ง ๓๓. วกิสามานยนาม ๓๕. วกิกตรรถกรกิ ยา ๔. ทสีดี่มา ขข้อสนกับสนขุน และขข้อสรขุ ป ๔.๑ ม. เตรือนใจพถูดกกับเพรืดี่อนในขณะทสีดี่มสีวกิตามกินซสี อยถูใล่ นปาก ๒.๑/๓) “ขล้ าวเหนทยวทคุเรท ยนททนึ่ เธอเอามาใหล้ เมมนึ่อวาน พทนึ่สาวเธอเปป็ นคนททา หรม อ ตอนแรกใครๆ กป็ไมว่ กลล้ ากจน แตว่ เมมนึ่อทคุก คนในบล้ านไดล้ ลองลจมรั้ แลล้ วตว่ างออกปากชมวว่ า อรว่ อยมาก นทนึ่คมอหลรกฐาน เธอเหป็นไหมหมดเกลทยรั้ งเลย เพมนึ่อเปป็ นการ ตอบแทน วรนนทเรั้ ธอจะไปเททนึ่ ยวททนึ่ ไหนบอกมาไดล้ เลย” ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ลกักษณนาม ๔. สกรรมกรกิ ยา ๒. ความคกิดเหป็นเชกิงคขุณคล่าและนโยบาย ๔.๑/๓) “การเหป็นคนทคุกคนในฐานะเพมนึ่อนรว่ วมโลก เปป็ นเพมนึ่อนรว่ วมทคุกขห์ เปป็ นหนทางดทททนึ่สคุดททนึ่ จะททาใหล้ เรามทความรร ก ความเมตตาเพจนึ่มขนนรั้ วจธทงว่ายๆ คม อ การฝน กตนเองใหล้ มองวว่ า แทล้ จรจ งแลล้ ว คนทคุกคนนรรั้นไมว่ ไดล้ แตกตว่ างกรนเลย เราทคุกคน ลล้ วนแตว่ ตล้องเผชจ ญกรบความทคุกขห์ ดล้วยกรนทรรั้งนรรั้น ไมว่ มทใครกล้ าวขล้ ามสจนึ่ งนทไรั้ ปไดล้ ไมว่ ทคุกขห์ กายกป็ทคุกขห์ ใจ มากบล้ างนล้ อยบล้ าง หนรกบล้ างเบาบล้ าง ขนนรั้ อยรว่กรบเหตคุปรจจรยททนึ่ เกทนึ่ยวขล้ อง ถล้ าเราทคุกคนททาไดล้ ดรงนท รั้ ปร ญหาความขรดแยล้ ง ทะเลาะวจวาท ชจ งดทชจง เดว่ น กป็จะไมว่ เกจดขนนรั้ สรงคมกป็จะสงบสคุข ตรวเราเองกป็จะมทความสคุข ไมว่ ทคุกขห์ ใจ เพราะเรามองคนทคุกคนอยว่ างมจตร ไมว่ ใชว่ ศรตรร ” ๑. ขข้อสรขุ ป ขข้อสนกับสนขุน และทสีดี่มา ๓.๑/๖ และ ท ๓. กชพรไมล่สามารถควบคขุมอารมณณของตนขณะเลล่าเรรืดี่ องสะเทรือนใจใหข้ครถู ฟกังไดข้ ๔. สมขุหนาม ๒. วกิภาคสรรพนาม บขุรขุษสรรพนาม นกิยมสรรพนาม ประพกันธสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม และอนกิยมสรรพนาม ๓๖.๑ ม. ขข้อความตล่อไปนสีล ปรากฏคตาสรรพนามชนกิดใดบข้าง เรสี ยงตามลตาดกับ (ไมล่นบกั คตาซตลา) (ท ๔.๑/๓) “จระเขล้ ใหญว่ อาศรยอยรว่ในแมว่ นารั้ท โขง บรจ เวณททนึ่ ลาท นทารั้ นจนึ่ง สงบ ใตล้ ผจวนทารั้ เตป็มไปดล้ วยเมป็ดทรายสท นารั้ท ตาลเขล้ ม เดจมมท จระเขล้ หลายรล้ อยตรวในนว่ านนทารั้ สายนท รั้ แตว่ คนบาปนจยมลว่ ามรนเพมนึ่อเอาหนรงไปททาเครมนึ่ องประดรบราคาแพง จนพวกมรน 7 . ขข้อความตล่อไปนสีล เปป็ นการแสดงความคกิดเหป็นประเภทใด (ท ๒.๑ ม. ความคกิดเหป็นเชกิงคขุณคล่า ๒. วกิภาคสรรพนาม บขุรขุษสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม ประพกันธสรรพนาม นกิยมสรรพนาม และอนกิยมสรรพนาม ๔. ดลฤดสีพดถู ตะกขุกตะกกัก ขณะเลล่าขล่าวใหข้ครถู และเพรืดี่อนฟกังหนข้าชกัลนเรสี ยน ๓. ประพกันธสรรพนาม บขุรขุษสรรพนาม นกิยมสรรพนาม วกิภาคสรรพนาม อนกิยมสรรพนาม และปฤจฉาสรรพนาม ๓.1 “รายงานทางการแพทยห์ ยมนยรนชรดเจนวว่ า ยคุงไมว่ ใชว่พาหะในการแพรว่ เชม รั้อเอดสห์ เชม อรั้ เอดสห์ ตจดจากคนสรว่ คน ผว่ าน ทางเลมอดและการมทเพศสร มพรนธห์ เทว่ านรรั้น แตว่ ปรจจคุบรนเดป็กตจดเชม รั้อไดล้ รรบการดรแลจากผรล้ปกครองและครร อยว่ างระมรดระวรง จนมทวจถทชทวจตตว่ างจากเดป็กทรนึ่วไป ททาใหล้ เดป็กรรล้ สนกแปลกแยก โดดเดทนึ่ยว และซน มเศรล้ า ผรล้ปกครองและครร จนงควรเปจ ดโอกาส ใหล้ เดป็กตจดเชม รั้อไดล้ เลว่ นซคุกซน ซนนึ่ งเปป็ นพรฒนาการปกตจตามวรย เพราะการจทากรดการเลว่ นและรว่ วมกจจกรรมตว่ างๆ สว่ งผลรล้ าย ตว่ อเดป็กทรรั้งทางรว่ างกายและจจ ตใจ” ๑.๑ ม. ขข้อความตล่อไปนสีล ไมล่ปรากฏคตากรกิ ยาชนกิดใด (ท ๔.๑/๖) ๑. อาการนาม ๓.๑ ม. ประพกันธสรรพนาม บขุรขุษสรรพนาม อนกิยมสรรพนาม วกิภาคสรรพนาม นกิยมสรรพนาม และปฤจฉาสรรพนาม ๒.

๑/๖) 8 . มสี ๑ ขข้อทสีดี่มสีคาต บขุพบทนตาหนข้าคตาเพรืดี่อบอกอาการรล่ วมกกัน ๓๙.๑/๕) ๑. มสี ๑ ขข้อทสีดี่มสีคาต บขุพบทอยถูใล่ นประโยค ๓ คตา ๔. เมรืดี่อเลรือกเรรืดี่ องหรรื อกตาหนดหกัวขข้อเรรืดี่ องแลข้ว ขข้อใดครือขกัลนตอนตล่อไปของการเขสียนรายงาน (ท ๒. ใชข้ขอข้ สรขุ ปทกิลงทข้ายใหข้ผฟถู ข้ กังประทกับใจ ๔๖. คตานตา สารบกัญภาพ สารบกัญ เนรืล อหา บรรณานขุกรม ภาคผนวก เชกิงอรรถ และอภกิธานศกัพทณ ๓.๑/๕) ๑. เขายล่ามใจมากเพราะคกิดวล่ามสีของดสีอยถูใล่ นยล่าม ๒. มสี ๒ ขข้อทสีดี่มสีคาต บขุพบทอยถูใล่ นประโยค ๒ คตา ๓. ใชข้สล่วนนตากระตขุนข้ ความสนใจ ๔.๑ ม.๑/๓) “วล้ าย ชว่ วยดล้ วย ลรกแมวตกนทารั้ พวกเรารท บหาไมล้ มาใหล้ มรนเกาะ เรป็วเขล้ า โธว่ ลรกแมวนล้ อยนว่ าสงสารเหลมอเกจน รอ ฉร นหนว่ อยนะ เฮล้ ย อรนนรรั้นไมว่ ไดล้ ใหญว่ ไป ตล้ องอรนนท รั้ โอตุ๊ ย เจป็บจรง ไมล้ มทตะปร อนจจจา ฉร นคงชว่ วยแกไมว่ ทรนแลล้ ว เจล้ าแมว นล้ อยททนึ่ นว่าสงสาร ถล้ าเรามทผล้ หร ลรกผรล้ใหญว่ มาดล้ วยกป็ดท ” ๑. ขข้อใดเรสี ยงลตาดกับสล่ วนประกอบของรายงานถถูกตข้อง (ท ๒. คตาสกันธานในขข้อใดตล่างกกับขข้ออรืดี่น (ท ๔. พวกกกินแลข้วชกักดาบ ตข้องใหข้เจข้าหนข้าทสีดี่ตาต รวจจกัดการ ๔๔. สมหมายมสีชสีวกิตทสีดี่ยากลตาบากเพราะเขาเรสี ยนหนกังสรื อไมล่จบ ๓. ขข้อความตล่อไปนสีล มสีคาต ทสีดี่ตอข้ งใชข้เครรืดี่ องหมายอกัศเจรสี ยทณ ล งกั หมดกสีดี่คาต (ท ๔.๑/๘ และ ท ๓. กตาหนดจขุดมขุล่งหมายของเรรืดี่ อง ๔๓. มสี ๒ ขข้อทสีดี่ใชข้คาต บขุพบทไมล่ถถูกตข้อง ๒.๑/๖) “ตจดกลล้ องวงจรปจ ดวรนนท รั้ รร บทรนทท โทรศรพทห์ มมอถมอรคุว่ นใหมว่ ลว่าสคุด มรลคว่ า ๑๒. งานเลสีลยงครืนนสีลฉนกั จะสวมหนข้ากากอกันใหมล่ ดสีไหม ๓.๙๙๙ บาท พรล้ อมตจดตรรั้งระบบดร กลล้ องวงจรปจ ดผว่ านมมอถมอฟรท ” ๑. นกกกินปลสีอกเหลรืองตกัวเลป็กกตาลกังกกินปลสีกลข้วยในสวน ๔๕. ประตกิเษธวกิเศษณณ ๓๘.๑ ม. คตาทสีดี่ขสีดเสข้นใตข้ขอข้ ใดตล่างกกับขข้ออรืดี่น(ท ๑.๑ ม. ๖ คตา ๔๑.๑ ม. ชสีลใหข้เหป็นคขุณภาพของสกิ นคข้า ๓.๑ ม. สารบกัญ สารบกัญภาพ คตานตา เนรืล อหา เชกิงอรรถ บรรณานขุกรม อภกิธานศกัพทณ และภาคผนวก ๔.๑/๓) ๑. โฆษณาชวนเชรืดี่อขข้อใดโนข้มนข้าวใจผถูฟข้ กังใหข้เกกิดความตข้องการซรืล อสกิ นคข้าไดข้มากทสีดี่สขุด (ท ๑. สารบกัญภาพ สารบกัญ คตานตา เนรืล อหา บรรณานขุกรม ภาคผนวก อภกิธานศกัพทณ และเชกิงอรรถ ๔๒.๑ ม.๑ ม. ลขุงเลล่นนตลาเตข้าปถูปลาจนหมดตกัวตข้องกกินนตลาเตข้าแทนขข้าว ๔. กตาหนดขอบเขตของเรรืดี่ อง ๓. เรล่ งเรข้าการตกัดสกิ นใจซรืล อ ๒. นข้องตข้องกกินขนมจสีนนตลายาใหข้หมดหรรื อมกิฉะนกัลนกป็เกป็บไวข้ในตถูเข้ ยป็น ๔.1 แทบสร ญพรนธคุห์ ความโลภหรม อความจนททนึ่ บงการใหล้ คนแลล้ วคนเลว่ าใชล้ อาวคุธเขว่ นฆว่ ามรน ททาไมพวกมรนผจดหรม อททนึ่ เกจดมามท หนรงอรนลทารั้ คว่ า ลว่ อตา ดนงดรดใจคน แตว่ อะไรกป็ไมว่ สาท ครญเทว่ ากรบใจคนจรจ งไหม” ๑. ๕ คตา ๔.๑/๓) ก) ทคุกคนควรเสท ยสละเพมนึ่อโรงเรท ยนของเรา ข) อคุบาสจ กาถวายปร จจรยไทยทานแกว่ พระสงฆห์ ค) พทนึ่สาวซว่ อนของขวรญไวล้ ใตล้ หมอนขล้ างตคุตุ๊กตาหมท ง) กะปจ ททนึ่ อรว่ อยตล้ องมาจากจรงหวรดระนองหรม อชคุมพร ๑. เราไมล่ควรพถูดเรรืดี่ องนสีล ใหข้คนปากสวล่างอยล่างเธอฟกัง ๔. ๓ คตา ๒.๑/๕) ๑. พสีดี่และนข้องสนทนากกันเรรืดี่ องการแตล่งกายของสาวชาวมอญในสยาม ๔๐.๑/๔) ๑. พสีดี่ชอบกกินบะหมสีดี่ตมข้ ยตาแตล่นอข้ งชอบกกินบะหมสีดี่หมถูแดง ๒. เขสียนโครงเรรืดี่ อง ๒. ๔ คตา ๓.๑ ม. ขข้อใดอธกิบายลกักษณะของคตาบขุพบทในประโยคตล่อไปนสีล ถถูกตข้อง (ท ๔. รวบรวมแหลล่งขข้อมถูล ๔.๑ ม.๑/๘ และ ท ๓. สถานวกิเศษณณ ๒. ลกักษณวกิเศษณณ ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.๑ ม. ขข้อใดไมล่มสีคาต เปรสี ยบเทสียบ (ท ๑. คตานตา สารบกัญ สารบกัญภาพ เนรืล อหา เชกิงอรรถ บรรณานขุกรม ภาคผนวก และอภกิธานศกัพทณ ๒. ตกัวโจจ๊กประจตาหข้องกตาลกังหมตดี่าโจจ๊กหมถูกบกั หวานใจ ๓. ประมาณวกิเศษณณ ๓. โฆษณาตล่อไปนสีล มสีลกกั ษณะตรงกกับขข้อใด (ท ๑. ไปเอาขล่าวโคมลอยนสีดี่มาจากไหน โกหกทกัลงเพ ๒.๑ ม.

เสบสียงอาหารทสีดี่เกป็บไวข้หมดลงกล่อนฤดถูใบไมข้ผลกิ พล่อนกจถึงตข้องบกินฝล่ าหกิ มะไปหาอาหารมาใหข้ลถูกนก ๒. ขข้อความตล่อไปนสีล อธกิบายเหตขุและผลตรงกกับขข้อใด (ท ๑. เสรื อโครล่ งถถูกพรานปล่ ายกิงทสีดี่ขา กลายเปป็ นเสรื อลตาบาก ไมล่สามารถลล่าสกัตวณปล่ามากกินไดข้ จถึงเขข้ามาขโมยวกัว ควายในหมถูล่บาข้ นไป กกิน ๓. ขข้อใดมสีการแสดงเหตขุและผลตล่างกกับขข้ออรืดี่น (ท ๑. ผถูบข้ รกิ หารตข้องมสีคขุณธรรมจถึงจะไดข้รกับการยอมรกับจากสกังคม ๔. อล่านขข้อความตล่อไปนสีล “คนททนึ่ ไมว่ สวยนรรั้นมทโอกาสประสบความสคุขความเจรจ ญในชท วจตสมรสมากกวว่ าคนสวย เพราะคนสวยนรรั้นเมมนึ่อรรล้ วว่ าสวยกป็มจใครว่ ไยดทททนึ่จะแกล้ ปรญหาตว่ างๆ ในการสมรสเพราะทะนงตรววว่ ามทความสทาครญดล้ วยรร ปสมบรตจ สตรท ททนึ่ขาดรร ป สมบรตจนรรั้นจะเปป็ นภรรยาททนึ่ ดท รรล้ จรกเอาใจสามท ททาใหล้ เกจดความรร กททนึ่ ยงรนึ่ ยมนแทล้ จรจ ง เพราะความรร กอรนแทล้ จรจ งนรรั้นมจไดล้ อยรว่ททนึ่ รร ปสมบรตจ ซนนึ่ งอยรว่กรนนานไปกป็จมดเพราะความเคยชจ น” ขข้อใดสรขุ ปความไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕.๑/๑) “ธรรมะสทาหรร บผรล้บรจ หารเปป็ นสจนึ่ งซนนึ่ งแยกจากกรนไมว่ ไดล้ ไมว่ วว่ายคุคไหนสมรยไหน ผรล้บรจ หารขาดธรรมะเมมนึ่อไร ขาดใจเมมนึ่อนรรั้น สรงเกตดรประวรตจศาสตรห์ ของนรกบรจ หารทรนึ่วโลก ชว่ วงททนึ่ รว่ คุ งโรจนห์ จะเปป็ นชว่ วงททนึ่ มทธรรมะมากททนึ่ สคุด และชว่ วง ททนึ่ รว่วงโรยกป็เปป็ นชว่ วงททนึ่ ทจงรั้ ธรรมะมากททนึ่ สคุด ในโลกนท รั้ มทผล้ บร รจ หารหลายคน ชว่ วงแรกประสบความสทาเรป็ จ ททาอะไรกป็ดทไปเสท ยหมด เพราะยรงเปป็ นชว่ วงททนึ่ มทยงร ซมนึ่ อสร ตยห์ อยรว่ในความเปป็ นนรกบรจ หารมมออาชท พของตรวเอง แตว่ หลรงจากนรรั้นเมมนึ่อผว่ านไป ๔-๕ ปท กป็กลรบรว่ วงโรยแลล้ วกป็ตาทนึ่ ลง ตทานึ่ ลง เพราะเรจนึ่ มไมว่ ซมนึ่อสร ตยห์ ธรรมะเรจนึ่ มหายไป ผรล้สนรบสนคุนททนึ่ ดทๆ กป็จะกระโดดหนทหายไป ในททนึ่สคุดกป็ถนงจคุดแตกดรบ ” ๑.๑/๔) ๑. คนไมล่สวยมสีโอกาสประสบความสตาเรป็ จในชสีวกิตคถูล่มากกวล่าคนสวย ๔. ปวดหกัว ปวดทข้อง เปป็ นไขข้ คกัดจมถูก นตลามถูกไหล เลรือก “ยายล่า” รกับประกกันหายทกันทสีตล งกั แตล่เมป็ดแรก ๔๗. เหตขุ ผล ผล เหตขุ ๒. ใชข้ “พฤกษา” หยขุดผมรล่ วง หยขุดรกังแคไดข้ผลจรกิ ง ไมล่มสีอาการแพข้เมรืดี่อใชข้อยล่างตล่อเนรืดี่อง ๕ ปสี ๔. คนสวยมกักคกิดวล่าตกัวเองมสีดสีจถึงไมล่สนใจแกข้ปกัญหาชสีวกิตคถูล่ ๓. เหตขุ ผล เหตขุ ผล ๔. ประโยคใดมสีสล่วนประกอบเหมรือนประโยคตกัวอยล่าง (ท ๔.๑/๓) 9 . ผถูบข้ รกิ หารตข้องมสีความซรืดี่ อสกัตยณจถึงจะไดข้รกับการสรรเสรกิ ญ ๓. ผล เหตขุ เหตขุ ผล ๔. ผถูบข้ รกิ หารตข้องเปป็ นคนดสี และเปป็ นมรืออาชสีพจถึงจะมสีผสถู ข้ นกับสนขุน ๕๐.1 ๑. ผถูบข้ รกิ หารตข้องมสีธรรมะจถึงจะอยถูใล่ นตตาแหนล่งไดข้นาน ๒. ยาอมสมขุนไพรเหป็ดหลกินจรือ ราคายล่อมเยา ทางเลรือกใหมล่สาต หรกับคนรกักสขุ ขภาพเชล่นคขุณ ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓) ๑. ผล เหตขุ ผล เหตขุ ๔๘. ชาวบข้านในภาคตะวกันออกเฉสี ยงเหนรือปล่ วยเปป็ นโรคพยาธกิใบไมข้ตบกั และมะเรป็ งตกับกกันมากเพราะนกิยมบรกิ โภคของสขุ กๆ ดกิบๆ ๔.๑/๓) “ปร ญหาความเครท ยด ความทคุกขห์ เปป็ นปร จจรยหนนนึ่งททนึ่ เปจ ดชว่ องใหล้ ยาเสพตจดเขล้ ามาเปป็ นทางเลมอกในการหนททคุกขห์ ของคนททนึ่ อยากลอง เมมนึ่อไดล้ ลองแลล้ วรรล้ สนกเปป็ นสคุขในตอนแรก อยากสคุขอทกกป็ตล้องใชล้ อทก นานๆ ไปปรจ มาณเทว่ าเดจมททนึ่เคย ใชล้ กไป็ มว่ พอปรนเปรอความสคุข เพราะสมองสว่ วนททนึ่ เรท ยกวว่ าสมองสว่ วนอยาก (Brain Reward Pathway) ททนึ่ คอยควบคคุม ความอยากจะปฏจ เสธความสคุขในดล้ านอมนึ่นๆ ออกไป คนททนึ่ ตจดยาเสพตจดจน งไมว่ มทความสคุขกรบกจจกรรมใดๆ รอบตรว นอกจากการเสพยาเสพตจดเพทยงอยว่ างเดทยว” ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. คนไมล่สวยมกักเปป็ นภรรยาทสีดี่ดสีและทตาใหข้สามสีรกักไดข้มากกวล่าคนสวย ๕๑. คนสวยไมล่มสีโอกาสประสบความสตาเรป็ จในชสีวกิตคถูล่ ๒.๑ ม. ขข้อใดครือสาระสตาคกัญของขข้อความตล่อไปนสีล (ท ๑. เมรืดี่อไอ มสีเสมหะ นถึกถถึง “ยาอมมะขาม” รสชาตกิดล งกั เดกิม ขมนกิด ฝาดหนล่อย รกับรองถถูกใจ ๓.๑ ม. มสีความเชรืดี่อกกันผกิดๆ วล่า การกกินดสีงถูเหล่าสดๆ พรข้อมกกับเหลข้าจะเพกิ ดี่มกตาลกังวกังชา ดข้วยเหตขุนล สี เองงถูเหล่าจถึงถถูกฆล่าเพรืดี่อเอาดสีงถูมากกิน จตานวนมาก ๔๙.๑ ม.

สมองขาดเลรือด เปป็ นหนถึดี่งในอาการทางประสาทและสมองทสีดี่มสีความเสสีดี่ ยงมาจากการสถู บบขุหรสีดี่ ๕๘. แนล่งนข้อยเปป็ นครถู สอนหนกังสรื อทสีดี่โรงเรสี ยนคนตาบอด ๓. ข ก ง ค ๒. ค และ ง เปป็ นประโยคความเดสียวทกัลงหมด ๒. ก ข ค ง ๓. ขข้อใดเปป็ นขข้อคกิดเหป็น (ท ๑. มสี ๑ ขข้อทสีดี่มสีบทขยายประธาน และไมล่มสีขอข้ ใดทสีดี่มสีบทขยายกรรม ๕๓. เมรืดี่อไรลถูกจะตกัลงใจเรสี ยนและไมล่ทาต ใหข้พล่อแมล่เสสี ยใจ ๕๔. จงเรสี ยงลตาดกับบขุคคลทสีดี่ ไมล่มสีมารยาทในการเขสียนจดหมายจากมากไปหานข้อย(ท ๒. ขข้อใดอธกิบายลกักษณะของประโยคตล่อไปนสีล ไมล่ถถูกตข้อง ท ๔.๑/๓) ก) ลคุงของอตจเทพปลรกตล้ นขนคุนไวล้ รอบๆ บล้ าน ข) มทชาวบล้ านเหป็นพญานาคในแมว่ นารั้ท โขงเมมนึ่อวานนท รั้ ค) เถล้ าแกว่ กาท ลรงททาแกงเขทยวหวานลรกชจ รั้นปลากราย ง) นรกทว่ องเททนึ่ ยวถรกงรจงอางขนาดใหญว่ เกมอบ ๒ เมตรกรด ๑. ขอรข้อง คตาถาม บอกเลล่า คตาสกัดี่ง บอกเลล่า ๕๕.๑ ม. ขอรข้อง คตาถาม บอกเลล่า คตาสกัดี่ง ปฏกิเสธ ๓.๑ ม. ค ข ก ง ๔. “อะฟลาทอกซกิ น” เปป็ นสารกล่อมะเรป็ ง ไมล่สามารถทตาลายไดข้ดวข้ ยความรข้อน ๓. คตาสกัดี่ง คตาถาม ปฏกิเสธ ขอรข้อง บอกเลล่า ๒. อะไรทตาใหข้เธอเปลสีดี่ยนไปไดข้ขนาดนสีล ๒. ขข้อ ก. ประโยคคตาถามขข้อใดตข้องการคตาตอบตล่างกกับขข้ออรืดี่น (ท ๔.1 ลถูกแมวสสี ขาวตกัวกระจข้อยคงจะอยากกกินปลาทถูยาล่ งบนโตจ๊ะอาหารมาก ๑.๑ ม. คขุณยล่าซรืล อแตงกวาจากแมล่คาข้ คนสวยหนข้าปากซอย ๒.๑/๗) ๑.เรสี ยน ครถู บารมสีทสีดี่เคารพ ๒.๑/๙) ก) เมฆใชล้ กระดาษสท เขทยวอว่ อนเขทยนจดหมายถนงคคุณลคุง ข) แพนเคล้ กใชล้ ดจนสอสองบทเขทยนจดหมายถนงคคุณปรว่ประกจต ค) เจล้ าหนล้ าททนึ่ สว่งจดหมายคม นแปล้ งเพราะจว่ าหนล้ าซองไมว่ ชรดเจน ง) ตล้ นสว่ งจดหมายถนงคคุณครร โดยไมว่ ไดล้ ผนนกดวงตราไปรษณท ยากร ๑. ง ค ข ก ๕๖. ข. ลตาดวนสาวงามประจตาหมถูล่บาข้ นกตาลกังเดป็ดมะลกิในสวน ๔. คตาสกัดี่ง คตาถาม ปฏกิเสธ ขอรข้อง คตาถาม ๔. นมกัสการดข้วยความเคารพอยล่างสถู ง ๔. เธอกกินขข้าวเหนสียวสกังขยาหมดหล่อหรรื อไมล่ ๓. พล่อของฉกันซล่อมประตถูรล กัวบข้านเธอเสรป็จเรสี ยบรข้อยแลข้ว ๕๒. จงบอกเจตนาในการสรืดี่ อสารของประโยคตล่อไปนสีล ตามลตาดกับ (ท ๔.๑ ม.๑/๓) ก) หลานตล้ องกจนขล้ าวใหล้ หมดกว่ อนดรโทรทรศนห์ ข) นางในวรรณคดทไทยคนใดททนึ่ สวยททนึ่สคุด ค) กระผมจะรร งเกทยจคคุณสายหยคุดกป็หามจไดล้ ง) กรคุ ณางดใชล้ เครมนึ่ องมมอสมนึ่ อสารในหล้ องประชคุม จ) ไมว่ วว่าจะเปป็ นททนึ่ ไหนในเมมองนทฉรั้ ร นกป็อยรว่ไดล้ ทรรั้งนรรั้น ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ขข้อ ข และ ง เปป็ นประโยคทสีดี่มสีบทขถึลนตข้นตล่างกกัน ๔. ชสีวกิตกกับความทขุกขณดถูเหมรือนวล่าจะเปป็ นสกิดี่ งทสีดี่มาคถูล่กนกั เปรสี ยบไดข้กบกั เหรสี ยญทสีดี่มสีสองดข้าน ๔.๑ ม.๑/๓) ๑. ขข้อความตล่อไปนสีล นาต เสนอขข้อเทป็จจรกิ งและขข้อคกิดเหป็นตามลตาดกับตรงกกับขข้อใด (ท ๑. ขข้อ ก และ ค เปป็ นประโยคทสีดี่มสีบทขถึลนตข้นเหมรือนกกัน ๓. เรรืดี่ อง ขอเรสี ยนเชกิญเปป็ นวกิทยากร ๓.๑/๓) 10 . ทตาไมนข้องจถึงไมล่ไปทกัศนศถึกษากกับทางโรงเรสี ยน ๔.๑ ม.๑/๓) ๑. กราบเทข้า คขุณปถูล่ คขุณยล่าทสีดี่เคารพอยล่างสถู ง ๕๗. ผลการทดสอบในหข้องทดลอง พบวล่า สารสกกัดจากใบตตาลถึงมสีฤทธกิธิ์ระงกับปวด ๒.๑ ม. ขข้อใดไมล่ใชล่ลกกั ษณะของการเขสียนจดหมายสล่ วนตกัว (ท ๒.

กาพยณสขุรางคนางคณ ๖๐. คตาประพกันธณขาข้ งตข้นแตล่งถถูกตข้องตามฉกันทลกักษณณ ๖๒. ขข้อใดแบล่งจกังหวะการอล่านคตาประพกันธณประเภทกาพยณไมล่ถถูกตข้อง (ท ๑. วกักทะเล / เทใสล่ จาน รกับประทาน / กกับขข้าวขาว เอรืลอมเกป็บ / บางดวงดาว ไวข้คลขุกเคลข้า / ซาวเกลรือกกิน ๒. วรรค ๓ กกับวรรค ๔ สกัมผกัสบกังคกับไมล่ถถูกตข้อง ๔. ขข้อเทป็จจรกิ ง ขข้อคกิดเหป็น ขข้อคกิดเหป็น ๒. กาพยณฉบกัง ๓.๑/๑) “หาดทรายขาวยาวเหยทยด ทรายละเอทยดแดดแผดเผา ลมพรดละอองเบา ไหวระยจบปลจวตามกรน” ๑. ขข้อคกิดเหป็น ขข้อเทป็จจรกิ ง ขข้อเทป็จจรกิ ง ๕๙. คตาสกัตยณ / ปฏกิญาณ กถึกกข้อง / กกังวาน โวข้เวข้ / วขุล่นวาย อลวน / อลเวง ควข้าเขล่ง / ควข้าไห ใจนสีล / หนอใจ มกิเคย / กลกัวจน ๖๓. กลอนสขุ ภาพ ๔. ทางเลรือกทางรอดทอดเรสี ยงหลายแพรล่ งหลายเสสีดี่ ยงพอเพสียงเลสีล ยงใจพอดสีรถไฟไกลบข้านวานนสีล เพสียงหวกังยกังมสีวนกั นสีล มสีขาข้ ว ครางไฟ ๒.๑/๑) ๑.๑/๑) “สตรท มทชทวจตลล้ างรอยผจดดล้ วยเหตคุผลคคุณคว่ าเสรท ชนมจใชว่ ปรนกามารมณห์ ดอกไมล้ มทหนามแหลมมจใชว่ แยล้ มคอยคน ชมบานไวล้ เพมนึ่อสะสมความอคุดมแหว่ งแผว่ นดจน” ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. บอกไวข้ / ใหข้ทราบ / บาปกรรม เรสี ยงเรสี ยบ / เทสียบทตา แนะนตา / ใหข้เจข้า / เอาบขุญ ๔.๑ ม.1 “ตรวอยว่ างของเจล้ าชายสจ ทธรตถะททนึ่ ทรงศนกษาศจลปวจทยาทรรั้ง ๑๘ แตว่ กยป็ งร ไมว่ เกจดใจ จน งทรงหนทออกจาก “วรง” ไป สร มผรสความทคุกขห์ ยากของมนคุษยห์ เหป็นคนแกว่ คนเจป็บ คนตาย จน งเกจดใจเพมนึ่อเพมนึ่อนมนคุษยห์ ถล้ า “วรง” คม อ ททนึ่ กรกขรงไมว่ ใหล้ สรมผรสความจรจ งของชท วจต และการหนทออกจาก “วรง” ไปขล้ างนอกททาใหล้ ไดล้ สรมผรส ความจรจ งของชท วจตแลล้ วเกจดปร ญญา โดยนรยนทรรั้ ะบบการศนกษาของเรา เอาผรล้เรท ยนมากรกขรงไวล้ ใน “วรง” คม อ โรงเรท ยน ไมว่ ใหล้ เดป็กสร มผรสความจรจ งของชท วจต ททาใหล้ ปรญญาไมว่ เกจด เดป็กของเราจน งอว่ อนแอทางปร ญญา ดรงนรรั้น การปฏจ รรปการศนกษาเพมนึ่อพรฒนาความเปป็ นคน จะตล้ องใหล้ ผล้ เร รท ยนสร มผรสความทคุกขห์ ยากของประชาชน ซนนึ่ ง มทเตป็มแผว่ นดจนใหล้ เกจดใจเพมนึ่อเพมนึ่อนมนคุษยห์ แลล้ วเกจดฉร นทะ วจรจยะอยว่ างแรงกลล้ าททนึ่ จะขวนขวายหาความรรล้ ” ๑. ขข้อเทป็จจรกิ ง ขข้อคกิดเหป็น ขข้อเทป็จจรกิ ง ๓. ความงามเหนรือความงามครือฝล่ าขข้ามทขุกขณลาต เคป็ญแมล่เอยทสีดี่มรือเอป็นครือมรืออกันโอฬารตาไกวเปลเหล่กลล่อมลถูกและไกวหถูกอยถูล่ นกันดี่ ฮาไกวงานจนเหงรืดี่อคาทกัลงไกวดาบโดยอาจอง ๓.๑/๕) ๑.๑ ม.๑/๑) ๑. มาจะกลล่าวบทไปถถึงกระบรือฝถูงใหญล่อนาถาถถูกขกังคอกแคบคกับอกัปราจนตายดข้านชกินชามานกักแลข้วเขาใหข้กกินเศษกากซาก เนล่าดล่าวล่าโงล่เงล่าทกัลงเถาแถวหลอกลล่อลวงใชข้ไมล่รถูข้แกวสสีดี่ ขาตาแปอ๋ วไวข้ไถนา ๔. ขข้อใดกลล่าวถถึงคตาประพกันธณตล่อไปนสีล ถถูกตข้อง (ท ๑. คตาประพกันธณขาข้ งตข้นครือกาพยณฉบกัง ๓. สล่ วนสขุ มาลสีวนกั ทาสามสีเทวสีอยถูงล่ านเฝข้ าอยถูดล่ ถูแลเหมรือนแตล่กล่อนกาลใหข้พระภถูบาลสตาราญวกิญญาณณพระชวนนวลนอนเขป็ญใจ ไมข้ขอนเหมรือนหมอนแมล่นาภถูธรสอนมนตณใหข้บล่นภาวนาเยป็นคตดี่ารตดี่าวล่ากกันปล่ าภกัยพาล ๖๑. ขข้อคกิดเหป็น ขข้อเทป็จจรกิ ง ขข้อคกิดเหป็น ๔. กาพยณยานสี ๒.๑ ม.๑ ม. ตอนเดป็กๆ ฉกันชอบกกินขข้าวตข้มปลามาก แตล่นานๆ จะไดข้กกินสกักครกัล ง เพราะแมล่จะทตาใหข้เมรืดี่อลถูกปล่ วย และคนทสีดี่ไมล่ปล่วยจะ กกินไมล่ไดข้ ดกังนกัลน ฉกันจถึงมกักแกลข้งปล่ วยบล่อยๆ 11 . ทขุกวรรคมสีสกัมผกัสใน ๒.๑ ม. ขข้อใดเมรืดี่อจกัดวรรคใหมล่แลข้วไมล่ใชล่คาต ประพกันธณประเภทกาพยณ (ท ๑. ขข้อความตล่อไปนสีล เมรืดี่อนตามาจกัดวรรคใหมล่จะตรงกกับคตาประพกันธณประเภทใด (ท ๑. เปป็ นแมล่ / แหล่งมวลลถูก คอยฝกังปลถูก / บล่ / แปลกปลอม มดไตล่ / เหลรือบไรตอม คอยปข้ องปกั ด / อยถูนล่ บกั ปสี ๓. ขข้อใดเขสียนยล่อความไดข้ถถูกตข้อง (ท ๒.

สขุ นทรภถูล่แตล่งในขณะบวชเปป็ นพระอยถูทล่ สีดี่วดกั ราชบถูรณะและเดกินทางไปพระนครศรสี อยขุธยา ๓.๑ ม. สขุ นทรภถูล่ออกเดกินทางไปพรข้อมกกับหนถูพดกั บขุตรชาย โดยลงเรรื อแจวลล่องไปตามลตานตลาเจข้าพระยา ๖๗.๑ ม. ขข้อใดใหข้ขอข้ คกิดเชล่นเดสียวกกับคตาประพกันธณตล่อไปนสีล (ท ๕. โอข้คกิดมาสารพกัดจะตกัดขาด ตกัดสวาทตกัดรกักมกิยกกั ไหว ถวกิลหวกังนกังดี่ นถึกอนาถใจ ถถึงเกาะใหญล่ราชครามพอยามเยป็น ๖๘. พระบาทสมเดป็จพระจขุลจอมเกลข้าเจข้าอยถูหล่ วกั เคยไปเทสีดี่ยวยขุโรปแลข้วพบเหป็นดอกกขุหลาบเมรืองหนาวทสีดี่มสีขนาดใหญล่ สสี สด และสวยงามมาก ดกังนกัลน ดอกไมข้ทสีดี่ทล่านชอบกป็ครือดอกกขุหลาบสสี แดง ๓. ยล่อประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรรืดี่ อง การรกับสมกัครสอบแขล่งขกันเพรืดี่อบรรจขุและแตล่งตกัลงบขุคคลเขข้ารกับราชการ ตตาแหนล่ง ปลกัดอตาเภอ ความวล่า ๖๕. ยล่อคตาประพกันธณประเภทโคลงสสีดี่ สขุภาพเรรืดี่ องปรกิ ศนาในวกิญญาณ ของอกังคาร กกัลยาณพงศณ จากปณกิ ธานกวสี หนข้า ๑๖-๑๗ ความวล่า ๔.๑/๘) ก) เขทยนประโยชนห์ ททนึ่คาดวว่ าจะไดล้ รรบ ข) เขทยนงบประมาณ ค) เขทยนความเปป็ นมา ง) เขทยนชมนึ่ อโครงงาน จ) เขทยนวรตถคุประสงคห์ ฉ) เขทยนชมนึ่ อผรล้เสนอโครงงาน ช) เขทยนวจธทดาท เนจนการ ๑.1 ๒. ง ค จ ก ช ข ฉ ๒. ขข้อใดเรสี ยงลตาดกับขกัลนตอนการเขสียนโครงงานถถูกตข้อง (ท ๒. ขข้อใดกลล่าวถถึงนกิราศภถูเขาทองไมล่ถถูกตข้อง (ท ๒. คขุณอรกิ สบอกปข้ าหมอวล่า “เราทกัลงสองคนตข้องทตางาน เพราะถข้าเขาทตาคนเดสียวเงกินเดรือนกป็จะไมล่พอจล่ายคล่าเชล่าหข้องและ คล่าเลสีลยงลถูก” ดกังนกัลน อรกิ สตข้องทตางานและตข้องไปเรสี ยนภาษาไทยเพรืดี่อความสะดวกในการใชข้ชสีวกิตประจตาวกัน ๔.๑ ม.๑/๑ และ ท ๕. สขุ นทรภถูล่เดกินทางไปวกัดภถูเขาทองเพรืดี่อนมกัสการพระเจดสียทณ สีดี่บรรจขุพระบรมอกัฐกิในรกัชกาลทสีดี่ 2 ๔. ขข้อใดเขสียนคตานตายล่อความไมล่ถถูกตข้อง (ท ๒. ง จ ค ก ช ข ฉ ๖๖. ง จ ค ช ก ข ฉ ๓.๑ ม.๑ ม. ไมล่เมาเหลข้าแลข้วแตล่เรายกังเมารกัก สขุ ดจะหกักหข้ามจกิตคกิดไฉน ถถึงเมาเหลข้าเชข้าสายกป็หายไป แตล่เมาใจนสีล ประจตาทขุกคตดี่าครืน ๓. ตลาดแกข้วแลข้วไมล่เหป็นตลาดตกัลง สองฟากฝกัดี่งกป็แตล่ลวข้ นสวนพฤกษา โอข้รกินรกิ นกลกิดี่นดอกไมข้ใกลข้คงคา เหมรือนกลกิดี่นผข้าแพรดตารตดี่ามะเกลรือ ๔. สขุ นทรภถูล่แตล่งขถึลนในสมกัยพระบาทสมเดป็จพระนกังดี่ เกลข้าเจข้าอยถูหล่ วกั ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ๑/๒) ๑. ถถึงบางพลถูคกิดถถึงคถูล่เมรืดี่ออยถูคล่ รอง เคยใสล่ ซองสล่ งใหข้ลวข้ นใบเหลรือง ถถึงบางพลกัดเหมรือนพสีดี่พลกัดมาขกัดเครือง ทกัลงพลกัดเมรืองพลกัดสมรมารข้อนรน ๒.๑/๔) 12 . ง ค จ ช ข ก ฉ ๔. ยล่อเรรืดี่ องสกัลนเรรืดี่ องแมล่ครกับ ของอกัญชกัน จากหนกังสรื ออกัญมณสี แหล่งชสีวกิต หนข้า ๑๑-๒๓ ความวล่า ๒.๑/๕) ๑. ยล่อบทความเรรืดี่ องครกัวชขุมชนบข้านทขุล่งยาว ของสตานกักงานคณะกรรมการสขุ ขภาพแหล่งชาตกิ จากนกิตยสาร หนข้า ๑๔ ความวล่า ๓.๑ ม.๑/๕) ๑. คตาประพกันธณขอข้ ใดสะทข้อนลกักษณะของนกิราศเดล่นชกัดทสีดี่สขุด (ท ๑. ชาวนาขกับเกวสียนกลกับบข้าน ระหวล่างทางในปล่ า ลข้อเกวสียนตกหลล่ม ชาวนาไมล่ตอข้ งการคข้างแรมในปล่ า จถึงบนบานขอใหข้ เทวดาชล่วย เทวดาบอกใหข้ชาวนารถู ข้จกกั พถึดี่งตนเอง โดยแนะใหข้เอาบล่าแบกลข้อเกวสียนและเฆสีดี่ยนควายใหข้เดกิน เมรืดี่อชาวนาทตา ตามลข้อเกวสียนกป็ขล ถึนจากหลล่มไดข้ ๖๔.

ถถึงบางโพโอข้พระศรสี มหาโพธกิ รล่ มนกิโรธรขุ กขมถูลใหข้พนถู ผล ขอเดชะอานขุภาพพระทศพล ใหข้ผอล่ งพข้นภกัยพาลสตาราญกาย ๗๐.ไปพข้นวกัดทกัศนารกิ มทล่านตลา แพประจตาจอดรายเขาขายของ มสีแพรผข้าสารพกัดสสี มล่วงตอง ทกิลงสกิดี่ งของขาวเหลรืองเครรืดี่ องสตาเภา ๒. มาจอดทล่าหนข้าวกัดพระเมรขุ ขาข้ ม รกิ มอารามเรรื อเรสี ยงเคสียงขนาน บข้างขถึลนลล่องรข้องรตาเลล่นสตาราญ ทกัลงเพลงการเกสีลยวแกข้กนกั แซล่เซป็ง ๔. ขข้อใดกลล่าวถถึงโคลงโลกนกิตกิไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕.๑/๒) ๑. ขข้อใดไมล่ไดข้สะทข้อนภาพสกังคมสมกัยรกัตนโกสกิ นทรณตอนตข้น (ท ๕.๑ ม. กรมพระยาเดชาดกิศรทรงชตาระโคลงโลกนกิตกิสาต นวนเกล่าแลข้วจารถึ กไวข้ทสีดี่วดกั พระเชตขุพนฯ ๔.โคลงโลกนกิตกิมสีทสีดี่มาจากคกัมภสีรณตล่างๆ ของอกินเดสียโบราณ ๒. คตาประพกันธณขอข้ ใดเดล่นทกัลงแนวคกิดและศกิลปะการประพกันธณ (ท ๕. ถถึงโรงเหลข้าเตากลกันดี่ ควกันโขมง มสีคนกั โพงผถูกสายไวข้ปลายเสา โอข้บาปกรรมนตลานรกเจสียวอกเรา ใหข้มวกั เมาเหมรือนหนถึดี่งบข้าเปป็ นนล่าอาย ๖๙. เหมรือนแมล่ครกัวคกัวดี่ แกงพะแนงผกัด สารพกัดเพสียญชนกังเครรืดี่ องมกังสา อกันพรกิ กไทยใบผกักชสีเหมรือนสสี กา ตข้องโรยหนข้าเสสี ยสกักหนล่อยอรล่ อยใจ ๓. พระบาทสมเดป็จพระนกังดี่ เกลข้าเจข้าอยถูหล่ วกั ทรงบกันทถึกโคลงโลกนกิตกิไวข้ในสมขุดไทย ๓. ขข้อความตล่อไปนสีล สอดคลข้องกกับโคลงสขุ ภาษกิตบทใด (ท ๕. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. การจารถึ กสขุ ภาษกิตคตาสอนลงบนแผล่นศกิลาประดกับไวข้กเป็ พรืดี่อใหข้ผคถู ข้ นจดจตาขข้อคกิดแลข้วนตาไปปฏกิบตกั กิตาม ๗๒.๑/๑ และ ๒) “ตล้ อยเปป็ นคนขยรนและซมนึ่ อสร ตยห์ จน งไดล้ รรบความชมนึ่ นชมและไวล้ ใจจากหร วหนล้ าและเพมนึ่อนรว่ วมงาน วรนหนนนึ่งตล้ อย ททางานผจดพลาด ททาใหล้ งานในบรจ ษรทเสท ยหาย หร วหนล้ าโกรธมาก แตว่ ไมว่ รล้ ร วว่าใครเปป็ นคนททา ตล้ อยรรล้ ตรววว่ าผจด จน งตรรั้งใจไป สารภาพยอมรร บผจดกรบหร วหนล้ า กว่ อนไปตล้ อยมาพบหนว่ อยเพมนึ่อนรร กเพมนึ่อขอคทาแนะนทา หนว่ อยบอกใหล้ ตล้อยททาเปป็ นไมว่ รล้ ร ไมว่ ชท รั้ เพราะไมว่ มทใครรรล้ หรม อสงสร ยตล้ อยและหากตล้ อยยอมรร บผจดตล้ อยกป็จะเสมนึ่ อมเสท ยชมนึ่ อเสท ยง ตล้ อยเชมนึ่ อหนว่ อยจน งไมว่ ไดล้ ไป สารภาพผจดกรบหร วหนล้ าและไมว่ พรดถนงเรมนึ่ องนทใรั้ หล้ ใครฟร งอทกเลย หลายวรนตว่ อมา ตล้ อยถรกหร วหนล้ าเรท ยกไปตทาหนจและสรนึ่ งลดขรรั้นเงจนเดมอนเพมนึ่อเปป็ นการลงโทษททนึ่ ทาท งานผจดพลาด แลล้ วไมว่ ยอมรร บผจด นอกจากนทเรั้ พมนึ่อนรว่ วมงานคนอมนึ่นยรงดรหมจนึ่น พรดจาเหยทยดหยามตล้ อยสารพรด โชคดทททนึ่ตล้อยยรงมทหนว่ อย 13 .๑ ม. จะเกกิดชาตกิใดใดในมนขุษยณ ใหข้บรกิ สขุทธกิธิ์สมจกิตทสีดี่คกิดหมาย ทกัลงทขุกขณโศกโรคภกัยอยล่าใกลข้กราย แสนสบายบรกิ บถูรณณประยถูรวงศณ ๔.1 “งจวรั้ นรกสจ บหกองคคุลทแหลม ดรงขวากแซมเสท รั้ยมแทรกแตกไสว ใครททาชรล้คว่ รทว่านครรรั้ นบรรลรย กป็ตล้องไปปท นตล้ นนว่ าขนพอง” ๑.๑ ม. จะหยกิบยกธกิบดสีเปป็ นทสีดี่ตล งกั กป็ใชข้ถงกั แทนสกัดเหป็นขกัดขวาง จถึดี่งอตาลาอาวาสนกิราศรข้าง มาอข้างวข้างวกิญญาณณในสาคร ๒.๑/๑ และ ๒) ๑.๑ ม.๑/๒) ๑. ถถึงบางเดรืดี่อโอข้มะเดรืดี่อเหลรือประหลาด บกังเกกิดชาตกิแมลงหวสีดี่มสีในไสข้ เหมรือนคนพาลหวานนอกยล่อมขมใน อขุปไมยเหมรือนมะเดรืดี่อเหลรือระอา ๔. ถถึงแขวงนนทณชลมารคตลาดขวกัญ มสีพล่วงแพแพรพรรณเขาคข้าขาย ทกัลงของสวนลข้วนเรรื ออยถูเล่ รสี ยงราย พวกหญกิงชายประชขุมกกันทขุกวกันครืน ๓. ถถึงสามโคกโศกถวกิลถถึงปกิดี่ นเกลข้า พระพขุทธเจข้าหลวงบตารขุ งซถึดี่ งกรขุ งศรสี ประทานนามสามโคกเปป็ นเมรืองตรสี ชรืดี่อปทขุมธานสีเพราะมสีบวกั ๗๑. โอข้พระคขุณสถู ญลกับไมล่กลกับหลกัง แตล่ชรืดี่อตกัลงกป็ยงกั อยถูเล่ ขารถู ข้ทวกัดี่ แตล่เรานสีล ทสีดี่สขุนทรประทานตกัว ไมล่รอดชกัวดี่ เชล่นสามโคกยกิงดี่ โศกใจ ๒. ขอเดชะพระพขุทธคขุณชล่วย แมข้นมอดมข้วยกลกับชาตกิวาสนา อายขุยนรื หมรืดี่นเทล่าเสาศกิลา อยถูคล่ ถูล่ฟข้าดกินไดข้ดงกั ใจปอง ๓.

1 เพมนึ่อนรร กคอยปลอบใจและอยรว่เคท ยงขล้ างเสมอ ทวว่ าวรนหนนนึ่งตล้ อยกป็รล้ ร ความจรจ งวว่ า หนว่ อยเพมนึ่อนรร กเปป็ นคนนทาเรมนึ่ องของตน ไปฟล้ องหร วหนล้ า. พฤตกิกรรมของเตชกิตในขข้อความตล่อไปนสีล ไมล่สอดคลข้องกกับโคลงบทใด (ท ๕. พระสมขุทรสขุ ดลถึกลข้น คณนา สายดกิดี่งทกิลงทอดมา หยกังดี่ ไดข้ เขาสถู งอาจวกัดวา กตาหนด จกิตมนขุษยณนล สี ไซรข้ ยากแทข้หยกังดี่ ถถึง ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.๑ ม. เหป็นทล่านมสีอยล่าเคลกิลม ใจตาม เรายากหากใจงาม อยล่าครข้าน อขุตสล่ าหณพยายาม การกกิจ เอาเยสียดี่ งอยล่างเพรืดี่อนบข้าน อยล่าทข้อทตากกิน ๓.๑/๑ และ ๒) “เตชจ ตอาศรยอยรว่ในบล้ านเชว่ าหลรงเลป็กๆ กรบภรรยาและลรก แมล้ จะมทความรรล้ แคว่ ป.. นกนข้อยขนนข้อยแตล่ พอตกัว รกังแตล่งจขุเมสียผกัว อยถูไล่ ดข้ มกักใหญล่คนยล่อมหวกัว ไพเพกิด ทตาแตล่พอตกัวไซรข้ อยล่าใหข้คนหยกัน ๒. วาอาตมณ หายาก ฝากผสีไขข้ ยากแทข้จกกั หา ๗๓.” ๑. เพรืดี่อนกกิน สกิล นทรกัพยณแลข้ว แหนงหนสี หางล่าย หลายหมรืดี่นมสี มากไดข้ เพรืดี่อนตาย ถล่ายแทนชสี .๔ แตว่ กเป็ ปป็ นคนขยรน ปลรกผรก ผล ไมล้ หลายชนจดจนเตป็มพมนรั้ ททนึ่ ไรว่ เศษ เขารร บจล้ างททางานสคุจรจ ตทคุกอยว่ างตามแตว่ ใครจะวว่ าจล้ าง และใหล้ ภรรยานทาผรก ผลไมล้ ททนึ่ ปลรกไปขายททนึ่ ตลาด เมมนึ่อไดล้ เงจนมากป็จะใชล้ สว่วนหนนนึ่งและเกป็บสว่ วนหนนนึ่งฝากไวล้ ททนึ่ธนาคารเสมอ ทรรั้งยรงสอนภรรยาและลรก ใหล้ รล้ ร จรกใชล้ เงจนอยว่ างประหยรดและมทความสคุขจากการพอเพทยง ตว่ อมาเตชจ ตสามารถซม รั้อททนึ่ ดจนและบล้ านเชว่ าจากเจล้ าของททนึ่ ไดล้ ตอนแรกเจล้ าของททนึ่ ไมว่ ยอมขาย แตว่ เพราะความดท มท นทารั้ ใจ และความอว่ อนนล้ อมถว่ อมตนของเขา ททาใหล้ มทคนรร กมาก เพมนึ่อนบล้ านจน งรวมตรวกรนชว่ วยพรดจาเกลทยรั้ กลว่ อมเจล้ าของททนึ่ เจล้ าของททนึ่ จนงยอมขายบล้ านและททนึ่ ดจนใหล้ เขาในราคาถรก ครรรั้ งหนนนึ่งลรกของเขามารบเรล้ าขอใหล้ ซมรั้อเสม รั้อผล้ าและของใชล้ ราคาแพงตามอยว่ างลรกสาวเจล้ าของโรงสท โดยใหล้ เหตคุผลวว่ าตอนนทพรั้ ว่ อมทเงจนมากและไมว่ ไดล้ ลาท บากเหมมอนแตว่ กว่อนแลล้ ว เตชจ ตจน งสอนลรกวว่ าหากเรามรวซม รั้อสจนึ่ งของตามอยว่ าง คนรวย วรนหนนนึ่งเรากป็จะจนเหมมอนเดจม เพราะททนึ่ เรามทวรนนทไรั้ ดล้ กดป็ ล้ วยความขยรนและรรล้ จรกใชล้ จว่าย แมล้ เราจะไมว่ จนเหมมอน กว่ อน แตว่ หากสวมใสว่ เสม รั้อผล้ าราคาแพง คนอมนึ่นกป็จะหร วเราะเยาะเอาไดล้ วว่าพอมรนึ่งมทเขล้ าหนว่ อยกป็รจจะททาตรวเปป็ นเศรษฐท ” ๑. โคควายวายชสีพไดข้ เขาหนกัง เปป็ นสกิดี่ งเปป็ นอกันยกัง อยถูไล่ ซรข้ 14 . กข้านบกัวบอกลถึกตรืลน ชลธาร มารยาทสล่ อสกันดาน ชาตกิเชรืล อ โฉดฉลาดเพราะคตาขาน ควรทราบ หยล่อมหญข้าเหสีดี่ ยวแหข้งเรรืล อ บอกรข้ายแสลงดกิน ๔. รถู ข้นอข้ ยวล่ามากรถู ข้ เรกิ งใจ กลกบเกกิดอยถูใล่ น สระจข้อย ไปล่ เหป็นชเลไกล กลางสมขุทร ชมวล่านตลาบล่อนข้อย มากลตลาลถึกเหลรือ ๓..

คตาประพกันธณใดตรงกกับสตานวนทสีดี่วล่า “กงเกวสียนกตาเกวสียน” (ท ๕. เกตวล่าง เวข้นนา เวข้นดกังดี่ กลล่าววล่าผถู ข้ ปราชญณไดข้ฤๅมสี ๔. เวข้นวกิจารณณวล่างเวข้น สดกับฟกัง เวข้นทสีดี่ถามอกันยกัง ไปล่ รถู ข้ เวข้นเลล่าลกิขกิตสกัง. โคลงบทใดไมล่ไดข้สอนโดยใชข้แนวเทสียบรถู ปธรรมกกับนามธรรม (ท ๕. เกตวล่าง เวข้นนา เวข้นดกังดี่ กลล่าววล่าผถู ข้ ปราชญณไดข้ฤๅมสี ๓. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.๑ ม. ๒ และ ๓) ๑. กข้านบกัวบอกลถึกตรืลน ชลธาร มารยาทสล่ อสกันดาน ชาตกิเชรืล อ โฉดฉลาดเพราะคตาขาน ควรทราบ หยล่อมหญข้าเหสีดี่ ยวแหข้งเรรืล อ บอกรข้ายแสลงดกิน 15 .๑/๑. ขารรล่ าง เปป็ นชรืดี่อเปป็ นเสสี ยงไดข้ แตล่รข้ายกกับดสี ๔. อล่อนหวานมานมกิตรลข้น เหลรือหลาย หยาบบล่มสีเกลอกราย เกลรืดี่อนใกลข้ ดขุจดวงศศกิฉาย ดาวดาษ ประดกับนา สขุ รกิยะสล่ องดาราไรข้ เพรืดี่อรข้อนแรงแสง ๗๔.๑ ม. นกนข้อยขนนข้อยแตล่ พอตกัว รกังแตล่งจขุเมสียผกัว อยถูไล่ ดข้ มกักใหญล่คนยล่อมหวกัว ไพเพกิด ทตาแตล่พอตกัวไซรข้ อยล่าใหข้คนหยกัน ๒.1 คนเดป็ดดกับสถู ญสกัง. สนกิมเหลป็กเกกิดแตล่เนรืล อ ในตน กกินกกัดเนรืล อเหลป็กจน กรล่ อนขรตลา บาปเกกิดแตล่ตนคน เปป็ นบาป บาปยล่อมทตาโทษซตลา ใสล่ ผบถู ข้ าปเอง ๔. เวข้นวกิจารณณวล่างเวข้น สดกับฟกัง เวข้นทสีดี่ถามอกันยกัง ไปล่ รถู ข้ เวข้นเลล่าลกิขกิตสกัง. รกักกกันอยถูขล่ อบฟข้ า เขาเขสียว เสมออยถูหล่ อแหล่งเดสียว รล่ วมหข้อง ชกังกกันบล่แลเหลสียว ตาตล่อ กกันนา เหมรือนขอบฟข้ ามาปข้ อง ปล่ าไมข้มาบกัง ๓. สนกิมเหลป็กเกกิดแตล่เนรืล อ ในตน กกินกกัดเนรืล อเหลป็กจน กรล่ อนขรตลา บาปเกกิดแตล่ตนคน เปป็ นบาป บาปยล่อมทตาโทษซตลา ใสล่ ผบถู ข้ าปเอง ๗๕. ความรถู ข้ผปถู ข้ ราชญณนล นกั นกักเรสี ยน ฝนทกังดี่ เทล่าเขป็มเพสียร ผล่ายหนข้า คนเกสียจเกลสียดหนล่ายเวสียน วนจกิต กลอขุทกในตะกรข้า เปสีดี่ ยมลข้นฤๅมสี ๒.๑/๑ และ ๒) ๑.

ขข้อใดกลล่าวถถึงกาพยณพระไชยสขุ รกิยาไมล่ถถูกตข้อง(ท ๕.๑/๑ และ ๒) ๑. อยล่าใฝล่ เอาทรกัพยณทล่าน ทสีดี่ขวากหนามอยล่าเสสี ยเกรือก ทสีดี่สขุข้มเสรื อจงประหยกัด ๗๙. คตาประพกันธณขอข้ ใดสอนใหข้รถูข้จกกั มองการณณไกล (ท ๕.๑/๖) ๑. อยล่ามกักหข้าวพลกันแตก พถึงผกันเผรืดี่อตล่อญาตกิ ทสีดี่ผกิดชล่วยเตรือนตอบ ๓. ความแหนใหข้ประหยกัด หมายถถึง ใหข้ระมกัดระวกังความลกับหรรื อของรกักของหวงของตนไวข้ใหข้ดสี อยล่าใหข้ใครลล่วงรถู ข้ หรรื อแยล่ง ชกิงไดข้ ๔. อยล่ารกักเหากวล่าผม อยล่ารกักลมกวล่านตลา อยล่ารกักถตลากวล่าเรรื อน ๔. อยล่ายลเยสียดี่ งถข้วยแตกมกิตกิด จงยลเยสียดี่ งสกัมฤทธกิธิ์แตกมกิเสสี ย ๓.๑ ม.๑/๒) “พาราสาวะถท ใครไมว่ มทปรานทใคร ดคุดมอรั้ ถมอแตว่ ใจ ททนึ่ ใครไดล้ ใสว่ เอาพอ ผรล้ททนึ่มทฝทมมอ ททาดคุดมอรั้ ไมว่ ซมรั้อขอ 16 . อยล่ายกินคตาคนโลภ ผกิจะแกข้แกข้จงกระจล่าง พรรคพวกพถึงทตานขุก ๒.๑ ม. คนขตาอยล่ารล่ วมรกัก หมายถถึง อยล่ายอมสนกิทชกิดเชรืล อกกับคนทสีดี่พดถู ไปยกิมล ไป หรรื อคนทสีดี่ไมล่รถูข้รข้อนรถู ข้หนาว ไมล่ยนกิ ดสียนกิ รข้ายกกับเรรืดี่ อง ใดๆ ๓. ๓ และ ๔) ๑.๑ ม. อล่านแลข้วไดข้ประโยชนณ ๒ อยล่าง ครือ ฝถึ กอล่านเขสียนคตาและความเพลกิดเพลกินบกันเทกิงใจ ๔. ครถู บาสอนอยล่าโกรธ โทษตนผกิดพถึงรถู ข้ ๓. กาพยณพระไชยสขุ รกิยาเปป็ นหนกังสรื อสตาหรกับเดป็กหกัดอล่านเขสียนคตาทสีดี่สะกดตามมาตราตล่างๆ ๔. ผถูแข้ ตล่งกาพยณพระไชยสขุ รกิยาเปป็ นคนเดสียวกกับทสีดี่แตล่งนกิราศภถูเขาทอง ๒. สขุ ภาษกิตพระรล่ วงเปป็ นวรรณคดสีทสีดี่นล่าจะแตล่งขถึล นในสมกัยสขุ โขทกัย ๒. สขุ ภาษกิตพระรล่ วงแตล่งดข้วยคตาประพกันธณชนกิดรล่ ายสขุ ภาพ วรรคละ ๔-๘ คตา ๓.๑ ม. อล่านแลข้วไดข้ความรถู ข้ ๒ อยล่าง ครือ รถู ข้จกกั มาตราตกัวสะกดและวกัฒนธรรมประเพณสี ไทย ๓. อล่านแลข้วไดข้ความรถู ข้ ๒ อยล่าง ครือ ฝถึ กเขสียนสะกดคตาและนกิทานพรืลนบข้าน ๒.๑/๒. อล่านแลข้วไดข้ประโยชนณ ๒ อยล่าง ครือ ฝถึ กแตล่งคตาประพกันธณและขข้อคกิด คตกิธรรมสอนใจ ๘๓.๑ ม.๑ ม. สขุ ภาษกิตพระรล่ วงเปป็ นคตาสอนทสีดี่เกล่าแกล่ทสีดี่สขุดของไทยทสีดี่ปรากฏหลกักฐานเปป็ นลายลกักษณณอกกั ษร ๗๗.๑ ม. กาพยณพระไชยสขุ รกิยาแตล่งเปป็ นกาพยณยานสี กาพยณฉบกัง กาพยณสขุรางคนางคณ และกาพยณขบกั ไมข้ ๘๒. เพราะเหตขุใดจถึงมสีคาต กลล่าวเปรสี ยบเทสียบวล่าการอล่านกาพยณพระไชยสขุ รกิยากป็เหมรือนกกับการยกิงปรื นนกัดเดสียวไดข้นกสองตกัว (ท ๕.๑/๒. จขุดประสงคณในการแตล่งครือเพรืดี่อใชข้เปป็ นหนกังสรื อเรสี ยนสตาหรกับเดป็กทสีดี่ผแถู ข้ ตล่งเปป็ นครถู สอน ๓. ขข้อใดอธกิบายความหมายของคตาประพกันธณ ไมล่ถถูกตข้อง (ท ๑. อยล่าเลสียนครถู เตรือนดล่า อยล่ารกิ กลล่าวคตาคด ๒. ๓ และ ๔) ๑.1 ๗๖. อาสาเจข้าจนตกัวตาย อาสานายจงพอแรง ๔. อยล่าผถูกมกิตรคนจร พบศกัตรถู ปากปราศรกัย อยล่าพาผกิดดข้วยหถู ๗๘.๑/๒) ๑. ขข้าเกล่ารข้ายอดเอา หมายถถึง อยล่าเอาผกิดแกล่ขาข้ ทาสทสีดี่อยถูกล่ บกั เรามานาน แมข้วล่าขข้าทาสคนนกัลนจะรข้ายสกักเพสียงใดกป็ตอข้ งอดทน อดกลกัลน ๘๐. คบขขุนนางอยล่าโหด หมายถถึง ถข้าจะไปหาขขุนนางอยล่าไปมรือเปลล่าใหข้เอาของตกิดมรือไปดข้วย ๒. ขข้อใดกลล่าวถถึงสขุ ภาษกิตพระรล่ วงไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕.๑/๔) ๑. ขข้อใดครือสาเหตขุของเหตขุการณณตล่อไปนสีล (ท ๕. คตาสอนขข้อใดมสีลกกั ษณะเปป็ นคตาหข้าม คตาสกัดี่ง และคตาแนะนตา ตามลตาดกับ(ท ๕. สขุ ภาษกิตพระรล่ วงจกัดแบล่งคตาสอนไวข้เปป็ นหมวดหมถูล่อยล่างมสีระเบสียบแบบแผน ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. อยล่าประกอบกกิจเปป็ นพาล พบศกัตรถู ปากปราศรกัย จงเรล่ งระมกัดฟรื นไฟ ๔. อยล่าตสีงถูใหข้แกล่กา อยล่าตสีปลาหนข้าไซ ๒.๑ ม. ขข้อใดไมล่ปรากฏคขุณคล่าดข้านสกังคม (ท ๔. ขข้าคนไพรล่ อยล่าไฟฟขุน คบขขุนนางอยล่าโหด ๘๑.๑/๑ และ ๒) ๑.

๑/๑) ก) พระไชยสคุรจยากรบนางสคุมาลทหนทขนนรั้ ฝรนึ่ ง ข) พระดาบสเทศนาโปรดพระไชยสคุรจยาและนางสคุมาลท ค) นทารั้ ปว่ าไหลทว่ วมบล้ านเมมองจนผรล้คนลล้ มตาย ง) พระดาบสเขล้ าฌานจนรรล้ วว่าพระไชยสคุรจยาตล้ องประสบเคราะหห์ กรรมเพราะอะไร จ) พระไชยสคุรจยาและนางสคุมาลทเกจดศรร ทธาในธรรมและบทาเพป็ญธรรม ฉ) พระไชยสคุรจยาพาพระมเหสท หนทลงเรม อสทาเภา ช) พระไชยสคุรจยากรบนางสคุมาลทตล้องทนทคุกขห์ ทรมานรอนแรมในปว่ า ซ) เกจดเคราะหห์ ซรั้าท กรรมซรด พายคุพรดเรม อแตก ฌ) พระไชยสคุรจยาและนางสคุมาลทไดล้ ไปเกจดในสวรรคห์ ๑. ขข้อ ก ข ค และ ง ๘๕. ขข้อ ข และ ง ๓. จรนทราคลาเคลมนึ่อน กระเวนไพไกว่ เถมนึ่อน เตมอนเพมนึ่อนขานขรน ปรว่ เจล้ าเขาเขจน กรว่เกรจนึ่ นหากรน สจ นธคุพคุลนรนึ่ ครม รั้ นครรนึ่ นหวรนึ่นไหว ง. พระชวนนวลนอน เขป็ญใจไมล้ ขอน เหมมอนหมอนแมว่ นา ภรธรสอนมนตห์ ใหล้ บว่นภาวนา เยป็นคทานึ่ รทนึ่าวว่ า กรนปว่ าภรยพาล ค.๑/๑ และ ๒) 17 . พระฟม รั้ นตมนึ่นนอน ไกลพระนคร สะทล้ อนถอนทรย เชล้ าตรรว่ สคุรจยน ขนนรั้ พล้ นเมรคุ ไกร มทกรรมจทาไป ในปว่ าอารร ญ ๑.๑ ม. ค ฉ ซ ก ช ง ข จ ฌ ๘๖.1 ไลว่ ควล้ าผล้ าททนึ่คอ อะไรลว่ อกป็เอาไป” ๑.๑ ม. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ซ ฉ ค ก ช ข ง จ ฌ ๒. ขข้อ ก ข และ ค ๔. ก ค ฉ ซ ช ง ข จ ฌ ๔. ขข้าเฝข้ าเหลล่าเสนา มสีกกิรกิยาอกัชฌาศกัย พล่อแมล่มาแตล่ไกล ไดข้อาศกัยในพารา ไพรล่ ฟข้าประชาชสี ชาวบขุรสีกปป็ รสี ดา ทตาไรล่ ขาข้ วไถนา ไดข้ขาข้ วปลาแลสาลสี ๓.๑ ม. ขข้อ ก และ ข ๒.๑/๓) ก. สว่ วนสคุมาลท วรนทาสามท เทวทอยรว่งาน เฝล้ าอยรว่ดรแล เหมมอนแตว่ กว่อนกาล ใหล้ พระภรบาล สทาราญวจญญา ข. ทสีดี่ซรืดี่อถรือพระเจข้า วล่าโงล่เงล่าเตล่าปถูปลา ผถูเข้ ฒล่าเหลล่าเมธา วล่าใบข้บาข้ สาระยตา ภกิกษขุสมณะ เหลล่ากป็ละพระสธรรม คาถาวล่าลตานตา ไปเรล่ รดี่ ตาทตาเฉโก ๒. ผสีปล่ามากระทตา มรณกรรมชาวบขุรสี นตลาปล่ าเขข้าธานสี กป็ไมล่มสีทสีดี่อาศกัย ขข้าเฝข้ าเหลล่าเสนา หนสีไปหาพาราไกล ชสีบาลล่าลสีลไป ไมล่มสีใครในธานสี ๘๔. อยถูมล่ าหมถูล่ขาข้ เฝข้ า กป็หาเยาวนารสี ทสีดี่หนข้าตาดสีดสี ทตามโหรสี ทสีดี่เคหา คตดี่าเชข้าเฝข้ าสสี ซอ เขข้าแตล่หอลล่อกามา หาไดข้ใหข้ภรกิ ยา โลโภพาใหข้บาข้ ใจ ๔. จงเรสี ยงลตาดกับเหตขุการณณตล่อไปนสีล ใหข้ถถูกตข้อง (ท ๕. ขข้อใดกลล่าวถถึงวรรณคดสีเรรืดี่ อง ราชาธกิราช ตอนสมกิงพระรามอาสาไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕. ขข้อใดใหข้คขุณคล่าดข้านสกังคม (ท ๕. ฉ ซ ค ก ช ข ง จ ฌ ๓.

๑ ม.1 ๑.. พระเจข้ากรขุ งจสีนทรงแจข้งพระราชประสงคณในการยกทกัพมากรขุ งอกังวะประการหนถึดี่งวล่าตข้องการเหป็นทหารขสีดี่มาข้ รตาทวนสถูข้กนกั ตกัวตล่อตกัวเทล่านกัลน ๘๗. ขข้อความตล่อไปนสีล สะทข้อนคขุณลกักษณะใดของสมกิงพระราม (ท ๕. พระเจข้ากรขุ งจสีนยกทกัพมากรขุ งอกังวะและทข้าใหข้พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องสล่ งผถูมข้ สีฝสีมรือไปประลองยขุทธณ ๒. ขข้อใดกลล่าวถถึงความตล่อไปนสีล ไมล่ถถูกตข้อง (ท ๕. ขข้อใดเปป็ นเหตขุผลสตาคกัญทสีดี่ทาต ใหข้สมกิงพระรามจตาตข้องอาสาพระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องออกรบกกับกามะนสี (ท ๕. แสดงวกิธสีคกิดและคล่านกิยมของคนไทยทสีดี่มสีมาแตล่โบราณไดข้อยล่างชกัดเจน ๓. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องใหข้ทหารปล่ าวประกาศวล่าหากผถูใข้ ดอาสาสถูข้กบกั กามะนสีแลข้วไดข้ชยกั ชนะจะไดข้เปป็ นพระมหาอขุปราช ๓.๑/๒) “อรนบคุรคุษเปรท ยบประดคุจพมชธรญญาหาร ถล้ าโรยปลรกเพาะหวว่ านแลล้ ว กป็มทแตว่ งอกงามสร งใหญว่ ขนนรั้ ไป ลรกนทถรั้ นงเปป็ น ราชบคุตรท เกจดในวงศห์ กษรตรจ ยห์มทชาตจตระกรลสร ง กป็เปรท ยบเหมมอนตรณฑคุลา จะโปรยหวว่ านเพาะปลรกมจอาจเจรจ ญขนนรั้ ไดล้ ” ๑.๑/๑ และ ๒) ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.๑/๑ และ ๒) “ขล้ าพเจล้ าสมจงพระรามขอกราบถวายบรงคมทรลไวล้ ใหล้ ทราบใตล้ ฝว่าพระบาทยคุคล ดล้ วยพระองคห์ ออกพระโอษฐห์ ทรงพระ อนคุญาตใหล้ ความสร ตยห์ ไวล้ แกว่ ขล้าพเจล้ าวว่ า จะมจใหล้ ผล้ ใร ดเรท ยกวว่ าเปป็ นเชลย ถล้ าผรล้อมนึ่นเรท ยกแลล้ วจะใหล้ ลงพระราชทรณฑห์ ตรดศทรษะเสท ยสจ รั้นทรรั้งโคตร บรดนทพรั้ ระองคห์ กลรบมาเรท ยกวว่ าอล้ ายเชลยอทกเลว่ า ซนนึ่ งขล้ าพเจล้ าจะอยรว่ดล้วยพระองคห์ สมบไปนรรั้นกป็ เหป็นวว่ าผจดประเพณท แผว่ นดจนเมมองอรงวะแปรปรวนมจไดล้ ยงรนึ่ ยมนแลล้ ว ขล้ าพเจล้ าจะขอถวายบรงคมลา กลรบไปเมมองหงสาวดท ททนึ่ เคยอยรว่” 18 .๑ ม.. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องตรกัสวล่าทล่านอาสากถูพข้ ระนครเราไวข้ไดข้ครกัล งนสีล มสีพระเกสียรตกิยศปรากฏไปแกล่ประเทศราชธานสีทล งกั ปวง ตลอดจนกกัลปาวสาน ซถึดี่งทล่านจะไมล่รกับรางวกัลนกัลนมกิชอบ ดขุจทตาลายเกสียรตกิยศของเราใหข้เสรืดี่ อมเสสี ย เพราะจะเปป็ นทสีดี่ตกิเตสียน แกล่กษกัตรกิ ยทณ ล งกั ปวง ทล่านดตารกิ ดถูจงควรเถกิด ๘๙.พระราชธกิดากป็ ยกพานพระศรสี มาตกัลงลงเฉพาะหนข้าสมกิงพระรามแตล่หล่างๆ ชข้อยชตาเลรืองดถูสมกิงพระรามไมล่ทนกั จะเตป็มพระเนตร ดข้วยความ อายกป็เสดป็จกลกับเขข้าไป ๔.. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องเปป็ นบขุคคลสตาคกัญทสีดี่ทาต ใหข้การสถูข้รบระหวล่างกามะนสีแมล่ทพกั จสีนกกับสมกิงพระรามครกัล งนสีลเปป็ นสงครามธรรม ยขุทธณ ๔. แตล่เราตข้องพกันธนาการตรากตรตาอยถูนล่ านแลข้ว มกิไดข้ขสีดี่ชาข้ งขสีดี่มาข้ เหยสียดมรือเหยสียดเทข้า เยรืลองแขนซข้ายยข้ายแขนขวาเลล่นบข้างเลย รตาคาญใจนกัก ๒.อนถึดี่งถข้าไดข้สวามสีเปป็ นลถูกกษกัตรกิ ยณ มสีชาตกิตระกถูลเสมอกกันเลล่ากป็ตาม นสีดี่จะไดข้ผวกั มอญตล่างภาษาเปป็ นเพสียงนายทหาร อขุปมาดกังหงสณตกลงในฝถูงกา ราชสสี หณปนกกับหมถูล่เสรื อ ๒. มสีการใชข้โวหารเปรสี ยบเทสียบเพรืดี่ออธกิบายสกิดี่ งทสีดี่เปป็ นนามธรรมใหข้ผอถู ข้ ล่านเขข้าใจงล่ายขถึล น ๔. ใหข้แนวคกิดวล่าผถูชข้ ายยล่อมสตาคกัญกวล่าผถูหข้ ญกิง เชล่นเดสียวกกับขข้าวเปลรือกทสีดี่มสีคล่ามากกวล่าขข้าวสาร ๙๐. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องตรกัสสกัดี่งใหข้พระราชธกิดายกพานพระศรสี มาตกัลงใหข้เจข้าสมกิงพระรามกกินตล่อหนข้าพระทสีดี่นกังดี่ . พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้องตรกัสวล่าเราเปป็ นกษกัตรกิ ยอณ นกั ประเสรกิ ฐไดข้ออกวาจาแลข้ว ถถึงจะตายกป็หาเสสี ยดายชสีวกิตไมล่ เพราะรกักสกัตยณยกิ งดี่ กวล่าชสีวกิตไดข้รข้อยเทล่า ซถึดี่ งทสีดี่มหาอขุปราชกกับราชธกิดาเรานกัลน เราไดข้ออกปากแลข้ววล่าจะใหข้เปป็ นบตาเหนป็จความชอบแกล่ทล่าน ถถึง มาตรวล่าจะมกิรกับดข้วยทล่านคตานถึงถถึงพระเจข้าราชาธกิราชอยถูล่ กป็จงรกับเสสี ยแตล่พอเปป็ นเหตขุตามสกัญญาเถกิด ๓. จะกลกัวอะไรกกับกามะนสีทหารพระเจข้ากรขุ งจสีนนกัลนจะมสีฝสีมรือดสีสกักเพสียงไหน เรากลกัวแตล่ทหารเทพยดาทสีดี่เหาะไดข้ ซถึดี่งกามะนสี กกับเรากป็เปป็ นมนขุษยณเดกินดกินเหมรือนกกันเราหากลกัวไมล่ พอจะสถูข้รบเอาชกัยชนะไดข้ ๔. กรขุ งอกังวะนสีล เปป็ นตข้นทาง อขุปมาดกังดี่ หนข้าดล่านกรขุ งหงสาวดสี .๑/๑ และ ๒) ๑... เหตขุการณณใดทตาใหข้สมกิงพระรามตกัดสกิ นใจยอมรกับตตาแหนล่งมหาอขุปราชและพระราชธกิดาทสีดี่พระเจข้าฝรกั ดี่งมกังฆข้องพระราชทาน ใหข้เปป็ นรางวกัล ทกัลงๆ ทสีดี่ตอนแรกไดข้ปฏกิเสธไป (ท ๕.๑ ม.๑ ม. เรารกับอาสานสีล จะหวกังยศถาบรรดาศกักดกิธิ์หามกิไดข้ ประสงคณจะกถูพข้ ระนครใหข้เปป็ นเกสียรตกิยศไวข้ และจะใหข้ราษฎรสมณชสี พราหมณณอยถูเล่ ยป็นเปป็ นสขุ ขเทล่านกัลน ๓.ถข้าไมล่มสีผใถู ข้ ดสถูข้รบ ถถึงจะไดข้เมรืองอกังวะแลข้วกป็ไมล่สกิล นความ ปรารถนาแตล่เพสียงนสีล เหป็นศถึกจสีนจะกตาเรกิ บยกลล่วงเลยลงไปตกิดกรขุ งหงสาวดสีดวข้ ยเปป็ นมกันดี่ คง ๘๘. ตรงกกับสตานวนทสีดี่วล่า ชายขข้าวเปลรือก หญกิงขข้าวสาร ๒. พระราชธกิดาทรงพระกกันแสง ซบพระพกักตรณลงทถูลวล่า..

คตา ๑ คตา อยล่างนข้อยตข้องประกอบดข้วยพยกัญชนะตข้น สระ และรถู ปวรรณยขุกตณ ๒.๑/๘ และ ท ๕. คตาทขุกคตาไมล่จาต เปป็ นตข้องมสีเสสี ยงพยกัญชนะทข้าย เชล่น ขข้อ ก มสีคาต ทสีดี่ไมล่มสีเสสี ยงพยกัญชนะตกัวสะกด ๓.๑ ม.๑/๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ (๑) คคุณคว่ าดล้ านเนมอรั้ หา (๒) คคุณคว่ าดล้ านภาษา ๑. รกักษาคตาสกัตยณและเกสียรตกิยศยกิงดี่ กวล่าสกิดี่ งใด ๒.๑/๑) ก) บรดบนงรั้ สดสวย สกปรก จทารั้ มทานึ่ ใหญว่ โต ข) สายบรว ผกผรน ทว่ านทารั้ ศาลเจล้ า เหนทยวดทา ค) เหลมอเฟม อ มว่ าเหมทนึ่ยว อล้ วนทล้ วน เขทยวคลทารั้ ง) รร ปภาพ พคุทธเจล้ า สมรคร ดาวเรม อง ทรร พยห์ สมบรตจ ขข้อใดสรขุ ปลกักษณะเสสี ยงในภาษาไทยถถูกตข้อง ๑.1 ๑.๑ ม. คนทสีดี่พดถู ความจรกิ งโดยไมล่คกิดไตรล่ ตรองใหข้รอบคอบ ๓. รกักษาเกสียรตกิยศและชรืดี่อเสสี ยงมากกวล่าคตาสกัตยณ ๔. ผถูโข้ งล่เขลายล่อมตข้องการฟกังคตายกยล่อง สรรเสรกิ ญ ๑.๑ ม. ผถูมข้ สีอาต นาจยล่อมตข้องการฟกังคตาพถูดยกยล่อง สรรเสรกิ ญ ๒. ใชข้สาต นวนภาษาทสีดี่ตอข้ งตสีความหลายแหล่ง เพราะสล่ วน แกล่ชสีวกิต โดยเฉพาะการพถูดความจรกิ ง ใหญล่เปป็ นคตาพถูดในทตานองประชดประชกัน 19 . รถู ปสระเมรืดี่อประสมกกับพยกัญชนะแลข้วจะตข้องปรากฏรถู ปสระในตตาแหนล่งใดตตาแหนล่งหนถึดี่ งของคตาเสมอ ๔. รกักษาคตาสกัตยณและศกักดกิธิ์ศรสี มากกวล่าครอบครกัว ๙๑. ใชข้คาต ศกัพทณยากหลายคตา ผถูอข้ ล่านตข้องอาศกัยบรกิ บท ครือคนโงล่ทสีดี่อวดฉลาด หรรื อคตาแวดลข้อมจถึงจะเขข้าใจความหมาย ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ทะนงตนและรกักในศกักดกิธิ์ศรสี ยกิงดี่ กวล่าลาภยศ ๓. ขข้อใดเปป็ นคขุณคล่าดข้านเนรืล อหาและดข้านภาษาของนกิทานขข้างตข้น (ท ๑. ใชข้ถอข้ ยคตางล่าย ๆ ตรงไปตรงมา เรสี ยบเรสี ยงขข้อความ จากผถูใข้ ตข้บงกั คกับบกัญชา ไดข้สละสลวย ๓. การขกัดใจผถูมข้ สีอาต นาจยล่อมทตาใหข้ตนเองเดรือดรข้อนถถึง ๔. ทขุกขข้อมสีเสสี ยงสระประสมและมสีคาต ทสีดี่เสสี ยงวรรณยขุกตณไมล่ตรงกกับรถู ป แตล่มสีเพสียง ๒ ขข้อ ทสีดี่มสีเสสี ยงพยกัญชนะควบแทข้ ออ่ านขต้ อความตอ่ อไปนชแชี้ ลต้ วตอบคคาถาม ขต้ อ ๙๒–๙๓ นธทาน เรพพื่อง วานรกตับนตักเดธนทาง ชาย ๒ คน เดกินทางไปดข้วยกกัน คนหนถึดี่งไมล่เคยพถูดความจรกิ ง อสีกคนหนถึดี่งไมล่เคยพถูดปด ในการเดกินทางครกัลง นกัลน ทกัลงสองไดข้มาถถึงถกิดี่นทสีดี่อยถูขล่ องวานร พญาวานรรถู ข้เขข้ากป็สกัดี่งบรกิ วารใหข้ไปพาคนทกัลงสองมาหา ความทสีดี่พญาวานรใครล่ จะใหข้ชายทกัลงสองเหป็นถถึงความยกิงดี่ ใหญล่ของตน จถึงจกัดพกิธสีตอข้ นรกับ โดยขถึลนไปนกังดี่ บนบกัลลกังกณทสีดี่ทาต จากไมข้ แลข้วใหข้บรรดา วานรบรกิ วารเขข้าแถวขนาบทกัลง ๒ ขข้าง เมรืดี่อชายนกักเดกินทางมาถถึงสถานทสีดี่แหล่งนกัลน พญาวานรถามขถึลนวล่า ทล่านมสีความเหป็นเปป็ นประการใดในฐานะทสีดี่ เราเปป็ นราชาผถูหข้ นถึดี่ง นกักเดกินทางผถูพข้ ดถู ปดเปป็ นนกิจตอบวล่า ขข้าแตล่พระองคณ ใครกป็ตอข้ งเหป็นวล่าพระองคณเปป็ นราชาผถูสข้ งล่างาม พญาวานรถามตล่อไปวล่า แลข้วทล่านเหป็นวล่าบรกิ วารของเราเปป็ นอยล่างไรเลล่า นกักเดกินทางผถูนข้ ล นกั ตอบวล่า บรกิ วารของพระองคณ ลข้วนสถู งศกักดกิธิ์คถูล่ควรกกับพระองคณทขุกประการ พญาวานรพถึงพอใจมาก จถึงมอบของรางวกัลอกันสวยงามใหข้ นกักเดกินทางอสีกคนหนถึดี่ งนถึ กในใจวล่า เพรืดี่อนรล่ วมเดกินทางของเราไดข้รกับรางวกัลงดงามยกิ ดี่งนกักเพราะพถูดปดแทข้ๆ เราเองคงจะไดข้รกับรางวกัลยกิดี่งใหญล่กวล่านกัลนเสสี ยอสีก ถข้าพถูดความจรกิ งออกไป ดกังนกัลน เมรืดี่อพญาวานรหกันมาถามวล่า แลข้ว ทล่านเลล่ามสีความเหป็นเปป็ นประการใด ชายผถูนข้ ล นกั ตอบวล่า ขข้าพเจข้าเหป็นวล่าทล่านเปป็ นวานรทสีดี่ดสีมาก สล่ วนบรกิ วารของทล่านนกัลน เลล่า กป็ลวข้ นแตล่เปป็ นวานรทสีดี่ดสีดวข้ ย พญาวานรไดข้ยกินดกังนกัลนกป็โกรธมาก สกังดี่ ใหข้ลากตกัวชายผถูนข้ ล กันออกไปเสสี ย และแลข้วชาย ผถูนข้ จล่าารณาคต จงพกิ สงสารกป็ ถถูกตะปบดข้อมถูวยเลป็ าตอบจากขข้ ลแตล่บลอกัะกลขุ นแหลมคมถถึ ล่มตามทสีดี่กงาต หนดใหข้ แกล่ความตาย ครบทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ จถึงจะไดข้คะแนน คตาชสีลแจง ขข้อ ๙๒-๙๓ พกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ 92. ใชข้ภาษาและคตาเปรสี ยบเทสียบบรรยายความไดข้ชดกั เจน มากกวล่าความจรกิ ง ๒. พกิจารณาคตาในแตล่ละขข้อตล่อไปนสีล แลข้วตอบคตาถาม (ท ๕.

นกิทานขข้างตข้นไมล่ปรากฏคตานาม คตาสรรพนามชนกิดใด และคตากรกิ ยา คตาวกิเศษณณทสีดี่ขสีดเสข้นใตข้ขอข้ ใดไมล่ถถูกตข้องตามชนกิดทสีดี่ระ (ท ๔. มสี ๑๑ คตา ๑.๑/๒) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ คทาประสม ตรวอยว่ างคทาประสม คทาซล้ อน ตรวอยว่ างคทาซล้ อนความหมาย ๑. อาการนาม ๓. ๕ คตา ๓. ขข้อความขข้างตข้นมสีคาต บขุพบท คตาสกันธานทกัลงหมดกสีดี่คาต และคตาทสีดี่ยกตกัวอยล่างขข้อใดไมล่ถถูกตข้องตามชนกิดของคตา (ท ๔. อนกิยมสรรพนาม ๓.1 93.๑/๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ คทาบคุพบท ตรวอยว่ างคทาบคุพบท คทาสร นธาน ตรวอยว่ างคทาสร นธาน ๑. ประมาณวกิเศษณณ นรนึ่งบนบรลลรงกห์ ทอง บรรดาวานรบรจ วาร ๓. ๕ คตา ๓. ลกักษณนาม ๒. สามานยนาม ๔. ภถูมกิคขุมข้ กกันในรล่ างกาย ๔. เพาะปลถูก เสสี ยหาย เกป็บไวข้ 20 . โรคตกิดตล่อทสีดี่เกกิดจากเชรืลอไวรกัส ๑. วกิกตรรถกรกิ ยา ๓. ๖ คตา ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ขข้อความขข้างตข้นมสีคาต ประสม คตาซข้อนทกัลงหมดกสีดี่คาต (ไมล่นบกั คตาซตลา) และขข้อใดยกตกัวอยล่างคตาประสม คตาซข้อนถถูกตข้อง (ท ๔. เมรืดี่อเชรืล อเอดสณเขข้าสถูล่ รล่างกาย ๓. และเสสี ยชสีวกิตในทสีดี่สขุด คตาชสีลแจง ขข้อ ๙๕ พกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ชาวบล้ านในตทาบลสว่ วนใหญว่ เชว่ าททนึ่ ดจนไวล้ สาท หรร บเพาะปลรกผลไมล้ เชว่ น ทคุเรท ยน มรงคคุด ลองกอง ตล้ องกรล้ ยมมเงจนทองของผรล้ใหญว่ บล้านหรม อกทานรนมาซม รั้อพรนธคุห์พมช ปคุปุ๋ ย ยาฆว่ าแมลง เครมนึ่ องสร บนทารั้ ฯลฯ โดยมทความหวรงวว่ า เมมนึ่อ เกป็บเกทนึ่ยวแลล้ วคงจะขายไดล้ ราคาดท สามารถนทาเงจนมาชทาระหนทสรั้ จ น และเกป็บไวล้ ใชล้ จว่าย ทวว่ าความจรจ งแลล้ ว พวกเขากป็ยงร ยากจนเชว่ นเดจม เพราะโดนพว่ อคล้ าคนกลางกดราคา ททาใหล้ ราคา ผลผลจตตกตทานึ่ หรม อบางปท ฝนแลล้ ง จนขาดแคลนนทารั้ พมชผลกป็เสท ยหาย ใครกรนหนอททนึ่ ตล้องเดมอดรล้ อน ๙๕. ผถูตข้ กิดเชรืล อเอดสณกจป็ ะเจป็บปล่ วย ๔. จนภถูมกิคขุมข้ กกันในรล่ างกาย ๓. วกิภาคสรรพนาม ๒. ลกักษณวกิเศษณณ เราเปป็ นราชาผรล้หนนนึ่ง เลป็บอรนแหลมคม ๔. ซถึดี่ งมสีขนาดเลป็กมาก ๒. ผลไมข้ ลองกอง เงกินทอง ๑. อกรรมกรกิ ยา ๑. สกรรมกรกิ ยา ๒. สมขุหนาม ๑. กรกิ ยานขุเคราะหณ ๔. ๖ คตา ๔. นกิยมวกิเศษณณ ชาย ๒ คนเดจนทางไป การเดจนทางครรรั้ งนรรั้น ๒. ประพกันธวกิเศษณณ ใครกป็ตล้องเหป็นวว่ า เปป็ นวานรททนึ่ ดทมาก คตาชสีลแจง ขข้อ ๙๔ พกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ โรคเอดสห์ เปป็ นโรคตจดตว่ อททนึ่เกจดจากเชม รั้อไวรร สชนจดหนนนึ่ง ซนนึ่ งมทขนาดเลป็กมาก ไมว่ สามารถมองเหป็นไดล้ ดล้ วยตา เมมนึ่อเชม รั้อเอดสห์ เขล้ าสรว่รว่างกาย กป็จะไปททาลายเมป็ดเลมอดขาวททนึ่ ทาท หนล้ าททนึ่ ปล้องกรนเชม รั้อโรคตว่ างๆ จนภรมจคล้ คุมกรน ในรว่ างกายบกพรว่ อง ผรล้ตจดเชม รั้อเอดสห์ กจป็ ะเจป็บปว่ วยเรม รั้ อรร งและเสท ยชท วจตในททนึ่ สคุด 94.๑ ม. ๔ คตา ๒. ๓ คตา ๑. เมรืดี่อเชรืลอเอดสณเขข้าสถูล่ รล่างกาย ๒. ๔ คตา ๒. มสี ๑๑ คตา ๑. บขุรขุษสรรพนาม ๑.๑/๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ คทานาม คทาสรรพนาม คทากรจ ยา คทาวจเศษณห์ ๑.๑ ม.๑ ม. ประพกันธสรรพนาม ๔. ๓ คตา ๑.

สตานวน ขข้อสอบจะหมถูๆ เหมรือนครกัลงกล่อน กลพอ่มทชพื่ ๔ กลพอ่มทชพื่ ๕ ใชล้ ไมล้ ยมกไมว่ ถกร ตล้ อง แกล้ ไขไดล้ ถกร ตล้ อง ๑. พหถูพจนณ ทตาไมลถูกๆ ไมล่เคยฟกังพล่อ ๒. ดถูซกิเพกิดี่งพถูดไปหยกๆ ๓. มานกังดี่ ยองยองอยถูอล่ สีก ๔. สตาหรกับ ยาฆล่าแมลง คนกลาง ๒. เบาลง ปลาสดๆ มานถึดี่งมะนาว ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. มสี ๑๓ คตา ๓.1 ๒. กถูยข้ มรื พกันธขุณพรืช เครรืดี่ องสถู บนตลา ๓. ไมล่เจาะจง ขายหมถูยาล่ งแถวๆ หนข้าโรงเรสี ยน ๓.๑ ม. มานกังดี่ ยองๆ อยถูอล่ สีก ๓.๑ ม. มสี ๑๒ คตา ๒. มสี ๑๓ คตา ๓.๑/๓) พล่อ : พล่อพถูดปาวๆ วล่าอยล่านขุล่งกระโปรงสกัลนๆ ทตาไมลถูกๆ ไมล่เคยฟกังพล่อ ดถูซกิเพกิดี่งพถูดไปหยกๆ ยกังมานกังดี่ ยองๆ อยถูล่ อสีก ไมล่เรสี ยบรข้อยเลย กลขุมข้ ใจจกัง จกิต : หนถูขอโทษคล่ะ ตล่อไปจะไมล่ทาต อสีก พล่อทตางานมาเหนรืดี่อยๆ ลองทานนตลาเยป็นๆ จกัดแกข้วนสีล จะไดข้ชรืดี่นใจ นกิด : หนถูกขป็ อโทษคล่ะ เดสีดี๋ยวหนถูกบกั พสีดี่จะออกไปซรืล อปลาสดๆ มานถึดี่งมะนาวเปรสีรี๊ ยวเปรสีล ยวใหข้ทานนะคะ พล่อ : ดสีมากลถูก พล่อจะไดข้ฝากสข้มไปใหข้ปข้าทสีดี่ขายหมถูยาล่ งแถวๆ หนข้าโรงเรสี ยนหนล่อย สงสกัยแกจะยกังเครืองๆ พล่อ อยถูทล่ สีดี่ไปหยกิบของแกข้บนๆ ศาลพระภถูมกิบาข้ นแกเมรืดี่อวกันกล่อน โดยไมล่ขออนขุญาต นกิด : หนถูจะแวะไปเยสียดี่ มลขุงสมชายดข้วยนะคะ สงสารคขุณลขุงทสีดี่เพกิดี่งเสสี ยลถูกชายไป โธล่! ไมล่นล่าเลย เพกิดี่งเหป็นกกัน กลพอ่มทชหลกั พื่ ๑ดๆ เมรืดี่อสองวกันกล่อกลพ น อยถู อ่ มทชๆล่ พื่ ๒กป็ถถูกรถชนตายแลข้ว กลพอ่มทชพื่ ๓ พล่จทาอนวนคท: ถข้าาซทจะไปบข้ รั้า า นลขุ ง กป็ เ ปลสี ดี่ ย นชขุ ด ดข้ ว ย ใสล่ สสี ด า ต ๆ นะจะไดข้ ไ มล่ นล่ า เกลสี ย ด แลข้ ว อยล่ าเถลไถล รสี บกลกับมาอล่าน หนกังสรื อสอบ อยล่าคกิดไมว่ ทรรั้งหมด วล่าขข้ใชว่อคสอบจะหมถู าท ซทรั้า ๆ เหมรือนครกัลงกล่อนนะความหมายของคท าซทรั้าไมว่ ถกร ตล้ อง ประเดสีดี๋ยวจะสอบตกเอา ๑.๑/๑ และ ๒) เรามทเวลาอยรว่ในโลกนทอรั้ ทกกทนึ่ปท ชท วจตนรรั้นสรรั้ นยจนึ่งกวว่ าหยดนทารั้ คล้ างเสท ยอทก จะตายวรนตายพรคุว่ งกป็ไมว่ มทใครรรล้ ลว่ วงหนล้ า ถล้ าเราใชล้ เวลาอรนแสนสรรั้ นนทไรั้ ปมรวหลรบๆ ตมนึ่นๆ อยรว่ในความรร ก โลภ โกรธ หลง หมรนึ่นไสล้ คนนรรั้น ปลาบปลมมรั้ คนนท รั้ รจ ษยาเจล้ านาย ใสว่ ไคลล้ ลกร นล้ อง ปกปล้ องภาพลรกษณห์ (อรตตา) กด (หร ว) คนรคุว่ นใหมว่ หลงใหลใน เปลมอกของชท วจต โดยลมมไปวว่ า อะไรคม อสจนึ่ งททนึ่ ตนควรททาอยว่ างแทล้ จรจ ง คจ ดดรเถจดวว่ า เราจะขาดทคุนขนาดไหน ทว่ านอรงคาร กรลยาณพงศห์ เขทยนบทกวทไวล้ วว่า “นล้ าทไหลอายคุขรยกป็ไหลลว่ วง ใบไมล้ รว่วงชท พรล้ างอยว่ างความฝร น ฆว่ าชท วา คม อ พรว่ าคว่ าคม นวรน จะกทานรลโลกนทมรั้ ทงานใด” 21 . มสี ๑๐ คตา ๑. หนสีลสกิน ตตาบล เกป็บเกสีดี่ยว ๔. ชาวบข้าน ทสีดี่ดกิน ความจรกิ ง ๓. อยล่านขุล่งกระโปรงสกัลนๆ ๑. มสี ๑๖ คตา ๔. สงสกัยแกจะยกังเครืองเครืองพล่อ ๓. สงสกัยแกจะยกังเครืองๆ พล่อ ๒. พล่อคข้า กดราคา เดรือดรข้อน ๔. พล่อพถูดปาวๆ วล่าอยล่านขุล่งกระโปรง ๔. มสี ๑๔ คตา ๓. ขาดแคลน ตกตตดี่า ใชข้จล่าย ๙๖. มสี ๑๒ คตา ๒. อล่านขข้อความตล่อไปนสีล แลข้วพกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๔. มสี ๑๔ คตา ๔. มสี ๑๔ คตา ๔. มสี ๑๒ คตา ๒. พล่อพถูดปาวปาววล่าอยล่านขุล่งกระโปรง ๙๗. อยถูๆล่ กป็ถถูกรถชนตายแลข้ว ๔. ลองทานนตลาเยป็นๆ จกัดแกข้วนสีล ๑. พล่อทตางานมาเหนรืดี่อยๆ ๒. ลองทานนตลาเยป็นเยป็นจกัดแกข้วนสีล ๒. อล่านขข้อความตล่อไปนสีล แลข้วพกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑.

มนขุษยณเกกิดมาเพรืดี่อทตาประโยชนณแกล่โลก มกิไดข้เกกิดมา ๒.๑ ม. พสีดี่คนโตซรืล ออาหารเวสียดนาม ๓. รางวกัลนสีล นกกั เรสี ยนของโรงเรสี ยน ๔. ไปเกป็บผข้าหลกังบข้านเรป็ วเขข้า ๑. ภาพยนตรณเรรืดี่ องนสีล สนขุกมาก ๔. เคข้กนมสดอยถูใล่ นตถูเข้ ยป็นนะ ๒. คขุณยล่าของสายใจอล่านหนกังสรื อ ๔. โปรดเตกิมขข้าวใหข้หนถูหนล่อยคล่ะ ๑. กกินขข้าวเหนสียวทขุเรสี ยนมาหรรื อ ๔. อยล่าปลล่อยใหข้เวลาของชสีวกิตจมอยถูกล่ บกั ความรถู ข้สถึกรกัก ๓. อยล่าปลล่อยเวลาในแตล่ละวกันไปกกับความรกัก โลภ ๑. นกขมกิลน ๒ ตกัวอยถูใล่ นกรงทอง ๒. ตข้องการใหข้มนขุษยณรถูข้จกกั ปลล่อยวาง และเรล่ งทตา โลภ โกรธ หลง จนไมล่ไดข้ทาต สกิดี่ งดสีงามทสีดี่มนขุษยณควรทตา คขุณความดสีใหข้คขุมข้ คล่ากกับทสีดี่เกกิดมาเปป็ นมนขุษยณ ๔. กวล่าปข้ าจะหขุงขข้าวเสรป็จ ทสีดี่รข้านหนข้าปากซอย หลายปสี แลข้ว แกงจรืดกป็เยป็นหมดพอดสี ๔. พกิจารณาประโยคแตล่ละกลขุล่ม โดยเลรือกประโยคทสีดี่มสีเจตนาสรืดี่ อสารตล่างจากกลขุล่มใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๔.๑ ม. พสีดี่เกป็บสมขุดของเธอไดข้ ๑.1 กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ สาระสทาครญ จคุดประสงคห์ ของผรล้เขทยน ๑. มนฤทกัยเปป็ นคนใจแขป็งมาก ๓.๑/๑ และ ท ๕.๑/๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ ตตัวอยย่ าง ตตัวอยย่ าง ตตัวอยย่ าง เดป็กเกเรทจ งรั้ แมวนล้ อยในถรงขยะ พว่ อกทาลรงทาสท บล้านหลรงใหมว่ ชาวนาจรบปรในนาขล้ าว ๑.๑/๔) “ใครแทนพว่ อแมว่ ไดล้ ไปว่ มท เลยทว่ าน คม อครว่จรนทรห์ สคุรทยห์ศรท สวว่ างหลล้ า สจ รั้นทว่ านทรนึ่วปฐพท มมดหมว่ น หมองมจนึ่งขวรญซว่ อนหนล้ า นจนึ่งนทารั้ ตาไหล พว่ อแมว่ เสมอพระเจล้ า บนสวรรคห์ ลรกนจนึ่งนล้ อมมจนึ่งขวรญ กราบไหวล้ นทารั้ ตาตว่ างรสสคุครนธห์ อบรทนึ่า หอมฤๅ หอมคว่ านทารั้ ใจไซรล้ ทว่ านใหล้ หมดเสมอ ถนงตายเกจดใหมว่ ซรั้าท ไฉนสนอง 22 . แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. เวลาเปป็ นสกิดี่ งมสีคล่าทสีดี่สขุดในชสีวกิต มนขุษยณไมล่สามารถยข้อน ๔.๑ ม. ตข้องการใหข้มนขุษยณใชข้เวลาทสีดี่เหลรืออยถูใล่ หข้ เวลาไดข้ ฉะนกัลน อยล่าปลล่อยใหข้เวลาผล่านไปอยล่างไรข้คล่า คขุมข้ คล่าทสีดี่สขุด โดยไมล่ปลล่อยใหข้ความรถู ข้สถึกใดๆ เขข้าครอบงตา ๙๘. อล่านคตาประพกันธณแลข้วปฏกิบตกั กิตามคตาชสีล แจง (ท ๑. พล่อจะกกินไขล่ดาวหรรื อไขล่ตมข้ ๓. แมล่ขายขข้าวแกงในตลาดนกัด ๙๙. ตข้องการใหข้มนขุษยณหยขุดความรถู ข้สถึกรกัก โลภ โกรธ หลงอกันไรข้สาระ โกรธ หลง ๒. เกษตรกรสล่ วนใหญล่ในตตาบล เรรืดี่ องขขุนชข้างขขุนแผน เราไดข้รกับแลข้ว โคกขามนกิยมเลสีลยงโคนม ๑๐๐. พกิจารณาประโยคแตล่ละกลขุล่ม โดยเลรือกประโยคทสีดี่เหมรือนกกับประโยคตกัวอยล่างใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๔. รสี บเปกิ ดโทรทกัศนณฟกังขล่าวเรป็ ว ๒. นข้องรข้องเพลงไดข้ไพเราะมาก ๒. หข้ามนตาของมาขายในโรงเรสี ยน ๓. จตาปสี และมะลกิมสีกลกิดี่นหอม ๒.๑ ม.๑/๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ ๑. ตข้องการใหข้มนขุษยณทาต ประโยชนณแกล่โลก และ เพรืดี่อรกัก โลภ โกรธ หลง หยขุดความรถู ข้สถึก รกัก โลภ โกรธ หลง 3. มะมล่วงเสวยตข้นนสีล พล่อปลถูกมา ๓. นายดตาถถูกไลล่ออกจากงาน ๑. ลถูกตข้องกกินขนมถข้วยเดสีดี๋ยวนสีล ๓. อยล่าเชรืดี่อคตาพถูดของเขาเดป็ดขาด ๒. เธอตข้องไมล่พดถู โกหกกกับฉกันอสีก ๔.

๒๕๕๓ ๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. พล่อแมล่มสีพระคขุณตล่อลถูก เหมรือนพระอาทกิตยณ พระจกันทรณทสีดี่ใหข้แสงสวล่างแกล่โลก หรรื อพระเจข้าบนสวรรคณทสีดี่ใหข้ลถูกไดข้ทขุกอยล่าง ลถูกทขุกคนตข้องเคารพและกราบไหวข้ทล่านตลอดชสีวกิต แมข้จะตายแลข้วเกกิดใหมล่อสีกกสีดี่ครกัล ง ลถูกกป็ไมล่สามารถทดแทน พระคขุณทล่านไดข้ การกตกัญญถูตล่อพล่อแมล่จถึงเปป็ นสกิดี่ งทสีดี่ลถูกทขุกคนควรกระทตา ง.1 คคุณพว่ อแมว่ ทรรั้งสอง สรนึ่ งฟล้ า นทารั้ นมททนึ่ ลกร รอง ดรดดมนึ่ม หวานใหมว่ ในชาตจหนล้ า กทนึ่หลล้ าฤๅสลาย รอยเทล้ าพว่ อแมว่ ไดล้ เหยทยบลง ใดแล เพทยงแคว่ ฝนธคุ คุว่ ลทผง คว่ าไรล้ กราบรอยทว่ านมจนึ่งมง. ขข้อ ก และ ข ๑. พระคขุณของพล่อแมล่มสีมากมายดกังดี่ พระอาทกิตยณ พระจกันทรณ และพระเจข้าบนสวรรคณ ลถูกทขุกคนตข้องเคารพและกราบไหวข้ ไมล่มสี สกิดี่ งใดทดแทนพระคขุณทล่านไดข้ หากสกิล นทล่านยล่อมทตาใหข้ชสีวกิตลถูกมรืดมนและโศกเศรข้า ข.ศ. จงเลรือกการเขสียนจดหมายสล่ วนตกัว (๑) วกันทสีดี่ (๒) คตาขถึลนตข้นจดหมาย (๓) คตาลงทข้ายเนรืล อความ และ (๔) คตาลงทข้ายจดหมาย จากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๒. พล่อแมล่เปรสี ยบเหมรือนพระอาทกิตยณ พระจกันทรณ สล่ องนตาทางชสีวกิตลถูก ลถูกควรนข้อมเคารพเหมรือนพระเจข้าบนสวรรคณ ทล่านเปป็ นผถู ข้ ใหข้ทสีดี่ยงกิดี่ ใหญล่ ไมล่มสีใครแทนทล่านไดข้ พระคขุณของพล่อแมล่ใหญล่หลวงนกัก แมข้ลถูกจะเกกิดใหมล่อสีกกสีดี่ครกัล งกป็ไมล่สามารถทดแทน พระคขุณไดข้หมด การกตกัญญถูตล่อพล่อแมล่จถึงเปป็ นสกิดี่ งทสีดี่ลถูกทขุกคนควรทตา และถรือเปป็ นสกิ รกิมงคลสถู งสขุ ดในชสีวกิตลถูก กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ เนมอรั้ ความขล้ อใดไมว่ ถกร ตล้ อง ขล้ อใดยว่ อความไดล้ เหมาะสมททนึ่สคุด ๑. ขข้อ ก ๒. ขข้อ ข ๓. วกันทสีดี่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ๒. ดข้วยความเคารพและนกับถรือยกิงดี่ นกัก 23 .๑/๗) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ (๑) วรนททนึ่ (๒) คทาขนนรั้ ตล้ นจดหมาย ๑. กราบสวกัสดสี คขุณยายทสีดี่เคารพและนกับถรือสถู งสขุ ด กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ (๓) คทาลงทล้ ายเนมอรั้ ความ (๔) คทาลงทล้ ายจดหมาย ๑. ดข้วยความเคารพรกักสถู งสขุ ด ๒. ขข้อ ง ๑๐๑.๑ ม. ค และ ง ตล่อไปนสีล เปป็ นการเขสียนยล่อความจากคตาประพกันธณขาข้ งตข้น จงพกิจารณาขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดในตาราง และเลรือกคตาตอบกลขุล่มทสีดี่ ๑ และกลขุล่มทสีดี่ ๒ ใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ก. หนถูขอใหข้คขุณยายสบายดสีและมสีความสขุ ขทขุกวกัน ๑. สขุ ดทข้ายนสีล หนถูคงตข้องจบจดหมายไวข้เพสียงเทล่านสีล ๒. ขข้อ ข และ ง ๓. กราบ คขุณยายทสีดี่เคารพและบถูชาสถู งสขุ ด ๓. วกันเสารณทสีดี่ ๑๖ เดรือนมกราคม พ. ดข้วยความรกักและเคารพอยล่างสถู ง แตล่ไมล่ตอข้ งกกังวลคล่ะ วกันหลกังหนถูจะเขสียนมาอสีก รออล่านนะคะ ๓. กราบเทข้า คขุณยายทสีดี่รกักและเคารพอยล่างสถู ง ๔. ขข้อ ค ๔. เรสี ยน คขุณยายทสีดี่รกักยกิงดี่ กวล่าสกิดี่ งใด ๒. วกันเสารณทสีดี่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ๓. พระคขุณของพล่อแมล่ยกิงดี่ ใหญล่มหาศาล ไมล่มสีสกิดี่งใดแทนไดข้ ลถูกทขุกคนตข้องเคารพและกตกัญญถูตล่อทล่าน ซถึดี่ งเปป็ นสกิ รกิมงคลสถู งสขุ ด ในชสีวกิตลถูก แมข้จะตายแลข้วเกกิดใหมล่อสีกกสีดี่ครกัล งกป็ไมล่สามารถทดแทนพระคขุณทล่านไดข้หมด ค. หนถูขออาราธนาสกิดี่ งศกักดกิธิ์สกิทธกิธิ์ทล งกั หลายในโลกไดข้ ๓. ข. ขข้อ ก และ ค ๒. ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ๑. คลครว่ ใจนา กายสจ ทธจธ ใสว่ เกลล้ าไวล้ เพมนึ่อใหล้ ขวรญขลรง” คตาชสีลแจง ขข้อ ก. ขข้อ ค และ ง ๔.

ขอใหข้สกิดี่งศกักดกิธิ์สกิทธกิธิ์คขุมข้ ครองคขุณยายใหข้มสีความสขุ ข ๔. อล่านคตาประพกันธณแลข้วพกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑.1 โปรดคขุมข้ ครองคขุณยายของหนถูใหข้ปลอดภกัยจาก อกันตรายทกัลงปวง ๔. เนรืลอเรรืดี่ องสล่ วนกลาง ๔. ประเทศไทยเปป็ นเมรืองทสีดี่อขุดมสมบถูรณณ นล่าอยถูล่ รล่ มเยป็น เตป็มไปดข้วยผถูคข้ นทสีดี่มสีนล ตาใจ ยกิมล แยข้มแจล่มใส ดกังคตากลล่าวทสีดี่วล่า “ใครมาถนงเรม อนชานกป็ตล้อนรร บดล้ วยอรธยาศรยไมตรท ” ทกัลงไทยเรายกังมสีวฒกั นธรรมประเพณสี อนกั งดงามทสีดี่ชล่วยหลล่อ หลอมรวมใจของคนไทยทกัลงชาตกิใหข้เปป็ นหนถึดี่งเดสียว คนไทยจถึงโชคดสีเหลรือเกกิน ดกังคตาประพกันธณของหลวงดรขุ ณ กกิจวกิทถูร ทสีดี่วล่า 24 . โชคดสีทสีดี่ไดข้เกกิดเปป็ นคนไทย ๔. คตาประพกันธณของหลวงดรขุ ณกกิจวกิทถูรดกังกลล่าว ไดข้เนข้นยตลาใหข้เราเหป็นวล่า เมรืองไทยของเราสมเปป็ นเมรืองแหล่ การเกษตร ดข้วยเหตขุนล สี เองคนไทยสล่ วนใหญล่จถึงประกอบอาชสีพเกษตรกรรม ในปกั จจขุบนกั เกษตรกรตข้องรถู ข้จกกั คข้นควข้าหาความรถู ข้ทางวกิชาการเพรืดี่อเพกิดี่มปรกิ มาณผลผลกิตใหข้มากขถึลน โดยไมล่ใชข้สารเคมสีทสีดี่ทาต ลายธรรมชาตกิ ๓.๑/๑ ท ๒. ๒) (๑) เมมองไทย ใหญว่ อคุดม (๓) ชว่ วยกรน อยว่ างขรนแขป็ง ดจนดทสม เปป็ นนาสวน ดล้ วยลทาแขล้ ง และแรงกาย เพมนึ่อนรร ก เราชรกชวน ททาไป ไมว่ เสท ยดาย รว่ วมชว่ วยกรน มคุว่งหมรนึ่นททา แมล้ อาบเหงมนึ่อ เมมนึ่อททางาน (๒) วจชา ตล้ องหาไวล้ (๔) ดรนึ่งนท รั้ มรนึ่งมทแทล้ เปป็ นหลรกไดล้ ใหล้ ชว่วยนทา รว่ มเยป็นแนว่ หาไหนปาน ใหล้ รล้ ร ลรว่ทางจทา โลกเขา คงเลว่ าขาน คล้ นควล้ าไป ใหล้ มากมาย ถจนึ่นไทยนท รั้ ดทงามเอย กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ ชพพื่อเรชยงความ คคาประพตันธธ์ ขต้างตต้ นควรนคามาใชต้ ในการเขชยนสอ่ วนใดของเรชยงความ ๑. เนรืลอเรรืดี่ องสล่ วนทข้าย ๕. คตานตา ๒.๑ ม. เนรืลอเรรืดี่ องสล่ วนตข้น ๓. ดข้วยความเคารพ รกัก คกิดถถึง และบถูชายกิงดี่ ความสบาย สล่ วนหนถู คขุณพล่อและคขุณแมล่สบายดสี และคกิดถถึงคขุณยายมากคล่ะ ๑๐๒. คตาประพกันธณของหลวงดรขุ ณกกิจวกิทถูรขข้างตข้นแสดงใหข้เหป็นวล่า ถข้าเราไมล่รถูข้จกกั พถึดี่งตกัวเองแลข้วใครจะชล่วยเราไดข้ เรา คนไทยโชคดสีแคล่ไหนทสีดี่มสีทรกัพยณในดกิน สกิ นในนตลา ขอเพสียงแคล่ขยกัน ไมล่ดถูดายกป็อยถูไล่ ดข้อยล่างมสีความสขุ ขแลข้ว ๒.๑/๑. บทสรขุ ป กลพอ่มทชพื่ ๓ เนพอชี้ ความขต้ อใดสอดคลต้ องกตับคคาประพตันธธ์ ทชพื่ยกมาประกอบ ๑.๑ ม. ประเทศกสกิ กรรม ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. การพถึดี่งพาตกัวเอง ๑.๑/๔ และ ท ๕. ดกังนกัลน ถข้าเราตข้องการใหข้ชาตกิบาข้ นเมรืองเจรกิ ญรขุล่ งเรรื อง พวกเราคนไทยทขุกคนตข้องชล่วยกกัน เพสียงแคล่ทาต ตามหนข้าทสีดี่ ของตนเองดข้วยความซรืดี่ อสกัตยณ สขุ จรกิ ต ขยกันหมกันดี่ เพสียร โดยอาศกัยวกิชาความรถู ข้ทสีดี่รดี่ ตาเรสี ยนมาใหข้ดสีทสีดี่สขุด กป็เทล่ากกับไดข้ ชล่วยตนเองและชล่วยชาตกิใหข้เจรกิ ญรขุล่ งเรรื อง ทกัดเทสียมอารยประเทศ ดกังคตาประพกันธณของหลวงดรขุ ณกกิจวกิทถูร ทสีดี่วล่า ๔. คนไทยรถู ข้หนข้าทสีดี่ ชาตกิเจรกิ ญ ๓.๑ ม.

๑/๓) ๑................ธรรมชาตกิยามเชข้า 25 .อยถูเล่ สมอ ๆ และมกักเปป็ นอยถูนล่ าน ๓.......คนในเมรืองทสีดี่ (๒) .... แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม..... ทสีดี่ปกตกิแลข้วขาดโอกาสใกลข้ชกิดกกับธรรมชาตกิ ขาดโอกาสไดข้ (๔) . ดกังนกัลน การศถึกษาทขุกระดกับควรเปลสีดี่ยนแปลงใหข้ ตนเองใหข้เปป็ นคนเขข้มแขป็ง เปป็ นคนเตป็มคน และเปป็ น ผถูเข้ รสี ยนไดข้เรสี ยนรถู ข้ชสีวกิตและประสบการณณจรกิ งจาก คนดสีมสีประโยชนณใหข้จงไดข้ การทตางานของชาวบข้าน เพรืดี่อใหข้สามารถมอง เหป็นคขุณคล่าในสกิดี่ งทสีดี่ชาวบข้านทตาและปฏกิบตกั กิ จนเกกิดการยอมรกับในความรถู ข้ทสีดี่ชาวบข้านไดข้มาจาก การสกัดี่งสมประสบการณณชสีวกิตและการทตางาน กลพอ่มทชพื่ ๓ ขต้ อสรพ ปของการแสดงความคธดเหห็น ๑....... เปป็ นทกัศนคตกิทางลบทสีดี่ดถูถถูกผถูใข้ ชข้แรงงานวล่าเปป็ น เทล่าไมล่ถถึงการณณ คนชกัลนตตดี่า เมรืดี่อเขข้าไปสถูล่ ระบบการศถึกษาไทย ทตาใหข้สรข้างคนหยกิบหยล่งทตาอะไรไมล่เปป็ นชกิลนเปป็ น อกันขถึลนมาเตป็มประเทศ ๓...กกับธรรมชาตกิ (ข) ..๑ ม.......มสีโอกาสชรืดี่นชมธรรมชาตกิยามเชข้า ๔...๑/๖) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ ทชพื่มาของการแสดงความคธดเหห็น ขต้ อสนตับสนพนของการแสดงความคธดเหห็น ๑............ นกักเรสี ยนทสีดี่กล่อเรรืดี่ องวกิวาทนอกสถานศถึกษาจนเกกิด ๑........... เพราะชรืดี่อ “ธรรมรกักษา” มสีความหมายไปในทางทสีดี่ดสี ครือ การรกักษาในสกิดี่ งทสีดี่ดสีงาม คนโบราณเชรืดี่อวล่าหาก ครอบครกัวใดปลถูกตข้นธรรมรกักษาเอาไวข้ในบรกิ เวณบข้าน สมาชกิกทขุกคนภายในบข้านกป็จะไดข้รกับการปกปข้ อง คขุมข้ ครอง แคลข้วคลาดจากอกันตราย คนในครอบครกัวกป็จะมสีแตล่ความสงบสขุ ข ๔...๑ ม......1 ๑๐๓. ครถู คกิดวล่านกักเรสี ยนคงไมล่ไดข้ตล งกั ใจ และทตาไปโดยรถู ข้ ๒.. ปกัจจขุบนกั “ธรรมรกักษา” กตาลกังเปป็ นทสีดี่นกิยมในหมถูล่คนไทย มกักนตามาปลถูกเปป็ นไมข้ดอกไมข้ประดกับประจตาบข้าน หรรื อ ใชข้ตกแตล่งสถานทสีดี่ตล่าง ๆ ทกัลงหนล่วยงานราชการ และสถานทสีดี่ของเอกชน ๒. เพราะระบบการศถึกษาไทยใหข้ความสตาคกัญแกล่ อยล่างคาดไมล่ถถึง ไมล่วาล่ จะเปป็ นการออกจากโรงเรสี ยน ความรถู ข้ในตตารามากกวล่าความรถู ข้ในทางปฏกิบตกั กิ กลางคกัน ถถูกดตาเนกินคดสีอาญา ถถูกทตารข้ายจนรล่ างกาย สล่ วนอาชสีวศถึกษาซถึดี่ งสตาคกัญเหลรือเกกิน กป็ไมล่ไดข้รกับ พกิการหรรื อเสสี ยชสีวกิตแลข้ว คงไมล่กล่อเรรืดี่ องเมรืดี่อวานนสีล ขล ถึน การเหป็นคขุณคล่า ทกัลงๆ ทสีดี่สกัมมาอาชสีวะเปป็ นหนถึดี่ง อยล่างแนล่นอน ในมรรค ๘ ทสีเดสียว ๔.... คนชนบทจถึงทตางานไดข้นานกวล่า (๑) . (ก) . ลถูกเองกป็ควรซรืล อตข้น “ธรรมรกักษา” มาปลถูกเปป็ นไมข้ดอกไมข้ประดกับสวยงามไวข้รอบ ๆ บข้าน เพรืดี่อเปป็ นสกิ รกิมงคลแกล่ ชสีวกิตลถูกและสมาชกิกทขุกคนในครอบครกัว ๓...... เพราะหากนกักเรสี ยนรถู ข้วล่ากตาลกังทตาลายอนาคตตนเอง ๓... พกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๒.......... ครถู จถึงขอใหข้นกกั เรสี ยนทกัลงหลายพยายามฝถึ กฝนอบรม ๔.... นอกจากนสีล “ธรรมรกักษา” อาจใชข้เปป็ นพรรณไมข้ทสีดี่ใชข้เตรือนสตกิผปถู ข้ ลถูกใหข้ระลถึกอยถูเล่ สมอวล่า “จงประพฤตกิตนใหข้อยถูล่ ในศสีลในธรรม แลข้วธรรมยล่อมรกักษาผถูปข้ ระพฤตกิธรรม” ๑๐๔... ทนกวล่าคนในเมรือง ๒....... สขุ ภาษกิตทสีดี่วล่า ความเสสี ยหายแกล่ตนเองและโรงเรสี ยนนกัลน “รกักดสีหามจกัวดี่ รกักชกัวดี่ หามเสา” “ขอใหข้ไดข้นงกัดี่ กกินนอนกกิน” นกัลน ๒... (ค) ... (๑) จงเรสี ยงลตาดกับขข้อความตล่อไปนสีล ใหข้เนรืล อความสกัมพกันธณกนกั (๒) ใชข้คาต ใหข้สละสลวย และ (๓) ใชข้คาต เชรืดี่อมใหข้ถถูกตข้อง โดยพกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๔.. เมรืดี่อนถึกถถึงชาวชนบททสีดี่ทาต งาน (๓) .

ทหารตสีฆอข้ งเรสี ยกประชาชน เคาะใหข้ดงกั ๔. (๕) . (๑) มากกวล่า ๑. (ก) แตกตล่างกกับ (๒) ประสบความเครสี ยด (ข) ซถึดี่ง (๓) ผถูกพกัน (ค) นกันดี่ ครือ (๔) ชรืดี่นชมธรรมชาตกิ (ง) นอกจาก (๕) ซถึดี่งพบวล่า ๔.จะเปป็ นบข้างกป็นอข้ ยมาก และหายไดข้อยล่างรวดเรป็ ว กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ ๑. ๔ และ ๑ ๔....... ๒.. (ก) แตกตล่างจาก (๒) มกักจะเครล่ งเครสี ยด (ข) จถึง (๓) ชกิดใกลข้ (ค) โดยเฉพาะ (๔) มองธรรมชาตกิ (ง) อาจ (๕) ซถึดี่ งจะเหป็นวล่า ๒..1 ๕.๑/๕) จงพกิจารณาคตาตอบจากขข้อมถูลแตล่ละกลขุล่มตามทสีดี่กาต หนดและเลรือกทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ คทา ความหมาย คทา ความหมาย ๑.. ๒. ขข้อ ๑.. (๑) แกรล่ งกวล่า ๒. แมล่ทพกั ยกทกัพไปตสีศตกั รถู รบ ๒.. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ขข้อ ๓. ๒ และ ๕ ๓. ทขุกวกันพระปข้ าจะถรือศสีล รกักษา ๑. ๕ และ ๒ ๒. พระสงฆณจาต พรรษาทสีดี่วดกั อยถูล่ ๑. ขข้อ ๓. ขข้อ ๑... หนกังสรื อนสีล ยงกั ไมล่ไดข้ตสีตราครขุ ฑ กด กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ คทา ความหมาย คทา ความหมาย ๑. ๓. ๕.. ปถูล่ ยอมเสสี ยวกัวตกัวหนถึดี่งใหข้ทล่าน แพข้ 26 . ๕... (ก) ตล่างกกับ (๒) เกกิดอาการเครสี ยด (ข) จน (๓) ใกลข้ชกิด (ค) ยกตกัวอยล่างเชล่น (๔) ชมธรรมชาตกิ (ง) หาก (๕) จะเหป็นวล่า ๓. เขาถรือทข้ายเรรื อไดข้ดสีมาก บกังคกับ ๔. (ก) ตล่างจาก (๒) ผจญกกับความเครสี ยด (ข) และ (๓) ใกลข้ (ค) โดยเฉพาะอยล่างยกิงดี่ (๔) สกัมผกัสธรรมชาตกิ (ง) หรรื อ (๕) ปรากฏวล่า ๑๐๕.. ๑ และ ๔ ๑. (๑) มสีประสกิ ทธกิภาพกวล่า ๔. เธอจะถรือตกัวไปถถึงไหน ทรงไวข้ ๓.๑ ม.. (๑) เขข้มแขป็งกวล่า ๓.... ๔. นายหนข้าตสีราคาทสีดี่ผรืนนสีล แลข้ว กตาหนด ๓....... ๔.มกักจะไมล่เคยประสบกกับอาการเครสี ยดจากการทตางานเลย (ง).... ๓. ขข้อใดอธกิบายความหมายของคตาทสีดี่ขสีดเสข้นใตข้ไมล่ถถูกตข้อง (ท ๑. อยล่าไปจกับมรือถรือแขนผถูหข้ ญกิง จกับ ๒..

แกงเลสียงหมข้อนสีล เสสี ยแลข้ว เนล่า ๓.ฉลอง ๕๐ ปท อทซรซคุ “ทอง” ความหมายแหว่ งททนึ่ สคุดของคคุณคว่ า. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม.ศ..ละมคุนละไม จนลรกเรท ยกพทนึ่” ๗. เมมนึ่อความลรบมทคว่าดรนึ่ง “ทอง” เลว่ าเรมนึ่ องความเปลทนึ่ยนแปลงในชท วจตของคคุณ เมมนึ่อนทาความลรบใน The Secret ไปปรร บใชล้ (ความยาว ไมว่ เกจน ๑ หนล้ า A4) ๑๕ ทว่ านแรกททนึ่ เลว่ าเรมนึ่ องไดล้ ประทรบใจคณะกรรมการจะไดล้ รรบทองคทาทรนทท ทว่ านละ ๑ สลนง (หมดเขต ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓) ๕. ความสคุขททนึ่ เตจมเตป็มไดล้ ดล้วย The Pizza ใหมว่ พจซซว่ าหนล้ าภรเขาไฟ จรดจล้ าน จทจี๊ ดจตุ๊ าด..คคุณคว่ าททนึ่ อยรว่เหนมอกาลเวลา. แมล่ยอมเสสี ยคล่าตกัวดี๋ ราคาแพง จล่าย ๑๐๖. ดล้ วยโลกแหว่ งการเรท ยนรรล้ ททนึ่ไรล้ ขทดจทากรด มทสจนึ่งใหมว่ ๆ ททนึ่ พวกเขาตล้ องเรท ยนเกจดขนนรั้ ทคุกวรน แตว่ ใครจะเปป็ น ผรล้หยจบยมนึ่นความรรล้ เหลว่ านรรั้นใหล้ กรบพวกเขา เราหว่ วงใยและใสว่ ใจดวงใจดวงนล้ อยของทว่ าน เราสามารถชว่ วยทว่ านไดล้ “The World & l” นจตยสารรายเดมอนสทาหรร บเดป็ก ไดล้ รวบรวมหลากหลายเรมนึ่ องราวททนึ่ นว่าสนใจจากทรนึ่วทคุกมคุมโลกใหล้ เดป็ก ๆ ไดล้ สรมผรสถนงอดทต เขล้ าใจในปร จจคุบรน และเทว่ าทรนอนาคต ๓. ใหมว่ เบบทมรั้ ายดห์ ดรบเบจลมจลคห์ โปรตทน ครท มนทารั้ นมอาบนทารั้ ผสาน ๒ คคุณคว่ า โปรตทนธรรมชาตจจาก นทารั้ นมและนมถรวนึ่ เหลมอง ปรนนจบรตจผจวใหล้ ชว่ คุมชม รั้น นคุว่มเดล้ งดคุจผจวทารก อว่ อนโยนตว่ อผจวแพล้ งว่าย ทรรั้งผจวทารก และผจวคคุณ “ผจวเนทยนนคุว่ม. ๒๔๕๖ คม อการไดล้ รรบความไวล้ วางใจ ใหล้ เปป็ นปรนซท เมนตห์ โครงสรล้ างและรากฐานในโครงการสทาครญตว่ าง ๆ มากมายของประเทศ และยรงไดล้ รรบความเชมนึ่ อ มรนึ่นจากวจศวกร ชว่ างกว่ อสรล้ าง ตลอดจนเจล้ าของบล้ านททนึ่ เจาะจงใชล้ ปรนตราชล้ าง ดล้ วยคคุณภาพปรนระดรบสร งททนึ่ ใหล้ ความแขป็ง แรงกรบทคุกโครงสรล้ าง และพรล้ อมททนึ่ จะเปป็ นรากฐานททนึ่ แขป็งแรงมรนึ่นคงครว่เมมองไทยไปอทกนานเทว่ านาน ๖. นทารั้ ยาปรร บผล้ านคุว่ม “มะลจ” เพทยงฝาเดทยวผล้ าหอมตจดทนนานนรบเดมอน 27 . พกิจารณาสารโฆษณาขข้อ ๑-๑๐ ตล่อไปนสีล แลข้วปฏกิบตกั กิตามคตาชสีล แจง (ท ๑.. พสีดี่จาต เปป็ นจรกิ ง ๆ นะนข้อง ตข้องทตา ๔...คคุณคว่ าททนึ่ นรบวรนจะทวทคว่าใหล้ ผรล้ครอบครอง.1 ๒. เปจ ดประสบการณห์ ใหมว่ เปจ ดมคุมมองททนึ่ หลากหลาย เปจ ดยรบทซท ใหล้ ชทวจต โลกใบนทไรั้ มว่ ไดล้ กวล้ างอยว่ างททนึ่ คจดหรอก ดล้ วย ยรบทซท คคุณสามารถตจดตามความเปป็ นไปของโลกไดล้ ทคุกวจนาทท และเรท ยนรรล้ เรมนึ่ องราวหลากหลายททนึ่ ใหล้ ประสบการณห์ ใหมว่ ๆ ของชท วจตไดล้ ทคุกเวลา ๔. เผยเสนว่ หห์อยว่ างมทสไตลห์ ดล้ วยกลจนึ่นไอททนึ่ หรร หรา มทระดรบ นทารั้ หอมใหมว่ สาท หรร บผรล้ชายทรนสมรยและมทรสนจยม ดาราภาพยนตรห์ หนคุว่มหลว่ อชมนึ่ อดรงระดรบโลก ๙ ใน ๑๐ คนใชล้ เปป็ นประจทา พจเศษ ซม รั้อภายในศคุกรห์ นทรั้ ลดทรนทท ๓๐ % ๘. ทาสถถูกนายสกัดี่งจตาโซล่จาต ตรวน ขกัง ๒.๑/๖) ๑. “อทซรซคุดทแมคซห์ โกลดห์ ซทนึ่รทสห์” ใหมว่ ททนึ่ สคุดแหว่ งคคุณคว่ าระดรบทอง. คอมพกิวเตอรณของฉกันเสสี ย ใชข้งานไมล่ไดข้ ๔.. เพราะทคุกเรมนึ่ องททนึ่ แสนสทาครญมรกเกจดขนนรั้ เพทยงครรรั้ งเดทยวเสมอ ถล้ าเราสามารถเกป็บภาพเหลว่ านรรั้นไวล้ ในโลกของ Full HD ผว่ านกลล้ อง Handycam ของโซนทนึ่ ททนึ่ มทเทคโนโลยทชรรั้นสร ง ทคุกรายละเอทยดทรรั้งภาพ และเสท ยงจะถรกรร กษาไวล้ ในรร ปแบบ HD อยว่ างสวยงามและดทททนึ่สคุด ๑๐.วรนนท รั้ อทซรซคุ นทาคคุณคว่ าแหว่ ง “ทอง” มาสรล้ างสรรคห์ คคุณคว่ าแหว่ งยอดยนตรกรรม ๒. ความมรนึ่นคงททนึ่ อยรว่คว่ รเมมองไทยมาตลอด ๙๖ ปท ปรนตราชล้ างเปป็ นสว่ วนหนนนึ่งในการสรล้ างรากฐานททนึ่ มรนึ่นคงใหล้ เมมอง ไทย หนนนึ่งในความภาคภรมจใจของเรามาตลอดตรรั้งแตว่ กว่อตรรั้งบรจ ษรทในปท พ....... ดล้ วยชท สลาวาไมว่ ซรั้าท ใคร ตมนึ่นเตล้ นครณสอง ดล้ วยซอสลาวา จากใจกลางพจซซว่ า ๙.๑ ม. เขาจตาหนข้าคนรข้ายไดข้ กตาหนดไวข้ในใจ ๓.

ขข้อ ก.๑ ม. ขข้อ ก และ ค ๒. ขข้อ ก. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ง และ จ ๑๐๘. จงพกิจารณาขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบใหข้ถถูกตข้อง (ท ๓.1 คตาชสีลแจง จงพกิจารณาสารโฆษณา ขข้อ ๑-๑๐ ขข้างตข้นวล่ามสีลกกั ษณะตรงกกับขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้กลขุล่มใดบข้าง แลข้วเลรือกคตาตอบโดย เขสียนเครรืดี่ องหมาย  ลงในชล่องกลขุล่มขข้อมถูลทสีดี่ถถูกตข้องตรงตามลกักษณะของสารโฆษณาทสีดี่ปรากฏ (สารโฆษณาแตล่ละ ขข้อสามารถเลรือกตอบขข้อมถูลไดข้มากกวล่า ๑ กลขุล่ม) ขต้ อมสลแตอ่ ละกลพอ่ม สารโฆษณา ขต้ อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ กลพอ่มทชพื่ ๑ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยอล้ างสถจตจ กลพอ่มทชพื่ ๒ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยอล้ าง บคุคคล หรม อสถาบรน กลพอ่มทชพื่ ๓ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยสรล้ าง ความเปป็ นพวกเดทยวกรน กลพอ่มทชพื่ ๔ มทลกร ษณะเกจนจรจ ง กลพอ่มทชพื่ ๕ ขล้ อสรคุ ปททนึ่ เรว่ งเรล้ าการตรดสจ นของผรล้ บรจ โภค กลพอ่มทชพื่ ๖ แสดงความดทพจเศษของสจ นคล้ าโดย ปจ ดบรงความจรจ งบางสว่ วน ๑๐๗. จงวกิเคราะหณขอข้ เทป็จจรกิ ง ขข้อคกิดเหป็น และอธกิบายเหตขุผลใหข้ถถูกตข้องจากขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ โดยเขสียนเครรืดี่ องหมาย  ลงในชล่องวล่างทสีดี่ตรงกกับคตาตอบทสีดี่ถถูกตข้อง ดกังนสีล (ท ๑.๑ ม.๑/๓) ถถ้ าตอบวย่ าเปป็ นขถ้ อเทป็จจรริ ง จงเลมอกขล้ อมรลตว่ อไปนทเรั้ พทยงคทาตอบเดทยว โดยเขทยนเครมนึ่ องหมาย  ลงในชว่ องคทาตอบ ๑) มสีความเปป็ นจรกิ งแทข้แนล่นอน ๒) มสีหลกักฐานอข้างอกิงพกิสถูจนณไดข้ ๓) มสีความสมเหตขุสมผล ถถ้ าตอบวย่ าเปป็ นขถ้ อคริดเหป็น จงเลมอกขล้ อมรลตว่ อไปนทเรั้ พทยงคทาตอบเดทยว โดยเขทยนเครมนึ่ องหมาย  ลงในชว่ องคทาตอบ ๔) แสดงความรถู ข้สถึก ๕) แสดงการคาดคะเน ๖) แสดงความคกิดเหป็น 28 . ค. ง และ จ ๔. ขข้อ ก.๑/๖) “ครร กาท ลรงบรรยายความรรล้ บนกระดานดทาหนล้ าชรรั้นเรท ยนนรรั้น นรกเรท ยนในหล้ องแสดงพฤตจกรรมตว่ าง ๆ ดรงนท รั้ เดป็ก หญจงมดปล้ องปากกระซจ บกระซาบกรบเพมนึ่อนททนึ่ นรนึ่งขล้ าง ๆ เดป็กหญจงแมวกทาลรงอว่ านหนรงสม อการห์ ตรน เดป็กชายชาตจกาท ลรงจด บรนทน กสาระสทาครญลงในสมคุด สว่ วนเดป็กชายนพรรล้ สนกสงสร ยจน งยกมมอขนนรั้ เพมนึ่อขออนคุญาตถามครร ในขณะททนึ่ครร กาท ลรง อธจ บายเพมนึ่อตอบขล้ อสงสร ยของเดป็กชายนพ อยรว่ ๆ เดป็กหญจงนวลททนึ่ กาท ลรงวาดรร ปเลว่ นกป็พรดขนนรั้ วว่ า ครร คะ ครร อธจ บายไปกป็ เปลว่ าประโยชนห์ เพราะนพเขาเปป็ นคนททนึ่ เขล้ าใจอะไรยากแบบนทเรั้ สมอ” จากขข้อมถูลขข้างตข้น สรขุ ปไดข้ ดกังนสีล ก) เดป็กหญกิงมดไมล่มสีมารยาทในการฟกังและพถูด ข) เดป็กหญกิงแมวไมล่มสีมารยาทในการฟกัง ดถู และพถูด ค) เดป็กชายชาตกิเปป็ นนกักเรสี ยนคนเดสียวทสีดี่มสีมารยาทในการฟกัง ง) เดป็กชายนพมสีมารยาทในการฟกังและพถูด จ) เดป็กหญกิงนวลไมล่มสีมารยาทในการฟกังและพถูดมากทสีดี่สขุด ขข้อสรขุ ปใดกลล่าวถถูกตข้อง ๑. ข และ ง ๓.

พระอาทกิตยณขล ถึนทางทกิศตะวกันออกและตกทางทกิศตะวกันตก ๕. ขข้อ ๒ ๑. ดถูนล าต วกิดี่งกลกิลงเชสีดี่ยวเปป็ นเกลสียวกลอก กลกับกระฉอกฉาดฉกัดฉวกัดเฉวสียน บข้างพลขุล่งพลขุล่งวขุงข้ วงเหมรือนกงเกวสียน ดถูเวสียนเวสียนควข้างควข้างเปป็ นหวล่างวน ๓. ๒. ฝรกัดี่งและมะขามปข้ อมเปป็ นผลไมข้ทสีดี่มสีวกิตามกินซสีสถูง ๒. จงพกิจารณาคตาประพกันธณตล่อไปนสีล แลข้วเลรือกคตาตอบจากขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ๓ และ ๔ ๑. เปป็ นเงางตลานตลาเจกิดี่งดถูเวกิลงวข้าง ทกัลงกวข้างขวางขวกัญหายไมล่วายเหลสียว เหป็นดขุล่มดขุล่มหนขุล่มสาวเสสี ยงกราวเกรสี ยว ลข้วนเรรื อเพรสี ยวพรข้อมหนข้าพวกปลาเลย ๖. มะเขรือเทศมสีสารทสีดี่สามารถยกับยกัลงการเจรกิ ญ เตกิบโตของเชรืล อรา ดกังนกัลน จถึงใชข้ในโรคทสีดี่เกสีดี่ยวกกับเชรืล อราในชล่องปากไดข้ ๑๐๙. ขอเดชะพระพขุทธคขุณชล่วย แมข้นมอดมข้วยกลกับชาตกิวาสนา อายขุยนรื หมรืดี่นเทล่าเสาศกิลา อยถูคล่ ถูล่ฟข้าดกินไดข้ดงกั ใจปอง ๒. ถข้าลถูกรข้องเพลงในครกัวจะไดข้แตล่งงานกกับคนแกล่ ๔. เมรืดี่อเคราะหณรข้ายกายเรากป็เทล่านสีล ไมล่มสีทสีดี่พสขุ ธาจะอาศกัย ลข้วนหนามเหนป็บเจป็บแสบคกับแคบใจ เหมรือนนกไรข้รกังเรล่ อยถูเล่ อกา ๔. เธอนล่าจะกกินใหข้นอข้ ยลง ดสีกวล่าอดอาหารทกัลงวกันนะ ๗. ขข้อ ๑ 29 . ผมเบรืดี่อทสีดี่จะตข้องทตางานงล่าย ๆ แบบนสีล เหลรือเกกิน มกันธรรมดาเกกินไป ๙.1 ๗) เปป็ นขข้อเสนอแนะ ๘) แสดงความเชรืดี่อทสีดี่ไมล่สมเหตขุสมผล ขต้ อความ ขถ้ อเทป็จจรริ ง ขถ้ อคริดเหป็น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑. วกันนสีลเดล่นชกัยทข้องเสสี ย ลางาน ๑ วกัน คงเพราะกกินอาหารรสจกัดขข้างถนน เมรืดี่อวานนสีล แนล่ ๆ ๑๐. เหป็นโศกใหญล่ใกลข้นล าต ระกตาแฝง ทกัลงรกักแซงแซมสวาทประหลาดเหลรือ เหมรือนโศกพสีดี่ทสีดี่ชล าต ระกตาเจรือ เพราะรกักเรรืล อแรมสวาทมาคลาดคลาย ๕. ขข้อ ๑. การใชข้โทรศกัพทณตกิดตล่องานเรป็ วกวล่าการใชข้จดหมาย ๖. ขข้อ ๔ ๑. คนสวยมสีโอกาสประสบความสตาเรป็ จในชสีวกิตมาก ๓. ดกิฉนกั แนล่นหนข้าอกและหายใจไมล่ออกทขุกครกัลงทสีดี่รกับประทานกขุงข้ ๘. เคยหมอบใกลข้ไดข้กลกิดี่นสขุ คนธณตรลบ ละอองอบรสรรืดี่ นชรืดี่นนาสา สกิล นแผล่นดกินสกิล นรสสขุ คนธา วาสนาเรากป็สกิลนเหมรือนกลกิดี่นสขุ คนธณ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ อคุปมา เลว่ นคทาพล้ อง การเลว่ นคทาซทรั้า เลว่ นสร มผรสพยรญชนะ ๑.

ขข้อ ๒. ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตกัด ๕. ขข้อ ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ขข้อ ๓ ๓. ๔ และ ๖ ๓.๑/๑ และ ท ๕. ๔ และ ๖ ๔. มสี ๒ ขข้อทสีดี่แสดงใหข้เหป็นความสกัมพกันธณระหวล่างไทยกกับประเทศเพรืดี่อนบข้านในสมกัยรกัตนโกสกิ นทรณตอนตข้น ๑๑๑. ๕ และ ๖ ๔. ขข้อ ๔ ๔. ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตข้อง ๕. มสี ๔ ขข้อทสีดี่สะทข้อนภาพสกังคมไทยในสมกัยรกัตนโกสกิ นทรณตอนตข้น ๕.๑ ม. ขข้อ ๔ และ ๖ ๓. ขข้อ ๖ ๒. มสี ๑ ขข้อทสีดี่สะทข้อนประเพณสี ทางพระพขุทธศาสนา ๒. มสี ๒ ขข้อทสีดี่แทรกเกรป็ ดความรถู ข้ทางดข้านประวกัตกิศาสตรณ ๔. ๔ และ ๖ ๓. ๔ และ ๖ ๔. ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตกัด ๕. ขข้อ ๒ และ ๓ ๒. ๕ และ ๖ ๒.1 ๒. ๓) ๑) โอข้ผาล่ นเกลข้าเจข้าประคขุณของสขุ นทร แตล่ปางกล่อนเคยเฝข้ าทขุกเชข้าเยป็น พระนกิพพานปานประหนถึดี่งศสีรษะขาด ดข้วยไรข้ญาตกิยากแคข้นถถึงแสนเขป็ญ ทกัลงโรคซตลากรรมซกัดวกิบตกั กิเปป็ น ไมล่เลป็งเหป็นทสีดี่ซดี่ ถึ งจะพถึดี่งพา จถึงสรข้างพรตอตสล่ าหณสล่งสล่ วนบขุญถวาย ประพฤตกิฝล่ายสมถะทกัลงวสา ๒) ทกัลงองคณฐานรานรข้าวถถึงเกข้าแฉก เผยอแยกยอดทรขุ ดกป็หลขุดหกัก โอข้เจดสียทณ สีดี่สรข้างยกังรข้างรกัก เสสี ยดายนกักนถึกนล่านตลาตากระเดป็น 30 . ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตข้อง ๑๑๐. ขข้อ ๕ ๕. ขข้อ ๒. ขข้อ ๖ ๒. ขข้อ ๖ ๕. ขข้อ ๑. ขข้อ ๒. ขข้อ ๒ ๓. ขข้อ ๓. ขข้อ ๑ และ ๓ ๑. ๔ และ ๖ ๔. ขข้อ ๑ ๒. มสี ๑ ขข้อทสีดี่แทรกเกรป็ ดความรถู ข้ทางดข้านสถาปกั ตยกรรม ๓. ๓. จงพกิจารณาคตาประพกันธณตล่อไปนสีล แลข้วเลรือกคตาตอบจากขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑. ขข้อ ๒ และ ๖ ๓. ขข้อ ๒. ๓. ๒. ขข้อใดกลล่าวถถึงคตาประพกันธณตล่อไปนสีล ไมล่ถถูกตข้อง ก) ถนงอารามนามวรดประโคนปร ก ไมว่ เหป็นหลรกลมอเลว่ าวว่ าเสาหจ น เปป็ นสทาครญปร นแดนในแผว่ นดจน มจรล้ ร สจรั้นสคุดชมนึ่ อททนึ่ ลมอชา ข) ททาบคุญบวชกรวดนทารั้ ขอสทาเรป็จ พระสรรเพชญโพธจ ญาณประมาณหมาย ถนงสคุราพารอดไมว่ วอดวาย ไมว่ ใกลล้ กรายแกลล้ งเมจนกป็เกจนไป ค) ถนงบล้ านญวนลล้ วนแตว่ โรงแลสะพรรนึ่ ง มทขล้องขรงกคุล้งปลาไวล้ คล้าขาย ตรงหนล้ าโรงโพงพางเขาวางราย พวกหญจงชายพรล้ อมเพรท ยงมาเมทยงมอง ง) โอล้ ปางหลรงครรรั้ งสมเดป็จบรมโกศ มาผรกโบสถห์ กไป็ ดล้ มาบรชาชมนึ่ น ชมพระพจมพห์ รจมผนรงยรงยรงนึ่ ยมน ทรรั้งแปดหมมนึ่นสทนึ่ พรนไดล้ วรนทา จ) ถนงเกรป็ ดยว่ านบล้ านมอญแตว่ กว่อนเกว่ า ผรล้หญจงเกลล้ ามวยงามตามภาษา เดทดี๋ยวนทมรั้ อญถอนไรจคุกเหมมอนตคุตุ๊กตา ทรรั้งผรดหนล้ าจรบเขมว่ าเหมมอนชาวไทย ฉ) จนแจว่ มแจล้ งแสงตะวรนเหป็นพรนธคุห์ผรก ดรนว่ารร กบรรจงสว่ งเกสร เหลว่ าบรวเผมนึ่อนแลสลล้ างรจ มทางจร กล้ ามกคุล้งซล้ อนเสท ยดสาหรว่ ายใตล้ คงคา ช) บล้ างฉลองผล้ าปว่ าเสภาขรบ ระนาดรร บรร วคลล้ ายกรบนายเสป็ง มทโคมรายแลอรว่ ามเหมมอนสามเพป็ง เมมนึ่อคราวเครว่ งกป็มจใครว่ จะไดล้ ดร ซ) มทเจดทยห์วจหารเปป็ นลานวรด ในจรงหวรดวงแขวงกทาแพงกรรั้น ททนึ่ องคห์ กว่อยว่ อเหลทนึ่ยมสลรบกรน เปป็ นสามชรรั้นเชจ งชานตระหงว่ านงาม ๑.๑ ม.๑/๑. ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตกัด ๕. ไมล่มสีขอข้ ใดถถูกตกัด กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ อธจ พจนห์ สร ทพจนห์ ๑. ขข้อ ๕ ๔. ๔.

ขข้อ ๓ ๓. ขข้อ ๑ ๑. อขุปมา ๑. ๕ และ ๖ ในสกังคม ของแผล่นดกิน ๑๑๒. มสีความกตกัญญถู ๑. ขข้อ ๔ ๔.๑/๑ และ ท ๕. ชนชกัลนในสกังคม ๒. เหป็นโทษของ ๔. ขข้อ ๑ แผล่นดกิน ๒. ๓) กลพอ่มทชพื่ ๑ คคาประพตันธธ์ ก ข ความรถู ข้ผปถู ข้ ราชญณนล นกั นกักเรสี ยน ๑. ขข้อ ๖ แมล่นล าต ๓. มสีความซรืดี่ อสกัตยณ ๓.๑ ม. ๓ และ ๖ มหาสมขุทร ๔.1 กระนสีลหรรื อชรืดี่อเสสี ยงเกสียรตกิยศ จะมกิหมดลล่วงหนข้าทกันตาเหป็น เปป็ นผถูดข้ สีมสีมากแลข้วยากเยป็น คกิดกป็เปป็ นอนกิจจกังเสสี ยทกัลงนกัลน ๓) โอข้สามกัญผกันแปรไมล่แทข้เทสีดี่ยง เหมรือนอยล่างเยสียดี่ งชายหญกิงทกิลงวกิสกัย นสีดี่หรรื อจกิตคกิดหมายมสีหลายใจ ทสีดี่จกิตใครจะเปป็ นหนถึดี่งอยล่าพถึงคกิด ๔) ไมล่เมาเหลข้าแลข้วแตล่เรายกังเมารกัก สขุ ดจะหกักหข้ามจกิตคกิดไฉน ถถึงเมาเหลข้าเชข้าสายกป็หายไป แตล่เมาใจนสีล ประจตาทขุกคตดี่าครืน ๕) จะยกหยกิบธกิบดสีเปป็ นทสีดี่ตล งกั กป็ใชข้ถงกั แทนสกัดเหป็นขกัดขวาง จถึดี่งอตาลาอาวาสนกิราศรข้าง มาอข้างวข้างวกิญญาณณในสาคร ๖) มาถถึงบางธรณสี ทวสีโศก ยามวกิโยคยากใจใหข้สะอรืลน โอข้สขุธาหนาแนล่นเปป็ นแผล่นพรืลน ถถึงสสีดี่ หมรืดี่นสองแสนทกัลงแดนไตร กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ ขล้ อ ๑ : สคุนทรภรว่ ขล้ อ ๒ : เดว่ นดล้ านใด ขล้ อ ๓ : ตล้ องการใหล้ ผล้ อร ว่ าน ขล้ อ ๔ : ชท ใรั้ หล้ เหป็น ๑. สาเหตขุการเดกินทาง ๑. ยถึดมกันดี่ ในความดสี ๑. ขข้อ ๑. ดข้านภาพ ๑. ๓. ขข้อ ๒ ๒. ความหนาของ ๑. สกัทพจนณ ๓.๑ ม. ความกวข้างของ ๒. มสีความเสสี ยสละ ๒. สมศรสี ขยกันทตาการบข้านสล่ งครถู 31 . ความไมล่เทสีดี่ยงธรรม ๔. เขข้าใจจกิตใจของ ๒. ๒. อธกิพจนณ ๒. ดข้านสกังคม ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. กกิเลส ตกัณหาใน ความรกักทสีดี่ผกิดศสีล จกิตใจมนขุษยณ กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ กลพอ่มทชพื่ ๗ กลพอ่มทชพื่ ๘ ขล้ อ ๕ : กลว่ าวถนง ขล้ อ ๖ : คทาททนึ่ ขทดเสล้ นใตล้ ขล้ อใดสะทล้ อนสร จธรรม ขล้ อใดสะทล้ อนความเชมนึ่ อ ของชท วจตไดล้ ชรดเจนททนึ่ สคุด ของคนโบราณ ๑. มสีความกลข้าหาญ ๔. ความกวข้างของ ๔. โทษของความรกัก มนขุษยณ ๓. สมชายตกัลงใจอล่านหนกังสรื อ ฝนทกังดี่ เทล่าเขป็มเพสียร ผล่ายหนข้า ๒. โทษของสขุ รา ๒. จงพกิจารณาคตาประพกันธณและขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ทกัลง ก และ ข (ท ๑. ขข้อ ๑. ดข้านแนวคกิด ๓. ธรรมชาตกิของ ของความรกัก ความรกัก ๔. เขข้าใจธรรมชาตกิ ๓.๑/๑. ดข้านวรรณศกิลปณ ๔. ความลถึกของ ๓. การปกครองไทย ๓. สมปองเปป็ นคนใฝล่ รถู ข้ใฝล่ เรสี ยน คนเกสียจเกลสียดหนล่ายเวสียน วนจกิต ๓.

๑ ม. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. นตาธรรมชาตกิและสกิดี่ งใกลข้ตวกั เปป็ นความเปรสี ยบ กลขุล่มทสีดี่ ๓ เวข้นวกิจารณณวล่างเวข้น สดกับฟกัง ๑. พสีดี่ : มสีคล่ามหาศาลดกังทองคตา ๓. ฉกันเคยเหป็นพญานาคในนตลาโขง ชมวล่านตลาบล่อนข้อย มากลตลาลถึกเหลรือ ๔. อขุปลกักษณณ ๔. ตล่อรถู ข้ซล ถึ งในพระคขุณพล่อแมล่ กลพอ่มทชพื่ ๔ คคาประพตันธธ์ ก ข รถู ข้นอข้ ยวล่ามากรถู ข้ เรกิ งใจ ๑. พล่อ : กวข้างขวางดกังอากาศ ๒. เลล่นคตาพข้องตข้นบาท เวข้นเลล่าลกิขกิตสกัง. ใชข้ความเปรสี ยบตรงกกันขข้าม มารยาทสล่ อสกันดาน ชาตกิเชรืล อ ๒. กบ : คนอวดดสี ๒. แมล่ : ยกิงดี่ ใหญล่ดงกั แผล่นดกิน ๑. ใชข้ธรรมชาตกิมาความเปรสี ยบ เหมรือนขอบฟข้ ามาปข้ อง ปล่ าไมข้มาบกัง ๔. กบ : คนอวดฉลาด ๔.๑ ม. คนเราเมรืดี่อสกิล นชสีวกิตแลข้วกป็ไมล่เหลรืออะไร คนเดป็ดดกับสถู ญสกัง. อยล่าคกิดชกัวดี่ ๑. ใชข้โวหารเปรสี ยบเทสียบ เสมออยถูหล่ อแหล่งเดสียว รล่ วมหข้อง ๒. เกตวล่าง เวข้นนา ๓.๔ และ ท ๔. ๒. ขารรล่ าง ๓. บกัวกตกัญญถูตล่อผถูมข้ สีพระคขุณ คขุณบกิดรดขุจอา. อยล่าทตารข้ายคนดสี ๔. กบ : คนอวดรถู ข้ ๑. ขข้อใดครือกลวกิธสีการประพกันธณของโคลงสสีดี่ สขุภาพในแตล่ละกลขุล่ม จงพกิจารณาขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบใหข้ถถูกตข้อง ทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑. รสี เคารพผถูมข้ สีพระคขุณทขุกคน คขุณพสีดี่พล่างศกิขรา เมรขุ มาศ ๓. สมจกิตมสีความเพสียรพยายาม กลพอ่มทชพื่ ๒ คคาประพตันธธ์ ก ข โคควายวายชสีพไดข้ เขาหนกัง ๑. กบ : คนอวดตน ๓. พลเปป็ นเดป็กดสีของพล่อแมล่ คขุณพระอาจารยณอาข้ ง อาจสถูข้สาคร ๔.1 กลอขุทกในตะกรข้า เปสีดี่ ยมลข้นฤๅมสี ๔. ใชข้ธรรมชาตกิอธกิบายสกิดี่ งทสีดี่เปป็ นรถู ปธรรม หยล่อมหญข้าเหสีดี่ ยวแหข้งเรรืล อ บอกรข้ายแสลงดกิน ๔. ทตาแตล่ประโยชนณ ๓. ๖) กลพอ่ม คคาประพตันธธ์ กลวธธชการประพตันธธ์ กลขุล่มทสีดี่ ๑ รกักกกันอยถูขล่ อบฟข้ า เขาเขสียว ๑. คนชกัวดี่ ไมล่ตล่างอะไรกกับวกัวควาย เปป็ นสกิดี่ งเปป็ นอกันยกัง อยถูไล่ ซรข้ ๒.๑/๒. ฉกันเชรืดี่อวล่าภถูตผสีปสีศาจมสีอยถูจล่ รกิ ง ไปล่ เหป็นชเลไกล กลางสมขุทร ๓.๑/๑. ใชข้คถูล่เปรสี ยบตรงกกันขข้าม ชกังกกันบล่แลเหลสียว ตาตล่อ กกันนา ๓. ทตาแตล่ความดสี ๒. รถู ข้ไหมโลกนสีล มสีแตล่ปถูมาข้ ไมล่มสีปลามข้า ๑๑๓. ใชข้คาต งล่ายๆ มสีความหมายลถึกซถึล ง กลขุล่มทสีดี่ ๒ กข้านบกัวบอกลถึกตรืลน ชลธาร ๑. วกัวควายมสีประโยชนณมากกวล่าคนชกัวดี่ เปป็ นชรืดี่อเปป็ นเสสี ยงไดข้ แตล่รข้ายกกับดสี ๔. เชรืดี่อไหมนข้องฉกันใบข้หวยแมล่น กลกบเกกิดอยถูใล่ น สระจข้อย ๒. เลล่นคตาซตลาตข้นบาท เวข้นทสีดี่ถามอกันยกัง ไปล่ รถู ข้ ๒. ครถู : ลตลาลถึกดกังนตลาในแมล่นล าต ๔. ความดสีชวกัดี่ ครือสกิดี่ งทสีดี่เหลรือไวข้เมรืดี่อสกิล นชสีวกิต กลพอ่มทชพื่ ๓ คคาประพตันธธ์ ก ข คขุณแมล่หนาหนกักเพสีลยง พสขุ ธา ๑. เลล่นความซตลาตข้นบาท 32 . ใชข้สาต นวนมาเปป็ นความเปรสี ยบ โฉดฉลาดเพราะคตาขาน ควรทราบ ๓. กาศกวข้าง ๒.

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. อขุปลกักษณณ ๔. วรรคทสีดี่ ๒ ๒. มสี ๙ ชนกิด ๑.1 เวข้นดกังดี่ กลล่าววล่าผถู ข้ ปราชญณไดข้ฤๅมสี ๔. สกัทพจนณ ๒. พกันธขุณสกัตวณและพรรณไมข้ ๔. พกันธขุณสกัตวณ ๑. ใชข้คถูล่เปรสี ยบตรงขข้ามจากสขุ ภาษกิต เพรืดี่อนตาย ถล่ายแทนชสี . พรรณไมข้ ๒. วรรคทสีดี่ ๔ ๔. วรรคทสีดี่ ๖-๗ ฟกังเสสี ยงเพสียงเพลง ๓. วรรคทสีดี่ ๒-๓ เพสียงฆข้องกลองระฆกัง ภถูธรสอนมนตณ ใหข้บล่นภาวนา ๓. มสี ๑๐ ชนกิด ๒. ใชข้สขุภาษกิตตกัลงเปป็ นคตาหลกักตข้นบาท หายาก ฝากผสีไขข้ ยากแทข้จกกั หา ๔. มสี ๑๑ ชนกิด ๓. ยถูงทองรข้องกะโตข้งโหล่งดกัง เขป็ญใจไมข้ขอน เหมรือนหมอนแมล่นา ๒. คกันทรง กลกิดี่น ฝกิดี่ น ฝาง กลพอ่มทชพื่ ๔ คคาประพตันธธ์ ก ข ค กะลกิงกระลางนางนวลนอนเรสี ยง ๑. คข้อนทองเสสี ยงรข้องปอ๋ องเปอ๋ ง ฝถูงจกิลงจอกออกเหล่าหอน ๒. อขุปลกักษณณ ๔. พรรณไมข้ดอก ๓. มสี ๖ ชนกิด ๑. ไกร กรล่ าง ยาง ตลกิงปลกิงปรกิ งประยงคณ ๒. ๒) กลพอ่มทชพื่ ๑ คคาประพตันธธ์ ก ข ค ลกิงคล่างครางโครกครอก ๑. อธกิพจนณ ๓. วรรคทสีดี่ ๑-๒ ๑. ปลกิง ปรกิ ง ประยงคณ ๔. เหป็นกวางยล่างเยรืลองชตาเลรืองเดกิน เหมรือนอยล่างนางเชกิญ ๔. วรรคทสีดี่ ๑ ๑. ใชข้สกิดี่งใกลข้ตวกั เปป็ นความเปรสี ยบ หางล่าย หลายหมรืดี่นมสี มากไดข้ ๒.๑/๑ และ ท ๕. วาอาตมณ ๓. ยถูง ระหง ตะลกิง คกันทรงสล่ งกลกิดี่นฝกิดี่ นฝาง ๓.๑ ม. ตกัลงกระทถูแข้ ยกออกจากคตาอรืดี่นในวรรคเดสียวกกัน ๑๑๔. อขุปมา ๑. เลล่นคตาเชกิงถามทข้ายบาท กลขุล่มทสีดี่ ๔ เพรืดี่อนกกิน สกิล นทรกัพยณแลข้ว แหนงหนสี ๑.๑/๑. กลางไพรไกล่ขนกั บรรเลง เยป็นคตดี่ารตดี่าวล่า กกันปล่ าภกัยพาล ๔. อขุปมา ๑. วรรคทสีดี่ ๓ ๓. ปล่ าสถู งยถูงยางชข้างโขลง อถึงคะนถึงผถึงโผง กลพอ่มทชพื่ ๓ คคาประพตันธธ์ ก ข ค ไกรกรล่ างยางยถูงสถู งระหง ๑. อข้าปากรข้องซข้องแซล่เสสี ยง กลพอ่มทชพื่ ๒ คคาประพตันธธ์ ก ข ค พระชวนนวลนอน ๑. สตาเนสียงนล่าฟกังวกังเวง นกหกรล่ อนนอนรกังเรสี ยง ๔. สกัทพจนณ ๒. วรรคทสีดี่ ๓-๔ ๒. จงพกิจารณาคตาประพกันธณและขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ทกัลง ก ข และ ค ใหข้สกัมพกันธณกนกั (ท ๑. กะลกิง กะลาง 33 . หลล่นเกลรืดี่อนเถรืดี่อนทาง ชะนสีวกิเวกวอน ๓. พกันธขุณนก ๑. อธกิพจนณ ๓.๑ ม. มสี ๑๒ ชนกิด ๔.

๑/๑. โงล่ ทสีดี่ดสีมสีอะโข ขข้าขอโมทนาไป ๒. ไมล่กกินอาหาร จตาศสีลกกินวาตา เปป็ นผาสขุ กทขุกเดรือนปสี ๒. ลงโทษ ๒. นอนผถึดี่งแดด ๓.๑ ม. อสีโกข้ง นกโทงเทง ๑๑๕. มสี ๘ ชนกิด ๓.1 พญาลอคลอเคสียง ๒. พกิธสีสาบานตน ถรือนตลารตดี่าเขข้าไป แตล่นล าต ใจไมล่นาต พา ๔. จงพกิจารณาคตาประพกันธณและขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบจากขข้อมถูลทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ทกัลง ก และ ข (ท ๑. แลข้งนตลาใจ ข ๓. ตกักเตรือน ๓. กกินอาหารทกิพยณ กลขุล่มทสีดี่ ๒ ไมล่จาต คตาผถูใข้ หญล่ ศสีรษะไมข้ใจโยโส ๑. ปกครองดถูแล ๔. ประชาชน ๔. พกันธขุณสกัตวณปล่า ๒. บถึกบถึน ฝถูงละมกังดี่ ฝกังดกินกกินเพลกิง คางแขป็งแรงเรกิ ง ๒. มสี ๗ ชนกิด ๒. พระ ๑. อวดดสี กลขุล่มทสีดี่ ๓ ก ๑.๑/๑ และ ท ๕. ลม ๑. ใจดตา ๓. พกันธขุณนกและสกัตวณปล่า ๓. พกันธขุณนกและพรรณไมข้ ๔. นางแอล่น นกเอสีลยง ๔. กกินดกินโปล่ ง ๒. กกินไดข้มาก ยรืนเบกิดี่งบถึลงหนข้าตาโพลง ๓. ๕) กลพอ่ม คคาประพตันธธ์ ก ข กลขุล่มทสีดี่ ๑ เขข้าฌานนานนกับเดรือน ไมล่เขยรืลอนเคลรืดี่อนกายา ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. นอนแชล่นล าต พขุ ๔. มสีความอดทน 34 . ดขุดล่า ๑. อากาศ ๓. ๔. อาหารทกิพยณ ๔. เมาสขุ รา ขข้าเฝข้ าเหลล่าเสนา มกิไดข้วล่าหมถูล่ขาข้ ไท ๒. บขุญ ๒. นางนวล พญาลอ แอล่นเอสีลยงอสีโกข้งโทงเทง ๓. พกิธสีสาปแชล่งบข้านเมรือง กลขุล่มทสีดี่ ๔ ก ข ๑. ขขุนนาง ๒. มสีกาต ลกังมาก ๔. อกิดี่มบขุญอกิดี่มบารมสี ๔. กกินไฟ ๑.๑ ม. กษกัตรกิ ยณ ๓. หกัวดรืลอ ๔. มสี ๙ ชนกิด ๔. กกินลมเปป็ นอาหาร ๓.

ดข้านสกังคม สารพกันจกันทนณอกิน รรืดี่ นกลกิดี่นเกสร แตนตล่อคลอรล่ อน วข้าวล่อนเวสียนระวกัน ข. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ดข้านวรรณศกิลปณ กลขุล่มทสีดี่ ๔ เยป็นฉตดี่านตลาฟข้ า ชรืดี่นชะผกา วายขุพาขจร ก. ดข้านอารมณณ บข้านชล่องคลองเลป็กใหญล่ บข้างตรืดี่นไฟตกใจโจน ค.๑ ม. ดข้านคตกิธรรม ปถูล่ เจข้าเขาเขกิน กถูล่เกรกิดี่ นหากกัน สกิ นธขุพขุลนกัดี่ ครรืล นครกัดี่นหวกันดี่ ไหว ง. ดข้านอารมณณ คดสีทสีดี่มสีคถูล่ ครือไกล่หมถูเจข้าสขุ ภา ค. ดข้านอารมณณ เมตตากรขุ ณาสามกัญ จะไดข้ไปสวรรคณ ค.๑ ม.1 ๑๑๖. ดข้านสกังคม ไปทนทขุกขณนบกั กกัปกกัลปณ ข. คตาประพกันธณตล่อไปนสีล มสีคขุณคล่าดข้านใดเดล่นชกัดทสีดี่สขุด จงพกิจารณาขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ(ท ๑.๑/๒. ๓) กลพอ่ม คคาประพตันธธ์ คพณคอ่ าของ คคาประพตันธธ์ กลขุล่มทสีดี่ ๑ เบสียนเบสียดเสสี ยดสล่ อฉข้อฉล บาปกรรมนตาตน ก. ดข้านสกังคม ตถึกกวข้านบข้านเรรื อนโรง โคลงคลอนเคลรืดี่อนเขยรืลอนโยน ข. ดข้านวรรณศกิลปณ กลขุล่มทสีดี่ ๓ แดนดกินถกิดี่นมนขุษยณ เสสี ยงดกังดขุจเพลกิงโพลง ก. ดข้านคตกิธรรม เปป็ นสขุ ขทขุกวกันหรรษา ง. ดข้านสกังคม ถรือดสีมสีขาข้ ไท ฉข้อแตล่ไพรล่ ใสล่ ขรืดี่อคา ข.๑/๑ และ ท ๕. ดข้านคตกิธรรม ปลขุกเพรืดี่อนเตรือนตะโกน ลขุกโลดโผนโดนกกันเอง ง. ดข้านวรรณศกิลปณ 35 . ดข้านอารมณณ จกันทราคลาเคลรืดี่อน กระเวนไพรไกล่เถรืดี่อน เตรือนเพรืดี่อนขานขกัน ค. ดข้านคตกิธรรม ใครเอาขข้าวปลามา ใหข้สขุภากป็วล่าดสี ง. ดข้านวรรณศกิลปณ กลขุล่มทสีดี่ ๒ ไมล่จาต คตาพระเจข้า เหไปเขข้าภาษาไสย ก.

หญกิงทสีดี่มสีฐานะรตดี่ารวย ๒. พระราชธกิดา ๒. ชล่างคกิดชล่างสกังเกต ผถูกดข้วยยางรกัก เพราะธรรมดาชนอกันเวสียนวนขข้อง ๓.. อขุปลกักษณณ ๔.๑ ม. จงพกิจารณาวล่าขข้อความตล่อไปนสีล หมายถถึงตกัวละครใดและสะทข้อนคขุณลกักษณะใดของตกัวละครอยล่างไร โดยพกิจารณา ขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ในแตล่ละกลขุล่ม และเลรือกคตาตอบทสีดี่ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม ทกัลง ก และ ข กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑. มกังรายกะยอฉะวา ๔. บขุคคลวกัต ๓. ๒) กลพอ่ม ขต้ อความ ก ข ตรวละคร คคุณลรกษณะ กลขุล่มทสีดี่ ๑ เราเปป็ นกษกัตรกิ ยผณ ใถู ข้ หญล่อนกั ประเสรกิ ฐ ไดข้ใหข้ ๑. มกังสขุ เหนสียด ๑. ชายชาตกิทหาร ๑. ปถูนบตาเหนป็จความดสีความชอบ ๓. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้อง ๓..ดรงหงสห์ ตกลงในฝรงกา ราชสท หห์เขล้ าปนกรบหมรว่เสม อ. สกัญลกักษณณ ๑๑๘. อขุปมา ๒.๑ ม. พระเจข้ามณเฑสียรทอง ๔. รถู ข้จกกั และเขข้าใจใน ในกามสกังวาสรสสกิล นทกัลงนกัลน เพราะมถูลตกัณหา ธรรมชาตกิของมนขุษยณ 36 .๑ ม. เลรืดี่อนยศใหข้เปป็ นมหาอขุปราช ๒. แตล่งตกัลงใหข้เปป็ นพระราชบขุตรเขย ๔.๑/๑ และ ท ๕. รกับผกิดชอบในคตาพถูด พถูดมกิจรกิ ง เรารกักสกัตยณยกิงดี่ กวล่าทรกัพยณ อยล่าวล่าแตล่ ๔.1 ๑๑๗.๑/๑. ชายทสีดี่มสีฐานะตตดี่าตข้อย ๓. ชายทสีดี่มสีความสามารถดข้านการรบ ในแผล่นดกิน และสรข้างผลงานใหข้เปป็ นทสีดี่ประจกักษณ กลพอ่มทชพื่ ๔ กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ ราชสท หห์ ชคุบยล้ อม ไมว่ ปรากฏโวหารใด ๑. พระอกัครมเหสสี ๓.๑/๑ และ ท ๕. พระมารดากป็กลว่ าวแกล้ ไดล้ ทรนทท วว่า ซนนึ่ งลรกเปรท ยบชาตจเขา เหมมอนกานรรั้นกป็ชอบอยรว่ แตว่ เขาประกอบศจลปศาสตรห์ วจชาการเปป็ นทหารมทฝทมมอหาผรล้เสมอมจไดล้ กป็เปรท ยบเหมมอนกาขาว มจใชว่ กาดทา สมเดป็จพระราชบจดาจะทรงชคุบขนนรั้ แลล้ วกป็คงเปป็ นหงสห์ ซนนึ่ งเปรท ยบเหมมอนเสม อนรรั้น ถล้ าพระราชบจดาชคุบยล้ อมแลล้ ว กป็คงจะกลรบเปป็ นราชสท หห์” กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กา หงสห์ กาขาว ๑. คนทสีดี่ไดข้รกับการยกยล่อง ๒. หญกิงทสีดี่มสีความงามเปป็ นหนถึดี่ง ๔.. เฉลสียวฉลาด ขข้าพเจข้าจะคกิดผถูกสมกิงพระรามใหข้อยถูกล่ หป็ วกังจะ ๒. รกักษาคตาพถูด หาควรไมล่ พมล่าทกัลงปวงจะชวนกกันดถูหมกิดี่นไดข้วล่าจสีน ๓. ชายทสีดี่ทาต ความดสีความชอบ ๓. ๔. แตล่งตกัลงใหข้เปป็ นมหาอขุปราช ๑. ๕) “. หญกิงทสีดี่เกกิดในชาตกิตระกถูลสถู ง ๓. รกักษาศกักดกิธิ์ศรสี ของตน สมบกัตกิมนขุษยณนล สี เลย ถถึงทล่านจะเอาทกิพยสมบกัตกิของ สมเดป็จอมรกิ นทรณมายกใหข้เราๆ กป็มกิไดข้ปรารถนา กลขุล่มทสีดี่ ๒ ขข้าพเจข้าจะไดข้มสีเวทมนตรณผกถู นกัลนหามกิไดข้ ซถึดี่ง ๑. คนทสีดี่มสีเกสียรตกิยศและชรืดี่อเสสี ยง ๔.. ศกัตรถู ของบข้านเมรือง ๒. พระเจข้ากรขุ งจสีน ๑. ยขุตกิธรรม คตามกันดี่ สกัญญาไวข้แกล่เขาแลข้ว จะกลกับคตาไปดกังนกัลน ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ชายทสีดี่เปป็ นสามกัญชน ๔. มสีไหวพรกิ บปฏกิภาณ อยถูใล่ นสงสารภพนสีล แตล่ลวข้ นมสีความกตาหนกัดยกินดสี ๔. ชายทสีดี่มสีความสามารถ ๒. คนทสีดี่มสียศถาบรรดาศกักดกิธิ์ ๓.๑ ม. พระเจข้าราชาธกิราช ๒. หญกิงทสีดี่มสีจกิตใจงดงาม ๑.๑/๑. คนทสีดี่มสีอาต นาจวาสนา ๑. จงอล่านขข้อความตล่อไปนสีล แลข้วพกิจารณาขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบใหข้ถถูกตข้องทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๑. ชายทสีดี่มสีความเกล่งกลข้าและเชสีดี่ยวชาญ ดข้านการรบจนไมล่มสีผใถู ข้ ดเสมอเหมรือน ๔.

มสีสตกิปกัญญาฉลาด เลล่ากป็จะเสสี ยราชประเพณสี ของพระองคณไป ขข้าพเจข้า จะยอมเปป็ นทหารอยถูกล่ บกั พระองคณแลข้ว แตล่จะขอ รกับพระราชทานความอนขุญาตอยถูสล่ องประการๆ หนถึดี่งหข้ามมกิใหข้คนทกัลงปวงเรสี ยกวล่าเชลย ถข้าผถูใข้ ดมกิฟกัง ขรืนเรสี ยก ขข้าพเจข้าไดข้ยนกิ แลข้วกป็จะถวายบกังคม ลากลกับไปเมรืองหงสาวดสี กลขุล่มทสีดี่ ๔ แตล่การสงครามครกัลงนสีลเปป็ นมหายขุทธนาการ ๑. คตาสกังดี่ ๑. ข และ ค (ท ๔. อยล่าจกับความเพสียงขข้างเดสียว กลขุล่มทสีดี่ ภกักดสีอยล่าดล่วนเคสียด ๑. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่สถูงกวล่า ๒. พระเจข้าหงสาวดสี ๒. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. คตาแนะนตา ๓. มสีความรอบคอบ ทล่ามกลางฝถูงกาเมรืดี่อกลางวกัน ขข้าพเจข้าจะบกัญชา ๓. มสีความกลข้าหาญ ไวข้ภายในเจป็ดวกัน อนถึดี่ง พระองคณกเป็ สดป็จมาแตล่ ๓. คตาขอรข้อง ๔. รกักในศกักดกิธิ์ศรสี นกเคข้าถถึงมสีกาต ลกังอยถูกล่ จป็ รกิ งแตล่ตกเขข้าอยถูใล่ น ๒. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๑. อยล่าจกับผกิดคตาพถูดของผถูอข้ รืดี่น ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๑. รถู ข้จกกั ผล่อนสกัลนผล่อนยาว ลข้าอยถูล่ ขอเชกิญพระองคณพกกั พลทหารระงกับพระกาย ใหข้สาต ราญพอพระทกัยกล่อนเถกิด แลข้วเราจถึงจะใหข้มสี กตาหนดนกัดหมายออกไปแจข้ง ตามมสีพระราช สาสณนมานกัลน ๑๑๙. คตาหข้าม ๒. อยล่าพถูดความเทป็จ ๑ ๒. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่เสมอกกัน ๔. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้อง ๔. มะกะโท ๑. จงดล่วนภกักดสีกบกั คนทสีดี่โกรธเครืองเรา 37 . รกักชาตกิบาข้ นเมรือง ราชกกิจฉกันใด ครกัลนขข้าพเจข้ามกิรกับบตาเหนป็จรางวกัล ๔. คตาสกัดี่ง ๑. คตาหข้าม ๒. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๓.๑/๖) กลพอ่ม คคาประพตันธธ์ ก ข ค กลขุล่มทสีดี่ อยล่าจกับลกิลนแกล่คน ๑.๑ ม. อยล่าสนใจคตาพถูดของผถูอข้ รืดี่น ๓. มสีวาทศกิลปณ ในการพถูด ประเทศไกล ไพรล่ พลทกัลงปวงยกังเหนป็ดเหนรืดี่อยเมรืดี่อย ๔.1 เครรืดี่ องเกสีดี่ยวพกันอขุดหนขุนเปป็ นปกั จจกัย แตล่พระดาบส ทรงฌานสมาบกัตกิเหาะเหกิ นไปไดข้ในอากาศแลข้ว พอไดข้ยนกิ เสสี ยงสตรสี ขบกั รข้องเพราะจกับจกิตเขข้ากป็ยงกั พลกัดตกลงมาสถูล่ ภถูมกิภาคปกั ถพสี ดข้วยความกตาหนกัด ในรกัชนสียารมณณ กลขุล่มทสีดี่ ๓ อนถึดี่งขข้าพเจข้าเลล่ากป็ตล่างประเทศภาษา อขุปมาดกัง ๑. พระเจข้ากรขุ งจสีน ๑. มสีไหวพรกิ บดสี ใหญล่หลวง จะดล่วนกระทตาโดยเรป็ วนกัลนมกิไดข้ ของด ๒. สมกิงพระราม ๒. พระเจข้าราชาธกิราช ๓. สมกิงพล่อเพชร ๓. สมกิงนครอกินทณ ๔. จงพกิจารณาคตาประพกันธณและขข้อมถูลทสีดี่กาต หนดใหข้ และเลรือกคตาตอบจากขข้อมถูลทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ ทกัลง ก. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่สถูงกวล่า ๒. อยล่าดล่วนภกักดสีกบกั คนทสีดี่โกรธงล่าย ๒ ๒.

คตาแนะนตา ๓. ๑ ๓๘. ๔ ๓๒. คตาแนะนตา ๓. ๒ ๓๑.๑/๖) กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ คตจทางโลก คตจทางธรรม คคุณคว่ าทางวรรณศจลปห์ ๑. ๒ ๒๙. อยล่ารกิ กลล่าวคตาคด ๑. ยามยากตข้องรถู ข้จกกั ประหยกัดอดออม ๓. ปลถูกไมตรสี อยล่ารถู ข้รข้าง สรข้างกขุศลอยล่ารถู ข้โรย เฉลย ตอนทชพื่ ๑ ๑. คตาสกัดี่ง ๑. คตาสกัดี่ง ๑. ๑ ๓๐. ๓ ๑๖. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๓. อยล่าประกอบกกิจเปป็ นพาล ๔. ๑ ๓๖. ๓ ๗. ๓ ๓. หากไปไกลบข้านตข้องระมกัดระวกัง ๔. อยล่าตสีงถูใหข้แกล่กา อยล่าตสีปลาหนข้าไซ ๒. ๔ ๒๐. คตาแนะนตา ๓. ๓ ๑๐. เขป็นเรรื อทอดทางถนน กลพอ่มทชพื่ ๔ กลพอ่มทชพื่ ๕ คคุณคว่ าทางสร งคม สคุภาษจต ๑. ทสีดี่ทบกั จงมสีไฟ ๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ควรชล่วยเหลรือคนทสีดี่ไมล่ไดข้ตล งกั ใจทตาชกัวดี่ ๑๒๐. ๑ ๘. จงชล่วยเหลรือคนยากไรข้ทสีดี่มสีนกิสกัยดขุรข้าย ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่เสมอกกัน ตน๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๑. คตาหข้าม ๒. อยล่าเขข้าแบกงาชข้าง อยล่าโดยคตาคนพลอด ๓. อยล่าปองเรสี ยนอาถรรพณ ๓. ๓ ๑๑. ๔ ๒๕. ๑ ๒. คตาขอรข้อง ๔. ๓ ๓๗. หากไปทสีดี่อนกั ตรายตข้องระวกังตน ใหข้ดสี กลขุล่มทสีดี่ คนโหดใหข้เอป็นดถู ๑. ๔ ๓๕. ขข้าคนไพรล่ อยล่าไฟฟขุน ๔. ๓ 38 . หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่สถูงกวล่า ๒. ชข้างไลล่แลล่นเลสีดี่ยงหลบ ๓. ๔ ๔๐. เผล่ากษกัตรกิ ยเณ พลกิงงถู ๑. ๓ ๓๓. อยล่านกังดี่ ชกิดผถูใข้ หญล่ ๒. คตาขอรข้อง ๔. ๓ ๑๔. อยล่ามกัวเมาเนรืองนกิตยณ ๓. ควรเมตตาสงสารคนยากไรข้ยากจน ๓. คกิดขวนขวายทสีดี่ชอบ ๒. ๒ ๓๙. ๑ ๑๘. ๑ ๒๑. ๑ ๑๒. ตนเปป็ นไทอยล่าคบทาส ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๑. ๔ ๖. ๒ ๒๓. ๓ ๒๘. ยามคกับขกันตข้องตกัลงสตกิใหข้มนกัดี่ คง ๓ ๒. นตลาเชสีดี่ยวอยล่าขวางเรรื อ สขุ วานขบอยล่าขบตอบ ๔. อยล่าใฝล่ เอาทรกัพยณทล่าน ๒. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่เสมอกกัน ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่สถูงกวล่า ๒. ๔ ๑๕. อยล่าเบสียดเสสี ยดแกล่มกิตร ๔. จงพกิจารณาคตาประพกันธณทสีดี่กาต หนดใหข้ในแตล่ละกลขุล่ม และเลรือกคตาตอบทสีดี่ ตล่างจากพวกทขุกกลขุล่ม กลขุล่มละ ๑ คตาตอบ (ท ๔. ๔ ๑๙. ๒ ๒๗. ๑ ๒๖. ๑ ๒๔. อยล่าดล่วนโกรธคนทสีดี่จงรกักภกักดสีตล่อเรา ๔. ๓ ๒๒. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่เสมอกกัน ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๓. ๔ ๓๔. ๒ ๔. คตาขอรข้อง ๔. ๔ ๑๗. อยล่าดล่วนภกักดสีกบกั คนทสีดี่มสีแตล่ความแคข้น กลขุล่มทสีดี่ ทสีดี่สขุข้มเสรื อจงประหยกัด ๑. จงสงสารคนทสีดี่มสีใจคอเหสีล ยมโหด ๔ ๒. อยล่าปลขุกผสีกลางคลอง ๓. ๒ ๑๓. ๓ ๕.๑ ม. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๓. คตาหข้าม ๒. เผข้าแผล่นภพสขุ โขทกัย ๒.1 ๓. ๔ ๙.

๑ ๕๑. ๔ ๔๓. ๓ ๘๗. ๑ ๗๓. ๑ ๖๖. ๑ ๘๕. ๓ ๘๔. ๔ ๙๐. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะไมล่มสีการแสดงความคกิดเหป็น เปป็ นการเลล่าประสบการณณทสีดี่เกกิดขถึล นจรกิ ง ๙. ๔ ๕๖. ๓ ๕๘. ๓ ๗๗. ๔ ๕๒. ๒ ๖๕. ๑ ๕๕. ๒ ๗๖. ๔ ๔๕. ๓ ๘๓. ๓ ๔๙. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ๔ ๕๓.1 ๔๑. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะคตาวล่า “นา นล่า นข้า” และ “ปล่ า ปข้ า” เปป็ นคตาทสีดี่มสีพยกัญชนะตข้นและสระเดสียวกกัน ตล่างกกันทสีดี่เสสี ยงวรรณยขุกตณ ซถึดี่ งทตาใหข้ คตาแตล่ละคตามสีความหมายตล่างกกัน ๑๓. ๑ ๔๗. ๒ ๗๒. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะการอล่านเพรืดี่อวกิเคราะหณคขุณคล่าของเรรืดี่ อง ครือ การอล่านโดยพกิจารณาวล่า เนรืลอหาของเรรืดี่ องทสีดี่อล่านมสีประโยชนณอยล่างไร แกล่ใครบข้าง และสามารถนตาไปใชข้ในชสีวกิตประจตาวกันไดข้มากนข้อยเพสียงใด 39 . ๔ ๗๑. ๑ ๔๒. ๒ ๖๓. ๓ ๘๙. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะคตาวล่า “เมรืดี่อ” เปป็ นการวางตตาแหนล่งรถู ปสระแบบประสม ครือ วางไวข้ขาข้ งหนข้า ขข้างบน และขข้างหลกังพยกัญชนะตข้น ตล่างจากพวกในขข้อ ๓ ทสีดี่วางตตาแหนล่งสระไวข้ขาข้ งบนพยกัญชนะตข้น คตาถามขข้อนสีล ถามวล่าขข้อใดวางตตาแหนล่งรถู ปสระตล่างจากพวก ซถึดี่ งขข้อ ๑. ๓ ๕๐. ๔ ๗๕. ๒ ๔๘. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะเสสี ยงสระในภาษาไทย มสี ๒๔ เสสี ยง ไมล่ใชล่ ๓๒ เสสี ยง เนรืดี่องจากในปกั จจขุบนกั ไมล่นบกั อตา ใอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา เปป็ นสระ เนรืดี่องจากมสีเสสี ยงพยกัญชนะประสมอยถูดล่ วข้ ย ๒. ๔ ๘๖. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล ผถูรข้ ายงานพถูดนอกประเดป็นของเรรืดี่ อง ครือ ตกัลงใจจะนตาเสนอเรรืดี่ องรสเดป็ดสข้มทล่าขล่อย แตล่นอกเรรืดี่ องไปพถูดถถึงเรรืดี่ องชาละวกัน และเรรืดี่ องสข้มแปข้ น สข้มเขสียวหวาน สข้มเชข้ง โดยเฉพาะสข้มกขุงข้ ทสีดี่เปป็ นชรืดี่ออาหาร ๘. ๒ ๕๔. ๔ ๖๒. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะการพถูดรายงาน ผถูพข้ ดถู ควรใชข้นล าต เสสี ยงใหข้เหมาะสมกกับเรรืดี่ อง และใชข้ระดกับเสสี ยงเนข้นขข้อความสตาคกัญ ๖. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะมสีพยกัญชนะตข้นเสสี ยงเดสียวกกัน ๕ คตา ครือ ถข้า เฒล่า ธง ทสีดี่ ฐานะ ๑๐. ๑ ๖๐. ๔ ๘๒. ๓ ๖๗. ๓ ๖๑. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะหลกักการเลล่าเรรืดี่ องยล่อของนกิทาน ผถูเข้ ลล่าไมล่ควรตกัลงคตาถามระหวล่างเลล่า จากเนรืล อเรรืดี่ อง “เกกิดอะไรขถึลนรถู ข้ไหมคะ” ซถึดี่ง หากตกัดสล่ วนทสีดี่เปป็ นคตาถามนสีล ออก กป็จะทตาใหข้เรรืดี่ องเลล่าขข้างตข้นสามารถสรืดี่ อความไดข้ชดกั เจน ผถูอข้ ล่านหรรื อผถูฟข้ กังไมล่รถูข้สถึกสะดขุด ๕. ๑ ๕๙. ๔ ๘๘. ๒ ๔๔. ๑ ๖๘. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล พยกัญชนะในภาษาไทย ๔๒ รถู ป ไมล่นบกั ฃ ฅ มสีพยกัญชนะทสีดี่ไมล่สามารถใชข้เปป็ นพยกัญชนะทข้ายไดข้ ครือ ฉ ฌ ผ ฝ ห อ ฮ ๑๑. ๒ และ ๔ จะวางรถู ปวางสระเหมรือนกกัน ครือ ขข้อ ๑ วางไวข้ขาข้ งลล่างพยกัญชนะตข้น ขข้อ ๒ วางไวข้ขาข้ งหลกังพยกัญชนะตข้น และขข้อ ๔ วางไวข้ขาข้ งหนข้าพยกัญชนะตข้น ๔. ๑ ๔๖. ๒ ๗๘. ๑ เฉลยละเอชยดเฉพาะขต้ อยาก ๑. ๔ ๖๔. ๔ ๖๙. ๒ ๘๐. ๓ ๗๔. ๑ ๘๑. ๒ ๕๗. ๑ ๗๙. ๓ ๗๐.

ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เปป็ นการทตาลายบรรยากาศการประชขุม เพราะขกัดจกังหวะการบรรยายของวกิทยากร สล่ วนขข้อ ๓ เปป็ นเรรืดี่ องดล่วนและสตาคกัญ พอจะรกับโทรศกัพทณและพถูดคขุยไดข้ ทกัลงนสีล นกิดตข้องคขุยเบาๆ เพรืดี่อจะไดข้ไมล่รบกวนผถูอข้ รืดี่น และหากมสีเรรืดี่ องดล่วนทสีดี่ตอข้ งคขุยนานจะตข้องลขุก ขถึลนและเดกินไปคขุยนอกหข้องประชขุม ๒๕. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล มสีคาต ซข้อนทกัลงหมด ๑๑ คตา ไดข้แกล่ ตายาย ลถูกหลาน พรข้อมหนข้าพรข้อมตา ออดอข้อน เกป็บเกสีดี่ยว เสบสียงอาหาร เสรืล อผข้า เรสี ยบรข้อย หนข้าตา เบกิกบาน สดใส ๒๗. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล เพราะหลกักการเขสียนเรสี ยงความทสีดี่ดสี ครือ ตข้องเลรือกหกัวขข้อทสีดี่เราสนใจและมสีความรถู ข้มากพอทสีดี่จะเขสียนไดข้ดสีและถถูกตข้อง ๒๓. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะมสีคาต ซข้อนทสีดี่มสีความหมายตล่างไปจากเดกิม ๑ คตา ครือ บากบกันดี่ “ตกับไตไสข้พขุง” เปป็ นคตาซข้อนทสีดี่มสีความหมายกวข้างกวล่าเดกิม “หกัวหถู” เปป็ นคตาซข้อนทสีดี่มสีความหมายอยถูทล่ สีดี่คาต หนข้า “ศถูนยณกลาง” เปป็ นคตาซข้อนทสีดี่ มสีความหมายแคบกวล่าเดกิม “ตกิดอกตกิดใจ” เปป็ นคตาซข้อนทสีดี่มสีความหมายอยถูทล่ สีดี่คาต หลกัง “เซล่อซล่า ดกินแดน ดรืล อดถึง” เปป็ นคตาซข้อนเพรืดี่อเสสี ยง ๒๘. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล ทสีดี่มา ขข้อสรขุ ป และขข้อสนกับสนขุน เปป็ นคตาตอบทสีดี่ถถูกตข้อง ดกังนสีล ทสีดี่มา “รายงานทางการแพทยณยนรื ยกันชกัดเจนวล่า ยขุงไมล่ใชล่พาหะในการแพรล่ เชรืล อเอดสณ เชรืล อเอดสณตกิดจากคนสถูล่ คน ผล่านทาง เลรือดและการมสีเพศสกัมพกันธณเทล่านกัลน แตล่ปกัจจขุบนกั เดป็กตกิดเชรืล อไดข้รกับการดถูแลจากผถูปข้ กครองและครถู อยล่างระมกัดระวกัง จนมสีวกิถสีชสีวกิต ตล่างจากเดป็กทกัวดี่ ไป ทตาใหข้เดป็กรถู ข้สถึกแปลกแยก โดดเดสีดี่ยว และซถึมเศรข้า” ขข้อสรขุ ป “ผถูปข้ กครองและครถู จถึงควรเปกิ ดโอกาสใหข้เดป็กตกิดเชรืล อไดข้เลล่นซขุกซน ซถึดี่ งเปป็ นพกัฒนาการปกตกิตามวกัย” ขข้อสนกับสนขุน “เพราะการจตากกัดการเลล่นและรล่ วมกกิจกรรมตล่างๆ สล่ งผลรข้ายตล่อเดป็กทกัลงทางรล่ างกายและจกิตใจ” 40 .1 ๑๘. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล คตาวล่า “เสรืดี่ อมโทรม” ใชข้คาต ผกิดความหมาย ทสีดี่ถถูกตข้องใชข้ “เสรืดี่ อมสลาย” และตกัดคตาวล่า “สถู ญเสสี ย” ออก เพราะใชข้คาต ผกิด ความหมายและไมล่จาต เปป็ นตข้องใชข้ โดยสามารถเรสี ยบเรสี ยงขข้อความใหมล่ไดข้ดงกั นสีล ปกั จจขุบนกั ภาพจกิตรกรรมฝาผนกังหลายภาพทสีดี่มสีความสตาคกัญและทรงคขุณคล่าทางประวกัตกิศาสตรณในประเทศไทย ไดข้ลบ เลรือนและเสรืดี่ อมสลายไปอยล่างรวดเรป็ ว เนรืดี่องจากสภาวะอากาศโดยทกัวดี่ ไปรข้อนอบอข้าวและมสีความชรืล นสถู ง ๒๑. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะมสีคาต ทสีดี่ไมล่ใชล่คาต ประสม ๑ คตา ครือ ขข้าทาส เปป็ นคตาซข้อนความหมาย คตาประสมทสีดี่มสีความหมายเชกิงอขุปมา ๒ คตา ครือ หนข้าแตก ไกล่อล่อน คตาประสมทสีดี่ยอล่ มาจากใจความยาวๆ ๔ คตา ครือ ผถูรข้ ข้าย ความดสี ชาวสวน นกักรข้อง คตาประสมทสีดี่รวมกกันแลข้วยกังคงเคข้าความหมายเดกิม ๓ คตา ครือ แตล่งหนข้า รองเทข้า ไมข้กวาด ๓๑. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล มสีคาต ประสม ๑๘ คตา ไดข้แกล่ แมล่ครกัว ตกิดใจ แกงสข้ม ไขล่ยดกั ไสข้ ตข้มยตา นตลาพรกิ ก ทองหยอด ฝอยทอง ลถูกชขุบ ใจรข้อน หล่อหมก กลล่องพลาสตกิก ตถูเข้ ยป็น กรอบรถู ป ไขล่หวาน บกัวลอย รถประจตาทาง และเสรกิ มสวย ๒๙. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล บขุคคลทสีดี่ขาดมารยาทในขณะชมภาพยนตรณมากทสีดี่สขุด ครือ สายใจ รองลงมา ครือ ขจร ชมพถูล่ และขนมชกัลน ๒๖. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล มสีคนทสีดี่เลรือกอล่านหนกังสรื อไมล่เหมาะสม ๑ คน ครือ ใจ ๒๔. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล ขข้อความขข้างตข้นควรนตามาใชข้ในการเขสียนเรสี ยงความในหกัวขข้อ “ภรรยาทสีดี่ดสี” มากทสีดี่สขุด เพราะกลล่าวถถึงหนข้าทสีดี่ทสีดี่ภรรยาทสีดี่ ดสีควรกระทตาไวข้ ๒๒.

ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะประโยคตกัวอยล่างมสีสล่วนประกอบ 6 สล่ วน ๕๒. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะมสี ๒ ขข้อทสีดี่มสีบทขยายประธาน ครือ ขข้อ ก และขข้อ ง ขข้อ ก และ ค เปป็ นประโยคทสีดี่มสีบทขถึลนตข้นเหมรือนกกันครือขถึลนตข้นดข้วยประธาน ขข้อ ข และ ง มสีบทขถึลนตข้นตล่างกกัน ครือ ขข้อ ข ขถึลนตข้นดข้วยกรกิ ยา สล่ วนขข้อ ง ขถึลนตข้นดข้วยกรรม ๕๓. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะไมล่ใชล่คาต ทสีดี่มสีหลายความหมาย “กกินปลสี” คตาแรก เปป็ นชรืดี่อนก สล่ วนคตาหลกัง “กกิน” เปป็ นคตากรกิ ยา และ “ปลสี” เปป็ นคตา นาม สล่ วนขข้อ ๑. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล เพราะ หนข้ากาก มสีความหมายตรงตกัว หมายถถึง เครรืดี่ องบกังหนข้า ไมล่ใชล่ความหมายเปรสี ยบเทสียบ ๔๔.1 ๓๒. นตลาตาลเขข้ม ประตกิเษธวกิเศษณณ ครือ ไมล่ ๓๘. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะเปป็ นการอธกิบายจากผลไปหาเหตขุ สล่ วนขข้ออรืดี่นเปป็ นการอธกิบายจากเหตขุไปหาผล ๕๑. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล อธกิบายลกักษณะของคตาบขุพบทถถูกตข้อง ครือ มสี ๒ ขข้อทสีดี่มสีคาต บขุพบทอยถูใล่ นประโยค ๒ คตา ครือขข้อ ๑ และ ๓ มสี ๑ ขข้อทสีดี่ใชข้คาต บขุพบทไมล่ถถูกตข้อง ครือ ขข้อ ๒ ตข้องเปลสีดี่ยนจาก “แกล่” เปป็ น “แดล่” ๓๙. ตอบขต้ อ ๒ 41 . แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. สงบ. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล ประพกันธสรรพนาม ทชพื่ บขุรขุษสรรพนาม เธอ อนกิยมสรรพนาม ใครๆ วกิภาคสรรพนาม ตอ่ าง นกิยมสรรพนาม นชพื่ ปฤจฉาสรรพนาม ทชพื่ไหน ๓๗. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล มสีคาต ทสีดี่ตอข้ งใชข้เครรืดี่ องหมายอกัศเจรสี ยทณ ล งกั หมด ๕ คตา ครือ วข้าย! โธล่! เฮข้ย! โอจ๊ย! และอนกิจจา! สล่ วนผถูหข้ ลกักผถูใข้ หญล่ เปป็ นคตา อขุทานเสรกิ มบท ไมล่ตอข้ งใชข้เครรืดี่ องหมายอกัศเจรสี ยณ ๔๓. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะเปป็ นคตาสกันธานทสีดี่ใชข้เชรืดี่อมคตากกับคตา สล่ วนขข้ออรืดี่นเปป็ นคตาสกันธานทสีดี่ใชข้เชรืดี่อมประโยคกกับประโยค ๔๐. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะมสีการประเมกินคล่าวล่า ความคกิดเหป็นหรรื อขข้อเสนอแนะดกังกลล่าว “เปป็ นหนทางดสีทสีดี่สขุด” และเปป็ น “วกิธสีงล่ายๆ” โดยมสี การเสนอแนะวล่าควรทตาอยล่างไร เราจถึงจะมสีความรกักความเมตตาเพกิดี่มขถึลน และไดข้กลล่าวถถึงประโยชนณทสีดี่จะไดข้รกับหากทตาตามขข้อ เสนอแนะดกังกลล่าว ๓๕. แทบสถู ญพกันธขุณ ลกักษณวกิเศษณณ เชล่น ใหญล่. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล ขข้อความทสีดี่เปป็ นเหตขุ ครือ “ปกั ญหาความเครสี ยด ความทขุกขณ เปป็ นปกั จจกัยหนถึดี่งทสีดี่เปกิ ดชล่องใหข้ยาเสพตกิดเขข้ามาเปป็ นทางเลรือกใน การหนสีทขุกขณของคนทสีดี่อยากลอง” ขข้อความทสีดี่เปป็ นผล ครือ “เมรืดี่อไดข้ลองแลข้วรถู ข้สถึกเปป็ นสขุ ขในตอนแรก อยากสขุ ขอสีกกป็ตอข้ งใชข้อสีก นานๆ ไปปรกิ มาณเทล่าเดกิมทสีดี่ เคยใชข้กไป็ มล่พอปรนเปรอความสขุ ข” ขข้อความทสีดี่เปป็ นเหตขุ ครือ “เพราะสมองสล่ วนทสีดี่เรสี ยกวล่าสมองสล่ วนอยาก (Brain Reward Pathway) ทสีดี่คอยควบคขุมความ อยากจะปฏกิเสธความสขุ ขในดข้านอรืดี่นๆ ออกไป” ขข้อความทสีดี่เปป็ นผล ครือ “คนทสีดี่ตกิดยาเสพตกิดจถึงไมล่มสีความสขุ ขกกับกกิจกรรมใดๆ รอบตกัว นอกจากการเสพยาเสพตกิดเพสียง อยล่างเดสียว” ๔๘. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล ประมาณวกิเศษณณ เชล่น หลายรข้อย. ๒ และ ๓ คตาทสีดี่ขสีดเสข้นใตข้เปป็ นคตาทสีดี่มสีหลายความหมาย ๔๗. นกิดี่ง.

ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะใหข้ความรถู ข้ดาข้ นประวกัตกิศาสตรณวล่าชรืดี่อเมรืองปทขุมธานสีนลสี พระบาทสมเดป็จพระเจข้าอยถูหล่ วกั บรมโกศทรงพระราชทาน นามใหข้ เนรืดี่องจากมสีบวกั มาก ๗๑. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะลกักษณะของนกิราศ ครือ การพรรณนาการเดกินทาง โดยการเชรืดี่อมโยงสถานทสีดี่ สกิ ดี่ งทสีดี่พบเหป็นกกับนางอกันเปป็ นทสีดี่รกัก ดกังนกัลน ขข้อ ๑ จถึงสะทข้อนลกักษณะของนกิราศชกัดเจนทสีดี่สขุด ๖๘. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล สขุ ภาษกิตพระรล่ วงไมล่ไดข้จดกั แบล่งคตาสอนเปป็ นหมวดหมถูล่ เนรืดี่องจากสขุ ภาษกิตพระรล่ วงเกกิดจากการนตาสขุ ภาษกิตเกล่ามาเรสี ยบเรสี ยง ใหข้คลข้องจองกกันไป ดกังนกัลน คตาสอนในสขุ ภาษกิตพระรล่ วงจถึงมสีคาต สอนทสีดี่คละกกันและบางหกัวขข้อกป็ซล ตากกันกระจายกกันในทสีดี่ตล่างๆ ๗๘. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะเปป็ นโคลงทสีดี่สอนใหข้รถูข้จกกั ทตาความดสี ละเวข้นความชกัวดี่ เพราะคนทสีดี่ทาต ชกัวดี่ ยล่อมไดข้รกับผลกรรมทสีดี่ตนเองกล่อไวข้ เชล่น เดสียวกกับสตานวนทสีดี่วล่า กงเกวสียนกตาเกวสียน ๗๖. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล เพราะผถูทข้ สีดี่บนกั ทถึกโคลงโลกนกิตกิไวข้ในสมขุดไทย ครือ กรมพระยาเดชาดกิศร ๗๒. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะเหตขุการณณขาข้ งตข้นแสดงใหข้เหป็นวล่า หนล่อยแกลข้งทตาเปป็ นดสีกบกั ตข้อยเฉพาะตล่อหนข้าเทล่านกัล น แตล่เมรืดี่อลกับหลกังหากมสี โอกาสกป็พรข้อมเสมอทสีดี่จะทรยศและหกักหลกังเพรืดี่อน ดกังนกัลน จถึงตรงกกับโคลงขข้อ ๑ ทสีดี่วล่า ใจมนขุษยณนล นกั ยากแทข้หยกังดี่ ถถึง หรรื อคนเรารถู ข้ หนข้าไมล่รถูข้ใจ ๗๔. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล ขข้อ ๑ กาพยณฉบกัง ขข้อ ๒ กาพยณยานสี ขข้อ ๔ กาพยณสขุรางคนางคณ ๖๔. ๒ และ ๔ เปป็ นขข้อเทป็จจรกิ ง ๕๘. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เปป็ นการแสดงความคกิดเหป็น สล่ วนขข้อ ๑.1 เหตพผล เพราะเปป็ นประโยคคตาถามเพรืดี่อตข้องการคตาตอบยอมรกับหรรื อปฏกิเสธ สล่ วนขข้ออรืดี่นเปป็ นประโยคคตาถามเพรืดี่อตข้องการทราบ ขข้อมถูลหรรื อเรรืดี่ องราวใหมล่ ๕๗. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล สกังเกตจากคตาวล่า อยล่า จง และพถึง ตามลตาดกับ 42 . ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะเดล่นทกัลงแนวคกิดและการใชข้โวหารเปรสี ยบเทสียบ ๗๐. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล เพราะไมล่ไดข้ระบขุชรืดี่อนกิตยสารใหข้ชดกั เจน ๖๖. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะพระเจดสียภณ เถู ขาทอง ชาวบข้านเชรืดี่อวล่ามสีพระบรมธาตขุอยถูล่ ๖๗. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล ขข้อเทป็จจรกิ ง ขข้อคกิดเหป็น ขข้อคกิดเหป็น เปป็ นคตาตอบทสีดี่ถถูกตข้อง ดกังนสีล ขข้อเทป็จจรกิ ง ครือ ตกัวอยล่างของเจข้าชายสกิ ทธกัตถะทสีดี่ทรงศถึกษาศกิลปวกิทยาทกัลง ๑๘ แตล่กยป็ งกั ไมล่เกกิดใจ จถึงทรงหนสีออกจาก “วกัง” ไปสกัมผกัสความทขุกขณยากของมนขุษยณ เหป็นคนแกล่ คนเจป็บ คนตาย จถึงเกกิดใจเพรืดี่อเพรืดี่อนมนขุษยณ ขข้อคกิดเหป็น ถข้า “วกัง” ครือ ทสีดี่กกกั ขกังไมล่ใหข้สกัมผกัสความจรกิ งของชสีวกิต และการหนสีออกจาก “วกัง” ไปขข้างนอกทตาใหข้ไดข้ สกัมผกัสความจรกิ งของชสีวกิตแลข้วเกกิดปกั ญญา โดยนกัยนสีล ระบบการศถึกษาของเรา เอาผถูเข้ รสี ยนมากกักขกังไวข้ใน “วกัง” ครือ โรงเรสี ยน ไมล่ใหข้ เดป็กสกัมผกัสความจรกิ งของชสีวกิต ทตาใหข้ปกัญญาไมล่เกกิด เดป็กของเราจถึงอล่อนแอทางปกั ญญา ขข้อคกิดเหป็น ดกังนกัลน การปฏกิรถูปการศถึกษาเพรืดี่อพกัฒนาความเปป็ นคน จะตข้องใหข้ผเถู ข้ รสี ยนสกัมผกัสความทขุกขณยากของ ประชาชน ซถึดี่ งมสีเตป็มแผล่นดกินใหข้เกกิดใจเพรืดี่อเพรืดี่อนมนขุษยณแลข้วเกกิดฉกันทะ วกิรกิยะอยล่างแรงกลข้าทสีดี่จะขวนขวายหาความรถู ข้ ๖๐. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะคตาประพกันธณขาข้ งตข้นใหข้ขอข้ คกิดเกสีดี่ยวกกับคตาสอนทางพระพขุทธศาสนาวล่าดข้วยศสีล ๕ ฉะนกัลน จถึงตรงกกับคตาตอบขข้อ ๔ ๖๙.

ตอบขต้ อ ๒ มสีคาต บขุพบท ๔ คตา ไดข้แกล่ จาก ดข้วย สถูล่ ใน ตอบขต้ อ ๒ “ซถึดี่ ง” เปป็ นประพกันธสรรพนาม ตอบขต้ อ ๒ มสีคาต สกันธาน ๔ คตา ไดข้แกล่ เมรืดี่อ. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะกาพยณพระไชยสขุ รกิยาไมล่ไดข้แตล่งดข้วยกาพยณขบกั ไมข้ ๘๔. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล เพราะขข้อความดกังกลล่าวแสดงใหข้เหป็นวล่าสมกิงพระรามมสีความมขุล่งมกันดี่ ในการรกักษาคตาสกัตยณและเกสียรตกิยศของตน ตอนทชพื่ ๒ ๙๑. ตอบขต้ อ ๑ ไมล่มสีสมขุหนาม ตอบขต้ อ ๒ ไมล่มสีวกิภาคสรรพนาม “เดกินทางไปดข้วยกกัน” คตาวล่า กกัน เปป็ นคตาวกิเศษณณ ตอบขต้ อ ๒ “นกังดี่ ” เปป็ นอกรรมกรกิ ยา ตอบขต้ อ ๔ เปป็ นวานรทสีดี่ดสี “ทสีดี่” เปป็ นประพกันธสรรพนาม เพราะตามหลกังคตานาม ๙๔.. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล ขข้อทสีดี่มสีเสสี ยงพยกัญชนะควบแทข้ ครือ ขข้อ ก สกปรก ขข้อ ค เขสียวคลตลา ขข้อ ๑ ผกิด เพราะคตาทขุกคตาไมล่จาต เปป็ นตข้องมสีรถูปวรรณยขุกตณ ขข้อ ๒ ผกิด เพราะคตาในขข้อ ก ทขุกคตามสีเสสี ยงพยกัญชนะตกัวสะกด ขข้อ ๓ ผกิด เพราะคตาไมล่จาต เปป็ นตข้องปรากฏรถู ปสระกป็จดกั เปป็ นคตาไดข้ เชล่น มด นก ๙๒. ตอบขต้ อ ๔ เหตพผล เพราะขข้อความขข้างตข้นสะทข้อนแนวคกิดทสีดี่วล่า ผถูหข้ ญกิงมสีโอกาสเสรืดี่ อมเสสี ยงล่ายกวล่าผถูชข้ าย โบราณจถึงเปรสี ยบผถูหข้ ญกิงเปป็ น ขข้าวสาร เมรืดี่อตกไปทสีดี่ใดกป็มสีแตล่จะเนล่าเสสี ย สล่ วนผถูชข้ ายเปป็ นขข้าวเปลรือกเมรืดี่อตกไปทสีดี่ใดกป็สามารถงอกงามและเจรกิ ญเตกิบโตไดข้ ๙๐. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล ขข้อ ๒ แสดงวล่าในสมกัยสขุ โขทกัย มสีการศถึกษาเลล่าเรสี ยน เพราะมสีครถู บาอาจารยณ ขข้อ ๓ และ ๔ แสดงวล่าในสมกัยสขุ โขทกัยมสีชนอยถูรล่ วมกกันหลายชกัลน ทกัลงกษกัตรกิ ยณ (เจข้า) ขขุนนาง ประชาชน ๘๑.กป็ จน กป็ และ ตอบขต้ อ ๑ ไมล่ใชล่ “เมรืดี่อ” คตาเดสียว ตข้องมสี “กป็” ดข้วย ๙๕. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล สมกิงพระรามเปลสีดี่ยนใจ เพราะเมรืดี่อไดข้พบพระราชธกิดาแลข้วกป็หลงใหลชรืดี่นชมในความงาม เกกิดใจรกักผถูกพกัน ตข้องการใชข้ ชสีวกิตคถูล่ดวข้ ย ๘๙. ตอบขต้ อ ๑ เหตพผล ขข้อ ๑ และ ๒ ปรากฏคขุณคล่าดข้านสกังคม ครือ ภรรยาทสีดี่ดสีตอข้ งดถูแลปรนนกิบตกั กิสามสี และความเชรืดี่อของชาวพขุทธทสีดี่เกสีดี่ยวขข้อง กกับพระพขุทธศาสนาวล่าดข้วยการสวดมนตณ ครือ หากสวดมนตณกล่อนนอนจะชล่วยปกปข้ องคขุมข้ ครองใหข้ปลอดภกัยจากอกันตรายตล่างๆ โดยเฉพาะหากตข้องพกักแรมกลางปล่ าเขา ๘๖.1 ๗๙. ตอบขต้ อ ๑ ผถูโข้ งล่เขลายล่อมตข้องการฟกังคตายกยล่องสรรเสรกิ ญมากกวล่าความจรกิ ง ตอบขต้ อ ๒ ใชข้ถอข้ ยคตางล่ายๆ ตรงไปตรงมา เรสี ยบเรสี ยงขข้อความไดข้สละสลวย ๙๓. ตอบขต้ อ ๓ เหตพผล เพราะบขุคคลทสีดี่ทาต ใหข้สงครามครกัลงนสีลเปป็ นสงครามธรรมยขุทธณครือพระเจข้ากรขุ งจสีน ๘๘. ตอบขต้ อ ๒ เหตพผล คนขตาอยล่ารล่ วมรกัก หมายถถึง อยล่ายอมสนกิทชกิดเชรืล อกกับคนทสีดี่มสีลบกั ลมคมใน หรรื อไมล่ยอมเปกิ ดเผยตกัวตนใหข้แจข้งชกัด ๘๐. ตอบขต้ อ ๒ มสีคาต ประสม ๑๒ คตา ไดข้แกล่ ชาวบข้าน ทสีดี่ดกิน ผลไมข้ ผถูใข้ หญล่บาข้ น ยาฆล่าแมลง เครรืดี่ องสถู บนตลา ความหวกัง ความจรกิ ง พล่อคข้า คนกลาง กดราคา ผลผลกิต ตอบขต้ อ ๓ เปป็ นคตาประสมทกัลงหมด 43 ..

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ตอบขต้ อ ๑ มสีคาต ซตลาทกัลงหมด ๑๐ คตา ไดข้แกล่ สกัลนๆ ลถูกๆ เหนรืดี่อยๆ สดๆ เปรสีรี๊ ยวเปรสีล ยว แถวๆ เครืองๆ อยถูๆล่ ดตาๆ หมถูๆ ตอบขต้ อ ๓ “หยกๆ” ไมล่ใชล่คาต ซตลา ตอบขต้ อ ๓ “ปลาสด ๆ” ความหมายเนข้นหนกัก ตอบขต้ อ ๑ “นตลาเยป็นๆ จกัด” ไมล่ใชล่คาต ซตลา จถึงใชข้ไมข้ยมกไมล่ไดข้ ตอบขต้ อ ๑ แกข้ไขเปป็ น “นตลาเยป็นเยป็นจกัด” ๙๗. (๒) จะเหห็นวอ่ ามกักจะไมล่เคยประสบกกับอาการเครสี ยดจากการทตางานเลย (ข) หรพอจะเปป็ นบข้างกป็นอข้ ยมาก และหายไดข้อยล่างรวดเรป็ ว ๒. ตอบขต้ อ ๓ ความหมาย ครือ สงวน 44 . ตอบขต้ อ ๓ อยล่าเปลล่อยใหข้เวลาของชสีวกิตจมอยถูกล่ บกั ความรถู ข้สถึกรกัก โลภ โกรธ หลง จนไมล่ไดข้ทาต สกิ ดี่ งดสีงามทสีดี่มนขุษยณควรทตา ตอบขต้ อ ๓ ตข้องการใหข้มนขุษยณรถูข้จกกั ปลล่อยวาง และเรล่ งทตาคขุณความดสีใหข้คขุมข้ คล่ากกับทสีดี่เกกิดมาเปป็ นมนขุษยณ ๙๘. ๒ และ ๔ ดกังนสีล ๓. ตอบขต้ อ ๓ คนไทยรถู ข้หนข้าทสีดี่ ชาตกิเจรกิ ญ ตอบขต้ อ ๕ บทสรขุ ป ตอบขต้ อ ๓ ดกังนกัลน ถข้าเราตข้องการใหข้ชาตกิบาข้ นเมรืองเจรกิ ญรขุล่ งเรรื อง พวกเราคนไทยทขุกคนตข้องชล่วยกกัน เพสียงแคล่ทาต ตามหนข้าทสีดี่ ของตนเองดข้วยความซรืดี่ อสกัตยณ สขุ จรกิ ต ขยกันหมกันดี่ เพสียร โดยอาศกัยวกิชาความรถู ข้ทสีดี่รดี่ ตาเรสี ยนมาใหข้ดสีทสีดี่สขุด กป็เทล่ากกับไดข้ชล่วยตนเองและ ชล่วยชาตกิใหข้เจรกิ ญรขุล่ งเรรื อง ทกัดเทสียมอารยประเทศ ดกังคตาประพกันธณของหลวงดรขุ ณกกิจวกิทถูร ทสีดี่วล่า ๑๐๓. ตอบขต้ อ ๓ เพราะประโยคตกัวอยล่างมสีสล่วนประกอบ ๖ สล่ วน เชล่นเดสียวกกับขข้อ ๓ พสีดี่คนโตซรืล ออาหารเวสียดนามทสีดี่รข้านหนข้าปาก ซอย ตอบขต้ อ ๒ เพราะประโยคตกัวอยล่างเปป็ นประโยคทสีดี่ขลถึ นตข้นดข้วยประธาน เชล่นเดสียวกกับขข้อ ๒ นข้องรข้องเพลงไดข้ไพเราะมาก ตอบขต้ อ ๔ เพราะประโยคตกัวอยล่างเปป็ นประโยคความเดสียว เชล่นเดสียวกกับขข้อ ๔ เกษตรกรสล่ วนใหญล่ในตตาบลโคกขามนกิยม เลสีลยงโคนม ๑๐๐. ตอบขต้ อ ๔ เพราะมสีเจตนาบอกเลล่า สล่ วนขข้ออรืดี่นมสีเจตนาแสดงคตาสกัดี่ง ตอบขต้ อ ๑ เพราะมสีเจตนาขอรข้องหรรื ออข้อนวอน สล่ วนขข้ออรืดี่นมสีเจตนาสกัดี่งไมล่ใหข้กระทตา ตอบขต้ อ ๓ เพราะมสีเจตนาถาม สล่ วนขข้ออรืดี่นมสีเจตนาบอกเลล่า ๙๙. (ค) ตอ่ างจากคนในเมรืองทสีดี่ (๓) เกธดอาการเครชยดอยถูเล่ สมอ ๆ และมกักเปป็ นอยถูนล่ าน ๑. ตอบขต้ อ ๑ นกักเรสี ยนทสีดี่กล่อเรรืดี่ องวกิวาทนอกสถานศถึกษาจนเกกิดความเสสี ยหายแกล่ตนเองและโรงเรสี ยนนกัลน ตอบขต้ อ ๓ เพราะระบบการศถึกษาไทยใหข้ความสตาคกัญแกล่ความรถู ข้ในตตารามากกวล่าความรถู ข้ในทางปฏกิบตกั กิ สล่ วนอาชสีวศถึกษาซถึดี่ ง สตาคกัญเหลรือเกกิน กป็ไมล่ไดข้รกับการเหป็นคขุณคล่า ทกัลงๆ ทสีดี่สกัมมาอาชสีวะเปป็ นหนถึดี่งในมรรค ๘ ทสีเดสียว ตอบขต้ อ ๒ ลถูกเองกป็ควรซรืล อตข้น “ธรรมรกักษา” มาปลถูกเปป็ นไมข้ดอกไมข้ประดกับสวยงามไวข้รอบ ๆ บข้าน เพรืดี่อเปป็ นสกิ รกิมงคลแกล่ชสีวกิต ลถูกและสมาชกิกทขุกคนในครอบครกัว ๑๐๔. ตอบขต้ อ ๑. ตอบขต้ อ ๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ตอบขต้ อ ๓ กราบเทข้า คขุณยายทสีดี่รกักและเคารพอยล่างสถู ง ตอบขต้ อ ๓ หนถูขออาราธนาสกิดี่ งศกักดกิธิ์สกิทธกิธิ์ทล งกั หลายในโลกไดข้โปรดคขุมข้ ครองคขุณยายของหนถูใหข้ปลอดภกัยจากอกันตรายทกัลงปวง ตอบขต้ อ ๒ ดข้วยความรกักและเคารพอยล่างสถู ง ๑๐๒. เมรืดี่อนถึกถถึงชาวชนบททสีดี่ทาต งาน (๑) ใกลต้ ชธดกกับธรรมชาตกิ (ก) และมสีโอกาสชรืดี่นชมธรรมชาตกิยามเชข้า ๕. ตอบขต้ อ ๒ เพราะขข้อ ๑ และ ๓ เนรืล อความทสีดี่ไมล่ถถูกตข้อง ครือ ไมล่สามารถทดแทนพระคขุณทล่านไดข้ และหากสกิล นทล่านยล่อมทตาใหข้ ชสีวกิตลถูกมรืดมน ตอบขต้ อ ๔ ขข้อ ๔ ยล่อความไดข้เหมาะสมทสีดี่สขุด ๑๐๑. คนชนบทจถึงทตางานไดข้นานกวล่า (๔) แกรอ่ งกวอ่ า ทนกวล่าคนในเมรือง ๔.1 ตอบขต้ อ ๓ มสีคาต ซข้อน ๑๓ คตา ไดข้แกล่ เพาะปลถูก กถูยข้ มรื เงกินทอง พกันธขุณพรืช เกป็บเกสีดี่ยว หนสีล สกิน ใชข้จล่าย ยากจน ตกตตดี่า ขาดแคลน พรืช ผล เสสี ยหาย เดรือดรข้อน ตอบขต้ อ ๔ เปป็ นคตาซข้อนทกัลงหมด ๙๖. ทสีดี่ปกตกิแลข้วขาดโอกาสใกลข้ชกิดกกับธรรมชาตกิ ขาดโอกาสไดข้ (๕) ชมธรรมชาตธ (ง) โดยเฉพาะอยอ่ างยธพื่ง ธรรมชาตกิยามเชข้า ๑๐๕.

ถข้าลถูกรข้องเพลงในครกัวจะไดข้แตล่งงานกกับคนแกล่  ๔. ๔ และ ๕ กลล่าวถถูกตข้อง ๑๐๘. พระอาทกิตยณขล ถึนทางทกิศตะวกันออกและตกทางทกิศ  ตะวกันตก ๕. เธอนล่าจะกกินใหข้นอข้ ยลง ดสีกวล่าอดอาหารทกัลงวกันนะ  ๗. การใชข้โทรศกัพทณตกิดตล่องานเรป็ วกวล่าการใชข้  จดหมาย ๖. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. คนสวยมสีโอกาสประสบความสตาเรป็ จในชสีวกิตมาก  ๓. ฝรกัดี่งและมะขามปข้ อมเปป็ นผลไมข้ทสีดี่มสีวกิตามกินซสีสถูง  ๒. ผมเบรืดี่อทสีดี่จะตข้องทตางานงล่ายๆ แบบนสีล เหลรือเกกิน  มกันธรรมดาเกกินไป ๙. ตอบ ขต้ อมสลแตอ่ ละกลพอ่ม สารโฆษณา ขต้ อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ กลพอ่มทชพื่ ๑ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยอล้ างสถจตจ   กลพอ่มทชพื่ ๒ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยอล้ าง บคุคคล หรม อสถาบรน   กลพอ่มทชพื่ ๓ ใชล้ กลวจธทโนล้ มนล้ าวใจโดยสรล้ าง ความเปป็ นพวกเดทยวกรน    กลพอ่มทชพื่ ๔ มทลกร ษณะเกจนจรจ ง     กลพอ่มทชพื่ ๕ ขล้ อสรคุ ปททนึ่ เรว่ งเรล้ าการตรดสจ นของผรล้ บรจ โภค   กลพอ่มทชพื่ ๖ แสดงความดทพจเศษของสจ นคล้ าโดย ปจ ดบรงความจรจ งบางสว่ วน    ๑๐๗.1 ตอบขต้ อ ๔ ความหมาย ครือ ประทกับ ตอบขต้ อ ๒ ความหมาย ครือ ผถูก ตอบขต้ อ ๑ ความหมาย ครือ สละ ๑๐๖. ดกิฉนกั แนล่นหนข้าอกและหายใจไมล่ออกทขุกครกัลงทสีดี่  รกับประทานกขุงข้ ๘. ตอบ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ 45 . ตอบ ขต้ อความ ขถ้ อเทป็จจรริ ง ขถ้ อคริดเหป็น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑. วกันนสีลเดล่นชกัยทข้องเสสี ย ลางาน ๑ วกัน คงเพราะกกิน  อาหารรสจกัดขข้างถนนเมรืดี่อวานนสีล แนล่ๆ ๑๐. ตอบขต้ อ ๓ ขข้อ ๑. มะเขรือเทศมสีสารทสีดี่สามารถยกับยกัลงการเจรกิ ญ  เตกิบโตของเชรืล อรา ดกังนกัลนจถึงใชข้ในโรคทสีดี่เกสีดี่ยวกกับ เชรืลอราในชล่องปากไดข้ ๑๐๙.

เขข้าใจจกิตใจของมนขุษยณ ๓.1 อคุปมา เลว่ นคทาพล้ อง การเลว่ นคทาซทรั้า เลว่ นสร มผรสพยรญชนะ ๔. กบ : คนอวดรถู ข้ ๔. ๔ และ ๖ ๑.๓ ใชล้ โวหารอคุปมา ฉะนรรั้น ขล้ อ ๔ จน ง ตว่ างจากกลคุว่ม 46 . ขข้อ ๒ ๒. ขข้อ ๖ ๒. มสีความกตกัญญถู ๓. อขุปมา ๒. ความหนาของ ๒. ขข้อ ๕ ๑๑๐. ปล่ าสถู งยถูงยางชข้างโขลงอถึงคะนถึงผถึงโผง * เพราะไมว่ ใชล้ โวหารอคุปมา เหมมอนคทาประพรนธห์ ขล้าง ตล้ น สว่ วนขล้ อ ๑. จ. ขข้อ ๑ และ ๓ ๔. ง และ ช ขข้อ ๒ มสี ๑ ขข้อทสีดี่แทรกเกรป็ ดความรถู ข้ทางดข้านสถาปกั ตยกรรม ครือ ขข้อ ซ ขข้อ ๓ มสี ๒ ขข้อทสีดี่แทรกเกรป็ ดความรถู ข้ทางดข้านประวกัตกิศาสตรณ ครือ ขข้อ ก และ ง ขข้อ ๔ มสี ๔ ขข้อทสีดี่สะทข้อนภาพสกังคมไทยในสมกัยรกัตนโกสกิ นทรณตอนตข้น ครือ ขข้อ ค. ก. ขข้อ ๖ ในสกังคม จากทสีดี่วล่า “ใชข้ถงกั แผล่นดกิน แทนสกัดเหป็นขกัดขวาง” ๑๑๒. วรรคทสีดี่ ๒-๓ ๔. ตอบ กลขุล่ม 1 ๒. สมปองเปป็ นคนใฝล่ รถู ข้ใฝล่ เรสี ยน กลขุล่ม 2 ๒. ตอบ กลพอ่มทชพื่ ก ข กลขุล่ม 1 ๑. ตกัลงกระทถูแข้ ยกออกจากคตาอรืดี่นในวรรคเดสียวกกัน ๑๑๔. ขข้อ ๔ ๒. เลล่นคตาซตลาตข้นบาท กลขุล่ม 4 ๔. อขุปมา ๒. ตอบ กลพอ่ม ก ข ค. ธรรมชาตกิของความรกัก กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ กลพอ่มทชพื่ ๗ กลพอ่มทชพื่ ๘ ขล้ อใดสะทล้ อนสร จธรรม ขล้ อใดสะทล้ อนความ ขล้ อ ๕ : กลว่ าวถนง ขล้ อ ๖ : คทาททนึ่ ขทดเสล้ นใตล้ ของชท วจตไดล้ ชรดเจนททนึ่ สคุด เชมนึ่ อของคนโบราณ ๔. ความดสีชวกัดี่ ครือสกิดี่ งทสีดี่เหลรือไวข้เมรืดี่อสกิล นชสีวกิต กลขุล่ม 3 ๓. บกัวกตกัญญถูตล่อผถูมข้ สีพระคขุณ กลขุล่ม 4 ๑. ความไมล่เทสีดี่ยงธรรม ๑. ขข้อ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ อธจ พจนห์ สร ทพจนห์ ๑. ดข้านแนวคกิด ๔. รถู ข้ไหมโลกนสีล มสีแตล่ปถูมาข้ ไมล่มสีปลามข้า ๑๑๓. ทตาแตล่ความดสี ๔. คข้อนทองเสสี ยงรข้องปอ๋ องเปอ๋ ง กลขุล่มทสีดี่ 2 ๑. ใชข้คถูล่เปรสี ยบตรงกกันขข้าม กลขุล่ม 2 ๔. วรรคทสีดี่ ๑ ๑. ฉ และ ช ๑๑๑. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. ตอบ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กลพอ่มทชพื่ ๔ ขล้ อ ๑ : สคุนทรภรว่ ขล้ อ ๒ : เดว่ นดล้ านใด ขล้ อ ๓ : ตล้ องการใหล้ ผล้ อร ว่ าน ขล้ อ ๔ : ชท ใรั้ หล้ เหป็น ๑. ขข้อ ๒. พสีดี่ : มสีคล่ามหาศาลดกังทองคตา ๑. กลขุล่มทสีดี่ 1 ๒. นตาธรรมชาตกิและสกิดี่ งใกลข้ตวกั เปป็ นความเปรสี ยบ กลขุล่ม 3 ๑. ๓. สกัทพจนณ ๑. ตอบขต้ อ ๑ เพราะมสี ๓ ขข้อทสีดี่สะทข้อนประเพณสี ทางพระพขุทธศาสนา ครือ ขข้อ ข.

แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. คตาหข้าม ๓.1 กลขุล่มทสีดี่ 3 ๒. ตอบ กลพอ่ม ก ข กลขุล่มทสีดี่ 1 ๑. รถู ข้จกกั ผล่อนสกัลนผล่อนยาว ๑๑๙. นอนผถึดี่งแดด ๑. คตาหข้าม ๑. ไมล่กกินอาหาร กลขุล่มทสีดี่ 2 ๒. ตอบ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ กา หงสห์ กาขาว ๓. รกักในศกักดกิธิ์ศรสี กลขุล่มทสีดี่ ๔ ๔. ตอบ กลขุล่มทสีดี่ ๑ ค. บถึกบถึน ๑๑๖. มสี ๗ ชนกิด ๔. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๓. รกักษาคตาพถูด กลขุล่มทสีดี่ ๒ ๓. คนทสีดี่มสียศถาบรรดาศกักดกิธิ์ ๑. พระอกัครมเหสสี ๔. พระเจข้าฝรกัดี่งมกังฆข้อง ๔. ชายทสีดี่มสีฐานะตตดี่าตข้อย ๓. หญกิงทสีดี่เกกิดในชาตกิตระกถูลสถู ง ๔. ตอบ กลพอ่ม ก ข ตรวละคร คคุณลรกษณะ กลขุล่มทสีดี่ ๑ ๑. หกัวดรืลอ กลขุล่มทสีดี่ 3 ๔. มสี ๙ ชนกิด ๑. ชายทสีดี่มสีความสามารถดข้านการรบ และสรข้างผลงานใหข้เปป็ นทสีดี่ประจกักษณ กลพอ่มทชพื่ ๔ กลพอ่มทชพื่ ๕ กลพอ่มทชพื่ ๖ ราชสท หห์ ชคุบยล้ อม ไมว่ ปรากฏโวหารใด ๓. แตล่งตกัลงใหข้เปป็ นมหาอขุปราช ๒. ปกครองดถูแล ๓. บขุคคลวกัต ๑๑๘. ขขุนนาง ๓. ดข้านวรรณศกิลปณ กลขุล่มทสีดี่ ๔ ข. ดข้านคตกิธรรม กลขุล่มทสีดี่ ๒ ก. อยล่าจกับผกิดคตาพถูดของผถูอข้ รืดี่น กลขุล่มทสีดี่ ๒ ๒. อยล่าดล่วนโกรธคนทสีดี่จงรกักภกักดสีตล่อเรา 47 . พรรณไมข้ ๑. พกันธขุณนก ๒. ตอบ กลพอ่ม ก ข ค กลขุล่มทสีดี่ ๑ ๒. สมกิงพระราม ๑. ไกร กรล่ าง ยาง มสีพรรณไมข้ ไดข้แกล่ ไกร กรล่ าง ยางยถูง ตะลกิงปลกิง ประยงคณ คกันทรง ฝกิดี่ น ฝาง กลขุล่มทสีดี่ 4 ๑. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๓. พระเจข้ากรขุ งจสีน ๒. ดข้านสกังคม กลขุล่มทสีดี่ ๓ ง. ลม ๑. รถู ข้จกกั และเขข้าใจในธรรมชาตกิของมนขุษยณ กลขุล่มทสีดี่ ๓ ๒. ดข้านอารมณณ ๑๑๗. อสีโกข้ง นกโทงเทง มสีนกทกัลงหมด ๗ ชนกิด ไดข้แกล่ กะลกิง กะลาง นางนวล พญาลอ แอล่น เอสีลยง อสีโกข้ง ๑๑๕. พกิธสีสาบานตน กลขุล่มทสีดี่ 4 ๓.

อยล่าเขข้าแบกงาชข้าง อยล่าโดยคตาคนพลอด 48 . อยล่ามกัวเมาเนรืองนกิตยณ ๓. ควรเมตตาสงสารคนยากไรข้ยากจน ๑๒๐. ตอบ กลพอ่มทชพื่ ๑ กลพอ่มทชพื่ ๒ กลพอ่มทชพื่ ๓ คตจทางโลก คตจทางธรรม คคุณคว่ าทางวรรณศจลปห์ ๓. แบบทดสอบตามตกัวชสีล วดกั เพรืดี่อวกัดผลสกัมฤทธกิธิ์ วกิชาภาษาไทย ม. คตาสกัดี่ง ๑. อยล่าปลขุกผสีกลางคลอง ๓. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อผถูทข้ สีดี่ตดี่าต กวล่า ๒. คตาแนะนตา ๓. หลกักปฏกิบตกั กิตล่อตนเอง ๔. หากไปทสีดี่อนกั ตรายตข้องระวกังตนใหข้ดสี กลขุล่มทสีดี่ ๔ ๓. อยล่าเบสียดเสสี ยดแกล่มกิตร กลพอ่มทชพื่ ๔ กลพอ่มทชพื่ ๕ คคุณคว่ าทางสร งคม สคุภาษจต ๒.1 กลขุล่มทสีดี่ ๓ ๑. คกิดขวนขวายทสีดี่ชอบ ๒.