ระบบพัสดุคงคลัง(Inventory System

)
 นิยาม
 พัสดุคงคลังหมายถึงพัสดุหรือสิ่งของที่ถูกนํามาจัดเก็บไวเพื่อรอการจําหนาย
หรือเพื่อนําไปใชงานในอนาคต
 ประเภทของพัสดุในระบบพัสดุคงคลัง
 วัตถุดิบทุกชนิด(Raw material)
 สินคาสําเร็จรูป(Finished Goods)
 งานระหวางทํา(Work-in-Process, Semi-Finished
Goods)
 ชิ้นสวนสําประกอบสําเร็จรูป(Parts)
 วัสดุสิ้นเปลือง(Supplies)
 พัสดุในระหวางการจัดสง(Pipeline Inventory)

 วัตถุประสงคของระบบพัสดุคงคลัง
 เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคา
 เพื่อใหกระบวนการผลิตเปนอิสระจากกัน
 เพื่อปองกันความไมแนนอนของการจัดสง
 เพื่อใชประโยชนจากการซื้อที่มีสวนลด
 คาใชจายของระบบพัสดุคงคลัง
 คาใชจายในการเก็บรักษาพัสดุ(Inventory
(Inventory Holding Cost,
Carrying Cost)
 คาใชจายในการสั่ง(Purchasing Cost, Setup Cost)
 คาใชจายในการรางพัสดุ(Backorder
(Backorder Cost)

คาใชจายในระบบพัสดุคงคลัง บาท คาใชจายรวม คาใชจายในการเก็บ รักษาพัสดุ คาสั่ง คารางพัสดุ Q Q ปริมาณพัสดุ *  การควบคุมพัสดุคงคลัง(Inventory Control)  การทําใหคาใชจายรวมของระบบพัสดุคงคลังต่ําที่สุด  การตัดสินใจเบื้องตน  จะสั่งในเวลาใด  จะสั่งครั้งละเทาใด  เกณฑการตัดสินใจเบื้องตน  จะสั่งในเวลาใด • สั่งเมื่อของลดลงถึงจุดที่กําหนด • สัง่ ในชวงระยะเวลาที่เทากัน  จะสั่งครั้งละเทาใด • สั่งเทาๆกันทุกครั้ง • สัง่ ในปริมาณที่จะทําใหของมีเทาที่กําหนด .

Order ! A+B A B Two Bin System  ความแตกตางของระบบพัสดุคงคลัง  Deterministics VS Probabilistics  Replenishment Rate  Demand Rate  Lead Time  Restrictions .

No Shortage . (1. การจําแนกลักษณะของระบบพัสดุคงคลัง  การควบคุมคาใชจาย  (1.3)  นโยบายการจัดหาพัสดุ • Scheduling Period • Reorder Point • Fix Lot Size • Order Level  Demand(Probabilistic/Deterministic) Economic Order Quantity(EOQ) Inventory Cardiogram Q q T 0 Assumptions .2) . (2.3) .Zero Lead Time .2. (1.Continuous and Uniform demand .Instantaneous replenishment .3) .

Total Cost (TC)= Holding Cost + Purchasing Cost Given Ch = Holding Cost ($/Unit/Year) Cp = Purchasing Cost ($/Order) R = Yearly Demand Q q T q/2 ดังนั้นปริมาณพัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยตลอดทั้งป=ครึ่งหนึ่ง ของปริมาณการสั่ง(q/2) .

 ดังนั้น Holding cost = q  C h 2  และ Purchasing Cost R  Cp q = q R Total Cost =  Ch +  Cp 2 q q R Min. TC (q)  Ch  C p 2 q d (TC ) Ch RC p   2 d (q) 2 q d (TC ) 2 RC p 0 q*  d (q) Ch Ch RC p  2 0 2 q .

Economic Run Length (ERL) Q r = Demand Rate p = Replenishment Rate or Production Rate q r r p- Maximum Inventory T 0 TC(q) = Holding Cost + Purchasing Cost Economic Run Length (ERL) Q r = Demand Rate p = Replenishment Rate or Production Rate q r r p- Maximum Inventory T 0 Average Inventory Level = (Maximum Inventory)/2 .

Economic Run Length (ERL) Q r = Demand Rate q Maximum Inventory =  p  r  p p = Replenishment Rate or Production Rate q r r p- Maximum Inventory T 0 Day Daily Inventory (p .r) Cumulative Inv. 1 10 10 ถาสมมุติวา q = 60 2 10 20 r = 10/day 3 10 30 4 0 20 p = 20/day Economic Run Length (ERL) Q q r r p- Maximum Inventory T 0 ( p  r) q R TC (q )  Ch  C p 2 p q .

Economic Run Length (ERL) Q r = Demand Rate p = Replenishment Rate or Production Rate q r r p- Maximum Inventory T 0 d (TC ) 0 d (q) 2 RC p q*   r  1  p  Ch   q=Order Quantity Economic Order Quantity with Shortage Q S=Maximum Positive Inventory q-S=Shortage R=Yearly Demand Cs=Shortage Cost S T=Time (year) per Cycle q t’ t” Time 0 q-S T .

Economic Order Quantity with Shortage Q S q Time 0 q-S Economic Order Quantity with Shortage Q S q Time 0 q-S .

=0 q S 2 RC p Ch  C s q*  Ch Cs 2 RC p Cs S*  Ch Ch  C s .Economic Order Quantity with Shortage Q t’ t” S q q=RT q-S Time 0 T=t’ + t” t’=S/R t”=(q-S)/R  S  S  C q  S  2 Total Cost for one Cycle CT = C p  Ch      s  2  R  2R R C S 2 C q  S  2 Total Cost For a Year C= Cp  h  s q 2q 2 q C C 0 .