TIBOR I(U BANEI

(

TAI(TErťl
I BOBOT.,

BOOt( i.i!.:*i'.,.i{riitjl

:

-.ia'

.r. ;t;:ri;:a*i;il ::a'':
l

-

:'.ili':' -

... -.r.::':a:i:'l:.it:r :

'l

l
:

:: a ..i.
LlBoR KUBÁNEK

TAI(TEM
I DOBOU
THE DRUIUISET
BOOt(
Uvod
VáŽení přátelé,fanoušci bicích nástrojů a budoucí hráči

Jsem rád, Že se Vám dostala do rukou tato publikace a doufám, že se rozhodnete obrátit i dalšístránky a začnete cvičit od základních rytmů na
bicí soupravu. Tento 1. díl bicí soupravou taKem i dobou" je určen jak žákům základních uměleckých škol, hudebních gymnázií a konzerva-
"S
toří, tak ji lze pouŽít pro samostudium.
Jsouzdevypracoványzákladyhrynabicísoupravua postupněVrstvenyksloŽitějšímrytmůmbeatovým,rockovým,jazoÚm,tanečnímadalŠím.
Ukázky breaků slouŽípro inspiraci Vlastníimprovizaci kratších či delších sól a k nácviku cÍtěnízákladního čtyřtakového úwaru. V závěru prvních
k

dvou kapitol najdete několik sólo etud, které procvičíkoordinaci a rytmickou celiswost projevu' Ve třetí kapitole najdete ukázky tanečních a dal-
šíchběŽně pouŽívaných rytmů.
Školaby po důkladnémprostudování měla vybavit hráče natolik, aby mohl začíthrátv kapelách různých žánrůa stylů. Dalšírozsíření herních tech-
nik a prohloubení znalostí hry je zpracováno v dalších dílech stejnojmenné publikace. Stručně řečeno: cílem bylo Vytvořit vícedílnou školu uni-
verzálnÍho hráče na bicí souptavu,
Jste_li úplní začátečníci,bylo by vhodné nastudovat základy hudební nauky a hry na malý buben, bud'jako samouci nebo ještě lépe pod vede-
ním učitele. Až po ruládnutízákladů hry na malý buben, Keré můŽete najítv počátečníchkapitolách dalšípublikace s náayem: víru virblu', je
'Ve
vhodné začÍts hrou na bicí soupravu.
Pro různéobory lidské činnostijsou důleŽitérůznéaspekty _ Úborný zdravotnístav,zrak,Úslovnost atd. Pro hráče na bicí nástroje je nutný smysl
pro rytmus a hudebnícÍtění. Pokud máte podezření, Že splňujete tento předpoklad, pak Vám mohu jen doporučit, aby jste si našli dobrého uči-
tele, který vám vysvětlívše potřebné a bude sledovatVአpostup ve studiu. PomůŽe odstranit chyby, na Keré byste jako samouci nemuseli př'tjít
a později by tyto zlozvyky mohly omezitVaši hernítechniku. S metronomem, jehoŽ funkce je od počátkůnepostradatelná, byste měli cvičit co nej-
časteji' abyste se naučili drŽet rytmus a dostali ho ,,do krve".

Nyní uŽ Vám přeji jen hodně trpělivosti při cvičenía doufám, že Vám tato škola přinese radost a pomůžedosáhnoutVašich cílů'

lntroduction
Dear friends / fans of percussion and future players,

I am glad that you reached for this publication. I hope that you decide to also turn this page over and start to exercise the percussion play form
thebasicrhythms'This1stpart,,rheDrumsetBook,'' isdeterminedÍorthepupilsoftheprimaryartschools,secondarymusicschoolsandcon-
servatoires, as well as it can be used by autodidacts.
There are elaborated the basics of the drumset play. These are step by step arranged in layers to more difficult beat, rock, jaz, dance and other
rhythms. The illustrations of breaks serve to the inspiration leading to own improvisation of short or longer solos and for the practice of the se-
nsation ofthe basic Íour_tactformation. There ate several solo etudes at the end ofthe fiÍSt two chapters. These train the coordination and the
rhythmic integrity of the exhibition. There are instances of the dance and othercommonly used rhythms in the 3rd chapter.
lf thoroughly studied, this schoolbook should plovide the player enough training and make him/her able to start to perÍorm in the bands oÍ vari-

ous genres and styles. Additional extension ofthe playtechniques and the deepening ofthe play knowledge is elaborated in the consequent parts
(beaÍingthe same name) of this publication' Briefly said' the aim was to cÍeate the seveÍaltimes schoolbook Íorthe universal drumset player.
lf you are entire beginners, it would be advisable to study the basics of musical theory and the play on small drum- either as autodidacts or,
which is a better option, with a teacheÍ. The basics of the play on small drum can befound in the first chapters of the publication named "The Snare
Drumming." lt is appropriate to start with the percussion play only after these basics are managed.
Various aspects such as excellentstate oÍ health, vision, pronunciation etc. are importantÍor difÍerent human fields. The sense of rhythm and mu-
sical sensation is necessary for the percussion player. lf you think you fulfill this premise, I can only recommend you to find a good teacher who
explains you everything necessary and traces your advances in the study' He can help you remove mistakes that could stay undeteÍmined to the
autodidact. Such mistakes could constrain your play technique at later stages. The function of metronome is necessary from the very beginning
and you should train with it most often to learn to keep and feelthe rhythm.

Now l can only wish you much patience duringtíainings. l hope thatthis schoolbook brings you joy and helps you achieve your goals'
Obsah / Contents
r. BEAf, ROCK

Základní dělení/ Basic patterns 8
Osminové dělení/ 8th notes 10
ŠestnáctinovédělenÍ/ 16th notes 2L
Trioly / Triplets 38
Sóla / Solos 44

il. tAzz 51

Základní dělení / Basic patterns 52
Akcenty a ligatury / Accents and slurs 57
Sóla / Solos 67

ltl. tnruečruíRvrnrv / DrrNoE PATTERNS
Způsoby nácviku
t. BEAT, ROCK
A - hrajeme podle zápisu,kdy pravá ruka hraje buď hi-hat (křEí levou ruku hrající malý buben) nebo doprovodný činel (ride).
B - obrácený způsob, kde levá ruka hraje bud' na hi-hat (pravá na malý buben) nebo na doprovodný činel (ride) dočasně přendaný na levou
stranu (nad hi-hat). Pomocné značky pro ruce (P'L) jen nutné někdy změnit podle potřeby.
V kapitole sóla se obrácený způsob neprovádí.

il. JAZZ
A,B-jakovkapitolel.
ffi - vjazovém Írázouání jeuláštností, Že se něKeré noty píšíjinak,neŽ se ve skutečnosti hrají. Týká se to zvláště osminorných not. Proto siza-
pamatujte, Že osminy se v jauové hudbě hrajítriolově. V tomto duchu přehrajte celou druhou kapitolu,

Cílem těchto způsobů cvičeníjezískatco největší nezávislost končetin a tudíŽzahrát co nejpřesnější a nejzajímavějšídoprovod, break či sólo. K do-
saŽení tohoto cíle se vyplatí nepřehlédnout a nepodcenit ani jeden způsob nácviku.

K otázkám ladění bubnů na bicísoupravě, hraní na pedály (hi_hat,dvojšlapka) s patou dole nebo nahoře a v'.ýšce posedu u bicísoupravy nemají
i hráči velkých jmen jednotný názor. KaŽdý hráč je individualita a vyhovuje mu něco jiného. Proto bych doporučoval sedět u bicích přirozeně,
pokud možno se nehrbit, ladit bubny, aby se Vám zvuk líbil a nohama hrát tak, jak Vám to Vyhovuje. Je i moŽnost střídat oba způsoby podle po-
třeby. Při hraní rychlých dvojitých úderů na velký buben pedálem se přikláním ktechnice s patou nahoře a používánímskluzu po pedálu vpřed.
V drŽení paliček existuje také několik pouŽívaných způsobů.Univerzální shodné drŽení, kdy pravá i levá ruka drŽí paličky stejně a to bud'palcem
na straně nebo nahoře. DalšíEv' kombinované drŽení pouŽívá speciální úchop paličky levou rukou' Tento způsob drŽení levé ruky má své kořeny
ve vojenských kapelách, Keré hrály vestoje. Kombinovaný způsob drŽeníje stále nepostradatelný při hře na malý buben za pochodu a je stále
používán a oblíben i při hře na bicí soupravu. Při hře na bicí soupravu jsem osobně nakloněn drŽení shodnému. Více je o drŽení paliček napsáno
v publikaci ,,Ve víru virblu".

Methods of practice
I. BEAT, ROCK
A - play according to the sheet music: the right hand plays either the hi-hat (crossing the left hand which plays the snare drum) or the ride cym-
bal.
B - the opposite way: the left hand plays either the hi-hat (while the right hand plays the snare drum) or the ride cymbal, temporarily placed to
the left-hand side (above the hi-hat). The symbols forthe hands (R,L) need to be altered where necessary.
ln the chapter called Solo, the opposite way is not used.

il. tAizz
A, B - as in chapt€Í l.

E - One interestingfeature of jaz phrasing is that some notes are written in a differentway to how you actually play them. This is especially true
of quavers. Therefore, do rememberthat -in jau music - quavers are played in a triplet rhythm. Play the whole of Chapter ll in this fashion
now.

These methods oÍ practice seek to help the player develop greatest possible independence oÍ hands and Íeet, making him/her ready to play ac-
companiment, break orsolo in a precise and interestingway. ln orderto achieve this goal, it is worth noting and practisingthoroughly every single
method.

Even players of world renown have different opinions about tuning the drums, about whether to play the pedals (hi-hat, double pedal) with the
heel down or up, and about the positioning of the body. This will be different in each player since everyone has different needs. Therefore, I re-
commend that you sit naturally, avoid stooping, tune your drums to produce the sound you like, and use yourÍeet in a way you find comfortable,
And you can use either of the two ways, as necessary. When playing quick double strokes on the bass drum with the pedal, I would recommend
the heel-up method, with yourfoot slidingforward on the pedal. Similarly, there are different ways of holdingthe drumsticks. The most commonly
used grip for drumsticks is called matched grip. Using this method, you will be holding the sticks the same way in each hand, with your thumb
placed lightly alongthe stick or on top. When using an alternative method, called traditional, your right (orstronger) hand holds the stick with the
matched (or overhand)grip, while the left (orweake{ hand has a different underhand grip. This method was, and still is, used by army bands that
played when marching orstanding up. You will need this grip to play the snare drum when walking, but it is still popular even in playing drum set.
Personally, I preferthe matched grip. For more on how to hold the drumsticks, see the book "The Snare Drumming.'
Legenda / Drumset notation key

rou_lpvÝ l rov-pnevÝ z TOM-VELKY 3 MALYBUBEN
HI.TOM MIDDLE - TOM LOW. TOM SNARE

ČrNgr- cResrt HI-HAT Šr-apaNÁ 1H.u.) ČrNeI- Rtop Na srŘgo HI-}IAT
CRASH CYMBAL w/FOOT RIDE BELL

VELKY BUBEN PRAVOU NOHOU Čmplnmn ČINEI- spLesH
BASS DRUM WR.FOOT RIDE CYMBAI, SPLASH CYMBAL

HRANA oTEvŘENoU HI-HAT ZVONEC HRA O RAFEK (styl bossa nova)
Úder, kdy obrácená paličkaje špičkou položená na bláně,
OPEN HI-IiAT COWBELL blízko nífku a tlustším koncem lrrajeme o protilelrlý nifek.

CROSS STICK (used in bossa nova)
A stroke with reversed tip ofthe stick placedon the membrane
near the rim md the thick end playing on the opposite rim.

u - operovÁttÍ pŘpoeŠr-ÉgoTAKTU / REPEAT THE PREvIoUs MEASURE

% - operovÁnÍ pŘpopŠt-ÉHoovourerfi / RrPEAT THE PREvIoUs 2 MEAsUREs

BREAK - HRa; sÓt-o v unČpNÉuÚspru l pley soI-o IN PART

. PRAVARUKA/RIGHTHAND

L - I-pvÁ Rrrre / LEFT HAND

ťl" - LIGATURA @nuHÁNore sE NEHRAJE) / SLUR (DoN'T PLAY sECoND NoTE)

ť _ NECHATZNÍrllgrnrNG

>>
tD _ AKCENT - oŮnez l upaNs AN ACCENT
v
L
BEBB[n$gk
Základní děleni / Basic patterns

JJJJJr.., J J J J J J rz J J "j J J J J J :z J J, JJ,

JJJJJJ:.zJJJJ J J Tz JJ J J J J J J :z J J J J J J J'
\
JJJJJ JJJJ JJ JJJJJJ JJ. JJJJ.
11

JJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJ
í3 -
-
osminové děleni / Bth notes

10
tt
12
Breaky a předraženénoty / Breaks and anticipated beats

15
16
opakovací cvičeni / Revission exercise B

17
Cvičenína doprovodný činel |ride| + Hi-hat |šlapaná|
Exercises for accompanied cymbal {ridef + Hi-hat w/tood

JTT]fIJ] -, JTJJJTT] .... JTJIJTT] ..- J]IIfTT]

JJJJJJJJ
E

JTJ]TJT] JTT] JTT] JTT] JIJ]

JT]']JIJ] JIJ]IJT] JTT] JTT] JT]"] fTT]

fTl''l JTI] T5J]JTT] fIT] JTT] *-JTl
"rl|Tl

J-JT] TJT] JT]'] JTT] JJJJJJJJ
_E

5JT] JTT]

IJT]IÍT] JTT] J]tr'] JJJJJJJJ IÍT]*Q[n
-

JT]''] JT]'] fIJt Jlt] JTT] JTT] TJtr] *TTT]

trTT] fTT] JIJ]IÍI] fT].] JTT] JTT]JIJ]

IÍT] JTT] JTT] TJT] fl-Jl "rTTl JTT] JTT]

IJT]IÍT] JTT] fTT] JJJJJJJJ JT]''] JT]']
-

18
ll,
cvičenína otevíranou Hi-hat / Exercises on opening Hi-hat

20
Šestnáctinovédělen i / |6th notes

2t
opakovací cvičenÍ/Revission exercise D

22
23
110

113

114

118

24
25
26
27
28
opakovací cvičenÍ/Revission exercise E

29
Breaky a předraženénoty / Breaks and anticipated beats

12.BREax

30
31
l2.nnnar

l2.nnnar

32
opakovací cvičeni / Revission exercise F

33
Cvičenína činel {ride| / Exercises for cymbal |ride|

182
ffJ] IIÍ] ..-J] Jl fi Jl =fi J! r] fi

í83
Jttrt fifi J] J]J]r] J-l ff, Jl J-l

'184
trt 5t ff, Jf, J] J- ff, Jf, Jt J- trl Jf,

Jl*! Jl fi Jl J-l trl fl
í85

J-] J] Jl J- J-l fl J] J-]

187
Jl Jl trl J-l J.]J]fi Jtr *-* u-r, u-u ,,-r,

í88
J] Jtr J'] J] J-l Jl r] J] JaJ! fi trl

í89
Jf, J] J- tr] J]tr] J-] r] J] J-] J] J-]

J]J]fiJ] fi JIJ-lJl
í90

191
J]JAJ] J] ".1
fi J-l Jl J-]fi

34
Breaky a předraženénoty / Breaks and anticipated beats

í93

195

J-TJ]TTJ:] JIJ] tr]
197

198
JIf]ffJ] J]J]'

199
fi Jl Jf, r-l t'fJ

200
J-IJ- J-J-J-] Ir.n
)4 )4

201

35
J J JJJJJJ
- J] J]J]
203

J] J] J] J] J] J] J]

J-] J] J] J] Jt Jtfl

ft Jrfl Jl ft Jt fl

Jlftr JlJl fiJ]J]
207

J]J.] J]J] J] J] J]

J]J] J] J] J]J] J]
210

36
opaltovacÍ cvičení/Revission exercise G

rrnSIJ- IIJIrrTt IIr-] J-IÍl

rrT-l J-l BREAK IIn J-l

37
Trioly / Triplets

213

3
3
3 3

LBJ
3

St r_sl

38
222
3)
3

3 ---J
3-)
3 3

!J L-3J LBJ 3-J
L-J-J '3' .
3J
3 33 3 3 3

t-,1 e
L.gJ L-S-J 3,) L-3---t

3J L-3-J 3-J L-3-J L-JJ LsJ
3

o llEl
"l3l L-3 t

3

LJJ L-BJ 3 ,3,l-J Ls-J
3-)
3 3 33 3 3

3 L3J LJJ L-BJ
33 3 3

230
loll
"'B' LJJ LgJ
33

L- o ----l 7
"'B'

39
opakovací cvičení/Revission exercise H

loll
-'.3 1

3 r l 3 r' 3 r, 3 ,

J{ L-3--r |-s)

lB' llell-
L-gt"'J'
3 333

3 rr 3 r' 3 " 3 '
'3' lJl '3' t 3--)
3333 3 3 3 3

t g-J' B '

'3"3"3"3'

llorl-J
3-) " ,3,

('s.-j (s{ (,s__, Ls=!

lJl

40
Cvičenína činel {ride| / Exercises for cymbal |ride|

JT]JT]JT]JT] JI]fT]J]]Jr] JT]JI]JJ]JT]

JI]JI]JT]*TT] JJ]JT]fT]JT] fT]JT]fT]JT]

JT] JI]JT]JT] fI]JT]JT] JT] JT]JI] JT]*T]]
3
3 3 3 3
3 3 33 3 3
JT]JT]JT]JT] JT]JT]JI]JT] JT]JT]fT]JT]
LJJ
33
3333 3
JT]JI]JT]JT] fT]fI]JI]JT] JT]JT]JT]*TT]
L3J LJJ
3 3 3
3 333 33 3 3333
JT]JT]JI]JT] JT]JT]JT]JT] JI]JI]JI]JT]
237

L-BJ LBJ
3 3)
33 333 3 3
JI]JT]JT]JT] JI]JT]JI]JT] JT]JT]JT]*Til
3-J LJJ L3J
L-3-J LBJ
3
3 3 33 3 3 33
JT]fT]fI]JT] JT]JT]JT]JT] fI]JT]JI]JT]

JI]JT]J]]JT] JT]JI]JT]JT] JI]JI]JI],f]]
LgJ
3 3-J B 3
333 333 33 3
JJ]JI]JT]JT] JI]J]]JT]JT] JT]fT]JI]JT]
241

41
Brealry a předraženénoty / Breaks and anticipated beats

Ir"l--']
3 3
;.JT]JI]JT] -Ť1 lz.
|

.>4**>é>é>4 p
242

HI.HAT
3

243
I q l ' 7
3 "1.3 1

. 33 33
JTJJI]JJ]JT]

'3' 'g---J 3
33
Y" JTJJJ]JI]JT]
246

LJJ L-J-J
3-)
3 33 3

247
r'otltSt L-3-r -5
3---L"lBl
3333
JTJJJ]JTJJI]
It. lz.
Y"
248

249
,3,3
3333
:.. JTJJT]JT]f]]
r L-o-J
I

x^L
251

' 3 'r-i---rL's.-.. LJJ B

42
opakovací cvičení/Revission exercise cH

A^PL

t s--)
3 st?l
3 3
LLPL..r^L

'B'
3

ll2lllol
13'-13'o
t s-) Tltq-)
,3,o
'3'
3333 3 3 33 3333

Ls) Ls) Ls) Ls)
IJlIi]IÍlIÍ] IJ]IJ]IfiIÍl
3 3 3
P L
(b=-' 3 lg'
33 33
IJ] IJl IÍ] IJ] IJ] IJ] Ií] IJ! IJ] IJ] IÍl IJ]
13l 13' L-o--J
d l-
r_3_-J

IÍ] IJ] IJ] IJ] IÍ] IJl IÍ] IÍ]
3 3

('s..-,
-'s-
3
-sa
3333 33 33

.---3--., Ls) -al ('e.--., ('s--. .---'3---t
('s-, ,-!t---.,

I o I I l- LB-J s L_3 r L.l_-
"lB'B '3'

43
Sólal Solos

LP

LPP

LPLPP LPP

LPP LPL

44
2
PLPLPLPL

LPLPLPL

PI,

45
LPL

LPLP

LPL

46
J=160
LPL

PLP

PL

PLP

47
5

LP

PP

48
6
J=150

43
.l= 130
pL

3

PLPLPL L

3

LP L LpI,PL

3

L

3

!p ! p LP.L

P LP LP L

50
Základni děleni / Basic patterns
tr
r3--t
J1 =)z)

J J-f,J J J J-J J J JAJ J

J J-J J J JAJ J J J-J J

J JAJ J J JJ

J J-J J J *T-J J

J JAJ J J *T-J J

J JAJ J J JAJ J J fAJ J

J J-]J J J J']J J J JIJ J

J fAJ J J J-J J J J]J J

J J-J J J J-J J J JIJ J

52
J J fiJ J J J-J

JJJfi JJJJ-] JJJJ-]

J J-] J J-] J J-]J Jtr Jr JJJ
l-l r
JJ
-

JIJ J J- J]J J J-] f-]J J fi

J J rrrtr J J TTTI J J IJ-T']

TIr] TJ-Jtr
Cvičenína Hi-h at / Exercises for Hi-hat

54
l^ Í-3_--_-r

55
f-]J J J J-J J J-] J J J-J

J J-J J f-J J-]J J-]J J-]J

J-J J-]J 'J-IT-J J J-]J !^

r]-T'tr J J

J J-J J J J *T- J J J

J J-J J-J J_] J J J-J
Akcenty a ligatury / Accents and slurs
f-] J J J- ...,J-J J J J

^l
J* *
I *
I *
I I l^
)é )é

;) J-] J Jl^ "-l-J J J1 JJ
>
J J

J J\J JJ J\..^J-lJ J fr^

J J- ,l\ J J ,..^J-l J J-l *l-J^.., J J

J1 JJ r
:>
i-l^r
)é)a*jé)a r

J "-tr-rl

57
J fl-J
>>

ll^ll
)é )é )4 )é
ll^ll
*)é)é*

I t-]
)> :>

)4tt^t)a )4 ^l
J* *)a)4 ^

J J JJ J J\J J\J J J JJ

JJ J\J

7n J J J-^ aftr J J fl^ J:f]J fi

JJ

J J- J\J ,n J J J-l^
>
J-]J J

J\j Jf! J fi JJ JJ Jtr J JJ

z'fr J J 'l-J=..' J J JJtr ftr J JJ JJtr

58
J fiJ\J J

J\J J\fi J

.J-l fi J J-l-- Jtr Jl-J-l-J

.flJaJ Jl-.,JJ 'b-J-l ^IlJ J\J $
$J J fi >
f.]^.-- J Jtr^J J Jtr J!-l

JJ JJ JJ J!^
>
^tl llll^l
)4 .>4 )4 l4 )4 )4 \J*
'|J
>

)é )a )a )< )+
^l I I I
rI i-i
_)é )é
I l^
\-/
r

)a
I ttt^l)é )a
r


I

)é ^ttl
/* )4 )4 )4 )4 i
-

59
J Jtr_,J J ,t\J J\,,.7J:JfiJ ,J-J_
^nJ
r] J? J\J J J Jtr Jtr "-] 5tJ J-] J

fiJ

JJ JJJ J J\j

rf, J\J

JJ J\J

JJ JJ J

JAJJ J J Jfi

60
Cvičenína Hi-h at / Exercises for Hi-hat

61
62
opakovacÍ cvičeni / Revission exercise B

J J J-J fi Il.-fi J J J-l J\J J

r]J-J J J J-] JJ J J J J

J J! J J.-^']..J JI

l-rt )é )é
)é ra

,f.-^']--t J J-JJ J

63
Breaky a předraženénoty / Breaks and anticipated beats

Jf-] J J Break

Break

ftrJ

J-J

JIJ --]
)4 cl- -- P r. P r r- Break

í03
JJJ
- JJ fi J ,J-lJ{r Break
I

104

64
J]J ^^l r-
Ir.

105

lz.Break
I
I

107
fiJ ftJ

111
J JtrJ J JI r:

13'
B."ur
I

113

lz.Break
!
I
opakovací cvičení/Revission exercise c

J JtrJ
Bsgsg

^J fiJ JI J J-]J fi J fiJ J-l

J JlJ

JJJ
- J J JtrJ ll^)é
-)é
-

J fAJ rJJ J-]
Sólal Solos

LPL LPL LPL

67
LPL PLP

68
lll,
Tffi#
Bossa nova I. Bossa nova II.

Rock'n'Roll

Beguine I. Rumba I.

Rumba II. Rumba III.

Tarantella I.

Qharleston,,

Polka

Paso doble

70
Slow rock I.
3

Cha-Cha I. Cha-Cha II.

Samba II.

Mambo I. Mambo II.

Swing I.
o Sw ing II.
J

'g'
Swing III. Boogie-woogieS

5;-
3 3 3 3
JtJ

Calypso I.

Merengue I.

7L