UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Fakulti Pendidikan & Pembangunan
Manusia
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

UNIT BUKU TEKS:
ANALISIS & PENILAIAN
9

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
KUMPULAN :
PENSYARAH :
Tarikh Serahan :

KPF4023 Siri Pembelajaran Aktif
Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah

Semester 2 Sesi 2016/2017

0
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Sinopsis

Buku teks merupakan sumber terpenting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di mana guru mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran yang
berkesan bagi mencapai objektif pembelajaran di dalam bilik darjah.
Buku teks yang berkualiti akan menghasilkan informasi yang berkesan kepada
murid-murid.
Selaras dengan itu, dalam penghasilan buku teks yang berkualiti beberapa
pandangan dan respon daripada guru-guru diperlukan bagi mengenal pasti
keseluruhan isi kandungan buku teks mencapai objektif pengajaran dan
pembelajaran.
Dalam bab ini, kita akan mempelajari bahawa terdapat empat komponen utama untuk
menganalisis dan membuat penilaian buku teks. Komponen tersebut adalah isi kandungan,
kesesuaian bahasa, paparan dan grafik. Kita juga dapat menilai buku teks yang digunakan
dalam pengajaran di akhir bab ini.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
Hasil Pembelajaran

Selepas melengkapkan aktiviti ini, anda dapat:

i. Menerangkan komponen analisis & penilaian buku teks
ii. Menganalisis komponen kesesuaian bahasa buku teks.
iii. Menganalisis komponen isi kandungan buku teks
iv. Menganalisis komponen paparan/ penyajian isi kandungan buku teks.
v. Menganalisis komponen grafik buku teks.
vi. Menilai buku teks yang digunakan dalam pengajaran.

1
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Kandungan Halaman

9.1 Pemetaan ringkasan kandungan. 2

9.2 Komponen analisis & penilaian buku teks. 3

9.3 Analisis buku teks: komponen isi kandungan. 4

9.4 Analisis buku teks: komponen kesesuaian bahasa. 5

9.5 Analisis buku teks: komponen paparan/ penyajian 6

9.6 Analisis buku teks: komponen grafik 7

9.7 Analisis dan penilaian buku teks: kajian 8

9.1 Pemetaan Ringkasan Kandungan

Isi

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
kandungan

Kesesuaian
bahasa paparan
komponen
Analisis &
penilaian
Buku teks

kajian grafik

2. Komponen Analisis & Penilaian Buku Teks

2
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Komponen Keterangan Contoh
- Keluasan kosa

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
Pengetahuan isi kandungan orientasi kata mengikut
pengajaran terhadap mata pelajaran tertentu. Isi tahap
i. kandungan sukatan pelajaran yang digubal pengetahuan
Isi murid.
bersesuaian dengan Dokumen Standard - Ketepatan,
Kandungan
Kurikulum Pentaksiran (DSKP). Aspek yang contoh Bahasa
dilihat: Kesesuaian kandungan, Ketepatan, Inggeris
contoh dan ilmu terkini, berkeupayaan mendorong (ejaan-British)
murid berusaha dan berdaya saing.

Perkembangan
ii. Komponen kesesuaian bahasa mesti sesuai murid
Bahasa
dengan perkembangan murid, tatabahasa, - Intelektual
komunikatif sesuai memberi kefahaman mengikut - emosi
tahap murid.

iii. Paparan mempunyai teknik tertentu, berurutan, -kata kunci
berupaya memotivasikan murid dan koheren iaitu -rujukan
Paparan bertautan antara bab.

Grafik menarik
iv.
Grafik yang digunakan menarik, bermakna, -ilustrasi
bersesuaian, bervariasi, berupaya mendorong emosi -warna
Grafik
dan minda murid -letakan

9.3 Analisis Buku Teks: Komponen Isi Kandungan

3
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Komponen Aspek Penerangan Contoh
Keluasan isi kandungan adalah berdasarkan sukatan Isi kandungan buku
i. pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian teks Pendidikan Islam
Kesesuaian Pelajaran Malaysia.. Tingkatan 1
a) Keluasan
kandungan berdasarkan KSSM
yang telah ditetapkan.

Kandungan buku mampu memberikan kefahaman Dalam buku teks
kepada pelajar. dinyatakan asas- asas
kepada setiap tajuk
b) Kedalaman sebelum masuk
dengan lebih
mendalam.

Pengertian am atau idea tentang sesuatu topik konsep, definisi dan
fakta yang digunakan
a) Konsep & dalam buku teks
definisi bertepatan dengan isi
kandungan.

Maklumat tentang topik yang diajar. Dalam buku teks
ii. ditambah dengan
Ketepatan contoh dan fakta yang
b) Data & fakta berkaitan. Contoh
Solat mesti mengikut

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
Rukun Solat.

Memudahkan pelajar memahami pelajaran Subjek Pendidikan
berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. Islam menceritakan
tentang kisah Nabi
c) Contoh & kes
untuk mengajar nilai-
nilai murni.

Grafik (berasal dari perkataan Greek merupakan
persembahan visual yang ditunjukkan pada Contoh grafik
permukaan seperti dinding, kanvas, skrin komputer, ialah gambar
kertas, papan untuk tujuan jenama, pemberitahuan, foto, lukisan, seni
ilustrasi atau hiburan. tanpa
ton, graf, tipografi,
d) Gambar, nombor, simbol,
rekabentuk geometri,
ilustrasi, grafik peta, lukisan
kejuruteraan atau
imej. Grafik selalunya
menggabungkan
teks, ilustrasi dan
warna.

Istilah ialah kata atau gabungan kata dengan cermat Ulat buku bermaksud
e) Istilah mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan suka membaca
atau sifat khas dalam tertentu.

4
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang Gambar pasport
diwakilinya. Dapat pula dikatakan, tanda yang Contoh:Kad
memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang dimaksudkan. pengenalan.
f) Simbol & ikon
Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, Simbol bintang
peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama.

Rujukan merupakan satu hubungan di antara objek- Dalam buku teks
g) Rujukan objek dalam mana satu objek dirangka dengan menyatakan rujukan
mengaitkan dengan objek yang lain. Hubungan di halaman belakang
berkenaan seperti ini mungkin wujud dalam pelbagai buku.
domain, termasuklah logik, sains komputer, masa,
sastera dan biasiswa.

Tahap perkembangan ilmu manusia melalui zaman Zaman Moden
a) Perkembanga berzaman.
n ilmu
iii.
Terkini Isu-isu yang terdapat di dalam buku teks mestilah Subjek sains
b) Contoh & kes dengan contoh dan kes yang sesuai dan terkini menggunakan contoh
kes dadah
Maklumat atau paparan yg terdiri drpd lukisan, Dalam buku teks
c) Gambar, gambar rajah, simbol, dll utk menyatakan atau pendidikan Islam ada
ilustrasi, grafik menyampaikan sesuatu idea gambar cara
berwuduk

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
Sesuatu yang mendorong pelajar untuk mengetahui Ruangan cetusan
lebih lanjut tentang sesuatu perkara. minda dalam
a) Ingin tahu
sesetengah halaman
buku teks
Sesuatu yang mendorong pelajar membina idea baru Aktiviti berkumpulan
iv. dan individu dapat
Keupayaan merangsang pelajar
b) Mencari
mendorong berfikir secara luas
maklumat dan berusaha
mengumpul dan
memproses maklumat
Mendorong pelajar untuk bekerja dgn bersungguh- Dalam buku teks
sungguh, berikhtiar dengan sedaya upaya dan Pendidikan Islam
mencapai kemajuan menggalakkan pelajar
c) Berusaha
menuntut ilmu dan
akan dibalas dengan
mendapat pahala.
Mendorong pelajar untuk mempunyai kemampuan utk Dalam buku teks
bersaing Pendidikan Islam
d) Berdaya saing
menggalakkan umat
Islam untuk berjaya.
Mendorong pelajar untuk menjadi lebih peka dan Dalam buku teks
prihatin Pendidikan Islam
e) Sensitiviti
menggalakkan untuk
ziarah menziarahi.
9.4 Analisis Buku Teks: Komponen Kesesuaian Bahasa

Komponen Aspek Penerangan

5
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Depdikbud (1998:19-20) menjelaskan tentang bahasa yang baik dan benar,
sebagai berikut.
i.
a) Ketepatan
Logik Orang yang mahir menggunakan bahasanya sehingga maksud hati nya
struktur
mencapai sasarannya, apa pun jenisnya itu, dianggap berbahasa dengan
efektif. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan
penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik
atau tepat.
.
b) Ayat Ayat yang digunakan sederhana dan boleh diterima secara langsung oleh
berkesan pelajar

c) Kebakuan Menurut Tarigan (1986:137) ”secara umum, bahasa buku teks harus baku,
istilah dalam bahasa Malaysia dengan baik dan benar, bersih dari unsur asing yang
tidak perlu. Bahasa buku harus bebas dari kalimat yang berbelit-belit dengan
pilihan kata yang tepat, menggunakan gaya bahasa baku (gaya sekolah),
penggunaan tanda baca yang relatif baik, sehingga pelajar lebih mudah
untuk memahami buku teks yang sedang dipelajari (lebih komunikatif)”
a) Motivasi Buku teks yang baik mengunakan bahasa yang dapat meberi motivasi
kepada pelajar, bahasa yang digunakan membangkitkan rasa tenag ketika
ii. peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku
Interaktif tersebut secara tuntas.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
b) Pemikiran Buku teks juga harus mendorong pelajar untuk berfikir kritis, bahasa yang
kritis digunakan mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu
hal lebih jauh, dan mencari jawabnya secara sendiri dari buku teks atau
sumber informasi lain.
a) Intelektual Buku teks harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta
didik, Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep harus
iv. sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik.
Perkembanga
n
b) Emosi Kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional peserta didik juga
Pelajar
merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam buku teks, bahasa yang
digunakan sesuai dengan tingkat kematangan emosional peserta didik.

a) Tata Dalam penulisan Buku teks haruslah memperhatikan tata bahasa Malaysia
bahasa yang baik dan benar.
v.
Kaedah
bahasa
b) Ejaan Penulisan buku teks juga mestilah sesuai dengan ejaan yang dinyatakan
dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka.

a) Kefahaman Menuhi kelayakan iaitu yang menggunakan bahasa yang komunikatif,
sehingga mudah untuk difahami oleh pelajar. Pesan atau informasi
vi. disampaikan dengan bahasa yang menarik dan sering digunakan dalam
Komunikatif komunikasi.

6
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

b) Interaktif Penyajian dalam sebuah buku teks harus bersifat interaktif dan partisipatif
iaitu ada bahgian yang mengajak pembaca untuk menyertai, misalnya
dengan mengajak pembaca mencuba latihan dengan membuat suatu teks
pidato. Penyajian dalam sebuah buku teks juga berkaitan dengan metode
dan pendekatan penyajian yang biasanya diarahkan ke metode
inkuiri/eksperimen, dan pada akhir setiap bab minimum memuat
materi/latihan yang dapat diaplikasikan oleh peserta didik.
a) Konsistensi Istilah dan ikon haruslah konsisten dan sistematik dalam setiap bab, iaitu
harus memiliki pendahuluan, isi kandungan dan penutup.
vii.
Istilah & ikon
b) Kefahaman Istilah dalam buku teks mestilah yang mudah difahami oleh pelajar dan ikon
yang digunakan perlu sesuai dengan tahap pemikiran pelajar.

9.5 Analisis Buku Teks: Komponen Paparan/ Penyajian
Komponen Aspek Penerangan Contoh
i. a) Konsistensi Setiap bahagian dipaparkan secara konsistensi dan Isi Kandungan
Teknik paparan menggunakan sistem pernomboran yang sistematik.
paparan Setiap tajuk besar menjadi pendahuluan dan akan diikuti
oleh beberapa sub tajuk kecil yang memaparkan isi
berdasarkan kandungan bab.Seterusnya diikuti oleh
rumusan dan latihan sebagai penutup.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
b) Urutan konsep Setiap permulaan bab dimulakan dengan definisi dan Sains Tahun 2:
penjelasan bagi setiap penggunaan istilah dan Bab 1 Manusia
kemudiannya diikuti dengan nota dan diselang sekikan
1.1 Memahami
dengan aktiviti kumpulan. Seterusnya bahagian rumusan
manusia
dan latihan pengukuhan untuk bab tersebut.
mempunyai
keperluan
asas untuk
hidup
1.2 Menghargai
tentang
keperluan
asas yang
ada
ii. a) Memotivasikan Motivasi adalah penggerak yang akan membantu pelajar Penggunaan
Sokongan pelajar dalam membaca buku teks iaitu meningkatkan minat gambar yang
paparan mereka untuk belajar menarik

b) Ringkasan Ini memudahkan pelajar mengetahui apa yang akan Tajuk, hasil
awal dipelajari atau apa yang perlu diketahui melalui pembelajaran,
pembacaan dan pembelajaran dari bab tersebut. Di motif
samping itu penulis juga meletakkan ilustrasi gambar pembelajaran
yang berkaitan dengan bab dan ini membantu dan rajah peta
memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pelajar minda yang
sebelum memulakan pembelajaran. menerangkan
bab tersebut.

7
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

c) Penilaian/ujian Pada akhir setiap sub topik disediakan aktiviti kelas dan Latihan
kumpulan berbentuk perbincangan ataupun soalan Pengukuhan
berkaitan. Bagi setiap akhir setiap bab pula di sediakan
soalan berbentuk objektif, esei dan kajian kes sebagai
aktiviti pengukuhan pelajar .
d) Kata kunci Perkataan atau rangkai kata yang terpenting dalam Di awal Bab ada
sesuatu bab. disediakan
ruang Kata
Kunci

e) Glosari Pelajar dapat membuat rujukan bagi Istialah yang Bahagian
digunakan dalam buku ini belakang buku
ada Glosari

f) Indeks Ini memudahkan pengguna buku ini mencari kedudukan Ruangan Indeks
dan makna sesuatu istilah atau perkataan berkaitan teks dan Glosari
dan ditulis mengikut turutan alphabet (rujuk m/s
226,227,228 &
232).
g) Rujukan Bahan rujukan yang digunakan oleh penulis buku teks Lampiran
untuk menghasilkan buku teks. bahagian
senarai rujukan.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
iii. a) Interaktif Melalui sesi perbincangan berdasarkan pelbagai bentuk Kerja kumpulan
Penglibatan latihan seperti kerja kumpulan dan forum yang dan forum
pelajar disarankan dalam buku ini dapat mewujudkan
komunikasi yang interaktif dari pelbagai hala. Aktiviti ini
akan merangsang pelajar berfikir, bekerjasama untuk
berkongsi maklumat dan pengetahuan.
b) Berpusat Sebahagian kandungan buku teks perlu berpusatkan Bentuk latihan
pelajar pelajar iaitu dimana penglibatan pelajar diperlukan. ialah
perbincangan
dalam kumpulan

iv. Pertautan bab Koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan Sains Tahun 2:
Koheren gagasan, fakta dan idea menjadi suatu untaian yang Bab 1 Manusia
logik sehingga kita mudah memahami isi yang
1.1 Memahami
dikandungnya
manusia
mempunyai
keperluan asas
untuk hidup

8
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

9.6 Analisis Buku Teks: Komponen Grafik
Komponen Aspek Penerangan Contoh
a) Dimensi Dimensi vertikal pula ialah berkaitan kandungan
menegak penyusunan olahan bahan mengajar kurikulum
i. berdasarkan tingkat kesukaran. Bahan Tahun 1 mesti
Penyusunan tersebut disusun mulai dari yang mudah, lebih mudah
kemudian kepada yang lebih sukar. Juga daripada
dikenali sebagai susunan atas bawah. kandungan
kurikulum
Tahun 2 dan
3.
b) Dimensi Dimensi mendatar juga dikenali sebagai Fizik+ Kimia +
mendatar horizontal ialah berkenaan dengan Biologi =
penyusunan skop isi kurikulum, imbangan Sains
dan integrasi. Susunan skop ini di
integrasikan dengan proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP). Juga dikenali sebagai
susunan sebelah menyebelah.
a) Ilustrasi Illustrasi ialah apa-apa bahan visual seperti Penggunaan
lukisan, catan, foto dan apa jua hasil seni gambar untuk
yang menekankan sesuatu subjek.Tujuan menjelaskan
ii. Illutrasi adalah untuk menerangkan atau perkataan
Menarik menghiasi bahan teks dengan cara yang jarang

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
menyediakan gambaran visual. dijumpai
seperti
protozoa
jenis
Pseudomona
s
b) Warna Warna dapat mengubah citarasa, memberi Penggunaan
inspirasi, mempengaruhi cara pandang kita, warna untuk
akan ruang , menutupi keketidaksempurnaan menunjukkan
dan mewujudkan suasana atau kenyamanan ciri kloroplas
yang unik untuk semua orang. yang
berwarna
hijau.
c) Letakan Kedudukan yang sesuai bagi setiap isi Penyusunan
kandungan yang betul
bagi setiap
bab

a) Manfaat Berguna kepada pelajar dan guru dalam Setiap
iii. pembelajaran dan membantu memahami ilustrasi yang
Bermakna kurikulum yang ingin disampaikan diletakkan
memberi
maklumat
baru kepada
pelajar

9
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

b) Hasil Efisien dalam membantu guru sebagai alat Setiap
bantu didik dan kepada pelajar sebagai ilustrasi dan
sumber ilmu pengetahuan yang tersusun teks
mengikut kurikulum terkini. membantu
pelajar untuk
lebih faham
isi
kandungan
a) Mental Isi kandungan yang ingin disampaikan seiring Kandungan
dengan tahap perkembangan pemikiran kurikulum
iv. pelajar Sains Tahun
Kesesuaian 1 hanya
tentang
tumbuhan
dan nama
setiap
bahagian
manakala
Tahun 2
tentang
fungsi setiap
bahagian itu.
b) Umur/ Isi kandungan sesuai dengan tahap umur dan Matap
fizikal fizikal pelajar

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah
a) Jenis Merujuk kepada pelbagai lukisan, ilustrasi, Jadual
grafik fotograf, rajah, carta, kartun dan sebagainya. berkala dalam
v. kimia
Variasi

b) Teknik Melibatkan penggabungan teks, warna dan Jadual
grafik ilustrasi. berkala yang
menggunaka
n pelbagai
warna
mengikut
umpulan
berbeza.
a) Minda Galakan terhadap pemikiran iaitu Soalan KBAT
menggalakkan pelajar berfikir
vi.
Rangsangan

b) Emosi Galakan dari segi emosi sama ada pelajar Nilai dalam
akan berasa sedih, gembira, takut, letih dan pengajaran
sebagainya.

10
UNIT 9 Buku Teks: Analisis dan Penilaian

Latihan Esei

1. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda, analisiskan
kesesuaian komponen bahasa yang terkandung di dalamnya.

2. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda, analisiskan
kesesuaian komponen isi kandungannya.

3. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda, analisiskan
kesesuaian komponen paparan/ penyajian isi kandungannya.

4. Merujuk buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda, analisiskan
kesesuaian komponen grafik yang terdapat di dalamnya.

5. Berdasarkan borang penilaian buku teks, buatkan satu penilaian terhadap buku teks yang
digunakan dalam mata pelajaran opsyen anda.

KPF4023 Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah

11