BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558

ข่าวสารออนไลน์รายปักษ์เพื่อการติดตามข้อมูลด้านไบโอพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ

Highlights ในฉบับ
"สารเคลือบฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้สาหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร"
"ปัจจัยส่งผลต่อต้นทุนเคมีชีวภาพจากเซลลูโลส"
"อุตฯ ดันไบโอพลาสติกเต็มตัว"
"Emery Oleochemicals สร้างโรงงาน Polyol ชีวภาพที่รีไซเคิลได้"
"Metabolix เพิ่มกาลังการผลิตและเพิ่มหน่วยเสริมการผลิต a-PHA"
"BASF เสนอใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ฟาสฟู้ด"
ข่าวประชาสัมพันธ์
“สารผสมเพื่อทาให้พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ OXO Biodegradable”

"กล่องนมชีวภาพ 100% วางจาหน่ายแล้วใน Finland"
บริษัทผลิตภัณฑ์นม สัญชาติ Finland ที่มีชื่อว่า Valio เป็นบริษัทแรกของโลกที่ได้ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ประเภทกล่องในการบรรจุนมวัว ที่ทาจากวัสดุชีวภาพ 100% โดยได้เริ่มจาหน่ายเรียบร้อยแล้ว
ใน Finland โดยกล่องดังกล่าวมีชื่อว่า Tetra Rex ซึ่งวัสดุในการผลิตคือกระดาษแข็งและวัสดุ
จากชีวมวลผสมแล้วใช้ LDPE เคลือบผิวเป็นฟิล์มบางทับอีกที สาหรับคอฝาปิดและฝาปิดเป็น
วัสดุ HDPE ที่ผลิตจากอ้อย
โดยทาง Valio ได้ทดลองใช้กล่องบรรจุชีวภาพกับผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนย ที่มีชื่อว่า Valio
Eila ซึ่งจะทดลองใช้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมจากนั้นจะทาการวิเคราะห์ผลตอบรับ ก่อนที่จะ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้วยกล่องดังกล่าว

http://plastic.oie.go.th อ้างอิงจาก: Bioplastics Magazine หน้า 1

oie.4 พันล้านตัน และขยะจากชุมชนอีกกว่า 1.Tec ระหว่าง Green Week ใน Berlin (16-23 มกราคม) "ปัจจัยส่งผลต่อต้นทุนเคมีชีวภาพจากเซลลูโลส" ปัจจุบันเคมีชีวภาพทีผ่ ลิตได้จากพืชอาหารกาลังได้รับแรงกดดันจากภาครัฐและปัจจัยทาง เศรษฐกิจให้เปลี่ยนไปผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหารแทน จากปริมาณของชีวมวลที่เป็นเซลลูโลส ซึ่งมีกว่า 2.th อ้างอิงจาก: Bioplastics Magazine หน้า 2 . BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 "สารเคลือบฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้สาหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร" แม้ว่าพลาสติกชีวภาพจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่กม็ ีข้อจากัดด้านคุณสมบัติตา่ งๆ เช่น การสามารถในการเก็บรักษากลิ่น การป้องกันการแพร่ของออกซิเจน ซึ่งจะทาให้เกิดการ ปนเปื้อนและทาให้อาหารเสียเร็ว ด้วยเหตุนเี้ องทางกลุ่มนักวิจัยที่ทาวิจัยร่วมกับ EU Project ที่มีชื่อว่า DibbioPack หรือมีชื่อเต็ม ว่า Development of Injection and blow extrusion molded BIOdegradable and multifunctional PACKages by nanotechnology ได้ทาการวิจัยเพื่อที่จะเอาชนะข้อจากัด ดังกล่าว โดยได้พัฒนา ORMOCER ซึ่งเป็นไฮบริดพอลิเมอร์ที่สามารถฝังกลบได้และย่อยสลาย เองได้ ซึ่งเหมาะที่จะนาไปใช้ผลิตเป็น กล่องบรรจุในครัวเรือน ฟิล์มสาหรับหีบห่อและยัง สามารถนาไปใช้งานอื่นๆ ได้อีกมาก นักวิจัยจะนา ORMOCER ไปแสดงในงาน Fachschau Nature.2 พันล้านตันนั้น Lux Research ที่ปรึกษาด้านการตลาดใน Boston ได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่า ปริมาณชีวมวลดังกล่าวจะมีมากมายแต่การนาไปผลิตเป็นเคมีชีวภาพนั้นก็ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน หลักๆ แล้วมี 2 ปัจจัยคือ ต้นทุนราคาของชีวมวล และ ปริมาณทีม่ ี อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะโยงไปถึงค่าขนส่งไปยังโรงงานผลิต สาหรับรายงานของ Lux Research มี ชื่อว่า “Quantifying Cost and Availability of Cellulosic Feedstocks for Biofuels and Biochemicals” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://luxresearchchine.com http://plastic.go.

เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อานวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันพลาสติกและสานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม(สศอ.oie.ได้ไม่ เกินกลางปีนี้ ยันทุนสหรัฐฯมาแน่ หากมาตรการส่งเสริมชัดเจน ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ดร. จากัด(มหาชน) ร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล จากญี่ปุ่น ลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ ประเภทพีบีเอส ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว และถือเป็นโครงการนาร่องที่เกิดขึ้นในไทย โดย ที่ผ่านมาทางภาครัฐก็ได้ออกมาตรการสนับสนุนไปแล้วแล้ว อย่างเช่น การให้ผู้ประกอบการ ภายในประเทศสามารถซื้อวัตถุดิบน้าตาลได้ในราคาส่งออก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตจากราคา น้ามันในประเทศทีม่ ีราคาสูงกว่าได้รวมถึงทางสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.เกรียงศักดิ์" ยัน ปลาย เดือนมกราคมนี้ เตรียมเชิญทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหารือให้ได้ข้อสรุป ก่อนชงครม.เร่ง จัดทาแผนและมาตรการส่งเสริม หวังให้สาเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ "ดร.เกรียงศักดิ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จะยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึน้ แต่ก็มีทางบริษัท ปตท. 2558 หน้า 3 .) ไปเร่งจัดทาแผนและมาตรการพัฒนาพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติก ครบวงจร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตพลาสติกเกิดขึ้นในประเทศไทย และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะผลักดัน ให้ไบโอพลาสติกเป็นโปรดักต์แชมป์เปียนตัวใหม่ของไทยในอนาคตหรือการผลักดันให้ไทยเป็น ศูนย์กลางผลิตไบโอพลาสติกในภูมิภาคนี้ให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้เพราะไทยเป็นแหล่งผลิต วัตถุดิบที่สาคัญของโลกอย่างอ้อยและน้าตาล มันสาปะหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้มีการลงทุนและส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง กลไกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยบูรณาการทางานร่วมกันกับภาคเอกชน และมอบหมายกระทรวงการคลังไปจัดทาข้อเสนอมาตรการการคลัง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพที่เหมาะสม แต่การดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า และยังไม่มีแผน ชัดเจนในการส่งเสริมออกมา เพราะหากไม่เร่งดาเนินการก็เกรงว่านักลงทุนที่มีความสนใจจะเข้า มาตั้งโรงงาน อาจจะหันไปลงทุนประเทศอื่นอย่างมาเลเซียที่มมี าตรการส่งเสริมชัดเจนออก มาแล้ว สาหรับการจัดทาแผนดังกล่าวนี้ ทางสถาบันพลาสติกและสศอ.มีความเห็นตรงกันว่า จะต้องให้ ทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าหรือในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยในช่วง ปลายเดือนมกราคมนี้ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหารือในการ จัดทาแผนดังกล่าว ว่าภาครัฐจะสามารถให้การส่งเสริมในรูปแบบมาตรการสนับสนุนใดได้บ้าง รวมทั้งภาคเอกชนในห่วงโซ่มีข้อกังวลหรือต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในส่วนไหน และจะ รวบรวมความคิดเห็น มาตรการส่งเสริม นามาจัดทาแผนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมพิจารณาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ก่อนที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ต่อไป คาดไม่เกินกลางปีนี้ "การจัดทาแผนจะต้องดูว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต้นน้าอย่างภาคการเกษตร ผู้ผลิตวัตถุดิบจะได้ประโยชน์จากการส่งเสริมอย่างไร เพื่อส่วนหนึ่งจะได้ไปวางแผนการ เพาะปลูก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริโภค และเมื่อมีการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ ผู้ประกอบการพลาสติกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 3 พันบริษัท ก็สามารถนาไปสร้างคอมพาวด์ ขึ้น รูปผลิตภัณฑ์ และส่งขายในประเทศหรือส่งออกได้"ดร.ศ.th อ้างอิงจาก: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3.) ได้มีการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายมารองรับแล้วขณะที่สถาบันฯเองได้มีการจัด ฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี เพื่อ รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้มากขึ้น ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยเหลือในการจัดหาเงินกู้ ดอกเบี้ยต่าให้นั้น เข้าใจว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากการตั้งโรงงานต้องใช้เงินลงทุน ค่อนข้างสูง และตลาดยังไม่มีความต้องการมากเท่าที่ควร ผู้ประกอบการจึงอยากให้ภาครัฐเข้า มาสนับสนุนตรงจุดนี้ อย่างไรก็ตาม หากมาตรการสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ เกิดขึ้นได้ จะส่งผลให้มีนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความมั่นคงด้าน วัตถุดิบโดยเฉพาะบริษัท เนเจอร์เวิร์ค จากสหรัฐอเมริกา ก็สนใจที่จะเข้ามาตั้งโรงงานแต่ติด ปัญหาความล่าช้าในมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลไทยอยู่ http://plastic.go.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ดร. BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 "อุตฯ ดันไบโอพลาสติกเต็มตัว" "จักรมณฑ์"ดันไบโอพลาสติก เป็นโปรดักต์แชมป์เปียนตัวใหม่ จีส้ ถาบันพลาสติกและสศอ.018 วันที่ 15-17 มกราคม พ.

BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 "Emery Oleochemicals สร้างโรงงาน Polyol ชีวภาพที่รีไซเคิลได้" บริษัท Emery Oleochemicals ได้ประกาศแผนการสร้างโรงงาน Polyol ชีวภาพ ใน Cincin- nati รัฐ Ohio ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจากการสร้างโรงงานดังกล่าวทาให้ บริษัท Emery Oleochemicals มีความสามารถในการผลิตวัสดุ Polyol ที่มีความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมได้กว้างขึ้น การก่อสร้างโรงงานใช้เงินลงทุนกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตด้วย เทคโนโลยีโอโซน หรือเรียกว่า Ozonolysis Technology โดยในเฟสแระจะเป็นกระบวนการ ผลิต Polyol ชีวภาพ และในเฟสที่สองจะเป็นกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบปิดใน การผลิตวัสดุ Polyol เลยทีเดียว จึงทาให้กระบวนการของ บริษทั Emery Oleochemicals ได้รับรางวัล INFIGREEN Technology ในปี 2012 ที่ผ่านมา "Metabolix เพิ่มกาลังการผลิตและเพิ่มหน่วยเสริมการผลิต a-PHA" สาหรับ 6 เดือนหลังของปี 2014 ที่ผ่านมา ทาง Metabolix ผูผ้ ลิตพลาสติกชีวภาพ PHA ตั้งอยู่ ใน USA วางแผนศึกษาเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและเพิ่มหน่วยเสริมการผลิต a-PHA นอกจากนี้ แล้วยังวางแผนว่าจะเพิ่มกาลังการผลิตพลาสติกชีวภาพ Mirel PHA และยังมุ่งเน้นในการพัฒนา สารเติมแต่งสาหรับพลาสติกชีวภาพอีกด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.com http://plastic.metabolix.go.th อ้างอิงจาก: Bioplastics Magazine หน้า 4 .

BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 "BASF เสนอใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ฟาสฟู้ด" เนื่องจากผู้บริโภคให้การยอมรับกระดาษเคลือบไขสาหรับบรรจุอาหารน้อยลง และยังทาให้เกิด อุปสรรคในการนาไปรีไซเคิลและนาไปฝังกลบ จึงทาให้การใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นบรรจุภณ ั ฑ์ อาหารน้อยลง เนื่องจากสารเคลือบสามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ อีกทั้งหมึกพิมพ์ ที่มี องค์ประกอบของน้ามัน พลาสติไซเซอร์ หรืออาจจะมีสารปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นกระดาษรีไซเคิล จะยังคงมีองค์ประกอบดังกล่าวติดค้างอยู่ และนี่เองเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนลงในอาหาร ดังนั้นบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารมักจะผลิตขึ้นด้วยเยื่อกระดาษใหม่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นบรรจุภณ ั ฑ์สาหรับฟาสฟูด้ จึงได้พัฒนา Ecovio PS 1606 วัสดุชีวภาพ ซึ่งใช้สาหรับการเคลือบผิวกระดาษ ทดแทนสารเคลือบแบบเดิม ดังนั้นจะไม่ เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ ในกระดาษเข้าไปสู่อาหารที่บรรจุไว้ http://plastic.go.th อ้างอิงจาก: Bioplastics Magazine หน้า 5 .oie.

BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 "สารผสมเพื่อทาให้พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ OXO Biodegradable" ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท บีเอสพี อินเตอร์ ซัพพลายส์ จากัด ได้ลงนามเพื่อเป็นตัวแทนจาหน่ายสารผสมเพื่อทาให้ พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ (OXO Biodegradable) กับบริษัท Add-X Biotech AB ภายใต้แบรนด์สินค้า ADDIFLEX® เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายทางเคมีของพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้เวลาการย่อยสลาย ในอัตราที่นานมาก ทาให้ขยะพลาสติกเมื่อถูกทิ้งจึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงมีแนวคิดทีจ่ ะแก้ไขโดยทาให้พลาสติกกลายเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลาย ได้ เช่น น้า. คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และ ชีวมวล ผลิตภัณฑ์ AddiFlex® จึงถูกคิดค้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเพียงแค่ 1% ของ AddiFlex® จะทาให้การย่อยสลายของขยะพลาสติกร่นระยะเวลาจากการย่อยสลายหลายปี เหลือเพียงแค่ 1-2 ปี โดยสิ่งที่ลงเหลืออยู่เป็นเพียงแค่ น้า.oie.th หน้า 6 .go.com http://plastic. คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และ ชีวมวล ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ AddiFlex® ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลทีม่ ีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา และยุโรปว่าสามารถย่อยสลายได้จริงตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถสัมผัสกับ อาหารได้ ถ้าหากบริษัทใดที่มีความสนใจหรือความต้องการต่อยอดพัฒนาในธุรกิจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ บริษัท บีเอสพี อินเตอร์ ซัพพลายส์ จากัด เบอร์ติดต่อ 02-445-7371.bspsupplies. 087-084-7711 หรือ www.

BioPlastics News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558 เรียบเรียงโดย จัดทาโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนชัน้ 2 ชั้น 11 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-537-0440 โทรศัพท์ : 02-391-5340-3 โทรสาร : 02-537-0449 โทรสาร : 02-712-3341 เว็บไซต์ : http://www.ptit.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ กี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนาข่าวหรือข้อมูลในข่าวไปใช้ พื้นที่โฆษณาบริษัทของท่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ 02-537-0440 #407 หรือ Email chayanat@ptit.go.org Disclaimer BIOPlastics News เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทาขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารด้านไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งานในเว็ปไซต์ http://plastic.thaiplastics.th หน้า 7 .org http://plastic.org เว็บไซต์ : http://www.oie.oie.