RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA

TAHUN 3 2017

1

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KANDUNGAN KURIKULUM

TEMA 1 : MENDENGAR & 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.6 Mendengar, memahami,dan ILMU:
BERTUTUR dan menyebut bunyi menyebut frasa dan ayat dengan struktur
SEKOLAH bahasa, iaitu abjad, suku kata, binaan ayat yang betul dan tepat. 1.P. Sivik dan
perkataan, frasa dan Kewarganegaraan
ayat dengan betul. 2.Kajian Temapatan
TAJUK : 3.Sains
4. Pendidikan Muzik
 Mari 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami,dan 5.Pendidikan Kesihatan
Bekerjasama memberi respons terhadap memberikan respons yang sesuai secara
Minggu 1 : sesuatu arahan, soalan dan lisan atau gerak laku terhadap
3 -6 Jan 2017 pesanan yang didengar dengan arahan berdasarkan ayat perintah jenis NILAI :
betul. ayat permintaan dan ayat perintah jenis
ayat suruhan dengan betul. 1.Bertangggungjawab
 Bantu-Membantu 2. Kerajinan
Amalan Murni 1.3.2 Mendengar, memahami dan 3.Menjaga Kebersihan
Minggu 2 : memberikan respons dengan betul 4.Bekerjasama
9-13 Jan 2017 secara lisan terhadap soalan yang 5.Kasih saying
mengandungi kata tanya. 6. Bantu-membantu
7.Menghormati
 Muafakat 8.Amanah
Membawa Berkat 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
Minggu 3 : menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan KBT:
16 -20 Jan 2017 tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat dalam
daripada pelbagai sumber pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.Kemahiran Berfikir
dalam situasi formal dan - Mengenalpasti
TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD
tidak formal KANDUNGAN
secara STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
- Menghubungkaitkan
bertatasusila. KURIKULUM
- Menganalisis
- Membuat urutan
- Menjanakan idea
- Menaakul
1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
menceritakan sesuatu yang diibaca dengan tepat , sebutan
perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang betul 2.Belajar Cara Belajar
tepat menggunakan menggunakan ayat tunggal dan ayat - Mendengar dengan
sebutan yang jelas dan majmuk dengan betul. berkesan
intonasi yang betul. - Bacaan Imbasan
- Menulis mekanis
- Mencatat nota
- Perbincangan
MEMBACA 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan,frasa dan ayat perkataan berimbuhan 3.Kecerdasan Pelbagai
daripada pelbagai sumber awalan dan berimbuhan - Verbal-Linguistik
dengan sebutan yang betul 2 akhiran dalam ayat daripada - Muzik
pelbagai bahan bacaan - Naturalis
dengan sebutan yang betul.
4. Konstruktivisme
- Menenhubungkaitkan
2.2.2 Membaca dan memahami

TEMA 2: MENDENGAR & 1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar, memahami, ILMU:
KESELAMATAN BERTUTUR dan memberi respons dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, yang sesuai secara lisan 1.P. Sivik dan
TAJUK : soalan dan pesanan yang atau gerak laku terhadap Kewarganegaraan
didengar dengan betul. arahan berdasarkan ayat 2. Sains
● Jaga Keselamatan perintah jenis ayat 3. Kajian Tempatan
Diri permintaan dan ayat 4. Pendidikan
Minggu 4: perintah jenis ayat suruhan Keselamatan Jalan Raya
23 Jan – 27 Jan 2017 dengan betul. (PKJR)

(28 - 31 Jan 2017 – 1.3.3 Mendengar, memahami
Cuti Hari Raya Cina) dan memberikan respons NILAI :
dengan menyampaikan pesanan dengan
betul. 1. Menjaga Keselamatan
● Panduan Keselamatan 2. Bertanggungjawab
Minggu 5 : 3. Mendengar arahan
31 Jan – 3 Feb 2017 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu 4. Menghormati
& menyatakan permintaan perkara menggunakan 5. Kasih saying
tentang sesuatu perkara kata panggilan yang 6. Mematuhi Peraturan
(1 Feb 2017 – daripada pelbagai sumber sesuai bagi kalangan 7. Berhati-hati
Cuti Hari Wilayah dalam situasi formal dan tidak bukan ahli keluarga dalam
Persekutuan) formal secara bertatasusila. pelbagai situasi secara
bertatasusila. KBT:
Minggu 6 :
6 – 10 Feb 2017 1.Kemahiran Berfikir
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu - Menjanakan idea
menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, - Mengenal pasti
(10 - 12 Feb 2017 – perkara semula dengan sebutan yang jelas dan - Menghubungkaitkan
Cuti Hari Thaipusam) tepat menggunakan intonasi yang betul - Mengaitkan idea
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat - Mengumpulkan dan
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk mengelaskan
dengan betul. - Menaakul

1.5.2 Menceritakan sesuatu 2.Belajar Cara Belajar
perkara yang diibaca - Mendengar dan
 Berwaspada Selalu dengan tepat , sebutan memberikan respons
Minggu 7 : yang jelas dan intonasi 2. Mencatat nota
13 – 17 Feb 2017 yang betul menggunakan 3. Bacaan Intensif
3 ayat tunggal dan ayat 4. Bacaan Imbasan

& 3.Kecerdasan Pelbagai
Minggu 8 : 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami - Verbal-Linguistik
20 – 24 Feb 2017 MEMBACA memahami perkataan, frasa perkataan berimbuhan - Interpersonal
dan ayat daripada pelbagai awalan dan berimbuhan - Muzik
sumber dengan sebutan yang akhiran dalam ayat daripada
betul. pelbagai bahan bacaan 4. Konstekstual
dengan sebutan yang betul. - Menghubungkaitkan

2.2.2 Membaca dan memahami 5. Kostruktivisme
frasa yang mengandungi - Menghubungkaitkan
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan SISTEM BAHASA :
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul. 1.Kata Kerja
2. Digraf
2.2.3 Membaca dan memahami 3. Konsonan Bergabung
ayat dalam perenggan 4. Ayat Perintah
daripada pelbagai bahan 5. Ayat Tanya
bacaan dengan sebutan yang 6. Imbuhan Akhiran
betul. 7. Ayat Tunggal
8. Kata Ganti Nama Diri

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar, bahan bacaan yang MEDIA:
sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai pola
intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan 1.Kad Gambar
dan intonasi yang betul dan 2.Radio/CD
jelas. 3. Carta
4. ICT
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa ELEMEN MERENTAS
dan susunan songsang KURIKULUM (EMK) :
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas. 1. Belajar Melalui
Teknologi Maklumat
(TMK)
2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan memahami 2. Keselamatan jalan raya
dan menaakul untuk 4 bahan grafik yang 3.Pendidikan pengguna

1 Mengujarkan ayat dengan yang indah dan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami 4. terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. penceritaan secara didik hibur.2. intonasi menggunakan bahasa badan yang jelas dan susunan idea secara kreatif semasa yang tepat melalui bercerita secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa 4.1.2 Memahami dan SENI BAHASA unsur seni dalam lagu menghasilkan lirik lagu yang melalui nyanyian secara mengandungi mesej secara didik hibur. 5 . 4.

3 Memahami dan membina 5. 6 . 5. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.1.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam ayat tunggal sususan biasa dan ayat pelbagai situasi.3. 5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan kata menggunakan kata ganti dengan betul mengikut nama diri sebagai kata konteks. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. sapaan dengan betul mengikut konteks. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Memahami dan membina ayat penyata. 5.3. 5.

4.5 Bercerita dan 1. Minggu 9 : 27 Feb – 3 Mac 1. Sains  Sihatkan Tubuh Kita bertatasusila. berbual dan 1.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU: KESIHATAN DAN MENDENGAR & menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai KEBERSIHAN BERTUTUR tentang sesuatu perkara sumber dengan 1.3 Berbual tentang sesuatu NILAI : 2017 perkara menggunakan 1.4 Bertutur. Berhati-hati  Jaga Kesihatan Diri pelbagai situasi secara 4. Bertanggungjawab 6 – 10 Mac 2017 6. Pendidikan Jasmani formal secara bertatasusila. TEMA / KEMAHIRAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM MINGGU TEMA 3 : 1. Kemahiran Berfikir (KB) pelbagai situasi secara bertatasusila.Pendidikan Kesihatan daripada pelbagai sumber menggunakan pelbagai 2. Kerajinan Minggu 10: bertatasusila.4.4.  Menaakul 13 – 17 Mac 2017 perkara semula dengan tepat sebutan yang jelas dan  Menganalisis menggunakan sebutan yang intonasi yang betul 7 .  Menerangkan sebab dan akibat  Badan Sihat Fikiran  Menjana idea Cerdas 1. Menjaga kebersihan 1. 5. Berjimat cermat dengan betul dalam 3. Menjaga Kesihatan kata ganti nama diri 2. Berdikari permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang KBT: sesuatu perkara dalam 1.4 Bertutur dan menyatakan 7. Pendidikan Moral TAJUK : dalam situasi formal dan tidak ayat dalam pelbagai 3.1 Bercerita tentang sesuatu  Mengenal pasti Minggu 11: menceritakan sesuatu perkara dengan tepat.5. situasi secara 4.

Piramid Makanan 3. Imbuhan MEDIA: 1.CUTI PENGGAL 1 jelas dan intonasi yang betul. Kata Adjektif 4. Belajar Cara Belajar (BCB) dengan tepat secara perkara daripada pelbagai  Bacaan imbasan bertatasusila. SISTEM BAHASA : 1. Senikata lagu 9. Radio 7. Kontekstual dengan tepat tentang  Menghubungkait sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang 5.6. LCD 8. Kecerdasan Pelbagai (KP) dengan betul. Gambar tunggal 2.1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu 3.  Interpersonal  Verbal-Linguistik  Muzik 1. Poster 5. Konstruktivisme mengandungi frasa yang sesuai secara  Mengembang idea bertatasusila.6 Berbicara untuk 1. Kata Kerja 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 4.6. Tayangan video 4. Kata Ganti Nama Diri 3. Peti Pertolongan Cemas 6. Lembaran kerja 8 . menggunakan ayat (18 – 26 Mac 2017) tunggal dan ayat majmuk 2. sumber secara  Mencatat nota bertatasusila.  Mencatat maklumat  Bacaan Intensif 1.

4 Membaca dan 2.1 Membaca dan memahami 9 .1 Membaca dan memahami Komunikasi (TMK) memahami perkataan. 2. Kreativiti dan Inovasi dan ayat daripada pelbagai awalan dan berimbuhan sumber dengan sebutan akhiran dalam ayat daripada yang betul. frasa perkataan berimbuhan 2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bahan bacaan dengan bacaan yang mengandungi lancar. 2.2. Teknologi Maklumat dan MEMBACA 2. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. dan susunan songsang dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.4.2 Membaca dan 2. EMK: 1. sebutan yang jelas ayat tunggal sususan biasa dan intonasi yang betul.

2. tepat.4.5 Membaca dan menaakul 2.3 Membina dan menulis perkataan. MENULIS 3.6. pengetahuan. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan 2.3 Membaca. 2.5.3 Membina dan menulis 3.2 Membaca dan memahami sastera dan bukan sastera pelbagai bahan bacaan bukan yang sesuai bagi memupuk sastera untuk mendapat ilmu minat membaca. frasa. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.3. 2. dan ayat jawapan pemahaman 10 . 2.2 Membaca . memahami maklumat yang maklumat untuk mengenal tersurat dan tersirat daripada pasti pertautan idea dalam pelbagai bahan untuk bahan multimedia bagi memberi respons dengan membuat ramalan dengan betul.5.5.1 Membaca dan memahami untuk memindahkan bahan grafik yang maklumat yang terdapat mengandungi ayat dengan dalam pelbagai bahan.

1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai pelbagai genre kreatif secara genre dengan betul.5. berimbuhan dengan tepat. 4.7. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.4. 4.2 Mengujarkan bahasa 4.7 Menghasilkan penulisan 3.2 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara betul untuk membuat carta alir daripada daripada pelbagai sumber. 3. Menulis Imlak dengan 3.4. 3.2 Mengujarkan idea yang tepat yang dengan menggunakan indah dan menggunakan bahasa yang indah serta 11 .4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 3.1 Menulis imlak perkataan tepat.3. berpandu dengan betul.5 Mencatat maklumat yang 3.1 Menyebut dan memahami SENI BAHASA unsur seni dalam lagu melalui lirik lagu yang mengandungi nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami 4. mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1. 3. dengan betul.2. pelbagai sumber. 3.4.

4 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja dengan betul mengikut aktif transitif dan tak transitif konteks. intonasi menggunakan bahasa badan yang jelas dan bahasa badan dengan kreatif melalui yang sesuai melalui lakonan lakonan secara didik hibur.3. 4.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.1. bahasa badan secara kreatif gaya yang sesuai untuk semasa bercerita secara menyampaikan mesej didik hibur.1. melalui penceritaan secara didik hibur. secara didik hibur. 5. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 12 .1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam ayat tunggal sususan biasa dan ayat pelbagai situasi.3 Memahami dan membina 5. dengan betul mengikut konteks. 5. 5.3.1 Mengujarkan dialog dengan yang indah dan sebutan yang betul.1 Memahami dan 5.3 Mengujarkan bahasa 4.

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 13 .

7. sebutan 1. Kasih saying  Amalan Murni menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat 9. Kerajinan 3 – 7 Apr 2017 6. 1.1 Berbicara untuk 8.Semangat bermasyarakat yang jelas dan intonasi 2.5. 3. PERPADUAN & BERTUTUR dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan 1. Kajian Tempatan ● Hubungan Harmoni Minggu 12: 1. Bermuafakat tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan Hidup Sejahtera daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu KBT: Minggu 14: dengan tepat secara perkara daripada pelbagai 1. Bertolak ansur 1. Kemahiran Berfikir (KB) 10 – 14 Apr 2017 bertatasusila. Bantu-membantu Minggu 13: majmuk dengan betul.6 Berbicara untuk 1. Bertanggungjawab 7. sumber secara  Menaakul bertatasusila. menggunakan ayat 2. Belajar Cara Belajar (BCB) 1.2 Menceritakan sesuatu 27 – 31 Mac 2017 perkara yang diibaca NILAI : dengan tepat .1 Berbincang dan 2. 5. Kerjasama Amalan Kita ayat tunggal dan ayat 4. Menjaga kebersihan ● Bertolak Ansur yang betul menggunakan 3. Kecerdasan Pelbagai mengemukakan pendapat mengemukakan (KP) tentang sesuatu perkara pandangan tentang  Verbal-Linguistik daripada pelbagai sumber sesuatu perkara  Interpersonal secara bertatasusila.2 Berbincang dan  Bacaan Intensif mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara  Perbincangan dengan menggunakan  Bacaan Imbasan 14 .5.6.7.5 Bercerita dan menceritakan 1. Pendidikan Kesihatan dengan betul.7 Berbincang dan 1.  Menjana idea  Mengenal pasti  Mengitlak 1. menggunakan perkataan  Mencatat maklumat frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pendidikan Moral TAJUK : tunggal dan ayat majmuk 3. 4. Pendidikan Sivik dan sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betul Kewarganegaraan (PSK) yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu ILMU : TEMA :4 MENDENGAR sesuatu perkara semula perkara dengan tepat.

1 Membaca dan memahami 1 Teknologi Maklumat dan perkataan. Lembaran kerja multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Kreativiti dan Inovasi dengan sebutan yang akhiran dalam ayat daripada betul. Poster maklumat yang tersirat 3. 2.2 Membaca dan memahami 3.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan grafik yang pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. Kata sendi nama 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4 Membaca dan memahami 2.2. Kata Majmuk tersirat daripada pelbagai untuk membuat bahan untuk memberi respons penilaian dengan betul.4. frasa dan ayat perkataan berimbuhan Komunikasi. kata umum dan kosa kata istilah.5. ICT dengan tepat daripada bahan 4.2 Membaca .6. mengandungi ayat dengan betul.6. Kata hubung gabungan 2. 2. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. SISTEM BAHASA : 1.2 Membaca dan memahami 15 . memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami sastera dan bukan sastera pelbagai bahan kreatif yang yang sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah kosa minat membaca. 2.2 Membaca dan memahami 2.5. MEDIA: dengan betul. Carta 2. 1. MEMBACA daripada pelbagai sumber awalan dan berimbuhan 2. EMK : 2.4. Kata Terbitan Awalan maklumat yang tersurat dan maklumat daripada bahan multimedia 4.

menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang 4.4.3 Mengujarkan bahasa yang 4. 4. Melafazkan dan 4. didik hibur.3.4. intonasi bahasa badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur. 4.1 Melafazkan dan memahami memahami pantun empat kerat dengan puisi dengan intonasi yang sebutan dan intonasi yang betul menggunakan bahasa betul dan jelas menggunakan yang indah secara didik bahasa yang indah secara hibur.2 Mengujarkan idea yang tepat indah dan menggunakan dengan menggunakan SENI BAHASA bahasa badan secara kreatif bahasa yang indah serta semasa bercerita secara didik gaya yang sesuai untuk hibur. 4.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3. 16 .2. 4. secara didik hibur.1 Mengujarkan dialog dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul.

7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. meN..2 Memahami dan 5.2. teR pelbagai situasi dengan betul.1.6 Memahami dan menggunakan golongan menggunakan kata hubung TATABAHASA kata dengan betul mengikut gabungan dengan betul konteks.1 Memahami dan 5.. PeN. 5. dan di.2. dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. 5.1 Memahami dan menggunakan pembentukan menggunakan Kata Terbitan kata yang sesuai dalam Awalan beR . 17 .1. 5. mengikut konteks.

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 18 .

Muzik TAJUK : 4.2. dan tepat. mengecam 1. Kecerdasan Pelbagai (KP)  Usaha Jaya  Interpersonal Minggu 17: 19 .5. sebutan yang jelas dan intonasi (1 Mei 2017 – Cuti yang betul menggunakan Hari Pekerja) ayat tunggal dan ayat KBT: majmuk dengan betul.5. Berusaha Minggu 16 : perkara yang diibaca 6. Kerajinan 24 – 28 Apr 2017 dengan tepat . Kemahiran Berfikir (KB)  Membuat keputusan 1.5 Bercerita dan 1. 3. perkataan. memahami. iaitu abjad.2 Menceritakan sesuatu 5. ILMU: MENDENGAR & dan menyebut bunyi dan menyebut frasa dan EKONOMI KITA bahasa. suku ayat dengan struktur BERTUTUR 1. Sains 3. Bertanggungjawab dengan betul. Menabung Mulia 1. 2.TEMA :5 1.2 Berbicara untuk  Menghubungkait menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat  Mengenal pasti tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara  Membuat urutan daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber  Menjana idea dengan tepat secara secara bertatasusila. Berdikari sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.2 Mendengar. frasa dan binaan ayat yang betul ayat dengan betul.  Menaakul bertatasusila. Pendidikan Moral ● Pembeli Bijak 1. Kemahiran Hidup kata. 2. 17 – 21 Apr 2017 perkara semula dengan sebutan yang jelas dan NILAI : tepat menggunakan intonasi yang betul 1.6. tunggal dan ayat majmuk 2.6 Berbicara untuk 1. 1. Berjimat-cermat  Berjimat Amalan 4.1 Bercerita tentang sesuatu Minggu 15 : menceritakan sesuatu perkara dengan tepat.6 Mendengar.

5. Kata ganda penuh bahan untuk memberi respons bahan multimedia bagi 4.4. pelbagai bahan dengan MEDIA: betul. Kosa kata maklumat yang tersurat dan maklumat untuk mengenal 2.3. memahami dan 2.5 Membaca. Kata hubung gabungan dengan betul. SISTEM BAHASA : 2. 5. betul. sebutan 4. 1.1 Membaca dan memahami menaakul untuk bahan grafik yang memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan yang terdapat dalam betul. Konstruktivisme dan intonasi yang betul dan  Menghurai jelas. Belajar Cara Belajar TAHUN 2017 yang betul.1 Membaca dan memahami 1. sebutan dan  Memindah intonasi yang betul dan jelas. sebutan yang jelas dan bahan bacaan yang intonasi yang betul. Ayat penyata 2. senikata lagu menaakul maklumat dalam 20 3. frasa dan ayat dalam perenggan PEPERIKSAAN ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan PERTENGAHAN dengan sebutan bacaan dengan sebutan yang 3.3 Membaca kuat pelbagai  Menulis fakta bahan bacaan dengan 2.2.1 Membaca kuat pelbagai  Bacaan Intensif (10 Mei 2017 – Cuti lancar.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi 5.2 Membaca .3 Membaca dan memahami  Verbal. 1 – 5 Mei 2017  Muzik 2.2 Membaca dan memahami 2. Kontekstual ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang  Menghubungkait dengan lancar. memahami dan 2.3. membuat ramalan dengan tepat. Poster . (BCB)  Mencatat nota Minggu 18 :  Bacaan Imbasan 8 – 12 Mei 2017 2. Ayat tunggal tersirat daripada pelbagai pasti pertautan idea dalam 3.Linguistik MEMBACA perkataan. mengandungi pelbagai pola Hari Wesak) ayat dengan lancar.4 Membaca dan memahami 2.5. Kata adjektif 6.  Memindah 2. Bahan maujud 2.

5.3 Membina dan menulis MENULIS perkataan.3 Membina dan menulis 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul.7.7 Menghasilkan penulisan 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman dengan menggunakan dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3. bahasa yang santun. sumber.6. 3. 3. 3.6 Menulis untuk 3. frasa dan ayat jawapan pemahaman dengan betul. 21 . berpandu dengan betul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3.7. 3.1 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu betul mengikut susunan perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. 3.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai pelbagai genre kreatif secara genre dengan betul.5.5 Mencatat maklumat yang 3.

22 .3. 4.3.3 Mengujarkan bahasa yang 4.1 Mengujarkan dialog dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul.2 Memahami dan SENI BAHASA unsur seni dalam lagu menghasilkan lirik lagu yang melalui nyanyian secara mengandungi mesej secara didik hibur. intonasi bahasa badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur.1. 4. 4. secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami 4. terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.

kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi.3. 5. mengikut konteks.3 Memahami dan membina 5. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan menggunakan kata ganda kata yang sesuai dalam penuh sebagai penanda pelbagai situasi dengan nama haiwan. TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 23 . 5. makna betul. 5.2. dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.1.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. ayat tanya situasi.1 Memahami dan 5.5 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan menggunakan pelbagai jenis kata dengan betul mengikut kata adjektif dengan betul konteks.2 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai ayat penyata. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Memahami dan 5.

NILAI : ● Tanaman Hiasan 1. Kecerdasan Pelbagai secara bertatasusila.27 Jun 2017 – 3. Kerajinan 4. Berusaha 22 – 26 Mei 2017 menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan KBT: CUTI menggunakan ayat yang 1. perkataan.6. sumber secara 3.6. Berdikari daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Berbicara untuk 5. Kemahiran Hidup daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu dengan tepat secara perkara daripada pelbagai 2. Kajian Tempatan TAJUK : bertatasusila.TEMA 6: 1. Belajar Cara Belajar Cuti Hari Raya (BCB) Aidilfitri)  Bacaan Intensif 24  Mencatat maklumat . Sains bertatasusila.6 Berbicara untuk 1.7 Berbincang dan 1.7. 19 – 23 Jun 2017 (24 . 3.2 Berbincang dan  Menganalisis  Nelayan mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat Minggu 21: tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara 12 – 16 Jun 2017 daripada pelbagai sumber dengan menggunakan 2.1 Berbicara untuk ILMU: PERTANIAN DAN MENDENGAR & menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan PENTERNAKAN BERTUTUR 1. frasa dan ayat (KP) yang betul daripada  Interpersonal  Hasil Tani pelbagai sumber secara  Verbal-linguistik Minggu 22: bertatasusila.2 Berbicara untuk 1. Kerjasama Minggu 20: 1. Menambah ilmu Minggu 19: menyampaikan maklumat 15 – 19 Mei 2017 pengetahuan tentang sesuatu perkara 2. Kemahiran Berfikir (KB) PERTENGAHAN mengandungi frasa yang  Menjana idea TAHUN sesuai secara  Membuat urutan (27 Mei – 11 Jun bertatasusila.6.  Menaakul 2017)  Mengenal pasti 1.

grafik dengan betul. 25 .4. Elemen kreativiti dan maklumat yang terdapat dalam bahan grafik dan bahan bukan Inovatif pelbagai bahan. Kata majmuk 4. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. EMK: 1. Ayat majmuk jelas.4.3 Membaca. Gambar 2. Elemen keusahawanan 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat 3.1 Membaca dan memahami sastera dan bukan sastera pelbagai bahan kreatif yang yang sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah kosa minat membaca. kata umum dan kosa kata istilah.5.3 2.5.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan maklumat daripada bahan multimedia tersirat daripada pelbagai untuk membuat MEDIA: bahan untuk memberi respons penilaian dengan betul. Teknologi Maklumat dan 2. ICT dengan tepat daripada bahan 4.6. memahami dan Komunilasi(TMK) untuk memindahkan menaakul maklumat dalam 2. 2. Kata seru 2. 3. 2.3. sebutan yang jelas dan ayat dengan lancar.4 Membaca dan memahami 2. 1.1 Membaca kuat pelbagai MEMBACA Membaca kuat pelbagai bahan bahan bacaan yang bacaan dengan mengandungi pelbagai pola SISTEM BAHASA : lancar.2 Membaca . dan intonasi yang betul dan 2. Poster dengan betul. Bahan maujud multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.5 Membaca dan menaakul 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. sebutan 1.  Menghubungkait 2. Ayat tunggal intonasi yang betul. 3.

intonasi bahasa badan secara kreatif yang jelas dan susunan idea semasa bercerita secara yang tepat melalui didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang 4.4.2.4 Melafaz dan memahami 4. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 4. 4. penceritaan secara didik hibur. 26 .1 Mengujarkan ayat dengan SENI BAHASA indah dan menggunakan sebutan yang betul.2 Membina pantun empat puisi dengan intonasi yang kerat secara berpandu dan betul menggunakan bahasa melafazkannya dengan yang indah secara didik hibur.

1. 27 .7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.2 Memahami dan 5.1. 5. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3. 5. 5. betul dalam pelbagai situasi. aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan pembentukan menggunakan kata majmuk kata yang sesuai dalam rangkai kata bebas dengan pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan 5. 5.2.3 Memahami dan membina 5.1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai ayat tunggal sususan biasa dan ayat situasi.

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 28 .

6.4 Bertutur. sumber secara  Menjana idea bertatasusila. 3. dengan betul secara lisan 1. mengandungi kata tanya.linguistik secara bertatasusila. Kasih sayang  Dengarlah Cerita 1.7. Belajar Cara Belajar 1. Kemahiran Berfikir (KB) daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu  Menghubungkait dengan tepat secara perkara daripada pelbagai  Mengenal pasti bertatasusila.6 Berbicara untuk 1. Menghormati Minggu 24: 3 – 7 Julai 2017 bertatasusila.  Menganalisis  Menaakul & Minggu 26: 1.3 Mendengar. berbual dan 1. memahami ILMU: TRADISI KITA MENDENGAR & dan memberi respons dan memberikan respons BERTUTUR terhadap sesuatu arahan. Kecerdasan Pelbagai daripada pelbagai sumber sesuatu perkara (KP) secara bertatasusila.2 Mendengar. situasi secara 2.3. 3.1 Berbincang dan 17 – 21 Julai 2017 mengemukakan pendapat mengemukakan tentang sesuatu perkara pandangan tentang 2. Pendidikan Seni Visual Minggu 23: 1. Pendidikan Sivik dan TAJUK : didengar dengan betul. menggunakan perkataan  Interpersonal frasa dan ayat yang sesuai  Muzik daripada pelbagai sumber  Verbal .1 Berbicara untuk Minggu 25: menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat KBT: 10 – 14 Julai 2017 tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan 1.7 Berbincang dan 1.2 Berbincang dan (BCB) mengemukakan pendapat  Membuat rujukan tentang sesuatu perkara  Bacaan imbasan dengan menggunakan 29 . Kewarganegaraan ● Budaya Bangsa 3. Menambah pengetahuan 4.1 Bertutur tentang sesuatu 26 – 30 Jun 2017 menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara sumber dengan NILAI : daripada pelbagai sumber menggunakan pelbagai 1.TEMA 7: 1. memahami 1. Patriotisme  Produk Seni dalam situasi formal dan tidak ayat dalam pelbagai formal secara bertatasusila. Kajian Tempatan soalan dan pesanan yang terhadap soalan yang 2.4.7.

betul. Ayat majmuk dengan lancar. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. Kata majmuk 2. MEDIA: 1.4. Gambar 2. Risalah/ Brosur bahan untuk memberi respons multimedia yang sesuai untuk dengan betul. Imbuhan 2. Elemen kreativiti dan maklumat yang terdapat dalam mengandungi ayat dengan Inovatif pelbagai bahan. Kontekstual ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan  Menghubungkait dengan sebutan bacaan dengan sebutan yang yang betul. 3.4 Membaca dan memahami 2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bahan bacaan dengan bacaan yang mengandungi 3. Teknologi Maklumat dan 2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik 30 .3 Membaca. 2.2 Membaca .3. ICT tersirat daripada pelbagai dengan tepat daripada bahan 3. Ayat tunggal intonasi yang betul. frasa dan ayat dalam perenggan 5.5 Membaca dan menaakul 2. membuat penilaian dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersirat 2. SISTEM BAHASA : 1. sebutan yang jelas dan ayat tunggal sususan biasa 4. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Membaca dan memahami 2. EMK: 1.5. Elemen keusahawanan 2.5.2.3 Membaca kuat pelbagai 2. 2.3 Membaca dan memahami MEMBACA perkataan. Kosa kata lancar. dan susunan songsang 5.5.1 Membaca dan memahami Komunilasi(TMK) untuk memindahkan bahan grafik yang 2. betul.

31 .3.1 Mengujarkan dialog dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang 4. 4. mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. intonasi bahasa badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur. intonasi bahasa badan secara kreatif yang jelas dan susunan idea semasa bercerita secara yang tepat melalui didik hibur.1.1 Mengujarkan ayat dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul. 4.2 Memahami dan SENI BAHASA unsur seni dalam lagu melalui menghasilkan lirik lagu yang nyanyian secara didik hibur.2.1 Menyebut dan memahami 4. secara didik hibur. penceritaan secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.

4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat ayat yang betul dalam pelbagai majmuk dengan situasi betul dalam pelbagai situasi.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk menggunakan pembentukan rangkai kata bebas dengan kata yang sesuai dalam betul dalam pelbagai situasi. 5.1.3 Memahami dan 5. 5.3. TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 32 . 5. 5.1 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan kata menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan membina 5. pelbagai situasi dengan betul. khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.1.

Kajian Tempatan daripada pelbagai sumber menggunakan pelbagai 2. Kecerdasan Pelbagai menggunakan ayat yang (KP) mengandungi frasa yang  Verbal-linguistik sesuai secara  Interpersonal bertatasusila.4 Bertutur.2 Menceritakan sesuatu 1.TEMA 8: 1.  Menganalisis bertatasusila 1.5 Bercerita dan menceritakan 1. Minggu 27: 24 – 28 Julai 2017 NILAI : 1.4. yang betul menggunakan 4.3 Berbicara untuk  Menaakul menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan 2. KBT:  Cintailah Negara 1.2 Berbicara untuk  Mengenal pasti Minggu 29: menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat  Menjana idea 7 – 11 Ogos 2017 tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara  Mengklafikasi daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber  Menghubungkait dengan tepat secara secara bertatasusila.5.6 Berbicara untuk 1.6. Pendidikan Sivik dan TAJUK : dalam situasi formal dan ayat dalam pelbagai tidak formal secara situasi secara Kewarganegaraan ● Kebanggaan Kita bertatasusila. sebutan sebutan jelas dan intonasi yang yang jelas dan intonasi 3.6. bertatasusila.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU: NEGARAKU MENDENGAR & menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai TERCINTA BERTUTUR tentang sesuatu perkara sumber dengan 1. Menghormati  Sejarah Negara Kita dengan tepat menggunakan dengan tepat . Berusaha 2017 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. berbual dan 1. Patriotisme sesuatu perkara semula perkara yang diibaca 2. Menambah pengetahuan Minggu 28: 31 Julai – 4 Ogos betul. 33 . Kemahiran Berfikir (KB) Kita 1.

Ayat penyata bahan untuk memberi respons penilaian dengan betul. ICT betul. Gambar multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan 2. 34 . kata umum dan kosa kata istilah.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat MEDIA: dengan tepat daripada bahan 1. 2. betul.1 Membaca kuat pelbagai  Menghubungkait bahan bacaan dengan lancar.3.5 Membaca dan menaakul 2.5. frasa dan ayat perkataan berimbuhan (BCB) daripada pelbagai sumber awalan dan berimbuhan  Bacaan intensif dengan sebutan yang akhiran dalam ayat daripada  Bacaan imbasan betul. sebutan 5.1 Membaca dan memahami sastera dan bukan sastera pelbagai bahan kreatif yang yang sesuai bagi memupuk sesuai untuk menambah kosa minat membaca. Teknologi Maklumat dan maklumat yang terdapat dalam mengandungi ayat dengan Komunilasi(TMK) pelbagai bahan.6.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan maklumat daripada bahan multimedia 1.3 Membaca kuat pelbagai 2. ayat dengan lancar. Elemen kreativiti dan Inovatif 2.4. Carta 2. 2. Belajar Cara Belajar MEMBACA perkataan. 4.1 Membaca dan memahami EMK: untuk memindahkan bahan grafik yang 1. SISTEM BAHASA : 2. 3. Kontekstual dan intonasi yang betul dan  Menghubungkait jelas.2.4 Membaca dan memahami 2.2 Membaca dan memahami 2. 2. 3. Imbuhan awalan tersirat daripada pelbagai untuk membuat 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.4.1 Membaca dan memahami 3. Konstruktivisme  Mengembang idea 2. bahan bacaan yang sebutan yang jelas dan intonasi mengandungi pelbagai pola yang betul. Ayat tanya dengan betul. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3.4. yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 35 . frasa.2 Menulis imlak frasa dan ayat tepat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan hasil penulisan berbentuk betul. 3.6.8.8 Mengedit dan memurnikan 3.3 Membina dan menulis 3.3 Membina dan menulis MENULIS perkataan. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3. 3.6 Menulis untuk 3. naratif daripada aspek penggunaan kata. imbuhan. bahasa yang santun.4 Menulis imlak dengan 3. dan ayat jawapan pemahaman dengan betul. ejaan dan tanda baca dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman dengan menggunakan bahasa dengan betul menggunakan yang santun.

2 Mengujarkan idea yang tepat SENI BAHASA indah dan menggunakan dengan menggunakan bahasa badan secara kreatif bahasa yang indah serta semasa bercerita secara gaya yang sesuai untuk didik hibur. 4.1 Mengujarkan dialog dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul. secara didik hibur. 4.4.2 Membina pantun empat puisi dengan intonasi yang kerat secara berpandu dan betul menggunakan bahasa melafazkannya dengan yang indah secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami 4. intonasi bahasa badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur.2. 36 .3.2 Mengujarkan bahasa yang 4. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 4. menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang 4.

1 Memahami dan TATABAHASA menggunakan pembentukan menggunakan Kata Terbitan kata yang sesuai dalam Awalan beR . ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. teR pelbagai situasi dengan betul.2 Memahami dan 5.1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai ayat tunggal sususan biasa dan ayat situasi. 5.3 Memahami dan membina 5. 5.3. dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata.3.2.. 37 . dan di. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. meN. PeN.. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 38 .

Sains soalan dan pesanan yang atau gerak laku terhadap 2. Belajar Cara Belajar dengan tepat secara perkara daripada pelbagai 39 (BCB) .6. Bertanggungjawab dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan 3. Kerjasama 2017 35 1.5.3. 2.3.TEMA 9: 1. memahami 2. sebutan  Menerang sebab yang jelas dan intonasi dan akibat yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.  Mengenal pasti 1.1 Bercerita tentang sesuatu sesuatu perkara semula perkara dengan tepat. Berjimat CUTI PENGGAL 2 dengan betul. KBT:  Jagalah Alam Kita dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan 1.5 Bercerita dan menceritakan 1. yang sesuai secara lisan 1.6 Berbicara untuk 1.1 Mendengar.5. Kajian Tempatan TAJUK : didengar dengan betul.3 Mendengar. NILAI : 1. Kecerdasan Pelbagai (KP)  Naturalis  Verbal-linguistik 1.1 Berbicara untuk  Interpersonal menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu 3. arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat 3. Kemahiran Hidup ● Mesra Alam permintaan dan ayat Minggu 34: perintah jenis ayat suruhan 14 – 18 Ogos 2017 dengan betul.3 Mendengar. Mencintai alam sekitar 1. Kemahiran Berfikir (KB) Minggu 36: sebutan jelas dan intonasi yang intonasi yang betul  Menaakul 4 – 8 Sept 2017 betul. memahami 1. 4.2 Menceritakan sesuatu  Membuat perkaitan perkara yang diibaca  Menghubungkait dengan tepat . ILMU: ALAM CERIA HIDUP MENDENGAR & dan memberi respons dan memberikan respons SEJAHTERA BERTUTUR terhadap sesuatu arahan. memahami. Bersyukur (26 Ogos – 3 Sept 5. menggunakan ayat  Membuat urutan tunggal dan ayat majmuk  Menjana idea dengan betul.

Ayat perintah ayat dalam perenggan 2. 4. 4. Carta intonasi yang betul dan jelas. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3. Elemen kreativiti dan dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan maklumat untuk mengenal 1.3 Membaca dan memahami 1.2.2 Membaca dan memahami 2. Ayat penyata betul. 2.4. ICT dengan lancar.1 Membaca dan memahami MEMBACA perkataan. Poster EMK: 2.3 Membaca kuat pelbagai 2. KMD daripada pelbagai sumber awalan dan berimbuhan  Membuat ramalan dengan sebutan yang akhiran dalam ayat daripada betul. SISTEM BAHASA : 2. Bahan maujud 5. Teknologi Maklumat dan tersirat daripada pelbagai pasti pertautan idea dalam Komunilasi(TMK) bahan untuk memberi respons bahan multimedia bagi 2. dan susunan songsang 2.2 Membaca kuat pelbagai bahan MEDIA: bahan bacaan dengan lancar. Ayat majmuk 2. Gambar sebutan yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa yang betul. 2.4.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. Ayat tunggal 5.2. frasa dan ayat perkataan berimbuhan 6. membuat ramalan dengan Inovatif tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan 40 . sebutan dan 3. bacaan yang mengandungi 1. 2. Ayat tanya daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang 3.

3. sumber.1 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu betul mengikut susunan perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.6.7. 3.7 Menghasilkan penulisan 3. 3. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.1 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai pelbagai genre kreatif secara genre dengan betul.3 Membina dan menulis 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman dengan menggunakan bahasa dengan betul menggunakan yang santun.5. 3.7.6 Menulis untuk 3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menulis huruf. frasa. suku kata.5.3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat MENULIS perkataan.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif 41 .2. 3. 3.2. frasa dan ayat majmuk secara mekanis secara mekanis dengan dengan betul dan kemas. dan ayat jawapan pemahaman dengan betul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 3. 3. betul dan kemas. 3. bahasa yang santun.5 Mencatat maklumat yang 3. berpandu dengan betul.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang 4. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.1. 5.3 Memahami dan membina 5.2 Mengujarkan dialog secara indah dan menggunakan spontan berpandukan bahan bahasa badan dengan kreatif rangsangan dengan bahasa melalui lakonan secara didik badan yang sesuai untuk hibur.1 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan menggunakan kata nama am kata dengan betul mengikut hidup yang merujuk bukan konteks. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. penceritaan secara didik hibur.SENI BAHASA 4.2.3. 4. manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan 5. intonasi bahasa badan secara kreatif yang jelas dan susunan idea semasa bercerita secara yang tepat melalui didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang 4.1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai ayat tunggal sususan biasa dan ayat situasi. 42 .1 Mengujarkan ayat dengan indah dan menggunakan sebutan yang betul.2 Memahami dan membina ayat penyata. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. 5.3.3.

TEMA / MINGGU KEMAHIRAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KANDUNGAN KURIKULUM 43 .

ILMU: SAINS. mengecam 1. Dunia Seni Visual ● Aktiviti Sains Minggu 37 : 1.1 Berbicara untuk 1. Sains kata. suku ayat dengan struktur 1. frasa dan binaan ayat yang betul 2. Kemahiran Berfikir (KB) menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat  Menjana idea tentang sesuatu perkara yang tersurat dengan  Mengenal pasti daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu  Menghubungkait  Sains dan Teknologi dengan tepat secara perkara daripada pelbagai  Meramal Minggu 39: bertatasusila. menggunakan perkataan 3.6 Mendengar.7 Berbincang dan 1. Menambah pengetahuan 18 – 22 Sept 2017 betul. iaitu abjad. sumber secara  Menaakul 25– 29 Sept 2017 bertatasusila.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat 4.7. memahami. dan tepat.6 Berbicara untuk 1. Belajar Cara Belajar frasa dan ayat yang sesuai (BCB) daripada pelbagai sumber  Bacaan Intensif secara bertatasusila.  Perbincangan  Inovasi dan Reka  Mencatat maklumat Cipta Minggu 40: 1.1 Berbincang dan (KP) mengemukakan pendapat mengemukakan  Verbal-linguistik tentang sesuatu perkara pandangan tentang daripada pelbagai sumber sesuatu perkara secara bertatasusila. Kemahiran Hidup TAJUK : ayat dengan betul. Mencintai alam sekitar dengan betul.TEMA 10: 1. 3.2 Mendengar. Berusaha Minggu 38: sebutan jelas dan intonasi yang intonasi yang betul 2.2.1 Bercerita tentang sesuatu 11 – 15 Sept 2017 sesuatu perkara semula perkara dengan tepat. (22 Sept 2017 – Cuti Awal Muharam) KBT: 1.7. TEKNOLOGI MENDENGAR & dan menyebut bunyi dan menyebut frasa dan DAN INOVASI BERTUTUR bahasa.5 Bercerita dan menceritakan 1. NILAI : dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan 1. 2.5.6. Konstruktivisme 2 – 6 Okt 2017 tentang sesuatu perkara  Memindah maklumat dengan menggunakan 44  Menghubungkait . menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk 3. perkataan. Kecerdasan Pelbagai 1.

Gambar untuk membuat penilaian dengan betul. ICT 3. 2.6.1 Membaca dan memahami 3.5. Ayat seruan tersirat daripada pelbagai pasti pertautan idea dalam 5.1 Membaca dan memahami untuk memindahkan bahan grafik yang EMK: maklumat yang terdapat dalam mengandungi ayat dengan pelbagai bahan. Ayat tanya maklumat yang tersurat dan maklumat untuk mengenal 4. membuat ramalan dengan tepat. KMD MEMBACA bahan bacaan dengan lancar.3. ayat dengan lancar. memahami dan Inovatif menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4. bahan bacaan yang  Membuat ramalan Minggu 43 : sebutan yang jelas dan intonasi mengandungi pelbagai pola yang betul.1 Membaca dan memahami 45 . 1.5. Ayat penyata 2. 2. Kata hubung 2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.2 Membaca .4. 1.3 Membaca kuat pelbagai 2.3 Membaca. Bahan maujud 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia 1. Teknologi Maklumat dan betul.6 Membaca pelbagai bahan 2. MEDIA: 2. Komunilasi(TMK) 2. Ayat perintah bahan untuk memberi respons bahan multimedia bagi 6. Kata sendi nama dengan betul.1 Membaca kuat pelbagai 6.5 Membaca dan menaakul 2. sebutan dan intonasi yang betul dan SISTEM BAHASA : jelas.4 Membaca dan memahami 2.5. Elemen kreativiti dan 2. 2. 2.

sampingan dengan bahasa yang santun. 46 . frasa.3. dan ayat jawapan pemahaman dengan betul.6 Menulis untuk 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai kreatif berbentuk imaginatif genre dengan betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat MENULIS perkataan. 3. 3. 3.2. 4. dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1 Mengujarkan dialog dengan SENI BAHASA indah dan menggunakan sebutan yang betul. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.3 Membina dan menulis 3.7. secara didik hibur.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang betul menggunakan dengan menggunakan bahasa idea utama dan idea yang santun.7 Menghasilkan penulisan 3.6.3 Mengujarkan bahasa yang 4.2 Menulis huruf. suku kata. 3. frasa dan ayat majmuk secara mekanis secara mekanis dengan dengan betul dan kemas. betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan. intonasi bahasa badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan hibur. 3.

3.1 Memahami dan 5.1. 5.3. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan membina 5.1 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai ayat tunggal sususan biasa dan ayat situasi. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.2 Memahami dan membina ayat penyata.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. 5. 44 5. mengikut konteks.5 Memahami dan TATABAHASA menggunakan golongan menggunakan pelbagai jenis kata dengan betul mengikut kata adjektif dengan betul konteks. majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 39: 23 – 27 Okt 2017 Ulangkaji Aktiviti Minggu 40: 30 Okt – 3 Nov 2017 47 .1. 5.1.

Ulangkaji Aktiviti Minggu 41: 6 – 10 Nov 2017 Ulangkaji Aktiviti Minggu 42: 13 – 17 Nov 2017 Ulangkaji Aktiviti Minggu 43: 20 – 24 Nov 2017 CUTI AKHIR TAHUN 25 NOVEMBER 2017 – 01 JANUARI 2018 48 .