CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
(V/v Xác nhận giao dịch)

Kính gởi: - Ban tổng giám đốc Công ty CP Đất Xanh Miền Trung

- Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty CP Đất Xanh Miền Trung
- Phòng Kế Toán Công Ty CP Đất Xanh Miền Trung

Họ tên người đề nghị: Đỗ Duy Tuấn Phòng : Phát Triển Đại Lý

Ngày 16/8/2017,Đại Lý Tín Phát Land có giao dịc 02 sản phẩm B2.1-1,2 tại dự án Lakeside
Place cho khách hàng Lê Xuân Tùng.Vì trước đây khách hàng Lê Xuân Tùng có mua một
sản phẩm của một bạn NVKD thuộc Đất Xanh Đà Nẵng.Tuy nhiên,giao dịch B2.1,2 sau này
hoàn toàn phát sinh từ chủ ý của khách hàng muốn mua ở Tín Phát Land và không có sự giới
thiệu 02 sản phẩm này từ NVKD của Đất Xanh Đà Nẵng.

Nay em làm giấy xác nhận này để xác minh là khách hàng Lê Xuân Tùng giao dịch 02 lô
B1.2-1,2 tại dự án Lakeside Palace là của đại lý Tín Phát Land.Mong phía công ty cổ phần
Đất Xanh Đà Nẵng hỗ trợ xác nhận để bộ phận dịch vụ khách hàng xác nhận và thu tiền
khách.

Cam kết: Nếu xảy ra tranh chấp liên quan đến đề nghị của Tôi, Tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước Công ty và pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Ngày 17 tháng 8 năm 2017

Người đề nghị

Dịch Vụ Khách Hàng Đại Diện Đất Xanh Đà Nẵng