You are on page 1of 2

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEMANGKAT
Jalan Pembangunan Kode Pos 79453
Call Center : 08115675545
E-mail: PuskesmasPemangkat15@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMANGKAT
NOMOR : /SK- /PKM-PMK/2017

TENTANG

KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI

KEPALA UPT PUSKESMAS PEMANGKAT

Menimbang : a. Bahwa untuk memperkenalkan pegawai baru pada tugas-tugas
puskesmas yang sesuai dengan kompeteninya atau tugas tambahan,
kebijakan-kebijakan puskesmas, visi, misi, tujuan dan tata nilai
puskesmas, lingkungan kerja puskesmas.
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya bagi
karyawan baru baik kepala puskesmas, penanggung jawab Upaya dan
pelaksana kegiatan Puskesmas Pemangkat, maka dipandang perlu
untuk dilakukan suatu kegiatan orientasi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pemangkat.

Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
b. UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.574/MENKES/SK/IV/2000,
d. Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004
tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004
Tahun 2004, tentang Sistem Kesehatan Nasional
: MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMANGKAT
TENTANG KEWAJIBAN ORIENTASI BAGI PENANGGUNG
JAWAB DAN PELAKSANA UPAYA YANG BARU
Pertama : Kewajiban untuk melakukan orientasi bagi penanggung jawab dan
pelaksana Upaya yang baru
Kedua : Menerapkan SOP Pelaksanaan Orientasi Bagi Penanggung jawab dan
Pelaksana Upaya yang Baru
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal : 2017
Kepala UPT Puskesmas Pemangkat

Mira Rahmawati