You are on page 1of 2

Tarikh Tutup Penyertaan : 14 September 2017

RM 599.00
4-5 Oktober 2017
HiG Hotel Langkawi
(Harga Pakej Tanpa Penginapan)

SIQIC 4
SEMINAR INTEGRITI, KUALITI, INOVASI & KREATIVITI
“Kearah Pekerja yang Berkualiti & Berintegriti Tinggi” Anjuran :

PENCERAMAH (INTEGRITI) (KUALITI)
Dr. Ahmad Fadzli Ahmad Tajuddin Dr. Noorhisham Mohd Alwi
Tim. Presiden Institut Integriti Malaysia Organizational Development
Consultant

(INOVASI)
Dr. Viraj Perera
Agensi Inovasi Malaysia
(CEO,PlaTCOM Ventures
Sdn Bhd)

OBJEKTIF
• Mengenal pasti formula baru dalam budaya
kerja di peringkat pengurusan organisasi untuk
melahirkan modal insan kelas pertama iaitu
berintegriti, berkualiti, inovatif dan kreatif di sektor PENAMPILAN
awam dan swasta; ISTIMEWA
• Menjelaskan strategi dan teknik pengurusan
yang mampu meningkatkan prestasi kerja ke (KREATIVITI)
tahap cemerlang; Imam Muda Asyraf
• Mengupas isu dan cabaran berkaitan budaya
kerja kelas tiga dan cara mengatasinya;
• Mengetengahkan formula baru amalan terbaik
dalam pengurusan; dan
• Menyediakan ruang kepada penjawat
awam dan swasta berkongsi maklumat dan
pengalaman.
*Tertakluk kepada perubahan
BORANG PENDAFTARAN
*PEMBAYARAN
BIL. MAKLUMAT DIRI JAWATAN TELEFON
POTONGAN
LO/CEK
VOT

1. Nama:
E-mel:

2. Nama:
E-mel:

3. Nama:
E-mel:

4. Nama:
E-mel:

*sila tandakan pada kotak yang berkenaan

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :
Nama: Alamat:

Jabatan:

No.Tel./HP: Faks: E-mel:

PENGESAHAN KETUA JABATAN :
Staf*dilulus/tidak diluluskan kehadiran dan yuran penyertaan SIQIC 4 adalah melalui pindahan vot/cek/LO kepada BENDAHARI
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Tarikh : Tandatangan/ Cop PTJ:

MAKLUMAT P E M B AYARAN:
Bayaran Tunai/EFT/Cek/Wang Pos/LPO hendaklah dibuat atas nama: UNIVERSITI UTARA MALAYSIA sebelum 14 September 2017 dan
dialamatkan kepada:
SEKRETARIAT SIQIC 4 No. Akaun:
INSTITUT PENGURUSAN KUALITI, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 02-09-301-00000-10
06010 UUM SINTOK, KEDAH DARUL AMAN Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
Atau fakskan kepada: 04-928 4660. Pihak sekretariat berhak melakukan perubahan penceramah, tarikh dan tempat jika diperlukan.
Tarikh tutup penyertaan: 14 September 2017

MAKLUMAN PENTING:
Sekiranya pembatalan pendaftaran dibuat selepas 14 September 2017 dan tiada pengganti dinamakan, caj yuran
penyertaan akan tetap dikenakan.

Untuk maklumat lanjut berhubung seminar, sila hubungi:
Puan Nur Shazwani Tel: 04-928 4655/011-39477623 e-mel: shazwani@uum.edu.my
Puan Nur Hazlina Tel: 04-928 4656/017-4337380 e-mel: nurhazlina@uum.edu.my
Puan Norli Tel: 04-928 4658 e-mel: norli@uum.edu.my

Untuk tempahan penginapan, sila hubungi hotel berdekatan seperti berikut :
HiG Hotel: 04-9668001
The Bayview Hotel Langkawi: 04-9661818
Langkawi Seaview Hotel: 04-9660600