You are on page 1of 2

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2014/2015
NAMA : ........................................ TANGGAL : ........................................
KELAS : IV (EMPAT) WAKTU : ........................................

I. WENEHANA TANDA PING (X) ING AKSARA A, B UTAWA C KANG KO ANGGEP BENER!
a. ketoprak c. reog
WORO - WORO b. ludruk d. wayang
Kanggo mangeti dina Pendidikan 7. Ireng - ireng kulit keyong
Nasional 2 Mei 2015, SDN Lahora 02 arep Padha seneng ...
nganakake upacara gendera. Petugas upacara
a. omong kosong c. mborong
supaya gladi resik ing :
b. gotong royong d. guyub rukun
dina : Kemis
tanggal : 30 April 2015 8. Mepeh gabah tengah
tabuh : 08.00 WIB latar Dadi bocah ....
sragam : abang putih a. kudu sabar c. kudu sopan
panggonan : SDN Lahora 02 b. kudu taberi d. kudu pinter
Cukup samene pariwara iki, pangajab 9. Sing kalebu tembung saroja yaiku ...
andhadhekake kawigaten nuwun. a. gagah prakosa c. bapak biyung
Malang, 20 April 2015 b. lanang wadon d. nagasari
Kepala Sekolah 10. Bocah - bocah iku dolanan ing ngarep
SDN Lahora 02 omah. Tembung ngarep kosok baline ...
a. lor c. ngidul
b. mburi d. iringan
Wicaksana, S.Pd. 11. Ing mangsa rendheng tanduran padha
thukul. Rendheng kosok baline ...
1. Sapa sing gawe pengumuman iku? a. udan c. ketiga
a. wali kelas c. guru kelas b. panas d. labuh
b. panitia d. kepala sekolah 12. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara
2. Apa isine pengumuman iku? tanduk yaiku ...
a. arep upacara gendera a. Nanda diajak lunga
b. dina Pendidikan Nasional b. Sapiku dituku blanthik
c. petugas upacara gladi resik c. Enik ngirisi tempe
d. upacara gendera d. Klambine diumbah Yuli
3. Pengumuman iku ditunjukake marang 13. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara
sapa? tanduk yaiku ...
a. petugas upacara gendera a. Bapak nitih sepur
b. siswa SDN Lahora 02 b. Tasku dijambret wong iku
c. siswa-siswi c. PR ku wis dakgarap
d. guru-guru d. Jajanku dipangan adhikku

4. Kapan lan ing ngendi anggone nulis Bapak pucung renteng-renteng kaya
pengumuman iku? kalung Dawa kaya ula
a. Malang, 2 Mei 2015 Sing disaba si pucung mung turut kutha
b. Malang, 30 April 2015 14. Batangane tembang pucung ing dhuwur
c. Malang, 20 April 2015 yaiku ...
d. Malang, 2 April 2015 a. sabuk c. sepur
5. Ir. Soekarno miyos ing kutha Surabaya, b. genthong d. gajah
tembung miyos tegese ... 15. Suwe ora kepethuk dulure, Sutarmi adus
a. metu c. liwat luh. Adus luh tegese ...
b. lair d. maca a. luhe akeh
6. Pantun Jawa (Parikan) kerep dirungokake b. luhe mbrebes mili
ing pagelaran ... c. luhe dienggo adus
d. nangis

http://kumpulansoaltest.blogspot.com/|

.......... ingklik Cupet pikirane tegese .. adhik kula mundhut potlot d........ benang saukel b. Umume bocah-bocah utawa wong-wong tuwa yen dolanan layangan mangsa ..... a. eluh 1... Bala Dewa c... Bapak tumbas koran............ Bapak tumbas koran.com . yen kembang gedhang arane ... ketiga d.... pikirane pinter d.. kumpulansoaltest.......................... a........ Peribasan iku tegese ... banyu c................ udan 23.....blogspot.................... Sing nglakokke wayang jenenge ........ kertas folio 10....... Pandhawa d.. Banyu ledeng kuwi bening... unine ..................... a........ Oleh nyambut gawe direwangi adus ................. Kurawa ....... 16. a............ Bagus jalan-jalan c. yaiku ... getih kali kuwi ............... rendheng c...... 7..... 6............ cepet pikirane b... krosek d........ kajaba . molak-malik c... gampang nesu c.. nanging banyu b................ b.... adhik kula tumbas potlot 24.................. Tukang gawe barang-barang saka wesi jenenge ............ ontong a............. banyu satetes c.... 18......... 22... b.. Bagus mangan wajan 25........................... Yen ditulis latin..... Kembang pring arane krosak.................. Sing kalebu tembung lingga salin swara 2...... gareng lan petruk iku punakawane 8..........ati.. kertas salembar d................................................... d... NGANGGO TEMBUNG KANG MATHUK! a......... adhik kula mundhut potlot b..... Ngastina 9. b............... Yen ditulis latin.... banyu asin 19.. Tembung ing ngisor iki kalebu tembung .............. adhikku tuku potlot Ukara ing dhuwur yen didadekake krama alus.... gampang nagis II............ yen bendungan Lahor........... Aja dadi bocah sing cupet pikirane...... 5............... 20... amarga bocah kuwi dawa tangane...... Ancik-ancik pucuking eri . Bagus mangan jajan d............ . angin nggebes ........ a....... Gawea ukara nganggo tembung "salonjor"! 21... ISENANA CECEG .... kanca-kanca d.............. Kirim layang lewat pos kudu di tempeli ............ Bapak tuku koran............. Bapak mundhut koran.. unine .. Dusun Rekesan yen godhong lombok arane .... a. Kembang lombok arane menik......... b...... b.. 4............. Dusun Rekesan iku ana ing tengah-tengah 3... katuk c...... Gawea sepatu putih c...... ditulis nganggo aksara jawa .. lelara tangane tegese ............ Dawa a.... kringet d..................... ....... a.. Bagus nggawa wajan b.. Bapak mundhut koran... Yen ditulis nganggo aksara jawa ... wilangan saperangan.................................CECEG ING NGISOR IKI 17................. Yen dheleh barang iku sing ngati ...... Semar... adhik kula tumbas potlot c........ unine ........