You are on page 1of 1

MINGGU 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS INTELEK (TAHUN 4 & 5)
TARIKH/ HARI 6 JANUARI 2016 JUMAAT MASA 11.00 – 12.00 AM

TEMA LISAN (T4 & T5) TAJUK KEMAHIRAN MENDENGAR

STANDARD
1.1 Mendengar dan memahami arahan (T4/T5)
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Mendengar dan memahami arahan – T4
PEMBELAJARAN 1.1.1 Mendengar dan mengingati arahan – T5

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. memberi respons terhadap arahan yang diberi oleh rakan (T4)

AKTIVITI 1. Murid Tahun 5 mendengar arahan guru
PENGAJARAN & 2. Murid Tahun 5 menyampaikan kepada murid Tahun 4
PEMBELAJARAN 3. Murid mendengar arahan dan melakukan tindak balas
(PdP) 4. Murid membuat kesimpulan

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen
BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain :
______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan
ELEMEN MERENTASI  Bahasa  Sains & Teknologi
 Pendidikan Alam Sekitar  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Patriotisme  TMK

 Membuat
 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir Rumusan
 Menilai

PENILAIAN  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
 Lembaran Kerja
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

 _____ /____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____ /____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 KEHADIRAN : ___________

 Mesyuarat / Kursus  Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI
 Program Sekolah  Cuti Bencana / Cuti
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar Khas
ditangguhkan kerana ….
 Aktiviti Luar  Cuti Peristiwa / Cuti
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________

CATATAN :

………………………………………………………………………………………………………………………….....