You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS INTELEK (T4 / T5)
TARIKH/ HARI 19 JULAI 2017 RABU MASA 10.00-11.00 AM

TEMA KOSA KATA TAJUK AYAT TANYA / SUKU KATA
6.1 Mengenal dan menggunakan golongan kata mengikut konteks (T5)
3.1 Membunyikan suku kata (T4)
STANDARD KANDUNGAN
3.2 Mengeja dan membatangkan perkataan (T4)
3.3 Membaca secara mekanis (T4)
6.1.5 Menggunakan kata tanya dalam pelbagai konteks (T5)
STANDARD 3.2.1 Mengeja dan membatang perkataan VKVKK
PEMBELAJARAN
4.1.5 Menulis perkataan VKVKK
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
1. membuat ayat tanya berdasarkan jawapan kepada ayat tanya (T5)
PEMBELAJARAN
2. mengeja dan menulis perkataan (T4)

1. Murid imbas semula fungsi setiap kata tanya (T5)
2. Murid bersoal jawab dengan guru
AKTIVITI 3. Murid diberi jawapan kepada ayat tanya
PEMBELAJARAN& 4. Murid cuba mmbentuk soalan kata tanya
PEMUDAHCARAAN 5. Murid menulis jawapan di dalam buku tulis – TP5
(PdPc) 1. Murid diberi kad modul perkataan (T4)
2. Murid mengeja dengan bimbingan guru secara individu
3. Murid melukis dan menamakan perkataan berdasarkan gambar diberi – TP3

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen
BAHAN BANTU BELAJAR
(BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
KECERDASAN PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logikal Matematik  Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

 Membandingbeza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR  Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Tugasan
 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan
PENGAJARAN &  Projek
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama
PEMBELAJARAN

SOAL JAWAB
KBAT / iTHINK
LATIHAN

 ___ /___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ___ /___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah  Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mengiringi Murid Keluar  Cuti Bencana / Cuti Khas
ditangguhkan kerana ….
 Aktiviti Luar  Cuti Peristiwa / Cuti Umum

Aktiviti PdPc dibawa ke _____________________________________________________

CATATAN