You are on page 1of 6

Skema Permarkahan

Soalan Jawapan Pemarkahan Jumlah

1(a) 100 N1
400 N1 3
900 N1

1(b)(i) 3 P1
Gambar rajah P :
8
5
Gambar rajah Q : P1 4
12

(ii) Terimasebarangjawapan yang setara P1P1
1(c) Lebarsegiempat = 20 – (4+4) K1
2
= 20 – 8 K1 3
2
= 6 cm N1
2(a)
(i) Sudutsepadan
q , r  P1
Corresponding angles

(ii) Sudutberselang-seli
p , r  P1 3
Alternate angles

Sudutpedalaman
(iii) p , s P1
Interior angles
2(b) (i) 1 P1
(ii) 2 P1 3
(iii) 3 P1

2(c) (i) B NI

(ii) 5 dilihat P1

5x5x5 K1 4

125 N1

15pqs 5q P1 3(b) (i) ∠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 P1 (ii) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 P1 (iii) ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 P1 4 (iv) ∠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∠𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 P1 3(c) (i) . 6 N1 (ii) 12 K1 3 2 6 N1 4(a) P1 3 P1 P1 4(b) (i) 3 P1 5 (ii) 4 P1 3 5 (iii) 3 P1 4 . 5qrs . 12hk 4h P1 9ab . 3a²b 3ab P1 3 10pqr .3(a) Ungkapan Algebra Faktorsepunya Algebraic Expression Common factor 8h .

3) N1 (ii) Q (-1 . -3) N1 R (iv) Asalan/Origin ( 0. 0) N1 4 (iii) (1 . P1 tengahapabila data itudisusunmengikuttertib 5(b) N1N1N1 3 . 0) N1 5(a) Data yang paling kerapberulang P1 MOD MEDIAN Jumlahnilai data P1 dibahagidenganjumlahbilangan 3 MIN Nilai yang berada di tengah.4(c) Titik Koordinat Point Coordinates (i) P ( -2 .

3 cm N1 6(a) (i) C P1 (ii) x P1 3 (iii) PR P1 6(b) (i) 43−(−2) P1 45 N1 4 (ii) 810 ÷ 83 K1 87 N1 6(c) (i) 2 p ≤ 126 P1 3 (ii) x<4 K1 x = 3. N1 7(a) (i)  P1 (ii)  P1 3 (iii) x P1 7(b) (i) 5 : 8 P1 (ii) 2 : 8 P1 3 (iii) 5 : 8 : 2 P1 7(c) Skalaseragampadapaksi-y dalamjulat−2 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 10 K1 Kesemuatitikdiplotdenganbetul K2 4 Graf licinmelaluisemuatitik yang betul N1 .5(c) N1 N1N1 4 D C A BC = 4. 2. 1. …….

Beri K2 jika titik tidak di plot tetapi graf melalui ke semua 7 titik yang betul 2.90 N1 9(a) (i) Poligon P1 (ii) BukanPoligon P1 3 (iii) BukanPoligon P1 .80 K1 3 9. Jika skala tidak ditulis tetapi ke semua titik di plot dengan betul.50 + 2x = 59. 3. beri K1K2 8(a) (i) X P1 (ii) X P1 3 (iii)  P1 8(b) 7 dilihat * sisibagisegiempat ABCD P1 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 24 K1 4 Perimeter = 7 + 7 +7 +25 +24 K1 = 70 cm N1 8(c) 10. Nota : 1. beri K1.10 K1 2x = 19. 6 atau 5 titik di plot dengan betul atau graf melalui 5 atau 6 titik.8 + 28.

6% Jenama B 5.40 am N1 10(a)(i) Sfera P1 (ii) kon P1 3 (iii) kubus P1 10(b) Hargabarumanggis per kilo = RM 16 K1 Harga 3 kilo manggis = RM 16 x 3 K1 3 = RM 48 N1 10(c)(i) 3𝑝𝑝 + 15 P1 (ii) 2𝑞𝑞 2𝑞𝑞 + 3 K1 − 3𝑞𝑞 2 3𝑞𝑞 2 4 2𝑞𝑞 − 2𝑞𝑞 − 3 K1 3𝑞𝑞 2 1 − N1 𝑞𝑞 2 . Jika 1 pengiraanbetul.9(b) Jenama D N1 Jenama A 5. BeriK1K1K1 jikakesemuapengiraanbetul 2. beri K1 9(c) Tempoh masa = 10 minit + 2 jam + 30 minit + 10 minit + 2 jam 30 min = 5jam 20 min K1 1300 – 0520 K1 3 0740 atau 7. beri K2 3.5% K1K1K1 Jenama C 5.0% Jenama D 4.6% 4 Nota : 1. Jika 2 atau 3 pengiraansahajabetul.