You are on page 1of 159

ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Ûª»²¬ Í«³³¿®§

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó ß´´ ¼¿¬¿ ¿­ ±º »¨¬®¿½¬ ±²æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ²¬»¨¬ Ûª»²¬

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÑÐÛÒ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ ï ͬ¿®¬»¼
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ÑÐÛÒ ÜßÌÛæ ðïñîíñîðïë ÛÒÜ ÜßÌÛæ ðíñïîñîðïë
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë λ°±®¬ λ½»·ª»¼æ ðïñîíñîðïë Ю·±®·¬§æ î
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ èîíëíê Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×ÙßÌ×ÑÒ ó ÍÛÏæ ï
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë ×ÒÊÛÍÌ×Ù ÝÍ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ÙÛ×ÍÛÎô ÝßÒÜßÝÛ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñîíñîðïë Û²¼æ ðíñïèñîðïë ̱ λ°±®¬æ èîíëíê
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë ÐÎ×ÓßÎ ÝßÍÛ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ÙÛ×ÍÛÎô ÝßÒÜßÝÛ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñîíñîðïë Û²¼æ ðíñïèñîðïë
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîèñîðïë ݱ³³«²·½¿¬·±² ̧°»æ ÍÌßÌËÍ ÝÑÓÓ Î»½»·ª»¼æ ðïñîèñîðïë÷
®°¬Ò±¬»­ß²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ îðéïíïï
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîçñîðïë ݱ³³«²·½¿¬·±² ̧°»æ ÍÌßÌËÍ ÝÑÓÓ Î»½»·ª»¼æ ðïñîçñîðïë÷
®°¬Ò±¬»­ß²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ îðéïíìé
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñîçñîðïë ÔÝØìèè ÝØ×ÔÜÍ Í¿º»¬§ ¿²¼ η­µ ß­­»­­³»²¬
®°¬ß­­»­­³»²¬­ß²¼Ð´¿²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ ïîïëîè ß´´ ½¸·´¼®»² ®¿¬»¼ ÍßÚÛ
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÐÛÒÜ×ÒÙ ÝÔÑÍËÎÛ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ èîíëíê Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ èîíëíê Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ èîíëíê Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷

п¹»æ ï ±ºæ ì ®°¬Ý¿­»Ûª»²¬Í«³³¿®§
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Ûª»²¬ Í«³³¿®§
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó ß´´ ¼¿¬¿ ¿­ ±º »¨¬®¿½¬ ±²æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ²¬»¨¬ Ûª»²¬

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ èîíëíê Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðíñïèñîðïë Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÝÔÑÍÛÜ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðéñîðïê λ°±®¬ λ½»·ª»¼æ ïîñðéñîðïê Ю·±®·¬§æ î
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ çíéíïî Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×ÙßÌ×ÑÒ ó ÍÛÏæ î
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÎÛÑÐÛÒ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î ͬ¿®¬»¼
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ÑÐÛÒ ÜßÌÛæ ïîñðèñîðïê ÛÒÜ ÜßÌÛæ ïîñîçñîðïê
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê ×ÒÊÛÍÌ×Ù ÝÍ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ïîñðèñîðïê Û²¼æ ïîñîçñîðïê ̱ λ°±®¬æ çíéíïî
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê ÐÎ×ÓßÎ ÝßÍÛ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ïîñðèñîðïê Û²¼æ ðïñïïñîðïé
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê ÐÎ×ÓßÎ ÝßÍÛ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ÕÎßÓÛÎô ÍßÎßØ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ïîñðèñîðïê Û²¼æ ïîñðèñîðïê
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê ÔÝØìèè ÝØ×ÔÜÍ Í¿º»¬§ ¿²¼ η­µ ß­­»­­³»²¬
®°¬ß­­»­­³»²¬­ß²¼Ð´¿²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ îîîêëê ß´´ ½¸·´¼®»² ®¿¬»¼ ÍßÚÛ
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê λ°±®¬ λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ю·±®·¬§æ î
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ çíèèðë Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×ÙßÌ×ÑÒ ó ÍÛÏæ î
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê ×ÒÊÛÍÌ×Ù ÝÍ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ïîñïêñîðïê Û²¼æ ïîñîçñîðïê ̱ λ°±®¬æ çíèèðë
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÉÎÕÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ Ó×ÌÌÔÛ×ÜÛÎô ÝØßÜÜ×Ûô Õò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ïîñïêñîðïê Û²¼æ ðìñîêñîðïé ̱ ݸ·´¼ Ð×Üæ îìéèðçð

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíèèðë Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÐØÇÍ×ÝßÔ ßÞËÍÛ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÷
п¹»æ î ±ºæ ì ®°¬Ý¿­»Ûª»²¬Í«³³¿®§
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Ûª»²¬ Í«³³¿®§
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó ß´´ ¼¿¬¿ ¿­ ±º »¨¬®¿½¬ ±²æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ²¬»¨¬ Ûª»²¬

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíèèðë Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíèèðë Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíèèðë Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíéíïî Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíéíïî Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ú·²¼·²¹æ ËÒÍËÞÍÌßÒÌ×ßÌÛÜ Ñ² λ°±®¬æ çíéíïî Ý¿¬»¹±®§æ
®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ ÒÛÙÔÛÝÌ
ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß´´»¹»¼ Ê·½¬·³æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð ÷ ß´´»¹»¼
л®°»¬®¿¬±®æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï ÷
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïé ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÉÎÕÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñïïñîðïé Û²¼æ ðìñîêñîðïé ̱ ݸ·´¼ Ð×Üæ íìêëìíî

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïé ÐÎ×ÓßÎ ÝßÍÛ ÓÙÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñïïñîðïé Û²¼æ ðìñîêñîðïé
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïé ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÉÎÕÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñïïñîðïé Û²¼æ ðìñîêñîðïé ̱ ݸ·´¼ Ð×Üæ íðéïêêé

п¹»æ í ±ºæ ì ®°¬Ý¿­»Ûª»²¬Í«³³¿®§
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Ûª»²¬ Í«³³¿®§
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó ß´´ ¼¿¬¿ ¿­ ±º »¨¬®¿½¬ ±²æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ²¬»¨¬ Ûª»²¬

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïé ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÉÎÕÎ ß­­·¹²»¼ ¬±æ Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ß­­·¹²³»²¬ ͬ¿®¬æ ðïñïïñîðïé Û²¼æ ðìñîêñîðïé ̱ ݸ·´¼ Ð×Üæ îìéèðçð

Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðîñðîñîðïé ÔÝØìçì Ý¿­» д¿² øÍ»®ª·½»­ Ó±¼»´÷
®°¬ß­­»­­³»²¬­ß²¼Ð´¿²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ ìèéíêð Ûºº»½¬·ª»æ ðîñðîñîðïé
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðìñîìñîðïé ÔÝØìçì ݱ²¬·²«±«­ ÝØ×ÔÜÍ Í¿º»¬§ ¿²¼ η­µ ß­­»­­³»²¬
®°¬ß­­»­­³»²¬­ß²¼Ð´¿²­ ß¼¼·¬·±²¿´ ײº±®³¿¬·±²æ
ܱ½«³»²¬ λºæ éððéí ß´´ ½¸·´¼®»² ®¿¬»¼ ÍßÚÛ
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðìñîêñîðïé Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÐÛÒÜ×ÒÙ ÝÔÑÍËÎÛ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
Ûª»²¬ Ü¿¬»æ ðìñîêñîðïé Ý¿­» ͬ¿¬«­ ݸ¿²¹»æ ÝÔÑÍÛÜ
®°¬Ý¿­»Þ«·´¼

п¹»æ ì ±ºæ ì ®°¬Ý¿­»Ûª»²¬Í«³³¿®§
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ó×ÔÔÍô Ò×× ßÜÖÛÞË øÐ×Üæ íîêêííì÷ Þ·®¬¸æ Ù»²¼»®æ Ó
Ý¿­» α´»­æ Ò±¬·º·½¿¬·±²­æ

ÝßÍÛ ÓßÒßÙÛÎ ß Ûºº»½¬·ª»æ ðïñïïñîðïé Û²¼æ ïîñíïñçççç

ͬ¿¬«­ Ø·­¬±®§ ñ Ý¿­» Ý´±­«®»­

ÑÐÛÒ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë

ÐÛÒÜ×ÒÙ ÝÔÑÍËÎÛ Ü¿¬»æ ðíñïîñîðïë

Ý«®®»²¬ ͬ¿¬«­
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðíñïèñîðïë п¹»æ ï
д»¿­» ­»» ÝÍÎß

ÝÔÑÍÛÜ Ü¿¬»æ ðíñïèñîðïë

Ý¿­» Ý´±­«®» Í«°»®ª·­±® Ò±¬»
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðíñïèñîðïë п¹»æ ï
ßÐÐÎÑÊÛÜò

ÎÛÑÐÛÒ Ü¿¬»æ ïîñðèñîðïê

ÐÛÒÜ×ÒÙ ÝÔÑÍËÎÛ Ü¿¬»æ ðìñîêñîðïé

п¹»æ î ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ñ«¬½±³» ±º Í»®ª·½»­
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðìñîêñîðïé п¹»æ ï
Ý¿­» ®»ª·»©»¼ ¿²¼ ¿°°®±ª»¼ º±® ½´±­«®»ò ̸» º¿¬¸»®ô ß´»¨ ½±³°´»¬»¼ ç𠼿§­ ±º
Ú¿³·´§ °®»­»®ª¿¬·±² ­»®ª·½»­ ­«½½»­­º«´´§ ©·¬¸ ¿´´ ¹±¿´­ ³»¬ò

̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ß´»¨ »²­«®»­ ¬¸»§ ¿¬¬»²¼ ¿´´ ¬¸»·® ¼±½¬±® ¿²¼
¼»²¬·­¬ ¿°°±·²¬³»²¬­ò Ö±½»´§² ¿²¼ ߧª¿¸ ¿¬¬»²¼ ­½¸±±´ ¿²¼ Ñ´·ª»® ¿¬¬»²¼­ ¼¿§½¿®»ò
̸» º¿³·´§ ¸¿­ ­¬¿¾´» ¸±«­·²¹ ¿²¼ ·²½±³»ò ̸» º¿³·´§ ¸¿­ °®·ª¿¬» ·²­«®¿²½»ò ̸»
½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸»®» ¼±»­ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ¾» ¿²§
º«®¬¸»® ²»»¼ º±® ÜÝÍ ·²ª±´ª»³»²¬ ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾»
­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò Ý¿­» ½´±­»¼ò

Ý«®®»²¬ ͬ¿¬«­
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðìñîêñîðïé п¹»æ ï
Ý¿­» ®»ª·»©»¼ ¿²¼ ¿°°®±ª»¼ º±® ½´±­«®»ò ̸» º¿¬¸»®ô ß´»¨ ½±³°´»¬»¼ ç𠼿§­ ±º
Ú¿³·´§ °®»­»®ª¿¬·±² ­»®ª·½»­ ­«½½»­­º«´´§ ©·¬¸ ¿´´ ¹±¿´­ ³»¬ò

̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ß´»¨ »²­«®»­ ¬¸»§ ¿¬¬»²¼ ¿´´ ¬¸»·® ¼±½¬±® ¿²¼
¼»²¬·­¬ ¿°°±·²¬³»²¬­ò Ö±½»´§² ¿²¼ ߧª¿¸ ¿¬¬»²¼ ­½¸±±´ ¿²¼ Ñ´·ª»® ¿¬¬»²¼­ ¼¿§½¿®»ò
̸» º¿³·´§ ¸¿­ ­¬¿¾´» ¸±«­·²¹ ¿²¼ ·²½±³»ò ̸» º¿³·´§ ¸¿­ °®·ª¿¬» ·²­«®¿²½»ò ̸»
½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸»®» ¼±»­ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ¾» ¿²§
º«®¬¸»® ²»»¼ º±® ÜÝÍ ·²ª±´ª»³»²¬ ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾»
­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò Ý¿­» ½´±­»¼ò

ÝÔÑÍÛÜ Ü¿¬»æ ðìñîêñîðïé

Ý¿­» Ý´±­«®» Í«°»®ª·­±® Ò±¬»
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðìñîêñîðïé п¹»æ ï
Ý¿­» ®»ª·»©»¼ ¿²¼ ¿°°®±ª»¼ º±® ½´±­«®»ò ̸» º¿¬¸»®ô ß´»¨ ½±³°´»¬»¼ ç𠼿§­ ±º
Ú¿³·´§ °®»­»®ª¿¬·±² ­»®ª·½»­ ­«½½»­­º«´´§ ©·¬¸ ¿´´ ¹±¿´­ ³»¬ò

̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ß´»¨ »²­«®»­ ¬¸»§ ¿¬¬»²¼ ¿´´ ¬¸»·® ¼±½¬±® ¿²¼
¼»²¬·­¬ ¿°°±·²¬³»²¬­ò Ö±½»´§² ¿²¼ ߧª¿¸ ¿¬¬»²¼ ­½¸±±´ ¿²¼ Ñ´·ª»® ¿¬¬»²¼­ ¼¿§½¿®»ò
̸» º¿³·´§ ¸¿­ ­¬¿¾´» ¸±«­·²¹ ¿²¼ ·²½±³»ò ̸» º¿³·´§ ¸¿­ °®·ª¿¬» ·²­«®¿²½»ò ̸»
½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸»®» ¼±»­ ²±¬ ¿°°»¿® ¬± ¾» ¿²§
º«®¬¸»® ²»»¼ º±® ÜÝÍ ·²ª±´ª»³»²¬ ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾»
­¿º» ¿¬ ¬¸·­ ¬·³»ò Ý¿­» ½´±­»¼ò

п¹»æ ì ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ю·³¿®§ Ý¿­» Ó¿²¿¹»® ß­­·¹²³»²¬ Ø·­¬±®§

ͬ¿ºº Ò¿³» Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² ͬ¿®¬ Û²¼
ÙÛ×ÍÛÎô ÝßÒÜßÝÛ ððïð ðð ðé ðéë ðïñîíñîðïë ðíñïèñîðïë

ÕÎßÓÛÎô ÍßÎßØ ððïð ðð ðé ðéî ïîñðèñîðïê ïîñðèñîðïê

ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò ððïð ðð ðé ðéí ïîñðèñîðïê ðïñïïñîðïé

Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò ððïð ðð ðì ðìì ðïñïïñîðïé ðìñîêñîðïé

Í«°°±®¬ ɱ®µ»® ß­­·¹²³»²¬ Ø·­¬±®§
ݸ·´¼ Ò¿³» ß­­·¹²³»²¬ ̧°»

ͬ¿ºº Ò¿³» ͬ¿®¬ Û²¼

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷ ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÍÌßÚÚ ÉÑÎÕÛÎ

Ó×ÌÌÔÛ×ÜÛÎô ÝØßÜÜ×Ûô Õò ïîñïêñîðïê ðìñîêñîðïé

Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò ðïñïïñîðïé ðìñîêñîðïé

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷ ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÍÌßÚÚ ÉÑÎÕÛÎ

Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò ðïñïïñîðïé ðìñîêñîðïé

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷ ÍËÐÐÑÎÌ×ÒÙ ÍÌßÚÚ ÉÑÎÕÛÎ

Ó×ÔÔÍô Ò××ô ßò ðïñïïñîðïé ðìñîêñîðïé

ß­­±½·¿¬»¼ Ý¿­»­

Ý¿­» Ò¿³» ú ×Ü ñ Í«°»®ª·­±® ̧°» ñ Ñ°»² Ü¿¬» Ñ®¹ ñ Û²¼ Ü¿¬»

ײ¬»®­¬¿¬» ݱ³°¿½¬ º±® д¿½»³»²¬ ±º ݸ·´¼®»² ø×ÝÐÝ÷

п¹»æ ë ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

DZ«²¹ ß¼«´¬ Ю±¹®¿³ øÇßÐ÷ ñ ײ¼»°»²¼»²¬ Ô·ª·²¹

Ю±¹®¿³ Û²®±´´³»²¬­

ر«­»¸±´¼ Ó»³¾»®­¸·°

ß¼¼·¬·±²¿´ Ü»¬¿·´­ º±® ¿´´ ﮬ·½·°¿²¬­ ·² ¬¸» ½¿­»

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷

л®­±² Ü»¬¿·´

ÒßÓÛ ó Ú·®­¬æ ßÔÛÈßÒÜÛÎ Ó·¼¼´»æ Ô¿­¬æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍ
ÒßÓÛ ó Í«ºº·¨æ ѽ½«°¿¬·±² Í«ºº·¨æ
ÒßÓÛ ó Ì·¬´»æ
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ðïñðçñïçèî Þ·®¬¸ Ü¿¬» Û­¬·³¿¬»¼æ Ò
Ü»½»¿­»¼ Ü¿¬»æ ðïñðïñðððï
Ù»²¼»®æ Ó Ð®·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹»æ ÛÒÙÔ×ÍØ Û²¹´·­¸ Í°»¿µ·²¹æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ﮬ·½·°¿²¬æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ͬ¿ºº æ Ò Ð®±ª·¼»®æ Ò
ο½»æ ß³»®·½¿² ײ¼·¿² ±® ß´¿­µ¿² Ò¿¬·ª»æ Ò ß­·¿²æ Ò
ο½»æ ɸ·¬»æ Ç Þ´¿½µ ±® ߺ®·½¿² ß³»®·½¿²æ Ò
ο½»æ Ò¿¬·ª» Ø¿©¿··¿² ±® Ѭ¸»® п½·º·½ ×­´¿²¼»®æ Ò
ο½»æ ˲¿¾´» ¬± Ü»¬»®³·²»æ Ò Î»º«­»¼ ¬± Ü·­½´±­»æ Ò
Ø·­°¿²·½ ±® Ô¿¬·²± Ñ®·¹·²æ Ò
Í»¨ Ì®¿ºº·½µ·²¹ ײº±®³¿¬·±²
Û­¬·³¿¬»¼ Ü¿¬» ±º ײ½·¼»²¬æ Ü¿¬» ײ½·¼»²¬ λ°±®¬»¼ ¬± ÜÝÍæ
ײ ÜÝÍ Ý«­¬±¼§ ߬ Ì·³» Ѻ Ê·½¬·³·¦¿¬·±²æ Ü¿¬» ÐÜ Ò±¬·º·»¼æ
Û¨°´¿·²æ
ﮬ·½·°¿²¬ Ü»¬¿·´

ØÔ Ý´·»²¬ ×Üæððïîïîèëïç Ý·¬·¦»²æ Ç
ײ­«®¿²½» ݱª»®¿¹»æ Ò Ó·´·¬¿®§ Í»®ª·½»æ Ò
λ´·¹·±²æ ËÒÕÒÑÉÒ
Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ ß¹» ±º Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ ð
Þ·®¬¸ ݱ«²¬®§æ Þ·®¬¸ ݱ«²¬§æ
Þ·®¬¸ Ý·¬§æ Þ·®¬¸ ͬ¿¬»æ
Ó±¬¸»® Ó¿®®·»¼ ¿¬ Þ·®¬¸æ
Û§» ݱ´±®æ Ø¿·® ݱ´±®æ
Ø»·¹¸¬ ·² ײ½¸»­æ ð É»·¹¸¬ ·² ´¾­æ ð
л®­±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïî
ÍÉ×Ü ÒÞÎæ

ß´­± Õ²±©² ß­

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈ

п¹»æ ê ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ó¿®·¬¿´ ͬ¿¬«­

ͱ½·¿´ Í»½«®·¬§ Ò«³¾»®

ÍÍÒæ Ê¿´·¼¿¬»¼æ Ê Ð­«»¼±æ

Ú¿³·´§ λ´¿¬·±²­¸·°­

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼
ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼
ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼

ß¼¼®»­­

и±²»

Û´»½¬®±²·½ ß¼¼®»­­ øÛóÓ¿·´÷

п¹»æ é ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ß³»®·½¿² ײ¼·¿² Ü»¬¿·´­

Ý¿­» α´»­

Ý¿­»æ Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí
α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ûºº»½¬·ª»æ ðïñîíñîðïë Û²¼æ ïîñíïñçççç
Ý¿­» ̧°»æ ÝÐÍ ÝßÍÛ Ñ°»²æ ðïñîíñîðïë Ý´±­»¼æ ðìñîêñîðïé
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðì ðìì
λ°±®¬­

λ°±®¬ Ò«³¾»®æ èîíëíê λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Ì·³»æ ïïæëé ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ ï
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéë
λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ðïæëë ÐÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí
λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðçæíë ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí

ݱ³³«²·½¿¬·±²­

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ ïêìèíéð λ½»·ª»¼æ ðïñïïñîðïî Ì·³»æ ðìæîé ÐÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÔÛÊÛÔÛÊÛô ÕßÎÛÒ
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÔÛÊÛÔÛÊÛô ÕßÎÛÒ
̧°»æ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ò±¬ ´·²µ»¼ ¬± ¿ ®»°±®¬ ±® ½¿­»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò¿®®¿¬·ª» º±® ݱ³³«²·½¿¬·±²æ ïêìèíéð
Ò±¬» ¼¿¬»æ ðïñïïñîðïî п¹»æ ï
ÐÎ×ÑÎ ÝÐÍ Ø×ÍÌÑÎÇæ
ÝÐÍÝÎñ Ò± Ю·±®­ ÝØ×ÔÜÍñ Ò± Ю·±®­

ÚßÓ×ÔÇ ÝÑÓÐÑÍ×Ì×ÑÒæ
¿²¼ ß´»¨ Ò»·¹¸¾±®­ ¿®» ¬¸» °¿®»²¬­ ¬± ߧª¿¸ øî÷ò п®»²¬­ ¿®» ³¿®®·»¼ ¿²¼
º¿³·´§ ¼±»­ ®»­·¼» ¬±¹»¬¸»®ò

п¹»æ è ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îðêèêéé λ½»·ª»¼æ ðïñîíñîðïë Ì·³»æ ïïæïí ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÚÑÇô ÍßÒÜÎßô Íò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÚÑÇô ÍßÒÜÎßô Íò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ç
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ èîíëíê ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëíèêí λ½»·ª»¼æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ïîæëç ÐÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëéçíè λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðèæïé ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëèðîê λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ïïæðð ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
̧°»æ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÚßÌØÛÎ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

п¹»æ ï𠱺 íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Û¼«½¿¬·±² Ü»¬¿·´­

Û¼«½¿¬·±² Ò»»¼­

Û³°´±§³»²¬

ײ½±³»

Ø»¿´¬¸ ݱª»®¿¹»

Ó»¼·½¿´ Ю¿½¬·¬·±²»®

Ó»¼·½¿¬·±²­

׳³«²·¦¿¬·±²

Û¨¿³·²¿¬·±²­ ¿²¼ ÛÐÍÜÌ Î»º»®®¿´­

ر­°·¬¿´·¦¿¬·±²

Ó»¼·½¿´ ݱ²¼·¬·±²

Û¼«½¿¬·±² ݱ²¼·¬·±²

Í°»½·¿´ ݱ²¼·¬·±²

Э§½¸ ñ Þ»¸¿ª·±®¿´ ݱ²¼·¬·±²

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

л®­±² Ü»¬¿·´

п¹»æ ïï ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ÒßÓÛ ó Ú·®­¬æ ßÇÊßØ Ó·¼¼´»æ Ô¿­¬æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍ
ÒßÓÛ ó Í«ºº·¨æ ѽ½«°¿¬·±² Í«ºº·¨æ
ÒßÓÛ ó Ì·¬´»æ
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ïðñîðñîððç Þ·®¬¸ Ü¿¬» Û­¬·³¿¬»¼æ Ò
Ü»½»¿­»¼ Ü¿¬»æ ðïñðïñðððï
Ù»²¼»®æ Ú Ð®·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹»æ ÛÒÙÔ×ÍØ Û²¹´·­¸ Í°»¿µ·²¹æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ﮬ·½·°¿²¬æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ͬ¿ºº æ Ò Ð®±ª·¼»®æ Ò
ο½»æ ß³»®·½¿² ײ¼·¿² ±® ß´¿­µ¿² Ò¿¬·ª»æ Ò ß­·¿²æ Ò
ο½»æ ɸ·¬»æ Ç Þ´¿½µ ±® ߺ®·½¿² ß³»®·½¿²æ Ò
ο½»æ Ò¿¬·ª» Ø¿©¿··¿² ±® Ѭ¸»® п½·º·½ ×­´¿²¼»®æ Ò
ο½»æ ˲¿¾´» ¬± Ü»¬»®³·²»æ Ò Î»º«­»¼ ¬± Ü·­½´±­»æ Ò
Ø·­°¿²·½ ±® Ô¿¬·²± Ñ®·¹·²æ Ò
Í»¨ Ì®¿ºº·½µ·²¹ ײº±®³¿¬·±²
Û­¬·³¿¬»¼ Ü¿¬» ±º ײ½·¼»²¬æ Ü¿¬» ײ½·¼»²¬ λ°±®¬»¼ ¬± ÜÝÍæ
ײ ÜÝÍ Ý«­¬±¼§ ߬ Ì·³» Ѻ Ê·½¬·³·¦¿¬·±²æ Ü¿¬» ÐÜ Ò±¬·º·»¼æ
Û¨°´¿·²æ
ﮬ·½·°¿²¬ Ü»¬¿·´

ØÔ Ý´·»²¬ ×Üæððïïêíçéçê Ý·¬·¦»²æ Ç
ײ­«®¿²½» ݱª»®¿¹»æ Ò Ó·´·¬¿®§ Í»®ª·½»æ Ò
λ´·¹·±²æ ËÒÕÒÑÉÒ
Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ Ë ß¹» ±º Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ ð
Þ·®¬¸ ݱ«²¬®§æ Þ·®¬¸ ݱ«²¬§æ
Þ·®¬¸ Ý·¬§æ Þ·®¬¸ ͬ¿¬»æ
Ó±¬¸»® Ó¿®®·»¼ ¿¬ Þ·®¬¸æ Ë
Û§» ݱ´±®æ Ø¿·® ݱ´±®æ
Ø»·¹¸¬ ·² ײ½¸»­æ ð É»·¹¸¬ ·² ´¾­æ ð
л®­±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñïïñîðïî
ÍÉ×Ü ÒÞÎæ

ß´­± Õ²±©² ß­

Ó¿®·¬¿´ ͬ¿¬«­

ͱ½·¿´ Í»½«®·¬§ Ò«³¾»®

ÍÍÒæ Ê¿´·¼¿¬»¼æ Ê Ð­«»¼±æ

Ú¿³·´§ λ´¿¬·±²­¸·°­

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼

п¹»æ ïî ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ß¼¼®»­­

и±²»

Û´»½¬®±²·½ ß¼¼®»­­ øÛóÓ¿·´÷

ß³»®·½¿² ײ¼·¿² Ü»¬¿·´­

Ý¿­» α´»­

Ý¿­»æ Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí
α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ûºº»½¬·ª»æ ðïñîíñîðïë Û²¼æ ïîñíïñçççç
Ý¿­» ̧°»æ ÝÐÍ ÝßÍÛ Ñ°»²æ ðïñîíñîðïë Ý´±­»¼æ ðìñîêñîðïé
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðì ðìì

λ°±®¬­

λ°±®¬ Ò«³¾»®æ èîíëíê λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Ì·³»æ ïïæëé ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ ï
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéë
λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ðïæëë ÐÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí

п¹»æ ïí ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îðéïíïï λ½»·ª»¼æ ðïñîèñîðïë Ì·³»æ ïïæíè ÐÓ
Ì¿µ»² ¾§æ Í×ÙßÔßô ÜÑÎ×ÒÜß
Û²¬»®»¼ Þ§æ Í×ÙßÔßô ÜÑÎ×ÒÜß
̧°»æ ÍÌßÌËÍ ÝÑÓÓ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ó Í»» ®°¬Ò±¬»­ß²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îðéïíìé λ½»·ª»¼æ ðïñîçñîðïë Ì·³»æ ðèæïè ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÍÌßÌËÍ ÝÑÓÓ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ó Í»» ®°¬Ò±¬»­ß²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëíèêí λ½»·ª»¼æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ïîæëç ÐÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëéçíè λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðèæïé ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

п¹»æ ïê ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

п¹»æ ïè ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

п¹»æ ïç ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

л®­±² Ü»¬¿·´

п¹»æ î𠱺 íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ÒßÓÛ ó Ú·®­¬æ ÖÑÝÛÔÇÒ Ó·¼¼´»æ Ô¿­¬æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍ
ÒßÓÛ ó Í«ºº·¨æ ѽ½«°¿¬·±² Í«ºº·¨æ
ÒßÓÛ ó Ì·¬´»æ
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ðïñðïñîðïí Þ·®¬¸ Ü¿¬» Û­¬·³¿¬»¼æ Ç
Ü»½»¿­»¼ Ü¿¬»æ ðïñðïñðððï
Ù»²¼»®æ Ú Ð®·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹»æ ÛÒÙÔ×ÍØ Û²¹´·­¸ Í°»¿µ·²¹æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ﮬ·½·°¿²¬æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ͬ¿ºº æ Ò Ð®±ª·¼»®æ Ò
ο½»æ ß³»®·½¿² ײ¼·¿² ±® ß´¿­µ¿² Ò¿¬·ª»æ Ò ß­·¿²æ Ç
ο½»æ ɸ·¬»æ Ç Þ´¿½µ ±® ߺ®·½¿² ß³»®·½¿²æ Ç
ο½»æ Ò¿¬·ª» Ø¿©¿··¿² ±® Ѭ¸»® п½·º·½ ×­´¿²¼»®æ Ò
ο½»æ ˲¿¾´» ¬± Ü»¬»®³·²»æ Ò Î»º«­»¼ ¬± Ü·­½´±­»æ Ò
Ø·­°¿²·½ ±® Ô¿¬·²± Ñ®·¹·²æ Ò
Í»¨ Ì®¿ºº·½µ·²¹ ײº±®³¿¬·±²
Û­¬·³¿¬»¼ Ü¿¬» ±º ײ½·¼»²¬æ Ü¿¬» ײ½·¼»²¬ λ°±®¬»¼ ¬± ÜÝÍæ
ײ ÜÝÍ Ý«­¬±¼§ ߬ Ì·³» Ѻ Ê·½¬·³·¦¿¬·±²æ Ü¿¬» ÐÜ Ò±¬·º·»¼æ
Û¨°´¿·²æ
ﮬ·½·°¿²¬ Ü»¬¿·´

ØÔ Ý´·»²¬ ×Ü Ý·¬·¦»²æ Ç
ײ­«®¿²½» ݱª»®¿¹»æ Ç Ó·´·¬¿®§ Í»®ª·½»æ
λ´·¹·±²æ ËÒÕÒÑÉÒ
Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ Ë ß¹» ±º Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ ð
Þ·®¬¸ ݱ«²¬®§æ Þ·®¬¸ ݱ«²¬§æ
Þ·®¬¸ Ý·¬§æ Þ·®¬¸ ͬ¿¬»æ
Ó±¬¸»® Ó¿®®·»¼ ¿¬ Þ·®¬¸æ Ë
Û§» ݱ´±®æ Ø¿·® ݱ´±®æ
Ø»·¹¸¬ ·² ײ½¸»­æ ð É»·¹¸¬ ·² ´¾­æ ð
л®­±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë
ÍÉ×Ü ÒÞÎæ

ß´­± Õ²±©² ß­

Ó¿®·¬¿´ ͬ¿¬«­

ͱ½·¿´ Í»½«®·¬§ Ò«³¾»®

ÍÍÒæ Ê¿´·¼¿¬»¼æ Э«»¼±æ Ç

Ú¿³·´§ λ´¿¬·±²­¸·°­

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼

п¹»æ îï ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ß¼¼®»­­

и±²»

Û´»½¬®±²·½ ß¼¼®»­­ øÛóÓ¿·´÷

ß³»®·½¿² ײ¼·¿² Ü»¬¿·´­

Ý¿­» α´»­

Ý¿­»æ Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí
α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ûºº»½¬·ª»æ ðïñîíñîðïë Û²¼æ ïîñíïñçççç
Ý¿­» ̧°»æ ÝÐÍ ÝßÍÛ Ñ°»²æ ðïñîíñîðïë Ý´±­»¼æ ðìñîêñîðïé
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðì ðìì

λ°±®¬­

λ°±®¬ Ò«³¾»®æ èîíëíê λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ðïñîíñîðïë Ì·³»æ ïïæëé ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ ï
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéë
λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ðïæëë ÐÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí
λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðçæíë ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí

п¹»æ îî ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ³³«²·½¿¬·±²­

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îðêèêéé λ½»·ª»¼æ ðïñîíñîðïë Ì·³»æ ïïæïí ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÚÑÇô ÍßÒÜÎßô Íò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÚÑÇô ÍßÒÜÎßô Íò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ç
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ èîíëíê ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îðéïíìé λ½»·ª»¼æ ðïñîçñîðïë Ì·³»æ ðèæïè ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÍÌßÌËÍ ÝÑÓÓ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ×Ò ØÑÓÛ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ó Í»» ®°¬Ò±¬»­ß²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëíèêí λ½»·ª»¼æ ïîñðéñîðïê Ì·³»æ ïîæëç ÐÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÜßÊ×Íô ÖßÓÛÍô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíéíïî ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

п¹»æ îí ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëéçíè λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðèæïé ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëèðîê λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ïïæðð ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
̧°»æ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

Û¼«½¿¬·±² Ü»¬¿·´­

Û¼«½¿¬·±² Ò»»¼­

Û³°´±§³»²¬

ײ½±³»

Ø»¿´¬¸ ݱª»®¿¹»

Ó»¼·½¿´ Ю¿½¬·¬·±²»®

Ó»¼·½¿¬·±²­

׳³«²·¦¿¬·±²

Û¨¿³·²¿¬·±²­ ¿²¼ ÛÐÍÜÌ Î»º»®®¿´­

ر­°·¬¿´·¦¿¬·±²

Ó»¼·½¿´ ݱ²¼·¬·±²

п¹»æ îì ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

п¹»æ îê ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

п¹»æ îç ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

л®­±² Ü»¬¿·´

п¹»æ íï ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ÒßÓÛ ó Ú·®­¬æ ÑÔ×ÊÛÎ Ó·¼¼´»æ Ô¿­¬æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍ
ÒßÓÛ ó Í«ºº·¨æ ѽ½«°¿¬·±² Í«ºº·¨æ
ÒßÓÛ ó Ì·¬´»æ
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ðéñîèñîðïë Þ·®¬¸ Ü¿¬» Û­¬·³¿¬»¼æ Ò
Ü»½»¿­»¼ Ü¿¬»æ ðïñðïñðððï
Ù»²¼»®æ Ó Ð®·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹»æ ÛÒÙÔ×ÍØ Û²¹´·­¸ Í°»¿µ·²¹æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ﮬ·½·°¿²¬æ Ç
ÝØ×ÔÜÍ Ð»®­±² ̧°»æ ͬ¿ºº æ Ò Ð®±ª·¼»®æ Ò
ο½»æ ß³»®·½¿² ײ¼·¿² ±® ß´¿­µ¿² Ò¿¬·ª»æ Ò ß­·¿²æ Ò
ο½»æ ɸ·¬»æ Ç Þ´¿½µ ±® ߺ®·½¿² ß³»®·½¿²æ Ò
ο½»æ Ò¿¬·ª» Ø¿©¿··¿² ±® Ѭ¸»® п½·º·½ ×­´¿²¼»®æ Ò
ο½»æ ˲¿¾´» ¬± Ü»¬»®³·²»æ Ò Î»º«­»¼ ¬± Ü·­½´±­»æ Ò
Ø·­°¿²·½ ±® Ô¿¬·²± Ñ®·¹·²æ Ò
Í»¨ Ì®¿ºº·½µ·²¹ ײº±®³¿¬·±²
Û­¬·³¿¬»¼ Ü¿¬» ±º ײ½·¼»²¬æ Ü¿¬» ײ½·¼»²¬ λ°±®¬»¼ ¬± ÜÝÍæ
ײ ÜÝÍ Ý«­¬±¼§ ߬ Ì·³» Ѻ Ê·½¬·³·¦¿¬·±²æ Ü¿¬» ÐÜ Ò±¬·º·»¼æ
Û¨°´¿·²æ
ﮬ·½·°¿²¬ Ü»¬¿·´

ØÔ Ý´·»²¬ ×Ü Ý·¬·¦»²æ Ç
ײ­«®¿²½» ݱª»®¿¹»æ Ç Ó·´·¬¿®§ Í»®ª·½»æ
λ´·¹·±²æ
Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ Ò ß¹» ±º Ю»ª·±«­ ß¼±°¬·±²æ ð
Þ·®¬¸ ݱ«²¬®§æ Þ·®¬¸ ݱ«²¬§æ
Þ·®¬¸ Ý·¬§æ Þ·®¬¸ ͬ¿¬»æ
Ó±¬¸»® Ó¿®®·»¼ ¿¬ Þ·®¬¸æ Ç
Û§» ݱ´±®æ Ø¿·® ݱ´±®æ
Ø»·¹¸¬ ·² ײ½¸»­æ ð É»·¹¸¬ ·² ´¾­æ ð
л®­±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê
ÍÉ×Ü ÒÞÎæ

ß´­± Õ²±©² ß­

Ó¿®·¬¿´ ͬ¿¬«­

ͱ½·¿´ Í»½«®·¬§ Ò«³¾»®

ÍÍÒæ Ê¿´·¼¿¬»¼æ Э«»¼±æ Ç

Ú¿³·´§ λ´¿¬·±²­¸·°­

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷ λ´¿¬·±²­¸·°æ ÚßÌØÛÎ
Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç Ò± ½±³³»²¬ »²¬»®»¼

п¹»æ íî ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ß¼¼®»­­

и±²»

Û´»½¬®±²·½ ß¼¼®»­­ øÛóÓ¿·´÷

ß³»®·½¿² ײ¼·¿² Ü»¬¿·´­

Ý¿­» α´»­

Ý¿­»æ Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí
α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ûºº»½¬·ª»æ ïîñïêñîðïê Û²¼æ ïîñíïñçççç
Ý¿­» ̧°»æ ÝÐÍ ÝßÍÛ Ñ°»²æ ðïñîíñîðïë Ý´±­»¼æ ðìñîêñîðïé
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðì ðìì

λ°±®¬­

λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë λ°±®¬ Ò¿³»æ
Ü·­°±­·¬·±²æ Ú×ÛÔÜ ×ÒÊÛÍÌ×Ùß
λ½»·ª»¼ Ü¿¬»æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðçæíë ßÓ
Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯æ î
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²æ ððïð ðð ðé ðéí

ݱ³³«²·½¿¬·±²­

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëéçíè λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ðèæïé ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ØßÔÔô Ô×ÒÜßô Îò
̧°»æ ÎÛÐÑÎÌ ÝÐÍæ Ç

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

п¹»æ íí ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ý¿­» Þ«·´¼

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ü¿¬¿ Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݱ³³«²·½¿¬·±² Ò«³¾»®æ îíëèðîê λ½»·ª»¼æ ïîñïêñîðïê Ì·³»æ ïïæðð ßÓ
Ì¿µ»² ¾§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
Û²¬»®»¼ Þ§æ ÍÝØËÜÌ ÓÍÉô ßÒÙÛÔ×Ýô Óò
̧°»æ ÝÐÍæ Ò

×ÝÉßæ Ò Í¿º»¬§ ×­­«»­æ Ò
ﮬ·½·°¿²¬ α´»æ ÝØ×ÔÜ Ð Ô±½¿¬·±²æ ÒÑÌ ØÑÓÛóÔÑÝßÔ
Ю·³¿®§ Ý¿®»¬¿µ»®æ Ò
Ô·²µ»¼ ¬± λ°±®¬ Ò«³¾»®æ çíèèðë ײ Ý¿­» Ò«³¾»®æ ìèèéëí
ó Í»» ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® º«´´ ²¿®®¿¬·ª»

Û¼«½¿¬·±² Ü»¬¿·´­

Û¼«½¿¬·±² Ò»»¼­

Û³°´±§³»²¬

ײ½±³»

Ø»¿´¬¸ ݱª»®¿¹»

Ó»¼·½¿´ Ю¿½¬·¬·±²»®

Ó»¼·½¿¬·±²­

׳³«²·¦¿¬·±²

Û¨¿³·²¿¬·±²­ ¿²¼ ÛÐÍÜÌ Î»º»®®¿´­

ر­°·¬¿´·¦¿¬·±²

Ó»¼·½¿´ ݱ²¼·¬·±²

Û¼«½¿¬·±² ݱ²¼·¬·±²

Í°»½·¿´ ݱ²¼·¬·±²

Э§½¸ ñ Þ»¸¿ª·±®¿´ ݱ²¼·¬·±²

п¹»æ íì ±º íì ®°¬Ý¿­»Þ«·´¼
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ײª»­¬·¹¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó ß´´ ¼¿¬¿ ¿­ ±º »¨¬®¿½¬ ±²æ ðìñîçñîðïé

ײª»­¬·¹¿¬·±²­ º±® λ°±®¬­æ èîíëíêôçíéíïîôçíèèðë

Ü»¬»®³·²¿¬·±² ±º Ý¿­» ͬ¿¬«­ º±® ײª»­¬·¹¿¬·±² Í»¯óî ͬ¿®¬»¼æ ïîñðèñîðïê

ײª»­¬·¹¿¬·±² Û²¼ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê
Ý¿­» ͬ¿¬«­æ Ѳ¹±·²¹
ß­­»­­³»²¬æ
Ý¿­» ͬ¿¬«­ Û¨°´¿·²æ

ݸ·´¼ Ü·­°±­·¬·±²

Ý¿­» ͬ¿¬«­ ß°°®±ª¿´

Í«°»®ª·­±®æ ÕÎßÓÛÎô ÍßÎßØ
ß°°®±ª¿´ Ü¿¬»æ ïîñîçñîðïê Ì·³»æ ðéæîè ÐÓ
ͬ¿¬«­æ ß°°®±ª»¼ Ò± Ò±¬» Û²¬»®»¼

Í»®ª·½» Í«³³¿®§

ÝÑÓÓËÒ×ÌÇ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ Ñºº»®»¼ñλº»®®»¼

ݸ·´¼ Ú¿¬¿´·¬·»­

Í«¾­¬¿²½» Û¨°±­»¼ Ò»©¾±®²

Ó·­­·²¹ л®­±²

п¹»æ îî ±ºæ îî ®°¬×²ª»­¬·¹¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ø» ¼±»­ ²±¬ ¹»¬ ·²ª±´ª»¼ ·²
¬¸» ½«­¬±¼§ ·­­«» ±® ª·­·¬¿¬·±² ·­­«» ¾»¬©»»² ¸·­ ß´»¨ ¿²¼ Ý«®®»²¬´§ ®»­·¼·²¹ ·² ¬¸» ¸±³» ·­
º¿¬¸»®ô ß´»¨¿²¼»® Ò»·¹¸¾±® ¿²¼ ½¸·´¼®»²å ߧª¿¸ô Ö±½»´§²ô ¿²¼ Ñ´·ª»® Ò»·¹¸¾±®­ò

ɸ»² ¸» ·­ ©¿¬½¸·²¹ ¬¸» ¹®¿²¼½¸·´¼®»² ·² ¬¸» ¸±³» ¬¸» ®«´»­ ¿®» ²± ¸·¬¬·²¹ô ¾»¿¬·²¹ »¿½¸ ±¬¸»® «°ô
±® ®«²²·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸±«­»ò Ø» «­»­ ª»®¾¿´ ®»¼·®»½¬·±² ¿²¼ ¬·³» ±«¬ ·² ¼·­½·°´·²»ò Ø» ¼±»­²ù¬
¾»´·»ª» ·² °¸§­·½¿´ ¼·­½·°´·²»ò ­¬¿¬»¼ ¸·­ ½±²½»®² ·­ ¬¸¿¬ ¸¿­ ¬¸» ¹·®´­ ¹±
þ­µ·²²§ ¼·°°·²¹þ ©·¬¸ ¸»® ·² ¸»® °±±´ ¿²¼ ¸» ¼±»­²ù¬ ¬¸·²µ ¬¸¿¬ù­ ¿°°®±°®·¿¬»ò ­¬¿¬»¼ ¬¸»
­»°¿®¿¬·±² ¾»¬©»»² ¿²¼ º¿¬¸»® ¸¿­ ¾»»² ¸¿®¼ ±² ¬¸» ½¸·´¼®»² ¾»½¿«­» ¬¸»§ ³·­­
©¸± ±²´§ ¸¿­ ª·­·¬­ ©·¬¸ ¬¸»³ò

λ ß´´»¹¿¬·±²­æ ¸» ¼»²·»­ ½¸±µ·²¹ ߧª¿¸ò Ø» ­¬¿¬»¼ ¸» ¼·¼ ¸¿ª» ¸·­
¸¿²¼­ ¿®±«²¼ ¸»® ¬¸®±¿¬ ·² °´¿§ ±²» ¼¿§ô ¾«¬ ¸» ©¿­²ù¬ ½¸±µ·²¹ ¸»® ¿²¼ ¸» ©¿­²ù¬ ¿²¹®§ò ̸»®»
©»®» ²± ¾®«·­»­ò °®»­»²¬»¼ ¿­ ¹»²«·²»´§ ½±²½»®²»¼ ¬¸¿¬ ­±³»±²» ©±«´¼ ¬®§ ¬± ¬«®² ­·³°´» °´¿§
·²¬± ­±³»¬¸·²¹ ¿¾«­·ª»ò Ø» ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¬¸» ¿½¬·±² ±² ¿ ½«°ô ©¸·½¸ ¸¿¼ ¸·­ ¸¿²¼­ ¿®±«²¼ ¬¸» ½«°
©·¬¸±«¬ ¬±«½¸·²¹ ·¬ò

п¹»æ ì ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
Ѳ ïîñïêñîðïê ¿¬ íæîë ÐÓô ÑÝÉ× Ó·¬¬´»·¼»® ¿²¼ ÜÝÍÍ Ø±¼¹­±² ¿´±²¹ ©·¬¸ Ѻº·½»® Ê»®¼«¹±ô
·²¬»®ª·»©»¼ ¿¬ º¿¬¸»®ô ß´»¨¿²¼»® Ò»·¹¸¾±®­ù ¸±³»ò ɸ»² ±®·¹·²¿´´§
¿­µ»¼ ©¸»®» ¸» ®»­·¼»­ô ­¬¿¬»¼ ¸» ®»­·¼»¼ ©·¬¸ º¿¬¸»® ¿²¼ ¸·­ ¬¸®»» ¹®¿²¼½¸·´¼®»²å
ߧª¿¸ô Ö±½»´§²ô ¿²¼ Ñ´·ª»®ò Ô¿¬»® ­¬¿¬»¼ ¸» ©¿­ ³¿®®·»¼ ¿²¼ ®»­·¼»¼ ·² Ú´±®·¼¿ ©·¬¸
¾«¬ ©¿­ ·² ß®·¦±²¿ ¬± ¸»´° ¸·­ ­±² ¬¿µ» ½¿®» ±º ¬¸» ¹®¿²¼½¸·´¼®»² ¿²¼ ¸¿­ ¾»»² ¸»®» ­·²½»
Ò±ª»³¾»® î²¼ ±® í®¼ô îðïêò

¬¸·­ ·­ ²±¬ ¬¸» º·®­¬ ¬·³» ¸»ù­ ½±³» ¬± ­¬¿§ ©·¬¸ º¿¬¸»® ¬± ¸»´° ½¿®» º±® ¬¸» ½¸·´¼®»²ò
­¬¿¬»¼ ¸» ·­ ¸»®» ¬¸·­ ¬·³» ¬± ¸»´° ¬¿µ» ½¿®» ±º ¸·­ ¹®¿²¼½¸·´¼®»² ©¸·´» ¿²¼ º¿¬¸»®
¹±·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¿ ½«­¬±¼§ ¾¿¬¬´» ¿²¼ ¼·ª±®½»ò ¿¬ º·®­¬ ­¬¿¬»¼ ¸» ¼·¼²ù¬ ¹»¬ ·²ª±´ª»¼ ·²
¿²¼ º¿¬¸»®ù­ ¼·ª±®½» ±® ½«­¬±¼§ ·­­«»­ò Ô¿¬»® ­¬¿¬»¼ ·­ ¸»´°·²¹
º¿¬¸»® ©·¬¸ º·´·²¹ º±® ½«­¬±¼§ ¿²¼ ¼·ª±®½» °¿°»®©±®µò

λ ¼·­½·°´·²»æ ¿¬ º·®­¬ ­¬¿¬»¼ ¸» ¼±»­²ù¬ ¹»¬ ·²ª±´ª»¼ ·² ­¬¿¬»¼ ¸·­ ®«´»­ º±® ¬¸» ½¸·´¼®»² ·²
¬¸» ¸±³» ¿®»å ²± ¸·¬¬·²¹ ±® ¾»¿¬·²¹ »¿½¸ ±¬¸»® «°ô ¿²¼ ²± ®«²²·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸±«­»ò
­¬¿¬»¼ ¸» ¼±»­²ù¬ ¾»´·»ª» ·² °¸§­·½¿´ ¼·­½·°´·²» ¿²¼ «­»­ ª»®¾¿´ ®»¼·®»½¬·±² ¿²¼ ¬·³» ±«¬ º±®
¼·­½·°´·²»ò

½±²½»®²­ ®»¹¿®¼·²¹ ¬¸» ½¸·´¼®»²æ ­¬¿¬»¼ ¸» ·­ ½±²½»®²»¼ ¬¸¿¬
þ¹±»­ ­µ·²²§þ ¼·°°·²¹ ©·¬¸ ¬¸»³ ·² ¸»® °±±´ ¿²¼ ¸» ¼±»­²ù¬ ¬¸·²µ ¬¸·­ ·­ ¿°°®±°®·¿¬»ò
¿´­± ­¬¿¬»¼ ¸» ·­ ½±²½»®²»¼ º±® ¸·­ ¹®¿²¼½¸·´¼®»² ¾»½¿«­» ¬¸» ­»°¿®¿¬·±² ¾»¬©»»²
º¿¬¸»® ¿²¼ ¸¿­ ¾»»² ¸¿®¼ ±² ¬¸»³ò ­¬¿¬»¼ ¬¸» ½¸·´¼®»² ³·­­ ©¸±³
¬¸»§ ±²´§ ¸¿ª» ª·­·¬­ ©·¬¸ ®·¹¸¬ ²±© ¼«» ¬± ©±®µ ­½¸»¼«´»ò

λ ß´´»¹¿¬·±²­æ ¼»²·»¼ ¬¸» ¿´´»¹¿¬·±²­ ­¬¿¬·²¹ô þ× ¸¿ª» ²»ª»® ½¸±µ»¼ ³§ ¹®¿²¼½¸·´¼®»²òþ
Ô¿¬»® ­¬¿¬»¼ ¸» ¸¿¼ °«¬ ¸·­ ¸¿²¼­ ¿®±«²¼ ¸·­ ¹®¿²¼¼¿«¹¸¬»® ߧª¿¸ù­ ²»½µ ±²» ¼¿§ô ¾«¬
·¬ ©¿­ ·² °´¿§ò ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¬¸·­ ±² ¿ ¬¿´´ ½±³³»®½·¿´ ½±ºº»» ½«°ô ©¸·½¸ ¸¿¼ ¸·­ ¸¿²¼­
¿®±«²¼ ¬¸» ½«° ©·¬¸±«¬ ¬±«½¸·²¹ ·¬ò ­¬¿¬»¼ ¸» ²»ª»® ³¿¼» ½±²¬¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼ù­ ²»½µô
¾«¬ °®»¬»²¼»¼ ·² ¶»­¬ ¬± ½¸±µ» ¸»®ò ¼»²·»¼ «­·²¹ ¿²§ °¸§­·½¿´ ¼·­½·°´·²» ©·¬¸ ¬¸»
½¸·´¼®»² ±® ¾®«·­·²¹ ±® ·²¶«®·²¹ ¬¸»³ò

ݱ³³»²¬­

п¹»æ ç ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
ß¾±«¬ É·¬¸

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ øÐ×Üæ îìéèðçï÷
ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

Ý¿­» ²¿³»æ
Ê·­·¬ ¼¿¬»æ ðîñïëñïé
Ê·­·¬ ´±½¿¬·±² ¿²¼ ½¿®»¹·ª»® ²¿³»æ
Ê·­·¬ ¼«®¿¬·±²æ ðëæíð ó ðêæðð ÐÓ
л±°´» °®»­»²¬æ Ò·· Ó·´´­ ÜÝÍ ÝÓô ß´»¨¿²¼»® Ò»·¹¸¾±®­ øÚ¿¬¸»®÷ô Ö±§½» Ò»·¹¸¾±®­ øݸ·´¼÷ Ñ´·ª»®
Ò»·¹¸¾±®­ øݸ·´¼÷ ߧª¿¸ Ò»·¹¸¾±®­ øݸ·´¼÷

Ü·­½«­­·±² ¿²¼ ±¾­»®ª¿¬·±²­ ©¸·´» ¿´±²» ©·¬¸ ½¸·´¼ô ±® »ºº±®¬­ ¿²¼ ®»¿­±² ½¸·´¼ ²±¬ ­»»² ¿´±²» º±®
°¿®¬ ±º ¬¸» ª·­·¬ ø¿°°´·½¿¾´» º±® ª»®¾¿´ ½¸·´¼®»²å ·²½´«¼·²¹ ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ½¸·´¼ ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ³»²¬¿´
¸»¿´¬¸ô »¼«½¿¬·±²ô º¿³·´§ ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ­±½·¿´ ·²¬»®»­¬­ô °»®³¿²»²½§ °´¿²²·²¹ô ¬¸» ½¸·´¼ ¿²¼
½¿®»¹·ª»®­ù ®»´¿¬·±²­¸·°­ô ±® ¿²§ ±¬¸»® ¬±°·½ ¼·­½«­­»¼ ©¸·´» ¿´±²» ©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼÷æ
ÝÓ ³»¬ ß´»¨¿²¼»® ·² ¬¸» ¸±³»ò ß´»¨¿²¼»® ­¬¿¬»¼ ¸» ©¿­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ »ª»®§¬¸·²¹ ©¿­ ¹±·²¹ ©»´´ò
ß´»¨¿²¼»® ­¬¿¬»¼ ¬¸» ½¸·´¼®»² ©»²¬ ¬± ¬¸» ¼±½¬±® §»­¬»®¼¿§ò Ñ´·ª»® ¸¿­ ¿² »¿® ·²º»½¬·±² ¿²¼
ß´»¨¿²¼»® ¸¿­ ¿ ­·²«­ ·²º»½¬·±²ò ߧª¿¸ ¿²¼ Ö±½»´§² ­¿© ¬¸» ¼»²¬·­¬ ¬±¼¿§ ¿²¼ ¬¸»§ ¸¿ª» ½¿ª·¬·»­ò
ß´»¨¿²¼»® ­¬¿¬»¼ ¬¸» °¿®»²¬ ¬»¿½¸»® ½±²º»®»²½» ©¿­ ¬±¼¿§ò ß´»¨¿²¼»® ­¬¿¬»¼ ¸» ¸¿­ ¾»»² ¸¿²¹·²¹
±«¬ ©·¬¸ ³±®» ¬¸·­ °¿­¬ ©»»µ ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» µ·¼­ ¿­ ©»´´ ¬¸»®»ò ß´»¨¿²¼»® ­¬¿¬»¼ ¸»
³·¹¸¬ ¾» ³±ª·²¹ ¬± ¿ ¸±³» ·² и±»²·¨ ½´±­»® ¬± ­± ¬¸» µ·¼­ ½¿² ­»» ¸»® ³±®» ¿²¼ ¿´­±
¬± ¾» ¿©¿§ º®±³

ó Ñ´·ª»®
ÝÓ ±¾­»®ª»¼ ¬¸» Ñ´·ª»® °´¿§·²¹ ©·¬¸ ¸·­ ¬±§­ ·² ¸·­ ®±±³ò ̸» ½¸·´¼ ·­ ²±²óª»®¾¿´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­
©¿´µ·²¹ ¿®±«²¼ ¿²¼ ¬¸®±©·²¹ ¸·­ ¬±§­ ¿®±«²¼ò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼
©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò ̸» ½¸·´¼ Ñ´·ª»® ©¿­
­¸§ ¾«¬ ½¿³» ¬± ­¿§ ¸· ¬± ݳ ¬¸·­ ¬·³»ò

ó ߧª¿¸
ÝÓ ­°±µ» ¬± ߧª¿¸ ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±«­»ò ߧª¿¸ ©¿­ ½±´±®·²¹ ¿¬ ¬¸» ¼·²·²¹ ¬¿¾´»ò ߧª¿¸
­¬¿¬»¼ ­¸» ©¿­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ­½¸±±´ ©»²¬ ©»´´ò ߧª¿¸ ©¿­ ­·¬¬·²¹ ²»¨¬ ¬± ¸»® ­·­¬»® Ö±½»´§²ò ߧª¿¸
­¸±©»¼ ÝÓ ¸»® Ý®¿§±´¿ °·¹¹§ ¾¿²µò ߧª¿¸ ­¸±©»¼ ÝÓ ¸»® Ê¿´»²¬·²» ù­ Ü¿§ ½¿²¼§ ­¸» ©¿­ ¸·¼·²¹
·² ¸»® ®±±³ò ߧª¿¸ ©¿²¬»¼ ¬± ¹± ¬± ¬¸» ¾±±µ º¿·® ¿¬ ¸»® ­½¸±±´ ¬±²·¹¸¬ ¬± ¹»¬ ¾±±µ­ò ̸» ½¸·´¼
¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô
­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò

ó Ö±½»´§²
ݳ ­°±µ» ¬± Ö±½»´§² ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±³»ò Ö±½»´§² ©¿­ ®«²²·²¹ ¿®±«²¼ ¬¸» ¸±³» ¿²¼
°´¿§·²¹ ©·¬¸ ½±·²­ò Ö±½»´§² ­¬¿¬»¼ ­¸» ©¿­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ­½¸±±´ ©»²¬ ©»´´ò Ö±½»´§² ©¿­ °´¿§·²¹ ©·¬¸
¸»® ­·¾´·²¹­ò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ
¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­

п¹»æ ïê ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ݸ·´¼ ­¿º»¬§ ø½¸·´¼ù­ °»®½»°¬·±² ±º ­¿º»¬§ ·² ¬¸» ¸±³»ô ®»´¿¬·±²­¸·° ©·¬¸ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ±¬¸»®­ ·² ¬¸»
¸±³»ô °¸§­·½¿´ ­¿º»¬§ ±º ¬¸» ¸±³»÷æ
̸» ½¸·´¼ ·­ ­¿º» ·² ¬¸» ¸±³»ò ÝÓ ¼·¼ ¿ ©¿´µ ¿®±«²¼ ¿²¼ ¬¸» ¸±³» ·­ ­¿º» ¿²¼ º®»» ±º ¿²§ ­¿º»¬§
¬¸®»¿¬­ò

Í¿º»¬§ °´¿² ±ª»®­·¹¸¬ ø·²½·¼»²¬­ô ½±²½»®²­ ¿²¼ °®±¹®»­­ ¬¸¿¬ ±½½«®®»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» °¿­¬ ³±²¬¸ô
¿°°´·½¿¾´» ©·¬¸ ¿´´ «²´·½»²­»¼ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ¬± ·²ó¸±³» ½¿­»­ ©·¬¸ ¿ ­¿º»¬§ °´¿²÷æ
̸»®» ·­ ²± ­¿º»¬§ °´¿² ·² °´¿½»

и§­·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ¸»¿´¬¸ ø±¾­»®ª¿¬·±²­ô ¼¿¬»­ñ®»­«´¬­ ±º ¿°°±·²¬³»²¬­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô °®±ª·¼»®
½¸¿²¹»­ô ·³³«²·¦¿¬·±²­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «° ¬± ¼¿¬» ±² ¬¸»·® ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ½¸»½µ«°­ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «²¼»® ¬¸» º¿¬¸»®­
Ì®·½¿®» ·²­«®¿²½»ò

Ó»²¬¿´ñ¾»¸¿ª·±®¿´ ¸»¿´¬¸ ø¾»¸¿ª·±®ô ³±±¼ô »¿¬·²¹ ¿²¼ ­´»»°·²¹ °¿¬¬»®²­ ¬¸·­ ³±²¬¸å ®»¿½¬·±² ¬±
ª·­·¬­ñ²± ª·­·¬­ô ¿¼¶«­¬³»²¬ ¬± °´¿½»³»²¬ô ®»´¿¬·±²­¸·°­ ©·¬¸ °»»®­ ¿²¼ ¿¼«´¬­ô ²±¬¿¾´» ½¸¿²¹»­ô
½«®®»²¬ ­»®ª·½»­ ó º®»¯«»²½§ ¿²¼ ­«ºº·½·»²½§ô ½«®®»²¬ ³»¼·½¿¬·±²­ ¿²¼ °«®°±­»ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
Òñß

п¹»æ ïé ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

ó Ñ´·ª»®
ÝÓ ±¾­»®ª»¼ ¬¸» Ñ´·ª»® °´¿§·²¹ ©·¬¸ Ö±½»´§² ¿²¼ ®«²²·²¹ ¿®±«²¼ ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±³»ò ̸»
½¸·´¼ ·­ ²±²óª»®¾¿´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ©¿´µ·²¹ ¿®±«²¼ ¿²¼ ®«²²·²¹ò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼
¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò
̸» ½¸·´¼ Ñ´·ª»® ­¿·¼ ¸· ¬± ÝÓ ¿²¼ µ»°¬ ½±³·²¹ ¾¿½µ ¬± ¸·­ º¿¬¸»® ¬± °·½µ ¸·³ «°ò

ó ߧª¿¸
ÝÓ ­°±µ» ¬± ߧª¿¸ ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±«­»ò ߧª¿¸ ©¿­ ¬®§·²¹ ¬± ¬®·½µ ¸»® ­·­¬»® ¬± ¼±
­±³»¬¸·²¹ º±® ¸»®ô ¬¸»§ ©»®» °´¿§·²¹ ߧª¿¸ ­¬¿¬»¼ ­¸» ©¿­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ­½¸±±´ ©»²¬ ©»´´ò ߧª¿¸
©¿­ ©¿¬½¸·²¹ ¿ ª·¼»± ±² ¬¸» ´¿°¬±°ò̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­
¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò

ó Ö±½»´§²
ݳ ­°±µ» ¬± Ö±½»´§² ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±³»ò Ö±½»´§² ©¿­ ®«²²·²¹ ¿®±«²¼ ¬¸» ¸±³» ¿²¼
°´¿§·²¹ ©·¬¸ Ñ´·ª»®ò Ö±½»´§² ­¬¿¬»¼ ­¸» ©¿­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ­½¸±±´ ©»²¬ ©»´´ò Ö±½»´§² ©¿­ °´¿§·²¹
©·¬¸ ¸»® ­·¾´·²¹­ò Ö±½»´§² ©¿²¬»¼ ¬± ­¸¿®» ¸»® ·½» ½®»¿³ ©·¬¸ ÝÓò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼
¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­

ݸ·´¼ ­¿º»¬§ ø½¸·´¼ù­ °»®½»°¬·±² ±º ­¿º»¬§ ·² ¬¸» ¸±³»ô ®»´¿¬·±²­¸·° ©·¬¸ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ±¬¸»®­ ·² ¬¸»
¸±³»ô °¸§­·½¿´ ­¿º»¬§ ±º ¬¸» ¸±³»÷æ
̸» ½¸·´¼ ·­ ­¿º» ·² ¬¸» ¸±³»ò ÝÓ ¼·¼ ¿ ©¿´µ ¿®±«²¼ ¿²¼ ¬¸» ¸±³» ·­ ­¿º» ¿²¼ º®»» ±º ¿²§ ­¿º»¬§
¬¸®»¿¬­ò

Í¿º»¬§ °´¿² ±ª»®­·¹¸¬ ø·²½·¼»²¬­ô ½±²½»®²­ ¿²¼ °®±¹®»­­ ¬¸¿¬ ±½½«®®»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» °¿­¬ ³±²¬¸ô
¿°°´·½¿¾´» ©·¬¸ ¿´´ «²´·½»²­»¼ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ¬± ·²ó¸±³» ½¿­»­ ©·¬¸ ¿ ­¿º»¬§ °´¿²÷æ
̸»®» ·­ ²± ­¿º»¬§ °´¿² ·² °´¿½»

и§­·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ¸»¿´¬¸ ø±¾­»®ª¿¬·±²­ô ¼¿¬»­ñ®»­«´¬­ ±º ¿°°±·²¬³»²¬­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô °®±ª·¼»®
½¸¿²¹»­ô ·³³«²·¦¿¬·±²­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «° ¬± ¼¿¬» ±² ¬¸»·® ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ½¸»½µ«°­ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «²¼»® ¬¸» º¿¬¸»®­
Ì®·½¿®» ·²­«®¿²½»ò

Ó»²¬¿´ñ¾»¸¿ª·±®¿´ ¸»¿´¬¸ ø¾»¸¿ª·±®ô ³±±¼ô »¿¬·²¹ ¿²¼ ­´»»°·²¹ °¿¬¬»®²­ ¬¸·­ ³±²¬¸å ®»¿½¬·±² ¬±
ª·­·¬­ñ²± ª·­·¬­ô ¿¼¶«­¬³»²¬ ¬± °´¿½»³»²¬ô ®»´¿¬·±²­¸·°­ ©·¬¸ °»»®­ ¿²¼ ¿¼«´¬­ô ²±¬¿¾´» ½¸¿²¹»­ô
½«®®»²¬ ­»®ª·½»­ ó º®»¯«»²½§ ¿²¼ ­«ºº·½·»²½§ô ½«®®»²¬ ³»¼·½¿¬·±²­ ¿²¼ °«®°±­»ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
Òñß

Û¼«½¿¬·±²ñ­½¸±±´ñ½¸·´¼ ½¿®» ¿²¼ ½¸·´¼ ¼»ª»´±°³»²¬ ø­½¸±±´ ¿¬¬»²¼¿²½» ¬¸·­ ³±²¬¸ô ²»© ¹®¿¼»­ ±®
»¼«½¿¬·±²¿´ ¿­­»­­³»²¬­ô ×ÛÐ ½¸¿²¹»­ô ½«®®»²¬ ­»®ª·½»­ ±® ½¸¿²¹»­ ¬± ­»®ª·½»­ô ¾¿®®·»®­ ¿²¼ »ºº±®¬­
¬± ±¾¬¿·² ­»®ª·½»­ ¬¸·­ ³±²¬¸ô ½¸·´¼ù­ º»»´·²¹­ ¿¾±«¬ ­½¸±±´ô ¼»ª»´±°³»²¬¿´ ¿½¸·»ª»³»²¬­ ±®
½±²½»®²­ ¬¸·­ ³±²¬¸ô º±® §±«²¹ ¿¼«´¬­ ó ×Ô ­µ·´´ ¿­­»­­³»²¬­ ±® ­»®ª·½»­ ¬¸·­ ³±²¬¸ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó
ǡ־
̸» ½¸·´¼®»² Ö±½»´§² ¿²¼ ߧª¿¸ ¿¬¬»²¼­ ­½¸±±´ ¿¬
̸» ½¸·´¼®»² ¿¬¬»²¼ ¼¿§½¿®» ¿­ ©»´´ò

п¹»æ îî ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
¬»´´­ ¬¸» ½¸·´¼®»² ¬± ´·» ¬± ¸·³ ¾«¬ ¬¸»§ ¼± ²±¬ ¿²¼ ¬»´´ ¸·³ ©¸¿¬ ¹±»­ ±² ¿¬ ¸»®
¸±³» ¿²¼ ­½¸±±´ ©¸»² ­¸» ½±³»­ ¬± ¹»¬ ¬¸»³ò

ó Ñ´·ª»®
ÝÓ ±¾­»®ª»¼ ¬¸» Ñ´·ª»® °´¿§·²¹ ©·¬¸ Ö±½»´§² ¿²¼ ®«²²·²¹ ¿®±«²¼ ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±³»ò ̸»
½¸·´¼ ·­ ²±²óª»®¾¿´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ©¿´µ·²¹ ¿®±«²¼ ¿²¼ ®«²²·²¹ò Ñ´·ª»® ©¿­ °´¿§·²¹ ©·¬¸ ÝÓò Ñ´·ª»®
­¿·¼ ¸· ¬± ÝÓò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ
¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò

ó ߧª¿¸
ÝÓ ­°±µ» ¬± ߧª¿¸ ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±«­»ò ߧª¿¸ ­¬¿¬»¼ ­¸» ·­ ¼±·²¹ ©»´´ ¿²¼ ­½¸±±´ ©¿­
¹±±¼ò ߧª¿¸ ©¿­ «°­»¬ ­¸» ¼·¼ ²±¬ ¹»¬ ¬± ­¬¿§ ¿¬ ­½¸±±´ ´±²¹ »²±«¹¸ ¬± º·²·­¸ ¸»® ¸±³»©±®µò ߧª¿¸
­¬¿¬»¼ ­¸» ½±«´¼ ²±¬ º·²·­¸ ¸»® ¸±³»©±®µ ¾»½¿«­» ­¸» ©¿­ ­± ¼·­¬®¿½¬»¼ò ߧª¿¸ ­¸±©»¼ ÝÓ ¸»®
¸±³»©±®µ ¿²¼ ­¸» ©¿­ ¸¿´º©¿§ ¼±²»ò ÝÓ ¬®·»¼ ¬± ³±¬·ª¿¬» ¸»® ¬± º·²·­¸ ¸»® ¸±³»©±®µò ÝÓ
±¾­»®ª»¼ ߧª¿¸ °´¿§·²¹ ©·¬¸ ¾«¾¾´»­ ±«¬­·¼» ¬¸» ¸±«­»ò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§ ¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò
̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±® ¾®«·­»­ò

ó Ö±½»´§²
ݳ ­°±µ» ¬± Ö±½»´§² ·² ¬¸» ´·ª·²¹ ®±±³ ±º ¬¸» ¸±³»ò Ö±½»´§²» ­¿·¼ ¸· ¬± ÝÓ ¾«¬ ©±«´¼ ²±¬ ­·¬ ¼±©²
¬± ½¸¿¬ò Ö±½»´§² ©¿­ ®«²²·²¹ ¿®±«²¼ ¿²¼ °´¿§·²¹ ©·¬¸ ¸»® ­·¾´·²¹ Ñ´·ª»®ò Ö±½»´§² ¿²¼ Ñ´·ª»® ©»®»
¹»¬¬·²¹ ·²¬± ¿ ­¸±«¬·²¹ ³¿¬½¸ò Ö±½»´§²» ©¿­ °´¿§·²¹ ©·¬¸ °´¿§·²¹ ½¿®¼­ò ̸» ½¸·´¼ ¿°°»¿®»¼ ¸»¿´¬¸§
¿²¼ ¼±·²¹ ©»´´ò ̸» ½¸·´¼ ©¿­ ¼®»­­»¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ò ÝÓ ¼·¼ ²±¬ ±¾­»®ª» ¿²§ ½«¬­ô ­½®¿¬½¸»­ ±®
¾®«·­»­

ݸ·´¼ ­¿º»¬§ ø½¸·´¼ù­ °»®½»°¬·±² ±º ­¿º»¬§ ·² ¬¸» ¸±³»ô ®»´¿¬·±²­¸·° ©·¬¸ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ±¬¸»®­ ·² ¬¸»
¸±³»ô °¸§­·½¿´ ­¿º»¬§ ±º ¬¸» ¸±³»÷æ
̸» ½¸·´¼ ·­ ­¿º» ·² ¬¸» ¸±³»ò ÝÓ ¼·¼ ¿ ©¿´µ ¿®±«²¼ ¿²¼ ¬¸» ¸±³» ·­ ­¿º» ¿²¼ º®»» ±º ¿²§ ­¿º»¬§
¬¸®»¿¬­ò

Í¿º»¬§ °´¿² ±ª»®­·¹¸¬ ø·²½·¼»²¬­ô ½±²½»®²­ ¿²¼ °®±¹®»­­ ¬¸¿¬ ±½½«®®»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» °¿­¬ ³±²¬¸ô
¿°°´·½¿¾´» ©·¬¸ ¿´´ «²´·½»²­»¼ ½¿®»¹·ª»®­ ¿²¼ ¬± ·²ó¸±³» ½¿­»­ ©·¬¸ ¿ ­¿º»¬§ °´¿²÷æ
̸»®» ·­ ²± ­¿º»¬§ °´¿² ·² °´¿½»

и§­·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ¸»¿´¬¸ ø±¾­»®ª¿¬·±²­ô ¼¿¬»­ñ®»­«´¬­ ±º ¿°°±·²¬³»²¬­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô °®±ª·¼»®
½¸¿²¹»­ô ·³³«²·¦¿¬·±²­ ¼«®·²¹ ³±²¬¸ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «° ¬± ¼¿¬» ±² ¬¸»·® ³»¼·½¿´ ¿²¼ ¼»²¬¿´ ½¸»½µ«°­ò ̸» ½¸·´¼®»² ¿®» «²¼»® ¬¸» º¿¬¸»®­
Ì®·½¿®» ·²­«®¿²½»ò

Ó»²¬¿´ñ¾»¸¿ª·±®¿´ ¸»¿´¬¸ ø¾»¸¿ª·±®ô ³±±¼ô »¿¬·²¹ ¿²¼ ­´»»°·²¹ °¿¬¬»®²­ ¬¸·­ ³±²¬¸å ®»¿½¬·±² ¬±
ª·­·¬­ñ²± ª·­·¬­ô ¿¼¶«­¬³»²¬ ¬± °´¿½»³»²¬ô ®»´¿¬·±²­¸·°­ ©·¬¸ °»»®­ ¿²¼ ¿¼«´¬­ô ²±¬¿¾´» ½¸¿²¹»­ô
½«®®»²¬ ­»®ª·½»­ ó º®»¯«»²½§ ¿²¼ ­«ºº·½·»²½§ô ½«®®»²¬ ³»¼·½¿¬·±²­ ¿²¼ °«®°±­»ô ²»»¼­ º±® º±´´±©ó«°÷æ
Òñß

п¹»æ îê ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ò±¬»­ ¿²¼ ݱ³³«²·½¿¬·±²­

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó Ûª»²¬­ ѽ½«®·²¹ ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ò±¬·º·½¿¬·±²­

Ý«­¬±¼§ Ò±¬·½»

λ³±ª¿´ λª·»©

п¹»æ îç ±º îç ®°¬Ò±¬»­¿²¼Ý±³³«²·½¿¬·±²­
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÎÛÜßÝÌÛÜ
ÐÍóðêé øðçóïì÷ ßÎ×ÆÑÒß ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÑÚ ÝØ×ÔÜ ÍßÚÛÌÇ
ÎÛÏËÛÍÌ ÚÑÎ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÝÑÊÛÎ ÍØÛÛÌ

öд»¿­» °®±ª·¼» ·²º±®³¿¬·±² ±² ¿´´ ½¿­» °¿®¬·½·°¿²¬­ö

ÐÍÇÝØÑÔÑÙ×ÝßÔ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÍÛÎÊ×ÝÛÍæ ×Ò ØÑÓÛ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÑÌØÛÎ
Э§½¸±´±¹·½¿´ Ûª¿´«¿¬·±² Ô»ª»´ × ÎÌÝ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ Ú¿³·´§ Í«°°±®¬ п®»²¬ ß·¼»
Э§½¸·¿¬®·½ Ûª¿´«¿¬·±² ó ·º ÎÞØß Ô»ª»´ ×× ÌÙØ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ ײ ر³» Ó±¼»®¿¬» Í«°»®ª·­»¼ Ê·­·¬­ ±²´§
¼»²·»¼ ó Í«¾³·¬ °®±±º ½´·»²¬ ·­ ²±²ó
Ì·¬´» ïç Û´·¹·¾´»ò
ݱ«²­»´·²¹ Š ·º ¼»²·»¼ ó ·º ÎÞØß Ô»ª»´ ××× ÙØ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ ײ ر³» ײ¬»²­·ª» ײ¼»°»²¼»²¬ Ô·ª·²¹ ͵·´´­
¼»²·»¼ Š Í«¾³·¬ °®±±º ½´·»²¬ ·­ ²±²ó
Ì·¬´» ïç Û´·¹·¾´»ò
Ù®±«° ر³» Ú¿³·´§ λ«²·º·½¿¬·±² ر³» ͬ«¼§
д¿½»³»²¬ ͬ¿¾·´·¦¿¬·±² ßÆ ÚßÓ×Ô×ÛÍ Ú×ÎÍÌ
øÌÛÎÎÑÍ÷
Ú¿³·´§ Ý´·²·½¿´ ß­­»­­³»²¬
Ю·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹» ÛÒÙÔ×ÍØ ×²¬»®°®»¬»® Ò»»¼»¼ ÇÛÍ ÒÑ
Í°»½·¿´ ÝÑËÎÌ ÑÎÜÛÎÍ ú Û¨°»¼·¬»¼ λ¯«»­¬­ ׺ ³·²«¬» »²¬®§ ²±¬ ¿¬¬¿½¸»¼ô »¨°´¿·²
Í»®ª·½»­ ½«®®»²¬´§ °®±ª·¼»¼ ¾§ ±¬¸»® ¿¹»²½·»­ ø´·­¬ ¿¹»²½§ ¿²¼ ¬§°» ±º ­»®ª·½»÷
̧°» ±º Í»®ª·½» Í°»½·º§ ß¹»²½§

ݱ³³»²¬­
ÐÍóðêé øðçóïì÷ ßÎ×ÆÑÒß ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÑÚ ÝØ×ÔÜ ÍßÚÛÌÇ
ÎÛÏËÛÍÌ ÚÑÎ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÝÑÊÛÎ ÍØÛÛÌ

öд»¿­» °®±ª·¼» ·²º±®³¿¬·±² ±² ¿´´ ½¿­» °¿®¬·½·°¿²¬­ö

ÐÍÇÝØÑÔÑÙ×ÝßÔ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÍÛÎÊ×ÝÛÍæ ×Ò ØÑÓÛ ÍÛÎÊ×ÝÛÍ ÑÌØÛÎ
Э§½¸±´±¹·½¿´ Ûª¿´«¿¬·±² Ô»ª»´ × ÎÌÝ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ Ú¿³·´§ Í«°°±®¬ п®»²¬ ß·¼»
Э§½¸·¿¬®·½ Ûª¿´«¿¬·±² ó ·º ÎÞØß Ô»ª»´ ×× ÌÙØ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ ײ ر³» Ó±¼»®¿¬» Í«°»®ª·­»¼ Ê·­·¬­ ±²´§
¼»²·»¼ ó Í«¾³·¬ °®±±º ½´·»²¬ ·­ ²±²ó
Ì·¬´» ïç Û´·¹·¾´»ò
ݱ«²­»´·²¹ Š ·º ¼»²·»¼ ó ·º ÎÞØß Ô»ª»´ ××× ÙØ ó ·º ÎÞØß ¼»²·»¼ ײ ر³» ײ¬»²­·ª» ײ¼»°»²¼»²¬ Ô·ª·²¹ ͵·´´­
¼»²·»¼ Š Í«¾³·¬ °®±±º ½´·»²¬ ·­ ²±²ó
Ì·¬´» ïç Û´·¹·¾´»ò
Ù®±«° ر³» Ú¿³·´§ λ«²·º·½¿¬·±² ر³» ͬ«¼§
д¿½»³»²¬ ͬ¿¾·´·¦¿¬·±² ßÆ ÚßÓ×Ô×ÛÍ Ú×ÎÍÌ
øÌÛÎÎÑÍ÷
Ú¿³·´§ Ý´·²·½¿´ ß­­»­­³»²¬
Ю·³¿®§ Ô¿²¹«¿¹» ÛÒÙÔ×ÍØ ×²¬»®°®»¬»® Ò»»¼»¼ ÇÛÍ ÒÑ
Í°»½·¿´ ÝÑËÎÌ ÑÎÜÛÎÍ ú Û¨°»¼·¬»¼ λ¯«»­¬­ ׺ ³·²«¬» »²¬®§ ²±¬ ¿¬¬¿½¸»¼ô »¨°´¿·²
Í»®ª·½»­ ½«®®»²¬´§ °®±ª·¼»¼ ¾§ ±¬¸»® ¿¹»²½·»­ ø´·­¬ ¿¹»²½§ ¿²¼ ¬§°» ±º ­»®ª·½»÷
̧°» ±º Í»®ª·½» Í°»½·º§ ß¹»²½§

ݱ³³»²¬­
Ó«­¬ ¾» ­«¾³·¬¬»¼ ©·¬¸ ÐÍðêéðð λ¯«»­¬ º±® Í»®ª·½»­
ÐÍóðêéïí øðïóïê÷
ßÎ×ÆÑÒß ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÑÚ ÝØ×ÔÜ ÍßÚÛÌÇ
×ÒóØÑÓÛ Í»®ª·½»­ ßÜÜÛÒÜËÓ

×ò ÝÔ×ÛÒÌ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ
Ý¿­» Ò¿³» ×Üæ ìèèéëí
ß¼«´¬ ®»½»·ª·²¹ ¬¸» ­»®ª·½» ú Ð×Üæ ß´»¨¿²¼»® Ò»·¹¸¾±®­ øîìéèðçï÷ô

ݸ·´¼®»² ײª±´ª»¼ ·² Í»®ª·½»­ ú Ð×Üæ Ñ´·ª»® Ò»·¹¸¾±®­ øíìêëìíî÷ô Ö±½»´§² Ò»·¹¸¾±®­ øíðéïêêé÷ô ú ߧª¿¸
Ò»·¹¸¾±®­ øîìéèðçð÷
Ý¿­» α´» Ò¿³»
ÚßÌØÛÎ Ð ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ
ÝØ×ÔÜ Ð ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ

ÝØ×ÔÜ Ð ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ

ÝØ×ÔÜ Ð ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ

××ò ÌÇÐÛ ÑÚ ÝßÍÛ
ÍÛÒ ÍÛÒÍÛ Í»®ª·½»­ Ѳ´§ ײ ر³» ײ ر³» ײ¬»®ª»²¬·±²
Ü»°»²¼»²½§
ʱ´«²¬¿®§ Ú±­¬»® Ý¿®» д¿½»³»²¬ ÑÑØ Ü»°»²¼»²½§ (Family Reunification/Placement
(Reunification referral) Stabilization referral)

ݸ·´¼ Í¿º»¬§ Í°»½·¿´·­¬ ³«­¬ ¿½½±³°¿²§ ¬¸» ײóر³» Ì»¿³ ±² ¬¸» ·²·¬·¿´ ½±²¬¿½¬ò
Ô·­¬ ¿²§ ³»»¬·²¹­ ­½¸»¼«´»¼ ©·¬¸ ¬¸» º¿³·´§ (initial meeting, CFT, TDM, etc.)

×××ò ÌÇÐÛ ÑÚ ÎÛÚÛÎÎßÔ

Ú¿³·´§ Í«°°±®¬ Ú¿³·´§ λ«²·º·½¿¬·±²
Ó±¼»®¿¬» д¿½»³»²¬ ͬ¿¾·´·¦¿¬·±²
ײ¬»²­·ª» Ú¿³·´§ Ý´·²·½¿´ ß­­»­­³»²¬
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
½´±¬¸»­ »ª»®§©¸»®» ¿²¼ ·¬ ·­ ¸¿®¼ ¬± ©¿´µ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¸±«­»ò ̸»®» ·­ ±´¼ º±±¼ô ¬®¿­¸ô ¿²¼ ¼±¹
º»½»­ ¿²¼ «®·²» ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸» ¸±³»ò ¹±»­ ¬± ­½¸±±´ ¿²¼ º¿¬¸»® ¬®¿ª»´­ ¿ ´±¬ ¼«» ¬± ¸·­
©±®µò ߧª¿¸ ¸¿­ ¾»»² ´»º¬ ¿´±²» ¿¬ ¸±³»ò Ú¿¬¸»® ·­ ½±²¬®±´´·²¹ò Ú¿¬¸»® ¸¿­ ¹®¿¾¾»¼ ߧª¿¸ù­ ³±«¬¸
¾»½¿«­» ­¸» ½®·»¼ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñèñîðïê
ìæíèæíë ÐÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñïêñîðïê êæððæîé ÐÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
àïîñîèñîðïê íæííæðê ÐÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñîçñîðïê îæïèæëí ÐÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô
ßÓÇô Öò àïîñîçñîðïê íæðîæëé ÐÓ óó

Þ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ы¾´·½ Í¿º»¬§ øÜÐÍ÷ λ­«´¬­ º±® ¿´´ °¿®»²¬­ñ½¿®»¹·ª»®­ øÔ·­¬ ¿²§
¿®®»­¬­ô ½¸¿®¹»­ô ¿²¼ ¼·­°±­·¬·±²­ º±® ¿´´ °¿®»²¬­ ±º ¬¸» ½¸·´¼ ª·½¬·³ø­÷ ¿²¼ »¿½¸ ¿¼«´¬
·² ¬¸» ¸±³» ©¸»®» ¬¸» ³¿´¬®»¿¬³»²¬ ±½½«®®»¼ô ¿²¼ ·¼»²¬·º§ ¬¸»·® ®»´¿¬·±²­¸·° ¬± ¬¸»
½¸·´¼÷æ

Ý Ý±«®¬ Ñ®¼»®­ Ô·³·¬·²¹ ±® λ­¬®·½¬·²¹ ݱ²¬¿½¬ øÔ·­¬ ݱ«®¬ ±®¼»®­ º®±³ ¿²§ ݱ«®¬ ¬¸¿¬
®»­¬®·½¬ ±® ¼»²§ ½«­¬±¼§ô ª·­·¬¿¬·±² ±® ½±²¬¿½¬ ¾»¬©»»² »·¬¸»® °¿®»²¬ ±® ±¬¸»® °»®­±²
·² ¬¸» ¸±³»ø­÷ ¿²¼ ¬¸» ½¸·´¼ ª·½¬·³ø­÷æ

̸»®» ¿®» ²± ½«®®»²¬ ½±«®¬ ±®¼»®­ ·² °´¿½» ´·³·¬·²¹ ±® ®»­¬®·½¬·²¹ ½±²¬¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ر©»ª»®ô
¬¸» °¿®»²¬­ ¿®» ½«®®»²¬´§ ¼·ª±®½·²¹ ¿²¼ ¬¸»®» ·­ ¿ ½«­¬±¼§ ¼·­°«¬» ¾»·²¹ ©±®µ»¼ ±«¬ò ®»°±®¬­
¬¸»§ ¸¿ª» ·²·¬·¿´ ½±«®¬ ±² ïîñîðñîðïê ¬± ¾»¹·² ¬¸·­ °®±½»­­ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñèñîðïê
ìæîíæðé ÐÓ óó

Ѳ ïîñîðñîðïê ó ݱ«®¬ ±®¼»®­ ­¸±© ¬¸¿¬ »¿½¸ °¿®»²¬ ©·´´ ¸¿ª» ¶±·²¬ °¸§­·½¿´ ½«­¬±¼§ ¿²¼ ¶±·²¬ ´»¹¿´
½«­¬±¼§ óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñîèñîðïê íæîèæëí ÐÓ óó

Ü Ö±·²¬ ײª»­¬·¹¿¬·±² ¿²¼ñ±® б´·½» ײª±´ª»³»²¬ øÑ«¬´·²» ·²º±®³¿¬·±² ±² ´¿©
»²º±®½»³»²¬ ¿¹»²½§ô ²¿³»­ô ½±²¬¿½¬ ·²º±®³¿¬·±²ô ÜÎýù­ô ¿²¼ ­¬¿¬«­ ±º ·²ª±´ª»³»²¬÷æ

̸·­ ·²·¬·¿´ ®»°±®¬ ±² ïîñéñîðïê ¼·¼ ²±¬ ³»»¬ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¿ ¶±·²¬ ·²ª»­¬·¹¿¬·±² ¿²¼ ±® °±´·½»
·²ª±´ª»³»²¬ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñèñîðïê ìæîíæðé ÐÓ óó

̸» ²»© ®»°±®¬ ±² ïîñïêñîðïê ½¿³» ·² ¿­ ¿ ½®·³·²¿´ ½±²¼«½¬ò ó ÜÝÍ ¿²¼ ÑÝÉ× ³¿¼» ½±²¬¿½¬ ©·¬¸
ݸ¿²¼´»® б´·½» ¼»°¿®¬³»²¬ ¬± ®»¯«»­¬ ¿² ±ºº·½»® º±® ½®·³·²¿´ ½±²¼«½¬ò Ѻº·½»® Öò Ê»®¼«¹± øýìêí÷
®»­°±²¼»¼ ¿²¼ ­¬±±¼ ¾§ º±® ¬¸» ·²ª»­¬·¹¿¬·±²ò Ѻº·½»® Ê»®¼«¹± ®»°±®¬­ ¸» ¸¿­ ¾»»² ¬± ¬¸» ®»­·¼»²½»
­»ª»®¿´ ¬·³»­ º±® ª¿®·±«­ ®»¿­±²­ ·²½´«¼·²¹ ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ¿²¼ ¬®»­°¿­­·²¹ò ݸ¿²¼´»® б´·½»
®»°±®¬ ²«³¾»® ïêóïíëèêì ©·´´ ¾» ®»¯«»­¬»¼ º±® ®»ª·»© ¾§ ¬¸» Ü»°¿®¬³»²¬ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
àïîñïêñîðïê ëæëêæìï ÐÓ óó

п¹»æ ì ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ѳ ïîñïçñîðïêó ¬¸·­ ÝÓ ®»¯«»­¬»¼ λ°±®¬æ ïêóïíëèêì º®±³ ݸ¿²¼´»® б´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ò óó
ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñïçñîðïê îæîçæíð ÐÓ óó

Ѳ ïîñîðñîðïê ó ¬¸·­ ÝÓ ®»½»·ª»¼ °±´·½» ®»°±®¬ º®±³ ݸ¿²¼´»® ÐÜò λ°±®¬ ­¬¿¬»­ ¬¸»§ ©·´´ ¾» ¹·ª·²¹
¬¸» ½¿­» ¬± ¬¸» °®±­»½«¬±®­ ±ºº·½» ©¸± ©·´´ ¼»½·¼» ·º ß´»¨¿²¼»® ©·´´ º¿½» ¿­­¿«´¬ øÜÊ÷ ½¸¿®¹»­
¿¹¿·²­¬ ÐÜ ¿´­± ®»°±®¬»¼ ¬± ¬¸·­ ÝÓ ±² ïîñïëñîðïê ¬¸¿¬ ¸» ¸¿­ ¬®»­°¿­­»¼ º®±³ ¬¸»
¸±«­» ¿²¼ ­¸» ³¿§ ²±¬ ®»¬«®² ¬± ¬¸»·® ¸±³» ±² Ó»¹¿² ͬ®»»¬ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
àïîñîðñîðïê ïïæëïæìç ßÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñîçñîðïê îæîíæíç ÐÓ óó
Û Ü±½«³»²¬­ λª·»©»¼ ø·º ¿°°´·½¿¾´»÷æ

Í»½¬·±² ××æ ײ¬»®ª·»©­ ©·¬¸ ¿´´ ®»¯«·®»¼ °¿®¬·»­

ß Î»°±®¬·²¹ ͱ«®½»æ

Þ Û¿½¸ ¿´´»¹»¼ ½¸·´¼ ª·½¬·³æ

Ѳ ïîñèñîðïê ¿¬ ïðæë鿳 ¬¸·­ ÝÓ ·²¬»®ª·»©»¼ñ±¾­»®ª»¼ ½¸·´¼ Ö±½»´§² Ò»·¹¸¾±®­ ¿´±²» ¿¬ ¸»®
¼¿§½¿®»ò Ö±½»´§² ·­ ì §»¿®­ ±´¼ô °®»­»²¬»¼ ¿­ º·¼¹»¬§ ¿²¼ ¿ ¾·¬ ¼·ºº·½«´¬ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ò Ö±½»´§² ¼·¼
²±¬ ¿²­©»® ¿´´ ±º ¬¸·­ ÝÓù­ ¯«»­¬·±²­ò Ö±½»´§² ®»°±®¬­ ¸»® º¿ª±®·¬» ¬¸·²¹ ¬± ¼± ·­ °´¿§ ±² ¸»® ·ó°¿¼ô

п¹»æ ë ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
®»°±®¬­ ¬¸¿¬ ß´»¨¿²¼»® «­»­ ¸»® ¶±¾
¿¹¿·²­¬ ¸»® ¿²¼ ­¿§­ ­¸» ·­ ¬± ¾«­§ ¬± ¸¿ª» ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ß´»¨¿²¼»® ¸¿­ ¾»»² µ»»°·²¹ ¬¸» ½¸·´¼®»²
º®±³ ¿²¼ ±²´§ ¿´´±©·²¹ ¸»® ¬± ­»» ¬¸»³ °»®·±¼·½¿´´§ ¿²¼ ±² ¸·­ ­½¸»¼«´»ò ®»°±®¬­
¬¸»§ ¸¿ª» ½±«®¬ ±² ïîñîðñîðïê ¿²¼ ­¸» ·­ ¸±°·²¹ ¬¸» ¶«¼¹» ©·´´ °«¬ ·² ¿ ¬»³°±®¿®§ ½«­¬±¼§
¿®®¿²¹»³»²¬ ­± ¬¸¿¬ ­¸» ¸¿­ ¬¸» ½¸·´¼®»² ³±®» ±º¬»²ò ¼»²·»­ ¬¸¿¬ ß´»¨¿²¼»® ·­ »ª»® ª·±´»²¬
©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ®»°±®¬­ ¬¸»®» ¸¿­ ¾»»² ¿ ½±«°´» ±º ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ·²½·¼»²¬­ ¾»¬©»»²
¸»®­»´º ¿²¼ ¿²¼ ¬¸» ½¸·´¼®»² ©·¬²»­­»¼ ¬¸» ´¿­¬ ·²½·¼»²¬ò б´·½» ¼·¼ ®»­°±²¼ ¬± ¬¸·­ ¾«¬ ²±
½¸¿®¹»­ ©»®» °®»­­»¼ ¿²¼ ²± ¿®®»­¬­ ©»®» ³¿¼»ò ®»°±®¬­ ¬¸¿¬ ±² Í«²¼¿§ ­¸» ²±¬·½»¼ ¬¸¿¬
ߪ§¿¸ ¸¿¼ ª»®§ ¾¿¼ °·²µ »§» ¿²¼ ¬±´¼ ß´»¨¿²¼»® ­¸» ©¿²¬»¼ ¬± ¬¿µ» ¸»® ¬±
«®¹»²¬ ½¿®» ¾»º±®» ¾®·²¹·²¹ ¸»® ¸±³» ¬¸¿¬ »ª»²·²¹ò ß´»¨¿²¼»® ¬±´¼ ¸»® ¬¸¿¬ ­¸» ½±«´¼²ù¬ ¿²¼ ­¸»
²»»¼»¼ ¬± ¾®·²¹ ¸»® ¾¿½µ ·³³»¼·¿¬»´§ò ß´»¨¿²¼»® ¬±´¼ ¸·­ ·²­«®¿²½» ¼±»­ ²±¬ ½±ª»® «®¹»²¬
½¿®» ¿²¼ ¸» ©±«´¼ ³¿µ» ¿² ¿°°±·²¬³»²¬ ©·¬¸ ߧª¿¸ù­ ¼±½¬±®ò ̸» ²»¨¬ ¼¿§ô ß´»¨¿²¼»® ­»²¬ ߪ§¿¸
¬± ­½¸±±´ ©·¬¸ °·²µ »§»ô ¿²¼ ¬¸» ­½¸±±´ ½¿´´»¼ ¸·³ ¬± ½±³» °·½µ ¸»® ¾¿½µ «° ¾»½¿«­» ±º ¬¸» »§»
·²º»½¬·±²ò ׬ ·­ ¾»´·»ª»¼ ¬¸¿¬ ·¬ ¬±±µ ¿²±¬¸»® ¼¿§ ±® ¬©± ¾»º±®» ߪ§¿¸ ©¿­ ¬¿µ»² ¬± ¬¸» ¼±½¬±®ù­ ¬± ¹»¬
¬®»¿¬³»²¬ º±® ¸»® °·²µ »§»ò ͸» ·­ ­¬·´´ ±«¬ ±º ­½¸±±´ ­·²½» ­¸» ·­ °±­­·¾´§ ½±²¬¿¹·±«­ò

®»°±®¬­ ­¸» ©¿­ ³¿®®·»¼ º±® ¬¸» ¾·®¬¸ ±º ¿´´ ¬¸®»» ±º ¸»® ½¸·´¼®»² ¿²¼ ­¸» ¿²¼ ß´»¨¿²¼»® ¿®»
½«®®»²¬´§ ©±®µ·²¹ ±«¬ ¿ ½«­¬±¼§ ¿¹®»»³»²¬ ©¸·½¸ ·­ ²±¬ ¹±·²¹ ©»´´ò

¼±»­ ®»°±®¬ ¬¸»®» ¸¿­ ¾»»² ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ·² ¸»® ®»´¿¬·±²­¸·° ©·¬¸
ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ­¸» ®»°±®¬­ ­¸» ©¿­ ¿¾«­»¼ ¿­ ¿ ½¸·´¼ò

®»°±®¬­ ­¸» ¼·­½·°´·²»­ ¾§ «¬·´·¦·²¹ ¬·³»ó±«¬­ô ¾«¬ ²»ª»® ¸·¬­ ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ͸» ­¬¿¬»­ ¬¸¿¬ ­¸» ¿²¼
ß´»¨¿²¼»® ­±³»¬·³»­ ¿¹®»» ±² ½¸·´¼ ¼·­½·°´·²»ò
¼»­½®·¾»­ ¸»®
½¸·´¼®»² ¿­ º±´´±©­æ
ߪ§¿¸æ ¸»® þ­°¿®µ´» ¸»¿®¬þô ª»®§ ¾«¾¾´§ô ¸¿°°§ô ­©»»¬ô °´¿§º«´ô ¬¸·²µ­ ±º ±¬¸»®­ô ¿²¼ ·­ ­»²­·¬·ª»ò
Ö±½»´§²æ ײ¼»°»²¼»²¬ô ­¬®±²¹ ©·´´»¼ô ¿¼ª»²¬«®±«­ô ¿²¼ ¿ ®·­µ ¬¿µ»®
Ñ´·ª»®æ ß þª»®§ ­©»»¬ ¾¿¾§þò
®»°±®¬­ ¸»® ½±²½»®²­ ®·¹¸¬ ²±© ¿®» ¸»® ½¸·´¼®»²ù­ ©»´´ó¾»·²¹ ¿­ ¬¸·­ ¼·ª±®½» ¿²¼ ½«­¬±¼§
¾¿¬¬´» ½±²¬·²«»­ ¬± °´¿§ ±«¬ò
¸±«­» °®»­»²¬»¼ ¿­ ½´»¿²ô ²±¬ ³«½¸ º«®²·¬«®» ¿­ ­¸» ¶«­¬ ³±ª»¼ ·²ô ¿ ­°¿®» ®±±³ º±® ¬¸»
½¸·´¼®»² ø¿´¬¸±«¹¸ ¬¸»§ ¸¿ª» ²±¬ ¾»»² ¿´´±©»¼ ¾§ º¿¬¸»® ¬± ­¬¿§ ¬¸»®» §»¬÷ ¿²¼ ¿ ½´»¿² µ·¬½¸»² ©·¬¸
º±±¼ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñèñîðïê íæìçæîì ÐÓ óó

Ѳ ïîñèñîðïê ó ¬¸·­ ÝÓ ¬¿´µ»¼ ©·¬¸ ß´»¨¿²¼»® Ò»·¹¸¾±®­ ¿²¼ ¿² ·²¬»®ª·»© ©¿­ ­»¬ «° º±® ïîñçñîðïê
¿¬ ¸·­ ¸±«­» ©·¬¸ ¿­ ©»´´ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñïìñîðïê ìæíéæíç ÐÓ óó

Ѳ ïîñçñîðïê ¬¸·­ ÝÓ ·²¬»®ª·»©»¼ ß´»¨¿²¼»® øß´»¨÷ Ò»·¹¸¾±®­ ¿¬ ¸·­ ¸±«­»ò ̸·­ ÝÓ ®»ª·»©»¼ ¿²¼
ß´»¨ ­·¹²»¼ ¬¸» Ü«¬§ ¬± ײº±®³ò ß´»¨ ¼»²·»­ ¸» ¸¿­ »²¹¿¹»¼ ·² ¿²§ ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ©·¬¸
¿²¼ ®»°±®¬­ ¬¸» °±´·½» º±«²¼ ¸»® °±­­·¾´§ ­»´ºó·²º´·½¬·²¹ ¬¸» ·²¶«®§ ¿²¼ ­¸» ³¿§ ¾» ½¸¿®¹»¼ò ß´»¨
½±²­·­¬»²¬´§ ©»²¬ ±ºº ¬±°·½ ¼«®·²¹ ¬¸» ·²¬»®ª·»© ¿²¼ ½±²¬·²«±«­´§ ©¿²¬»¼ ¬± ¬¿´µ ¿¾±«¬ ¸·­ º¿³·´§
½±«®¬ °®±½»»¼·²¹­ñ½«­¬±¼§ ¾¿¬¬´» ©·¬¸ ß´»¨ ®»°±®¬­ ¬¸¿¬ ´»º¬ ±²
ß«¹«­¬ íï­¬ ¿²¼ ¬¸»§ ¸¿ª» ²± ±ºº·½·¿´ ½«­¬±¼§ ¿®®¿²¹»³»²¬ ·² °´¿½» §»¬ò ß´»¨ ®»°±¬­ ¸» ½¿®»­ º±®
¬¸» ¬¸®»» ½¸·´¼®»² ¿´³±­¬ º«´´ó¬·³» ­·²½» ·­ ¿ ܱ½¬±® ¿²¼ ©±®µ­ ¿´³±­¬ »ª»®§¼¿§ò ß´»¨
®»°±®¬­ ¬¸¿¬ ·­ ½®·¬·½¿´ ±º ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ß´»¨ ®»°±®¬­ ¸» ¼±»­ ²±¬ ´·µ» ¬¸» ½¸·´¼®»² ¬± ¹± ¬±
¸±«­» ¾»½¿«­» ¬¸»§ ¸¿ª» ²± ¾±«²¼¿®·»­ ©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼®»²ò ß´»¨ ®»°±®¬­
ߪ§¿¸ ¼·¼ ¹»¬ °·²µ »§»ô ¾«¬ ¸» ¼·¼ ²±¬ ©¿²¬ ¬± ¬¿µ» ¸»® ¬± «®¹»²¬ ½¿®» ¾»½¿«­» ¬¸¿¬ ·­ ²±¬
½±ª»®»¼ «²¼»® ¸·­ ·²­«®¿²½»ò ر©»ª»®ô ß´»¨ ®»°±®¬­ ¬¸¿¬ ·² ½¿­» ±º »³»®¹»²½§ô ¿ ¸±­°·¬¿´ ÛÎ ·­
½±ª»®»¼ò ß´»¨ ®»°±®¬­ ¸» ¬±±µ ߪ§¿¸ ¬± ¸»® ¼±½¬±® ±² ïîñêñîðïê ¿²¼ ¹±¬ »§» ¼®±°­ º±® °·²µ »§»ò
п¹»æ è ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ë°±² ®»¯«»­¬ô ¾±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ Ò»·¹¸¾±®­ ©·´´ ·¼»²¬·º§ í ©¿§­ ¬¸¿¬ ¬¸»·® «²¸»¿´¬¸§ ¿²¹»®
¬±©¿®¼­ »¿½¸ ±¬¸»® ²»¹¿¬·ª»´§ ¿ºº»½¬­ ¬¸»·® ¿¾·´·¬§ ¬± ­¿º»´§ ¿²¼ ¿°°®±°®·¿¬»´§ °¿®»²¬ò

ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·¬¸ ¬¸» ¸»´° ±º ¬¸»·® ·²ó¸±³»ñº¿³·´§ °®»­»®ª¿¬·±² ¬»¿³­ô ©·´´ ·¼»²¬·º§ ¿
­½¸»¼«´» º±® ¬¸» ½¸·´¼®»² ¬¸¿¬ ¬¸»§ ½¿² ¾±¬¸ º±´´±© ¬± µ»»° ¬¸·²¹­ ½±²­·­¬»²¬ º±® ¬¸» ½¸·´¼®»²ò Þ±¬¸
ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ »²­«®» ¬¸¿¬ ©¸»² »¨¬»²¼»¼ º¿³·´§ ©¿¬½¸»­ ¬¸» ½¸·´¼®»² ¬¸»§ ©·´´ ¿¾·¼»
¾§ ¬¸» ­¿³» ­½¸»¼«´» ¬¸» °¿®»²¬­ ¸¿ª» ·¼»²¬·º·»¼ ¿²¼ ©·´´ ³¿·²¬¿·² ¿°°®±°®·¿¬» ¾±«²¼¿®·»­ ©·¬¸ ¬¸»
½¸·´¼®»²ò

ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾±¬¸ ·¼»²¬·º§ ¿¹» ¿°°®±°®·¿¬» ©¿§­ ¬± ¼·­½·°´·²» ¬¸»·® ½¸·´¼®»² ¿²¼ ©·´´
¿ºº»½¬·ª»´§ «­» ¬¸±­» ³»¬¸±¼­ ©¸»² ²»»¼»¼ò

Ë°±² ®»¯«»­¬ô ¾±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾» ¿¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ ­¿º»¬§ ·­­«»­ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸»·® »¨ó
°¿®¬²»®ô ¿­ ©»´´ ¿­ ­¬®¿¬»¹·»­ ¬¸»§ ½¿² «­» ¬± »ºº»½¬·ª»´§ ¿¼¼®»­­ ¬¸»³ ­¸±«´¼ ¬¸»§ ¿®·­»ò

Ë°±² ®»¯«»­¬ô ¾±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾» ¿¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ í ©¿§­ ¬¸¿¬ ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ±®
©·¬²»­­·²¹ ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ²»¹¿¬·ª»´§ ¿ºº»½¬­ ¬¸»·® ½¸·´¼®»²ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò
àïîñîçñîðïê íæîéæïê ÐÓ óó
Ý ß­­»­­³»²¬ Ѻ ׳°»²¼·²¹ Ü¿²¹»®

Ò± ·³°»²¼·²¹ ¼¿²¹»® ©¿­ ¿­­»­­»¼ º±® ½¸·´¼®»² ߧª¿¸ øé÷ô Ö±½»´§² øí÷ô ¿²¼ Ñ´·ª»® øï÷ò ߬ ¬¸·­ ¬·³»ô
²±²» ±º ¬¸» ë ¬¸®»­¸±´¼­ ©»®» ³»¬ ·² ½±³¾·²¿¬·±² ©·¬¸ ¿ ­·²¹´» ­¿º»¬§ º¿½¬±®ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô
Öò àïîñèñîðïê íæíìæîë ÐÓ óó

Ѳ ïîñïêñîðïê ²± ·³°»²¼·²¹ ¼¿²¹»® ©¿­ ¿­­»­­»¼ º±® ½¸·´¼®»² ߧª¿¸ øé÷ô Ö±½»§² øí÷ ¿²¼ Ñ´·ª»®
øï÷ò ߬ ¬¸·­ ¬·³»ô ²±²» ±º ¬¸» ë ¬¸®»­¸±´¼­ ©»®» ³»¬ ·² ½±³¾·²¿¬·±² ©·¬¸ ¿ ­·²¹´» ­¿º»¬§ º¿½¬±®ò óó
ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñïêñîðïê ëæëìæïð ÐÓ óó óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñïçñîðïê îæîëæïï
ÐÓ óó

Þ±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ Ò»·¹¸¾±®­ ¸¿ª» ¿¹®»»¼ ¬± °¿®¬·½·°¿¬» ©·¬¸ ·²ó¸±³» ­»®ª·½»­ñ º¿³·´§
°®»­»®ª¿¬·±²ò ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ¿®» ­»°¿®¿¬»¼ ¿²¼ ©·´´ °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸»­» ­»®ª·½»­ ©·¬¸ ¬¸»·®
½¸·´¼®»²ô ¾«¬ ­»°¿®¿¬» º®±³ »¿½¸ ±¬¸»®ò ̸» Ü»°¿®¬³»²¬ ¸±°»­ ¬¸¿¬ ¾§ ¾±¬¸ °¿®»²¬­ »²¹¿¹·²¹ ·²
¬¸»­» ­»®ª·½»­ ô ¬¸»§ ½¿² ´»¿®² ¬± ½±ó°¿®»²¬ ¿ºº»½¬·ª»´§ ¿²¼ «²¼»®­¬¿²¼ ¸±© ¬¸» ¼§²¿³·½ ¾»¬©»»²
¬¸» ¬©± ±º ¬¸»³ ½¿² ²»¹¿¬·ª»´§ ¿ºº»½¬ ¬¸»·® ½¸·´¼®»²ò óó ØÑÜÙÍÑÒô ßÓÇô Öò àïîñîçñîðïê îæðèæíí
ÐÓ óó

Ü Í¿º»¬§ Ü»½·­·±²

Í¿º»¬§ Ü»½·­·±²æ Í¿º»

Í»½¬·±² ×Êæ Ý´·²·½¿´ Í«°»®ª·­·±² Ü»½·­·±²

Ý´·²·½¿´ Í«°»®ª·­·±² Ü»½·­·±²æ

Ý´·²·½¿´ ­«°»®ª·­·±² ½±³°´»¬»¼ ±² ¬¸·­ ¼¿¬»ò ̸» º¿³·´§ ¸¿­ ±²» °®·±® «²­«¾­¬¿²¬·¿¬»¼ ®»°±®¬ò
Ý«®®»²¬´§ ¬©± ±°»² ®»°±®¬­ ®»¹¿®¼·²¹ ²»¹´»½¬ò ̸·­ ¿°°»¿®­ ¬± ¾» ¿ ½¿­» ©¸»®» ¬¸» °¿®»²¬­ ¸¿¼ ¿
®»½»²¬ ¼·ª±®½» °®±½»»¼·²¹­ ¿²¼ ¿®» «²¿¾´» ¬± ¿°°®±°®·¿¬»´§ ½±³³«²·½¿¬» ¬± ½±ó°¿®»²¬ ¬¸»·®
п¹»æ ïë ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
©·¬¸ ¬¸» ½¸·´¼®»²ò

ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾±¬¸ ·¼»²¬·º§ ¿¹» ¿°°®±°®·¿¬» ©¿§­ ¬± ¼·­½·°´·²» ¬¸»·®
½¸·´¼®»² ¿²¼ ©·´´ ¿ºº»½¬·ª»´§ «­» ¬¸±­» ³»¬¸±¼­ ©¸»² ²»»¼»¼ò

Ë°±² ®»¯«»­¬ô ¾±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾» ¿¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ ­¿º»¬§ ·­­«»­
®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸»·® »¨ó°¿®¬²»®ô ¿­ ©»´´ ¿­ ­¬®¿¬»¹·»­ ¬¸»§ ½¿² «­» ¬± »ºº»½¬·ª»´§
¿¼¼®»­­ ¬¸»³ ­¸±«´¼ ¬¸»§ ¿®·­»ò

Ë°±² ®»¯«»­¬ô ¾±¬¸ ß´»¨¿²¼»® ¿²¼ ©·´´ ¾» ¿¾´» ¬± ·¼»²¬·º§ í ©¿§­ ¬¸¿¬
¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ±® ©·¬²»­­·²¹ ¼±³»­¬·½ ª·±´»²½» ²»¹¿¬·ª»´§ ¿ºº»½¬­ ¬¸»·®
½¸·´¼®»²ò
Í»®ª·½»­

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ »²¹¿¹» ·² ½±«²­»´·²¹ ­»®ª·½»­ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ±¾¬¿·² ×¼»²¬·º·½¿¬·±²ô Þ·®¬¸ Ý»®¬·º·½¿¬» ±® ͱ½·¿´ Í»½«®·¬§ ½¿®¼ ¿­
®»¯«·®»¼ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ±¾¬¿·² ®»½±®¼­ ±® ·²º±®³¿¬·±² ¿­ ®»¯«·®»¼ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ½±³°´§ ©·¬¸ ¿´´ ³»¼·½¿´ ®»½±³³»²¼¿¬·±²­ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ³¿·²¬¿·² ½±²¬¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ½¿­» ³¿²¿¹»®ò

̸» °¿®¬·½·°¿²¬ ©·´´ ¾» ®»º»®®»¼ º±® ¿¹®»»¼ «°±² ­»®ª·½»­ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ¿®®¿²¹» º±® ¿°°®±°®·¿¬» ½¸·´¼ ½¿®» ­»®ª·½»­ò

̸» ½¸·´¼ø®»²÷ ©·´´ ¾» ®»º»®®»¼ º±® ­»®ª·½»­ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ³¿·²¬¿·² º·²¿²½·¿´ ®»­±«®½»­ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ­»»µ ±® ³¿·²¬¿·² »³°´±§³»²¬ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ ­»»µ ¿²¼ ³¿·²¬¿·² ­¿º» ¸±«­·²¹ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ »²¹¿¹» ·² ¿²¼ ½±³°´»¬» ײ ر³» Í»®ª·½»­ °®±¹®¿³ò

ﮬ·½·°¿²¬ ©·´´ º±´´±© «° ±² ¿´´ ³»¼·½¿´ ¿°°±·²¬³»²¬­ò

п¹»æ ïç ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

п¹»æ î𠱺æ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó ß­­»­­³»²¬­ ¿²¼ д¿²­
Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ°±®¬­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬ Ü¿¬»æ
ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ

Ê·­·¬¿¬·±² д¿²

̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ·² ¬¸» ¸±³» ©·¬¸ ¬¸» °¿®»²¬­ò

Ñ«¬ ±º ر³» Ý¿®»

̸» ½¸·´¼®»² ¿®» ·² ¬¸» ¸±³»ò

Ý¿­» д¿² ß¹®»»³»²¬

Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ îñîñîðïé Ü«» Ü¿¬»æ èñîñîðïé Ü¿¬» ±º Ó»»¬·²¹æ îñîñîðïé

ß¹®»» ©·¬¸
л®­±² Ý¿­» д¿² Í·¹²¿¬«®» Ü¿¬»

ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÔÛÈßÒÜÛÎ Ç»­

Ó×ÔÔÍô Ò×× ßÜÖÛÞË Ç»­

п¹»æ îï ±ºæ îï ®°¬ß­­»­­³»²¬ß²¼Ð´¿²­
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ü»°»²¼»²½§ ¿²¼ ß¼±°¬·±²

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ½±®¼­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
Ú±® ݸ·´¼®»²æ øîìéèðçðôíðéïêêéôíìêëìíî÷

ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ïðñîðñîððç Ù»²¼»®æ Ú»³¿´»
л®³¿²»²½§ Ù±¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷
Ý¿­» д¿² ܱ½«³»²¬ ×¼æ ìèéíêð ó ͬ¿¬«­æ Ø×ÍÌÑÎÇ ó Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðîñðîñîðïé
л®³¿²»²½§ Ù±¿´æ ÎÛÓß×Ò É×ÌØ ÚßÓ×ÔÇ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ðèñðîñîðïé
ݱ²½«®®»²¬ Ù±¿´æ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç
д¿½»³»²¬ ̧°»æ ËÍÛ ÌØ×Í ÍÛÔÛÝÌ×ÑÒ ÉØÛÒ ÇÑË ÉßÒÌ ÌÑ ËÒÍÛÔÛÝÌ ß ÜÎÑÐ ÜÑÉÒ
λ³±ª¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

ܱ½µ»¬ Ò«³¾»®­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

Ø»¿®·²¹­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

Ô»¹¿´ ͬ¿¬«­ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

д¿½»³»²¬ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

д¿½»³»²¬ ß­­»­­³»²¬ ¿²¼ Í°»½·¿´ כּ Ûª¿´«¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ
îìéèðçð÷

×ÊóÛ Ý¸·´¼ Í«°°±®¬ λº»®®¿´ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

ß¼±°¬·±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

ß¼±°¬·±² д¿½»³»²¬­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

ß¼±°¬·±² Í¿º» Ú¿³·´§ Í«®ª»§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ
îìéèðçð÷

ß¼±°¬·±² Ú¿³·´§ Ûª¿´«¿¬·±²­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ
îìéèðçð÷

ÒÇÌÜ Í»®ª»¼ б°«´¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ßÇÊßØ øÐ×Üæ îìéèðçð÷

п¹»æ ï ±ºæ ì ®°¬Ü»°»²¼»²½§ß²¼ß¼±°¬·±²
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ü»°»²¼»²½§ ¿²¼ ß¼±°¬·±²

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ½±®¼­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
Ú±® ݸ·´¼®»²æ øîìéèðçðôíðéïêêéôíìêëìíî÷
ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ðïñðïñîðïí Ù»²¼»®æ Ú»³¿´»
л®³¿²»²½§ Ù±¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷
Ý¿­» д¿² ܱ½«³»²¬ ×¼æ ìèéíêð ó ͬ¿¬«­æ Ø×ÍÌÑÎÇ ó Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðîñðîñîðïé
л®³¿²»²½§ Ù±¿´æ ÎÛÓß×Ò É×ÌØ ÚßÓ×ÔÇ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ðèñðîñîðïé
ݱ²½«®®»²¬ Ù±¿´æ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç
д¿½»³»²¬ ̧°»æ ËÍÛ ÌØ×Í ÍÛÔÛÝÌ×ÑÒ ÉØÛÒ ÇÑË ÉßÒÌ ÌÑ ËÒÍÛÔÛÝÌ ß ÜÎÑÐ ÜÑÉÒ
λ³±ª¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

ܱ½µ»¬ Ò«³¾»®­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

Ø»¿®·²¹­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

Ô»¹¿´ ͬ¿¬«­ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

д¿½»³»²¬ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

д¿½»³»²¬ ß­­»­­³»²¬ ¿²¼ Í°»½·¿´ כּ Ûª¿´«¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ
øÐ×Üæ íðéïêêé÷

×ÊóÛ Ý¸·´¼ Í«°°±®¬ λº»®®¿´ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

ß¼±°¬·±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

ß¼±°¬·±² д¿½»³»²¬­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

ß¼±°¬·±² Í¿º» Ú¿³·´§ Í«®ª»§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ
íðéïêêé÷

ß¼±°¬·±² Ú¿³·´§ Ûª¿´«¿¬·±²­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ
íðéïêêé÷

ÒÇÌÜ Í»®ª»¼ б°«´¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÖÑÝÛÔÇÒ øÐ×Üæ íðéïêêé÷

п¹»æ î ±ºæ ì ®°¬Ü»°»²¼»²½§ß²¼ß¼±°¬·±²
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ü»°»²¼»²½§ ¿²¼ ß¼±°¬·±²

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ½±®¼­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
Ú±® ݸ·´¼®»²æ øîìéèðçðôíðéïêêéôíìêëìíî÷
ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷
Þ·®¬¸ Ü¿¬»æ ðéñîèñîðïë Ù»²¼»®æ Ó¿´»
л®³¿²»²½§ Ù±¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷
Ý¿­» д¿² ܱ½«³»²¬ ×¼æ ìèéíêð ó ͬ¿¬«­æ Ø×ÍÌÑÎÇ ó Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ ðîñðîñîðïé
л®³¿²»²½§ Ù±¿´æ ÎÛÓß×Ò É×ÌØ ÚßÓ×ÔÇ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ðèñðîñîðïé
ݱ²½«®®»²¬ Ù±¿´æ ó Ì¿®¹»¬ Ü¿¬»æ ïîñíïñçççç
д¿½»³»²¬ ̧°»æ ËÍÛ ÌØ×Í ÍÛÔÛÝÌ×ÑÒ ÉØÛÒ ÇÑË ÉßÒÌ ÌÑ ËÒÍÛÔÛÝÌ ß ÜÎÑÐ ÜÑÉÒ
λ³±ª¿´ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

ܱ½µ»¬ Ò«³¾»®­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

Ø»¿®·²¹­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

Ô»¹¿´ ͬ¿¬«­ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

д¿½»³»²¬ Ø·­¬±®§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

д¿½»³»²¬ ß­­»­­³»²¬ ¿²¼ Í°»½·¿´ כּ Ûª¿´«¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ
øÐ×Üæ íìêëìíî÷

×ÊóÛ Ý¸·´¼ Í«°°±®¬ λº»®®¿´ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

ß¼±°¬·±² ݸ¿®¿½¬»®·­¬·½­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

ß¼±°¬·±² д¿½»³»²¬­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

ß¼±°¬·±² Í¿º» Ú¿³·´§ Í«®ª»§ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ
íìêëìíî÷

ß¼±°¬·±² Ú¿³·´§ Ûª¿´«¿¬·±²­ º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ
íìêëìíî÷

ÒÇÌÜ Í»®ª»¼ б°«´¿¬·±² º±® ݸ·´¼æ ÒÛ×ÙØÞÑÎÍô ÑÔ×ÊÛÎ øÐ×Üæ íìêëìíî÷

п¹»æ í ±ºæ ì ®°¬Ü»°»²¼»²½§ß²¼ß¼±°¬·±²
ß®·¦±²¿ Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ݸ·´¼ Í¿º»¬§ ó Ü»°»²¼»²½§ ¿²¼ ß¼±°¬·±²

Ý¿­» ×Üæ ìèèéëí Ò¿³»æ ó λ½±®¼­ Ûºº»½¬·ª» ߺ¬»®æ ïîñéñîðïê ¬¸®« Û¨¬®¿½¬
Ü¿¬»æ ðìñîçñîðïé ðîæíð ßÓ
Ú±® ݸ·´¼®»²æ øîìéèðçðôíðéïêêéôíìêëìíî÷

п¹»æ ì ±ºæ ì ®°¬Ü»°»²¼»²½§ß²¼ß¼±°¬·±²