You are on page 1of 144

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

kurikulum standard sekolah menengah

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

2016

rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Parcel E. Bahagian Pembangunan Kurikulum. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Blok E9. .Terbitan 2016 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. mekanik. 62604 Putrajaya. fotokopi. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 4-8.

.............................................................. 15 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Kemahiran Abad Ke-21 ............................................... v Falsafah Pendidikan Kebangsaan ...................................................KANDUNGAN Rukun Negara .................. 22 Bidang Kemahiran : Gimnastik Asas ............................................................ vii Pendahuluan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ...................................................................................................................... 2 Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ........................................................................................ 5 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .............................. 1 Matlamat Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ............................................................................................. 13 Matlamat Pendidikan Jasmani ........ 16 Pentaksiran Pendidikan Jasmani.................................... vi Kata Pengantar .............................................................................................................................. 14 Objektif Pendidikan Jasmani .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 Organisasi Kandungan Pendidikan Jasmani....................... 33 ..................................................................................................... 27 Bidang kemahiran : Pergerakan Berirama .................................................................................................... 7 Elemen Merentas Kurikulum ............................... 8 Pendidikan Jasmani Pengenalan Pendidikan Jasmani .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 Objektif Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ......................... 14 Fokus Pendidikan Jasmani .................................

......................................................................................................................... 77 Bidang Kecergasan : Komponen Kecergasan Berdasarkan Kesihatan .................................................................................................................................................................................................................. 83 Glosari .................................................................... 53 Bidang Kemahiran : Kategori Jaring........................................ 100 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan...................................................... Bola Jaring .. Bola Tampar ................................................................................................................................................. 93 Pendidikan Kesihatan Pengenalan Pendidikan Kesihatan .................................................................................... 109 Pemakanan ............ 104 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) .............................................................. 100 Pentaksiran Pendidikan Kesihatan............... Badminton ................... 99 Fokus Pendidikan Kesihatan ................................................... 121 Pertolongan Cemas ........................................................ 61 Bidang Kemahiran : Olahraga Asas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 45 Bidang Kemahiran : Kategori Jaring.............................................................................................. 69 Bidang Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan ................................. 99 Objektif Pendidikan Kesihatan .............................................................................................................................................. 129 Panel Penggubal Pendidikan Kesihatan................................................ Bola Sepak .......................................................... 131 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 102 Organisasi Kandungan Pendidikan Kesihatan ........KANDUNGAN Bidang Kemahiran : Kategori Serangan............................................................................. 99 Matlamat Pendidikan Kesihatan . 125 Panel Penggubal Pendidikan Jasmani ........................................ 39 Bidang Kemahiran : Kategori Serangan..........................

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. Memelihara satu cara hidup demokratik. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. berketerampilan. masyarakat dan negara” Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) vi .

JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum vii . Penyepaduan memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar harmonis dari segi intelek. Standard Pembelajaran murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad dan Standard Prestasi. serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. emosi dan jasmani kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. supaya yang mengandungi Standard Kandungan. setanding dengan standard antarabangsa. Usaha memasukkan Standard Prestasi di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan terlibat dalam penggubalan KSSM. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Kebangsaan. rohani. serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. pelajaran. Kurikulum berasaskan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM. mengintegrasikan pengetahuan. pengajaran dan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek. Dr. SARIAH BINTI ABD. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). ke-21. Semoga pelaksanaan KSSM Kebangsaan. kemahiran dan menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai.KATA PENGANTAR Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM.

viii .

1 . intelek. kesihatan mental serta amalan kurikulum ini juga selaras dengan Dasar Sukan Negara serta gaya hidup sihat juga diperkukuhkan. dan peningkatan kemahiran kecekapan psikososial. dan mengaplikasi pengetahuan saintifik. dan bermatlamat untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi kecergasan melalui domain psikomotor. sosial. rohani. mengambil kira polisi yang disyorkan oleh badan antarabangsa seperti United Nations Educational. dan afektif. rohani. emosi. emosi. interaksi. kesepaduan antara unsur jasmani. kehidupan harian. Penggubalan Kesihatan reproduktif dan sosial. sukan. jasmani. serta jangka hayat Sports and Dance (ICHPER-SD). strategi. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PENDAHULUAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan mata Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan digubal pelajaran yang memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berasaskan kecekapan pergerakan dalam permainan. dan nilai dalam situasi sebenar penggunaan Bahasa Melayu serta pendidikan sepanjang hayat. Recreation- kesihatan diri ke arah kesejahteraan hidup. Scientific and Cultural Murid dapat meningkatkan kemahiran. intelek. dan ada. Prinsip Kurikulum fizikal. perluasan. keselamatan. yang panjang dan berkualiti melalui pengalaman pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. dan nilai Organization (UNESCO). emosi. penekanan nilai-nilai murni. Murid menggunakan dan pendidikan umum untuk semua. Physical Education. World Health Organization (WHO). kognitif. pengetahuan. penggunaan disiplin ilmu yang meningkatkan kemahiran penyelidikan. dan sosial. dan kerjasama. tanggungjawab Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) masih dikekalkan iaitu kendiri. kemahiran motor. mental. Kurikulum Penggubalan kurikulum ini terdiri daripada dua disiplin ilmu iaitu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan memberi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang meneruskan penekanan kepada pengukuhan pembangunan kendiri dari segi kesinambungan kurikulum sekolah rendah. berfikir secara kritikal. dan yang akan digunakan bagi mengekalkan kecergasan dan International Council for Health.

Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk menghasilkan murid yang Pengetahuan. Mengaplikasi kemahiran. kemahiran. sukan. Memperkukuhkan kecekapan pergerakan dalam amalan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. cara hidup aktif perkembangan fizikal. dan mempunyai nilai serta sikap Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan positif bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan serta Kesihatan dapat diukur dengan jelas melalui piawaian yang mengamalkan hidup aktif ke arah kesejahteraan hidup. Kadar obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia juga adalah paling tinggi berbanding rakyat daripada negara-negara lain di Asia Tenggara 1. dan nilai dalam Kurikulum Standard berpengetahuan. kecergasan. National Health and Morbidity Survey (NHMS) yang dijalankan OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sejak tahun 1986 KESIHATAN hingga kini menunjukkan kadar peningkatan peratus rakyat Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan Malaysia yang menghidap penyakit mental dan penyakit tidak Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk membolehkan murid berjangkit seperti hipertensi. dan kesihatan diri. Justeru itu. pengetahuan. berkemahiran. ditetapkan. dan nilai yang (KKM. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan MATLAMAT UMUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN Pendidikan Kesihatan digubal untuk memastikan semua murid di KESIHATAN Malaysia mencapai tahap yang ditetapkan bagi setiap standard Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan kandungan dan standard pembelajaran dalam satu jangka masa. dan 2. permainan. dan kecergasan bagi mengekalkan kecergasan dan kesihatan diri. Salah satu faktor penyebab obesiti adalah kurang diperlukan untuk mengekalkan serta meningkatkan mengamalkan gaya hidup yang sihat. diabetes. 2 . kemahiran. 2015). dan penyakit mencapai objektif berikut: kardiovaskular adalah amat membimbangkan. dan sihat untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan murid perlu diperkukuhkan melalui pengetahuan.

4. 3 . menjalin hubungan positif. Memperkukuhkan kemahiran mengurus kesihatan reproduktif dan sosial. Meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran komunikasi. dan 5. Melakukan aktiviti dalam suasana yang menyeronokkan untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri. kesihatan mental serta amalan gaya hidup sihat. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 3. dan menggunakan pemikiran kreatif dan kritis menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi membentuk jati diri.

iaitu Komunikasi. dan estetika yang memberi penekanan kepada perkembangan Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. berpemikiran kritis. Kemanusiaan. Sikap berpengetahuan. serta Sains dan Teknologi. Keterampilan Diri. kreatif. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan. Enam tunjang tersebut Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal berdasarkan kerangka merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain KSSM iaitu memberi fokus kepada tunjang perkembangan fizikal dan disepadukan dengan pemikiran kritis. dan inovatif. Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 4 . Kerohanian. berketerampilan. berasaskan enam tunjang. dan Estetika. Perkembangan Fizikal serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. dan kreatif dan Nilai.

penyayang atau prihatin. bermatlamat. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai murid. berupaya bersaing di peringkat global. pemikir. dan ini menjadikan 5 . mampu untuk menangani masalah Kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan yang kompleks dan membuat keputusan Kesihatan juga. kreatif dan inovatif. Pemikir Mereka berfikir secara kritikal. toleransi. berprinsip. dan kepada perspektif. kalangan murid. digubal bagi melahirkan murid yang berdaya yang beretika. Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. tahan. dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis. mengatasi cabaran dengan bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang kebijaksanaan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMAHIRAN ABAD KE-21 Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Jadual 1: Profil Murid mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada PROFIL MURID PENERANGAN kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. bersifat Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka ingin tahu. kerja sepasukan. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif. dan dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya empati. dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baru. mahir berkomunikasi. menggunakan menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam pelbagai media. Mereka berkeyakinan patriotik. keyakinan. Penguasaan SK dan SP Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran. Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran. nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. dan teknologi.

dan ahli pasukan yang memastikan kelestarian alam sekitar. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan. Mereka memahami isu-isu etika atau undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh. Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang. Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu sokongan dan rasa hormat terhadap negara. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan. Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baru. Mereka bertanggungjawab atas tindakan. kumpulan. belas kasihan Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. akibat tindakan serta keputusan mereka. dan komuniti. Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur. lebih baik. Penyayang atau Mereka menunjukkan empati. serta menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran. kesamarataan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan 6 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN mereka pemimpin. adil dan menghormati maruah individu.

KBAT merangkumi kemahiran berfikir adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. Penerangan KBAT berupaya mencipta sesuatu. 7 . dan nilai serta memberi justifikasi. Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan. menaakul. dan strategi berfikir. membuat keputusan. kemahiran. kritis. secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam kemahiran. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat kemahiran. Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan. dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. dan berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah. kreatif. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. pengalaman. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir bahagian berkenaan. Jadual 2: Tahap Pemikiran Dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu TAHAP idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang PENERANGAN PEMIKIRAN wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan. berinovasi. tidak mengikut kelaziman.

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran. Sains dan Teknologi 1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. aspek sebutan. seperti berikut: 4. penyelesaian masalah. Bahasa  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. murid. Elemen-elemen mengamalkannya. Kelestarian Alam Sekitar menaakul. berkomunikasi secara berkesan. pemikiran. sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam. dan projek. dan laras bahasa perlu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan dan berkesan. tatabahasa. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk 2. 8 . pembelajaran inkuiri. istilah. Nilai Murni Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) supaya murid sedar akan kepentingan dan selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. kemanusiaan dan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan semasa dan masa hadapan. ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian. Elemen-elemen di dalam EMK adalah harian. dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam menggalakkan murid berfikir.  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu struktur ayat.

pasaran. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin. prinsip. Kreativiti dan Inovasi 8. 9 .  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui pelajaran. Keusahawanan o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam kemahiran manipulatif tertentu). o Sikap saintifik (seperti ketepatan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid mengumpul.  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu konsep yang berkaitan dengan sains dan untuk memastikan pembangunan modal insan yang teknologi). o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta. dan khidmat masyarakat.  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai amanah. keselamatan). mampu menghadapi cabaran abad ke-21. dan 7. idea yang ada. kejujuran. aktiviti kokurikulum.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan 5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. mencerna dan menjana idea atau mencipta dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan kemahiran asas TMK yang dipelajari. membaiki dan mempraktikkan idea. dan bertanggungjawab serta membangunkan semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke Malaysia. 6. jujur. PdP. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui merangkumi empat perkara iaitu: ubah suaian.

10 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

.

.

pemikir. Antara disiplin tersebut Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health. psikologi sukan. kognitif. dan patriotik. rohani. melibatkan pembelajaran motor. dan bermatlamat menghasilkan murid berdaya tahan. mahir nilai. emosi. Pengajaran dan pembelajaran Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Menengah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah seharusnya dilaksanakan dalam suasana didik hibur yang Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan. penyayang. Guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan mengekalkan tiga domain pendidikan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah dan harmonis dari segi intelek. Standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria berkomunikasi. fisiologi senam. disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Kemahiran Abad Ke-21 persekolahan yang merangkumi kemahiran. berprinsip. dan SD) sebagai panduan. 13 . bermaklumat. bersifat ingin tahu. Sekolah Menengah (KBSM) Pendidikan Jasmani dan dan kecergasan dengan menerapkan nilai estetika berdasarkan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Standard yang sihat dan cergas. digubal berasaskan standard kandungan dan standard Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. perkembangan motor. iaitu psikomotor. Physical Education. sosiologi sukan. dengan mengekalkan prinsip-prinsip dalam Kurikulum Baru kemahiran asas sukan. permainan. pengetahuan. kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menekankan Kemahiran Abad Ke-21. rekreasi dan kesenggangan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga digubal supaya Tumpuan kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah kurikulum ini mempunyai kesamaan bagi murid kedua-dua jantina adalah memberi murid kemahiran asas pergerakan tubuh badan. kerja sepasukan. dan jasmani. Recreational-Sports And Dance (ICHPER- biomekanik. Kandungan kurikulum ini juga masih suaian fizikal. atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Jasmani perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam dan afektif.

dan mengamalkan nilai aktiviti fizikal. Mengaplikasi pengetahuan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. dan 10. Mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat untuk 1. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai kemahiran dan teknik dengan berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. Bekerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani 9. 14 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani 6. berpengetahuan. 8. Melakukan kemahiran secara berkesan dalam pelbagai konteks. murni melalui aktiviti fizikal ke arah kesejahteraan hidup. 7. menerusi pendekatan inkuiri. 4. dan konsep pergerakan semasa melakukan serta berkemahiran. Membina hubungan yang positif dan menunjukkan OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI tanggungjawab sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. Menggunakan istilah Pendidikan Jasmani untuk berkomunikasi secara berkesan. 2. bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat strategi. Mempamerkan pengalaman pembelajaran Pendidikan bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: Jasmani semasa melakukan aktiviti fizikal. Meneroka konsep dan prinsip dalam Pendidikan Jasmani kesejahteraan. 3. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai prinsip.

kemahiran Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu terdiri daripada Bidang Kemahiran dan Bidang Rajah 2: Pemberatan Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan Kecergasan seperti Rajah 2. 15 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 FOKUS PENDIDIKAN JASMANI Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Sekolah Menengah Rendah Pendidikan Jasmani iaitu membina kemahiran asas pergerakan tubuh badan. dan membina kecergasan fizikal berdasarkan bidang kecergasan konsep kecergasan berasaskan kesihatan. sukan. interaksi sosial semasa 75% bidang melakukan aktiviti fizikal dan amalan etika dalam sukan. tanggungjawab kendiri. permainan. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan pemberatannya sebanyak 75% Bidang Kemahiran dan 25% Bidang Kecergasan. memupuk elemen keselamatan. rekreasi dan 25% kesenggangan.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan Guru boleh menggunakan pembelajaran masteri. Murid juga dirangsang dengan kemahiran berfikir pembelajaran yang betul. dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) akan dikuasai oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Murid yang telah menguasai objektif dari satu unit pembelajaran akan melakukan aktiviti pengayaan. bekerjasama. dan pembelajaran sekiranya mereka diberi masa dan persekitaran kerja projek. murid tahu dengan jelas kemahiran berkomunikasi. membuat refleksi. pendekatan penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok dan sesuai Teaching Games for Understanding (TGfU) dan strategi PdP lain. akan dijalankan bagi mengukur pencapaian objektif bagi setiap unit pembelajaran. menginovasi. menyelesaikan masalah. dan bagaimana mereka menganalisis. mengkonsepsi. inkuiri. pembelajaran berasaskan projek. pembelajaran masteri perlu memberi fokus kepada objektif yang keusahawanan. Aktiviti PdP juga memberi menguasai konsep dan kemahiran yang ditetapkan dalam objektif penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran masteri memberi peluang kepada murid dan mencipta sesuatu yang baharu. secara kreatif dan inovatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. dengan keperluan murid yang pelbagai latar belakang dan kebolehan. Bagi PdP Pendidikan Jasmani. sebelum mereka pembelajaran berdasarkan kaedah pembelajaran abad ke-21. berkaitan perkara yang akan dipelajari. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan PdP di mana Pelaksanaan PdP juga menjurus kepada pencapaian standard murid dapat menguasai objektif pembelajaran. boleh beralih kepada objektif yang akan datang. dinilai. Melalui Guru merangsang murid dalam proses PdP melalui aplikasi pendekatan pembelajaran masteri. guru yang menggunakan Guru juga perlu menerapkan elemen kreativiti dan inovasi. Manakala murid yang belum menguasai akan diberi peluang tambahan 16 . pembelajaran bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan peranan berasaskan inkuiri. Penilaian dalam PdP.

Bagi PdP Pendidikan kemahiran. berpusatkan murid. dan menilai sesuatu perkara atau tugas. Kebanyakan murid yang tidak menguasai pada berasaskan inkuiri untuk menyelesaikan satu tugasan atau projek. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 untuk melakukan aktiviti sehingga semua murid mencapai objektif Bagi PdP Pendidikan Jasmani. dan bahan atau objek. dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani. Pembelajaran berasaskan inkuiri membolehkan murid mengaplikasi kemahiran berfikir seperti Pembelajaran Berasaskan Projek mengingat. kali pertama. permainan kecil. Pembelajaran berasaskan projek memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan inkuiri. pembelajaran masteri tugasan. Jasmani. rutin pergerakan berirama mengikut Melalui pembelajaran berasaskan inkuiri murid diberi pendedahan muzik. mengaplikasi. Dalam PdP Pendidikan Jasmani. kemahiran membuat keputusan. membuat Pembelajaran berasaskan projek melibatkan murid mengkaji ramalan. murid boleh menghasilkan projek berbentuk rutin pergerakan gimnastik asas. Bagi PdP Pendidikan Jasmani penggunaan pembelajaran berasaskan inkuiri memberi peluang kepada murid untuk Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mempraktikkan kemahiran menyelesaikan masalah dan Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah pembelajaran yang kemahiran membuat keputusan. dan tindakan susulan. mensintesis. 17 . menganalisis. Pendekatan ini secara mendalam sesuatu isu atau topik. dan mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta menghasilkan sesuatu produk dalam bentuk laporan. menyiasat. meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan persembahan. berpasangan atau kumpulan. dan perancangan pelan kecergasan dan pengetahuan tentang kaedah membuat refleksi. Soalan-soalan adalah berbentuk fakta dan konsep yang sesuai digunakan dalam semua kemahiran yang terdapat di merangsang kemahiran berfikir aras tinggi. akan dapat mencapai penguasaan pada penilaian Guru akan mengemukakan soalan yang menjurus kepada kedua. guru menggunakan pembelajaran unit pembelajaran. memantau latihan fizikal. keupayaan menggunakan sesuatu strategi. Penghasilan sesuatu projek boleh dihasilkan secara individu.

murid dirangsang untuk membuat keputusan dengan Pembelajaran berasaskan projek adalah pembelajaran soalan yang dikemukakan oleh guru dalam menentukan taktikal berpusatkan murid. satu pendekatan pengajaran permainan yang bertujuan menjana kefahaman murid yang lebih menyeluruh dalam semua aspek permainan. taktik. Pada situasi permainan yang diubah suai ini. menentukan kriteria projek yang disediakan. dan membina TGfU memberi penekanan kepada bermain dan murid diberi persefahaman dengan pasangan atau ahli kumpulan. dan penyelesaian masalah. Sesuatu kemahiran hanya akan dibangunkan mengikut keperluan semasa. Ia memberi tumpuan kepada pendekatan pengajaran melalui bermain yang menekankan konsep. TGfU adalah satu pendekatan pengajaran holistik dalam Pendidikan Jasmani yang berpusatkan murid dan penyelesaian masalah. Sejajar dengan penekanan kendiri yang membantu mereka lebih mudah memahami sesuatu kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pendekatan TGfU boleh konsep dan kemahiran yang mendalam berdasarkan topik di digunakan dalam PdP bidang kemahiran permainan yang dalam projek tersebut. Pendekatan TGfU juga menggalakkan guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) merancang permainan yang diubah suai bagi PdP Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) adalah Pendidikan Jasmani. merancang masa. murid perlu tahu apakah TGfU dalam PdP Pendidikan Jasmani dapat meningkatkan tahap projek yang akan dihasilkan dan menentukan apakah yang perlu keaktifan murid. motivasi. penglibatan dalam aktiviti. Murid akan melalui proses pembelajaran dan strategi yang akan digunakan. strategi. membuat keputusan. permainan yang diubah suai. Murid keseronokan. Projek yang pendedahan kepada masalah taktikal dan strategi dalam dihasilkan perlu dinilai dari segi keberkesanan melalui refleksi. dan mereka tahu dalam menyiapkan sesuatu projek. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 Melalui pembelajaran berasaskan projek. terdapat dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Penggunaan 18 . peralatan yang digunakan.

menguasai bentuk perlakuan. jarak. dan afektif. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat murid 1. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur untuk kemahiran mengikut petunjuk masa. Rubrik juga boleh digunakan menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur pencapaian oleh murid sebagai penilaian kendiri. Guru Pendidikan Jasmani boleh untuk memperbaiki kelemahan. Portfolio Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh 19 . murid. Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi 2. murid. Rubrik Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. ruangan yang disediakan. yang murid telah lakukan dan tindakan yang boleh dilakukan kognitif. Elemen-elemen setiap kemahiran dikenal kemahiran. Ianya boleh mengukur penguasaan kemahiran. guru. pentaksiran dibuat Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu dikuasai semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berdasarkan kriteria penilaian. Antaranya adalah seperti berikut: 4. dan ibu Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah bapa atau penjaga tentang perkembangan. dan tahap pencapaian menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan murid. Senarai Semak maklum balas berguna kepada pentadbir. dan mengamalkan nilai semasa pengajaran dan pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di dalam pembelajaran. murid. Rubrik juga memberi maklum berlaku. balas kualitatif terhadap prestasi murid yang melibatkan apa kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domain psikomotor. 3. Prestasi Kemahiran dan membuat keputusan tentang produk sesuatu proses Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan pendidikan. dan menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan. ketepatan.

kognitif. Standard Prestasi mengandungi enam Tahap 6. ciri-ciri murid. mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain psikomotor. dan esei. 20 . 5. dan pelan berdasarkan taksonomi kognitif. Penilaian Kendiri Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan pencapaian sendiri. psikomotor. Guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah. pembelajaran yang menggunakan ansur maju. menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. berstruktur. dan afektif bagi kecergasan dengan menggunakan buku log. dan tujuan pentaksiran. Setiap pergerakan yang dikenal pasti atau perlakuan sesuatu pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai kemahiran atau pengetahuan. kemajuan. Portfolio juga menunjukkan usaha. umum tahap penguasaan adalah seperti Jadual 3. Kertas-Pensel Penguasaan yang disusun secara hierarki di mana Tahap Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Guru perlu Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk membimbing murid menghasilkan portfolio. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 murid. Melalui kecergasan yang dikuasai melalui proses pengajaran dan kaedah ini murid boleh merancang penetapan matlamat. Tafsiran pernyataan murid dengan menggunakan item berbentuk aneka pilihan. diari. Kaedah kertas-pensel juga aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang merupakan satu cara tradisional untuk mengukur kefahaman pencapaian murid dan pelaporan individu. atau carta. dan afektif. atau Standard Prestasi Pendidikan Jasmani pencapaian dalam suatu tempoh tertentu. Kaedah ini membolehkan murid lebih tahap penguasaan murid terhadap bidang kemahiran dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran. Rubrik juga dibina menyimpan progres penguasaan kemahiran.

dan mempamerkan kemahiran interpersonal (kemahiran insaniah). dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan. konsep. teknik. prosedur. Mengaplikasikan dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti 3 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta. konsep. dan mempamerkan kemahiran interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. melakukan aktiviti tersebut secara tekal. strategi. dan prosedur bagi sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 PERNYATAAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI Pernyataan umum tahap penguasaan Pendidikan Jasmani berdasarkan rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk menilai prestasi murid. prosedur. Mengaplikasikan Pengetahuan dan Melakukan dengan Betul 4 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta. strategi. 21 . Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran. Mengetahui dan Memahami 2 Murid boleh melakukan dan menyatakan pengetahuan berkaitan fakta. Merancang untuk Meningkatkan Prestasi Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan 5 kemahiran yang dipelajari untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal. Pernyataan umum tahap penguasaan Pendidikan Jasmani digambarkan dalam Jadual 3. konsep. Jadual 3: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN Meniru atau Melakukan Perkara Asas 1 Murid boleh meniru kemahiran asas atau aktiviti kecergasan yang ditunjukkan atau melakukan kemahiran yang asas. 6 kecergasan. teknik. dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran dengan lakuan yang betul dan berkesan.

dan  kategori serangan yang melibatkan bola sepak dan bola afektif diwakili lima aspek iaitu: jaring. dan afektif. Melalui Aspek 1. dan aktiviti fizikal yang terdapat di dalam Bidang Kemahiran. dan nilai yang telah dikenal Bidang Kecergasan pula terdiri daripada: pasti untuk dikuasai dan dicapai. Permainan: psikomotor. daya tahan dan kekuatan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu terdiri otot.  kategori jaring yang melibatkan bola tampar dan Aspek 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) badminton. Komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. Gimnastik asas. frisbee. 1. 2. dan sepak untuk satu tahun persekolahan yang disusun mengikut bidang. komposisi badan. kemahiran. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN JASMANI Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan 5. kognitif. dan daripada Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan. kognitif. Olahraga asas yang melibatkan kemahiran asas lari pecut. 2. Pentaksiran kecergasan yang melibatkan Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Bidang Kemahiran terdiri daripada: Malaysia (SEGAK). 1. 22 . murid menguasai pelbagai corak pergerakan 4. kelenturan. raga ratus. Kandungan bagi setiap bidang disusun mengikut domain 3. Bidang terdiri daripada kandungan kurikulum yang dikelompokkan daripada pengetahuan. Pergerakan berirama. lompat tinggi. Domain psikomotor. dan lontar peluru. dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai lari berganti-ganti. Rekreasi dan kesenggangan yang melibatkan kemahiran Jasmani Tingkatan Satu merupakan dokumen pembelajaran tali aras rendah (low element course).

dan pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam 5. Prestasi seperti Jadual 4. Tanggungjawab kendiri. (indicator of sosiologi dan psikologi. murid dapat mengaplikasi pengetahuan 3. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain 1. dan Standard fizikal dalam Bidang Kecergasan. Setiap Bidang dalam Psikomotor) dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tingkatan Melalui Aspek 3. Kognitif) 2. murid berkeupayaan meningkatkan dan Satu yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi Standard Kandungan. dan strategi meningkatkan kecergasan tentang perkara kriteria atau indikator umum yang untuk kesihatan dan prestasi fizikal dalam Bidang Kecergasan. konsep pengetahuan. Pengurusan dan keselamatan. murid berkeupayaan mengukuhkan amalan merangkumi aspek sesuatu perkara itu Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan. tanda bahawa Melalui Aspek 5. aktiviti fizikal dengan berkesan melibatkan: 23 . Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Jadual 4: Organisasi DSKP (Domain Kognitif) STANDARD STANDARD STANDARD Melalui Aspek 4. melaksanakan aktiviti fizikal di dalam Bidang Kemahiran. berkaitan konsep. prinsip. Susunan kandungan kurikulum ini adalah bertujuan memudahkan Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. dan strategi untuk melakukan success). Etika dalam sukan. yang murid patut kualiti pembelajaran menunjukkan tahap- ketahui dan boleh dan pencapaian yang tahap prestasi yang lakukan dalam suatu boleh diukur bagi perlu murid Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) tempoh setiap standard pamerkan sebagai persekolahan kandungan. dan strategi pergerakan dalam 4. Kumpulan dinamik. murid dapat mengaplikasi pengetahuan KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria berkaitan konsep. Melalui Aspek 2. prinsip. telah dikuasai murid kemahiran dan nilai. prinsip. Standard Pembelajaran. Interaksi sosial.

Manakala pengajaran Bidang Kesihatan Kecergasan pula. dan Aspek 5 secara serentak. Tingkatan Satu adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor. dicantumkan. Bidang: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Kemahiran Bagi tujuan pengajaran Bidang Kemahiran. 24 . satu waktu PdP Pendidikan Jasmani sekolah menengah adalah selama 1 jam bagi satu sesi berselang Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani hari. Meningkatkan Kecergasan Kecergasan Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Bidang Aspek 5 Kesukanan Kemahiran atau Bidang Kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan seperti dalam Jadual 5.1. dan Aspek 3 Kecergasan Meningkatkan Aspek 5 secara serentak. dan afektif dalam pengajaran dan Ringkasannya adalah seperti berikut: pembelajaran Pendidikan Jasmani. manakala lajur Standard dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Guru boleh memulakan Jadual 5: Kelompok Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan pengajaran dan pembelajaran dengan Bidang Kemahiran atau Aspek 1 Kemahiran Pergerakan Bidang Kecergasan tanpa terikat dengan susunan bidang dalam kurikulum ini. Aspek 2. Aspek 4. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu Pelaksanaan PdP Pendidikan Jasmani juga adalah sejajar dipelajari dalam satu tempoh masa. 3/1979 Perkara 2. iaitu Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan jadual waktu Pendidikan Jasmani perlu disusun dua waktu secara capai. Ini bermakna. Lajur Standard prestasi menunjukkan tahap pencapaian berselang hari dan waktu-waktu Pendidikan Jasmani tidak boleh murid menguasai bidang-bidang yang dipelajari. guru menggunakan Aspek 5 Kesukanan Bidang Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1. guru menggunakan Bidang Kecergasan yang Bidang: Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan Dalam terdiri daripada Aspek 3. kognitif.

Jadual 6: Cadangan Agihan Masa Bidang Sub Bidang Bilangan Jam KEMAHIRAN Aspek 1 dan Aspek 2 Gimnastik Asas 5 Pergerakan Berirama 4 Kategori Serangan atau Kawasan Bola Sepak 5 Bola Jaring 5 Kategori Jaring atau Dinding Bola Tampar 5 Badminton 5 Olahraga Asas 5 Rekreasi dan Kesenggangan 4 KECERGASAN Aspek 3 dan Aspek 4 Kapasiti Aerobik Kelenturan Daya Tahan dan Kekuatan Otot 8 Komposisi Badan Pentaksiran Kecergasan Ujian SEGAK 2 Jumlah 48 25 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 CADANGAN AGIHAN MASA Berikut adalah cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat di dalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu. Jumlah 48 jam adalah berdasarkan 2 jam seminggu x 32 minggu. Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru di dalam melaksanakan PdP Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu seperti Jadual 6. minggu kedua PJ:PK. Pelaksanaan PdP mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi bulan yang pertama iaitu minggu pertama PJ:PJ. dan minggu keempat PJ:PK dan seterusnya bulan yang berikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.25/1998: Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. minggu ketiga PJ:PJ. Cadangan agihan masa adalah berdasarkan kadar minimum masa PdP selama 32 minggu setahun.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 26 .

dan kerjasama dalam kumpulan. Proses PdP gimnastik asas dapat meningkatkan kemahiran interpersonal seperti interaksi. kekuatan. murid menggunakan kemahiran yang spesifik untuk melakukan lantunan dan layangan di atas trampolin. ketangkasan. Menerusi kemahiran gimnastik asas Tingkatan Satu. keyakinan diri. dan kawalan badan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS Kemahiran gimnastik asas yang dilakukan oleh murid akan meningkatkan fleksibiliti. 27 . imbangan.

2 Melakukan pelbagai putaran semasa melakukan layangan di atas trampolin.3 Mereka cipta rutin pergerakan berdasarkan kemahiran lantunan. putaran. 28 .1. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Lantunan dan Layangan Murid boleh: 1. 1.4 Melakukan persembahan rutin yang telah direka cipta. dan bentuk badan di atas trampolin.1 Membuat bentuk badan tuck. 1. dan straddle semasa layangan di atas trampolin.1 Melakukan kemahiran lantunan dan 1. layangan di atas trampolin. 1.1.1. pike.1.

1.1.3 Mengenal pasti ketinggian layangan yang sesuai untuk melakukan putaran dan bentuk badan di atas trampolin. 2. bentuk badan. 2. 2.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk menghasilkan lantunan yang tinggi. semasa melakukan lantunan dan layangan di atas trampolin. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Gimnastik Asas 2.1 Menyatakan postur badan yang sesuai untuk mengekalkan kawalan badan semasa pergerakan dan prinsip mekanik layangan.1 Menggunakan pengetahuan konsep 2. dan putaran yang sesuai digunakan semasa mereka cipta rutin pergerakan di atas trampolin.1.4 Mengenal pasti gabungan kemahiran lantunan.1. 29 .

2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti. 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5. 5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5. Tanggungjawab Kendiri 5.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti. 5. 5.1. 5.2.3. dan kawasan yang selamat dan sesuai.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.2. peralatan.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. pengurusan dan keselamatan.1. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.2.2.3.1. 5.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. 30 .3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. Interaksi Sosial 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1 Bersedia dari segi pakaian.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.

4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5. 31 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4.5 Mengaplikasikan etika dalam sukan 5. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.5.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. 5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.4.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Etika dalam Sukan 5.5. 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.

5  Boleh melakukan persembahan rutin pergerakan yang telah direka cipta. dan ketinggian 3 layangan semasa melakukan kemahiran lantunan.  Boleh melakukan kemahiran dalam gimnastik sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal. putaran. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1  Boleh meniru kemahiran lantunan menggunakan pelbagai bahagian badan serta membuat bentuk badan berdasarkan huruf dan putaran semasa layangan di atas trampolin. mekanik lakuan. dan bentuk badan tuck. dan bentuk badan tuck. dan putaran di atas trampolin. dan ketinggian layangan yang sesuai semasa melakukan lantunan. putaran.  Boleh membuat refleksi berdasarkan rutin pergerakan yang telah direkacipta berdasarkan persembahan serta mencadangkan penambahbaikan rutin pergerakan tersebut.  Boleh mengingat semula dan mengaplikasi postur badan.  Boleh menyatakan dan mengaplikasi postur badan. dan straddle di atas trampolin. pike. mekanik lakuan. 32 . 6  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti gimnastik asas. membentuk badan. dan bentuk badan di atas trampolin. 2  Boleh melakukan dan menyatakan postur badan. dan ketinggian layangan 4 semasa melakukan kemahiran lantunan.  Boleh merancang rutin pergerakan yang melibatkan kemahiran lantunan. pike.  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti gimnastik asas. mekanik lakuan. putaran. dan straddle dengan lakuan yang betul di atas trampolin.

Pergerakan berirama bagi murid Tingkatan Satu memberi penekanan kepada kemahiran pergerakan dalam tarian tradisional dan etnik. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA Pergerakan berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid kreatif dan menguasai kemahiran sosial. 33 . murid boleh mengimprovisasi pergerakan dalam tarian tradisional dan etnik mengikut kreativiti dan membuat persembahan. Menerusi kemahiran ini.

1.2. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan Dalam Pergerakan Berirama 2. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pergerakan Berirama Murid boleh: 1. dalam pergerakan kreatif yang direka cipta.3 Menjelaskan perkaitan antara konsep pergerakan dengan nilai estetika berdasarkan rutin pergerakan tarian yang direka cipta. bukan lokomotor dan langkah lurus pergerakan bagi pergerakan berirama. dan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian joget dan sumazau. pergerakan lokomotor. 1.2.2 Melakukan kemahiran dalam tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar.3 Mereka cipta pergerakan tarian menggunakan langkah joget dan sumazau serta mempersembahkan mengikut muzik.2.1 Memerihalkan tema.2 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1. 2. 34 . bukan lokomotor.2.1 Mereka cipta pergerakan kreatif mengikut muzik yang didengar. mengikut muzik yang didengar.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor.2 Menggunakan pengetahuan konsep 2.2. 2.2.

semasa melakukan aktiviti fizikal.1 Bersedia dari segi pakaian. 5.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti. peralatan.2. 35 .1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.1. 5. 5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5.3.3. Interaksi Sosial 5. pengurusan dan keselamatan. 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5. dan kawasan yang selamat dan sesuai. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.1.3.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.1.2.2. 5.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. 5. Tanggungjawab Kendiri 5.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. 5.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.2.

4.4.5.5. semasa melakukan aktiviti fizikal.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5. 5. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.5 Mengaplikasikan etika dalam sukan 5. 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.4.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton. 5. Etika dalam Sukan 5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. 36 .

bukan lokomotor. bukan lokomotor. dan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian joget dan sumazau.  Boleh menyenaraikan pergerakan lokomotor.  Boleh merancang dan mempersembahkan pergerakan dalam tarian dengan mengimprovisasi 5 langkah tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar. dan konsep pergerakan dalam tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar. dan langkah lurus yang digunakan dalam pergerakan direka cipta.  Boleh menyatakan dan mengaplikasi pergerakan lokomotor.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama. 1  Boleh mengenal pasti tema pergerakan kreatif. 3  Boleh mengingat dan mengaplikasi pergerakan lokomotor. 2  Boleh menyatakan dan melakukan pergerakan lokomotor. bukan lokomotor. bukan lokomotor dan langkah lurus dalam satu rangkaian pergerakan berdasarkan tema. bukan lokomotor.  Boleh membuat penambahbaikan rangkaian pergerakan yang telah direka cipta. 37 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh meniru langkah tarian joget dan sumazau yang ditunjukkan mengikut muzik yang didengar.  Boleh melakukan rangkaian pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.  Boleh mengabungkan pergerakan lokomotor.  Boleh menyatakan dan mengamalkan nilai estetika dalam pergerakan berirama. dan konsep 4 pergerakan semasa melakukan tarian joget dan sumazau dengan langkah dan lakuan yang betul mengikut muzik yang didengar.

 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti 6 pergerakan berirama.  Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat refleksi ke atas tarian yang telah direka cipta dan persembahan yang telah dilakukan serta mencadangkan penambahbaikan. 38 .

(Bunker & Thorpe. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN : BOLA SEPAK Bola sepak merupakan permainan dalam kategori serangan. takel. murid diberi pendedahan kemahiran menghantar. mengelecek. Menerusi kemahiran bola sepak di Tingkatan Satu. 39 . dan menjaga gawang. Kandungan dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasi prinsip mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang memberi fokus kepada penggunaan kemahiran bola sepak. menanduk. menyerkap. 1982). menjaring.

6 Melakukan kemahiran menjaga gawang dengan pelbagai cara dalam situasi permainan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Asas Bola Sepak Murid boleh: 1. 1. dan menanduk dalam dengan lakuan yang betul.3. 1.3 Melakukan kemahiran asas bola sepak 1. 1.2 Melakukan kemahiran menyerkap bola leret dan bola tinggi dalam situasi permainan.3.3.4 Melakukan kemahiran takel depan dan takel sisi dalam situasi permainan.3. 1.3 Melakukan kemahiran mengelecek bola dalam situasi permainan.5 Melakukan pelbagai kemahiran menjaring dengan pelbagai cara dalam situasi permainan. 1. situasi permainan.3. 40 .1 Melakukan kemahiran menghantar bola secara leret. lambung.3.

6 Mengenal pasti kemahiran menjaga gawang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.5 Mengenal pasti kemahiran menjaring yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.3. 2.4 Mengenal pasti kemahiran takel yang sesuai digunakan dalam situasi permainan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Kemahiran Asas Bola Sepak 2.3.3.2 Mengenal pasti mekanik lakuan untuk menyerkap bola leret dan bola tinggi serta menangkap bola dalam situasi permainan.3 Menggunakan pengetahuan konsep 2. 2. pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas bola sepak.3.1 Memerihalkan penggunaan daya semasa melakukan kemahiran menghantar bola. 2. 2. 41 .3.3.3 Menerangkan cara mengawal bola semasa mengelecek untuk melepasi lawan. 2.

3. 5.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. pengurusan dan keselamatan.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti. Interaksi Sosial 5. 5.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat. 5. peralatan.2. 5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.3. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. 42 .2.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi. dan kawasan yang selamat dan sesuai.3. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5. 5.2. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.1.2.1 Bersedia dari segi pakaian. 5.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. Tanggungjawab Kendiri 5.

4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5. 5. semasa melakukan aktiviti fizikal. 43 .4.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton. 5. Etika dalam Sukan 5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.4.5. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.5.

 Boleh melakukan dan menyenaraikan kemahiran asas bola sepak yang digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. menjaring. dan menjaga gawang dalam situasi permainan bola sepak.  Boleh merancang strategi untuk menyerang dan bertahan yang sesuai dalam situasi permainan. 5  Boleh bermain bola sepak dengan mengaplikasi strategi yang dirancang.  Boleh mengaplikasi etika dalam sukan semasa bermain bola sepak.  Boleh menyatakan dan mengaplikasi penggunaan daya dan mekanik lakuan kemahiran 4 menghantar. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1  Boleh melakukan kemahiran asas menghantar. menanduk.  Boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi melakukan serangan dan bertahan dalam situasi permainan untuk meningkatkan keberkesanan serangan dan pertahanan. menanduk. menjaring. dan menjaga gawang semasa menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. mengelecek. menyerkap. takel. 6  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola sepak. mengelecek. takel. takel.  Boleh mengingat dan mengaplikasi penggunaan daya dan mekanik lakuan kemahiran asas 3 menghantar. menyerkap. menanduk. dan menjaga gawang dengan lakuan yang betul semasa menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.  Boleh bermain bola sepak untuk meningkatkan kecergasan fizikal sebagai amalan gaya hidup sihat.  Boleh melakukan dan menerangkan penggunaan daya semasa menghantar bola dan mekanik lakuan semasa menyerkap dan menangkap bola dari pelbagai ketinggian dalam situasi 2 permainan. menyerkap. menjaring. 44 . mengelecek.

Menerusi kemahiran bola jaring di Tingkatan Satu. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN : BOLA JARING Bola jaring merupakan permainan dalam kategori serangan. Kandungan dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasi prinsip mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang memberi fokus kepada penggunaan kemahiran bola jaring. gerak kaki. dan mengacah. 1982). mengadang. 45 . menerima. (Bunker & Thorpe. murid diberi pendedahan kemahiran menghantar.

4. 1. 1.4. dan 1½ langkah setelah menangkap bola dalam situasi permainan.4. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Asas Bola Jaring Murid boleh: 1. 1.4 Melakukan kemahiran menjaring secara statik dan menjaring gerak selangkah dari pelbagai jarak dalam situasi permainan.2 Melakukan kemahiran menerima bola dengan kedua-dua belah tangan dan sebelah tangan dari pelbagai arah dan aras dalam situasi permainan.4 Melakukan kemahiran asas bola jaring 1.4.5 Melakukan kemahiran mengadang dari posisi belakang. permainan. 1.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke pelbagai arah dalam situasi dengan lakuan yang betul. dan posisi depan dalam situasi permainan.4.4. 46 .3 Melakukan kemahiran gerak kaki dengan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. sebelah kaki. 1.6 Melakukan kemahiran mengacah dengan dodge dalam situasi permainan. posisi sisi.

3 Mengenal pasti kaki yang akan melangkah selepas mendarat sebelum menghantar bola.4.7 Menerangkan cara melakukan kemahiran mengacah yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan. 47 .2 Menjelaskan mekanik lakuan yang betul semasa menerima bola dari pelbagai arah dan aras.1 Mengenal pasti kemahiran menghantar bola yang sesuai digunakan mengikut situasi pergerakan dan prinsip mekanik dalam permainan. 2.4 Menggunakan pengetahuan konsep 2.4.4.6 Mengenal pasti kemahiran mengadang yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan. 2. 2.4.4 Memerihal peranan pivot dalam kemahiran gerak kaki. kemahiran asas bola jaring.4. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Kemahiran Asas Bola Jaring 2.4. 2. 2.4. 2.5 Menjelaskan kemahiran menjaring yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan.

5. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. pengurusan dan keselamatan.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.2.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.1.1.1. Interaksi Sosial 5. 5.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.2. dan kawasan yang selamat dan sesuai. 5.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. 48 .1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.3. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.2 Menunjukkan keyakinan dan 5. Tanggungjawab Kendiri 5. 5.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan. 5.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. peralatan. 5.2.3. 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.3.1 Bersedia dari segi pakaian.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.

1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5.4.4.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5. Etika dalam Sukan 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.4. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. 5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.5.5. 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan. 5. 49 .

mekanik lakuan dan serapan daya semasa menerima bola. kemahiran mengadang. 50 . mengadang. mekanik lakuan.  Boleh mengingat dan mengaplikasi penggunaan daya dan mekanik lakuan kemahiran asas 3 menjaring. mekanik lakuan.  Boleh merancang dan mengenal pasti strategi semasa menyerang dan bertahan dengan menggunakan kemahiran menghantar. mengadang. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh melakukan kemahiran asas menghantar. mengadang.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain bola jaring. kemahiran 4 gerak kaki. dan 5 mengacah dalam situasi permainan. menerima. gerak kaki. menjaring. gerak kaki. menjaring. kemahiran gerak kaki. dan cara lakuan mengacah dalam situasi 2 permainan. dan serapan daya semasa menerima bola. dan 1 mengacah. menerima. dan mengacah semasa menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. dan serapan daya semasa menerima bola. kemahiran menjaring bola.  Boleh melakukan dan menyenaraikan kemahiran asas bola jaring yang digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. dan mengacah dengan lakuan yang betul semasa menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.  Boleh melakukan dan menerangkan penggunaan daya semasa menghantar bola.  Boleh menyatakan dan mengaplikasi penggunaan daya dan mekanik lakuan kemahiran menghantar dan menjaring. peranan kaki yang menjadi paksi semasa mendarat. mengadang.

6  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa bermain bola jaring. gerak kaki. menjaring. dan mengacah dalam situasi permainan.  Boleh bermain bola jaring untuk meningkatkan kecergasan fizikal sebagai amalan gaya hidup sihat. 51 . menerima. mengadang. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi melakukan serangan dan bertahan untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran menghantar.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 52 .

Kandungan dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasi prinsip mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang memberi fokus kepada penggunaan kemahiran bola tampar. servis. dan mengadang. mengumpan. (Bunker & Thorpe. 1982). Menerusi kemahiran bola tampar di Tingkatan Satu. murid diberi pendedahan kemahiran menyangga. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN KATEGORI JARING : BOLA TAMPAR Bola tampar merupakan permainan dalam kategori jaring. merejam. 53 .

1.5 Melakukan kemahiran mengadang bola dalam situasi permainan. 54 .5.2 Melakukan kemahiran mengumpan bola semasa menghantar dan menerima mengikut situasi permainan.5.1 Melakukan kemahiran menyangga bola semasa menghantar dan menerima dengan lakuan yang betul.5.5 Melakukan kemahiran asas bola tampar 1. 1. 1.5.5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Asas Bola Tampar Murid boleh: 1.4 Melakukan kemahiran merejam bola dalam situasi permainan. mengikut situasi permainan.3 Melakukan kemahiran servis bawah dan servis atas dalam situasi permainan. 1.

55 . 2.5. menyangga. kemahiran asas bola tampar. dan merejam. dan merejam.5 Menggunakan pengetahuan konsep 2.5. pergerakan dan prinsip mekanik dalam mengumpan. 2.5.2 Memerihal lakuan semasa servis. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Kemahiran Asas Bola Tampar 2.1 Memerihal pemindahan daya semasa melakukan kemahiran servis.4 Menerangkan faktor-faktor yang membantu rejaman yang berkesan. 2. menyangga.5. 2.5.3 Mengenal pasti pilihan servis yang sesuai digunakan dalam situasi permainan. mengumpan.5 Menjelaskan pemasaan yang sesuai untuk melonjak semasa mengadang.

2.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. pengurusan dan keselamatan.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.3. 5. 5.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan. 5. Interaksi Sosial 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.1.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti.1 Bersedia dari segi pakaian.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5. 5.1. 56 .2. peralatan.3.2. 5.2.1. dan kawasan yang selamat dan sesuai. 5.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.3.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat. Tanggungjawab Kendiri 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5. Etika dalam Sukan 5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5. 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.4. 57 .4. 5. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.5.

merejam. dan merejam. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1  Boleh meniru lakuan kemahiran asas servis. mengumpan. dan mengadang serta mengaplikasi dalam situasi permainan. mengumpan.  Boleh mengenal pasti dan memilih kemahiran bola tampar yang sesuai digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. dan merejam serta melakukan kemahiran tersebut 4 dengan mekanik lakuan yang betul dalam situasi permainan. menyangga.  Boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan pemindahan daya semasa melakukan servis.  Boleh mengaplikasi pemasaan yang tepat untuk melonjak semasa mengadang dalam situasi permainan. dan merejam dalam situasi permainan. 58 . menyangga. 2 menyangga.  Boleh melakukan dan menerangkan mekanik lakuan serta pemindahan daya semasa servis. mengumpan. 5  Boleh merancang strategi untuk menyerang dan bertahan dengan menggunakan kemahiran servis. 3  Boleh mengaplikasi pemasaan yang sesuai untuk melonjak semasa mengadang dalam situasi permainan.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain bola tampar. dan merejam. menyangga.  Boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan pemindahan daya semasa melakukan servis. mengumpan.  Boleh melakukan dan menjelaskan pemasaan yang sesuai untuk melonjak semasa mengadang. mengumpan. menyangga.

 Boleh bermain bola tampar untuk meningkatkan kecergasan fizikal sebagai amalan gaya hidup sihat. 6  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola tampar. 59 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat refleksi terhadap strategi menyerang dan bertahan yang telah dilaksanakan dan mencadangkan penambahbaikan.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 60 .

1982). Kandungan dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasi prinsip mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang memberi fokus kepada penggunaan kemahiran badminton. pukulan kilas. pukulan lob. (Bunker & Thorpe. pukulan junam (drop short) dan smesy. murid diberi pendedahan kemahiran melibatkan kemahiran servis. 61 . pukulan hadapan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN KATEGORI JARING : BADMINTON Badminton merupakan permainan dalam kategori jaring. Menerusi kemahiran badminton di Tingkatan Satu.

62 .5 Melakukan kemahiran smesy dalam situasi permainan.1 Melakukan kemahiran servis tinggi dan servis pendek dalam situasi permainan. 1.2 Melakukan kemahiran pukulan hadapan dan kilas dalam situasi permainan.6 Melakukan kemahiran asas badminton 1.6. 1.6. dengan lakuan yang betul.6. 1.6. 1. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Asas Badminton Murid boleh: 1.4 Melakukan pukulan junam (drop short) dalam situasi permainan.3 Melakukan pelbagai kemahiran pukulan lob dalam situasi permainan.6.

pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas badminton. 2. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Kemahiran Asas Badminton 2.1 Menerangkan lakuan servis tinggi dan servis pendek.5 Menerangkan lakuan kemahiran smesy. 2.6. 2.6 Menyatakan justifikasi kemahiran yang sesuai digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.3 Menyatakan justifikasi terhadap pilihan kemahiran lob yang dilakukan semasa menerima servis.4 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk menggunakan kemahiran pukulan junam dalam permainan.6.6 Menggunakan pengetahuan konsep 2.6.6.6.6.2 Mengenal pasti pemasaan untuk melakukan pukulan hadapan dan kilas. 2. 2. 63 .

1.2.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5. dan kawasan yang selamat dan sesuai.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat. 5. 5.3.3.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.2.2.1.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. Interaksi Sosial 5. pengurusan dan keselamatan. 5.2. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5. peralatan. semasa melakukan aktiviti fizikal.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti. 5. 5.3. 5.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti. 5. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 64 .1 Bersedia dari segi pakaian. Tanggungjawab Kendiri 5.

4.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5. Etika dalam Sukan 5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4. 5.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5. 5.4.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan. semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.5.5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. 65 . 5.

servis pendek.  Boleh melakukan dan menyatakan lakuan servis tinggi. 2  Boleh menyenaraikan dan melakukan kemahiran asas badminton dalam situasi permainan. serta boleh melakukan kemahiran 3 pukulan lob. dan smesy. pukulan kilas. pukulan kilas. pukulan hadapan.  Boleh mengingat semula pengetahuan dan kemahiran servis.  Boleh mengenal pasti pemasaan dan melakukan pukulan hadapan dan kilas dengan tepat.  Boleh merancang dan melakukan strategi untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. 4 pukulan lob.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain badminton. dan pukulan junam dalam situasi permainan.  Boleh mengingat semula lakuan kemahiran servis dan smesy. pukulan hadapan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh meniru kemahiran kemahiran servis. 66 . pukulan 1 junam (drop short). pukulan lob. dan smesy serta melakukannya dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan. pukulan junam (drop short). dan smesy. 5  Boleh menyatakan justifikasi pilihan kemahiran yang sesuai digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain badminton untuk meningkatkan kecergasan fizikal sebagai amalan gaya hidup sihat. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat refleksi dan mencadangkan penambahbaikan terhadap strategi menyerang dan bertahan yang telah dilaksanakan. 67 . 6  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain badminton.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 68 .

lompat jauh. lontar peluru. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS Olahraga asas diperkenalkan dalam Pendidikan Jasmani untuk memberi murid kemahiran. lempar cakera. lari berhalangan. pengetahuan. Kemahiran olahraga asas membolehkan murid yang mengikut kurikulum Pendidikan Jasmani menguasai teknik kemahiran olahraga dalam lari pecut. baling tukul besi. dan membaling. lari berganti-ganti. 69 . dan pengalaman dalam berlari. dan lompat tinggi. melompat.

4 Melakukan kemahiran lontar peluru dengan menggunakan gaya Parry O’Brien.1 Melakukan lari pecut dengan menggunakan blok permulaan. dengan lakuan yang betul.7. 1. 1. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Olahraga Asas Murid boleh: 1. 70 .3 Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan menggunakan gaya Fosbury Flop.7.2 Melakukan pertukaran baton gaya visual dan gaya tanpa visual dalam lari berganti- ganti.7. 1.7.7 Melakukan kemahiran olahraga asas 1.

7. 2. 71 .3 Menerangkan peranan larian landas berbentuk ‘J’ dalam kemahiran lompat tinggi gaya Fosbury Flop. pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran olahraga asas.2 Menerangkan strategi memilih turutan pelari dalam acara yang memerlukan pertukaran baton gaya visual dan gaya tanpa visual.7.7.7 Menggunakan pengetahuan konsep 2. 2.1 Mengenal pasti kedudukan pusat graviti semasa kedudukan ‘ke garisan’ dan ‘sedia’.7. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep Pergerakan dan Prinsip Mekanik Dalam Kemahiran Olahraga Asas 2.4 Menjelaskan kepentingan pergerakan menggelongsor semasa melakukan kemahiran lontar peluru gaya Parry O’Brien. 2.

5.2. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. 5.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti. 5. Interaksi Sosial 5.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi.1. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5. dan kawasan yang selamat dan sesuai. Tanggungjawab Kendiri 5. peralatan.2.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5. 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.1 Bersedia dari segi pakaian.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.2.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.3.3.1. pengurusan dan keselamatan. 72 . 5.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti.1. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.2. 5.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.3.

73 .2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan. Etika dalam Sukan 5.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5.4.4. 5.4.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton. semasa melakukan aktiviti fizikal. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. 5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian. 5.5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan.

 Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan kedudukan pusat graviti semasa memulakan lari pecut dari blok permulaan.  Boleh melakukan dan menerangkan kepentingan pergerakan menggelongsor dalam lontar peluru gaya Parry O’Brien. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh meniru perlakuan permulaan dekam dengan menggunakan blok permulaan.  Boleh melakukan dan menerangkan kedudukan pusat graviti semasa kedudukan ‘ke garisan’ dan ‘sedia’.  Boleh mengaplikasi kemahiran pertukaran baton gaya visual dan tanpa visual semasa lari 3 berganti-ganti.  Boleh mengaplikasi kemahiran pertukaran baton gaya visual dan tanpa visual dengan betul dan berkesan semasa lari berganti-ganti. 4  Boleh mengaplikasi lari landas bentuk ‘J’ semasa melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop pada satu ketinggian dengan lakuan yang betul.  Boleh melakukan dan menerangkan peranan lari landas bentuk ‘J’ dalam acara lompat tinggi gaya 2 Fosbury Flop. lompat tinggi gaya Fosbury Flop. pertukaran 1 baton gaya visual dan bukan visual. dan aplikasi daya dalam permulaan dekam.  Boleh mengaplikasi kemahiran lari landas bentuk ‘J’ semasa melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop. 74 .  Boleh mengaplikasi kemahiran gelongsor semasa melontar peluru gaya Parry O’Brien pada satu jarak dengan lakuan yang betul.  Boleh mengaplikasi kemahiran gelongsor semasa melontar peluru gaya Parry O’Brien.  Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan kedudukan pusat graviti semasa memulakan lari pecut dari blok permulaan dengan lakuan yang betul. dan lontar peluru gaya Parry O’Brien.

75 .  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti olahraga asas.  Boleh mencadangkan strategi meningkatkan prestasi dalam melakukan lompat tinggi gaya 5 Fosbury Flop dan melontar peluru gaya Parry O’Brien.  Boleh membuat refleksi dan justifikasi terhadap strategi dalam meningkatkan ketinggian semasa melakukan lompat tinggi gaya Fosbury Flop dan jarak semasa melontar peluru gaya 6 Parry O’Brien.  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti olahraga asas.  Boleh melakukan aktiviti dalam kemahiran olahraga asas sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh merancang strategi menentukan turutan pelari bagi pertukaran baton gaya visual dan gaya gaya bukan visual semasa lari berganti-ganti.  Boleh membuat refleksi dan justifikasi terhadap strategi menentukan turutan pelari bagi pertukaran baton gaya visual dan bukan visual yang telah dirancang dan membuat penambahbaikan.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 76 .

dan sepak raga ratus. berkhemah. permainan tradisional. kemahiran sosial. aktiviti pandu arah. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN Rekreasi dan kesenggangan merupakan aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang yang bukan untuk tujuan pertandingan dengan aktiviti seperti bermain. Kemahiran rekreasi dan kesenggangan Tingkatan Satu melibatkan aktiviti tali aras rendah (low element course). Tujuan mempelajari rekreasi dan kesenggangan adalah untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi. dan ikhtiar hidup. 77 . permainan frisbee. dan memberi keseronokan kepada murid-murid.

8.3 Mengenal pasti cara mengawal bola untuk mendapatkan bilangan terbanyak sepak raga ratus.8. 78 . KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Kemahiran Rekreasi dan Kesenggangan Murid boleh: 1.8 Menjana idea kreativiti dalam aktiviti 2. 2. rendah. dan sepak raga ratus dalam kumpulan.8.2 Melakukan kemahiran asas melempar dan menangkap dalam permainan frisbee. 1. 2.1 Melakukan aktiviti tali aras rendah (low element course) seperti spider-web. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Dalam Aktiviti Rekreasi dan Kesenggangan 2. swamp. dan giant finger secara berkumpulan.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan semasa melakukan aktiviti tali aras rekreasi dan kesenggangan.8.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.8.3 Melakukan kemahiran permainan tradisional sepak raga ratus. frisbee. alligator kesenggangan.2 Menjelaskan teknik melempar dan menangkap frisbee.8. 1.

1.2 Menunjukkan keyakinan dan 5. 5.2.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan. 5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5.1. peralatan. 5.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti.3. 5.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.2. 5. dan kawasan yang selamat dan sesuai. Tanggungjawab Kendiri 5.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.2.3. pengurusan dan keselamatan.1 Bersedia dari segi pakaian.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.2.3.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi. Interaksi Sosial 5. 79 . tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti. 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.1.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.4.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.5.5.4. Etika dalam Sukan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. 5. 80 .1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan. 5.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

3  Boleh mengaplikasi kemahiran mengawal bola semasa menimang dalam permainan sepak raga ratus. dan menimang serta 5 mengawal bola dengan bilangan terbanyak dalam permainan sepak raga ratus.  Boleh mereka cipta aktiviti tali aras rendah. dan menangkap 1 dalam permainan frisbee serta menimang sepak raga ratus.  Boleh mengaplikasi kemahiran melempar dan menangkap dengan lakuan yang betul dalam 4 permainan frisbee.  Boleh mengaplikasi kemahiran mengawal bola semasa menimang dengan lakuan yang betul dalam permainan sepak raga ratus.  Boleh melakukan dan menerangkan cara menimang bola dalam sepak raga ratus. kemahiran melempar. 2  Boleh melakukan dan menerangkan cara melempar dan menangkap frisbee.  Boleh mengaplikasi kemahiran pergerakan yang sesuai semasa melakukan aktiviti aktiviti tali aras rendah.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.  Boleh mengaplikasi kemahiran melempar dan menangkap dalam permainan frisbee. bermain permainan frisbee. 81 .  Boleh mengaplikasi kemahiran pergerakan semasa melakukan aktiviti tali aras rendah.  Boleh melakukan dan menerangkan cara bergerak dalam aktiviti tali aras rendah. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh meniru kemahiran asas aktiviti tali aras rendah.

dan mengawal bola untuk memperoleh bilangan terbanyak sepak raga ratus serta membuat penambahbaikan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi dan teknik yang dipamerkan untuk meningkatkan prestasi dalam menyelesaikan masalah semasa melakukan kemahiran tali aras rendah. 6  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. membaling dan menangkap dalam permainan frisbee. 82 .  Boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal dalam amalan gaya hidup sihat.

daya tahan dan kekuatan otot. kelenturan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 BIDANG KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN Tujuan murid Tingkatan Satu mempelajari Bidang Kecergasan adalah untuk membolehkan mereka melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan prinsip dan strategi. Murid diberi pendedahan berkaitan aktiviti dan senaman yang dapat meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihatan seperti kapasiti aerobik. 83 . Murid juga diberi pendedahan tentang pentaksiran kecergasan fizikal. dan komposisi badan.

dan multifidus dengan lakuan yang betul.3 Melakukan senaman daya tahan dan 3.4 Melakukan aktiviti yang melibatkan 3. 84 . Komposisi badan 3.1 Mengukur lipatan kulit menggunakan kaliper pada dua titik cubitan di otot trisep dan komposisi badan. erector spinae.2 Melakukan senaman kelenturan.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot teras yang melibatkan rectus kekuatan otot.1.1. intensiti.1 Melakukan senaman meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT. 3. 3.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik tiga hingga enam kali seminggu berdasarkan prinsip frekuensi. dan jenis aktiviti (FITT).1 Mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum diri sendiri untuk mendapatkan kapasiti aerobik. external oblique. 3. tranverse abdominis. jangka masa aktiviti. abdominis. Senaman Daya Tahan dan Kekuatan Otot 3. internal oblique.1 Melakukan senaman meningkatkan 3. kadar nadi latihan. Senaman Kelenturan 3.2 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT.3. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KOMPONEN KECERGASAN BERDASARKAN KESIHATAN Senaman Kapasiti Aerobik Murid boleh: 3.2.3. otot gastroknemius.4.

ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KOMPONEN KECERGASAN Pengetahuan Konsep. 85 . jangka masa aktiviti.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.5. prosedur yang betul.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut berasaskan kesihatan. dan strategi bagi meningkatkan kapasiti aerobik. Prinsip. dan jenis aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik.1 Menggunakan pengetahuan konsep. dan Strategi Dalam Kapasiti Aerobik 4. prinsip.5.1 Mengenal pasti kaedah pengiraan kadar nadi latihan. 4. intensiti.2 Mengenal pasti frekuensi. 3.5 Mengukur tahap kecergasan fizikal 3.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK. 4.1.5. 3.1. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pentaksiran Kecergasan Fizikal 3.

perkaitan antara komposisi badan dengan kecergasan. Pengetahuan Konsep.2 Menggunakan pengetahuan melakukan 4. dan Strategi Dalam Daya Tahan dan Kekuatan Otot 4. prinsip.4.2 Mengenal pasti peratus kandungan lemak badan sendiri berdasarkan carta jumlah lipatan kulit pada dua titik cubitan dan peratusan lemak.4 Menggunakan pengetahuan memahami 4. 4. Prinsip. 4. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep. Pengetahuan Konsep. Prinsip. senaman bagi meningkatkan kelenturan. dan strategi bagi meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.3 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan otot. 4.2.1 Menerangkan prosedur mengukur peratus lemak badan menggunakan kaliper.3 Membandingkan peratus lemak badan sendiri dengan julat peratus lemak badan yang ideal berdasarkan Carta Lemak Badan. 4.2 Menyenaraikan senaman yang sesuai untuk otot-otot teras berdasarkan pencarian maklumat. Prinsip.4.3.2. dan Strategi Dalam Kelenturan 4. 86 .3. 4. 4.3. dan Strategi Dalam Komposisi Badan 4.2 Mengenal pasti senaman kelenturan yang boleh memberi risiko kecederaan.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam kehidupan harian.4.3 Menggunakan pengetahuan konsep.1 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan untuk meningkatkan kelenturan.

prinsip. 87 .5. dan 4. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengetahuan Konsep.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK. 4. dan Strategi Dalam Kecergasan Fizikal 4.5. Prinsip.5 Menggunakan konsep.1 Mengenal pasti tahap kecergasan berdasarkan keputusan ujian SEGAK. strategi dalam pengukuran tahap kecergasan fizikal.

2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5. semasa melakukan aktiviti fizikal.1. 88 .3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti. Interaksi Sosial 5.3.2.3. peralatan.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi. dan kawasan yang selamat dan sesuai.2.1 Bersedia dari segi pakaian. tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.1.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti. 5.1.2 Menunjukkan keyakinan dan 5. 5.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu. 5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Pengurusan dan Keselamatan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5. 5.2. pengurusan dan keselamatan. 5. Tanggungjawab Kendiri 5.

2 Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan.5. Etika dalam Sukan 5. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.4.4. 89 . 5.5. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.5 Mengaplikasi etika dalam sukan 5. semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.4.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan. 5.

90 . 1  Boleh melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.  Boleh melakukan dan menerangkan cara mengukur peratus lemak badan dengan menggunakan kaliper. kelenturan. dan daya tahan otot.  Boleh mengaplikasi prinsip FITT semasa melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik.  Boleh menanda titik cubitan untuk mengukur peratus lemak badan. kelenturan.  Boleh melakukan dan merekodkan keputusan ujian SEGAK.  Boleh mengaplikasi prinsip FITT semasa melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik.  Boleh merancang aktiviti untuk meningkatkan kapasiti aerobik. 5  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti meningkatkan kecergasan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum diri sendiri. 3  Boleh mengaplikasi kemahiran mengukur lipatan kulit untuk mengira peratus lemak badan. dan daya tahan otot. kelenturan. kelenturan.  Boleh melakukan dan menerangkan kaedah pengiraan kadar nadi latihan. dan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT.  Boleh menerangkan dan mengaplikasi prinsip FITT yang digunakan dalam meningkatkan kapasiti 2 aerobik.  Boleh melakukan dan merekodkan keputusan ujian SEGAK dengan lakuan yang betul mengikut prosedur. dan daya tahan otot dengan lakuan yang betul mengikut prosedur. dan daya tahan otot. kelenturan.  Boleh mengaplikasi kemahiran mengukur lipatan kulit untuk mengira peratus lemak badan dengan 4 lakuan yang betul mengikut prosedur.

91 .  Boleh melakukan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam gaya hidup sihat.  Boleh membuat perbandingan peratus lemak badan sendiri dengan julat peratus lemak badan ideal dan mengenal pasti tahap kecergasan berdasarkan keputusan ujian SEGAK untuk 6 merancang tindakan susulan.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti meningkatkan kecergasan. daya tahan otot. kelenturan. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN  Boleh membuat refleksi dan justifikasi berdasarkan aktiviti yang dirancang untuk meningkatkan kapasiti aerobik.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 92 .

 Gaya ini diperkenalkan oleh Parry O’Brien pada tahun 1951.  Gaya ini biasanya digunakan dalam acara lari berganti-ganti 4x400m. dan melontar. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 Glosari Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu PERKATAAN PENERANGAN Alligator swamp Aktiviti berhalangan yang memerlukan peserta bergerak secara berkumpulan melepasi kawasan yang ditetapkan dengan menggunakan dua batang kayu sebagai jejambat. memutar badan 1800. Dodge (bola jaring) Menukar arah dengan pantas bagi melepasi pihak lawan untuk menerima bola. menggelongsor.  ‘T’ mewakili ‘Type’ (jenis) yang merujuk kepada jenis senaman yang kamu lakukan. Gaya Visual  Gaya hantaran baton di mana pelari yang akan menerima baton melihat rakan semasa pertukaran baton berlaku.  Gaya ini diperkenalkan oleh Dick Fosbury pada tahun 1965. Gaya Parry O’Brien  Gaya ini juga dikenali sebagai gaya menggelongsor. 93 . Gaya Tanpa Visual  Gaya hantaran baton di mana pelari yang akan menerima baton tidak akan melihat rakan semasa pertukaran baton berlaku. FITT  ‘F’ mewakili ‘Frequency’ (kekerapan) yang merujuk kepada berapa kerap kamu melakukan senaman.  Gaya ini memerlukan pelaku membelakangi kawasan lontaran. Gaya Fosbury Flop  Gaya ini juga dikenali sebagai gaya rebah.  Gaya ini memerlukan pelaku melakukan larian landas yang melengkung. melonjak sambil melentikkan badan semasa melepasi palang.  ‘T’ mewakili ‘Time’ (tempoh) yang merujuk kepada berapa lama kamu melakukan senaman.  ‘I’ mewakili ‘Itensity’ (intensiti) yang merujuk kepada jumlah usaha yang kamu gunakan untuk melakukan senaman. Frisbee Permainan melempar dan menangkap satu objek yang berbentuk leper dan bulat secara berpasangan ataupun berkumpulan.  Gaya ini biasanya digunakan dalam acara lari berganti-ganti 4x100m.

Kadar Nadi Latihan Kadar yang perlu dikekalkan semasa senaman aerobik untuk mencapai sasaran latihan. short) Servis tinggi (badminton) Servis dilakukan dengan pukulan kuat dengan bulu tangkis melambung tinggi hingga sampai di garisan belakang. Boleh dilakukan secara forehand dan backhand. Pike (gimnastik asas) Kedudukan semasa layangan di udara di mana badan difleksikan di bahagian pinggang tetapi kaki dikekalkan lurus. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 PERKATAAN PENERANGAN Giant finger Aktiviti berhalangan di mana peserta perlu mengalihkan gelung bersaiz besar (tiub tayar) dari tiang pertama ke tiang kedua secara berkumpulan. Kadar ini biasanya berada pada tahap intensiti 65% ke 85% kadar nadi maksimum. Kadar Nadi Rehat Bilangan degupan minimum jantung yang diperlukan untuk mengekalkan fungsi badan semasa rehat. Low element course Sebahagian daripada aktiviti tali yang berbentuk rintangan pada kedudukan rendah dan digunakan untuk membentuk kerjasama dalam berkumpulan. Lob (badminton) Pukulan bertahan di mana bulu tangkis dihantar tinggi ke belakang. Pukulan junam (drop Pukulan yang dilakukan dengan bulu tangkis melepasi kawasan pihak lawan dan menghampiri jaring. Ketebalan cubitan ini akan menunjukkan status kandungan lemak badan. hantaran ini dilakukan pada aras bawah tangan yang menggunakan kedua-dua tampar) belah tangan. Pivot (bola jaring) Kaki yang mendarat selepas menerima bola dijadikan paksi. Kadar Nadi Maksimum Bilangan degupan tertinggi yang boleh dicapai oleh jantung dalam satu minit. Lipatan kulit Satu cubitan kulit berserta lemak di bawahnya. Menyangga (bola Hantaran bawah tangan. 94 . Menyerkap (bola sepak) Menahan bola dengan serapan daya bagi tujuan kawalan bola.

Straddle (gimnastik Melompat dengan kaki dikangkangkan semasa layangan. 95 . Tarian Sumazau Sejenis tarian tradisi rakyat Sabah dari suku kaum Kadazandusun. yang diilhamkan dari pergerakan burung helang terbang dan dipersembahkan pada Hari Keamatan. Sevis dilakukan serendah mungkin dengan (badminton) ketinggian jaring sehingga lawan mengalami kesukaran mengembalikan bulu tangkis. Spider web Aktiviti halangan tali berbentuk sarang labah-labah yang mempunyai pelbagai saiz lubang dan diikat pada dua tiang di mana semua peserta perlu menyeberangi halangan tersebut tanpa menyentuh mana-mana bahagian tali. Tarian Joget Sejenis tarian Melayu tradisional yang mementingkan gerak geri kaki berbanding tangan dengan tempo yang sederhana dan pantas. asas) Takel (bola sepak) Menggunakan kaki untuk merebut bola daripada kawalan kaki pihak lawan. Tuck (gimnastik asas) Kedudukan di udara semasa dalam layangan kedua-dua belah lutut difleksi dan dirapatkan ke dada. Smesy (badminton) Lakuan memukul bulu tangkis dengan gerakan raket di atas dan di sekitar kepala dari sisi badan yang mempunyai raket ke sisi badan yang tidak memegang raket. KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 PERKATAAN PENERANGAN Servis pendek Servis yang dilakukan secara forehand atau backhand.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1 96 .

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

98

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN MATLAMAT PENDIDIKAN KESIHATAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu untuk meningkatkan Pendidikan Kesihatan berhasrat untuk meningkatkan literasi
literasi kesihatan murid yang merangkumi aspek pengetahuan, kesihatan bagi mencapai kualiti hidup individu seterusnya
kemahiran dan nilai. Literasi kesihatan merupakan salah aset melahirkan generasi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan
abad ke-21 iaitu kemahiran memperoleh, menginterpretasi, dan dan kemahiran serta menghayati nilai dalam amalan hidup yang
memahami maklumat mengenai kesihatan serta perkhidmatan sihat demi kesejahteraan bangsa dan negara.
kesihatan untuk meningkatkan kualiti hidup.
OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN
Murid merupakan aset negara perlu dilengkapi dengan literasi
kesihatan seperti berpengetahuan, berkemahiran menangani Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Kesihatan

risiko, menjaga keselamatan diri, mempunyai sikap dan nilai bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:

yang positif serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Justeru
1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan
itu, kurikulum Pendidikan Kesihatan digubal seiring dengan
diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran;
transformasi dasar pendidikan negara yang berhasrat
2. Menguasai kemahiran kecekapan psikososial dalam
membentuk generasi yang sihat, berdaya saing dan tekal
menghadapi dan menangani masalah kesihatan serta isu
menghadapi cabaran global masa kini.
yang berkaitan;

Kurikulum Pendidikan Kesihatan yang komprehensif dan 3. Menguasai dan mengaplikasi kemahiran mencegah

kohesif dari sekolah rendah hingga sekolah menengah masalah kesihatan serta penyakit;

berupaya melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal, 4. Membuat keputusan yang bijak serta mengamalkan gaya

mental, emosi, sosial dan rohani selaras dengan hasrat Falsafah hidup yang sihat; dan

Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini juga dibina sejajar 5. Membudayakan amalan positif dan sihat dalam

dengan piawaian antarabangsa yang memberi penekanan kehidupan harian.

kepada kemahiran kreatif, penyelesaian masalah dan inovasi.
99

emosi dan jasmani. pembentukan sikap atau menjangka akibat dan mengendali perubahan supaya mendapat tabiat. pemikiran kreatif. rohani. pengalaman pembelajaran. 100 . Pendekatan Bersepadu berkesan. penyelesaian nilai. Pendidikan Kesihatan menekankan serta mendemonstrasikan sesuatu perlakuan yang positif. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. Oleh itu. memberi kesedaran tentang sesuatu isu atau kemahiran merujuk kepada kemahiran kecekapan psikososial permasalahan yang berlaku pada masa lampau. dan penekanan kepada kaedah partisipatori. empati. dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan perlu memberi Komponen yang terdapat dalam kemahiran kecekapan tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan psikososial adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kemahiran asas kesihatan serta pemupukan dan penghayatan kesejahteraan hidup iaitu membuat keputusan. pengajaran individu lain dalam kepelbagaian budaya dan persekitaran. Pendidikan Kesihatan berasaskan kehidupan harian. untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu. Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan termasuk kebolehan mengekalkan keadaan mental yang baik Kebangsaan. masalah. pemikiran kritis. kemahiran yang merangkumi nilai-nilai murni. dan menangani tekanan. menangani emosi. sihat melalui pemerolehan maklumat. masa kini dan (life skills) yang membolehkan murid mengekalkan gaya hidup masa depan. kemahiran hubungan interpersonal. komunikasi 1. kemahiran. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Kemahiran kecekapan psikososial ialah kebolehan seseorang menangani secara berkesan kehendak dan cabaran harian. Ini perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari juga merangkumi perlakuan semasa berinteraksi dengan aspek intelek. kesedaran Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting kendiri. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FOKUS PENDIDIKAN KESIHATAN Kurikulum Pendidikan Kesihatan memberi fokus kepada literasi Penguasaan kemahiran kecekapan psikososial adalah perlu dan kesihatan dengan penekanan kepada kemahiran iaitu membantu murid untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran skills-based health education. pelbagai manfaat yang maksimum.

pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid mengkaji secara mendalam sesuatu isu. membina sikap sentiasa cinta pengajaran dan pembelajaran. pengalaman hidup harian murid serta isu-isu global perlu dihubung kait dalam proses pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Kerja Projek merupakan satu pembelajaran disiplin ilmu Pendidikan Kesihatan. pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai 3. Di samping itu. Produk boleh dalam Penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan bentuk laporan. Melalui memahami konsep menjaga diri. kerja projek ini juga dapat memberi peluang boleh digunakan termasuk aktiviti kumpulan. meneroka. Pembelajaran inkuiri juga memberi peluang untuk murid Pendidikan Kesihatan. kasih sayang. Melalui pendekatan ini merumus. tanggungjawab. Antara kaedah dan teknik yang Di samping itu. kejujuran dan kerjasama. kemahiran generik dan peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri. penekanan perlu dibuat terhadap dan dahagakan ilmu. mengamalkan gaya hidup sihat. perbincangan serta kajian kes. Antara nilai yang perlu diterap dan berfikir secara kreatif dan inovatif untuk membolehkan murid diamalkan ialah kebersihan. persembahan atau hasil kerja tangan. murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan tujuan ini. Bagi kajian kes. kepada murid untuk menguasai kemahiran berkomunikasi. Kajian kes pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu dalam mata pelajaran KSSM Pendidikan Kesihatan merupakan untuk membolehkan murid memperoleh pengalaman dan salah satu kerja projek yang boleh dilakukan oleh murid. Pendekatan ini memerlukan membina perhubungan yang sihat. keluarga serta komuniti. meningkatkan literasi kesihatan dan keprihatinan. kemahiran belajar perlu diberi penekanan. empati dengan orang lain. pembelajaran inkuiri serta pembelajaran melalui kemahiran malah dapat memupuk semangat bekerjasama. Penggunaan 101 . murid untuk mencari maklumat melalui kaedah kajian yang berupaya mengendalikan emosi serta tekanan dalam merangkumi aktiviti merancang. pengalaman sangat digalakkan. menganalisis dan menguruskan hidup secara produktif dan sihat. penyiasatan isu 2. minat membaca serta belajar seumur pemupukan nilai-nilai murni yang selaras dengan matlamat hidup. kerja luar. membuat keputusan. Pembelajaran Berasaskan Kerja Projek mata pelajaran lain. Pembelajaran Inkuiri tersebut dan menghasilkan sesuatu produk. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 bahasa dan nilai-nilai murni. Dalam proses asas untuk membina semangat. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi perkembangan kemahiran berfikir. keselamatan.

pengalaman harian individu. pembelajaran perlu disusun atur dengan mengambil kira Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir semester atau pelbagai tahap kecerdasan yang terdapat dalam TKP agar tahun. muzik. peringkat sekolah untuk memberi maklum balas kepada murid. Melalui Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP). pengalaman murid dan pengalaman formatif yang dijalankan seiring dengan proses PdP. penguasaan kemahiran. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai hands-on dan minds-on. visual-ruang. status meningkatkan kecerdasan dan potensi murid yang tidak kesihatan serta amalan harian. Hasil pentaksiran digunakan terbatas. Ini dapat membantu murid menyelesaikan masalah untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan membuat keputusan dalam kehidupan sebenar serta dan memperbaiki pengajaran guru. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual ini lebih kepada 4. logik-matematik. Pembelajaran Secara Kontekstual sidang telekomunikasi dalam proses pengajaran serta Pembelajaran secara kontekstual merupakan kaedah pembelajaran perlu digalakkan sebagai melengkapkan diri pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan dengan kemahiran abad ke-21. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 teknologi maklumat dan komunikasi seperti Internet. Dalam menjalankan berasaskan sekolah ini dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran aktiviti bilik darjah. murid dapat belajar dengan cara tersendiri dalam keadaan yang paling sesuai. dikendalikan oleh guru pada peringkat sekolah. masyarakat dan persekitaran. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu Perkara yang ditaksir merangkumi penguasaan pengetahuan. e-mel. verbal- Pentaksiran dalam KSSM Pendidikan Kesihatan dirancang dan linguistik. dirancang untuk murid yang berbeza tahap kecerdasan bagi penerapan sikap dan nilai. 102 . Pelaporan dibuat pada kebolehan menghasilkan sesuatu idea atau produk baharu. intrapersonal dan naturalis. kinestetik. guru dapat mengenal pasti persamaan dan perbezaan keupayaan individu yang unik. PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TKP terdiri daripada lapan jenis kecerdasan iaitu. dan 5. Pentaksiran interpersonal. ibu bapa dan guru lain.

Antaranya ialah kerja projek. kajian kes. emosi. dan mengamalkan gaya hidup sihat. emosi dan sosial menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. mental. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari 3 Memahami kepentingan dan boleh berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengurus penjagaan diri. PBS terhadap keluarga dan masyarakat. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses PdP Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Kesihatan melalui pelbagai cara. menghasilkan karya kreatif. dokumen kurikulum. membuat demonstrasi. PBS amat penting untuk menentukan 4 Memperkembangkan aspek penjagaan diri keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha serta pengurusan mental. sosial dan persekitaran. Penguasaan 1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal. 103 . meningkatkan literasi kesihatan. Tahap Tafsiran kuiz dan ujian bertulis serta melalui pemerhatian. mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. emosi. serta kesihatan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti dihasratkan dalam dan keselamatan diri. pengurusan mental. mental. positif dan sihat. 6 Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan harian. simulasi. emosi dan sosial. menagihkan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas 5 Mempunyai kemahiran kecekapan daripada pihak guru dan sekolah untuk memperkembangkan psikososial dalam mengurus hidup secara potensi setiap murid ke tahap maksimum. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah proses 2 Memahami aspek kesihatan fizikal. sosial dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah persekitaran.

Pendidikan Kesihatan bagi sekolah menengah seperti Jadual 3. 15% Jadual 3: Cadangan Pengagihan Waktu 75% Kandungan Bilangan Jam Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan 13 Sosial (PEERS) Pemakanan 2 Pertolongan Cemas 1 Jumlah keseluruhan 16 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) Pemakanan Pertolongan Cemas Rajah 2: Skop Kurikulum Pendidikan Kesihatan 104 . diagihkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%). Pelaksanaan PdP mata pelajaran Pendidikan Kesihatan bagi bulan yang pertama iaitu minggu pertama PJ:PJ. dan minggu ke-4 PJ:PK serta berterusan bulan yang seterusnya. minggu ke-2 10% PJ:PK. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN KESIHATAN Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada Pendidikan Sejumlah 16 jam dalam penjadualan persekolahan setahun Kesihatan Reproduktif dan Sosial iaitu PEERS (75%). minggu ke-3 PJ:PJ.

penyalahgunaan bahan. Memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan dan tingkah laku seksual pada masa kini serta masa depan. pencegahan penyakit. hubungan seks semata-mata. berterusan dan berkekalan. 105 . Membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan 3. emosi. sosiobudaya. mengelakkan kecederaan menjadi lebih sebagai institusi asas manusia serta menyumbang kepada parah dan mengurangkan kesakitan sebelum bantuan rawatan pemeliharaan integriti institusi kekeluargaan secara perubatan seterusnya diberi kepada mangsa. nilai serta kepercayaan terhadap identiti. dan 3. kekeluargaan. 1. perhubungan. PEERS mencakupi pengetahuan 2. keselamatan Objektif PEERS adalah untuk membantu murid: dan kualiti makanan. Menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid Komponen ini menekankan aspek pertolongan cemas untuk mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga menyelamat nyawa. dan PEERS bukan hanya terbatas kepada isu seksual atau keselamatan. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) proses sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan dan Komponen ini menekankan aspek kesihatan diri dan reproduktif. penyediaan hidangan. kemahiran pengurusan mental dan perhubungan dan keintiman sesama insan. Pertolongan Cemas reproduktif dan sosial untuk diri. membentuk sikap. Komponen ini menekankan aspek pemakanan yang seimbang. Pemakanan dari aspek biologikal. keluarga dan masyarakat. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 Fokus Pendidikan Kesihatan memberi penekanan terhadap Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) Dalam Kurikulum Pendidikan Kesihatan gaya hidup sihat bersesuaian dengan ciri dan keperluan murid serta disusun mengikut tiga komponen utama iaitu: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) diajar melalui kurikulum Pendidikan Kesihatan. psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan. PEERS adalah satu 1. amalan makan secara sihat. 2.

orang yang tidak dikenali dan orang yang perlu Kemahiran pengurusan mental dan emosi dihubungi jika berlaku gangguan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluarga. sekolah. serta kemahiran berkata termasuk kemahiran mengelak diri daripada ancaman TIDAK. serta akta Kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok. 106 . KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PEERS merangkumi: Pencegahan penyakit Pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan Kesihatan diri dan reproduktif daripada penyakit berjangkit. fisiologikal keturunan dan mental. Keselamatan Langkah-langkah keselamatan diri di rumah. rakan sebaya dan masyarakat. kurikulum berasaskan standard memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. gadis dan wanita. kecemasan. semua murid diberi peluang pendidikan yang sama. kekeluargaan. Kekeluargaan Kepentingan institusi perkahwinan. manakala kualiti bermaksud semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. inhalan dan alkohol. Tujuan utama penetapan interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti bermaksud persahabatan. serta psikologikal semasa akil baligh. tidak berjangkit. Penyalahgunaan bahan taman permainan dan tempat awam. Justeru. perlindungan bagi kanak-kanak. keluarga. Aspek perkembangan dan perubahan fizikal. dadah. Pendidikan Kesihatan digubal dengan menetapkan Standard Perhubungan Kandungan. Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. genetik. ancaman serta Kemahiran pengurusan konflik dan stres dalam diri. dan penjagaan kesihatan reproduktif.

murid di mana mempunyai Standard yang ditetapkan unsur KBAT dan mencabar mesti dilaksanakan. Setiap bertanggungjawab ke atas pernyataan tahap pencapaian murid. kandungan. 107 . mesti Standard Prestasi kreativiti murid. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan Penyataan spesifik tentang Suatu penetapan kriteria Suatu set kriteria umum Cadangan aktiviti yang perkara yang murid patut atau indikator kualiti yang menunjukkan tahap. dicapai oleh murid dan mesti mengandungi enam tahap ditaksir secara berterusan penguasaan yang disusun oleh guru. disediakan dalam DSKP ketahui dan boleh lakukan pembelajaran dan tahap prestasi yang perlu merupakan cadangan aktiviti dalam suatu tempoh pencapaian yang boleh murid pamerkan sebagai PdP. Guru digalakkan persekolahan merangkumi diukur bagi setiap standard tanda bahawa sesuatu merancang PdP yang aspek pengetahuan. penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. murid. Pendekatan secara hierarki dari menggunakan standard pencapaian terendah hingga menuntut guru untuk lebih pencapaian tertinggi. perkara itu telah dikuasai bersesuaian dan berpusatkan kemahiran dan nilai.

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 108 .

senggugut dan pencegahan kanser serviks. 109 . pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. pengaruh rokok. Penekanan juga diberi kepada aspek kekeluargaan di mana keluarga merupakan institusi asas manusia serta kemahiran komunikasi berkesan dalam perhubungan interpersonal. buli serta gangsterisme. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) Komponen Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan psikososial dalam aspek perkembangan seksual sekunder. PEERS juga memberi fokus kepada cara mengatasi masalah jerawat. alkohol dan dadah.

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 110 .

1.4 Menilai perubahan emosi semasa perkembangan 6 Berkomunikasi secara seksual sekunder.1. 1. tentang kebaikan menangani masalah yang dialami semasa perkembangan seksual sekunder.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan maksud Cadangan Aktiviti: membuat perkembangan seksual keputusan 1.  World Cafe fizikal. 4 Memilih kemahiran yang sesuai untuk membuat keputusan Sumbang saran 1. mempengaruhi emosi semasa 5 Mengesyorkan cara-cara keputusan yang perkembangan seksual menangani perubahan emosi diambil semasa sekunder.1. sekunder perkembangan seksual perkembangan seksual sekunder dari aspek sekunder. berkesan dengan orang lain .0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 1. semasa perkembangan seksual perkembangan sekunder.1. perubahan emosi seksual sekunder dari aspek semasa fizikal. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 1.  Diari dalam konteks perkembangan seksual 2 Menerangkan cara-cara kesihatan diri sekunder dari aspek Membuat catatan mengurus perkembangan dan reproduktif fizikal.2 Mengaplikasikan cara perkembangan 3 Menjelaskan dengan contoh seksual sekunder seksual mengurus perubahan emosi semasa selama sebulan.3 Mengaplikasikan dalam menangani perubahan bagaimana faktor kemahiran membuat emosi diri sendiri semasa dan kesan keputusan dalam perkembangan seksual perubahan emosi menangani perubahan sekunder. seksual sekunder.1 Mengetahui maksud sekunder. 111 . Perkembangan 1.

Meneroka maklumat kepada tingkah tingkah laku seksual 4 Membuat kajian tentang dan menganalisis laku seksual berisiko.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 2. pengaruh negatif multimedia kesan negatif jangka berisiko kepada tingkah laku seksual pendek dan kesan 2. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 2. kemahiran mengurus naluri berisiko. liwat. syahwat dengan tingkah laku 2.1 Memahami pengaruh laku seksual berisiko. kemahiran menangani cara menangani pengaruh Pengaruh pengaruh negatif negatif multimedia terhadap  Mencari maklumat multimedia multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko.1.  Perbincangan dalaman serta negatif multimedia berkumpulan luaran yang kepada tingkah laku 2 Menerangkan kesan negatif mempengaruhi seksual berisiko. 112 .1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan kesan negatif Cadangan Aktiviti: menangani multimedia kepada tingkah pengaruh 2.1.4 Menjana idea cara seksual berisiko.2 Mengaplikasikan 3 Menjelaskan dengan contoh dan sebagainya.1. dan kepentingan khas mengenai penahanan diri daripada seks. kesihatan diri laku seksual berisiko. menangani tingkah laku  Buletin seksual berisiko dan 6 Menyebar luas maklumat Menghasilkan kepentingan penahanan mengenai risiko seks sebelum buletin mingguan diri daripada seks. multimedia kepada tingkah Isu-isu rogol. sumbang mahram dan reproduktif 2. nikah. jangka panjang negatif multimedia multimedia kepada kepada tingkah laku 5 Menghubungkaitkan tingkah laku seksual seksual berisiko.3 Menganalisis pengaruh berisiko. kesan negatif multimedia.1.

 Melabel anggota penyalahgunaan rokok. manusia. Menghasilkan 5 Membuat keputusan pelbagai sticker 3.2 Mengaplikasikan 3 Menjelaskan dengan contoh pasti bahagian dan  Pengaruh rokok.1.1. model tubuh keluarga serta serta masyarakat. keluarga dan masyarakat.1. alkohol dan 6 Menghasilkan bahan sebaran dadah. 113 . dadah. keluarga alkohol dan dadah kepada diri. manusia yang rosak dadah rokok. 4 Meramalkan taraf kesihatan individu yang terlibat dalam rokok. alkohol dan akibat pengaruh dadah. Menggunakan bahan kepada diri. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 3. alkohol dan dadah 2 Menjelaskan pengaruh rokok.1 Memahami pengaruh keluarga dan masyarakat. Cadangan Aktiviti: menangani situasi alkohol dan dadah kepada diri. maklumat tentang bahaya dan kemahiran mengelakkan diri  Program kesedaran daripada pengaruh rokok. kemahiran mengelak diri kesan bahaya asap rokok sistem tubuh alkohol dan daripada pengaruh terhadap perokok pasif.4 Menilai taraf kesihatan mengelakkan diri daripada atau brosur individu yang terlibat pengaruh rokok. 3.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 3. kepada diri. mengenai pengaruh dalam kegiatan merokok. pengambilan alkohol dan rokok. kepada perokok pasif. alkohol dan dadah. dadah.3 Menganalisis kesan pengambilan alkohol dan bahaya asap rokok  Sticker/brosur dadah. rokok. mengenal masyarakat 3. berisiko terhadap 3.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan pengaruh rokok. alkohol dan kegiatan merokok. alkohol dan dadah. berkaitan pengaruh alkohol dan dadah.1.

114 .1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan maksud dan Cadangan Aktiviti: mengurus mental ciri-ciri pemikiran positif. emosi dan tingkah laku.2 Memahami faedah dan emosi.1. 2 Menerangkan faedah pemikiran Pemikiran positif positif dalam mengurus mental dan negatif Pemikiran positif 4.0 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 4. ciri-ciri pemikiran positif dan guru. dan emosi dalam 4.1. pemikiran negatif. positif mengikut situasi berbeza mempengaruhi emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian.  Program ‘Bina Insan’ Pemikiran positif dalam kehidupan harian. dalam membuat dalam kehidupan harian. laku dalam kehidupan harian.1.1.  Perbahasan terbuka 4. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 4. kehidupan harian. 4. berdasarkan situasi pemikiran positif dalam 3 Menjelaskan dengan contoh yang diberi oleh mengurus mental dan emosi. 5 Membincangkan hubung kait keputusan terhadap antara pemikiran. emosi dan tingkah positif. emosi tingkah laku dalam kehidupan  Mencipta slogan dan tingkah laku dalam harian. Mesej berasaskan 6 Menjana idea cara mengurus kepada pemikiran pemikiran.4 Menganalisis hubungan antara pemikiran.3 Mengaplikasikan cara 4 Mengesyorkan cara pemikiran Mental atau emosi mengurus pemikiran.1 Mengetahui maksud dan  Sumbang saran kehidupan harian ciri-ciri pemikiran positif.

2 Mengaplikasikan cara individu dalam nukleus. 115 . KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 5. kepentingan menyesuaikan keluarga kembangan (life events) diri sekiranya berlaku (extended) atau keluarga perubahan struktur keluarga. jenis-jenis keluarga dalam keluarga tunggal.1.1 Mengetahui tujuan kepentingan perkahwinan. 5.3 Menilai peranan individu  Mencipta garis 4 Menjelaskan melalui contoh masa keluarga dalam keluarga nukleus. keluarga kembangan atau keluarga tunggal sekiranya berlaku perubahan struktur keluarga. Peristiwa signifikan tunggal. atau keluarga tunggal. 5. 6 Menyebarkan maklumat mengenai cara penyesuaian diri dengan perubahan struktur keluarga.0 KEKELUARGAAN Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 5. kesihatan sekiranya berlaku keluarga keluarga perubahan dalam struktur 3 Menjelaskan dengan contoh kembangan atau keluarga.1 Peranan diri Murid boleh: 1 Menyatakan tujuan Cadangan Aktiviti: sendiri dan ahli keluarga serta perkahwinan. keluarga kembangan dalam aspek menyesuaikan diri keluarga nukleus.1. keluarga.  Salasilah keluarga 2 Menghuraikan peranan institusi dan peranan individu dalam keluarga kekeluargaan 5.1. yang berlaku dalam 5 Meramalkan peranan individu dalam keluarga nukleus. Perkahwinan kehidupan harian.

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

6.0 PERHUBUNGAN
Standard Prestasi
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Tafsiran
Penguasaan

6.1 Kemahiran Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
1 Menyatakan perbezaan
interpersonal
komunikasi secara lisan
serta komunikasi 6.1.1 Mengetahui cara  Bermain ‘Win, Lose
dengan bukan lisan.
berkesan dalam berkomunikasi secara or Draw ’
kehidupan harian lisan dan bukan lisan.
2 Menerangkan kepentingan (i) Meneka dialog
perhubungan interpersonal berdasarkan
Kemahiran 6.1.2 Memahami perhubungan
dalam kalangan ahli keluarga, topik.
komunikasi interpersonal dalam
rakan, guru dan jiran. (ii) Bandingkan
berkesan dalam kalangan ahli keluarga,
perhubungan rakan, guru dan jiran. komunikasi
3 Mempraktikkan kemahiran secara lisan dan
interpersonal komunikasi berkesan iaitu
6.1.3 Mengaplikasi kemahiran bukan lisan
mendengar dengan teliti, dengan dialog
berkomunikasi secara mengekalkan eye-contact serta
berkesan iaitu asal.
meluahkan perasaan, idea dan (iii) Lihat bagaimana
mendengar dengan teliti, fikiran.
mengekalkan eye-contact komunikasi
serta meluahkan berlaku dalam
4 Menyelesaikan masalah kalangan ahli
perasaan, idea dan
dengan menggunakan kumpulan.
fikiran.
kemahiran komunikasi
berkesan dalam perhubungan  Main peranan
6.1.4 Menilai kepentingan
interpersonal.
berkomunikasi secara
berkesan dalam
5 Menghubungkaitkan
kalangan ahli keluarga,
kepentingan kemahiran
rakan, guru dan jiran.
komunikasi berkesan dengan
.
perhubungan interpersonal
dalam kalangan ahli keluarga,
rakan, guru dan jiran.

116

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

6 Menjana idea cara kemahiran
komunikasi berkesan untuk
menyelesaikan masalah.

117

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

7.0 PENYAKIT

Standard Prestasi
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Tafsiran
Penguasaan

7.1 Penyakit dan cara Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
1 Menyenaraikan masalah yang
mencegah serta
dialami akibat jerawat dan
mengurangkan 7.1.1 Mengetahui masalah  Ceramah kesihatan
senggugut.
faktor risiko jerawat, senggugut, dan diri
penyakit dalam kanser serviks. 2 Membincangkan langkah-
kehidupan harian langkah pencegahan kanser
7.1.2 Memahami langkah- serviks.  Apa kata survey?
Jerawat langkah pencegahan
kanser serviks. 3 Menjelaskan dengan contoh Fakta atau mitos
Senggugut
langkah-langkah pencegahan tentang masalah
Kanser serviks
7.1.3 Menilai langkah-langkah masalah jerawat dan jerawat dan
pencegahan yang boleh senggugut. senggugut.
diambil untuk 4 Memilih cara mengurus diri jika
mengurangkan masalah mengalami masalah jerawat Nota :
jerawat dan senggugut. dan senggugut.
Suntikan Human
5 Meramalkan kesan sekiranya Papilloma Virus (HPV)
tidak mengambil langkah- untuk mencegah dan
langkah pencegahan untuk mengurangkan risiko
mengurangkan masalah kanser serviks.
jerawat dan senggugut.

6 Menyebar luas maklumat
berkaitan cara mencegah atau
mengurangkan masalah
jerawat dan senggugut.

118

Kes-kes juvana. dibuli dan 2 Membincangkan faktor-faktor kemahiran gangsterisme.4 Menilai kesan membuli gangsterisme terhadap diri dan dan dibuli terhadap diri keluarga. perbuatan membuli. Cadangan Aktiviti: keselamatan diri dibuli dan gangsterisme. dibuli dan Buli 8. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 8. 5 Meramalkan kesan buli dan 8.1. kecekapan dibuli dan gangsterisme. 6 Menghasilkan karya tentang perbuatan membuli.2 Memahami faktor-faktor  Membina ikrar 3 Mempraktikkan kemahiran dalam penyebab perbuatan untuk mengelak berkata TIDAK untuk mengelak kehidupan membuli.1. dibuli dan harian gangsterisme.1 Menjaga Murid boleh: 1 Menyatakan maksud membuli. dan 8. dibuli dan dibuli dan gangsterisme. dan keluarga. Gangsterisme kemahiran berkata langkah-langkah yang boleh TIDAK dan mengelak diambil untuk menghindari  Buku skrap diri daripada membuli. dibuli dan diri daripada diri daripada membuli.1. membuli. dibuli dan gangsterisme. 119 .1.1 Mengetahui maksud  Ceramah mendemonstrasi membuli.0 KESELAMATAN Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 8. gangsterisme. psikososial 8. penyebab perbuatan membuli. perbuatan gangsterisme.3 Mengaplikasikan 4 Menjelaskan melalui contoh gangsterisme.

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 120 .

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PEMAKANAN Komponen ini memberi fokus kepada pemakanan yang sesuai berdasarkan makro nutrien dan mikro nutrien mengikut keperluan untuk menangani obesiti serta kurang berat badan. 121 .

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 122 .

kepentingan pengambilan makro nutrien dan mikro 9. 4 Memilih jenis makanan Nota: 9. KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 9. untuk menangani obesiti dan kurang berat badan. serta kurang berat 5 Memberi pendapat tentang badan.4 Menilai kepentingan nutrien mengikut keperluan.1 Amalan Murid boleh: 1 Menyatakan maksud makro Cadangan Aktiviti: pemakanan sihat nutrien dan mikro nutrien. serta mikro nutrien.3 Menganalisis berdasarkan kandungan  Mineral seperti pemakanan yang sesuai nutrien dalam menangani kalsium. pengambilan makro nutrien dan mikro nutrien 6 Merancang diet yang sesuai mengikut keperluan. berdasarkan makro nutrien dan mikro nutrien obesiti serta kurang berat iodin. obesiti serta kurang berat serta vitamin.  Vitamin seperti untuk menangani obesiti vitamin A dan C.1. badan.2 Memahami fungsi dan kira faktor pengambilan makro dan mikro kepentingan mikro keseimbangan nutrien dalam menangani nutrien iaitu mineral nutrien. kepentingan makro nutrien Sajian makan tengah Makro nutrien protein serta lemak.0 PEMAKANAN Standard Prestasi Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan Tafsiran Penguasaan 9. 123 . dan selamat 9.1. badan. zat besi.1 Memahami fungsi dan  Merancang menu kepentingan makro 2 Menerangkan fungsi dan nutrien iaitu karbohidrat.1.1. hari untuk tiga hari Mikro nutrien dengan mengambil 3 Menjelaskan kepentingan 9.

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 124 .

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

PERTOLONGAN CEMAS
Komponen ini memberi fokus kepada prinsip dan prosedur D.R.A.B.C. dan bertindak secara bijak dalam situasi kecemasan.

125

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

126

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

10.0 PERTOLONGAN CEMAS

Standard Prestasi
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Tafsiran
Penguasaan

10.1 Pengetahuan Murid boleh: 1 Menyatakan prinsip dan Cadangan Aktiviti:
asas prosedur D.R.A.B.C.
pertolongan 10.1.1 Mengetahui prinsip dan  Lakonan
cemas dan prosedur D.R.A.B.C. 2 Menjelaskan setiap prinsip dan
kepentingan prosedur D.R.A.B.C. Secara spontan
bertindak 10.1.2 Mengaplikasi prinsip dilakonkan apabila
3 Mendemonstrasi langkah-
dengan bijak dan prosedur langkah prosedur D.R.A.B.C. situasi diberi.
mengikut D.R.A.B.C.
situasi 4 Menjelaskan melalui contoh Membina carta aliran
10.1.3 Menilai tindakan yang situasi kecemasan yang sesuai D.R.A.B.C.
D - Danger diambil semasa untuk D.R.A.B.C.
R - Response melaksanakan prosedur 5 Membuat pertimbangan  Menghasilkan
A - Airway D.R.A.B.C. ilustrasi dan
terhadap prosedur D.R.A.B.C.
B - Breathing penulisan secara
mengikut situasi kecemasan. kreatif.
C - Circulation
6 Berkomunikasi dengan
berkesan semasa melakukan
prosedur D.R.A.B.C.

127

KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 128 .

KPM 6. Syed Muhd Kamal bin S. Muhamad Zaiful bin Zainal Abidin Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kamariah binti Mohd Yassin Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kuala Lumpur 129 . Kuala Lumpur 9. Zamrus bin A. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN JASMANI 1. KPM 2. KPM 5. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pulau Pinang 14. Shankaralingam A/L Ramalingam Sekolah Sukan Bukit Jalil. Norhizan bin Zainol IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Johor 12. KPM 7. Othman bin Che Man IPG Kampus Tuanku Bainun. Johor 15. Kuala Lumpur 8. Rahman Bahagian Pembangunan Kurikulum. Azizah binti Md Amin IPG Kampus Pendidikan Islam. Johor 13. Poniran bin Salamon IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Adib bin Sulaiman IPG Kampus Tun Hussein Onn. Johor 11. Chia Chiow Ming IPG Kampus Ilmu Khas. Selangor 10. Nawi bin Razali Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kok Mong Lin IPG Kampus Ilmu Khas. KPM 4. Mohd Irwan bin Miskob Bahagian Pembangunan Kurikulum.A Bakar IPG Kampus Temenggong Ibrahim. KPM 3.

Melaka 27. Ghazali bin Sulong SMK Cabang Empat. Perak 29. Dr. Prof. Madya Dr. Terengganu 26. Kua Eh Jun SMK Penambang. Selangor 130 . Prof. Zool Hilmi bin Abu Bakar SMK Tengku Lela Segara. Perak 30. Noorrul Afniza binti Ahmad Jamaludin SSN SMK Seri Kota. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 16. Dr. Selangor 28. Madya Dr. Wan Ibrahim bin Wan Chik Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Fakhri bin Mohd Nor SK Bangsar. Lim Teng Hooi SMK Seri Desa. Selangor 25. Langkawi 20. Selangor 23. Kuala Lumpur 19. Selangor 24. Ahmad Shaker bin Abdul Majeed SMK Ayer Hangat. Nelfianty binti Mohd Rasyid Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kelantan 21. Gopal A/L Raman SMK Puchong Permai. Mohd Fauzi bin Narsri Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Kelantan 22. Mohd Khairi bin Zawi Universiti Kebangsaan Malaysia. Nur Ikhwan bin Mohammad Universiti Pendidikan Sultan Idris. Johor 17. Kok Lian Yee Universiti Putra Malaysia. Abdul Razak bin Sulaiman SMK Seri Indah. Johor 18.

Melaka 131 . Selangor 15. Kedah 16. Negeri Sembilan 17. Lim Poh Yien SMJK Yu Hua. Nadarajah IPG Kampus Ilmu Khas 9. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum 2. Noorashid bin Din. Datin Dr. Saidatul Norbaya binti Buang Kementerian Kesihatan Malaysia 13. Azlina binti Abu Seman SMK Aman Jaya. Elizabeth Chong SMK Bukit Mewah. Hamillia Saini binti Mohamad Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. IPG Kampus Pulau Pinang 11. Datin Dr. Phd. Terengganu 12. Eu Mee Seong SMK Dato' Shahardin. Nur Muriza binti Musa Bahagian Pembangunan Kurikulum 5. Zahari bin A. Dr. Noor Izrain binti Kamsiran IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka 10. Sheila Marimuthu Hospital Kuala Lumpur 8. Hamizah binti Mohd Hassan Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara 14. Dr. Fauzi binti Ismail Hospital Kuala Lumpur 7. Gananathan A/L M. Hasan Bahagian Pembangunan Kurikulum 6. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN KESIHATAN 1. Lim Aik Kuan SMK Klebang Besar. Tan Huey Ning Bahagian Pembangunan Kurikulum 3. Muhammad Nasir bin Darman Bahagian Pembangunan Kurikulum 4. Negeri Sembilan 18.

Selangor 24. Prof. Sarinah Low binti Abdullah Universiti Malaya 27. KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 19. Foong Kin Universiti Sains Malaysia 132 . Kuala Lumpur 20. Faridah binti Md Hasan SMK Naka. Dr. Dr. Sukhdev Singh A/L Major Singh SMK Miharja. Pulau Pinang 23. Terengganu 22. Zawiah binti Abas SMK Putra. Low Shiek Li SMK USJ 8. Prof. Karim Universiti Kebangsaan Malaysia 26. Norimah binti A. Kedah 21. Dr. Dr. Lukman @ Zawawi bin Mohamad Universiti Islam Sultan Zainal Abidin 25. Prof. Prof. Noor Mazwin binti Idris SMK Taman Inderawasih.

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 133 .

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 134 .