You are on page 1of 5

ANTAS NG PANG-URI

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang


makagagamit ka na ng ibat ibang antas ng pang-uri sa
paghahambing ng katangian ng tao, bagay, pook at
pangyayari.

Pagbalik-aralan Mo

A. Basahin mo ang tula.

ANG BATANG MAGALANG


(Pinagkunan: Filipino V Wika at Pagbasa)

Ang batang magalang, kailanman, saan man


Kinatutuwaat lugod ng sinuman
Mabining kumilos, salitay magalang
May kababaang-loob, kilos-mapitagan.

Sa loob ng silid ay tahimik siya


Pagtawag ng guro po ang sagot niya
Ano po iyon Maam? tanong agad niya.
Kung may iniuutos, sabihin po nila.

Sadyang malumanay kung mangusap siya


Kung siyay nakikiusap, maaari po ba?
Kung may tinatanggap, salamat po aniya
Anupat magalang ang bawat tugon niya.

Piliin mo ang mga pang-uri sa tula at isulat sa sagutang papel.


___________ ___________ ___________
_________ _________ _________
Ito ba ang iyong napili?
magalang may kababaang-loob tahimik
mabini mapitagan malumanay

Magaling!!!

1
B. Gamitin mo sa sariling pangungusap ang mga pang-uri sa kahon. Gawin
ito sa isang sagutang papel.

tahimik mapagmahal
malumanay masayahin
magalang masipag

Pag-aralan Mo

A. Basahin mo ang talaarawan sa ibaba. Pag-aralan ang mga


salitang may bilog, nakakahon at may salungguhit.

Disyembre 16 Unang gabi ng misa de gallo. Malamig


ang simoy ng hangin. Nakita ko si Lolo Jose,
Nagmano agad ako sa kanila ni Lola Soledad.

Disyembre 18 Pumunta kami sa bagong bahay ni Tiya Aida

sa Bulacan Mas sariwa ang hangin doon.

Di gaanong malaki ang bahay.

Disyembre 21 Binisita namin ni Lola Soledad ang puntod ni Ate


Minda. Pinakamalungkot si Lola Soledad habang

nagdarasal kami. Di hamak na masakit pa rin

sa kanya ang pagkawala ni Ate Minda.

Disyembre 23 Namista kami sa bayan ni Kuya Mark Magkasinsaya

ang pistang ito at ang pista ng San Juan. Ubod ng


dami ang mga tao.

Disyembre 25 Pasko na! Nagsimba kami pag-uwi ng bahay


nagnoche-buena kami. Napakasaya ng aming
pamilya.

2
Anong antas ang mga pang-uring nakabilog? Lantay di ba? Walang nagawang
paghahambing kaya masasabing nasa antas lantay.
Nasa anong antas naman ang mga pang-uring nakakahon? May naisagawang
paghahambing ng dalawang bagay/pangyayari kaya ito ay nasa antas pahambing.
Ano naman ang antas ng mga pang-uring may salungguhit? Naghahambing din
ito subalit ang paghahambing ay mahigit sa dalawa. Pareho ba ito sa naunang
dalawang antas? Hindi, di ba? Pagkat ito ay nasa antas na pasukdol.

Itala mo ngayon ang mga pang-uri ayon sa hanay sa ibaba:

Lantay Pahambing Pasukdol

Kung ganito ang sagot mo, tama ka!

Lantay Pahambing Pasukdol


malamig di-gaanong malaki ubod ng dami
bago di-hamak na masakit napakasaya
magkasinsaya

B. Isulat sa patlang kung lantay, pahambing, o pasukdol ang mga pang-uring


may salungguhit.

__________1. Si Richard ang pinakamabait sa tatlong


magkakapatid.
__________2. Wagas ang pagmamahal ng mga anak sa kanilang
magulang.
__________3. Di-gaanong malaki ang bahay nila sa nayon di-tulad
sa bahay nila sa bayan.
__________4. Ang tanawin sa kanilang bukid ay kalugud-lugod.
__________5. Magkasintaas ang magkapatid.

3
Ganito ba ang sagot mo? Kung tama, Mahusay ka talaga kid!

1. pasukdol 2. lantay 3. pahambing


4. lantay 5. pahambing

Isaisip Mo

May tatlong antas ng pang-uri na ginagamit sa paglalarawan


ng mga katangian ng tao, bagay lugar o pangyayari.
1. Lantay - katangian ng isang tao, bagay, lugar o
pangyayari ang inilalarawan.
2. Pahambing - dalawang bagay, tao, lugar, o
pangyayari ang pinaghahambing.
3. Pasukdol - higit sa dalawang tao, bagay, lugar, o
pangyayari ang pinaghahambing.

Pagsanayan Mo

Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri.


Gawin ito sa sagutang papel.
1. pinakamalakas 9. sobrang ganda

2. lalong mabisa 10. maingat

3. ubod ng yaman

4. di-gaanong mabigat

5. magkasinlinis

6. parehong matapang

7. ubod ng liit

8. higit na masaya

4
Subukin Mo

A. Itala sa wastong hanay sa ibaba ang bilang ng mga


pangungusap na kinabibilangan ng kaantasan nito.
1. Mas magaan ang panyo kaysa balabal.
2. Higit na bata si Jerry kaysa kay Freddie.
3. Pinkamalusog si Nelson sa tatlong magkakapatid.
4. Tahimik na bata si Roel.
5. Ako na ang may pinakamagarang bahay dito.
6. Higit na maunlad ang bukas na darating.
7. Masaya ang buhay sa probinsya.
8. Napakahuli na upang magsisi.
9. Di masyadong matigas ang ice cream gaya nitong ice drop.
10. Kami ay mabuting mamamayan.

LANTAY PAHAMBING PASUKDOL

Mga pangungusap bilang Mga pangugngusap bilang Mga pangungusap bilang


_______ ________ at ________ ________ _________, __________ at
_______ ________ at ________ _________

B. Magtala ng tatlong alagang hayop at ilarawan ito gamit ang


ibat ibang antas ng pang-uri.

Kung nagawa mo nang wasto ang mga gawain, binabati kita! Ipakita mo sa
iyong guro nang malaman mo kung pumasa ka!