UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013

Instrumente Structurale 2007 – 2013

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU POSDRU REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV

Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

ANUNŢ PUBLICITAR
procedura competitivă pentru achiziţia publică de „Furnizare de produse birotică si papetărie pentru implementarea corespunzătoare a proiectului POSDRU 48196” „Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România” 1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România”, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR", Partener in proiect, doreşte achiziţionarea de Furnizare de produse birotică si papetărie pentru implementarea corespunzătoare a proiectului POSDRU 48196. 2. Denumire Achizitor Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR, Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60, sector 4, Bucureşti, Cod poştal 040157, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail: office@untrr.ro 3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: Fondul Social European si bugetul naţional - 98%, contribuţia proprie a Beneficiarului - 2%. 4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 60.000 RON fără TVA. 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 6. Contract rezervat Contractul devine rezervat în situaţia în care operatorul economic declarat câştigător se încadrează în categoria atelierelor protejate, conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Achizitorul impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. 7. Reguli de transparenţă şi publicitate Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi, care este publicată pe site-ul UNTRR, secţiunea Achiziţii publice http://www.untrr.ro/index.php Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului. 8. Informaţii suplimentare Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana: doamna Magdalena Nechita, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail: office@untrr.ro; Magdalena.Nechita@untrr.ro 9. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele, data şi ora limită Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60, sector 4, Bucureşti, Cod poştal 040157, Data limită: 17 august 2010 Ora limită: ora 10:00

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful