You are on page 1of 3

Ang mga panandang Pandiskurso ay nagbibigay-linaw at nag-uugnay ng mga kaisipang inilalahad

sa isang teksto o diskurso. Maaring maghudyat ito ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o di
kaya ay maghimaton tungkol sa pagkakabuo ng diskurso. Karaniwan ng ito’y kinakatawan ng mga
pang-ugnay o pangatnig. (Badayos.2006)
Ginagamit ang mga panandang pandiskurso para ipakita ang pagbabago ng paksa, pagtitiyak,
pagbibigay halimbawa, opinyon, at paglalahat. Hinahati nito ang mga bahagi ng pahayag at
ipinapakita ang relasyon ng mga ito. Ito ay kilala rin bilang panghudyat na salita. (Abad, 2004)
Ginagamit ang mga pananda bilang hudyat sa mga sumusunod na sitwasyon o ayos ng paglalahad.
( Abad, 2004)

Hal.
1. Pagkakasunud-sunod, o nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag ng impormasyon
Hal.
 At, saka, pati at bukod pa
1. 2. Panahon
Hal.
Una kasunod nito noong una
Pagkatapos di-naglaon habang
Mayamaya pagkalipas pagkaraan

Minsan hanggang samantala

1. 3. Pook
Sa unahan sa harapan sa likod

Malapit sa sa kaliwa sa kanan
Sa ibabaw sa ilalim sa tagiliran
1. Kinawakasan/ kinasapitan– nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan,
Tuloy sa wakas kaya
bunga nito kung gayon sa dakong huli

kaya naman samakatuwid sa gayon

dahil dito
1. Sa pagtutulad o paghahambing
Tulad kapwa gaya
Para mandin tila

1. 6. Pagdaragdag
Muli rin
Kasunod at pangalawa

1. 7 Maliban, bukod kay, huwag lang, bukod sa– nagsasaad ng pagbubukod o paghihiwalay
1. 8. Pagkakaiba, konsesyon, at bahaging pagbabagong lahad
Subalit samantala bagama’t
Ganuman kasabay ng siyempre

asam. Ang kulay nila nila ____________________________ kayumanggi. gusto. PANUTO: Punan ng wastong panandang Pandiskurso ang mga sumusunod n a pangungusap upang mabuo ang ideya. ______________________________ niya mula pa noon ang tumulong sa pagpaparami ng mga hayop na nanganagnib nng tuluyang maglaho sa mundo. umaasam. tuwa ko lang. 3. ano ba talaga ang puntong natauhan ako. 2. nais. sana. pangarap. Kahit araw-araw. ano ba talaga ang saysay ng buhay ko? Kaya alalaong baga’y kung maiba ako sa pangkalahatan Pero noon pa man nais umaasam sana Hangad niya hanggat maaari PANUTO: Hanapin sa mga sumusunod ang angkop na panandang diskurso upang nabuo ang kaisipan na ipinahahayag ng pangungusap Tungkol sa kung Bilang paglalahat Pagkatapos katulad ng 1. Kami ay ________________________ na masikhay na ipatutupad ang mga probisyon sa Clean Air Act. Malayung-malayo rin sa puti ng mga karaniwang Amerikano o Europeo. _______________________________. kung pwede. __________ dumating ang puntong natauhan ako. dumadalangin. 10. Bilhin ang anumang magustuhan. _____________________________ iwasan natin ang paggamit ng mga bagay na nakapipinsala sa mundo. maging seryoso tayo sa pamamahala sa basura. hanggat maaari. nananalangin. 1. 2. _______________ na maiangkop ng mga bansang Asyano ang makabagong teknolohiya. maaari. mag-iisang lingo nang liban si Ronnie ah. Hindi naman kaitiman ang kulay ng maraming Pipipino. 5. kayang kaya kong magliwaliw at maglibang. Nag-iisa akong tagapagmana. 7. 6. ___________________ . hindi niya malaman kung paano niya maipasa ang mahabang pagsusulit ngayong lingo. kayumangging kaligatan. 9. Mas maraming oras ang inilaan ni Roselle sa panonood ng TV. darating sa puntong napakahirap nang ibalik ito sa dating kaanyuan. _______________. Pagpapasidhi o pagtitiyak Walang duda tunay sa katunayan 10. Naghanda ba kayo sa pagsusulit natin? Kailangan nating galingan dahil ito na ang huling markahan. ________________ patuloy na sisirain at dudungisan ang mundo. Sanayin ang kasanayan. Magiging maayos ang sistema ng edukasyon _______________ palaging sinasanay ang mga guro sa makabagong kaalaman. 8. tiyak na maibibilang na rin sila sa mga idustriyalisadong bansa. ______________________________ . Madalas sa pagpapahayag ng kagustuhan ginagamit natin ang mga salitang: hangad. 9. mithi. . kaya’t sa isip ko. ________________________ ni Jen na huwag nang maulit ang pagkalason ng pagtagas ng mga langis sa malalking bapor. nasa. Ano na kaya ang nangyari sa kanya. 3.Natural marahil saa kabilang banda/ dako 1. A. patuloy na ang pagsulong ng mataas na antas ng edukasyon sa Asya. 4.

4. Ang bagong kurikulum ay _______________ lalo pang pagpapataas ng antas ng karunungan. 5. . Ang Japan ay _______________ United states sa pagkakaroon ng mataas na antas ng teknolohiya.