You are on page 1of 2

Lietuvos mokini ir jaunimo 2018 met patriotini lietuvik dain konkurso

GRAI DAINELI DAUG GIRDJAU,


skirto Lietuvos skaut judjimo imtmeiui ir vyriausiojo skautininko Felikso akalio atminimui
N U O S TATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvoje veikiani skautik organizacij organizuojamas Lietuvos mokini ir jaunimo 2018


met patriotini lietuvik dain konkursas Grai daineli daug girdjau, skirtas Lietuvos skaut
judjimo imtmeiui ir vyriausiojo skautininko Felikso akalio atminimui tradicinis kasmet
vykstantis nacionalinis skaut dain konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir
populiarinti savo krato dainas.

II. KONKURSO DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos skautai, jaunimo organizacij nariai, mokiniai ir jaunimas.
3. Konkurso dalyviai skiriami penkias grupes:
610 m.;
1114 m.;
1517 m.;
18+ m.;
Skautikos eimos (vaikai, tvai, seneliai, dds, tetos ir t.t.).
4. Konkurse gali dalyvauti solistai, duetai-tercetai ir ansambliai (4-15 nari). Konkurse
dalyvaujantys ansambliai amiaus grupei priskiriami pagal daugumos dalyvi ami.

III. KONKURSO KONCERTIN PROGRAMA

5. Konkurso dalyviai atrankiniuose turuose atlieka konkursin program i trij krini:


Privaloma daina Lietuvos skaut judjimo imtmeio dainos Sudainuokime Lietuv arba
imtas met;
Patriotin lietuvi liaudies daina;
Laisvai pasirinkta lietuvi liaudies ar savos krybos daina.
6. Kriniai atliekami lietuvi kalba ir be fonogramos.
7. Atrankiniuose konkursuose dainos ir j eilikumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali grup
ar pavieniai dalyviai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.
8. Atrankiniuose konkursuose btinas dalyvi prisistatymas. Prisistatymo trukm 1 min.
9. Baigiamajame konkurse reiks atlikti vien krin (patriotin lietuvi liaudies arba laisvai
pasirinkt lietuvi liaudies ar savo krybos dain).

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Atrankiniai konkursai regionuose iki 2017 m. gruodio 1 d.


11. Atrankiniuose konkursuose privalo dalyvauti visi atlikjai (vaikai ir vadovai).
12. Dalyviams skautams privaloma pilna skautika uniforma, atitinkanti atstovaujamos
organizacijos uniform nuostatus.
13. Apie atrankini konkurs viet ir laik BTINA praneti iki 2017 m. rugsjo 30 d. el. patu
renginiai@skautai.lt
14. Informacija apie konkurs skelbiama www.skautai.lt
15. Finalinis konkursas vyks Kaune 2018 m. sausio 20 d.

V. VERTINIMO KOMISIJA, DAIN VERTINIMO KRITERIJAI

16. Atrankiniuose turuose dalyvi pasirodym vertina konkurso organizatori sudaryta vertinimo
komisija.
17. Vertinant privalom dain bus atsivelgiama dainos atlikimo tikslum, vertinant patriotin
lietuvi liaudies ir laisvai pasirinkt dain bus atsivelgiama atlikimo menikum bei tikslum,
scenin vaizd, aprang.
18. Vertinama penkiabalje sistemoje, kurioje 5 atitinka aukiausi vertinim, 1 emiausi.
19. Laimtojais skelbiami daugiausiai bal surink atlikjai.
20. I vis dalyvi bus irinktas vienas I, II bei III vietos nugaltojai savo amiaus dalyvi grupje
bei Grand Prix laimtojas.
21. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neginijami.
22. Finalinio konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, specialiaisiais prizais u geriausiai atlikt
privalom ir patriotin liaudies dainas, prisistatym bei rmj dovanomis.

__________________________________

Benita Minceviit, renginiai@skautai.lt, 8 620 33651