You are on page 1of 3

Mu 1: Phiu thu ban hnh km theo Thng t 133/2016/TT-BTC

n v: ....................... Mu s 01 - TT
(Ban hnh theo Thng t s 133/2016/TT-BTC
a ch: ...................... ngy 26/8/2016 ca B Ti chnh)

PHIU THU Quyn s: ....................


Ngy.....thng.......nm.... S: ...............................
N: ..............................
C: ..............................

H v tn ngi np tin:..............................................................................................................

a ch:...........................................................................................................................................

L do np:......................................................................................................................................

S tin:............................................ (Vit bng ch):....................................................................

........................................................................................................................................................

Km theo:............................................... Chng t gc:

Ngy....thng....nm...

Gim c K ton trng Ngi np Ngi lp Th qu


(K, h tn, ng (K, h tn) tin phiu (K, h tn)
du) (K, h tn) (K, h tn)

nhn s tin (vit bng ch):...............................................................................................

+ T gi ngoi t:...........................................................................................................................

+ S tin quy i:...........................................................................................................................

(Lin gi ra ngoi phi ng du)

Mu 2: Phiu thu ban hnh km theo Thng t 200/2014/TT-BTC

n v:................... Mu s 01 - TT
(Ban hnh theo Thng t s: 200/2014/TT-BTC
a ch:.. ngy 22/12./2014 ca BTC)

Quyn s: ................
PHIU THU
Ngy .......thng .......nm ...... S: ...........................
N: ..........................
C: ...........................

H v tn ngi np tin: .............................................................................................................

a ch: ..........................................................................................................................................

L do np: .....................................................................................................................................

S tin: .................................................. (Vit bng ch): ...........................................................

........................................................................................................................................................

Km theo: .......................................................................................................... Chng t gc.

Ngy .....thng .....nm ......

Gim c K ton Ngi np Ngi lp phiu Th qu


trng
(K, h tn, ng du) tin (K, h tn) (K, h tn)
(K, h tn)
(K, h tn)

nhn s tin (vit bng ch): ..............................................................................................

+ T gi ngoi t (vng bc, qu): ...........................................................................................

+ S tin quy i: ..........................................................................................................................

(Lin gi ra ngoi phi ng du)


Mu 3: Phiu thu ban hnh km theo Quyt nh 48/2006/Q-BTC

n vi:... Mu s: 01 - TT

B phn:. (Ban hnh theo Q s: 48/2006/Q- BTC


Ngy 14/9/2006 ca B trng BTC)

Quyn s: ..............
PHIU THU
Ngy ...thng ...nm ... S: .........................

N: ........................

C: .........................

H v tn ngi np tin: .........................................................................................................

a ch: ......................................................................................................................................

L do np: .................................................................................................................................

S tin: ...................................................... (Vit bng ch): ...................................................

....................................................................................................................................................

Km theo: .......................................................................................................... Chng t gc.

Ngy ....... thng ....... nm ........

K ton Ngi np
Gim c Ngi lp phiu Th qu
trng tin
(K, h tn, ng du) (K, h tn) (K, h tn)
(K, h tn) (K, h tn)

nhn s tin (vit bng ch): ..........................................................................................

+ T gi ngoi t (vng, bc, qu): ......................................................................................

+ S tin quy i: ......................................................................................................................