You are on page 1of 4

15CrMo

HUANG Zhi-bin
,,617000

HEAVY MACHINERY
() 2010(z2)

(4)

1. 2001

2.; 1999

3. 2005

4.;; 2000(21)

(10)

1. 15CrMo[]-2010

2. ......Kong Xiangjun.Zhang Guofu.Song Tianmin.Guo Wenhao.Wang

Lijuan.Zhuxue 15CrMo[]-2006,23(6)

3. .. SA302Gr.B[]-2010,13(12)

4. ...FU Liqun.LIU Xiaolin.FAN Hongmei 14Cr 1MoR[]-

2010,30(1)

5. 16MnR15CrMo []-2007,30(2)

6. ..ZHAO Xian-ping.SUN Jian-rong 15CrMo[

]-2006,22(1)

7. ...Yang Hongquan.Wang Lihui.Sun Jinguang WB36[]-

2007(3)

8. .LIU Xiaolin 15CrMoR[]-2009,29(5)

9. ..... 15CrMo[]-

2010,39(9)

10. ....CUI Ze-qin.WANG Wen-xian.LIANG Jun.LI Qing 15CrMo

[]-2007,28(5)

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zxjx2010z2048.aspx