You are on page 1of 4

YE Ming-bin

,,361009

INDUSTRIAL BOILER
() 2010(5)

(7)

1.;; []- 2003(01)

2. []- 2006(03)

3. 2009(03)

4.; 35t/h[]- 2002(05)

5. 1995

6.; 1994

7. 1987

(10)

1. . 600[]-2006(4)

2. .. []-2004(3)

3. .Zhou Feng []-2007(11)

4. ...WANG Zheng-wei.KAN Xu-heng.LU Ting-ting [

]-2010(5)

5. ...ZHU Yu-long.ZHAO Hui.QIN Jun

[]-2010(5)

6. []-2003(5)

7. []-2000

8. .XU Feng []-2006(1)

9. []-2010(10)

10. .JIANG Junjun []-2010(4)

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gygl201005008.aspx