You are on page 1of 110

20090301

(9)

1. . []-2004,25(4)

2. . []-2003(4)

3. ....YAN Su-ying.HAN Wei-shi.TIAN Rui.YANG Xiao-hong

[]-2005,47(6)

4. ...LI Jia-peng.GAO Pu-zhen.PANG Feng-ge [

]-2006,33(10)

5. []-2001(3)

6. . []-2004(4)

7. .. []-2010(12)

8. ..WANG Shuang-yin.ZHANG Yong-jun ANSYS[

]-2010(1)

9. []2007

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1654975.aspx