You are on page 1of 2

CONTOH RPH GABUNGAN PdP MODULAR

Mata pelajaran: Matematik Tahun 1


Kelas/ masa/ bilangan: I Berlian/ 8:00 a.m. 9:00 a.m./ 30 orang
Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100
Standard pembelajaran (SP): 1.2.1
SP gabungan: 4.1.1 dan 6.1.2
Objektif pembelajaran: Di akhir pembelajaran, murid boleh:
(i) membilang objek dalam kumpulan.
(ii) menamakan nombor bagi kumpulan objek.
(iii) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam
bentuk syiling dan wang kertas.
(iv) membuat pengukuran, jisim dan menyukat objek
menggunakan unit bukan piawai.
Kriteria kejayaan: Saya akan berjaya sekiranya dapat:
(i) mengklasifikasikan objek kumpulan dan objek
mengukur.
(ii) membilang objek mengukur untuk mendapatkan
objek kumpulan.
(iii) mewajarkan objek kumpulan dan meminta
kumpulan lain untuk menentu objek mengukur
yang sesuai.
Pengetahuan sedia ada: (i) murid ada pengalaman berkaitan wang, panjang,
jisim dan isi padu dalam kehidupan seharian

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Pemula Kelas 2 1. Murid menyenaraikan perkara yang berkaitan TP


Individu dengan objek dalam kumpulan masing-
Pasangan masing (all write round robin).
Kumpulan 1 2. Murid menghubungkait perkara 1 dengan
objektif pembelajaran.
Perkembangan Kelas 3. Murid mengklasifikasikan objek kumpulan
Individu dan objek mengukur.
Pasangan 4, 5 4. Murid membilang objek mengukur untuk 1, 2
Kumpulan 3, 7 mendapatkan objek kumpulan.
5. Murid mencatat hasil dapatan.
6. Murid bergerak ke station untuk mengulangi
langkah 3 hingga langkah 5.
7. Murid mewajarkan objek kumpulan dan 3, 6
meminta kumpulan lain untuk menentu objek
mengukur yang sesuai.
Penutup Kelas 8 8. Murid merumuskan pembelajaran hari ini
Individu dengan 3PB. (Pose, Pause, Pounce,
Pasangan Bounce)
Kumpulan P1:guru tanya, P2:berhenti sekejap,
P3:pilih seorang murid untuk menjawab,
B: minta jawapan daripada beberapa orang
murid lain.
CONTOH RPH GABUNGAN PdP MODULAR

EMK: Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, menepati masa

BBB: Wang kertas, duit syiling, bahan konkrit

Penilaian pdp/ pentaksiran:


Ditafsir murid melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas mengikut
tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi:
25 daripada 30 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan
pada hari ini. 5 orang murid lagi akan diberi bimbingan.

Nota: RPH ini merupakan cadangan. Boleh lakukan pengubahsuaian mengikut situasi
jika perlu.