You are on page 1of 4
Nr.2. PowieaznteK Dnia 15 sierpnia 2016 KURJER WEOCKAWSKI wydanie specjalne z okazji rocznicy zwycieskiej obrony Wthoctawka w sierpniu 1920 roku Kalendarzyk. iuro oglosze 0d redakeyj | Adres. OBYWATELE RZEGZYPOSPOLITEN! OJCZYZNA W POTRZEBIE Wrogowie, otaczajacy nas zewszad, skupili wszysthie sily, aby zniszezyé wywalczona krwia, i trudem zo!nierza polskiego niepodlegtosé nasza. Zastepy najezdécéw, ciagnace az z gtebi Azji, usituja zlamaé bohaterskie wojska nasze, by runaé na Polske, stratowaé nasze niwy, spalié wsie imiasta,ina cmentarzysku polskim rozpoczaé swoje straszne panowanie. Jak jednolity, niewzruszony mur stanaé musimy do oporu. 0 piers catego narodu rozbié sig ma nawalnica bolszewizmu. Jednosé, zgoda i wytezona praca niech skupi nas wszystkich dla wspélnej sprawy. ‘Zolnierz polski, krwiq broczacy na froncie, musi mieé to przeswiadczenie, iz stoi za nim caly naréd, wkaidej chwili gotowy przyjéémuz pomoca. Chwila taka nadeszta. Wzywamy tedy wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciagali sig w szeregi armii, stwierdzajac, iz za ojezyzne kazdy w Polsce z wlasnej woli got6w zlozyé krewizycie. Niech spiesza wszyscy: ici, mlodst i site czujacy w zytach, co elazem odpiera¢ bed najazd wroga, ici, ktorzy stanaé moga do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnié z nich i zastapié tych,co na froncie przydatni byé moga. Niech na wolanie Polski nie zabraknie gadnego 2 jej wiernych iprawych synéw, co wzorem ojcéw i dziadéw pokotem potoza wroga u stop Rzeczypospolite). Wszystko dla zwyciestwa! Do broni! Wimieniu Rady Obrony Paistwa J. Pilsudski Naczelnik Panstwa i Naczelny Wédz Warszawa, dnia 3 lipca 1920 AURJER WEOGEAWSKL Nr2 BUDOWA UMOCNIEN RUSZYLA POD KONIEC LIPCA 1920 ROKU Wojna x Rosja Radziocky 0 wrdanie aban sreday sap onpocsela sw striae osihowsch cas pons ‘osyhich Rada wyala do hada ‘iia oderng, by abe) yt gh, callie podria ‘owe, ys oem spele axes misao wyraala Shefenaié oboe ala) nt Sg zaecon ter le romanie ‘lawanie otha pecan, Propapadons proved ble fart) abtoayehleda feta darn well tod Zahorena ae ‘eaytish og poe de aca e2nsmisaicoW re testowala proscwko oni Na {sa heh Woaaped gonna Se oman Warto ta macy Fengment sats reve tray) Wheat pone amie eno eit ckarterat ke tategookresu "Napoca 29 ‘amoala Swale preset ‘anti wane ple be tte. W ttn, jogos Sym srr Samoan ms fare pe 2 Ros W me Almomtatsjay poehed bot Alida aroty pret (Ohatens worn pest Etmewiatan aoc cia nei awe Kontcofensyraronyikana ANS) DS 2UENOSS Pomnik na szpetalskim wzg6rzu upamigtnia polegtych Ere ed ra Tae cme Senioabedmteee © ohio’ bh ereaatoatoate ~ Sra hp boi yma ag whom or = pa kay een Wig walk side rirmies | Suara dec ea w el an fabs Spar Ween erage be rl type Bendvensv. Armia polska rostala enie mints Wrekin, Rewije prygotowanc do obny. Cae to budowy uncned Grape Fart} rbotaicy. Mista bows emi falter ie. etn amano [py eye OOM Dee Pe ofenanrg wot bale-dchch ovah ab pedcraneh 0D pudkw fog cobsraokd 8s Mable jbt9sloenla _smvtatiyhy gto og de ferpoets tips Woks ple Loonie tcomaiyene. Sah 8 r ater doom caer tebe imectone do. Kmanialeicoweilomenktyeme. iagitratet RadzieMighlid, Starestwo rwrsco np tie Kester sprains tia ema See me er ree

You might also like