You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS IPOH

BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : LIM PEI QIAN Angka Giliran : 2014242340019


Kod : PAKK 3373 Nama Kursus: PENGURUSAN KECEMASAN DALAM
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Pensyarah : EN. JAMALUDDIN BIN ABDUL RAHMAN
Tarikh Hantar : 14 OGOS 2017 Tarikh Terima ( Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa tugasan kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar:____________________________ Tarikh : _______________________

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tanda tangan: Tarikh: Tanda tangan: Tarikh:

Pengesahan Pelajar

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami.

Catatan (jika ada)

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :