You are on page 1of 43

PRDY IMPULSOWE

JOANNA GRABSKA - CHRZSTOWSKA


JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
WPYW PRDU NA ORGANIZM
Ciao ludzkie - tkanki i pyny ustrojowe - mona traktowa
jako zesp przewodnikw jonowych, pprzewodnikw i
izolatorw.
Najwiksze przewodnictwo prdu wykazuje pyn
rdzeniowo-mzgowy.
Prd elektryczny wywouje w organizmie szereg zjawisk
chemicznych, kinetycznych i termicznych, ktre maj
waciwoci lecznicze.
Przeciwwskazania w leczeniu prdem dotycz pacjentw
majcych w organizmie metalowe ciaa obce lub urzdzenia
elektroniczne np. rozrusznik serca, a take osoby
nadwraliwe na dziaanie prdu, cierpice na choroby
nowotworowe, grulic i choroby psychiczne.
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ZABIEGI PRZY UYCIU PRDW
IMPULSOWYCH

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
METODA TENS (TRANSCUTANEOUS
ELECTRICAL NERVOUS STIMULATION)
Metoda przezskrnej, elektrycznej stymulacji nerww TENS.
System nerwowy przenosi informacje regulujce prac organizmu.
Informacje docieraj do mzgu drogami wstpujcymi. Drogami
zstpujcymi, mzg wysya polecenia do wszystkich narzdw,
tkanek i komrek. Jeeli wskutek urazu, ucisku, zwyrodnienia,
zrostw pooperacyjnych, nerwy wstpujce lub zstpujce nie
przewodz prawidowo bodcw, to mzg, albo nie otrzymuje
biecej informacji o tym co dzieje si z organizmem albo te, nie
moe przesa odpowiedniego polecenia. Prowadzi to do rozwoju
zaburze w pracy efektorw, czyli mini, gruczow, narzdw
wewntrznych, tkanek.
Np. zwyrodnienie krgw szyjnych, moe powodowa ucisk na
nerwy i pogorszenie funkcji rki, szumy w uszach, niedokrwienie
mzgu - zalenie od tego, ktre nerwy s uciskane.
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
METODA TENS (TRANSCUTANEOUS
ELECTRICAL NERVOUS STIMULATION)
Metoda przezskrnej, elektrycznej stymulacji nerww TENS.
TENS to stymulacja zbliona do fizjologii organizmu. Czstotliwoci prdw
generowanych w stymulatorze przez mikroprocesor, odpowiadaj czstotliwociom
wykorzystywanym przez nasz organizm do przesy ania impulsw rnymi typami
unerwienia. Wiksze jest jedynie natenie, poniewa dziaamy poprzez skr.
TENS nie drani nerww, ale je stymuluje. Poprawia ich przewodnictwo, co dla
wielu chorych okazuje si zbawienne, Nie powoduje zaczerwienienia skry czy
oparze. Stymulator bateryjny nie musi by obsugiwany przez fachowca i nie
podlega cyklicznym badaniom technicznym. Wystarczy uwane zapoznanie si z
instrukcj, a w sytuacjach w niej nie opisanych - zasign porady znajcego
terapi TENS fizjoterapeuty.
TENS stosuje si przyczynowo - aplikujc elektrody w miejscu blu, wzdu
chorego nerwu, ponad ucinitymi korzeniami nerwowymi, otaczajc chory staw,
opuchlizn, odleyn, zmian skrn. W stymulacji mini, mona dziki TENS
pobudzi do pracy wyselekcjonowany misie lub grup mini, nie obciajc
ukadu kostnego, oddechowego, krwiononego. Mog wic TENS stosowa nawet
pacjenci ciko chorzy (po wykluczeniu przeciwwskaza).
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
METODA TENS (TRANSCUTANEOUS
ELECTRICAL NERVOUS STIMULATION)
Metoda przezskrnej, elektrycznej stymulacji nerww TENS.

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
OGLNY PODZIA PRDW MAEJ
CZSTOTLIWOCI
prdy o czstotliwoci 0.5 500 Hz
A - IMPULSY O PRZEBIEGU PROSTOKTNYM

B - IMPULSY O PRZEBIEGU TRJKTNYM

C - IMPULSY O PRZEBIEGU TRAPEZOWYM

D - IMPULSY O PRZEBIEGU SINUSOIDALNYM

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PARAMETRY IMPULSW
timp - czas trwania impulsu
tP - czas przerwy midzy
impulsami
tn - czas narastania
natenia
to - czas opadania
natenia
is - warto szczytowa
natenia

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY PROSTOKATNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ELEKTROSTYMULACJA

PUNKTY MOTORYCZNE W OBRBIE GOWY


JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ELEKTROSTYMULACJA
PUNKTY
MOTORYCZNE W
OBRBIE
PUNKTY KOCZYNY
MOTORYCZNE W GRNEJ PO
OBRBIE STRONIE
TUOWIA Z TYU GRZBIETOWEJ

PUNKTY PUNKTY
MOTORYCZNE W MOTORYCZNE W
OBRBIE OBRBIE
TUOWIA Z KOCZYNY
PRZODU GRNEJ PO
STRONIE
DONIOWEJ

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ELEKTROSTYMULACJA - APARATY

ACUSCOPE
Acuscope generuje tylko taki poziom
prdu, jaki wystarcza do delikatnego
zachcenia wkna nerwowego, by na
powrt zaczo przewodzi normalne
impulsy elektryczne.

Seria zabiegw Acuscope ma


pozytywne dziaanie kumulacyjne, w
odrnieniu od zwykych urzdze
TENS, ktre zapewniaj po prostu
tymczasow ulg w blu jedynie
wtedy, gdy s wanie uywane.

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ELEKTROSTYMULACJA - APARATY

Myopulse
Myopulse za pomoc stymulacji
mikroelektrycznej delikatnie zapewnia ulg
miniom kurczliwym oraz wknom
cigien i wizade. W rzeczywistoci
poprzez zwyke wytworzenie normalizacji
pola elektrycznego skurcz zostaje
zredukowany, zacinita ciana komrki
rozlunia si i automatycznie zwiksza si
miejscowy przepyw krwi.

Myopulse jest wykorzystywany


w leczeniu schorze mini, cigien,
wizade oraz powizi (tkanki cznej
i kurczliwej ciaa) z delikatnym dziaaniem
normalizujcym.
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
ELEKTROSTYMULACJA - APARATY

Tonoliza
- polega na stymulacji minia spastycznego
krtkim impulsem prostoktnym lub
trjktnym. w czasie rozlunienia misie
antagonistyczny jest pobudzany seri impulsw
o ksztacie trapezowym, trjktnym lub
sinusoidalnym.

Zabieg tonolizy suy do usprawniania


chorych: po udarze i urazie mzgu, po
operacjach neurochirurgicznych mzgu, w
stwardnieniu rozsianym, po urazie rdzenia
krgowego, w poraeniach mzgowych.

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY I TRJKTNE

PARAMETRY PRDU
ZOONEGO Z
IMPULSW
TRJKTNYCH

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY TRJKTNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE
(prdy Bernarda)

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE
Prdy diadynamiczne jako prd redniej czstotliwoci (100Hz) modulowany
amplitudowo przebiegami o ksztacie powki sinusoidy szerokoci 10ms
nastpujcych typw:
- DF - ksztat modulacji w postaci dwupowkowo wyprostowanego prdu
sinusoidalnie zmiennego o czstotliwoci 50Hz (w efekcie 100 Hz)
- MF - ksztat modulacji w postaci jednopowkowo wyprostowanego prdu
sinusoidalnie zmiennego o czstotliwoci 50Hz (czas trwania i przerwa 10ms)
- CP - prd ten powstaje z okresowej zmiany prdw DF oraz MF ktre
pyn na przemian w czasie 1 s.
- LP - prd ten powstaje naoenie na prd MF analogicznego prdu
o
modulowanego w amplitudzie i przesunitego o 180 .
- RS przerywany prd MF. Czas trwsania i przerwa okoo 1s
- MM Prd MF modulowany w amplitudzie

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
DF

MF
IMPULSY
DIADYNA- CP

MICZNE LP

RS

MM

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY DIADYNAMICZNE

TYPOWE
ELEKTRODY

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

nieco powy-
ej progu
odczuwania
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
IMPULSY DIADYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
APARATY GENERUJACE
PRADY DIADYNAMICZNE
DIATRONIC DT-10B

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
APARATY GENERUJACE
PRADY DIADYNAMICZNE

Aparat STYMAT S-210


JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
APARATY GENERUJACE
PRADY DIADYNAMICZNE
Aparat Physioter D60 jest urzdzeniem
dwukanaowym, przeznaczonym do
wykonywania zabiegw elektroterapii
przy uyciu wszystkich typw prdw
stosowanych w elektroterapii. W pamici
aparatu znajduje si bank programw
terapeutycznych dla 76 jednostek
chorobowych, po kilka programw dla
kadej jednostki chorobowej. Istnieje
moliwo zapisywania wasnych
ustawie. Aparat moe pracowa w
trybach CC (staego prdu) i CV (staego
napicia).

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY IMPULSOWE REDNIEJ
CZSTOTLIWOCI

ALE NIE LECZ L


JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE
(NEMECA)

POLE STATYCZNE
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE
model
wektorowy

POLE DYNAMICZNE

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE (NEMECA)
Dziaanie:
przeciwblowe
pobudza do skurczu minie szkieletowe
rozszerza naczynia krwionone , a w zwizku z tym usprawnia krenie
obwodowe
wpyw na autonomiczny ukad nerwowy
usprawnia procesy odywcze i przemian materii tkanek
zmniejsza napicie wspczulnego ukadu nerwowego

Wskazania:
zespoy blowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej staww krgosupa i
staww koczyn
nerwoble
zapalenia okoostawowe
stany po urazach narzdu ruchu
zespoy naczyniowe
migrena
samorodna sinica koczyn

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE (NEMECA)

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY STEREOINTERFERENCYJNE

OSCYLOGRAM PRDU
STEREOINTERFERENCYJNEGO

Zmiany dynamiki natenia prdu stereointerferencyjnego.

Prdy stereointerferencyjne stosuje si z powodzeniem w leczeniu schorze


narzdw ruchu, gwnie pochodzenia urazowego i zwyrodnieniowego,
przebiegajcych z blem.

Waciwoci tych prdw wykorzystuje si rwnie w postpowaniu


leczniczym, majcym na celu usprawnienie procesw odywczych i
przemiany materii tkanek.
JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE - APARATY

Inter D 64

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE - APARATY

SOLO INTERFERENTIAL 955

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY INTERFERENCYJNE -
APARATY

Solo INTERFERENTIAL 955


Aparat SoLo Interferential 955umoliwia
INTERDYNAMIC terapi prdami interferencyjnymi (2 i 4
polowa terapia) oraz redniej czstotliwoci.
ID-8C
Na szczegln uwag zasuguje moliwo
stosowania elektrod doodbytniczych i do
stymulacji przezpochwowej.

JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA
PRDY IMPULSOWE

KONIEC

JOANNA GRABSKA - CHRZSTOWSKA


JOANNA GRABSKA-CHRZSTOWSKA