You are on page 1of 2

Monkey: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Monkey: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Monkey: We are good friends.

Lets go to Onigashima.

Dog: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Dog: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Dog: We are good friends.

Lets go to Onigashima.

Bird: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Bird: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Bird: We are good friends.

Lets go to Onigashima.
Monkey: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Monkey: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Monkey: We are good friends.

Lets go to Onigashima.

Dog: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Dog: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Dog: We are good friends.

Lets go to Onigashima.

Bird: Hello Momotaro.

Momotaro: How are you?

Bird: Im good. One kibidango please.

Momotaro: Here you are.

Bird: We are good friends.

Lets go to Onigashima.