You are on page 1of 5

25-a volumo MIR N-ro 3 (100) Junio 2013

istotnego ograniczenia ruchomoci krgosupa zwykle najlepsze rezultaty (7,8,10). Podobnie


pacjent nie wyraa zgody na operacj. kompleksowe techniki zastosowano w
omawianym przypadku, uzyskujc popraw
Dyskusja
kliniczn. Terapia manualna poprawiajca
Ble krgosupa szyjnego z towarzyszc
ruchomo krgosupa ma ugruntowan pozycj
radikulopati zwykle s wynikiem patologii
wrd metod leczenia blw krgosupa
krka midzykrgowego w tym odcinku.
szyjnego (10, 11,12). Naley jednak pamita, e
Wikszo autorw doniesie naukowych z
pojawienie si neurologicznych objaww
ostatnich lat rozwaa w tych sytuacjach rne
ubytkowych na tle dyskopatii ze stenoz kanau
formy leczenia operacyjnego: przedstawiajc
krgowego w odcinku szyjnym stanowi
zalety i wady alloplastyki (sztuczny dysk) lub
wskazanie do rozwaenia leczenia operacyjnego.
usztywnienia midzytrzonowego (1,2).
Rwnie w omawianym przypadku, uzyskana
W przypadku izolowanego blu szyi z objawami
poprawa pozwolia na oddalenie bliskiej
korzeniowymi leczenie operacyjne stanowi
perspektywy zabiegu operacyjnego, lecz nie
skuteczne rozwizanie zgodne z medycyn
mona wykluczy, e operacja u omawianego
opart na faktach. Brak natomiast dowodw, e
pacjenta nie bdzie konieczna.
leczenie chirurgiczne przewaa nad leczeniem
nieinwazyjnym jeli blowi szyi nie towarzysz Resumo

cechy radikulopatii (3). Leczenie Malsanoj de kola vertebraro estas pli maloftaj
kompare kun lumba parto de vertebraro, tamen ofte
farmakologiczne jest typowym postpowaniem
okazas, ke ilia progreso kaj finaj rezultoj povas esti
objawowym znoszcym bl, a tradycyjne metody daneraj por pacientoj. Malgra signifoplena evoluo
leczenia zioami, np. z zakresu medycyny de operaciaj kuracmetodoj de la kola vertebraro la
chiskiej nie s tak skuteczne jak klasyczne leki pacientoj preferas senoperaciajn metodojn kiel
farmakoterapio kaj fizioterapio. i tie oni prezentas la
przeciwblowe (4). Oprcz blu, patologia
kazon de senoparacia kuracado aplikante
krgosupa szyjnego zwykle jest zwizana z manterapiajn kaj fizioterapiajn metodojn. Akirita
ograniczeniem ruchomoci krgosupa (5). Z plibonigo de sanstato ebligis, sed povas elimini, ke en
estonteco operacio estos bezonata.
drugiej strony, systematyczna aktywno
fizyczna utrzymujca dobr ruchomo Literatura
krgosupa spowalnia rozwj zmian 1 Boselie TF, Willems PC, van Mameren H, de Bie R,
Benzel EC, van Santbrink H.: Arthroplasty versus
zwyrodnieniowych w tym odcinku (6). Bl, z fusion in single-level cervical degenerative disc
cechami radikulopatii oraz ograniczona disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep
ruchomo krgosupa byy gwnymi 12;9:CD009173. doi:
10.1002/14651858.CD009173.pub2.
problemami klinicznymi take w naszym 2 Gao Y, Liu M, Li T, Huang F, Tang T, Xiang Z.: A
przypadku. Skuteczno rnych form terapii meta-analysis comparing the results of cervical disc
arthroplasty with anterior cervical discectomy and
manualnej jest oceniana poprzez popraw fusion (ACDF) for the treatment of symptomatic
ruchomoci oraz zmniejszenie blu (7,8). Wrd cervical disc disease. J Bone Joint Surg Am. 2013 Mar
20;95(6):555-61. doi: 10.2106/JBJS.K.00599.
technik manualnych opisywane s masae,
3 Carragee EJ, Hurwitz EL, Cheng I, Carroll LJ, Nordin
manipulacje w zakresie tkanek mikkich, M, Guzman J, Peloso P, Holm LW, Ct P, Hogg-
streczing, hydroterapia i fizykoterapia (7,8,9). Johnson S, van der Velde G, Cassidy JD, Haldeman S;
Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck
Zastosowanie kompleksowych technik Pain and Its Associated Disorders.: Treatment of neck
manualnych, poszerzonych o instrukta chorego pain: injections and surgical interventions: results of
the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on
co do dalszych wicze w domu przynosi
Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila

122
25-a volumo MIR N-ro 3 (100) Junio 2013

Pa 1976). 2008 Feb 15;33(4 Suppl):S153-69. doi: agement of chronic cervical pain: a case series. Int J
10.1097/BRS.0b013e31816445ea. Ther Massage Bodywork. 2011;4(3):1-7. Epub 2011
4 Cui X, Trinh K, Wang YJ.: Chinese herbal medicine Sep 30.
for chronic neck pain due to cervical degenerative 9 Dudek J, Rogoziski H, Wilczyski J: Wpyw prdw
disc disease. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan TENS i Trberta na zmniejszenie dolegliwoci blo-
20;(1):CD006556. doi: wych u pacjentw z chorob zwyrodnieniow odcin-
10.1002/14651858.CD006556.pub2. ka szyjnego krgosupa. Studia Medyczne 2012; 27(3):
5 Wibault J, Vaillant J, Vuillerme N, Dedering A, 7 14.
Peolsson A.: Using the cervical range of motion 10 Paduszyski J, Byszczuk J: Metoda J.H. Cyriax i
(CROM) device to assess head repositioning accuracy fizjoterapia kompleksowa. Porwnanie skutecznoci
in individuals with cervical radiculopathy in compar- dwch metod w ustpowaniu objaww przepukliny
ison to neck- healthy individuals. Man Ther. 2013 Mar jdra miadystego krka midzykrgowego w od-
6. pii: S1356-689X(13)00033-7. doi: cinku szyjnym krgosupa. Medycyna Manualna, t.
10.1016/j.math.2013.02.004. [Epub ahead of print] 13, nr 1 4, 49-63,2009.
6 Jeng CM, Cheng TC, Kung CH, Hsu HC.: Yoga and 11 Klein R, Bareis A, Schneider A, Linde K: Strain -
disc degenerative disease in cervical and lumbar counterstrain to treat restrictions of the mobility of
spine: an MR imaging-based case control study. Eur the cervical spine in patients with neck pain - A sham-
Spine J. 2011 Mar;20(3):408-13. doi: 10.1007/s00586- controlled randomized trial. Complementary Thera-
010-1547-y. Epub 2010 Aug 15. pies in Medicine, 2013,21; 17.
7 Avery RM.: Massage therapy for cervical degenera- 12 Chrzan S, Wolanin M, Sapua R, Sobo M, Marczew-
tive disc disease: alleviating a pain in the neck? Int J ski K: Wpyw masau leczniczego na wybrane aspek-
Ther Massage Bodywork. 2012;5(3):41-6. Epub 2012 ty towarzyszce zespoowi blowemu szyjnego
Sep 26. odcinka krgosupa. Hygeia Public Health 2013, 48(1):
8 Thompson WR, Carter R, Rohe B, Duncan RL, Cooper 59-63.
CR.: A novel massage therapy technique for man- .

123