You are on page 1of 191

(Sanskrit dilinden bir kelime ...)

./ Gerçek özümüzü belirleyen· şeyler;
./ Doğruluk;
./ İnsanlığın manevi niteliklerinin temeli;
. .

./ Evrensel düzeni oluşturan kanunlar;
./ Tüm öğretilerin temeli.,.

rma Bildirisi
... Oralarda bir yerlerde,

.Kaderinde, okuyabilmek için bizim yardımımızı alması yazılı olan bir ço-
• • •

cuğun�

Biyüyüp, yok_olan doğaya katkı sağlayarak varoluş amacını gerçekleştir­
mek için kendisini toprağa ekmemizi bekleyen bir fidenin, ·

7ürünün varlığını sürdürebilmek için bizim gibi kişi ve kuruluşların mad­
di ve m anevi desteğine ihtiyaç duyan bir canlı türünün,
Blşını sokacak bir barınağa ihtiyacı olan bir evsizin var olduğunu biliyoruz.

Biliyoruz ki, bu dünyaya çıplak geldik ve bu dünyadan ayrılırken gene çıp­
lak olacağız. Evrenin bize sunduklarının sadece kendimize değil tüm in­
sanlığa ait olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Dhaııııa Yayınlan olarak ka­
zancımızın bir bölümünü ·yardım amaçlı bir fonda toplaıııa karan aldık. Bu
yardım fonuna hiçbir şekilde kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etmiyoruz.
Kazancııııızdan ayırdıklarımızlc:t kuııııakta olduğumuz bu fon, hiçbir dini
ya da siyasi amaca hizmet etmemektedir. Bu, tümüyle Dhaııııa çalışanları

·olarak bizim, özgür irademizle verdi · 'z bir karardır. Siz değerli okuyu­
cularımız zaten satın almış olduğunuz her kitabımızla bu fona katkıda bu­
lunmuş oluyorsunuz.
Bu, tümüyle evrene sunulan bir mesaj ve dilektir. Evreni yöneten ve fark­
lı adlarla anılan Yüce Gücün bu arzumuzu yerine getirıııemiz için, önü­
müzü açık etmesini diliyoruz;

. h amtnıtn gap'lc • ' mı. ,,, tam ya141m adına ,,. iyili o -

"
sa.••

Dizi Adı Yeni Çağ·

Yayın Yönetmeni Cem Şen

Kitabın Özgün Adı The Way of the Wizard: 20
Lessons to Live A Magical Life

Yazar Deepak Chopra

Türkçesi Levent Kartal·

Kapak Tasarımı Dttn�Mn <�rnrir
Yayına Hazırlayan Namık K. Atalay

Renk Ayrımı 3B Grafik

Basım Kitap Matbaacılık
'

Cilt Fatih Mücellit
'

Yayın Tarihi Mayıs 199911. Basım
Ocak 200112. Basım
ISBN 975-7800-31-7
'

' '

Türkçe Yayın Hakları© © Dbarma Yayınları

P.K. 1358 Sirkeci 34438 İstanbul

iletişim Adresi
'

GSM 532 377 11 45
'

Tel 212 512 81 21 pbx ,.
'

Fax 212 512 50 21
E-posta dbarma@dbarmayayinlari.com

Web sitesi bttp: llwww. dbarmayayinlari. com
'

ARI .nr:rnl ..çesi Le.•• •• •• •• • a atı Yaratma IGİQ • 20 u • sal Yol ee Curk. D YAYINI ..en-r 1'.

.

I<endine da)rahlığın çok güzel bir örneği olduğu için Richard Perl'e. Tüm sınırların ötesinde ôlan bir göıüşe olan bağlılıkları ve cesaretleri için Ray Chambers. Harrison.in-Beden Tıbbı · 11erkezi calısanlarına.leri oldukları için Rita Chopra. NaomiJudd. Rose Bueno-1-fuıpl1)' 're Sl1arp ıilı. 1-fallika Cl1opra ve Gautama Cl1opra'Jra. Leslie Meredith.rid Siman. rehberim ve editöı-üm Peter Gauzzardi'ye. • • Hiç bitine)ren enerji 're adanmışlıklarından dola)rı Deepak Singl1. Bu kitaptaki· prensiplerin ifade. 5 . Peter sen en iyisisin ! Shaye Arel1eart. Aşağıdaki kişilere sevgi ve tesekkürlerimi • iletmek ıstıyorum . Tina Constable. Tüm misafırlerimize ve hastalarıınıza ilham verici örnekler oldukları için Roger Gabriel. • • • Ilk önce dostum.anna Nieno\v. IJatty Eddy. Chip Gibson ve Michelle Sidrane'ı da kapsa)ran Harınony Kitaplar'daki aileme. Adı-i.rar. Geeta Singlı 're Quantum Yajrınları'ndaki tüın calısanlara. · • • Tüm girişiınlerimizdeki en }-Üksek bütünlüğü sağlamadaki niyetliliği için Muriel Nellis 'e. Brent Bec. Ga)rle Rose. Demi 1-foore ve Alice \Valton'a. Olivia Harison. Da. George .

Benlik-bilgisindeki sarsılmaz inancı, birçok ins�nı11
hayatını değiştirnı.edeki kararlılığı -..re bulaşıcı l1e-..resliliği ile
Arielle Ford'a .
.

\T e aı1layışı ile dostluğu için Bili Elkus'a.

6

••
- ''

• • • • •• ••

• •

Peki ama büyücü nedir? O sadece büyü yapan birisi değil. lıa)ratın acımasız iniş 're çıkışları onları hiç etkilemez gibi görünürdü. zamanın ötesine geçirebilir. İnsanlar Hindistan'dan gelip de büyücülerle neden bu kadar çok ilgilendi"'· · bilmek is tiyor. Biz onlara guru 'reya ıulısal daıuşmanlar derdik. Bazen beyaz elbiseli ve sandaletli yaşlı adamlar eviınize gelirdi ve iri gözlü b�r çocuğa bile olağanüstü yaratıklar gibi görünürler�. Yanıtıın şu: Hindistan'da hala büyücülerin var olduğuna inanırız. Ancak gurularla bü)riicülerin aynı şe)7 olduğunu anlamam çok uzun zaman aldı. Her toplumun kendi Öğretmen'leri. !. dönüşümü sağlayan kişidir. Simya Hindistan'da da 'rardır (gerçekte orada bulunmuştur). Ama • 9 . Büyücü sizi sınırların ötesindeki sınırsıza taş!Yabilir. Tam anlamıyla huzur dolu)rdular. ' Büyücü korkuyu sevince. Büyücü zamanla sınırlı bilinci. bilgelere verdi"'. Gören (Bilen)'leri (seer). neşe ve sevgi ya)rarlardı. Şifacı'ları olmuştur. I Iindistan'da büyürken tüm bunların doğru olduğunu biliyordum. . Batıda büyücü. 'z addır. · hüznü doyuma dönüştürebilir. kabaca simya uygulamasıyla işlenmemiş metali altına çeviren silıirbazdır. Guru ise bizim.

en işleı1ıneıniş 11ö11lerimiz olan korku. J .) - .elot2 lı.. I<ısa zamanda dünyasının kapıları önüıne · açıldı.rcleı·i . 11eşil. (çc\'. ile birlikte ' • • bultıı1dtığtı t.rirn1ek. (çc. scfalcttt.akkındaki herşe1r gibi J\.aJ.11kesi. Herkes gibi onu çabucak s e\rdim..:11.Ierlin'in3 I<. Şu anda bile Tennys on'un uzun \1e sıcak yaz günlerinde ezberletilen epik şiiri Icfylls of the King'den düzinelerce kıta var akl11nda.idcri oldtığtı \'tt\'arlak �Iasa I 11�riltcrc1\1i • S().. (çc\r. Artl1ur'un 1 geleneğiyle il · · olarak bulduğum l1er türlü bilgiyi öğrenmiştiın.\1·tl1t1ı·'tıı1 cfsanC\'İ i. . kendinizi özgür ve s e\ren bir insana nasıl dönüştürebileceğinizi öğretebilen kişidir \Te l1er zaman bir sim11acı vardır. cel1alet. Ö3rle1rs e sim3racı.ristal I:viağara'sının da \rar olduğunu bilmek. zırl1ın içinde boğulacak bile olsam Lancelot4 gibi dörtnala gitıne3ri istemek 11iç de alışılmadık değildi.\rtl1tır't1n ()ğ-rctıncı1i. sıcak tropikal güneşin altında da yaşasam. } y 'da �·aşadığı saıulaı1 ' ' İ11giliz kralı. . Ben farklı al )70rduın çünkü Hintli bir çocuktuın \re onlarla karsılasınıstıın. . rcfal1 \'C ıntıtltıltığa 11asıl l(<l\'l1şturdtığtıı1t1 aı1lata11 biı·çc>I< ct-sa11c vardır.• •. J Kral . . iı1s anları altına çe. Hindistan'da lisede1rken batı geleneğinin ünlü bü:yücüsü Merlin hakkında zaten çok şey biliyordum. se.sim3ra sözcüğii şifreli bir sözcüktür.) 2 l(ı·al . 1 6. ılıınan Canı. O.·. Yazarların beni bü1rücülerin efsanevi karakterler olduğuna inandırma11a çalışmalarına karşın.rgi ve doy'llına dönüştürme anlamına gelir.) 1 10 . nefret \re utangaçlığı en değerli şe3re.

raç duyduğunu l1issetti111 .rasında .Tllnca bü.rordu. beklediğini sö.rasına girıneyi . • • işte mucizeler di.rler.Te lı. Yıldan . Bir bilgenin korku.er zaınan da olacaktır. tek • • ırapacağıınız ş e)' girip dinleınektir. I<ristal J\1ağara'da lı.ri gördüın .rorum.rücünün . ' Büyücü herşeyi görür ve bilir.ra .:u taıı1ınadığı.rücülüğe çeki. O l1erkese • 're l1iç kiıı1se. Sadece bu fırsatın aırırdında değiliz.re dal1a çok ihti.raşamıını taın bir özgürlük ve dO)Tlltnun nasıl elde edilebileceği hakkında konuşup .ri geçi. dış dünıranın karınaşasının gireı1ı.icü olmustur \re lı. Bu kitabın açıkladığı gibi I<ristal J\ıfağara insan kalbindeki çok özel bir . S onuçta Merlin ile Arthur'un I<ristal J\1ağara'daki olağanüstü ilişkileri ile bu konu.ri ola.er zaınan bir bü\ri.ren lı . Engellerden dolaırı taşa saplanmış kılıcı fark etıneden • cadde. Şiındi .razmakla geçiri.olu zaınanın içinde )'er almaz.-erde \.retişkin olarak meslek . Glastonbur.rıl bo.ediği sığı11aktır o.rüri.l\rtık bir .raınanlıklar 're efsane. o 11er . Ilk derste SÖJrlendiği gibi: Hepimizin içinde bir büyücü vardır.ralyeleri11in uı:udukları düşünülen tepe.reşilin ). köşe başında .rlar dün.>aşı.idüm.r \re \Vest Countr)r'e . Çağdaş insan da geçıniş kuşaklar kadar bü. Büyük ınitoloji üstadı J oseplı.rlicülük bilgileri üzerine düşünüp durdum.anmasını bekle.içbir y-erdedir.. Büyücülere neden ihtiyacnmuz var? Otuz . sizin olanı anlatıyor.rola çıkmanın tam zamanı.raklaşmanın 11eyecan verici olacağına karar verdiın.ror.L-\ma dal1a gizemli bir şey beni bü. Artl1ur ile şö. I<onuştuğ11111 şeırlerin simyTa olduğunu son zamanlarda fark ettiın. Bü.rücünün dün. .rıla zamanıınızın bu bilgi. 11 . Tor'a tırmandım.re aittir.inyasına olan yolculuk burada başlı)'Ot. Bu kitap zateıı. .rerdir.roruz . Caınp beli. erkesin kalı.

rlana Celaleddirt-i Rumi ne di)ror: ''Koşullanmamış 111hsuı1. a}rın gölgesi kalkınca güneş tüın il1tişaını}rla parlar. Ancak bazı insanlar. Bir bii)riiCÜ)rii takip etınenin amacı. geçici bir tutu_lmadaki l1iç sönıne5ren güneştir. Hayat lıer zaınan olduğundan daha zor. Bakın 11e. Bir kez içimizdeki büyücü5rü bulduğumuzda. Usta baktı 're cevap verdi: ''Çünkü herkes öyle hissedi)ror. kendi benliğinizi bulmaktır. Neden büyücünün bilgisine illtiyaç duyuyoruz? Bizi sıradan ve alışılıruş olandan alıp sadece efsanelere özgü kıldığımız ama aslında şu anda burada da var olan • alışılmamışa götürmesi için. }rarattığıınız lıapislıanelerde }raşı}roruz. Yaşamak demek. bir otobüs durağı bile Kristal Mağara'ya dönüşebilir. • öğreti kendi kendine ilerler. istediğinizi söylemek. ko�ı·ul!aı·a hapsolmu�·. !çimdeki rel1berin ne SÖ)rleyeceğini gözleyip bekle5rerek kendiliğinden öğrenme 5rolu. Benlik. 1ferlin'i 11a'\7aalanında duyduğum kal1kal1ada. Öğrenmenin 11içbir biçimi bu kadar zevkli olamaz. Sadece geçici bir tutulma içerisinde)riz. yıllardır hayatımdaki en önemli şe}r olmuştur. içsel doğamızı keşfetmek isteriz ama genelde başaramayız. 11ayatı bu kadar kısıtlayan kuralların ötesine geçebilmiştir. I<endi . • 12 . '' '. sahile inen yoldaki ağaçların fısıltılarında.· Bu.rgi ve yaratıcılık ile gelişmek. Bir zamanlar öğrencinin biri büJrük bir ustaya gidip ''Neden kendiıni bağırmak istercesine bu kadar şişe)re kapatılınış gibi • lıissediyorum?'' dedi. • içiınizdeki bü)riİCÜ)TÜ bulmaktır. istediğinizi olınak ve dilediğinizi }rapın� 11akkıni • kazanmaktır. !<itapta doğru olduğundan kuşku du5rmayacağınız tek cümle budur. Işte • bu )riizden öylesine bir beğeni ve arZu)rla Camelot'un özlemini çeki}roıuz. insanların zaman ve mekanla sınırlı olduklarını kabul etme}recek bir bü)riicünün sesidir. Iç relıberi bulmak. 11atta televiz}ronda konuşurken işittiın. tutulan güneş gibi. '' • Hepimiz se. Camelot böyle bir özgürlüğün simgesiydi. Eğer hazırsanız.

Bu aforizmalar. • • Içimizdeki bü)riicü konuşmak istiyor ve bu. İlk dersin ilk sözünü söylemiştiın: Hepimizin ifinde bir büyüı:ü vardır. • Büyücünün gördüğü herşeyin temeli görünmeyen bir dünyadadır. iyi ve kötü. hepimiz için geçerlidir. konuşması için bir fırsat 'rermelisiniz. Ancak ona bir şans tanımalı. Üzerlerinde çalışmanıza veya çaba sarf etmenize gerek yok. Büyüı:ü herşryi görür ve bilir. Her birini okuyup özümseyin. bü)riicünün bilgeliğinden parçalar olan • aforizmalar var. Büyücü ölümsüzlüğün sırrına sahiptir. bü)riicünün bakış açısından anlat1lınış yirmi ders var. · · Bü}iicünün sesi. • Zihin ve beden uyuyabilir ama büyücü her zaman uyanıktır. bu sadece daha beter saplanmanıza neden olur . • 13 . . Her dersin başında alış1l1ruş gerçekliği aşmanıza yard11ncı olacak. sadece yaşayın. Ders şöyle devam ediyor: • Büyücü. Çaba harcamak. zıtlıkların ötesindedir. tekrar gündelik yaşama getirilınelidir. zevk ve acı gibi . Büyücüden nasıl· ders alırız? Bu kitapta. Zen koanları gibi algılamanızda bir sıçrama yaptıı·ıp kişisel gerçekliğinizi değiştirme fırsatı )raratacaktır.aya benzer. büyücünün hallerini yansıtır. Doğa. bata tan çıkmaya çalışın. Bir sonuç bekleme)rin. aydınlık ve karanlık.

''Dersle Yaşama''. ''Dersle Yaşama''. Eğer bu sözler içinizi kıpırdatıp bir şeyler anıınsatıyorsa işe )raraı111şlardır. kendi anlayışınızdır. Son olarak da. Önerileriın sadece birer başlangıçtır. Bu ise bilerek }rapılınıştır çünkü düzenlilik yaratma il1ti}racındaki düz mantığın1z büjrücünün yolunu )riiıüyecek olan tek }rönünüz değildir. akla karşı değildir. gerçekten de 11e)recan \rerici bir şe)rdir. Sonuçta sizi değiştirecek olan.ıuhun )1oludur. büjrücünün yolu. esinlenilerek oluş turulınuş )TÜZ kadar aforizma topladıın. bu 11ikayeler ile aforizmalar arasında bir bağlantı yokmuş gibi görünebilir veya tam birbirleriyle uyuşmazlar. ona bakış açınızı değiştirin. genelde düşünce ile )rapılan deneyler içerdiği için size pasif gibi gelebilir.ek. · zamanında oluşturduğııın özlü 11ikayelerdir. uzun süreden beri tutulmada olan. Dµşüncejrle }rapılan deney nedir ki? Zil1ninizi }'eni ırerlere götürüp olaı1ları dal1a farklı algılamanızı sağlaınanın bir yoludur. umut. }raratıcılık ve sevgiyle de ırürüyeceksiniz. bü)riicünün bilgeli"· · n }raşaı111nıza }'erleşmesini sağlayacak olan ''Dersle Yaşama'' adlı bölüın geliyor. ar U)TUm sağladığı dal1a geniş bir plandır. Ancak mane\rt}7at. I<ısacası. 14- . Einstein bir keresinde bir kanepejre uzandı. eğer dünj1a}1ı değiştirmek istiyorsanız. l1epimizle ilgili derin bir gerçek. Büjrücüler derin ve önemli bir şeır bilij1orlardı. Bu gerçektir.rılcım. O. J\!lerlin ve 1\rtl1ur'un dün)rasındaki 11ika}'elerden . Bunlar eski efsanelerden parçalar değil.. gözlerini kapattı \re ışık l1ızında ilerlej7eı1 bir adam düşüı1dü. Sınırlı bir varlık değil d e evrenin ınucize\ri çocukları olduğunuzu keşfetı1ı. büjrücünün yolunda etkin olduğunuz kısımdır. Bazen. Aforizmalar ve l1ika}releri destekleyen ''Dersi Anlama'' adlı bölümü düz mantığınıza seslenmek için ko)rdum. Bu yolu bir o kadar da l1a}ral gücü. Bunlar gibi. derslere katılınan1z için sizi alevlendirecek birer kı.

Devam edi11 're dersin geri kalan kısmını oku}'Un: Nierlin ve Artl1ur arasında geçen l1ika1re)ri. bir kere daha veya dal1a fazla. Beniııı siz. Eğer ''Dersle Yaşama'' bölümü pratik bir çalışma içeriyorsa -ki genelde içerir. tüın biliın dün)rasının tutumu. Her dersi dilediğiniz kadar oku1run. bunlar genelde elde edebileceğiniz en öneınli şe)!lerdir . Eğer tam bir dene)Tim isti)'Otsaruz çalışma)'! gün bo)runca tekrar etmeniz )'ararlı olacaktır. Akıl. ' .kendinize çalışma için birkaç dakika a)rırın. Dilediğiniz kadar tekrar tekrar okuyun. • dakika a)rırın. Içinizdeki bilgelik bir • kez yandı mı.:\forizınaları okuduktan sonra özümsemek için birkaç . bir anda birçok dersi l1azmetme)'e çalışmaktansa. Bu süreçte izlenecek bir ders programı )'Oktur.. ' I 2 . dene)rim. Hiçbirşey.:urınak gibi görü11en çeşitli di. bir gün 'rey·a bir 11afta dersle birlikte )raşa)rın. rul1. 1. Doğanın kendisinin de onaylaması ile.1şünce dene):-leri )rapınayıa başladı. 11er birini )'aşamak için en az bir gün a1rırınanızdır.. ''Dersi Anlama'' adlı bölümü ve ''Dersle Yaşama'' adlı bölümü. ha)ral l.e tek önerim. Eğer kanepede kurulan bir fantezi dün)ra)rı değiştirebiliyorsa. • 3. )raşanılmazsa gerçekten öğrenilemez. Toparlamak için şunları öneri)rorum: '. 15 . 4. Einstein'ın bu aşkın görüşleri ile birkaç )'ılda değişecekti. bunlar birara)ra geldiğinde kapı • açıktır 're sal1ne sim1ra için l1azırdır. 1 • sessizce otutun. Herh ngi bir dersi okumadan önce bir dakika kadar . !(endi • tepki 're sezgileriı1ize fırsat tan1)'1n. düşüncenin olağanüstü bir gücü var demektir. bir dal1a söndüıülemeyecek bir alev gibidir.Bu ilginç görüntüden so11ra.

• • ilk önce il. Kutsal Kadeh (Holır Grail)S idi.. işte o zaman simyanın yedinci ad1ııu da atılııuştır. her birimize bedenit11izin ıı1i1·ası olan mükeııımelliği nasıl elde edece · zi öğretmek. Simyanın yedi adımı Kitabın 111. mucizelerin hakiın olduğu bir haırata götürecek olan arayışın ana hatlarını çizer. büırücünün bu bilgisiııin )reni hayatınızla birlikte doğmaya başladığı gün sizinle birlikte o . saf ruhun sembolüdür. Hiçbir yolçuluk bu. doğumla başlayıp son olarak tam bir dönüşümle son bulan simyanın ıredi basamağı diyorum. · · İnsanoğlu açısından altın. · Sonuç olarak bu kitap sizi. l\-1erlin ikisinde de yaşar ve onun amacı hep aynıdır.) 16 . Arthur döneminde bu yolculuğa arayış (quest) denirdi ve aranan ırüce şey ise 11er zaman için. Benim için simya 're I<adeh aırnı şeydir. Hiç kiınse a)rnı luzda öğrenemez ama mucizelere duyulan açlık herkeste o kadar güçlüdür ki. ama ikisi de bü}iicünün dünyasından gelir.kadar 11arikulade olamaz. :Şen bunlara. ego'nun hakiın olduğu ha)rattan alıp tüm mücadelesi ile. Isa'nıı1 veda }'emeğinde kullandığı zaııncdilcn ka<. • Her bölümün kendi tarzı ve yaklaşımı vardır. saf rtıhun en güzel sembolü olan. nesneleri o muhteşem. ruhta bütünlüğü- getırır. � J iz.. Simya. büyriicünün. öğrencisinin geçirdiği dönüşüm aşamalarıyla ilgilidir.ev. tüm korkularını yener ve içteki o saf ruhun· farkına varır. Bölümü okumanız önemli değil. Her ikisinde de hayatın zamansız yönünün derin bir araırışı vardır ki bu herkese 11ayalini kurduğu şeyleri saf sevgi. ((. Bölümü.. .reya 111. bozulmayan maden olan altına dönüştürme ile il dir. Ne zaıııan insan tüm sınırWıkların ötesine geçer.. saf neşe. .lı·h. .

1 . • Şunu bilin ki büyücü. ruhsal potansiyelinizin ortaya çıkmasından başka bir şey beklemiyor. sil1rin geri dönüşü toplumumuzda kadınlar tarafından daha kolaır kabul görmüştür. Herşeyden öte.olmak isterdiın. Not: Bir Gö'ren olarak büyücünün cinsiıreti yoktur. erkekler kadar kadınlara da atfedilıniştir. Sizi.

.

. � • . J . . . • • •• • • • • - . '· . . . ·. . . • •.

.

\Vest Country'de ilkbaharın ilk günlerindeki nemli sabahlarda ateş yakmak·genelde zordu. onlar da bizim gibidir'' diye yanıtladı Merlin. • · Beyaz pamuk sakallı adaın. Daha sonra ellerini açtı ve yoktan biraz yiyecek ortaya çıkardı. • Hiç duydun mu?'' Sönmek üzere olan ateşi yakmaya çalışan A:rthur kafasını kaldırıp baktı.'' Arthur • şişleri }'etleştirirken başını çevirip baktı. Anında bir alev yükseldi. Iş te şimdi ilgisini çe ·. • • ''Hayır. ''İstersen bunları şişe geçirip pişir'' dedi. ''Büyücünün yolunun son bekçisiyim'' dedi Merlin. doğumundan birkaç saat sonra sahip ç · • tı.. kraliyet soırundan gelen · . On }'�şlarındaydı. l\1ağaranın parlaklığı onların ışığıydı. biraz düşündükten sonra. ama hayal meyal bile olsa yüzünü hatırlamıyordu. Onlar I<ristal Mağara'da yaln1z yaşıyorlardı. iki tane yerelma. Hatırladığı kadarıyla da 11ep birlikteydiler.sı ve bir avuç yabani mantar. Artl1ur başını sallayıp onayladı. Artl1ur JriiZmeyi balığa dönüş erek 21 . Bildiği tek insan 1-ierlin'di.ti. Artl1ur'un topladığı nemli çalı çırpıyı bir parmak hareketi ile yaktı. Bir annesi olmalıydı. 1-ferlin bir büyiicü müydü? Böyle bir şey olamazdı. 11iç duymadı11ı'' dedi Arthur. ''Büyücünün yolu diyorlar. beLeğe. ''Büyücüler? Yani onlar bizden farklı mıdır?'' ''Hayır. ·' Çocuğun ateşi yakmak için boşa kürek sallamasına sabırsızlanınca. ''Ve belki de bunu öğrenecek· olan son kişi olacaksın. ''Bir öğreti var'' dedi Merlin.

''O senin olsun. • Artl1ur y'eınekten sonra ırıkanınak için mağaranın aşağısındaki küçük gökırüzü ma'\risi göle gitti. ''Patatesleri köze düsürme!'' Tabii ki cocuk • • çoktan d'' şürmüştü.�ereçek kadar 22 . zamanı geti}re doğru yaşadığın an. ufak bir kaza olduktan sonra. öğrenmişti. Yani bu l1erkes için bö)rle değil ıniydi? ''Bili1r9rsun. ''Seni bataklığa veı. • ''Üzülme'' dedi J\ierlin. Yerelmasını küllerden temizledi . l\ferlin. • • • Merlin öğrencisine gözlerini kısarak tul1af bir şekilde baktı. bir şeıri öğrenmen için bunca yıl bataklıklıktan uzak tuttum. bu sözlerden sonra uzun süredir alısık • oldukları gibi sessiz kaldılar .1diği kayanın üstünde güneşleni11ordu (güneşlenme göreli bir tabirdir) · pamuğu andıran bulutlar.'' . Seni. Merlin etkili olması için duraklayarak ''Büırücü'nün Yolu'' dedi. diğer insanlarda gördükleri onu rahatsız etmıstı . ''Ayrılmakla neyi kastediyorsun?''diye sordu Arthur. 11erlin pazara çıkmak istediğinde yakındaki kasabaya giderdi. .1erlin. ırakında buradan ayrılacaksın'' diye devaın etti Metli . Döndüğünde ]\. unutınaman gereken.a ölümlülerin dediği gibi dünyaya. Ancak Artl1ur dikkatli • bir gözlemci1rdi. • Yaşlı adam '\re çocuk neredeırse birlikte soluk alıp veriı1orlardı. tek bir ışık 11üzmesinin dalları11 arasında11 geçip büırüciinün beyaz saçlarına düşınesine izin . • Iki dost. yolluırorum. uyarıları çok geç gelirdi. Sadece nadiren.'' .L-\rthur'un içindeki kafese konulmuş panteri andıra11 sabırsızlığı 11issetıniş olınalıydı. Büırücü böyle zamanlarda kendisini ve _ı_\rthur'u başlıklı pelerinlerle gizlerdi.re ıhlamur ağacının taze dalından yap1lınış şişe tekrar dizdi .{erlin en se. bu ırüzden J\. Ne zaı11an )'emele istese geliyror \reya l\IIerlin ona sunuırordu.

radaki soğuğa rağmen taşa 're bir buçuk metrelik işlenm1ş parlak demirden yap1l1111ş gül kadar temiz kılıca kar değmemiş ti. bilginin yok olması'' diye de\ram etti Merlin.rerdi.endini üznı.re belki de dalı.ray Artl1ur'un.dan çıkan ilk cüınle ''Peki se11 ıı. . Be3raz külden }'apılmış. ancak· Ivferlin 3ranıt \rermedi. bü. Arthur 3rerden 3ra3rı alıp germeye başladı.}.a11ında beliri. Merlin başını salladı.rabı verdiğinde. Artlı.rrele. ününde ise ilginç bir görüntü \7ardı. Ha.ur bir Haziran sabal11.f-Iiçbirş e3r'' di3re 3ranıtladı Tvlerlin.ınışlardı. iı-i bir taşa saplanınış bir kılıç.ren kar •• çemberinin tam ortasında l1e3rkel gibi duruyordu.Çocuğun ağızııı. • • • ''Bunu sadece Aralık'ta yaptığını sanırdıın'' dedi.rücüler gibi konuşmadı." Biraz sonra taşdaki kılıç gözden ka3rbolınaya başladı .aralaıı.'' '' Öyleyse yok olınaınası için elimden geleni 3rapacağıın'' diye söz \Terdi Artlı. banyosundan döndl. Günün geri kalan kısmında . 11erlin. teşekkürler.e 3rapacaksın?'' oldu. ''Dediğinı gibi büyücünün 3rolunu öğrenecek son kişi olabilirsin.e.ı\rtl1ur sahalı. nasıl olduysa. çam dallarından yapı1ınış yatağını.a sonraki birçok gün. çok g4zel bir . Ama bü}rücüler özür dilemeye isteksizdirler. ''İedirgin olduguın şe.ur. yaşlı adamın özür dile3rişi olduğunu biliyordu. kamplarını çe. Sensiz de 3rapabiliriın. ''Bu ne?'' di3re sordu Artlı. Nedenini bilıniırordu aına taşın göıüntüsü l1e3recan 'rerici3rdi. ''. karlarla kaplı buldu.r ben değilim.iğünde J\ferlin'in ınekanı 23 . Aralarındaki şifreli dilde bunun.ur . çocuğu incittiğini bili3rordu. ''Hatırlama11 3reterli. · . Titre3rerek kalktı ve ge3rik derisi battani3resini silkelerken bir tutaın kar l1a\ra3ra sacıldı.'' Bu ters ce. • ''Ben ıni? I<.

Her gün büyücünün sırlarıyla yaşadı. kar güneş ten erinıiş. . gizemli bir şekilde taşa saplanan kılıcın tekrar belirdiği Londra'daki katedralin önünde buldu. Daha sonraki nesillere ise.. M. Çocuğun gözleri doldu. karlı bir Noel sabal1ı. Merlin'den sonra. Ancak 11er · büyücünün bilgisinin tar· · değişimine bağlı olduğunu lliç düşünmedi. zamanın dışında olmalıdır. • • sert savaşlardan sonra alt edip gücünün simgesi olan Camelot'u kurdu. taş da bir rüya gibi yok 'olmuştu. ayrılış ve l1atırlayış için.'' Büyücüler zamana bağlı olmayan şeyler bilirlerdi ve onların bilgilerinin saklı olduğu yer. Camelot'un düşmesinden sonra. I<rallığı ele geçirmek isteyen düşmanlarını uzun. Yol açıktır. Het yerde başlar ve hiçbir yere götüıür ama yine de götürdüğü yer gerçek bir )rerdir. efsaneyi oluşturan olaylardır. I<.erlin'den bunca yıl ormanda öğrendiklerini merak etmek kaldı.tüm bunlar açığa çıkıyor. Merlin böylece bü)riicülerin sonuncusu olduğunu kanıtladı. Sonuçta öldü ve tarihe karıştı.atedralden çıkan şaşkın kalabalığın bakışları içinde kılıcı çekip krallığını . ''Bildiklerim havanın ifindedir'' demeyi severdi. çünkü Merlin in bunu ' veda etmek için yaptığını biliyordu.ilan etti. Arthur'un dünyasının silinmesi cok kısa sürdü.. batı taril1inde başka büyücüler görülmemiş tir. Artl1ur dünyaya açıldıktan sonra olanlar.· 24 . Ülke tekrar cekisme ve cehalete • • • battı ki. telrrar ısınmıştı. Merlin'i dinledikten sonra . ''Nefes al ve bulacaksın. Sonunda Arthur kendini.. Artl1ur'un mücevherli kılıcı taşdan çıkartıp kaderini çizmesinden önce. .

Arthur'un başta asabı _bozuldu ve • ha)ral kırıklığına uğradı ama ardından kendiı1i. Merlin sessizce yaklaşıp bir kase dolusu çorba)'! yanına bıraktı. Daha sonra bir ağacın altında kestirirken. Artl1ur. :t-vferli11'in kaseyi almak için uzandığını görünce. Aydınlık ve karanlık. sanki l1erşeyi yemi·ş gibi -doymuş l1issetti. • Doğa1 büyücünün halleriniyansıtır. Büyücünün gördüğü herşeyin kökü1 görülmeyen bir dünyadadır. bir kase çorbayı genç Artl1ur'a vererek. Büyücü herşeyi görür ve bilir. ''Bekle. iyi ve kötü1 zevk ve acı gibi zıtlıkların ötesindedir büyücü. Büyücü1 ölümsü4lüğün sırrına sahiptir.kafasını sallayıp ''Ziyafetin tümü ilk • kaşıktadır'' diye hatırlattı. kaşığını l1evesle tekrar daldırdı.. ama büyücü her zaman uyanıktır. Aslında çorba mükeııuııeldi.'' Artl1ur cekinerek tattı. Artl1ur'un arkası dönükken • l1azırlanmış geyik eti çorbası ve gizeınlice baharatlanmış yabani kökler. eğer sana l1erşeyi ilk derste gösteremese)rd1ın. • • • ''Işte'' dedi bir gün Merlin. Zihin ve beden uyuyabilir. Merlin . ''Tadına bak. bunca yıllık bü)rücülük eğitimin bir işe yaramazdı. Büyücü uzaklaşırken fısıldayarak. biraz daha'' diye dandı Artl1ur ağzı dolu bir şekilde. • • • BIRINCI DERS Hepimizin içinde bir büyücü vardır. ''Unutma.'' 25 .

Artık. Büırücüler. Ne zaman bir insan görsem onun ailesini 're arkadaşlarını da görıneden geçemiyorum. ''Her insanın )raı. Formlar onu ilgilendirmez. çok uzun süren karmaşalardan kurtulmuştur ve 11epsine tepkisi a)rnı olmuştur: O. Dersi Anla ma Bü)riicünün öğretmesi gereken şe)rleri öğrenmek bir ömür sürebilir aına )'ıllar. Gören'lerdir.L\rthur. ümitler "\7e l1a)raller gördüm. görür. Ve görüşüm dal1a da gelişti. . düzeyde ıraşıyor. nice dünyaların gelip geçtiğini görmüş. Bunlar da. Dal1a sonra fark ettiın ki insan. eğer görecek gözün \7atsa. ''Sen 11ep bir bü)ri. tabii ki insanın birer parçasıdır. doırumlu insanlar ise düzenli evlerde oturuırorlar. Bir nedenden dolayı Merlin fiziksel formuyla görünmez. O. Bu basit bir . korkular. o insan l1akkında dal1a çok şey öğreni)rorum. hatta on )7ıllar içerisinde orta)ra çıkacak olan l1erşey J\'Ierlin'in ilk dersinde mevcuttur. • ''Nasıl olabilirim ki?'' di)re karşılık verdi J\ierlin. arzular. . Ve tüm bunlar sihirli bir şekilde oluyor. bir bütün olarak görürler. Burada bü)riicü kendini tanıtı)ror. Neyi görürler? Onlar gerçeği birçok parçalar 11alinde değil. duırgular. ınutlu. ''Sonra göıüşüm iyice genişledi.icü müydün?'' diy·e sordu genç . gözlemdi ama sonra düşündüm ve artık bir e"\7 gördüğümde. et 're kemiğin oluşturduğu fiziksel )'apı l1eınen-l1eınen 26 . Fiziksel görünüı11ü n ardında. bana kendinin gerçekten kim olduğunu uzun uzadııra anlatan kişiı1in birer uzantısıdır. . bedeni aşan bir . ''Ben de senin gibi dolanırdıın ve bir insana baktığımda tek gördüğüm etle keınikten ibaretti. Bunlar da. Ölümün ve ölümsüzlüğün en derin sırlarını çözmeye yarayacak olan 11a)rata bakış açısını tarif ediyor. karışık duırgularla dolu insanların karışık evleri oluyor.dığı enerjiJ!i algılamaı!a başladıın.

L'\rtlı. .. . derin korkularını besli1ror. ''Tüın e\rreni içinde bulacağın gün gelecek ve böylece bir 1 ·.' Ölümlüler. Çünkü o.raşar. i1:ri ''e kötü- 27 .rüp öldüğümüzü. . sadece bir büırücüıre bu kadar zor soıular sorup dertlerini dökebilirler. . Neden kendimiz için iyi bir yaşam oluşturamaıracak kadar zaırıf olduğumuzu anlat bize.. Büırücü ayrıca değişik isimlerle de görünmüştür. gerçeği bilir \Te bunun dşındakiler önemli değildir. ·- ''Bu gerçekten müırıkün mü?'' diye sordu . tüm büırücüler. Filozof. ' .tan. ustalar \Te guruların aynı şeyleri söırlemiş oldukları görülür. Guru. Zıtlıkların 01runu ze. · · . ''Dünıra ını? I<öyde gördüğün o insanların ıraşadığını nereden çıkartıırorsun? Onlar ze. yüzyıllar boırunca aranılan kişiler olniuşlardır. . balta girmemiş ormanlarda. .rk \7e acı için endişeleniyor.rk \Te acı. sadece değişik birer maske takınış bir e\rrendir.rorlar.eden karşılaştığını. 'Neden acı çekti'"'· izi anlat. '' Allalı.er insanda dün."Büyücüler. lı..ri anlarsan ortadan kaldırabilirim. . . .· . içteki bü1rücü bunların lı.L:\rtlı.öneınini yitirmişti ve çok geçnı. Neden büırü. Şaman. Canlıırken.irbaz. . Biz biriz ve bir olduğumuz düzeırde 111 lı. Zenginlik ve fakirlik takıntıları lı. . _·olacaksın. . ' . düıı.ur. . . Büırücü dünyada ıraşamaz. ''Eğer dikkatlice dinlenirse. .içbir pro ble�niz yoktur. -. mağaralarda. zengin \Te fakir. Ben içindeıriın.ra içinde dünyalar gördüın. büırücü . \Te sonra fark ettim ki yaşaıran lı.erşey. Bu aırrı olarak konuştuğunu sandığın kişi ayrı değil.. )Taşaınkırını ölüm için endişelenerek geçiri. . IVIerlin'e kendisini dünıraıra çok az çıkardığından ırakındığında IVIerlin güldü.aline gelmiş \re bu eıı. .ur. birinin peşinden koşup diğerini çaresizce reddediırorlar. . Silı.. .içbirini deneyiınleınez. 'Tüm bu cehalet ve acıırı eğer bir tek şe. kule veya tapınaklarda. Gören (seer). .ıra · hüylicÜnÜn içinde .

içinizden başka bir yerde değildir.. derin ka)ra katmanlarında nelerle karşılaşır._ Tam olarak daha fazlanın ne olduğunu bilmeden. . . . yaŞadığlnıZdan_ dal1a ·fazla bir · · ·· · · . . . 11ayatta. . -· .Merlin'in sözleri.urtulan su. O. gördüklerinize ve 11issettiklerinize inanırsanız. . ·· . r. Çağıran ses·. bulınası o kad :1 r d. Ancak . kadar. Ölümlülük maskesini atıp büyücü)rii bul. adıın adıın. . .. dç sesiı. .iğünü düşün. zamanında görürsünüz.nlarca yıl. siziQ:. Dersle Yaş ama . şu yaşadı" zdan daha fazla bir şeyler olmalı diye düşünür ölümlüler. Ölümlüler. . O. - .i-kola)r değildir. dışarıdaki yaşam oyunu da gerçek yaşamdır.ıizqir. . . . . Ama bir gün yerçe nden k. görece�eritı�:?.sadece büyücünün bakış açısıyla görrneye başlayıncaya k adar gerçek gibi görünür . binlerce hatta milyo. . . fazla duygusal olma)ran. sıradan insanlar için çok gerçek old uğunu inkar etmez büyücü. . Toprağ� sızan bu SU)TUn 11akkında kiınse pek bir şey bilmez. ''Nryi _gördüğiin üzerine düşünerek zaman harcama. Yalnızca duyuları nı za. · - şeyler old�ğuna dair bir lus gelir. ' . . h��tir dolu 're kl·ııdi ·içerisinde doyum 11alindedir -ve . . nereye gider.i tam. Bugün topraktan çıkan kaynak SU)TU. ''Be�i bul'' diye fısıldayan ince bir sestir bu. nrye gördi. . • - 28 . görüntülerle il · ·bu takıntıları·ve anlam arayışı için bü)riicülere başvurmuşlardır. • şaşırtıcı bir şekilde saf ve temiz olarak karanlık diplerden cıkar..t\ına }7ine de günlük yaşam sal1nesinin. . . büyücünün olduğu . önce )ı:ağmur olarak düşmüştü. toprağın derinliklerine sızan su gibi derin bir düzeyde etkisini gösterir. Görmezden önce. • Böylece ilk ders Şuna gelir: Sınırsız benliğini görmek için sııurlı benliğinin ötesine bak. . • .

· olsun. genişleyip kendinizi özgür hissetmenizi sağlar. du)rulan ku'"retli bir çekili111. Du)rgular ise bir duruma. sadece vardır. Herl1angi bir sonuç bekleme)rin.rginin ışığında görür. . Merlin1leyken de böyle olur.rranış değildir. Bü)rücüde her iki tepki de yoktur. ederken. Bu yüzden bii)rücü. - Öte yandan zihin. dünyayı oldu� gibi kabul . . Diin)�a)rt görür ve her ne oluyorsa bırakır . . sadece olanlara dikkat edin. 11afı. Bırakın bu olsun ve bilgelik işini görsün. Ancak bu. . ani tepkiler 'rerir. \ . U)rarımlara anında tepki veren deniz l�lesi (sea anemone)6 'nin kapanan kolları gibi anidir. . Zillin. verir. . .za bankasına baş.rer. o. tı\'arım gcJdi�ri11dc )7ÜZCl1 esnek kc>llart at1idc11 içe kaı1a111r. r • ş bir tepki verir. - düıi)rasindaki lierşe)rin temeli. ne ani. Duygular l1isse. . . herşeyi kendini kabullenmenin ışığın�a. bu iyidir.riyoıum'' demek. ne de geci ş. yani se. pasif bir da. Yeniyi. ''Daha önce yapınaktan çok 11oşlandı" bu şeyi - 6 .rurup gec. Zil1inin de kendi yöntemleri 'rardır aına çok farklı değildir: zihin geçmişte haz 'rerıniş dene)rimleri tekrarlama}'! se.) -. " 29 . . Olan herşey i)riclir. \namc>ı1: l)cnizlie \'asa\'an . Bunlar. .C\'. . Büyiicünün sevgi tabirinin sessizlikte gizli oluşu ilginçtir. . bir . · · ilk ders bü)riiCÜ)rii bulmak ve onun. daha ağır bir şekilde işler. . şu kötüdür. (�. Acı. l)ısarıdan . Teınelde ''Bunµ se.. baştan çıkarıcı bir uyarana �arşı . Geniş bir anılar dosyasına sahiptir ve sürekli bunların arasında gidip gelir. duygµsal olarak kapanmanıza neden olurken l1az.der ve tepki . . kendiliğindenlikle ağla)ran ve)ra gülen bir bebek gibi düşünmeden. Duygular açısından se. eskiyle karşılaştırıp karar verir. . . bir 11issin ani kabarışıdır. Bü}'Ücünün ·· - · ' . . zilıin ya da duygular • tarafından adapte edilıniş bakış açısından çok farklı olan bakış açısına Sa)rgı göstermektir. şu tekrarlanabilir atnR bu· tekrarlanamaz.rgi. bir tüı· cicck. - da)ranır. sözleri yerleşmeye başlar. Oturup birkaç dakika dinlerseniz. ''Ben 11erşeyim'' bilgisi11e .

. .. çabasız bir şey elde edileme3Teceği öğretilse de. 11oş oh11ay.erilemez ki b\1 açmamış . Seçınek 3ranlış değildi! aına çaba : · . . . . . .. sizi zeki .. - . . _ "' ' . ''Bundan 11oşlanı)rorum'' demeden önce <#ğer tüm seçenekleri reddetme1liz gerekir... . \Tarlık. . . '• olınadan jr�Ş�ına 11akettiği değer . Peki zil1in ne zaman sessiz kalacak? ' .-ücülerin korkusuz . Bu derse başladığınızda zil1niniz. Bunlar. .- . . 11atta bağırlarına basarlar. . bunun . .=--'.an ş�)'"leri uzak tutarak size l1izmet etti. . . Yıllarça - _ . - · . korkulardan dolayı üstü kapatılma)Ta e "iıilidit. - '\Te diğer tüın acı \"erici dene. .J . Zil1in. . .rır!'' diırerek isıran edebilir. seçmek reddetme3ri de beraberinde getirir. . . :I3�. . . •• ' ' . _ . . Ö11le)1Se 11erli11'in dtjnırasına girerken ilk adıın. .raşadıklarını gördüklerinden dola)rı onlara akıl danışma.. ' . .ralnızlık . kendisininkinden farklı. . sıku1tı.-:-. ·'. ' . . . · ---� ___ · . . 11a)ral kırıklığı. . - .. . sadece 11uzurun olduğu )rere. Bt1 11islere karsı . .. . do1rgu11 ve ·· . . . Ölümlüler. şüpl1e \'e ılefret ile bt1na katılabilir 11er ne cıkarsa. . geçerli olan başka bir bakış açısına ''Ha. reddederek kendini öneı1ı.. tekrarla111a371 se\Ti31oruın1' demektir.J r . . Reddettiğimiz - .�... ' - . . bü..) - ' J .unu nasıl beceri1rorsun?'' di3re sorduğunda. . . . .. .oc. . . .rgularınız da gü. . acı ile ızdıraba tarafsızca ). . J ._.. . Her ne kadar çaba sarf etınenin i3ri olduğu ve .. Zilun ve du)1gular. � . endişe. · ' . . kendinizle barışık }'apınak için �. • •' şe)1ler.rimlerin tekrarlanınaması için .�kl..t'lr: Z111nin taktikleri ise 'Taradı ını? Zil1i11.li kılar... · · · . · . . .ri_icül�r başlarına gelen l1erşeyi kabul ederler.ra gelınişlerdir ..ar olduğunu kabul etmektir -bu ıreterlidir. - _ · - - � - . · . '' • .reı1sizlik. tetikte bekler.. -· . Du. duruı11 bÖ)Tle değildir. ... . Ölümlüler. . korkar '\7e reddederler. . .. _ _ . · .aŞmazlar.. . a3:ırıp seçınenin eski 're alışkanlık )rapınış . Sortı suc:l. - ' .-.• .. bü3rücünün ce'\rabı şu oldu: ''Içine bak. . bir gülün ıraprakları kadar narindir. Sessi�lik . gerektirir. .. . . . ' -du)rgl1lar da seçicidir.. . ''B. . - ' ' l1alleridir. . . . kılı11ada başarılı ·olabilir ancak sizi mt1tlu. . . .. . Sessizliğin oln1acfığı )7erde bÜ)TÜCÜ)re }Ter 11oktur. . Dal1a ince düze3rlerde. çabayrla elde edilemez . İste bu ırüzden zil1iıı de - . ' ko1rma)71n. "··· ..__· ··· . · . .eterli donanıma sal1i1J • değildir. .. 30 .. Bu seçme alışkanlığı çok ·enerji iiarc· afu 'çunkü zil1in sürekli inci11ıne.. .

Bırakın bilgeliğin ırmağı varlığınızın derinlerindeki gizli geçitlere sızsın \re gözlemle. .rin. .işünmekten . .. :' '" . Tüın tartışı11alar di. . .rücü düşün111ez. . -· ' � . I'v1erlin. . görür.raşayın. • . zil1inle tartışmaz. O...rücü içinizdedir \re bir tel( şe.ri ister: Doğmayı. . Bu. ınucizevi olana açıla11 kapıdır çünkü içinizde tıe. -�---- 31 . . yansıtırsınız. Bü.' -· . Bu ilk dersi . • • ' • • • • • • _. doğar ve bü. görürseı1iz dışarıya da onu .

Merlin büyiik bir zümrütü çocuğun eline ödül olarak tutuşturarak (Arthur bunu daha . · · Merlin.. ama orada bir şeyler yap. Ben-imajı'n · nedenijrle şaşırmazsan masumsundur. Tipik bir çocuk gibi o da. İKİNCİ DERS ' Sihir ancak masumiyetin dönüşüyle geri gelebilir. • ''itaatsizliğini. saksağanlara veya sabun ile sudan daha ilginç olan herhangi bir şeye takılırdı. Büyücünün özü dönüşümdür. nerede jrtkanaca. Ama büjrücünün sabrının taştığı gün geldi.. ''İşte'' dedi.'' Arthur boynunu eğdi. dedikodu yapan kızıl sincaplara.. bu işi pek zevkle 1rapmazdı. Yansımanın olmaması. çocuğun yüzünü. Genç Atl1ur her sabah orınandaki göle yıkanmaya giderdi. l1atta nasıl bir şeye benzedi"· · bile. 32 . masumiyetini kaybetmenin göstergesi sanınıştıın ama yanıldı" görüyorum. ''I<ulaklarının arkasında fasulye bile 1retiş tirilir! Gölde bir dakika bile 11arcasan önemli değil. boynunu ve l1er yerini görünür bir şekilde kaplayan kiri pek fazla önemsemezdi. ama ne zaman suya eğilsem 1ransımamı - göremiyorum. Merlin'in sevinçle yanında durduğunu görünce şaşırdı. sonra denizi geçmek için kullanmıştır). ''İtiraf etme)re korkuyordum 1-1erlin. Sıkça. ben-imajı'nın olmadığını gösterir.'' Çocuk kafasını kaldırdığında.

Bir insanın yüzündeki kırışıklık ve çizgiler. aile veJ!abanıı gibi yargılarla )riiklüdür. türlü davranılır. Başka bir şey görmekse pek olası değildir. 'tozun merceği kirletmesi gibi görüşümüzü - bozarlar. ''Ben'' dir. tüm dünya parlaktır. biz O'nun suretinden ıraratıldığıınız için. Arkadaşa bir türlü. büırücünün bu bakış açısını çok garip ' 33 . A}rnı ince melodi 11erşeırde duırulur. bizim dünyamız da bir bakış •• penceresidir. üstünü örten şey ise ben-imajınuzdır. I(endiınize ne kadar dürüstçe bakmaya çalışsak da. . gören birisi olarak tarif edilebilir. . hfila bir ego'su ve ben-imajı'nın olduğunu bilir ama bunlar onu engellemez. size ait olan bakış açısı. O bunları tamlığa yani hayatın bütünlüğüne karşı olarak görür. Bü)riicü kendini 11eryerde görür çünkü onun bakışı masumanedir. I\iasumi}ret olmadan. üstü örtülmeden önceki doğal • • durumumuzdur. idealleri ve deneyimleri anlatır. Bu yargılamalar. ego'nun odaklanması oldukça bozuktur. Eğer bir şe}'leri bildiğinizi düşünüyorsanız kendiniz de dal1il olmak üzere­ aslında kendi }'argılamalarınızı 're etiketlemelerinizi görüyorsunuz. • Ego.Yargılama. Örneğin arkadaş ve }'abancının arasındaki uçurum önyargılarla doludür. Bir büyücü. etrafına bakıp het)'erde sadece keridisihi . 11 Tanrı. etiketleme ve tan11nlamalardan uzaktır. Niasumiyette bu bakış açısı berrak bir mercek gibidir. Büırücü nesneleri etiketl�ndirmediği için onları olduğu gibi görür. ''l(endini seırreırle. Olümlülerin ·��ati taınamıırla başka şeı1lere )'Önelmiş olduğundan. Dersi Anla m a Masuıniyet. zafer ve yenilgileri. yabancı}ra başka . geçmişteki mutluluk ve üzüntüleri. onları su üstüne çıkarmasak da. Birbirimizi tanımlamak için kullandığımız en basit isimler bile arkadaş. Onun camında toz olmadığından. }rıllar içerisinde kompleks bir şekilde birbirine geçerek oluşmuş bir imaj görürüz.

rürütebildiğiniz şeyleri dene)rimlemişsinizdir ve deneyimlediğiniz şeylerden de sıkılacaksınızdır. ''Zihinlerinizin feı1ratların1 du. Büyücüler genelde meşe. J 11erlin bunların 11içbirine ilgi göstermedi.rlerin bile isimlerini bilmezler. Dışarı)-a bakıp nesnelerin büyüsüne kapıldılar· ve gördükleri l1erşeyi isimlendirip kullanınak için can attılar. onun etiketini görürsünüz. ''Bir meşeye.re sahip olmak istemişlerdir. yemek yiyen bir ceylana veya geceleyin gökyüzüne saatlerce bakabilir ve bunu tüm benliğini vererek • yapar.'' . Hakkında fıkir . 'Yine ıni aynı şey' diırerek yeni bir şey için çılgınca koşuştuıma. demiştir. Dünyaya böyle Ön)rargısız. Bir şeyi etiketlediğinizde onu değil.rıldıza neden bir dakikadan fazla bak�ınadığını merak ediyor musunuz?'' dedi IYierlin. '' 34- .rorsunuz. J Bu etiketleme takıntısının.afalarımızda böyle milyonlarca etiket taşıyoruz 're zil1nimiz bu etiketler arasında ışık l11zıyla dolaşabilir. Ölüınlüler.re karşılaştığında dost ınu yoksa düşman mı • olduklarını anlamak için hemen amblemlerine veya flamalarına bakarlardı� Ancak bu anlasıldıktan sonra J l1arekete geçerlerdi. Bunu izah etmek çok kola)rdır. Bir düşmanla ise sadece savasılabilinirdi. Eğer dost ise kucaklanıp Zi)rafete davet edilir. Yemek veya zevk için bitkiler yetiştirilıneliydi.rla zihne ait bir · da. sol1bete çağırılırdı. Ama bir büyücü dallı budaklı bir meşeye. tamamı. Ormanda iki yabancı şöval. bulmuşlardır.rranış olduğunu SÖ)rler Merlin. keşfedilip fetl1edilınek icin vardı. Zil1nin 111z1 li. I<..ruırorum. ceylana 'reya . böyle derin bir ilgi.ra başlı. Tüm kuşlarla val1şi 11ayvanlar isiınlendirilmeli)rdi.ra takıın)rıldız gibi en sıradan şe. zevkle nasıl bakılacağı sorulduğunda Merlin: ''Masum değilsiniz. Topraklar.ayranlık vericidir ama bu 11ız bizi sıkıntıdan kurtarmaz. ceylan ve.

. .. Tüın bµnla�ı bir an için unutun. şeır ne )··apılmamaJ·ı 'gerektiğidir. . · Çok kızgın.· .re sordu köy'Ün ya şlıl arınd an biri. çünkü 1iferlin'in dediği gibi. nasıl geçici değil is e. Dışarıda sayısız nesnenin olduğu inkar edilemez. ·. Bu dersi okuduktan sonra masumi.. . . ' ' Dü11}ra büyük. . .. . . - - nezaketinde. '' Büırücü 11içbirş e11i iki defa aırnı şekilde görmez . • . ''Bunun niye bir probleın olduğunu anla}ramıyoıuın'' di. . . . Şu anki durtınıu�uzu ' · . 11asurtıiıretiniz var olan tek çiçektir. . . . .. . . ö:yrle değil ıni?'' Yaşlı adam başını salla. Yorgu11 . çekingen liğin de veya : . .rete ş öırle bir - . onun gördüğü dünya da ölümsüzdür. . . . . . . - . .· . . . .- .rladı 11erlin. Bilinmesi gereken ilk . . . .__ . . .. Aına sıkıntının ölümlüler arasında ya:yrgın bir şikayet olduğu da . . . ''Ama :yrine de doğru kelimeyi kullandın ''. . söylediğine göre 11içbirş e:y1 bayağılaşmamalı ve sıkınamalıdır. . . ınasumi\1et zil111 in ötesindedir. - :y!arğilaına. ..remezsin.rler ve d önüşüınlerl e dolu ' ' . . . insanların sandığından dal1a kola11dır. gerçektir. 35 . Bu.· . . 1'\ma sürekli dönüşmesi gereken sensin. Bu saflık • gibi . . . Paslanma. . • korku dolu olabilirsiniz 're:yıa birçok )�argılamanız olabilir. . diye devam etti Merlin. .eı. . Gözler . · �.rüle. · .. zerafetinde. ' ' ama senin .-. . inceliğindeırmiş gibi derinlere ·bu yiizden dalar. . Dersle Yaş a m a . . .rarak .. · . masum ise 11erkes bu nitelikleri görebilir.raprakları • açılırlar . ''Bu oldukça doğrl1'' di:yre ona.a üzgün olabilirsiniz. . ·: · · : · .·.. Gülün .. doğa da bü. . dokunabilmek için kendillize biraz zaınan ayırın. · ' ·. . . Ormandaki bir geyiğe b akarken varlığının ıreni bir :yröriünde. .ra )TÜZ tutmuş benliğinle dünyaır� yeni gözlerle • görmeyi bekle. .. . ''Dö"nüşü1n. .rın. . onayladı.rici şe.

''Eğer şuradaki ağacı gerçekten görebilse)rdin'' dedi Ivierlin. Bütün )'aklaşımlar işe )rarar. I<atılımınız masumaneyse. koı:uluk 're be)razlık 11issini deneyimlemeden edemediğini fark ettiniz mi? Aslında ufak da . Zil1ninizin l1erhangi bir ağırlık. '' . ' v 36 . Bu niteliklerin 'rar olması sizin kat1l11nınızı gerektirir. kayığa veya buluta bakıp pasif bir algıla)rıcı olmaktansa. Ay Her birinin niteliklerini teker teker dene)riınleyin. Bir ressam da bö)rle algılar. . . Onları kendi rul1u)rla doldurur. aynen bunun gibi. görüşüyle onları )reniden yaratır.. somut şeyler yerine kavramlar üzerine yoğunlaşan biri olmanız önemli değildir.ır agaç. Hepimiz. Bu deneyim gösteriyor ki ınasumi)ret kaybolınaz. J\1asumane bir şekilde görebilmenin sırrı. ''O ' • J • sad ece b. sadece üstü kapanır. en sıradan şe)rlere baktı v · ızda bile bö}·le yaparız. ''ha)rretten yere )rığılırdın. görmeyi tıınduğuınuz şe)rle • koşullanmaınış olan )reni bir bakış açısındadır. Bu kelime lis tesine bakın: Ağır Hafif Siyal1 Beyaz • Gün es . o zaman )reni ve farklı bir şeyler algılanılırlar. ''Gercekten mi? Peki nive?'' di. Duygular yeriı1e görüntüler.e sordu Artl1ur. Bir sepet me)TVe)re. 11afıflik. olsa bir ş e)rler dene)rimlemeden okuyamazsınız bile.

. Eğer bu resme bakacak kiıııse olmazsa. Zihin. ışık. Yaradılışın lıer zerresinde soluk alıp \rereı1 se\1ginin farkına ''ardığınızda. • Varo�uştaki 11er molekülün ardında farkındalı·k (a\vareness) • olmalıdır. )'Oğunluk ve dünyayı l1issedebildiği sürece kendini algılryordur. Işte bu yüzden • . derdi. )rara�şın ilk tol1umu için . Gözünüz. tatlıların tatlısı sevgili bir çocuktur o. ''Hayır'' dedi Merlin. sadece fotonların geçici bir düzenlenişine tepki veren kiııı)rasal ınaddeler vardır. ''O. Olüınlüler. sadece 11areke t olur. aya bakacak kiınse )'Oksa ay da )roktur. o bir lıaJrat aşığıJrdı. ne de bir koku vardır. farkındalığın ufak bir titreşiminden başka ne bir görüntü. ''dışarıda'' l1erhangi bir ağırlık veya beyazlık yoktur. Tanrı'nın zihninde. . Bu ders Şuna gelir: ''Masuınane bir şelcilde görürsen ha)rat \re�irsin. İşte bu yüzden dünyaya masumane bir şekilde bakmak çok önemlidir. ne bir dokunuş. tüın e\1teı1in tolıumunu yeşerten l1areketti \1e bu.rginin üıünü)rdü. Onların ölmesini istemezdi. aksi takdirde evren. • •• en derin önyargıları olan '' Önce dün)ra gelir sonra ben''e tersti. . 37 . çünkü dünya)ra hayat vermenin tek y·olu budur. Merlin buna. �zerinde 11erhangi bir şekil de olmaz. renk. bö)rle bir şe)1i Ka\1ramakta zorlanırdı çünkü bu. bir se. ' . �4ğır veya bryaz sözcüğü sadece size ait bir 11is \rerir. Zeka olmadan ha)rat olınaz. . Ay'ın fılıni. kendisi gibi bir illüz)1ondur. bütün krater ve vadileri çekip filıni dünyaya geri getirin . ceylanları ve yıldızları se)rretmek Ivlerlin için çok önemliydi. Başka . l1areketsiz gazların \Te SÖ11mÜş yıldizlariri tesadü fi bir ·dönüşü. ha)ratın tolıumunu )raratılışa bırakırsınız. ' ' . gördüğü l1erşeye 11a)rat verendir. ne bir tat. sınırsız rul1un \re güzelliğin bir ifadesi. Algılayan olarak siz olmasanız. senin zil1ninde bir ağaç. . t\:ferlin'in birlikte )raşadığı silillli gerçekti. . ınastımi)0etinizi11 de farkına \raracaksınız. ne bir ses. Ama bizi de masum bir \1arlık görmese)rdi )'aŞt)ror • olmazdık. Pencereden dışarı)ra 11er bakışınızla. Aya bir fotoğraf makinesi yollayın. Işte bu. çırpınan bir boşluk olurdu. . '' Bu. meşeleri. bir zil1in için ise o.

''Ha)rallerinin. bir çayırlığın köşesi11de tek aırak . Bir gün 11erlin böyle birkaç saat bakakalınca. ne de geldiklerini önemserdi ve duruşuna devam ederdi. Meraklı çiftçiler ıranına gelirlerdi ama 11erlin 11ala bir heırkel gibi. izleyen değişmez. l1angi parçamın l1angi parçamı l1a1ral ettiğini kim bilebilir ki?'' 38 . ne bir ses çıkarır. Böırle durumlarda Artl1ur. ölümlülere görünmemeyi tercil1 ederdi. Ü ÜNCÜ DERS . ''Tam olarak söırleıremem'' diye yanıtladı 11erlin. kafanın ·içinde olduğunu sanıırorsun'' dedi. ·. . çocuk neıre baktığını sormadan edemedi. üstünde dururken görülürdü. . berıiın ıni onu lıayal ettiğiıni ıraksa onun mu beni l1ayal ettiğini unuttum. '' ''Cevap ortada değil mi?'' diye sordu Artl1ur. ama bazen yaz akşamlarında. l(anat çırpan bir l1ayal gibi önümden uçup geçti ama bir dakika sonra. • Bedeniniz. Büyücü. gelip geçen dünyaları seyreder ama Ruhu ışığın krallığında yaşar. ''Ama ben het)rerde olduğuından dolaırı. • • • . 11erlin. anılarınızın ev dediğiyerdir. . . l. 1'Ierlin çocuğun başına vurarak. İzlenenler değişir. ''Bir pervane böceği gördüm ve dal1a yakından görmek istediın.ıstasını bataklıkta balık a"\rlamak için dengede durmaya çalışan turna kuşuna benzetirdi.

Bir enerji demeti kaotik bir girdapta. her atomda yaşar. Onlar bilmf!)'e değil. gözün ardındaki göz. U3ranık. I<. O. üflenmiş bir duman gibi savrulabilir. bilinenlere alışmış tır. zeka. Tanığın rolü değişen dünyaya karışmak değil. görmenin temel organı değil midir? • Göreli dünyada görebildiv · ·z. onu görüp anlamaktır. büyücünün görınesi için gözlerinin açık olmasına gerek 5roktur. çünkü görmek demek. ''En zeki ölümlü bile'' dedi Merlin. Bü3rücü için bu bir teoriden ibaret değildir çünkü o. her atom bu iki öğeye ayrılabilir. kendi iç gözü3rle bu zekanın ta kendisi olduğunu bilir. '13ratağa girdikten sonra aynidır. evreni bir arada tutan zamktır.orku onların yarattığı bir ş eydir ve fani olduğunu düşünmeden en ufak zevklerin bile tadını cıkaramazlar. '' J Büırücünün bilme durumu u3rkuda bile devam eder. bilgi ise rastgele 'reri parçalarına ayrılabilir. Bö3rle bir anla5rış zihne ait olmadığı için ölümlülerin kafasını karıştırır. çok sihirli bir şey gibi görünür. büyücü için çok uzaktaki 3raratıcı bir güç değildir. Tanık u3rumaz. kulağın ardındaki kulak 're zihnin ardındaki zil1indir . • Işte bu Jrüzden. . 11er zaman bilinçli ve 11erş e3ri bilen evrensel zeka. Göz. Bu. . duyabildiğiıııiz veya dokunabildiğimiz herşeyin temeli enerji ve bilgiye dayanır. eı. Ders i An l a m a Hepimizin içindeki bü3ıücüye Tanık da denilebilir. u3rkudayken ve3ra rü1ra görüyorken de gerçekleşebilir.rrensel zeka'nın farkında olınak demektir. Zeka. Taın bir tanık olduğumuzda herşe}r anlaşılır. O. Işte bu 3ıüzden tanığın görmek için gözlere il1ti3racı 3. Hayatın bu muhteşem düzenini s ağlamak için başka bir güce ihtiyaç vardır. 39 . En derin anlaını5rla görme.oktur. '' Hepsi de aynı kabusları görüp ölijın için endişelenir. o. rü3ra görürken 11atta rüyasız • u3rkuda bile u3ranıktır.

zil1ıun gördüğü gibi ikilik durumunda \rardı. Bizi ilgilendiren şeylere göre kataloglanıp hafızaya kayded111niş tir. . o zaman yanılınış olmalıyım. ama izleyen aynı kalır. Her ne kadar değişimler. İçimizdeki büyücüyle karşılaşn1adan önce 11epimiz öğrenmek için du)ıularınuza ve zil1nimize bağlı kalırız. Bu fark )ralnızca. ''A. kesip parçalara a)rıtan bıçaklar gibi kullandıkları izlenimine kapılınış tıın. Bunun nasıl bir ş e)r olduğunu görmek is ted1ın. ''Dışarısı'' ve ''!çerisi'' yerine. tek bir akış '\rardır. büyücünün biline durumu değişm ez. zil1inlerini. Büyücünün bilgisi. ardında oldukça şiddet içeren bir olay. kendisinin mi bir pervane böceğini 11aıral ettiğini. · bir büyücü ise l1erş eyi • kendinin bir parçası olarak algılar. yoksa pet\rane böceğinin mi kendisini l1ayal etti"' · · söylemesi zordu. yaşamın özüdür. algıladığı şeyleri bozmadan toplayıp içinden geçiren bir mercek gibidir. 40 . kaynaktan doğrudan alınan. . izlenenler gelip geçer. Büy'Ücünün gözünde ise ikisi de birdi. Büyücünün bilgisi ise içteı1 gelir. O. ''Sen böyle düsünmez misin?'' J ''Hayır'' dedi Artl1ur. Şunu söylemeliyim ki sizin akıl )TÜriitme dediğiniz şe)r. öğre · ·ş bir bilgidir. evreni süpürs e de. akıl yürüten zil1in is e ayırır. Bö)rle bir farkırıdalığın avantajı birleş tirici olmasıdır. Arthur bir keresinde büyük bir kasap bıçağını sallayan Merlin'irı a darı şüphelenmişti. ''Düşünüyorum'' diye yanıtladı Merlirı. 1'1erlin aniden durdu. bu yüz den seçicidir.Akıl yürüten zil1in '' dışarıya'' bakıp zaman ve mekan içindeki nesı1eler dünyasını göı-ür. Tüm ölümlülerin. dış etkenlere bağlı olmayan saf bilın e durumudur. Çocuk dehşetle ''Ne )rapıyorsun'' diye sordu. . • Iş te bu ırüzden 1'1erlin'in." Bü)ıücünün zihni. Bu. .

ikisini bir arada düsüneme · "' · nizi farkedin. Onu bir nesne olarak görüyorsunuz. en kaba 're en katı boırutuna kadar 'rarlığın her durumu gözlemle1rene dayanır. En ince ve en soyutundan. O da farkındalıktan yansımı ştır . ''Tüm farkındalıklar ışıktır'' dedi J\. ama her ikisi de kendi varlık düzeylerinde gerçektir. Bunları. ama bir düşüncenin ürünü olduğu için soyuttur da. ''tüın ışık farkındalıktır. düşünce midir. De rsle Yaş ama Sıradan uıranıklık durumunda l1epimiz nesneleri algılarız. engin ve değişen ışık krallığının bir odak noktası olarak gorur. Birisi ölüme yakın bir deneyim yaşayıp ''Işığı gördüm'' dediğinde. Diğerleri buna cennet veya başka bir alem diyebilir. moleküller atomlardan. gerçeği gerçek olmayandan ayırmak için oluşturduğumuz duvarlar kendiınizi ral1atlatmak için örülmüştür. J Farklı gerçeklikler birbiriyle geçişebilir. aına Tanık sadece ışığı algılar. atomlar quantum düzeyde enerji 41 . I<ağıda dönüş türülmüş ağaç liflerinden yapıldığı için katıdır. ama büyücü için şu sıradan dünya bile zaten yalnızca bir görüntüdür. yarattığıınız kadar kolay bir şekilde abiliriz de. Eğer is tersek bu katı sayfayı şu şekilde 11içliğe dönüştürebiliriz: Sayfa kağıttan yapılıruştır. Şimdi bu sayfaya · atlice bakın. · daha ince bir durumunu deneyimlediğini söylemek ister. • • • • _ Işık. yoksa 11er ikisi de mi? Her iki durumu da birlikte nasıl kolayca düşünebildiğinizi ve aynı zamanda da. zihni maddeden. '' Dünyayı cennetten. Bu sayfa kağıt mıdır. varlığın yüksek durumları için kullanılan bir ınecazdır. benli"' .1erlin. Bir kelime belli bir · • düzeyde mürekkep zerresiyken. Nesneler gibi kendisini de. diğer bir düzeyde bir sorunun cevabıdır. · kağıt moleküllerden oluşur.

Bu sayfayı çeviren el. elinizi 11is sedebilmeniz veya elinizin sayfa)rı l1issedebilmesi bir farkındalık 11areketi sonucudur. 99999'u boşluktur. yonca keıniren tavşana kadar aynı ışıktır. atomları. ışık e\rrenini tek bir odak noktası olan zil1in ''e bedeninize dönüştürmek gibi çok mul1teşem bir ıraratıcılık olaJrına katıldığınızdan dolaJ11 gerçektir. Şimdi bu anlayışı biraz dal1a açalım. Şu anda bir konumunuz \rar gibi görünüyor ancak bu sadece. Bu yüzden dünyanın gelip geçiciliği algılamanın gücüne bağlıdır. ''I\1uciz eler gerçekleştirmek istiırorum'' dedi Artl1ur bir gun. bir enerji bulutudur.bu kitaba katı demek. Belli bir yeri Jroktur ama l1er yerdedir.varıncaya kadar yapılandırabilirsiniz. -D ünyanın görülecek bir şey olarak var olması için. güneş ışığının güneş ışığını yemesi gibidir. Gören (Bilen) olarak )raratıl • Gözler olmas aydı dün)ra görünmez olurdu. bedeniniz de olabilir. Bu katı gibi göıiinen şeyleri 11içliğe dönüştürme işlemi tersten de düşünülebilir: ''Boş '' uzaydan başla)rıp enerji demetlerini. Bir atom ile diğeri arasındaki boşluk çok fazla olduğundan -orantılarsak dünya ile güneşin arasındaki uzaklıktan dal1a fazladır. Etrafırruzı çevrele)ren ultraviyole ışınları gibi diğer enerji demetleri tamamen dikkati1nizden kaçar. dönen gazlar ''e kuazarlardan. Diğer bir deyişle yemek yemek.· Dünyadaki herşey bir yıldız olan güneşle beslenir. ta ki yaradılış zincirindeki dilediğiniz bir ş eye -bu.demetleridir ve enerji demetlerinin °/o 99. dün)ra ile güneş arasındaki boşluğun katı olduğunu iddia etmektir. �u ışık birçok formda belirse de. Yedi'"' · · z besin güneşin • dönüşmesiyle oluşmuş tur ve )'ediğiniz anda a)rnı kaJrnağa salup bir beden oluş turursunuz. • • 42 . molekülleri.

11n I di. \re buna benzer şekillerde orta3ra çıkar. ''Bu dün1ra senin s a1rende var'' diyre 1ranıtladı Merlin.ri değ il mi? '' Bü1rücü bu olağanüstü akıl yriirütme1ri en uç noktaya kadar getirir. bilincin kendisidir.J 1 ' tırlatn: ' ' birŞCJı:i. :OJ'SUI1UZ. Bir kitabın ne olduğunu bilıneseydiniz. Siz ıni 'b_1 kimbılu'ljtll . Eğer dün3ra3rı görünür kılan görme ola111 ise. 1D1 sizi? 43 .1111 . Tüm du.Jıeitirnz etti .ronlar gözler. görm e1ri 3raratan kim ve3ra nedir? Göz bir şeyi görmeden önce gözü kiı11 gördü? Cevap farkındalıktır.nerrıesi cakbirŞC)r · '"' J J J dtğk�it·. ilk döllenmiş hücrenin içinde şifreli bir bilgi olarak bulunuyordu. · ic·iıı tüın ·· . ua1ı1un. Dal1a sonra bu hücre çoğalarak değişik fonksiyonlar üzerine 3roğunlaşmış bölgelerde kümelenir. ) '" . ' hetl • ') . farkındalığın s aklanabilir 11alde belirmesidir. J netcrle 1 ıiııiğiıli\redünyıruın na·cdeı1 SÖ)dt)reı.:'l1Jlan &'lj'fııs111da nakistedi. onun garip b.JreAı1l1ura tHııbıl · sarıa lıa 1 1 lıa111tJftnadığı biı-çnk ŞC)7Wlt lJ11llf f1ığı. metafızik bir gizem değildir. · Bilgi.ac·ıı1 altında )�rıi)ıe'� ajııbirbilinç� ess). alıgılarımızı 1raratır ki onlar da çevremizdeki herşeyi yaratabilsin. burun. ''Bu }rete rinc e mucize. bu kitap gibi..o.ı kendikencfuıle konus bir1rcı1liı· . Gözün ardındaki Gören (bilen) .rularınız.ir şifre11le 1raz1lınış işaretl er topluluğu olduğunu s Öy'leyecektiniz ki · O aslında bir farkındalık düzeyinin diğer bir farkındalık düze3ri3rle haberleşmesini sağla3ran bir kanal�. Ana ral1mindeki embriyon.t '"' '"' ' . kulaklar. '"' u 11 dedi1·1eıliıı 'Un11tal. . lla)l'jlf111 şifı'F'Si11i · ·· J • • · •• ) su111sızlığ1111 z. }'Oksa hı .ıileağiı ı tekŞC)r ktncliı1si11 \reo l1er aj5. \re sonunda bu fonksi. Bu. du:y'Uları olmayan tek bir hücre olarak doğar.J " . 1 di.

· ''Eğer zannetti v • kiınse isen belki katılab · · · n'' dedi Merlin. Merlin kafasını sallaırarak çocuğu 11uzurundan ı�olladı. sorulmaya değer ve yanıtlanamayan tek sorudur. ustasını görünce onuruna bir ziyafet düzenlenmesini emretti. ' . 44 . sen kiınsin? '' Arthur 11ayrete düşmüştü ancak buna karşı çıkmasına fırsat • kalmadan 1ferlin.ralyeleri'nin l1içbirinden s es çikmadı. I<ral Artl1ur. ''Bana bu adaının kiın olduğunu söırleyene bir torba dolusu altın \rereceğim'' dedi ve o anda elinde saf altın tozuırla dolu bir para kesesi belirdi. ' Şaşkın ve sı . toplanmış olan kalabalığa dönerek ırüksek sesle. ama sen bu roller değilsin. DÖRDÜNCÜ DERS Ben kimim? Bu. Ancak Merlin. Şö. ''Ama bana düı-üstçe söırle. Sonsuz sayıda roller oynamak kaderindir. • • Ruhun beli! biryeriyoktur. ''Onun kral olduğunu herkes bilir'' dedi. bir 11alde olan Yuvarlak Masa . Artl1ur'un 11a1ratından uzun ırıllar uzak kaldı. eski öğrencisini hiç ' görınemişcesine şaşkın bir şekilde baktı. Sonra bir çocuk atılarak. Büyücü sınırlı olguların hayalini kuran bir · dünyadır. . ama ardında beden dediğimiz bir parmak izi bırakır. Büyücü kendisini daha büyük bir dünyanın hayalini kuran sınırlı bir olgu olarak görmez . • • 1ferlin. ama bir gün ormandan Camelot'a çıkarken Merlin yeniden belirdi.

Merlin'in pencereye yürüdükten s onra para kesesini açıp altını 11a. ''Bunun kim olduğunu kiınse bilıniyor mu?'' diye tekrarladı Merli n . J ''Merlin. '' a ben kim olduğumu bildi v • e eminim. '' 45 . '' • ''I<esinlikle. '' Merlin sesin geldiği yere baktı -genç bir 11izmetçi kızdı. ne de Adem'in oğlu.raya savurduğunu göıünce sasırdı. hepimizi altüst ettin'' diye kabul etti . ''O Arthur'dur'' dedi başka bir ses. Camelot'ın yöneticisi. geniş 11olü görebileceği bir delikten bakmaya zorladı. Çeşitli yanıtlar havada uçuşmaya başladı: Uther Pendragon'un oğlu. J J I<endini tutamaırıp ''Altını niıre savurdun?'' diye bağırdı. ''Bunu aptallar bile bilir. ''Bu benim sev · · kocamdır'' dedi. ''Rüzgar bana kiııı olduğunu söyledi. Kralın da terk etmekten başka çaresi kalmamıştı. Büyücünün bu meydan okuyuşu sonunda bir oyuna dönüşmüştü. insanların içinde bir insan ve bunun gibi daha zekice olanlarını. Genis • J holde sadece I<ral ve büırücü kalıncaıra kadar 11erkes teker • teker elenmis ti.rirdi 're ''Yapmak zorundaydım'' diye ıranıtladı.L\rtl1ur. Sonunda Guinevere da gelerek." Çok kısa bir tereddütten sonra l'vierlin bu cevabı da geri çevirdi. cevabım şudur: Ben senin eski dostun ve öğrencinim. .'' ''Rüzgar mı? Aına bir şeır söırlemedi ki. Ancak merakı Artl1ur'u. Bµ ırlizden .ve onu da yolladı. Merlin sadece kafasını salladı. i:v1erlin kafasını çe. Tüm kalabalık şaşkınlıkla fısıldaşmaya başladı. İngiltere'nin hükümdarı . Merlin ne bunları kabul etti. .

B üırücünün bedeniyle özel bir ilişkisi . . B eden katı iken arzular \reya 11a1!allerin so1ut oluşu . Belli 1rerlerde kalıp ölüınlülerin cok asina olmasından 11oslanmazlar ''Beni . Ders i An l a m a Bü1rücü ve onun gibiler. O. 1rer-1rurt \re isim sal1ibi .J . olmamaktan ral1atsızlık duymaınışlardır. Bü. şu şu ana-babadan olan sizi . ' • . sınıı·lı olgul4rın 11a)!alini • • kuran bir diin. Su J J şu zaınanda.atolik vergi a\rukatı. '1Yüzüınü 11 11atırlıyor alınan beniın kiın olduğumu bildiğini gös termez .. vardır. I<aıralar.rük bir dün1ranın 11a1ralini kuran sınırlı • bir olgu olarak görınez kendisini. . dünırada belirmiş bir 11ali olarak görür. Isminiz bir etikettir. .J . Bu yüzden bulundukları bölgeler önemsizdir. karıştırınaz. Olüınlüler ise .bü1ücünün aklını ilk il il · ı ı b' . O tuzunuza geldiğiniz de kimliğiniz bir kutu kelimeıre sığdırılınıştır.·adır. tanımlamada kullanılır. kelimeler. üç çocuk \re bir ip otek sal1ibi. \Te siz bedeninizden çok dal1a . J J J ismiınle çağıran 11erkes 1rabancıdır'' dedi l'vferlin. Bızım. I<oşullanmamış bir rul1u koşullara 11ap sederler. e\rli. il e gerçegı ır tutan onı:argımız .. ağaçlar. Bü1rücüler kendilerini evrenin vatandaşları olarak görürler. Bu sınırlamaların 11epsi J·izjııle il · ·ırmiş gibi gelebilir ama aslında bedeninizle ilgilidirler. Birkaç 1rıl sonra is e falanca okula giden ve fılanca mesleğe sal1ip olan sizi tarif eder. arzular \re 11a1rallerin akıp şekille nmesi gibi bedenini de. ratı . fazla bir ş e1rsiniz '. bilincin . dal1a bü. etiketler ve tanıınlar bizi sınırlar. Bir isim s al1ibi olmak yararlıdır l1angi doğum cüzdanııun size ait olduğunu bilmenizi sağlar. Bu kutuda şunlar olabilir: ''I<. bü1ücülerde . şu }7erde.rücü. Hicbirse'' ont1 sınırlaınaz. 1 1 Bunlar doğru olabilir ancak 1ranlış yönlendirirler./ . Cornell'de eğitiın görınüş.. 46 . dağlar..roktur. . Ölüınlü hayatta isimler.ama kısa • süre icinde bir sınırlama 11alini alır.

. . · · · f�:z. Cof--fazla · � . '' Yine. . . · · -'-.-'·• - ' ..'. sa . görmek imkansızlasmıstır. . ' . Ancak bü)ri. Rol .'·•.·•" • •._. ancak 'o kadar 11ızlı gelip giderler ki onların 11avada yaşadığı bile SÖ)rlenebilir. . .. . . ca)rır 're kale de eğer 'ben' isem doğrudur.. ''ancak şu tepe. • · • •' ' • ._o_ .�3:rı_ bırakmak gerçekten kiı11 . kız e'rlat. • ' . ·.ı . ın . .''· . ·""-"'' ••-: ">. iş kadını ve benzeı-i rolleri de olduğunt1 gördünüz.?. \ -' r .'. · • - ' · - oynamak bir sınırlamadır.-'lll '"-'""" '1. Eğer ..plduğunuzu bulınak" · ·· �-- demektir. inançlar.. .... Onun annefik��n başka bir şe)r yapabileceği aklınıza bile gelınezdi.�f . zamanda akan bir bilinç nel1ri gibidir .. ' ··.Isimleri • "\Te s�fa.. bedenin içine girip dinlendiği yer olduğundan..:r�. kıJı � r bedenlerine bö1rle ) davranmisla' . ." : f ' ' ' ...!�. düşüncelerin gelip gittiği bir yuva gibidir...'.. •• · . • ' • _ • . I\1erlin.günleti 'lfafula}rıiı. .•:•-· ..J )rÜk biriktiğinden dola)rt irtsan bedeninin gerçeğini o.. kendini e\rsiz barksız olarak görınezdi... - rdıt''' dedi Merlin. . önyargılar q.-�!9 �.iz olcluğu.1�-�'..�sılı olduğu �ir askihktan farkı )TOktu... . ölümlülerin bedenlerine neden bağlanmak istediklerini bir türlü anlayamazdı.. ı •·• -·. J ' • .�·�\' · . i " · ··· · · z . Çoğu zaman sınırlamalar içinde )raşarız.'. kişi bedeni olmazsa e\rinin neresi olduğunu bile bilemez. . - ö e e iz ..�. 11er nasılsa. •• 're l1a)rallc:.sınırlar olmadan )7apamaz� Bedenleri nerede olduklarını tarif eder. ama buna rağmen 11erkes rollere büı-Uniip ' d�ıur..J gözünde ölümlü bir bedenin. . •. eş. �'·i· . . . ''Bu beden.. J . ı • • • .._. 47 ..: . • Ders l e Yaş ama - Bu dersi )raşaınanız için bir süre isminizi unutmanız • gerekir. onun kiınliği zil1ninizde sabitti. ' . ''Bu et 're kemik torbasının 'ben' olduğunu söylemek'' dedi. korkular. . kızkardeş. � .• ······ .... hl•.. .. ama bunu kanıtla)ramıyoruz. ''Ben kiınim?'' sorusunu gerçekten soralım'.. ..-.. . Bir düşünceyi ortaya Ç adan önce kiın görmüş ki? Diğer düşünceye geçeceği )rere kadar onu kiın takip etmiş? I\1erlin. Çocukken 11a)ratınızdaki en ötıeınli şe)rin anne0.. ' ''· •'•'• ·- . düşüncelerin kafamızdan gelip geçtiğini sanıyoruz.-�·' .. IYierlin'in ..' . ev. l ler '• nız s ğı g m si n ''() lü .. · ·' .rin ...idüğünüzde.-· . � d e . ." < .

yemekte ona ne pişireceğini ve benzeri şe)rleri düşünen bir kadınsanız.. · · zden.. .re)rnlerimizden görerek kendi rollerimizi oynamaya başlarız. Toplumumuzda ''tam'' olmak demek.Çocukların.. annelerinin annelikten başka bir l1a)ratı da olduğunu kabul etmeleri genelde zordur bu.·ler değilsiniZ: Buna inanmak zor gelebilir ama kafanızın içindeki düşünceler size ait değildir. bu düşüncelere sal1ip olan doktorduı· . sadece kendinizsinizdir. . · ce çok role bürünmek demektir. Ona göre taınl1k demek tüm • rollerden bağıınsız olabilmektir. düşüncelerle kendi11ıizi özdeşleştiı1ııeyi alışkanlık 11aline getirdi . Rollerimiz çoğalınca dal1a deneyimli olaca.. Bu sadelik durumu gün boyunca devamlı gelip gitse de. Bu da gün bo)runca devam eder . düşündüğünüz şe. zil1iıinizde herhangi bir düşünce olmadan. Peki rollerden kurtulduğumuzda nasıl bir şey yaşarız? Aslında oldukça sade biı· şe)r. çok azımız bu durumun farkına varırız. onlar isminize.. ''Şu küçük beden görüntüsüne indirgenmiş özgür bir ruhum'' diyecektir 11erlin.. büründüğünüz rollere aittir..Annelik \re doktorluk tabii ki fa)7dalı rollerdir. . Basit bir farkındalık içerisinde. 're bir gün 48 . bu düşüncelere sahip olan siz değil annedir. sadece uyanık olduğunuzu hissettiğiniz bir an \rardır. Eğer tıp yaşan tısında teşl1is veya teda.ri)ri düşünÜ)!Orsam.L\ma gerçekte. ama onlar da bir )'ere kadar. yaşantısını boğucu bulacaktır. Çocuğunun okulda ne )raptı.. ama o hala parlamaz mı?'' Rollerden kurtulmak ustalık isteyen bir iştir. olabil · . Sadece annelik rolünü üstlenen bir kadın. tüm ufak çocukların doğal ben-merkezciliğidir. Ama zamanla ebe. ama kendinizi oynadığınız rollerle tanımladığınız sürece bü)rücünün dünyasına giremezsiniz. Sabah uyandığınızda gününüz hakkında düşünmeye başlamadan önce. ''Parmaklarınla güneşi kapatabilirsin. Ancak büyücü pek de öyle düşünmez. zı zannederiz.

''Ben'' du. Veya gökkuŞağını izliyorsanız izley eni yakalayın. . Bu sakin. Sa. bir duyunun ardında 11issettiğiniz anlara · at edin. Bu durumu düşünerek. saf ve sade olarak '\1ar olmanın o çabucak geçen ipuçlarını farkedip edeınedi. rollerinizi ne kadar iyi oynasanız da . tam anlamıyla insan olmaktır. Bu sayfa)rı okurken dikkatinizi okuyana verin. ses siz ama oldukça canlı bir farkındalığı hissedersiniz. Bunların l1epsinde.rısız insan • mesleğini ka)rbettiğinde. Rollerinizle çok kuvvetli bir şekilde özdeşleştiyseniz zamansızlık ürkütücü bir manzara olabilir. Bizi gerçek kılan. varlığınızın kesinliğine dair bir içgöıii \rerir. Gerçek tanımlanamaz.rden a. Bu gözlemci. isimsiz duruın oldukça tatmin edicidir.ranıtlanamaz . bir 11issin.. Ama eğer is terseniz bir an için rollerin ötesine geçebilirsiniz. sız. konuşarak '\1e.r )7aparak elde edemezsiniz.. Gerçek benliğinizi. tüm zamanla sınırlı deneyimlerdeki zamansız etmendir ve bu gözlemci sizsiniz. · · ze bakın.rüp e. çocukları bü)rü. Bu küçük oyun. Yarın )7ataktan fırlamadan 're zil1niniz dedikoduya başlamadan önce. bir nefesin.''Ben ki1ni1rı?'' bilmec esi... isimler. Ne yaptınız ki? Gözlemleyene bir göz atmak için gözlemleme işlemini kestiniz. Tüm gözlemlemelerin ötesinde hiç değişmeyen bir gözlemci vardır. o sadece deneyimlenebilir. etiketler ve rollerle o kadar sınırlanmıştır ki gerçekten ki1n olduklarını bulacak zaman bile bulamazlar. \T e)ra müzik dinlerken işitene. sessiz.. ha)ratın gerçek zeı1ginliklerinin s_aklandığı hazine dolu e'\1dir.rle 11epimiz yüzyüze geliriz ki bu. U)ra ba.rguları. duvarlarını hiçbir ordunun aşama)racağı kalenin koruduğu. tetikte.rıldığında veya çok s e'\1dikleri eşleri öldüğünde y .ra bir ş e. 49 . O.

Bu. • • 50 . Büyücüye göre bunlar zihnin birer ürünüdür. . cesedin çenesini yeni doğmuş bebek gibi gı ardı.ferlin'in )ratmadan önce kah. düzenleyicisi olduğu maddenin ölümünden etkilenmez . Yaşlı büyiicü.neden geriy·e doğru yaşadığını açıkla)rabilir misin?'' diye sordu Artl1ur bir keresinde. Başlangıçya da son yoktur. . Büyücüler ölüme inanmaz. geçmişinizin ölmesi demektir. Bilincin ışrğında herşey canlıdır.'' ''Ben l1içbir a'rantajını göreıni}roıum'' diye direndi Artl1ur. '' Peki ni)re?'' • ''Çünkü biz Ö)rle olınasını isti}roruz.rranıslarını · düsünerek. onun zamanlarında çok dal1a şaşırtıcı bir şeydi. ''Zamanı . • Arthur kaynar SU}TU üzer�e döktükten sonra ''Dikkat et'' di}re bağırırdı. J\. Tam anlamryla canlı olmak. Moleküller dağılıp gider ama bilinç. l\ierlin l1akkındaki l1ikayelerin en karmaşığı bile onun zamanı geriye doğru }raşa "' nın kanitıdır.raltı }rapınası gibi garip da. Birçok a"\rantajı 'rar. Cenaze törenlerinde sevinçten zıplar. Bu yeterinc·e garip değilse mezar taşlarına 'raftiz l1edi)releri verirdi. ''Çünkü tüm bü}rücüler bö)rledir'' di}'e yanıtladı l\ierlin.

ra kadar bir çukur kazma. . J\:ferlin'in gerçekten de tie kadar garip bir . ne dü sündün ? '' • • '' Gereksizdi'' cli.ra kal1in zannettiler. • 51 . .�--. ' Eğer zamanı gerı. Ama . 're insanın birçok çabası da bö)rledir.rerlerdi 're · • • • zamanın geri. . .rley�nceye kadar durına. IGl1iı1lerin.rrete ciüşürıneyi s e.raratık olduğuna lı aj re t ederdi. val1şi güllerin yere kadar eğildiği sıcak bir )raz günüydü. ''Evet oldukça iyi. . ''Şimdi }raruına otur'' dedi lvierlin.re çalışan birisi. S onuç olarak baz ıları T 011u pe. " dedi. '' Buradan şura. yaklaşık üç metre uzunluğunda ve yarım metre derinliğindeki çukura dikkatlic e baktı . --- ----· · · • ''Gel. çukur kazmanın gereksizliğini göıüp lıiç b aşlamazdın _ " . . '' Şimdi'' dedi :Ni erlin.raşadığına dair efsaneler.----. . . Merlin. birer basite indirgeınedii:. göstereceğim'' dedi Merlin. . '' Yap tığın iş 11akkında . Ders i Anlama . ço cuğa bir kürek vererek. '' • Artl1ur işe _ koyulup var gücüyle kazına)ra başladı ama bir saat s onra tükenmiş ti ve Merlin lıala durmasını s Ö)rlememişti. ''Bu yeterli mi? diye s ordu Artlıur.!aşamanın ne deınek olduğunu _ çözıne. iş bittikten son ra.. Terli ve suratsız bir yüzle. --------- · · . . Arthur'u kristal mağaranın dışına çıkararak Gü11eşin tam tepe d e olduğu. cayır cayır }ranan güneşin altında çukuru tekrar d�ldurunca}ra kadar didindi. - · . ' ' .re patladı Artlıur. Eskiden efsane anlatanlar ins anları 11a. . " • • Eıni1· alma}ra alışık olmasına rağmen bu emir pek lıoşuna gitmemişti.ra başla ve ben sana sö. işin gereksizliği Çok geç farkediliyor. '' Şimdi tekrar doldur. Artlıur döneınleritıde 1\tferlin'in zamanı geriye doğru .re doğıu )7aşasaydın. '' Çok doğıu.re doğru .rgaınber 're.

a eden ''Bir zamanların ve geleceğin kralı'' di)re geçmiştir. ''Ölümü bırakmak mı? Nasıl yapılır bu?'' diye . ''Siz ölümlüler. tamamıyla öldüğü. · doğanın yasalarından biri oları doğum ve ölüm d öngüsünden çıkmak demekti. Bu es · · ş alışkanlığınızı bırakın. · ''Eğer kendinizi yaş amın varlıkları olarak görsey · · z ölümsüzler olarak çağrılırdırıız . ''Ölümü biz secmedik.olacakları bildikleri için zamanı geriye doğru }raşadıkları S Ö)rlenebilir. Çok basit. '' ''Bu adil değil'' di)re itiraz etti Arthur. tüm canlıların bozµlup ölmesine neden olan değişmez }rasalardarı 1kurtulmuştur. J J • Insan bedeni doğar. . • • ''Ilk önce alışkanlığının ka}1tıağına git. . Ö)rle görünüyor ki büyücünün doğum günü bu dünyada öldüğü gündür.dal1a derin anlamıyla ortaçağda zamanı geriye doğru yaşamak. • J Hatalı akıl )ri.ra ikna etmis bir akıl 11atası bulacaksın. Bu paradoksu (çelişki) çözmek için zamanı bü:yiicünün deneyimlediği gibi arılaman·ıız gerekir.rre dışı bırak. '' •J ''Hayır. böylece zamanın ağına }'akalanmayacaksırıız. . Hepiniz diğerlerinin yaşlanıp öldüğünü gördüğünüz için )7aşlanıp ölüyorsunuz.icülerin ölüınün arkasında gördükleri mantık 11atası nedir? Teınel olarak bedenitnizle özdeslesınemizdir. Ilk olarak orada seni ölüınlü olına. }�aşlarıır \7e ölür. ölüınderı kurtulduğunu ini.irütıne tüm yTarılış inançların temelini oluşturur. O bize zorla verildi. Bu süreçle özdeşleşınek 1na11tığı11 bir 11atasıdır . sen sadece ölüme alışmışsın. Bü)riidükçe 11er gün gençleşen bir insan. O rıe1ri bulmuştu? Bü)ri.ı-\ma bir kez 52 . '' • Artl1ur efsane}re. Sonra ınantığırıdaki l1ata}rı bulup onu de. sorarak öğrenmek istedi. Ancak . adınızı ölümden alırsınız'' dedi Merlirı. Artl1ur. kris tal mağarada.

acı. '' Sonsuzluğu ufak parçalara aırırmak zaınanı oluş turur 're eği11ıniıniz 11ala bu ıröndedir. onun büırlicünün dünırasına girıniş olduğunu gösterir. Hepiıniz zamanı göreli. saniıre. . zamanı geriıre doğru yaşadığıyla il · · 11ikayelerin ardındaki gerçek anlam budur. doğrusal zaınana . Zamanın bu doğıusal algılanışı. • Dersle Yaş a m a Büyücünün yaşamında zaman. 53 . Göre · · - I<uramı'nı kanıtlamazdan çok önceleri. ''H epıınız zamansız1ık1a çevr yız .eni zaman algılayışı bizi ölümden kurtarabilir mi? Büyiicü için ölüm sadece bir inançtır. onu hissedebildiğini söyler'. bununla ne ırapacağındır. dakika 're saatleri göstererek geçmiş ten bugüne ve gelec:eğe olan uzun yolculuğu gös terir. Bu yüzden büırlicü. Ölümlülüğün etkisine gireriz ve ölüınü kabul etmekten başka çaremiz kalm az. Saatler.olan inancurıızı değiştirınemizi sağlar. şey· olarak deneyimleriz 11er mutlu deneyim zaınanı luzlandırır. Görelilik. ''Sorun. _ Peki bu ).beniıns enirse ölüme mahkumuz demektir. akışkan bir . Aşık olarak geçirdiğiniz bir gün bir saniye gibidir. Zan1anla sınırlı kiınliğimizin zamansızlığa dönüşmesiyle bu etkiden kurtulabiliriz . A dolu bir deneı�im ise onu yavaşlatır. yani yavaşlaırıp luzlanabildiğiıli kanıtlaınasıırla değişti. • Merlin'e benzemesinin yanı sıra. ölçülebilir parçalara . Einstein'ın böırle hayrete düşürücü fıkirlerle gelmesi. zamanla il · · gerçeği keş fedecek bir yolculuğa çıkar l\1erlin'in. O. zamanı kaynağına kadar takip etmek is tedi. diş çinin koltuğunda geçirdiğiniz sabal1 ise 11iç bitıneırecek gibi gelir. Einstein. diıre bir iddiada bulundu l\1erlin. ili' '' ayrı 1ınış sonsuzluktur. Bize göre zaman • doğrusal bir ş ekilde akar. Eins tein 'ın onun göreli olduğunu.

. ._ . Artl1ur. ço cuğun üzgün suratını göı-ünce dal1a sakinleştirici bir şekilde. _ _ _ _ . . -: · . ne de bir s onu vardır. enerji açısındap 11içbir şe31 ölmez. sınırları aşarak gerçekleşir. . . onun ne bir başlangıcı. . o olamayacağını zannedi3rorsun.bir forma il1tiyacın olduğunu sanıyorsun. düşüp tekrar . . çünkü enerji yok edilemez. . _ . bu. Enerji forınsuz olduğundan. ıraprak 're toprak görünür.. . . . . . bu mantıkla karşılaşınca . . . J . yraprağın 're toprağın renkleri farklıdır .. . işte o zaman ölümlülüğün - - . Güneş işığı görünınezken. Sadece foıınlar!n içindeki . . . ''Ama ben enerji olmak 1 is temiyoıum1 di3re isyan etti . . .. 1\ma tüm bu değişimler.Ölüınsüzlüğe . ' toprak olmak için ıraprağa dönüşür.. . . .fodern b11iı11 . . . . • . 1v1oleküller sekillenir ve sonra cözünerek temeldeki atom J . . . zil1nin }'arattığı şe)rlerdir. . biz onları ölü de görsek diri de görsek. . . Yaprak canlı olup büyrürken.. 1'1vferak etme. _. . · · .. . güç değildir. ··· · . . formsuz olduğunu anlatmak için bedenini • s enden çekip almıırorum. '' Iv·Ierlin. \re bu bö)rle süı-üp gider. · · . · . ''Işte budur s enin ölümcül hata::rr 1 ' diye vurguladı Merlin.. 1'. ' · 1 ' ' ' ortasında bile ölümsüzlüğü 1 - yaşaırabilirsitl. bizi geçerli olan bakış açısına zaten 54 . güneş ışığı böyle değildir.. . 1v1oleküller da u p gider ama bilinç. Bir zamanlar güneş ışığında enerji ... ''Bu bedenle özdeşleştiğin için . . . Işığın. Güneş ışığındaki asıl enerji bir değişime uğramaz. Ama ben sadece enerjinin doğmamış olduğunu vurguluyordum. . herşeyin temelindeki elektron· 're · fotonların sürekli ·devaıTi eden dansının bir parçasıdır. çorbasına döner. · . inanmanızı sağla3racak başka örnekler bulmak . . • • Orneğin e\rreni bir enerji deposu olarak görürseniz. I<endini başlangıcı olan bir şey olarak gördüğün sürece ölümsüz olan tarafını 11iç bulamayacaksın ki o 11iç ölıneıreceks e doğmamış tır da. demeti olan şe3r. . • . .. Bu değişimler birçok . · _ . ' - formst1zu görmen gerekli. düzeııleıricist olduğu ınaddenin ölüınünden etkilenmez._ _. . Enerji olarak siz hep burada olacaksınız .

Eins tein gibi ileri görü şlü düşünürler b i zim sadece zihinsel engelleri aşmanuza ırardımcı olabilirler. Bö]rle duygusal engellerden biri de ölüm korkusudur. Rahatsız edil1neyeceğiniz.J " .ram edin. duırgusal ve içsel olan diğerleımi ise biziın aşmamız gereki}ror. Gizlenmiş göz1raşları akabilir. Sadece korku değil kızgınlık 're1ra bü)iik bir feral1lama. korkunun bilinç-dışındaki düzeyine inmek dal1a zordur. . Gizli korkularınızı bir kez ırazmak için kendinizi serbest bıraksanız durmak zor gelebilir. du1rguları da beraberinde getirecek. ''I<orkuyorum'' cümlesini ırazmaya başlayın ve diledi" · · z gibi bitirin.J .ç sayfa kağıt alıp oturun.''I<orkuyorum 11 tekrar yazıp aklınıza gelen herl1angi bir - şekilde bitirin. Şimdi kaleminizi kaldırıp aynı açılış cümlesini . Bunu ortaya çıkarmak için basit bir çalışma 'rardır. Bu telmik olmadan. Eğer bu çalışmayı özgürce. 55 . Ara 'rermeden bu döngüsel solunum tekniğini yaparken. Nefes alış. Büırücülerin gördüğü gibi ölüm olgusunun tümü korku ile kaplıdır ve bu korku çok köklü olmasına rağmen etkileri 11emen belirmez. arada duraklamadan. bilinc-dısının kısıtlamalarını asmak icin kulla .rerişlerin birbiriyle bağlantılı olduğu bu solunum tarzına. sakin bir oda seçin. döngüsel solunum da denir. Şimdi bizim ise onuyaşamqy·ı ö ğren meiniz gereki}ror. Şimdi kaleıı·ıinizin ucunu ilk sayfaya ko1run ve beş dakika hiç kaldırmayacağınıza söz verin.yöneltmiştir. Bu bilinçli solunum tekniği eski zamanlardan beri. korkuyla il · · birçok garip ve uınulmadık şe11i keş fedeceksiniz . Ve bu beklenmedik korkular. ölçülü nefes alıp verin. Bunu yaparken yavaş . kaleminizi kaldırmadan 1'I<orku1rorum'' cümlesini tekrar tekrar tamamlaına11a de. düşüncelerinizi denetleme1rip st1 üstüne ç alarına izin 'rererek yaparsanız.J sJ tır. Birka.

içinize dalıp şüpl1e zarlarını soyun. En sonunda karşılaştığımızda • kiın olduğumu öğreneceksiniz. ''Akla ait şüphelerinize dal1a )rakından bakın. o çok derin inancımızı yaşarız. korkuları. bü)riicünün yoluyla ne ilgisi var? I<orku için beş dakikarun ayrılması. düşünenin ardında da l1erl1angi bir düşünce ortaya çıkmadan önce bilinçli olması gereken saf bir bilinç noktası vardır. Şüphenin ardında bir şüphe eden vardır. şüpl1e edenin ardında düşünen. inanç sisteminin bir • zarının soyulması gibidir. Bu çalışmanın sonunda uzanıp dinlenmek. ancak birbiriyle çelişen birçok inanışla üstü zar zar kaplanmıştır. ölümün doğada her yerde '\Tat olduğunu iddia ederek. hayalleri. bu bilinç · •• noktasıJrım. yaşa}ran bir gerçeklik l1alini alacak. • Ama Merlin ş öyle di}recektir. arzuları. Bırakın hepsi ortaya çıksın. Peki tüm bunların. norfi1:al dengenizi kazanmak için iyi bir fikirdir. Ben bu çalışmanın en fazla etkisini ilk )rapılışında gös tereceğini düşünüyorum. Ben. Bu inanışlar günlük yaşaında da ken · · gösterir. ama l1er zaman nefes alış­ verişinize dönün ve bitirene kadar kalemi kaldırmayın . mul1temelen karşı koyacaktır. insan }raş n özünde ölümsüzlük '\Tardır. Olümsüzüm ve zamandan etkilenmem. işte o zaman ölümsüzlüğüm • sadece bir düşünce değil. Beni • kabul edip etmemeyi }rargıla}rarak düşünmeyi bırakın. ama ne zaman · isterseniz tekrar edebilirsiniz. Bir uyarı: Eğer çok ral1atsız his seders eniz durun. Rasyonel zil1in. '' 56 . bilinç-dışına ait ilişkileri ve s on olarak da öleceğimize olan.

heryerde var olan bir alandır. l1asır yatağından kalktığında. keşif anlarına sıkıştırılmıştır. Alandaki bilgi akışı ebedidir ve hep akar. Merlin'in karşıdaki mağaradan baktığını gördü. ''Dünyada bir tek ben kalmıştıııı. '' - ''Bunu nasıl söyleyebilirsin? Sen ve ben burada birlikteyiz. insanların gelecekte ego de erı s ana aıt • • • ben-imajı'ndan bakarsak teksin. ''O bir rüya değildi. belleğin tümüyle açılır. • Engin bir enerji okyanusundaki enerji dalgacıklartyız. • ''I<ötü bir fÜya gördüın'' diıre n11rıldanadı Artl1ur. B enden başka kiınsenin olmadığı ormanlarda ve ırollarda dolaşıyordum. " ''O zaman. Yüzyıllık bilgiler. en son insan olduğunda da 11em • fikiriz değil mi?'' ''Evet. değil ıni? Ve binlerce insanın yaşadığı köır ve kasabalardan geçtik.nı?'' dedi Merlin.'' ''Ama bu nasıl olur?'' diye sordu Artl1ur. '' 57 . ''Dünyadaki tek insanın. AL TINCI DERS . Sen gerçekten de dünyadaki son insansın. Ego bir kenara bırakıldtğında. Bir sabah Artl1ur. Büyücünün bilinci.'' ''Rüya i.

Benimle gel. kendine özel geçmişini kiıns enin pa)rlaşama)racağı bir deneyimler yığınından bal1s edi)1orsun. ''Ego'dur seni yalnız kılan. '' Öğrencisinin endişelendiğini görünce sesini )TUmuşattı. ''I<. • 58 . Bir çiçeğe seni11le aynı deneyimi pa)rlaşarak bakamam. Seni. Olçebilece w • den '1e)ra ha)ral edebileceğimden dal1a uzaktır 11erl1alde'' diye )1anıtladı Artl1ur. 11em hurda. • • ''Bilmi)rorum. ''Ben değil'' diye cevap verdi 1vlerlin. ki? Deneyimlerini sürekli anılara dönüştüren bir yaratıksın. . ''B en'' dediğinde. hem de aradaki köprüde ise. '' Merlin bu konuşmayı bitirdiğinde Arthur hüzünlü bir . Tek bir gözyaşı ve gülüş bile gerçekten bir. a)rrı )1ollardan yürüdük. 11ala • yıldızlarla dolu alacakaranlığa çıkardı. ''Anılar kadar özel bir şey olamaz. ''Sence şu yıldız ne kadar uzaktadır?'' dedi Sirius 7 )rıldızını göstererek. ışıktan başka nedir ki? Eğer ışık hem orda. ''Uza r r )rok. ''Ama gene de ego bir kenara bırakılabilir. ·J\ierlin başını salladı.endine dikkatlice• bakarsan nesin . s eninle )'ıldız arasında a)1tılık )TOk demektir. Yazın ortaları olduğundan Sirius parlak • bir şekilde ufukta belirıniş ti . görünmez bir köprü 'rarınış gibi sürekli hurdan oraya akıp dururlar. kiınsenin giremeyeceği bir dünJ1aya bağlar. Sen ve ben birlikte )riiıüsek de. başkasına 'rerilemez. Yıldız. Her i z de tek bir ışık . 1\!ferlin basını salladı. '' I<alktı ve çocuğu mağaranın dışına. r • alanının parçalarısınız . değil mi? Işıklar. Şunu düşün: Yıldızı görınen için ışığının gözüne · esi lazım. şekilde baktı ve ''Sanki l1erkes yapayalnızmış gibi konuştun'' dedi.

J J • Ders i An l a m a Daha önce de gördüğümüz gibi ego. '' Büyücü ılık . Senin yapacağın ego'yu aşmak ve bu evrensel bilinç okyanusuna dalmaktır. uykum . Sizinle benim aramda da bir ucurum \1ar J .'' Arthur düşünceli bir şekilde baktı� ''Söjrlediklerini düşünmem gerekecek. Sonuç olarak. 11. 11epimizin sınırsız bir ışık alanı olan bilinçle .'' ''Yani diğer ins anlara da ait olmayan lıiçbir şeyin yoktur. çi.ar. bedenindeki hücrelerle birlikte. gökyüzün den sökemem '' diye karşı çıktı 1\rtl1ur. çünkü egon. Ama seni temin ederim ki eğer ego'yu bir kenara bırakırsan.1erlin esne11erek.. Nil1ayetinde onu . Var olan herşeyin arasındaki görünmez köprü olan bu bilinç alanı her yerdedir.. ''Benim . yatmadan önce şu şeyi tekrar asar mısın?'' ''Şejr? '' Arthur yere baktığında Sirius'un gö · · zünden koparılarak ayaklarının dibine bırakıldığını gördü saskınlıkla. deneyimleri seçme ve geri çevirme görevini üslenmiş tir.epimizin ıralnız \re s oyutlanmış olduğu görüşünü benims emiş durumda. çevrelendi" · · zi göreceksin. ''Ha bir de. ''Aına çok uza kta görünüyor. reddettiği şe11lerle arasında ·bir boşluk yarattığından dolaırı s o1rutlanına11a neden olur. Benden ve diğer insanlardan· a)rt1sitl. ''A)rtıltk yalnızca bir yanılsamadır. s en düşün'' dedi J\. 59 .1nkü a1·nı dene)rimleri 1raşamaına)ri seçtik. Merlin omuz silkti.e rahat mağaraıra girmek üzere döndü. Siz ve reddettiğiniz ş eır arasında ucurum vardır. ego'larımız aırrı. '' ''Pekiyi. I-Ier düşüncen. engin bir ışık okyanusundan çıkıp tekrar ona döner. � . . . . ego'nun zannettiklerinin dışında.

korkularınızı. tüm duyguları. ''Beni unutmak mı isti)1orsun?'' diye sordu.. Seni an1ınsadığıında akl1111a ne • • gelir? Gerçek sen değil. '' 60 . deneyimleriniz sizi yalnızlığa ve s oyutlanmaya iter. Bu gerçekleş tirildiğinde. insanlar artık s oyutlanmazlat.. Ancak büyücü hiçbir zaman soyutlanmamıştır çünkü ego. dost olmamızı istiyoruın. Bu bilinç. Eğer seni l1er gün unutabilirsem. Bü)riicüriün dünyasında herkes aynı evrensel bilinci paylaşır. Ego ile.a bundan ibarettir. aynı şeyleri p ayl a ş manın tam anlamıyla müml(ün olabileceğini düşünmeyiz. p aylaşılamaz b enlik duygusu kas tediliyor. ve unutmak da istemi)rorum. ertesi gün yeni bir seri • görmek üzere uyanırıın. ne de siz benimkileri. Yapabilece w • • z en iyi ş ey iletişim köprüleri kurmaktır ki genelde bunlar pek dayanıklı olmazlar. onun dünyaya bakışını etkilemez. dünyaya gözetleme deliğinden bakıyor gibi farkındalı w zı sınırlar. bir zamanlar yaşayan şey. I<işisel zil1nimiz. hep akış 11alindedir ve tüm düşünceleri. •• •• •• Ego')ru bir kenara bırakmak demek. anıları bir ken�a bırakınak demektir. ''Görüyorsun ya. '' I\ierlin'in bir şekilde kendisini istemediğini düşünerek endişelendi. ölü bir imaj a dönüşür. . ''Ne?'' dedi Artl1ur şaş11mış bir halde. Işte l1afız. Imajlardan sıyrılınış gerçek s eni gorurum. deneyimleri bağrına basar. Aslında. N e b en sizin duygularınızı. Doğumunuzdan itibaren en kişisel ş eylerini?: anılarınız. Merlin bir keresinde Artl1ur'a ''Becerebilirsen beni unutmaya çalış'' dedi. hayallerinizi paylaşabilirim. Evrensel bilincin parçası olduğunda ise tüm okyanussun. ölü bir imaj . ''Ah. tüın . ''okyanusta bir damla gibisin. ''Seni hiçbir zaman unutamam. arzularınızı. kişisel. elbette'' di)re yanıtladı Merlin. ''Bir kişi olduğun sürece'' di)re tembil1ledi ivierlin.

en canlı anılarınızı ve iliskilerinizi düsünüı1. Bunlar yerine en kişis el öze · T eri. 11afızanın SO)rutlama)ra 61 . Sizin hoşunuza giden bir ş eyden başkaları 11oşlaninayabilir. açık tenli ko)ru. bir arkadaş veya kardeş. ''Hayır. bilinç okyanusunun deneyiminde bile ka)rbolmaz '' diye Arthur'u temin etti. Aslında kişiyi değil. 1'\ynı kişi. kilo. tanımlamalarınızı daha da size özel kılıyor. Ama ay ve soyutlanmaya bir son vermek istiyorsanız. • • Bu çalışmayı bitirdiğinizde. Göz rengi. "zi sandı" l1erş e). bu kişinin doğru bir portresini çizdiğinizi zannedebilirsiniz. • anıların sahte olduğunu görmeye niyetli olınan1z gerekir. A)rnı anda hem kendin. tanıml1)rorsunuz. Iyi bildiğiniz birini ele alalım: kocanız veya karınız. hafif olarak görülebilir. ' ' Bir damla. Bu. gizemli gelebilir ama böyledir.'' De rs l e Yaşama Hepi1niz bizi tan11nladığından dolayı anılara tutunuruz. sizin için anmaya değer bir şeyi başkası tamamen unutabilir . . 'rs. algılanabilir. okıranusta eriyip yok olmaz mı?'' diıre sordu Arthur. Ağır. 11oşa giden ve gitmeyen şeyleri. Tan11nlamanızdaki /1erşryin göreli olduğunu anlamak için çok uzağa gitmenize gerek yok. kendi bakış açınızı . Sizin uzununuz bir başkasının kısası veya 'rasatı olabilir. bir birey. bu yüzden de açıklamanız sizin kişisel bakış açınızdır. Eğer bir başkası 11akkında bildi" . Dal1ası bu kişiyle )raşadığınız deneyimlerin sadece size ait olması. Onu zil1niniztle canlandırın ve bu kişi 11akkında gerçekten neleri bildiğinizi sorun kendinize.r dola)rlı olarak sizinle il · · ise. dostluk düşmanlık olarak. meslek ve adres gibi önemsiz şeyleri eleyin. başka bir bakış açısından tamamen farklı olarak tasvir edilebilir. Ancak anımsadığınız herş ey 11afızanızdan gelir. 11em de l1erşe)r olabilirsin.

Duyular jranılsamada }'aşar. Çoğuınuz . • ' 62 . bir bakış açısına dayalı değildir. büyücü ise gerçekte yaşar. gerçek olduğu s öylenemez. kendi özel dünyalarımızda yaşarız ve gerçekle pek temasa geçmeyiz. Gerçeğin temel doğasını keş fetmek için anılar perdesinin ardına bakmak gerekir . Gerçek. dünyayı kendi kişisel görüşümüze göre parçalara ayırırız . kabukları yaratarak. taınamen olmasa da. yaradığı ortadadır� I<imsenirı giremeyeceği izolasyon . Bakış açımız tamamen göreli olduğundan. . o yalnızca vardır.

rkulu. Algının kapıları açılınca. zehirli ilişkiler. Bilmem sever misin'' dedi. zehirli duygular.rusa. yaşamındaki zehirlerden kurtulmakla mümkündür. çocuk takip edebilmek için oldukça fazla konsantrasyona il1 tiyaç duyardı.rdin? Ne olurdu 63 . görünmeyen dünyayı görmeye başlayacaksın. • ''Dinlemelisin'' deyip devaın etti. doğrudan algılanabilen enerji demet/eridir. dönüşmen ve arınman için biryaşam kaynağı var.rdın. . • . Ve ne olurdu uykunda rüyTa görs e. içinde. büyücünün dünyasını. Artl1ur u.raparak Tenunuz güneşini kapamak için yüzünü eli. zehirli düşünceler.rmuş gibi .recek kadar· güzel: ''Ne olurdu u. '' çünkü bu şiir aldırmazlık edilıne. Saflaşmak. Bir gün Iv1erlirı 're Artl1ur. Fiziksel ve süptil Once).rle örttü. uykulu bir şekilde nel1rin kı.rısında uzanırken Iv1erlirı: '' Gelecekte çocukken bir şiir okumuştum. yaşayan tüin bedenler. Merlirı ne zaman gelecekten geçmiş gibi bal1s etse.

luç umulmadık bir şeye uygulayalım. fazla olarak. Doğumunuzdan itibaren sizinle büırüyen bilgi bedeni '\Tardır. ayrık hücreler gibi. en dikkatiın1z maddesel dünyanın görüntü ve seslerine yönelmiş tir. • Bu tarifi. cennete gidip garip güzel bir çiçek koparsaydın? Ne olurdu uırandığında çiçeği elinde bulsaı1dın? • • Ya sonra ne olurdu?'' De rs i An lama Uya · . • Her gün. Eğer duygusal bedeniniz • odaya girebilseydi. Bilgi. sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler kadar korkularınız.'nin tariluni canlı bir şekilde yansıtır. _yalıHlııuş 11islere sahip oluruz. bu yüzden fiziksel bedenin sahip olduğu1:11UZ tek beden olduğu söylenebilir. I<encline özgülüğünüzü oluşturan. arkadaşlarınız sizi 11emen tanırdı çünkü duygusal beden kiınliğinizin büyük bir kısmını yansıtır . Beden nedir ki? En kaba tabiri11le 11ücrelerin daha geniş bir birim oluşturınak için toplanmış halidir. buna zillln sel (mental) bedeniniz diyelim. Ama yaşama nedenleriniz. arzularınız. görünmeyen başka bedenler de vardır. hücre için · · ansız olan şekillerde hareket edip düşünebilir. parçaların toplamından daha .. Beden. '\Tatlık '\Te l1a}ratın doğası l1akkındaki derin inançlarınız dal1a da incedir tüm bunların bulunduğu 11er nedensel (causaD 64 . tüm· bunları birleş tirdiğinizde duygusal bedeniniz ortaya çıkar. ''s . hislere . Duırgusal bedeniniz en başta. bir . soyut kavramlardan oluş tuğu için duygulardan dal1a incedir. . ümitleriniz.

''Bırak da il U}:'\. biraz şekerleıne yapmak için ağacın altına uzandı. 65 . Tüm bu bedeı1ler size özgüdür. Fiziksel beden ise. Büyücü bu sıcaklığın. s·onra kavramlara (zihinsel beden) ve duygulara doğru yükselir (duygusal beden). büyücünün )!eri olan Questin \Vade ormanında yaptıkları ufak )riit-ii)rii ş ten dönü)rorlardı. �ğ�r temelde fiziksel bir varlık olduğunuzu düşünürseniz. bu sıralamanın sonuna gelindiğinde yaş amın dürtüsünü alır. Eğer zil1insel bedeniniz . Her zamanki gibi )TÜrii)rii şün sonunda Artl1ur I\ferlin'den dal1a faz l a yorulmuştu. bu bilgi muazzam şe)rler ortaya ko)rar. Merlin'in dediği gibi ''Ölümlüler düşünmeyi öğrenmiş fıziksel makineler olduklarına inanırlar. Özdeşleşmiş olduğunuz ''Ben'' ilk önce yaşama nedenleriniz ve inançlarınızdan ortaya çıkar (nedensel beden). Gerçekte onlar. öırleyse kimlik ''ben''lik 11issiniz bu bedenlere olan farkındalığınızdan akar. en ince bedenden en kabaya doğıu aktığını bilir. yaşadığınız ha)rat.re):a nedens el bedeniniz odaya girerse hemen tanınırsını z .IŞUk bir şekilde SÖ)rlendi. Burada en derin anılar ve arzuların tol1umları yer alır.l)'a)'lm.bedendir varoluşu anlamanızı sağlayan )rönünüz. Arthur ve I\1erlin. Ancak gözlerini kapar kapaınaz birinin sırtından dürttüğünü 11is s etti. Dersle Yaş ama • Pratik açıdan baktığımızda. kendisinin temelde daha süptilbir varlık olduğunu düşünen birinden daha farklı olacaktır. fiziksel makine • )raratınayı öğrenmiş düşüncelerdir. ''Ne 'rar?'' di)re U}:'\.

�larını. Eğer uyursan tükenirsiı1.rnağınız fiziks el olandan çok..e bunu bir .rcuttur. görünen ve görünme. '' Gücüne sonuna kadar il1tiyacın \rar. .t:k. " "' .rrış tırabilece. '' e\rrenin geçmişi bizi bu ana getirdi. bilgi 're enerji denilen göıünmeyen. · · z moleküller ve atoınlardır. " Eğ.rorsun.rapı taşları ne 11ücreler. uyanıkken 3raptığından çok dal1a • fazla iş . '' .r'' dedi J\ferlin önemsemeden. fantezilerini ortaya çıkarır. I<ozal bedenin bazı irtsanların cennet dedigi ışığın dünyasına döner. )'aşamın 11er sani1resine milıronlarca yılın • • bilgisini sığdırarak e'rrenin tüın zekasını kullanır. bu kendini )7aratına olayıdır.rapıyor · olabilirim? Niye farkında de"' · · ?'' diye sordu. ''En _. . S 0)7llt şe. ne de 11ücreleri a. görünme}Te11 dünırada ise.randıklarında birden beliri. '' Farkında değil ınisin?'' dedi 1\-Ierlin öğrencisine. Bizim için olan tüm bu ''aradılısın cok özel cocuklarıvız . . probleınin ani çözümü ''eıra u. '' ''Tükenn1ek mi? Zaten bu ırüzden ilk önce dinlenmem gerekiyor'' diıre )'anıtladı Artl1ur. ''Her çeşit şe. k(. Tüm bu ş ekillerde bütün bedenlerinin arasındaki karışık dengeyi tekrar sağlı. Yaşamın teınel . süptil. Rüyalarında duyTgusal bedenin arzul�r1n1.er asıl ka.\ma uırkudayken. ''U3rkunda fıziksel bedenin dinlenip kendiııi yeniler. 66 . Fındık dalıyla Artl1ur'u tekrar dürterek kafasını salladı I\1Ierlin. Beden. ''_.. Bunun Artl1ur'un merakını cezbedeceğini biliyordu 're Arthur ağacın altındaki çimlerde biraz dönüp durduktan sonra ayağa kalkıp '' Uykumda ne .raratıcı olduğun şeır. ' . o zaman bedeniniz gerçekten de 11ücrelerden oluşmaz. limitlerini ve ' .ı-eren bir ill1am olarak algılarlar. l1er ikisi de DNA'nızda me.raparsın. • Bu. Bazıları is.ren sayısız düze1rde gerçekleşir.. ..Tlerden ol11ş11r. Bu )7aratına işleıni.

en süptil bedeniniz olan nedensel > bedeninizi oluşturan görünmez zeka dürtülerinden dün)'a)ra akar . ' · ' ·· . - 67 .izeyinde gerçekleşir. Bu dürtü olmazsa. Ama bü)riicü. �rzu ve. saf sessizlik di. . . 11içbir düşünce. sessizlikte rriu tlak �-e bebe döneriz. bunu dalgınlık olarak alırıajrın. Farkındalığınız fıziksel�· duygusal. .lussiıı -olniadığı bir sessizlik. · · yani kendinizle )TÜZ)rii� e ge_lirsiniz. Bundan sonra. . • . uyanıklığın . Bunun gibi du)rgu ve düs ünceleriniz de. Büyücü)re göre geceleri U)rumaıruzın sebebi. . işte burada yaratılışın ral1mi. bedenlerinizin aras1ndaki :>. : :. .arıklardan !Çeri kayrriışut: Derin . Fiziks el bedeniniz. . ve aktivitenin çabalamalarından sonra tüın bu bedenlerin bir kenara bırak1lın a sıdır . ani fark ettiğinizde.. zilıinsel ve nedensel . . : : . görünme)ren dünyaya dal1a da derinlemesine dalar.7\retler olduğunu bildiğinden. en derin ina nçların en yaratıcı ku.• . tüm OliUUŞ. · · · . Ama en süptil olay. . olan \Te olacakların ka)tnağı. saf varlığa. . DNA'da \rar olup kabarcıklanan yaşam dürtüsünden ortaya çıktı. enerji ve bilgi durağandır. .

Güçlerin sonu gelmez çatışması Birlik 'te son bulur. ''Herşeyden önce sen de onlardan birisin. SEKİZİNCİ DERS Güç. J 68 . onu ele geçirip egemen olmak ister. Ego. . )7ani bana SÖ)rler ınisin acaba . Neredeyse onbeş )raşında)rdı ama diğer insanları çok az görmüştü. '' Boğazı düğümlendi 're durdu.akkında değil. '' Arthur uzaklara baktı.ur kararsız bir şekilde baktı. ''Bana öğrettiğin dersler lı.l-\ma 11erşe}rden çok bilmek istediğiın bir şe)r. Onun gücü zehirleyicidir ve bağımlı kılar ama eninde sonunda yıkıcıdır.roruın. Ego. Artlı. Büyücünün gücü aşk in gücüdür. _ İç-benliktir gücün kaynağı.L-\rtlı. . '' J J - ''Durma. Merlin'in )ranından a)rrılmadan önce çok karamsarlaştı. karanlık bir gölge gibi bizi izler. .ur. . '' • .ra sorsam mı sorınasam ını bilıni. ''Belki de aşık olmanın nasıl bir şe1r olduğunu öğrenmek "\ i l ıs tı':orsunr • • • . '' Onlara katılacağın için üzgün müsün?'' di)re sordu 11erlin. ''Hüzünlüj'Üm aına sebebi bu il "il. de g • ''Peki ne öyle)rse?'' ''Sana bir şe}' sormak isti)roru1n ama nasıl soraca "' 're. ikiyanlı bir kılıçtır.

''Acılık kaldı mı?'' '' Ha)rır'' diye )7anıtladı Artlı.madığ1nı görebiliyor musun?'' diye sordu. Artl1ur söyleneni yaptı.emen yanıverdi. ''Tadına bak'' dedi.sedeceğini SÖ)rlemiştin. ''Ama bunun aşkla ne ilgisi var?'' l'vierlin }'ine karşılık vermedi ve çocuğu orınanın daha da derinlerine götürdü.ur kafa sallayarak onaJrladı. l'v1erlin çocuğu göle götürüp elllerini yıkaınasını söyledi. ''Çok acı'' dedi. Biraz ilerden bir fare açıklığa fırladı. ama önce beniıııl e gel'' dedi. ''Ama bana aşktan balı. ''Yanıp ya1ı. ''Ama bak'' dedi Merlin. ''Güneşe tutulduğunda görünmeyert mum gibi egon da aşkın da)ranılmaz gücünde eriyecek. ' 'Dinle'' dedi ustası. Aşk hakkında. Arthur'u öğle güneşinin parladığı bir açıklığa götürdü. Sadece )'ılan otunun çiçeğini alıp su)rundan iki damla Artl1ur'un parmaklarına sıktı.a hareket edemeden bir kartal fareyi kaptı 're a\Tt}rla birlikte )riiksek sarp ka)ralıklardaki yuvasına uctu .ayatının 69 . Güneş o kadar parlaktı ki mumun alevi görünmüyordu. Artlı. Yaşlı büyücü bir süre düşündü 'Te ''Herşe)rden önce unutma ki gerçekten önemli bir ş e)' sordun. Bir pamuk parçasını muma yaklaş tırdı ve paınuk lı. ''Bunun aşkla ne ilgisi ''ar?'' diye sordu Artl1ur ama Merlin yanıtlamadı. ''Şimdi SU)run tadına bak'' dedi. Merlin'in elinde güneşe doğru tuttuğu yanan bir mum belirdi. Tüın bu göster · � erinin aşkla ne ilgisi 'rar?'' dedi.ur. sözlerle anlatılama)racak bir şe)r vardır. ''Hayır'' dedi Arthur. l\1erlin'in öns ezisi ile kurtulmuş olmaktan ınutluydu. lı. ama dalı. Arthur )riizünü ekşitti. • Artl1ur şaşkınlıkla. '' Şimdi kıpırdamadan otur'' dedi sessizce. Gölün SU)TU)�la )'tkandığında ka)rbolan acılık gibi.

Bencil egon var olduğu sürece gerçekten s evemezsin.1 çeker. Bü3rücünün gözünde o. 70 . Sevgi ile kı3raslandığında diğer tüm güç çeşitleri zaırıftır. ''tüm kötülükleri yok ederek sadece asil ve gerçek olanı bırakan '' demektir. kötülükleri ortadan kaldırmak için 11ep işbaşındadır..rini 5rapar. ''I<orktuğun sürece gerçekten sevemezsin'' diye u3rardı Merlin . '' Se. sevginin gücünü 11issedemeyen insanlar \Tardır. Görünme3ren ve ebedi olan se. • Ders i An lama • Sevginin gücü. se. O. Se. sevgi s eni ara31acak ve sen s e'\rene kadar seninle uğraşacak. bü3rücü için kutsal bir kelimedir çünkü onun için sevgi. Sevgi e\ı-rensel ka3r11ağından 11erşeye nüfuz eder.J . ''Saflıktan ne kadar uzak olursan ol. yalnızca. ''Ö fkelendiğin sürece gerçekten s evemezsin. öfke ve bencilliğin sıkça deneyimlediği şeyler olduğunu bilerek. • ''Işte işin gizemli kısmı burası'' diıre 3ranıtladı 1\1erlin. Cünkü zor kullanmadan 11ersevi kendine .ı-gi. ''Peki o zaman nasıl sevebilirim ki?'' dedi Artl1ur. acı çekili1·ken bile. o. duygu ve l1e3recandan öte bir ş. .ra.rgi. hazdan \re hatta bir \recd 11alinden de ötedir. . l1er 11ücredeki deviniındir.rgisiz insan di3re bjr şe3r 3roktur. ''Sen bir kral kadar güçlü müsün?'' di5·e 1\·Ierlin'e sordu . zihin 're ego'dan uzaklarda göre. acılığı da aşkla karış uğında en berrak sular kadar tatlı olacak. .rgi. ınutlak güctür.J . seni içine alan aşkın gözünde bir pırıltıdan ibaret kalacak . soluduğumuz 11a. korku. Sevgi kelimesi birçok şekillerde kullanılır ama o. \Te kartalın avını 3rakalaması gibi kendine \rerdiğin önem de.e)rdir. saflığın gücüdür.ı\rtl1ur.

:ücü b11nların en i1ri il1 tiınalle taın olınadığını J . onu koşulsuz s evmeniz gerekir.rgiden mahıum bırakan '' dışarıdaki düı11ra'' değil. korku 're bencillik katmanları ' . Her ne kadar bunlar se. sö1�leyecektir. gücünü bırakıp se\rgi1re tesliın olana kadar. ''Ha)rattaki gerçek güç içten gelir.rmeniz gerekir. 71 . onu algıla1ranın gözleridir. l1az ı.rgi dediğiniz şe1ri 1reniden tanımlaınanız gerekir. ''I<rala gücü. Se. güçlü bir lus 'reıra 11e1�ecan olarak di.:re ke1rif. bilirler ki sal1ip oldukları herşey ödüne alınmıstır.ginin birer 1rönüyse de.:rgiye yaklaşmanın doğru 'reya yanlış 'bir 1rolu )'Oktur. insanların dikkatinden kaçan birçok sır vardır. Çoğumuz se\rgi3:i birine du1rulan çeki111. önemsendi" · izi hissettiren bir beslenme · kay11ağı.rgi ortaya çıkarılmalıdır. önce şu an se.işünüıüz. ta ki kral. '' Seı. Tamamıırla se. Birisinin sizi koşulsuz olarak s evdiğinden eınin olmak istiyorsanız. so1rulmalıdır. Dünya1rı sadece içten gelen sev · ·n ışığında görınek. Ülkenin en fakir kisisi bile kraldan dal1a J J J zengindir. Sevilmek için önce s e. büı. ama insanı seı. ''Ümitsizce sevgiyi arayan bir insan'' dedi 1\.rgi dolu bir 11ayat iÇin şu anda sal1ip olduğunuz 11ayatı saflaştırın. Peki o zaınan: piye bö3rle ·ırapınııroruz? • Bü1rücünün . Bu yiizden tüm krallar korku içinde yaşar. l1er zaman ayaklanıp bu gücü geri alabilecek halkı tarafından 'rerilir.rgi ile il · · . S evgi)ıi 11a1ratınızın değişmez 're taın bir parçası 11aline getirınek istiırorsaı1ız. Bunların çoğu açık gibi görünü1ror. cevabı şudur: Se. • onu reçine gibi gizle1ren öfke.1n?'' di)re karşılık "\'" erdi Merlin..ierlin. zedelenmez bir 11uzurda korkusuz yaşamaktır. ''ümitsizce suyll arayan balığı l1atırlatır. '' Yaşam çok sevgisiz gibi göıünebilir. Birini sevme1ri öğrenmek için önce kendin1zi sevmeniz gerekir. ''Bir kralın güçlü olduğunu nerden çıkarıyors1..

üstünlük kurma \7e sal1iplenmekten bal1seder.rılcıın bü. a gerçek sevgi sizi 11uzursuz etmez çünkü onun ifade edilıne. Ilk öı1ce bir kı.re . Işte o anda e'\7tende se. ''Sizin se\rgi dediğiniz şey gelir ve gider. Işte bundan sonra çok değişik bir dene. • ''Peki bu nasıl bir ş eyTdir?'' di)re sordu . Bü.rorsun. Bir arzu objesinden diğerine atlar.ra dönüşmez çünkü en başta o.rıldızları • kaplayacak.ra ç T aya başlar.ranacaksın '\7e bu ateş güneşi.riın baslar . Bencillik ise saluplenmek. ''Ölümlülerin tarif ettiği se. ''Seni se. '' Tüm sal1te se\rgileri terkettiğinizde geriye ne kalır? Yanıtı • kendini kabullenme)1le orta.ren ego'dan ka)rnaklanır.'i öğrenenler ilk önce bencilliği • hıra şiardır.üklüğünde olacak.ret cay'ır ca. ''Buı1u 11iç bilebilecek ıni. yine kendinize )rÖneltilmiş olarak belirir. Içsel bir güç olan sevgi önce içinizde. qir duygu değildir. Ego.riyorum çünkü sen beniınsin'' dediğinde . ''Sevdiklerine sal1ip olamazlarsa öleceklerini zannederler. za.rücü için tüm s e. sonra bir muı11 ale\ri '\re nil1a.re il1tiyac1 yoktur. Gerçekten se'\rıne.im?'' ''Bir gün bu l1uzursuzca telaşın bittiğinde. s evgiden değil. kulağa çok bencilce geliyor'' diye itiraz etti Artl1ur. ufak bir ışık • göreceksiı1 kalbinde. Sonra u. ''Bu. Gerçek sevgi değişmez.rgi..ı\rtl1ur.rgiden başka bir şej' kalına1"acak ama j1ine de bunların lıepsi kalbinde olacak.rı \re .rıfla)rıp )rok olmaya mal1kumdur1' dedi J\1erlin. 72 . ''Benliği ego ile karıştırı. ama gerçekte benlik 1ul1tur'' di. a.ranıtladı Merlin.:rır ıranan bir ate ş .rgiler benlikten gelir. En s evilen kişi bile sizin bir parçanızdır. kontrol etmek ve 11akiın olınak iste. farkındalığınızdaki bir sınırlılığın belirtisidir. Başkasından alacağınızı zannettiğiniz sevgi. ''Ölümlüler sevgi için huzursuz \re endişeli bir şekilde telaşlanıp dururlar'' dedi Merlin. Onun bir obj e)rle ilgisi yoktur ve başka bir du)rgu. Arzularınız reddedildiğinde çabucak nefrete döner.

Dersle Yaşama
Ego'}'U terk etmek çeşitli aşamalarda gerçekleşir;
bü;ücünün bal1settiği şekli;rle se,rgiyi yaşamaktan bizi
alıkoyan birçok korku, alışkanlık, bencillik 're öfke tabakaları
,rardır . Sevginin e\rrensel ;rönü;rle karşılaşmanın ilk adıını
zil1inle atılabilir. Duyguların ve inançların ;renilenmesi ancak
zil1nin bakış açısını değiş tirdikten sonra miimkündür.

Peki zihnin bu yeni bakış açısının temelinde ne vardır?
Ö zetle: se,rginin kudreti l1er yerde vardır ve hayatınızı
11uzura ve düzene sakın.ası için ona gü,renilebilir. Şu
çalışmayı deneyin: Gecele;rin dışarı çıkıp yıldızlarla dolu

gökyüzüne bakın. Insanlık yüzyıllar bo;runca bu görüntü;re
bakıp muazzam y·apısı ve güzelliğine l1ayran kaldılar. Bu,
doğanın düzenliliğini gös teren mükemınel bir l1aritadır;
geceleyin gökyüzüne bakarak ilk lıidrojen atomunun
düzenlenınesinden, ;rıldızların oluşumuna \re DNA')ra kadar
milyonlarca ;rıldır evrenin }raşantısındaki l1er ufak adııru
besleınis olan zamanın akısını takdir edebiliriz . Bu muazzam
• • •

süreçte l1içbir 11ata y1oktur; her enerji 're bilgi parçası, tüın
geçmişinizin yaşa;ran bir örneği olan evreni gözlemlemeniz
için sizin, yani gözlemle;renin, gözleri önüne serilebilecek
şekilde evrimleşmiştir.

E'rrendeki ku,T\retler, zil1nin ka,rrama sınırının çok
ötesindedir, buna karşın ludrojen atomlarına, yıldızlara \re
DN.J_'\.';ra 11a;·at '\reren süreç oldukça 11as sastı. Ola;rlar çok
farklı ;rönlerde de gelişebilirdi aslında sınırsız yönde ama
bu, şu andaki gibi olmamaınıza neden olurdu. Bu dengeyi
sağlayan, düzenleıne ,re zekadır. Bü;rücünün gözünde düzen
rasgele orta;ra çıkmaz; o )7atatılışın doğasında 'rardır. Bu
]ÜZden e\rtendeki ku'\T\retler birbiri;rle çatışmaz; doğanın
gelişme;re olan eğiliıniırle e'\rriınleşirler.

'

73

Şimdi tüın bu nitelikleri toparla1ru1; düzen, denge, evriı11
\Te z eka. Elde ettiğiniz şeır, sevgidir. Bu, popüler olan ideal
değil, büırücünün se\rgisidir; yaşamı aırakta tutup onu
besleıren güç. Burada zihin, sevginin gücünü anlamaıra
başlar. Jviodern yaşamda, haıratın şüpheli \7e tehlikeli -
olduğunu sa,runan tesadüfiliğe alışarak büyüdük. Ama taril1,
ıraşamın milırarlarca yTıldır 11a1ratta kalmaırı başardığını
gösteriııor; aslında 11a1rat, tehlikede olmaıran çok derin bir
zekanın aracılığıırla bu süreklilik koşullarını sağlamış gibidir.
I<oşullar ne kadar };ıkıcı olursa olsun, ıraş am yok edilemez.

Bu içgörüyü kendi ıraş amınıza da uygulaırabilirsiniz.
iv1ilyarlarca rakibine karşın tek bir spermin, annenizin
rahmindeki yruınurtaırı döllemeıri başardığı ana dönelim. Şu
andaki kiınliğiniz taınamen buna daıranır. Bu bir tek
11areketin oluşumunu engelleırebilecek durumlar göz önüne
alınırsa bunun meırdana gelmesinin ne kadar zor olduğu
görülür, aına buna rağmen çok zahmetsizce gerçekleşmiştir.
Bunun gibi size de çevreden, kirlilikten, radyasyondan- \7e
11atta 11ücrelerinizdeki rasgele ınutasyonlardan birçok
müdal1ale olmuştur; bunların tümü, doğumunuzdan şu ana
"

kadar ıraşama şansınızı ortadan kaldırabilirdi. ·
- a içinizdeki
zeka \re düzenleme gücü, bilinçli zihninizin 11a}ratın de,raın
e tınesi için çabalamanın gerekli olduğunu düşünmesine
rağmen, bu engelleri çabasızca aşmıştır. Aslında bilinçli
zil1niniz, 11a1ratı nasıl tasarlaıracağını, nasıl idame ettireceğini
\Teıra birçok tel1likeden nasıl kurtulacağını kes tireınez 'reya
planlaıraınaz.

Peki bu çabasızlık prensibi bilinçdışı düzeırlerde
olabiliırorsa, bilinçli düzeyde neden olması11? I<endi11izi
11a1ratın süı-ii c üsü olarak düşünebilir ınisiniz? Aslında bunu
l1er an ırapıırorsunuz . I<.:işisel düşünce, hissetıne ve 11areket - .
e tıne dürtüleriniz, tabandan sürekli yenilenip 11ep ileri doğru
atılan dalgalar gibidir. Haıratı sürekli destekle)ren dürtü, l1er
dalgayı des tekle11en okı'anus gibidir.

74

Güven, bıınu anlamakla başlar. Eğer yerçekimi gibi
büJrük ku\7\retler \re ırıldızları besleyen muazzam enerj iler
birbirlerini yok etıneden yaşayabiliırorlarsa, sizin 11�yatınız
da desteklenecektir. I<.orku \re şüpl1e bunun bö5rle
olmaıracağını söırler; mücadelıre olan derin inancımız, eğer
l1aıratta kalınak için çabalamazsak, doğanın tesadüfi
kayıtsızlığına kurban gideceğimiz görüşüne daıralıdır.
Büırücü, korku, şiddet, ve yı n kendi l1atalı inançlarımız
olduğunu söyleyerek farklı bir ırol gös terir ve bizi yeni bir
dünıraya davet eder. Yavaş yavaş gelişen bu güvenin
ışığında, evrenin tamamıyla güvende, tamamıyla
des teklenen, tamamıırla s evilen ayııca çocukları
olduğunuzu göreceksiniz.

75

dünyaya açıldığında 'rardı.ret. Artl1ur'un gerçek bir büjıi. DOKUZUNCU DERS Büyücü. Bu bilme durumu ta kendisidir doyumun. l\ferlin bana kelimelerden bal1s etti'' dedi soruyu biraz düşündükten sonra yavaş ça. ancak Arthur bi!J·üıi!J·le arasındaki ilişkiden doğan tul1aflığın farkına ırıllar sonra. Arthur'un çok aptal veıra cal1il olduğunu düsünerek. ''I\1erlin'e gücünü veren sil1irli ·kelimeler. ''I(elimelerin güçlü olduğunu söırlerdi. büjriil er'' dediler. alanı size uygun hale getirir. Farkında/ık alanı kendini niyetlerimiz doğrultusunda düzenler. hayatı yaşamak için buradadır. '' 76 . ''sana l1angi sil1irli kelimeleri öğretti?'' ''Sil1irli kelime mi?'' diye sordu Arthur. bir bilme durumunda yaşar. tılsımlar. Onlar gizli geçitlerin kapıları gibidir. Niyetiniz. Sözlerdeki niyetlerin büyülü güçleri vardır. I\1erlin onu doğumundan hemen s onra ormana götürmüştü.icüden eğitiın aldıw anlaması çok uzun zaman aldı. ''Eğer gerçekten Merlin'le karşılaş tıysan'' diyordu insanlar (çocuğun deli olmadığını düşünenler). Bilgi ve niyet birer güçtür. J r ''E. O. Büyücü yaşamın gizemini çözmeye çalışmaz.

anlam ve bilgi )riiklü gizli geçitlere açılırlar. Ve 11atırladı kadarı)rla da bu w sözlerden beridir )ri)ror. ''Dünyaya açılmadan önce. ''İnsanlar bu yeni ismi. • • • Dildeki tüm zengin keliıneler. Dersi Anlama • I<elimelerin gücü belirgin anlamlarında değil.11 derdi. biraz dal1a • bü)rii)riin ce 'yürü' dedi 're çok geç vakitlere kadar U)ruınaz sam da 'uy'l. Yani bu sözler çok sihirli olsa gerek. (çcv. Bil · · büy�sü. tüm saltanatın 're başarıların ayaklarına serilecek. İngiltere'run sırtına aldığı tarihin ağırlığını yüklenmek zorunda olmayan yeni bir kelimedir'' diye y·anıtladı Merlin. )riiri)i ror 're uyuyorum. J\1erlin de. ''ben ufak bir cocukken Merlin'in 'ye' dediğini hatırlıyoruın. ''Şe)r'' dedi Artl1ur. • ''Niye'' diye sordu 1\rthur. Sir Ector'un8 yanına aldığı bu işsiz­ güçsüz gencin ne işe yarayacağını merak ederek uzaklaştılar. _. I<oluna bastırıp içinde mücevl1erler olan bir dolabın kapağını açmak gibi insanlar onu konuştuğunda. '' Ve bu gerceklesmistir. öyle değil mi?'' • I<iınse kat1l1nadı. ''I<rallığına Camelot de'' di)re çocuğa öğüt verdi I\1erlin . uzun deneyim aşamalarını 11atta tüm bir taril1i­ birkaç 11eceye sığdırmasındadır. Acıkla malar biraz düsündürdü ama insanlar hala tatmin • • olınamışlardı.rrendekilerle özdeslestirecekler. ''Bu kelime. diğer 11erl1angi bir 8 \'Lı\'aı·lak :\[as�ı �()\'al �·clcı·iııdcn.) 77 . Her ikisi de sihirli niteliklerdir. gözlerden uzak olan derin anlamlarında yatar. Bir kilometre • • • taşı olacak.\ma kelimelerin bir diğer niteliği olan niyret dal1a da güçlüdür. Ivierlin'in sihirli kelimelerinin nasıl işlediğini m erak ediyorlardı. Her kelime bir niyet ve)ra bilgi içerir. seninle ve ce.

her kelime kısıtlaırıcı olmak duıuınunda mıdır? ''I<. İyi bir öğrencinin aklına başarı ve övgü ile il · · şeyrler gelmesine karşın. I<. örümceğin sineği ağında sarması gibi kelimelerle sarılıdır'' dedi Merlin. Peki l1angi kelimeler. H er ne ka da r şimdi bu ke lim ele re il1ti3raç du 3rm as ak da . Ebe"\7e)'t1ler çocuklarını11 doğru "\"eıra ı�anlış.elim enin niyeti artık özüms enmiş tir. tüm bunlar da tabii ki birer kelimedir. '' Hayratın bilinçsizce devam etmesini sağlayan alışkanlıkları pekiştirmek için kendi kelimelerimizi kullandığımız kesinlikle doğrudur.re bu. Artık kendinize 1re. kendi ağına düşü11orsun. kelimelerle ırapılır. i}�i Ve)ra kötü 78 .J . kelimelerle canlanan anılar halinde içimize paketlenmiştir.söırlediğinizde hemen okul anıları canlanacaktır. eğitmek "\7e baş tan ıraratmak için ırine onları kullanman gerekir. bir ço k ön em li fo nk si3ronu bu kelimeler aracılığı)rla öğrendik. ''Sadece bu duıumda l1em örümcek heın de sineksin. ''Sorun şu ki. 1rürü ın es in i ve uyu m as ın ı s ö3rlem es inde ki gi bi bi r ni 3re t ifa de ed iy or du . tüm bunlar bir bebekte olınaıran işlevlerdir. İsimler 're etiketler�e özdeşleşme olayından zaten bal1setıniştik.ridir . Artl1ur'un dediği gibi buna bii)rü demek gerçekten doğru mudur? Evet. konuşmak. eski alışkanlıklarıınızdan 're sınırlı kiınliğiınizden kurtulmayı sağlar? Eğer l1er kelime zil1inde bir iz bırakıırorsa. ''Ölümlüler. Çocuğu dünıra}rla uyumlu · y·etiştirınek ana-babanın göre. Tüm l1a1rat1ınız.elimelerdeki celiski sudur'' dedi 1-ierlin. · eb eveynin ç o cuğuna 3re m es in i. keliınelerin psikolojik anlamları da ''ardır. ''Kendini . okumak. 1rüıü ve1ra u3ru demi3rorsu nu z. Birisine oku/ kelimesini .J . sad ece l1atırlatıcı bir şeye il1tiyacınız vardır ( ''uykum geldi'') 're arzu edilen ş eır elde ediliı·. Çünkü bir kelimenin niyeti bir kez özüms endiğinde zihinde bir büyü şekillenmiştir.J . Yürümek. baş arısız bir öğrencinin a a l1a1ral kırıklığı ve eleştiri gelec�ktir.

rler il d e .1lerde ise kristal kadar berraktır. . bü)rii ci. Hiçbir nijret geri çe. Bü)iicü.raratır.11is s etm elerini keliınelerle sağlarlar. ''Büyiicülerle ölümlüler sandığın kadar farklı de" · er'' dedi 1\ferlin.�rilınez ancak bunların gerçekleşınesinde engellerle 79 .ret'' saklıdır ki bu genellikle cok eskiden bir ebeveı:niniz \re1ra öğretın eniniz tarafınd an . . . farkındalık ' alanına bir nlesaj veya dilek olarak girer. • • ''Bu niye bir çelişki olsun ki?'' diye sordu Artl1ur.ı\ rzuların gerçekleşınesi için başka 11içbir ş eıre il1ti1raç }'Oktur. ins anlar değişebilir.reni değerler dokU)70t. biz rine de onların SÖ)rleyebileceklerinin çok daha fazlasıırız. Eı1et ve /1q. Evren.z1�. Buna • i)ri iki örnek oluınlama '\1e duadır. Yapaına1!acağınızı düşündüğünüz 11erş e1rde de bu. Bu iki keli me . ''Her ikisi de isteklerini alana iletip karşılığını bekliyorlar. bu }riiz den bir şeyin gerçekleşmesi için kelimede ni1retin olması ilk ad1ındır. çünkü e'\1rensel farkındalığın işlem )Tapına )reteneği sınırsızdır. bir anlaında bunu yapı}ror. ) Bü}rlilü kelimeler ne kadar güçlü olursa olsun.ra sınırları k a l dı rm a k )7a da sınırlar ko1rmak içindir. Ama burada dal1a derin bir gizem vardır. l(elimeler hem bilgi 1-iem de ni1ret içerir. 11a}Tır deme.rlenıniş tir. birlikte bü)iidüğümüz eski değerleri değiştirmek için . Yap abileceğinizi d üşün düğün üz 11erş e1ıde bir ''e. ''l1a1rır'' saklıdır ki. ancak ölümlülerde ınesaj bozuk ve karışık. belli bir arzu1ra salup olduğunuzdan 11aberdar olur.reni şe...rar '\1e l1arekete geçer. s ö. .. Tüın mesajları du. Bu kitap da. . birisin in k ulla n a bil ece ği en güçlü ifa del erdir. ''Iıriyim'' gibi kelimelerle olumlama )'apmak veya Tanrı'dan şifa dilemek. I<eliınelerin gücü sadece sınırlar değil. Bir söz niyetle des teklenirs e.re alıştığımız şe)Tlere evet dijrerek kullanır kelimeleri. düşünceleri • sadece sözlerle ifade etmekten çok daha öte bir şe1rdir. '' Çünkü kelimeler bize kiın olduğuınuzu söylese de.. bu da yine a1rnı kişilerce '1 s ö)rlenmış tır.

alanı mesajlarla bombalayan bir radyo vericisi . olduğunu 'rarsayın.karşılaşılabilinir çünkü içlerinde birçok çatışma vardır. Eğer sakince oturup zihninizi . Bunun için önce. alana niyetlerini nasıl göndereceğini bilip gerçekleşmesini bekleyen kişidir. karışık sinyallerle dolu olduğunu göreceksiniz. bu dersle yaşamak demektir. Büyücü. ne kadar az çaba sarfedilirs e o kadar iyidir. Zilun buna benzer gereksiz tekrarlarla doludur. bilinçli \re etkin düşüneceklerini öğretirler. • Zihninizin. Başarmak istedi"' ' 'z ş eyler hakkında şüphelerimiz de var. ''Siz ölümlüler hayallerinizin gerçekleşmesi için çalışmanız gerektiğini zannediyorsunuz '' dedi Merlin.ramlı çocukluk anılarının derinlikleı-ine döndüğünden dola)rı. insan kalbinin tüm catısmaları. r . Bizler de niyetlerimizi alana sürekli yolluyoruz ama bunu bilinçsizce yapıyoruz. ' ' Bir bü)ıii cünün gözünde. Büyücüler öğretilerinde öğrencilerine nasıl daha düzenli. Arzularımız ya rasgele. hayallerinizin gerçekleşmesini engelliJ·or. Birisinin h erhangi bir günde düşündüklerinin )riiz de 90'nının bir • önceki günle a)rnı olduğu tahmin edili) or Bu ise alışkanlık. evrenin arzularınızı gerçekleş cirme yeteneğini kısıtlayan düşünce kalıplarını kırmanız gerekiyor. ya da saplantılı ki tüm bunlar birer enerji israfıdır. gözlemlerseniz. • • Dersle Yaş a m a Her niyetinizin bir sonuca götüreceğini anlamak. 80 . ''Ama gerçekte bunun için gösterdiğiniz çabaların çoğu. Zihin. Geri kalanımız ise bu kadar bilinçli değil. ya hep aynı. olmak istedi" · · z kişiden o kadar da emin değiliz. bilinçsiz parazitlerle doludur. endişe ve saplantılarla dolu olduğumuzdandır. de.

kısacası geçmişte olaca ş gibi gözüken T 11erşey. Arthur çok karmaşık bir şekilde bir şeyler yaparken. eskiden do a ulaşmamış iht!Jaffardan • kaynaklanır. Zihnin tüm bu doy'Uma ulaşmayan çalkantıları. En azından birkaç arzunuzun ve ümi · "zin gerçekleştiğini kabu_l edin . ''Düşüncelerinin berrak bir akışı olması gerekirken. alanda meydana gelir. Tüm bunlar. '' Çünkü onun içindeki herkes 're 11erşey sensin'' diye iç çekti 1\1erlin. kabul etmektir. Niyetler. eski korku ve arzularıyla ka)rnı)rordur. Geçmişte binlerce kere ''Istiyorum''. ''B e)rnini süpürebilmeyi isterdiııı ' ' diye m11:ıldandı Merlin bir keresinde. '' ''Neden beynimi süpüremiyorsun?'' diye sordu Arthur masumca. Ve daha da fazlası. siz bir şey )rapmadan aradılar. mesajın iletiınini sağla)1an saf farkındalığın kendisisiniz. Bir niyetinizi alana )1olladığınızda. arzular demektir ve arzular il1tiyacınız olan şeyle ilişkilidir. 1\1esajı Jrolla)ran· kişi olarak burada. ya da daha az arzu edilen şeyler olmuş tur. dualar kabul oldu. iradeniz dahilin deki dü şün celere dikkat ediyor olabilirsiniz ama bilinçsiz zil1niniz geri planda doyum a ulaşmamış ümitler.'' Değişime doğru ilk ad11n. ama bir şey olmamıştır. Aynı zamanda da zaman-mekan kiınliğinin üstündeki benlik olan alıcısınız. ''Tüm bu eski ve kendini tekrarlayan çatışmalara dönüştün ve sen değişene kadar da ortadan kalkmayacaklar. zaman-mekan içinde Jraşayan bir bireysiniz. konuşmaya il1tiyacınız olduğunda. Sade c e bilinçli olan. aslında kendinizle değişik bir şekilde konuşu)1orsunuz . 81 . beklenmedik şekill erde Jrard1ın geldi. savaş alanı gibi. • Insanlar hiç uınulmadık bir şekilde. ''Umuyorum'' veya ''Arzuluyorum'' demiş sinizdir.

Gözlen1leyensiniz.1ala11la11ı. atılacak en güçlü adımlarda11 biridir.rargılamalardaıı dolayı. utanç. I<arşılığında bir sonuç almayacağınız hiçbir düşünce yoktur. · • • • Zil1ııi11izi d1ııginleştirın eyi öğrenip uzun süredir de.. Bu farkına varış çol:: ba�it olhı. bu sizin sürekli işinizdir. yaptığınız tek şrydir.a şekli olmak orta.rerek sizi olanın gerçeğini görınekten alıko. . Probleın şu ki. Adımlar çok doğaldır aına öğrenilıneleri gerekir. Ego'ııuz. -meli.raşıyo111m.iler.rırmanız yeterli. değişiın için .a.rla anlamak için bu üç )'önünüzü de fark etınelisiniz: verici. Görmediğiniz şe.asırıa rağmen. Birlik duruınunda . . Aslında ego. lıem de arztıları gerçekleş tirensiniz. ego'nun olması gerekenler üzeriııde yaptığı .rıp karşılığını almak. Şu an için. 1ı!J1etleri1ıizi nasıl do.�abilir.-malı ve • aı'tlbaJıaparsa111 ne oltır düııyasında )raşı. . elde etmek için çalışmanız gereken bir şe. hatalarınıza.ranı eden çatışmalartiıdan arındırdığıııızda evrenin o basit çalışın. buııları sizden gizleyebiln1eniı1 gururunu \rasar. zilıninizin içeriklerini görınek için biraz zaınan a. 1\dım atabilınek icin ego'. B en ıse Otnırınıtı aı1nyasırıda ·. I<eııdinizi tam anlamı. karışık arztılar. suçlultık \re zihııinizi bulandıran diğer tüın karıştl<lıklarla dolu oldt1ğunuzt1 1-:alJul etıııe.!uma u/a3rtıraı'tlğınız! ögren1nekti1�. Bu )riizden alana bir ııiyet yolla. anıaçlarınıza uymayan çok iııce yanıtları göz ardı ediyorsunuz.1 82 .rorsunuz '' dedi Merlin.ri değiş tiremezsini. !<itabın III. niyetlerinizi gerçekleştirmek. '' ı 1 . aracı \Te alıcı. lıem arzula)ransınız.r değildir. Bu teına üzerinde birçok çeşitle111e )rapılabilir: lıeın arzusunuz. I<ısııunda bu11da11 dalıa fa.sedeccğiz. ''Siz ölümli.�la balı.z. kabal1atlerinize 're günal1laı�ınıza bakarsanız acı çekeceğinizi bal1ane ederek. J • !kinci basaınak.ıa çıkacak. Bu üçleıne bi1�Jik olarak bilinir. gözleınlenensiniz 're· gözleınleme sürecisiniz . çatışına.� tüm beklentileri \Te üınitleri ile J .

korku dolu ego'nun endişe ve bağıml1lıklarıırla engellenmeyecek veya tıkanmayacak. gönderdiğiniz sinyaller de o kadar berrak olur. bu. ''Tanrı yargılamaz ama zilıin yargılar.ele alın. tüm bu süreç içerisinde rahat ve doğal olun. 83 . Arzunuzu.1ur'u. Tanrı'nın da herkes için istediğidir. '' I<alpten gelen tüm arzularımızın gerçekleşmesi. Sonuç olarak. zihnin karanlık 11. kendi gerçekli" " "zin ıraratıcıları olan bizlerin doğal duruınudur. Bir sonuca doğru bu çabasız akış. bir matris gibi hareket eden ve bireırsel düşüncenizi tüm varoluşa bağlayan farkındalık alanına girecek. zamansızlığın alanına bırakın. Tüın bu basamaklar bir araıra geldiğinde niyetiniz. farkındalığıruz ne kadar açılırsa. '' Unutma'' diye uyardı lvierlin Artl. alanuı sizin için lıerşeyi lıalledeceğine emin olun. Gerçekte. Niyetlerinizi denetlemek yerine.içbir yönü günal1 değildir.

''Bunun nedenini anlayanuyorum '' dedi. Ölümlülerin içlerinde kavga eden o kadar çok kişilik vardır ki }'alnız olmaları imkansızdır. }ralnız kalmak imkansız . Tüm zıt niteliklerinizle birlikte yaşayabildiğinizde. ''Hayır. Özlem dolu bir ton vardı sesinde. durdu. Büırücülerin de. . · • ''Şeır. '' ''Belki senin için öyle ama '' Çocuk dudaklarını ısırarak durakladı. ''Hiç y · zlık çe ·yor gibisin'' dedi Arthur Merlin'e. 1\1erakı Arthur'u ele geçirınişti. • Kabul edildiğinde iyileşebilir. eksiklerinizi göstermek için buradadır. ''Yalnız olmak imkansız'' diye daha da bas tırarak • tekrarladı 1\1erlin.rle anlar var ki '' Arthur ne diyeceğini bilemediğinden . İyileştiğinde sevgiye dönüşür gölge. içlerinde 84 • . · ''Yalnız olmak oldukça normal bir şe}'· Burada ormanda senle benden başka kiınse yok ''e seni babam gibi sevseın de ö. Ancak hisleri daha da yoğunlaştı ve patladı. Büırücü Artl1ur'u ş öyle bir süzdü. ONUNCU DERS Tüm gerçekliğimizin bir parçası olan gölge bir benliği vardır hepimizin. bu konuda seni ve beni ilgile11diren iki tip varlık var'' di)re başladı J\1erlin. Gölgeniz sizi incitmek için değil. büyücü gibi tüm benliğinizi yaş'Yor olacaksınız. ''Büyücüler ''e ölümlüler. .

Bunun için bir şey yapamam'' diye karşılık verdi Merlin. • • • ''Evet. Bedenini ele geçirmeye çalışan düzinelerce parçaya bölünmüşsün. !çimde benden başka kiın var ki?'' '' Ö nce bu ben dediğin şeırin ne olduğunu sorman lazım. " diye karşı çıktı Artl1ur. is tersen. sürekli iç sa. Herşey bir yana. Ozgürlüğünü elde edene kadar içindeki kis · · erinin arasındaki savasın kurbanı olacaksın. '' • • 1-1erlin öğrencisine derince baktı. ''Peki öyleırs e niıre kendiıııi bu kadar yalnız 11issediyorum? Çünkü gerçeği söylemek gerekirse ıralnızım ustam.ner edeys e bir kişilikleri olmadığından yalnız olınaları imkansız dır. bir ölümlüırle karşılaşmak o kadar kafa karıştırıcı ki. I(en dine özgü bir varlık olduğunu his setmene rağmen aslın da birçok insanın bir bileşimisin ve bu birçok kişiliğin her zaman anlaşamaz. ''. 'Sen' 're 'ben' olduğu sürece bir aırrılık l1issi olacaktır ve 85 . Ama yalnızlığın. ''Içinde bu kadar insanla yalnız kalabilmen hayret verici. ''Tek olduğun duygusu. bazen tek bir et \re kemik torbasının icinde bir kasaba dolusu adamla • • konuş tuğumu zannediırorum. olası tüm kişiliklerini katarak. geçmezler. aslında anlaşmanın yanından bile . ''Bu herkes için doğru mu?'' diye sordu çocuk. kendini beniııı anlattığım şekilde görebilirsin. diğer insanlar olduğu sürece devam ettiği kararına 'rardım. Benim J J gördüğüm kadarıyla ölümlüler. buna alışmış olduğundan • kaynaklanıyor..bölünmüş ve çatışmalı göründüklerini açıklıyor.raş yapıırorlar. • ''Anlamıyorum. '' • ''Ama ben hala kendiıni tek bir kişi olarak hissediyorum. Çocuk düşünceli bir şekilde baktı. Benim bakış açım dal1a doğru çünkü ölümlülerin bir bü}'Ücüye neden bu kadar .

doktor.ayrılığın olduğu )rerd e soyutlanma vardır So)TUtlanma . Bunlar tartışmaırı 11iç bırakmazlar. çünkü bebeklerin arzularıyla il · · problemleri yoktur. kısıtlı bir bakış açısı için diğerlerini ezip içinizde bir paır iddia eder. yalnızlığın diğeı· bir adı değil mi ?' ' ''Ama diğer in san lar dünırada l1ep olacak'' diye itiraz etti Artl1ur. işinizi SÖ)rlemeye gerek bile yok.'. ebeveırn. J\1utluluk dedi" · ·z durum. vs. erkek. ''İnsanlar 11ep . a"\T\lkat. Örneğin iyi ve kötü arasındaki çatışma aziz ve günal1kar diye iki kişiliği · oluşturur. çocuk bakıcısı. ''Bundan emin misin?'' di)re )ranıtladı Merlin.e)rnlerinden öğrenecek )'aşa gelene kadar bebekler için i)ri dürtüler 'reya kötü dürtüler ıroktur. Bu kişilikler genelde çatışırlar. Bir tanesi sürekli Tanrı'1ra yaranabilmek için yeterince iyi olma}rt • umarken diğeri. bu çatışmaların çoğu11un sona erdiği durt1ındur. kız kardeş. Her biri. ralup. 1-filli 're dini ki1nliklerinize hic dokunmadık bile • • bunlar ıralnız başlarına birer meseledir. . çocuk. 86 . dişi. olacak bu kaçınılmaz ama onlar hep diğer insanlar nu olacak? Bü1rücünüiı yolunu sonuna kadar takip et ve sonra ne hissetti" · · anlat.'' Dersi An l a m a • • Içinize iyice baktı" zda. Ebe. Sonra özdeşleş tiğiniz roller vardır. her zaman bas tırılama}ran ''kötü'' dürtüleri sürekli 11isseder. ''Tekrar bir bebek gibi düşünene kadar büırücü olamazsın'' dedi J\'I·erlin . Doğduğunuzda bö)rle çatışınalarınız yoktu. bedeninizin kullanınu için yarışan birçok kişilik bulacaksııuz. erkek kardeş.

''Burda dünyada bir • do}rum 11alinde bulunmak gerçek bir başarıdır.6lu. kötü hissettirdiği 11 r daki masum içgüdüsü çabucak kaybolur. neyin iyi neyin . şüpl1e eder olmuştur. bu doğuştan sahip olduğumuz kendini kabullenmişlik durumuna dönmek için 11arcarız.ı\ma kaçınılıııaz olarak bebeğin arzularıyla. suçluluk 're korku)TU. Ve çok geçmeden suç 're günal1ın tol1umları atılır.'' '' �irçok ölüınlü büyüdükten sonra bunları yapabils eler sanslı s a lar'' dedi 1\-ierlin sessizce. ''iyi çocuk'' ve ''kötü çocuk'' der. önce annenin sesi ''evet'' ve • • • ''11a}rır ''. l1is seder. gölge benliğin oluşmasına nedetı . 87 . Bebek kendi dürtülerinden • • . .rk almaktan veya acıyı reddetmekten korkmaz. ''Bunda çok özel bir şe}r görmüyorum'' dedi Artl1ur. utanç. '' Bir bebek nasıl düşünür?'' di)re sordu Artl1ur.a başlar. il bı·1mı)'Orduın. )ret '\re uyur. yeni doğmuş bir bebeğin korkusuz tavırları korkuyla dondurulur. Içten gelen ''Işte aradığım'' dürtüsü şu sOtu)ra dönüşür: ''Bunu istemem doğru mu?'' Tüm )7aş antııruzı. İç ve • dış dün)ralar çatışma). '' ''Yeni doğan bir bebeğin. güler. Bir defasında l\•ferlin: ''Burada sara)'da '' dedi Artl1ur'a kral olduktan sonra.re1rnlerinin beklentileri arasıncia bir çatışma çıkar. ''Hepinizin a}rnı işi yaptı"' zı . 11ayır. Bır bebek ze. · · • .t. i)ri ve kötü bebeğin arzuları}rla U}TUm içerisinde)7Se bir zarar gelmez .. ·z kadar çok şüpl1e. Biz ne kadar gizlesek de bu duygular canlıdır. rul1un gizli mağaralarına 're mal1zenlerine yığarız. ebe. Yıllar geçtikçe soıunlar üst üste yı"' · ve )Tlğabildi"' . Bir bebek aç olduğunu veya U)rkusu . Eğer evet.erdiğini duyumsar ve ona gore karşılık 'rerır. Uzlaşmakta zorlandığııruz tüm iç çatışmalar. ''Baş ta. İcerde sesler belirmeye başlar. ''Bebekler sadece ağlar.

. . 11epin1iz kendi gölge benliğimizi. çünkü deşarj edilınezse bağlanabilecek olan eı1erjileri. boşaltaınadı"' . sal1ip olduğuınuz diğer roller ''e kiınlikler gibidir.'' .1arlarına 'rurarak mesajlar ırolluıror�'' Gölge benlik de. ''Ben böırle olmak istemiyorum.l\ncak bü�üdükçe.=acalttır. ''I<. ''Sadece 11em hapseden. icat ettik. Nasıl değişebilirim?'' ''Bundan dal1a kolaır bir şeır olamaz '' diye 11anıtladı l\ierlin. )'ıllardır evet ve 11ayır. Yeni doğan bir bebeğin.·a basta. ''Öyle ıni )'apıyoruz?'' diye sordu Artlıur. Bir bebeğe oluınsuz bir şe)T )'aptığınızda 11emen . . Böyle olmak • zorunda olduklarından değil. Ancak onun ':rar olduğu su götürmez. kendini özgürce ifade ederek boşaltır. Zil1nimizin bilinçsiz olduğumuz kısmı. . Bu son derece sağlıklı bir tepkidir." di11e yanıtladı I:v1erlin. Arthur. · • • • . gölge b enliklerimizin gardiıranlarıırız. . z enerjileri taşıınak olan kişiliği. iyi ve kötü şeklindeki şartlanmala dan dolayı. . Tüm tutsaklar gibi o da 11ücresinin du. is tenmeıren enerjilerin hap sedildiği yerdir. başka bir şeır söırleıneden. göre. ''Nasıl ırapacağımı bilmiyoruın'' diye isıran etti Artl1ur.ötü'' ''e)Ta sağlıksız l1islere takılırıa di}·e bir problemi �Toktur. Bunu fark et ''e kurtul. ama onu toplumda göstermeıriz. hem de 11apsedilen rollerini 011nadığının farkına var. ''Bu iş nedir peki?'' '' Gardiıranlık.ri. ''Bu bal1settiğin gölge benliği nasıl bulacağım?'' ''Sadece · e. Merlin'in gardiyanlık üzerine söyle · erini düşündükten sonra gidip şöyle dedi. ag � la111a.. Büyücünün gözünde bizler. kendiliğindeı1 88 . . Eğer ınadalıronun her iki yüzü de sen isen o zaman sen ikisi -de olaınazsın cünkü bunlar • birbirlerini götürürler. Gölge • benlik çoğu zaman gün ışığına çıkınaktan korkar veıra utanır. .

iç seslerinizin birbirine gü. ''Patlayana kadar şişirdiğin bir domuz bağırsağı düşün. I<ibarlık ve nezaket. Bombalar patlarlar f"iinkü insanları öldürürler. Ancak bomba o kadar kuvvetli patlar ki insanları öldürür. dargınlığına.ifad elerde bulunmanın 11er zaınan U)rgun olmadığını öğrendik. En kötüsü de pill erimizi deşarj etme dürtümüzü kayb ettik • ''Bir gün nasıl da bir bombaya benzediğini görünce çok şaşıracaksın'' dedi Merlin Artl1ur'a. ''Hayır. Püf nok�ası burada.l! ve misilleme olmasa)rdı. bu gelecekte engellenemez mi?'' di)re s ordu Artl1ur. Aslında korh. bilirdin. Bunu belirtiyorum çünkü ' bombalar. . 11addimizi bilme veya eb eveynlerimizin söylediklerini )'apma uğruna olumsuz (negatif) enerjilere tutunmayı öğrendik..L\ ncak 89 . Bomba da aynı prensiple çalışır. Raf öınrü gittikçe uzayan piller 11aline geldik. '' ''Aman tanrım. Dersle Yaşama • Içinizdeki sa. 11ayal kırıklığına ve korkusuna sarılıyoruz. geçıniş e bağlanmış enerjilerin tutsaklığından kurtararak.raşı bitirmek. patlamaya hazır dolaşan ölümlülere çok benziyorlar. Şarapnelin da "' ası -bombanın patlaması)rla dağıla11 parçalara bu isıni 'rerecekler. insanların çoğu öldürürdü. . anlamıyorsun. ''Bomba nedir?'' • ''Zamanı geriye doğru yaşasaydın ki. '' Merlin biraz düşündü. iç 11uzur için • bir koşul yaratabilirsiniz. Gölge benliğinizi.renmemesine neden olan şe1r incinme korkusudur . tüm kişilikleriniz arasındaki • çatışmaya bir son 'rerınektir.öfkenin ifadesinden başka bir ş ey değildir. bu duyarlı )raşamanın tek yoludur. ta ki şimdi yetişkinler olarak yılların öfkesine.

N efesleriniz rahatlaırıp din · eşinceıre kadar devaın edin. oluınsuz duırguları içeren� geçmişteki tatsız bir ola]'l 11atırlayın. Olaırı canlı bir ş ekilde zil1ninize getirip yaşamış olduğunuz 11isleı-i hatırla)'l11.içteki kişiliklerin nelerden yapılı olduğu11u anlam a dan bu iç . Bir sonra yaşanılan şey tamamıırla aksi ols a da ''Ben doğıuıruın '' demek ırargılamanın doğasında ''ardır.. Bu içteki dargın çocuk. Ral1atça nefes alıp verin. Dargınlık ve adaletsizliğin enerjisi anıya bağlanacak ''e bu enerji salıverilene kadar dar bir bakış açısıyla yaşayacak olan bir kişilik -dargın çocuk. eleş tirildiğinizi l1atırlamak l1oş değildir. Eleş tirilıne 're 11aksız ırere. l1atırladığınız du)rguya göre 90 . Bu bağlı enerjilerle kolay·ca ilişkiye geçebilirsiniz. Diyeliın ki kop)ra çekerken 're1ra çalarken ırakalandınız. Bir başarıdan dolaırı ödüllendirilişinizi 11a tırlamak hoş tur. . .oluşturmaya başlayacaksınız. utanç. ' ' ' bağlanmış eski bir enerji. bir anıya . Bu olduğunda. Sessiz bir odada biraz oturun. Ancak bu zıt hatıralar birbirini götürmez. Nefesiniz. artık sakin değildir. aşağılanına veıra suçluluk gibi ku'"'etli . Dijreliın ki )'apmadığınız bir şeırden dola)rı cezalandırıldığınızı l1atırlıyorsunuz. ''e deşarj edilene kadar yapışıp kalacaktır. Şimçli nefesinizi değiştirmeden ritmine ve akışına · Tat edin. Olaırın önemsiz 'reıra ciddi olması önemli değildir. . içteki kiş · · er l1oşa giden veya gitme}ren şekillerde )'apılanır. cezalandırılma tekrar • tekrar oırununu oırnaırarak kendini gösterirken. duırgudur. I<işilikler l1ep aynı şe)rden oluşmuş tur. Şimdi nefesi11ize dikka t edin. enerjisini deşarj etmeyi bekleyen bir anıdan başka bir şey değildir. . gerilimleri çözmeye başlayamazsınız. çekişmelerini ''e bütünlüklerini zıtlıkları içerisinde koıurlar. diğer kompart11nanda iıri muamele görme ve ödüllendirilıne kendi • düşüncelerini ifade edijror olacaktır . peşinde olduğunuz şey sizi terk etmemiş bir . Mutlu deneyimlerle olduğu kadar acı deneyimlerle ilgili anılarıruz da olduğundan.

Deneyimlediğiniz şeyler konuştuğumuz üç şeyin bileşimidir: anı. J . En güçlülerinden biri de. Bir süre sonra bulurlar da. . . . . . l(üçük bir çocuk gibi büyücü de enerjilere tak1l1naz .. Ölümlülük durumundan büyücünün durumuna geçmek çok gizemli gelebilir. inkar yoluyla içe kapatılırlar. bu kadar aydınlık ve . etme . kızgın yetişkin./ J 91 . . Bunlar birer gercektir'' demek oldukca i'ri bir )'aklasımdır. . bir alt-kişiliğin başlangıcının habercisidir. bu kendini-fark ..!n enerjiler. . çalışkan insan. tam anlamı)rla bir doyum elde edemez. enerji \re bağlanma. . .t . . Ancak büyücü sadece aydınlıkta yaşar. reddettiğinizde içinize bakıp '' · · a böyle hissedi)roı-um'' deyin . anı - yeterlidir. kendini kabullenmenin bir diğer şeklidir. ''Utanç "\re_ suçluluk lıissetınek doğaldır'' deıne)rin. sizin aracılığınızla kendilerini ifade etmek. karanlık bir arada kılan. tüm çözü. Ağlayan çocuk. tek başına. . . düşünce sürecinin veya özellikle l1atırlanan duygunun ku\T\retli )'ansıtıcılarıdırlar. Tüm alt-kişilikler aynı şeyi isterler. Ama hicbir kisilik . .lffie)'(. Sonuçta meydana gelen çatışmadır insan 11a)ratını bu • kadar belirsiz. Bu üçünün bir ara)ra gelmesi. )'alnız çocuk.raş yarı )rarıya kazanılmıştır. 11atta kendinizi n e fesinizi tutu)rorken ve ne fes almakta zorlanıyorken bulabilirsiniz. ümitli aşık. bu yüzden hepsi kendilerini ifade etmek için ne olursa olsun hayk1 ıı:nalıdır. Iç çatışmaları besleyen tüm • takıntıları çözen büyücü. Bu değişimler. Doğı-ula)rabilmek. • . Bunun )'erine ''Böyle lıissedi)roı-um. . lıayatın akışının mükeınmel bir şekilde sağlayabileceği dengedir. ama aslında tamamen doğaldır. Gerekli olan tek şe)r. Geneld�. tüm bunlar sizinle hayat bulmak ister. -·· ' çünkü . çünkü bunlar aslında barındırmak değil kurtulınak istediğiniz enerjilerdir. . onların sadece var olduğunu kabul etmektir. Eski enerjileri çözmenin birçok )'Olu vard1r.düzen sizleşe cek \reya hızlanacaktır. Örneğin utandığınızı ve)ra suçlu hissettiğinizi . -· Inkarl. saf farkındalıkta )'aşamak üzere kişiliğin ötesine geçmiştir. )'endiğinizde sa.

reya derin. Ritiın vermeyin. zil1rıinizi kullanıyorsunuz demektir. Zilun. Bu şekilde nefes almaya devam ederken 11erhangi bir duygu veya görüntünün su üstüne çıkıp çözülmesine izin verin.izde düzensizlik olabilir. I<endinizi ic cekerken J J J bulabilirsiniz \reya bir şekilde nefeslerin. Şimdi dilediğiniz bir şekilde nefes alın sığ . Bu süreç. 11afıf du3rgular veya ağlaınak gibi güçlü du3rgusal ifadeler olabilir (Duygular çok şiddetlenirse çalışmaırı durdurun ve beş dakika kadar gözler kapalı dinlenin). derin köklü s treslerirı . hızlı veya yavaş 're bırakın. İnkarı bırakabilmenin en etkili 3rollarından birisi yine nefesi l{ullanmaktır. Bu sığ. çaba gösterme3rin. Sessiz bir odada uzanın ve ral1atlayın. belli fiziksel bölgeler duygularla yakından iliskilidir. dışatı3ra çıkmak isteyen )7eni du)rguları deşarj etmeıri öğrenirken de faırdalıdır. Böyle bir çözülmenin belirtileri silik anıların canlanması. bilinçli zil1nin etkisini azaltarak enerjilerin çözülmesi için yolu açacak. bu. Diğer )'Önleriniz gibi gölge benliğiniz de ken .3rapma)rın çünkü çözülmeler çok kuvvetli 11ale gelebilir. J Bu çalışmaya devam ettikçe. sığ ve oldukça hızlı solumaırı dene3rin. dikkatin kalbe ve3ra herhangi bir lı. Eğer tarif etti" · şekillerde bir enerji çözülmesi hissetmi3rorsanız. Çoğu kişi fazla çözülmemiş enerjileri olduğundan. rahatça bırakın. · · ifade edip özgür olmayı is ti}·or. bu önemli değildir. çözülmemiş enerjiler dışa akma3ra başlar. sadece bırakın nefes ral1atca aksın. bedeninizden atıldığının belirtisidir.issin olduğu bölgeye verilmesiyle desteklenebilir. Bu şekilde solumayı bir-iki dakikadan fazla. bu solunum tekrıi" · · uygularken U)ruyakalırlar. hızlı ve ritmik s oluına. nefesin 3ravaşça değiştirilmesiyle· aradan çıkartılabilir. Şimdi tekrar bir nefes alın ve ne zorlayarak ne de tutarak. 92 . Bu çalışma eski çözülmemiş enerjilerin atılması için tekrarlanabildiği gibi. .

93 .Bunun ilk adıını. onlardan kurtulabilecek doğal ve ral1at bir yol bulmaktır. üzerinizde olumsuz etkileri oları duyguları zil1rıin karanlı� zindanlarında saklamak değil.

Merlin'in oımanından ayrıldıktan sonra. Al1ırda çalışan çocuklar Sir Ector'un görmediği bir anda • çamur atar. Sonuçta Artl1ur zamanının çoğunu y·alnız geçirirdi.zamanın ötesinden kalan miraslardır. Arthur. Simya dönüşümdür. 11izmetçiler onun kara bü)rii bildiğini konuşurlardı. yaşlı Sir Ector ve oğluyla yaşadı.ı\rtl1ur'un ne bir ailesi ne de bir mal 'rarlığı vardı. I<endisine Squire9 ün. ''Ödünç aldıın. '' • ''Ne icin?'' • • • 94 . ONBİRİNCİ DERS Büyücü. güzellik ve sevgi. yargılamada zayıfolmalısınız. . • Simya ile mükemmellik arayışına başlarsınız. umut. ' Siz dünyasınız. Siz döriüştüğünüzde. Arayışın hedefleri -kahramanlık. içinde yaşadığınız dünya da dönüşür. simya öğretmenidir. ''Hay·ır'' dedi Artl1ur kafasını sallaırarak.ranı ve · · · aına bu sözdeydi . I<endi elbiselerini alacak p arası bile }roktu '\re kiınse onun soırlu bir aileden geldiğine gerçekten inanmazdı. Büyücünün yardımını almak için doğrulukta güçlü. Artl1ur bir gün meşe koruluğunda o turup çaınurdan }rapı1ınış su ibriğine bakarken l(ay ıranına geldi 're şüpl1eırle '' Onu çaldın mı?'' diıre sordu.

. Simı.ır \Te ara)rış 11. insan için de mükeırunell. Bü)rücülerin. ''Sanırım s en bir düzenbazsın'' dedi I<ay 11araretlice. ölümlüleri ıs tırap \1e cel1aletten. ''Eğer deırıiri altına çe\rirebilirsen'' dedi I<aır l1eyecanlı bir şekilde. B eni ilgilendiren ise sizjn dönüşümünüz. içi11dir. '' • . ama onbeş dakika sonra Arthur gözlerini açtığında ibrikte l1içbir değiş i · yoktu .eş me. : N asıl altın bozulınadığı için en . '' Sim)ra ını öğrendin?'' di)re � sordu . demiri altına çe\rirebil · erini duyınuştu. acı. mükernniellik.er zaınan a)rnı şe)' . ''ailemiz İngiltere'nin en zengini olur.ı'\rtl1ur luç istifini bozmadı. aydınlanına ve ınutlak mutluluğa götüıı:nek için dir ''Sim)1a l1er an .Artl1ur. Ha)ratın l1er düze)rinde de\1am eden dönüşüınü durduramazsın. ınükemme. Hadi bana da göster.ı\rtl1ur kafasını sallayarak ona)rladı. kusku ve korkudan kurtulustur. Bü)rücülerin öğrettiği gibi simı1anın sırları.'' . . ''Şey. . Altına dönıne)re çalışan beniın.' ' I<ay'in gözleri bü)rüdü.·e s ordu . de\raın eder. I<ay'a çimlere )1anına oturması için işaret etti.. • 95 .. J J ''Peki )ra insanların ınükeınmelleşmesi olası değilse? Ya gerçekten de göıündüğüınüz kadar Za):ıf \1e kusurluysak?'' di. Sabırsızlıkla bekledi. .a bir ��ay·ışt. O sadece anıms atmak için. Çıt çıkarmadan dikkatlice ibriğe bakmaya başladı.l ınadçrıdir.. ''Simya. kıyaslandığında demi1·i altına çe\1irmek örıeınsizdir'' dedi J\·1erlin. tabii ki öyle. . Bununla . Bir dakika sonra Kay. Arthur'un gözlerinin kapanmış olduğunu fark etti.. dönüşüm sanatıdır.ı'\rtl1ur. kafasını onaylar bir şekilde salladı. '' Dersi An lama Siın)ra. '' İbrik 11ala demirden.

J Ha)ratın akışından başka bir şe)r olınadığınızı bir kez anlarsanız. • ''Işin sırrı nasıl göı-ündüğünde değil'' di)re yanıtladı Artl1ur. Sim)ra }Tolculuğu. '' Arayışlar bireysel )rolculuklardır ve l1er adım yalnız başına atılır. sınırsızın � . simyanın mümkün olmadığına inanır ve büyü·cüler alacakaranlığa karıştıklarından beri insanlar gerçekten de kıs a z aman dili1nlerine sığdırıl1nış. ''Gideceğin )'er için l1arita)'a gerek )rok çünki önündeki yol her an değişiyor. bu )'aşadığın sınırlı kişiliğin sen olmadığını daha önce sıkça arilatmıştıın. öz. sınırlı et ve kenıik • torbaları olduklarını kabul etme)re başladılar. çiçekleri. Ancak Artl1ur ata)rışına başlamadan önce. ağaçları.1. Içinizde mükeııurıel olan şe)rler. Vücudun aslında sınırsız ve tüm e'rrenle birdir. Ancak 1\. . Merlin'in ona SÖ)rleyecek çok şe)ri 'rardı. gerçekliği bizi oluşturan katı şeylere atfedi)roruz. değişim görüntüsünün ardında başlar . Rul1un tüm 11 · gerçekleri gözler önüne serecek. oksij en 're karbon atomları oluşturuyor. Çocuk olmasına rağmen ara)rış )rolculuğu için ço l1e"\resliydi 're ]\:ferlin'den heyecanla bir at 're 11arita bekledi. matet)ralist açıdan baksak bile pek de inandırıcı değildir.ferlin. Bulutları. Merlin bu sözleri SÖ}rlediğinde büyücüler devri çoktan kapanmış ve yerini a haki1n olduğu yeni çağa hıra ştı. ''Ne kadar derin görıneyi istediğinde. !<atılığı oluş turan şe}r sürekli bir değişim 're boş uzayken katı olduğumuzu söylemek. Belki akarsu}run da 11aritasın cıkartmak istersin?'' dedi. Akıl. atom ve molekül düzeyinin altında. . I<atı şeyleri gerçek sandı w zdan. ama atomlar sürekli yer değiştirip dönüşü)ror. dönüşür. ötesindeki . ''Bu et ve kemik )rığınının senin vücudun olmadığını. 'rarlık \re • 96 . geçen yıl bedeninizi oluşturan atomların °/o 1 'inden azı şu anda )rerinde duruyor. • Arthur.şı. . ata)rış . 11a)rvanları ve bedenimizi aynı ludrojen. ınükemmellik ara.

Bazı ölümlüler bu dün.'' dedi. zaınanın ötesindeki saf özü farkedeıneıreceksin. r . canlı. '' ''Ne tür enerjiler?'' di]'e s ordu çocuk . 10 ınil)rar nöron 11ücresinin sürekli etkileşimini sağlayan patikalar ş eklinde çizilebilir.s evgidir. aynı görünmeyen bilinçte başlayıp biten. kendine özgü yaş amları vardır. Rul1unun etrafındaki zarları soyTınadıkça. Onlar da. Ama bö1rle ols a bile l1epiniz ırürÜ)ren bulutlar gibisiniz. ''Ve sen de beni aynı şekilde görebilirsin ama bunlar bile gerçek de " · er. . alanın kendisi değildir. mutluırken ve.1nüp l1issettikçe çevrende dönüp duran ışık vre gölge oırunları gibi. Aına ışık ne kadar parlak olursa olsun. :Nierlin. dokular ve 11ücreler olarak sınırlanabilir. " si dal1a açıktır 're ki111senin pelerini bir diğerinin • aırnı değildir. Artl1ur'a ''Seni bir enerji bulutu şe · de görebiliyorum. '' ''Niıre kendiıni senin gibi görmü11oruın? '' '' Çü11kü bu enerjiler pelerin göre. zaman ve mekanla sınırlanamazlar.ra üzgünken. duyduğunuz sevgi de )rlİrÜ]ror mu? Ban)1oda )rıkanırken özünüz ıslanıyor mu? Sınırlar çizilebilir ve insanın görünen yönleri keınik. B eynin 11aritası.radan parlak ışıklar gibi geçerken diğerleri sönük gölgeler gibi geçerler. A � cak l1er iki duı-umda da l1arita. 97 .ri görür. Odadan )TÜriİ)rerek geçtiği11izde. Insanı oluşturan özün. ailenize. varlığın ve s evginin. l1eı•ecanlı 'reya sıkkınken farklıdır. · '' S en düşi. içindeki saf sessizlik kadar gerçek değildir. Bunlar. merkezinde bulunaı1. sadece dal1a ince düze)rdeki nesnelerdir. ki111i dal1a koyu. Bu ışık. kas.rken 'reya bitkinken.

nefes alıyor. Sal1ne arkasında çalışan simıracı görünmezdir ve çok azımız onun kiın olduğunu bulına1ra çalışır. I<üçük bir çocukken eıneklediğiniz ve b eşikte olduğunuz sal1neleı·i. dal1a önceki bir formun dönüşmesi1rle oluşınuş toprak. Dersle Yaş a m a Simyra öğretisine göre dört element toprak. Görüntülerin çok canlı olmaınası önemli değildir. ' ölü 11ücreleri . geçmiş izlenimlerinizi izledikçe açılan bir fılın şeridi gibi düşünün. . Sonra biraz dal1a geri}re üni. kendinizin sim}racısısınız. örneğin şu andaki işinize başladığınız gün olabilir bu. hem de dönüşensiniz . nedense elle tutulur bir l1ale getirilemez çünkü o görünme1ren bir ateştir. Bu. Bir dakika için otuı"Un ve haıratınızı. Cansız donuk molekülleri canlı bedeninize dönüş türen siz.ra ve su olduğunuz inkar edilemez. J 98 . Bunu net bir şekilde görün.rersite yıllarına gidin ve lise. 11ava. Bu dönüşümleriri çoğu genelde bizler farkında olınadan gerçekleşir. o ıraşlardayken neler 11issettiğinizi ş ö)rle bir hatırlamanız '\re terlidir. büırüyor. Bu yüzden siz hem • dönüşüm. saf ve yalın dönüşiiın ateşidir. • l1afızaya bilgi dep olu1ror. su ve a teş gizemli bir ş ekilde birleşerek l1a1ratı ıneydana getirmiş tir. yiyecek l1azmedi1ror. 11atta metabolik sıca � . ortaokul 're anaokuluna kadar ş eridi açınaya devam edin. olabildiğince net bir şekilde 11atırla1rın. Bu cansız maddeleri }rakarak l1ayrat 'reren ateş. 11afızanın ötesindeki zamansızlıktadır. çe.estirivor ) � J ·. Yiyrecek gibi. da değildir.riJ. Herl1angi bir anda kitap okuıror. Simıra l1arikalarının sınırı yoktur. l1em dönüştüren.renilivor ) J ) virüslerle sa\raşıyror \re dal1a s aırısız aktiviteyi bunlarla birlikte ırapııror olabilirsiniz. protein ve enzim üretiıror. Onun mekinı uzay ve zamanda değil. O . Tanıdık bir s al1ne görene kadar ş eridi açın. }rapabileceğiniz en }raratıcı \re · silıirli ş eydir.rrenizi farkedivor • J ' bir ''arayı ) i. ha.

Diğer bir deyişle. Bu mümkün değildir çünkü simyacı. Bu. varlığın tüm dünyalara giren '\7e onları aşan 99 . içindeki 11erşeyin bir başlangıcının . 11ayaller ve fikirler bittiğinde hala var olan. Bu torbanın. fılm şeridini ileri alıp ölümünüzü ve yok oluşunuzu düşünün. Şim di doğduğunuz güne dönün bu tamamen l1aıral etın e olacaktır \7e kendinizi önce bir fettıs. Bu akış sürekli bir dönü şiiındür. 11isler. kiınliğinizin ki)rbolmadığına · · • edin. Bu. iki ve sonra da tek 11ücre olana kadar küçülüşünü seyredin. Bu da mümkün değildir. Bunun gibi. düşünün. Anılar. koşullardan bağımsız. canlı ve zeki simyacı. sonra da bir torbanın içine toplaı1mış geçirgen l1ücreler olarak görün. sınırı aştığınızda. sizin farkındalığınızdır.re sonunun olduğu zamanla sınırlı değildir. bağla nacak tek bir l1ücrenin bile olmadığını. sizin saf l1alinizdir. Izleyecek l1erl1angi birisi veya bir görüntü kalmadığında bile siz olduğunuz gibisinizdir yaşamdaki sahneler sürekli değişse de değişmeyen gözlemci. sürekli devam eden dönüşüm gösterisinin ardındaki. yaratılış serabında duı·madan akan 11a)!at dürtüsü. Şimdi farkındalığın da kaybolduğunu haıral edin. Sonunda bunu da geçerek dal1a öncesini. var olmazdan öncesini dü şünün.

gri bir çalı kuşunu ko"\raladı 're çürümi. İçinde hissettiğin belirsizli� bilgeliğe açılan kapıdır. • • I(arga. )rakınlardaki bir çaın ağacındaki karganın bağırışlarını du)rdular.iş bir ağaç kabuğunu gagalaına)'a basladı. bu yüzden bir adım sonrası tahmin edilemez. düzenin bir parçasıdır. Sani)7e geçıneden bir su birikintisine daldı. 01 yaşamın doğastyla akar. Birkaç dakika sonra sıkılıp bir diğerine uçtl. J 1 00 .:ferlin sessizce. kaos. s abırsız 're kararsız bir kuştu. İnsanltğın düzeni kurallardan oluşur.retsiz • ınisafırle ge. . Düzen.ur 're J\1erlin'in orda oldukları11ı llnutarak bir kozalağı inceleınek içiıı. • ''Dur 're bak'' dedi J\.anzara için başka bir dala kondu.1. )'ere zıpladı.rezelik ettikten sonra dal1a iyi bir ılı.a sonra Artlı. kaosun bir parçasıdır. Dalı. • Doğadaki ufak ayrıntılar l'v'Ierlin'in dikkatini sıkça çekerdi 're o bunlardan ders çikarırdı. Büyücünün düzeninin kuralları yoktur.vam eder ama hiç düşmez. o. Arayan hep tehlikede olacaktır. Iki da. Bir gün Atl1ur'la birlikte ormanda )riiı-ürken. tökezlemeye de. Bilgelik haya t doludur.

b e11niınizdeki nöronların ateşlenmesi bile 11iç bitmeıren bir elektrik bombardımanıdır.ı\'sına DN. '' P ek fazla bir şeır değil'' diıre 11anıtladı Artl1ur.riteniz uy'Umlu düşüncelerde sonuclanır . dönüp duran oksijen atomları 11er nefes alışınızda kan dolaşımınıza girer. . galaksileri oluşturmuştur. Bedeniniz belli düzeırlerde tamamı11la düzensizdir. kaynayıp taşan enzim ve proteinler 11er 11ücre1ri doldurur.renerek yaşadığında da b öyle olur'' dedi Merlin. onları birbirinden aırırmak mümkün değildir. ' ' B öyle b ir 11ayat 11akkında ne düşünüyorsun?'' diye sordu Merlin. çünkü evrenin ilk e\rrelerinde dönen teınel gazlar. Bu çok doğrudur. ''Bir sonra n e 1rapacağını bilmeyen beyinsiz bir tü)r torbası gibi davranııror . Tanrı'ıra tamamıyla gü. Aslında bu kaos düzenin sadece bir parçasıdır. Düzenli modeller düzensizlikten ortaıra çıkar ve tekrar düzensizliğe karışırlar.ı\ Ö)rle karmaşık bir moleküldür ki 3 ınilı'ar genetik biriminin 11erl1angi birisiırle 101 . gelecek kaygısı olmadan takip ederek geçirir günlerini ve buna rağmen kabul etmelisin ki oldukça iyi bir sekilde sürdürür '<ra ) sa rr . Bu belli belirsiz çekiınden insan DN. ''Dans eden • bir ırıldız olmadan önce kaos olman gerekir'' dedi J\/Ierlin. ''Birbiri ardına gelen alakasız dürtüleri. s adece birbirlerine duırdukları belli belirsiz bir çekiın. • Aslınd_a kao s ve düzen o kadar birbiriırle iç içedir ki. ı1n ı. Bu yrüzden 11ücrelerimizin düzenli işlev 11arikaları olduğuna şüpl1e yoktur çünkü beırin akti. '' . Bu gazların erken l1allerinde l1erl1angi bir düzen görünmüyordu. De rsi An lama • I<aos \re düzenin aynı anda var olması 11ayatın doğasında vardır. '' ''Bir canlı.

yarattıkları muazzam kaı:tnaşa ve • düzensizliği fark etmeden onunla savaşırlar. Bireysel düzeyde lı. bu nedenle oldukları gibi olmaktan başka çareleri de .'' ''Seçiın yapm1)70t musun? Ama benim aldığım kararlardan sen de alı)rorsun'' di)re itiraz etti Arthur.O)'nanması. ''Görüntüler seni yanıltıyor. taze ''e olgun . ''Ben seçim yaptnı)1orum.inleri yoktur.'' ' Büyücü.alindeyken kendine özgülüğü s adece DNA'sırun çift sartnallarındaki çok ufak kıvrımlarındadır. buna rağmen her an olabilecek bu olay o kadar korkutucudur ki.erkes.ur. Nesnelerin düzensizliğe e '"' · · leri ''ardır. Eline bak. Her ne kadar fıliz halindeyken fasulye veya menekşeden · farklı gözükmese de. ama bu irade lı. Sana ait olduğu şüphe götürmez. lı. '' ' ''Doğru.a r da bir fı. • bilinçli olarak tıı·nak uzatıp )�araları kapatmıyorsun değil ıni?'' 102 . genç olan büyür ve ölür. l\1erlin pek oralı olmadı.olan er geç çürür. sinirlerini ve kaslarını ne)rin lı. yaşam ve öli1ın arasındaki farlrı oluşturabilir·­ kadar gelen bir ola)rlar zinciri başlamıştı. ''ama fanilerin ölüm yüzünden çektikleri oldukça gerçektir. ''Onların zilı.ayatın ken · · hep kendi içinden düzenlediğini bilir.akkındaki görüşleriniz gerçeklerden çok uzak'' diye yanıtladı IVIerlin. yok. Kaosun içinden dans eden yıldızları yaratan belli belirsiz çeki111 eğiliıni varoluşun her düze)1inde vardır. ''Ölüm bir yanıls amadır'' dedi l\1erlin. bu )riizden yaşamıın daha mutlu. siz ölümlülerin özgür iradesi var.krin )'Ok. düzen ve düzensizlikle • mücadele eder. ama yine de hücrelerinin bü)riimesini sen seç-!lliyorsun. bir gülün gül olarak büyüyeceği kesindir ve tolı. Hiçbir fani.areket ettirdiği lı. ölümün · ne olduğunu bilmez. ''I<uşlar kaygısız yaşarsa ve)1a bir gül filizinden hep bir gül çıkarsa ne olur ki? '' diye sordu Artlı.um lı.

Bu şaşırtıcı değildir çünkü insanlar düzensizlikten korkar 're düzen ararlar. bu y"Üzden gerginlik 1raratır. Ufak güçlüklerin dışında 'rarlığınıza kalıcı bir zarar gelınez . bizi oradan oraya sürükleyen baskılarla o kadar doludur ki. Ego'nun kaosa tepkisi. bu yiizden sonu gelınez )riikümlülük 're kanunlar toplumudur. . '' De rs l e Yaşama I:vfodern )raşam.rdiğiniz bir kisinin . beyninde is temsiz olarak calısan bir bölüın otomatik olarak lı. Seni temin ederim 11içbirşey bu kadar şaşırtıcı. luss etme.aotik güçler toplumumuz. bunların hiçbirini ben 1rapmak zoıunda değiliın . • ''Peki öyleyse bilinçli zilı. Ancak işleriniz )rolunda gitmediğinde sinir sisteıniniz ınul1temelen çok güçlü bir ş ekilde tepki 'reı·erek korku 're endişesini gösterir. uçağı kaçırdığınız anı. onları Tanrı'ya • teslim ettiın.alleder. ''Bu dünyayı 're haırat mucizesini takdir etmek için. '' ''Diğer bir de1rişle bunlar s enin seçimlerinin dışında'' di11 e devam etti Merlin. Ben tüm var olanların bir seırircisiyim ve gözlüğün caını1rım.güzel ve1ra tatmin edici olamaz. • gibi. ''Doğru. )!argılaına beynimin o tomatik olan bölümüne devrettiın. arabanızın )!Olda bozuluşunu. Hayatınıza birden diizensizliğin ve belirsizliğin girdiği bir anı düşünün. karar 'rerme. Bunun . Düzensizlik belirsizdir 're kontrolüınüzün dışındadır. isini .:. Başka bir cle11işle. çoğumuz tepkiınizi kurallar koyarak dile getiririz. ka'-JTbetmesini. ''Bu fonksi)1onları. I<. s e. senin neredeyse tüm zamanını alan ş e1rleri düşünme.nini ne için kullanıyorsun?'' diye sordu Artl1ur. . 103 . • Hemen l1eınen l1er zaman bÖ}'le problemler kendi kendilerine çözülürler.

'' • Belirsizlik içindeki bir }'aşaının gerçekten de ne kadar güzel olduğunu gösterecek bir çalışına var. Sonra ertesi güıi 're dal1a sonraki gün gelsin. Biri olmadan diğeri de olmaz. Bu yüzden arayan kişi. Araba31la bir sonraki 11ola çıkışınızda a31nı problemi tekrar y'aşamaınak için gerekli önlemleri aldınız. Biraz oturun . l(endinizi }raşlanırken 11a1ral edin. Her aşaınanın değerini bilin. l1ayatın doğasına terstir.raşarak 011u dal1a da çok denetirn altına almaya çalışınaktır. endişe. yaşamanın doğal yoludur.sa\. planlama ve denet1ırı altına alma. kendi içinde zaten düzenlidir'' dedi Merlin. l(asedi se1rretme1re bugünün ola1. 1 04 . zil1ninizdeki bir 'rideo kasetli gibi düşünün. tomurcuk çiçek açar. Bir dal1aki uçıışunuzda. l(aos ve düzen yaşamda bir arada bulunur. acısız ''e 11uzur dolu. mul1 temelen uçağın kalkış saatini iki kere kontrol edip e\rden erken çıktınız. luç umulmadık }'ardıınlar. çocuk olgunlaşıp 1retişkin olur.re 11a1ratınızı. }'eni ufuklar açan kişilere yanaşma ve onlarla konuşmanızı sağla1ran karar dürtüleri. kutla1rın onu ve diğer aşamanın çabasızca gelınesine izin • verin. ''Öğrencinin rolü'' dedi · Nierlin. Fantezilerinizde sınır tanıına}rın ve ölümünüze kadar gelin. arzu ettiğiniz herşe1rin olduğu geleceği l1ayal edin. Tüm bu çatışmalar. belirsizliğin çoğu kez işinize 1raradığı bir gerçektir: l(arşınıza çıkan beklenmedik imkanları bir düşünün.ları1rla başla1rın ve 1rarın olınasını arzu ettiğiniz şekliyle ileri sarın. Bu. ''sendelemek ama luc düsmemektir. ani düşünce ve ill1a1n bombardıınanları. ''Hayat. mükemmelliği bulduktan sonra 11ayatında belirsizliğin olacağını . ''Ha1rat. kendisinden kendisine akar. Güzel bir ölüın olsun. Yaşamla birlikte akmak isteyip aynı anda da ona karşı koyamazsınız.re her zaman dengesini kaybedebilece"' · kabul eder. '' • • • Ego'nuzun belirsizlikten nefret etmesine rağmen.

Herkesin hayatı böyledir. l1erl1angi bir senaryodan değil. bulunduğunuz arayış yolculuğunun bµ)riik . serabıyla. görünmeyen potansiyel iplikleri gibi şu an dan dallanıp budaklanırlar. I�asedi ölüm sal1nenize kadar getirin. dramatik ve)ra azizlere ö zgü bir 11ayat seçebilirsiniz. korkularını fark edip kendini denetleme)ri · bırakmalı dır Bu. aşamalarından biridir. Yine bugünün ola)rlarıyla b a ş layın ve sonra olanları değiştirin. Bu nu bir kere yap tıktan son ra baş a dönün ve tamamryla başka bir kaset seyredin. mümkün olan tüın senaıırolardan oluşur. Sonra başa sarıp tekrar başlayın. Bu senaryoların hepsi. Sadece \Te sadece gerçek olanı kabul ettiğinizde l1uzur ve mutlulukla }raş a}rabilirsiniz. gerçek olanı kabul ediyor olacaksınız. l1a}ratın kendisiyle değil. felaket dolu. Çalışmanın ana teınası 11ayalini kurduğunuz 11erş e)rin aslında gerçek oluşudur. aslında tamamıyla belirsiz olan bir şeyi kontrol edebilece "' · ·zi bize inandırmaya çalış ır. geleceğiniz. Ego. Alternatif ise 11iç bitıneyecek bir savaş b aşla tmaktır çünkü bu sa\raş gerçek • olma}ranla yapılır. Eğer 11ayatın akışını kabul edip kendinizi ona bırakırsanız. bu )rii z den kendinize çılgın. ancak 11atalı bir duygu olan kendini denetleme duygusu. • • • 105 . Ha)ral gücünüz işbaşındadır.

uzun beyaz sakallı adamlar değiller mi? '' . O 1 Unic(>rı1: l\Iit(>lojidc safl ığı ı1 \'C mast1mi�'ctiı1 scınbolü (>laı1. Fransa I<ralı'nın sarayında bü)rücülerle ve)ra o isimle çağı. Dikkat. yaşlı.' dediın. ''Eğer c. • Artl1ur gülümsedi. nehrin kı)rısına • uzanmış akşam )remeği içi11 balık avlayan iki insanız . :tvferlin tekrar ort_aya ç adan )'ıllar önceydi ve Guinevere l O onu aşağı-)rukarı bir tek-bo)rnuz veya diğer bir mitolojik 11ayv-an kadar ancak ha)ral edebili)rordu. beklediğin veya umduğundan farklı.) 106 . ''O. '' • • ''Lordum. '' Onlar çok zekice 11areket edip sanki biziın göremediğimiz şe)rleri görü)rorlarmış gibi başlarını sallayan. karısı Guinevere.rere. kusursuz olduğunda kaos ve karışıklıktan düzen ve berraklıkyaratır. '' J J ''Sandığın gibi değil'' diye karşılık 'rerdi Artl1ur. alruıuıı (>rtasıı1da tek bo)rı1uzlu bc�raz at. kristal mağarada yaşa arını )ralrıız bir kişi)rle paylaştı. (çc\'. ONÜ ÜNCÜ DERS Deneyimlediğiniz gerçeklik. Eğer her gün aynı gerçekliğiyansıtırsanız. • Arthur kral olduktan sonra.loğduğu söylenen karanlık Galler Dağları kadar ürkütücü ise onunla karsılasmaktan korkarım l1erl1alde. beklentilerinizin bir yansımasıdır. gerçeğiniz de her gün aynı olur. '' Ö )rle bü)rii cülerle de karşılaş tıın ama 1'1erlin onlardan değil. Ona bir keresinde 'Sen 're ben nasıl farklı olabiliriz ki? Benim için i · ·z de.rılanlarla karşılaş tıırı'' dedi Guine.

ağaç .Bana baktı ve basını salladı. ''Benim gerçekli" · · ri ağaç. kadife perdeler çe · · ş. orman tamaınıyla bir yanılsama. · de is e nel1ir. '' • ' ' O zaman sana bir şey gösterece "" · '' dedi Artl1ur. Guinevere'ın kafası karısmıstı. 'Burada uzanan iki kisi • • olduğumuz doğru.. ona nasıl ulaşabileceğimizden hiç bal1setti mi?'' diye sordu. ama senin tüm gerçekliğin bu bulunduğumuz çevre. .re şuradaki de karşı kıyıdan getirdiğim • meşe çeyiz sandığı. ''Evet'' dedi Arthur. diğer l1erkes gibi görüyoruz. Bana doğru )TÜrÜ ve etrafında nelerin olduğunu söırle. I<raliçeden o dadan ayrılmasını ve gece yarısına kadar gelmeyeceğine s öz vermesini rica etti. · � � bulunduğ1ıı11uz bu odayı. Bunun bir yanılsama olduğunu sanmı)rorum. '' I<arısı bunun çok garip bir sınav olduğunu düşündü ama söyleneni yap tı. ''Şu yata "" z . işlemeli Ispanırol d�tııirinden yapılınış mumluk dµru}?Or ve du.'' • ''Lordum. Döndüğünde tüm mumlar sönmüş. '' . Guinevere SÖ)rleneni ırap tı. ''Bu odayı ne kadar iyi bildiğini anlamak is tiyorum'' dedi Artl1ur. Benim gerçekli . ''Eğer geçekten bizimkinden ayrı bir dün)rada yaşadıysa. ama 11içbirş e)re dokunma. ''I<orkma. ben buradayım. nehir. I<öşede uzun.rarlarda da 107 . '' • Guinevere. bildiğimiz .re çevremizdeki 11erşe)r bilincimin ufkundaki ufak bir no kt a ' . ne )rapmamı istiyorsunuz?'' diıre sordu Guinevere. zihniınin bana zorla kabul ettirmiş olduğu özel bir sanrı (halisünas)ron) olduğunda ısrar ederken. kendi dünyasının ışık dünyası olduğu için l1erkese açık olduğunu söyledi. '' a sen ve ben icinde J .. odayı zifıri karanlık kaplamıştı.

''Gün ışığında bile'' dedi Artl1ur. ''Neden hep senin dün)ranın bir hapisl1ane olduğunu söırlüyorum. ''Çünkü zil1nin ka. duyma)T1 ve dokunma)rı beklediğiıniz şe}rlere göre yürüyoruz . Ancak.rı en ince a)rtıntısına kadar anlata bili)rordu.a 1l G encide taril1i \TC)'a mitoloj ik ola)'ların üzcriı1e elle dol\. ' Ders i An l a m a ' • Büyücü kendini bilinenlerden tamaınıyla kurtarmıştır.ere etrafına bakınırken odanın bomboş olduğunu görünce şaşırmıştı. ışık geldikten sonra gördüğü dünya . Bizimki ise karanlıkta el yordamıyla bulduğumuz gölge bir dünyadır..rra)rabileceği 11erşey sınırldır. ''Şimdi bak' ' dedi Artl1ur. ''görmeyi.. Her deneyim.izcri11c reııl<:li ipliklt )'apılaıı ()zcl biı· işlcıne. beklentiler kuvvetlidir. gerçek dün)radır. Bü}rücü için tek özgürlük bilirune-yTendedir çünkü bilinen 11erş e)' geçin. bir gün. O dayı aynı lus setmedin mi? Etrafa çarpabileceğin yerlerde temkinli yürümedin mi?'' Guinevere başını s allayarak onayladı.unaraı işlendiği. önems edi . olmasını umduklarındı. Işık olmadan bile lltnduğunu • görüp ona göre tepki \rerdin. Bir. .ren Guinev ere. bir saat 'reya bir saniye önceki anılarımızla besledi. .1astığına kadar kendisinin döşediği o da. biliıror musun?'' diıre sordu Merlin. i go bl en . • 108 .iş 're ölüdür. · · z bir sürekliliğin üzerine kuruludur. Eğer tamamıyla beklentisiz görebilirsem. Büyücünün. Bir dene)rimi sözcüklerle sınırladığında veı.�·erde \'C)'a mobil)'alarda kuUanılıı· · (Ç ) C \' . ''Anlayamı)rorum'' diye tn1rıldandı.. karşılıklı ol ar ak ik ederek ilerle. . · ş e)rlerin gerçekli'"' · )'itireceğini SÖ)rledi · . l<ane\1İçe �·a da telleri sa)1ılabilcccl< l<uınaş i. iki 're sonra üç tane mum · )raktı.. I\1erlin. l)u\1::1rlarda. ''Tarif ettiklerin olanlar değil. 1 1 '' E şyalara ça rp m amay1a di kkat . Guine".

''Peki Ö)rleyse ni1re uyanık olınakla rü. ''.ur derinden sarsılmısı.rerir. Sınırlar kafeslerdir. J Bilinll?-e)renin sizi özgürlüğe götüreceği doğruysa. • ''Görüntüler sadece görünınekle kalmazlar'' diye tekrar lıatırlattı l\tferlin.. dağın da dağ olduğu ortada değil mi?'' diye sorar ego� Ancak bunlar sadece bir bilinç durumunda gerçektir: uyanıklık.. Uyanıklığın da bunun gibi olmadığına dair bir delil yoktur. ''Bir ağacın ağaç. 109 . I<afamı bir ka1ra1ra çarparsam ezilir'' diye karşı çıl�tı Artlıur . Merlin dışarıdaki dün)rayı yanılsama diyerek ortadan kaldırıhca Artlı. b eyniniz de oluşan • görüntülerinin dışında lıiçbir denenebilir gerçekliği 11oktur. Uyandıktan sonra dağ.ra görmek arasında ayrıın )'apı)roruın? Neden insanlar birine gerçek de.düşüncelerle kısıtladığında ve)ra 1Bili)ro1Lım1 dediğinde ınulıteş eın \re görünmeyen bir ş e)rler kaçı. b e1rin hücrelerinin rasgele ateşlemelerinden oluşarak lıızla kay·ıp geçen görüntüler olduğunu farkedersiniz. Zilıinleriniz aynı düşünceleri günbegün tekrarlı)ror. ''Bir rü1rada nesnelere dokunup tüm du1rularını dene)rimle)rebilirsin. Rüyadayken bir çayırda oturup dağların üzerinden geçen bulutları seyredebilirsiniz. rü3ralarında }rap tıkları şe)7leri U)7anıkken de nasıl • }rap abileceklerini öğrenirlerdi. bulutlar ve ça)rırın. '' . gölge 11apisl1anenden çağırırdı seni. çayırlar ve bulutlarin. Bu düşünceler s enin birer yansımandır. ''Alışkanlık. gerçek ise elinde titreyen çok lıassas bir kuştur.rip diğerine 1ranılsaına di)rorlar?'' . Eğer bilgiy·i bü1rücüd�n ·alsalardı. ancak egon onları gerçek sanıyor. ego'nun da kendini sınırlarla dalıa ralıat lıis settiği doğrudur. ''Gerçek'' dağlar. Işte o zaman sınırlar kalkar 're gerçek. şu anda . duvarın duvar. Cok uzun süre elinde tutarsan ölür.L\ma cevremdeki J J ş e1rlere dokunu1ror ve katı olduklarının görüırümm.

bildik bir odanın ortasında durun. taze. Bu dal1a üst gerçe . Paslı aina tanıdık olan bilinen ile. · �. Herşeyi unutup luçbirşey beklemes eniz.rere'ın geçtiği sınavın bir şe i de siz deneyin. kendi benliğinin tekrar b erraklaşmaya başladığını göreceksin. gerçekleşen önseziler. Beni bulabilir misin?'' diyormuş gibi anlam kazanacak. Bu çağıran sesi · emeyebiliriz. sizi dal1a üst bir gerçeklikten uzaklaştıran sınırların silikleştiğini göreceksiniz. ancak dünyanın sana sunduğu 11erl1an gi bir şeyi dikkatlice incelediğinde. alışkanlık ve miskinlikle birlikte dal1a cok korkunun rolü \rardır. Tesadüfi diye görünen olaylar. gerçeğin bizi kendi yarattığımız hapishanelerden çıkarırken alabileceği şekillerdir. Çoğuınµz. ' ' . tüm bunlar. En bildik odada bile korkusuzca )riitümenin zorluğunu göreceksiniz. kalbiınizin derinliklerinde bir s eçim }'apılmalıdır. sınırsız olanaklar alanı olan bilinme}:en arasında. önceden kestiremediğiniz sevinç parlamaları. Bu ipuçları nelerdir? Onlar 11er an değişir. ikisini birbirinden ayıran bir mesafe yoktur. olduğu gibi kalmasında. güvenin doğuşu. Şiındi çaıpmadan. Zifiri ' r • karanlığın olduğu bir gecede. Seçim tamamen kişiseldir. Gerçeğin 11ep a}1nı. getireceği belirsizlikten 1 10 . Tesadüfi karşılaşmalar. arzuların anında doyuma ulaşması. odadaki eş}1alara olabildiğince · yakın Jriİ1Ü}-Ün. ''Ben buradayım. ba şka bir ger çekli ğin ipu çla rı)rla do lud ur. Bili nm eye nle r. Guine. Dersle Yaş a m a Dersle yaşamak. Hepimiz yen i ve bil inm ey en şey ler ya şar ız am a pe k azımız bu bil inm eyr en i bizi çağ ıra n bir gü ç ola rak gö rü rü z. 11er gün gördüğünüz ve yaşadığınız ' bilinen gerçeklik tarafından ağlarla öıülmüştür. sanki bir }'Önün. derin bir anlama duygusu. beklenmeyen rastlantılar. bilinenlerin ötesine geçmektir. Ama milyonlarca kilometre uzaklıkta da olabilirler.

bir felaketin olabileceği korkusu bilinçaltınızdan hiç ç az. değişik bir koku. '' B elirsizliğe ırelken açmak ego'nun zor kabul edeceği bir ş eyTdir. belirsizliğin gücüdür. gündelik yaşamda bir s ekme. Bilinenlerin dünyasında kendiıııizi ne kadar rahat hissettiğiıniz önemli değildir. sadece • • biraz dal1a derine gömülüdür. ·­ •. ''Tanrı bu dünya1rı 1rarattı11 dedi Merlin. ama büırücünün dünyasına açılan tek voldur. düşme \reya etrafı • )'ıkına düşüncesine karşı koyar. 111 . ''Tanrı'nın dikkatinin dünyanın üstünde olması için dünya yeterince ilginç olmalıdır. Her meırvenin ne olduğunu hemen anlaıracaksınız. Yüre v · 'z . Bu. Şimdi bir arkadaşınızdan üç tane meyveyi ne olduklarını söylemeden önünüze koymasını isteyin. paslanma3ra veıra bildik olmaya başlarsa. I<orkunun ortaya ç ası için • karanlıktan dal1a başka bir şey bekliyoruz. Arkadaşınızın bir kaşık veya bir parça meırveyi ağzınıza koymasıırla meırvelerin tadına bakın. ama aynı zamanda mey'Veletin ne olduklarını anlamadan 11emen önceki belirsizlik anında. Ancak bilinenin sizi korkudan kurtaraınayacağından başka ne)ri kanıtlıırorsunuz ki? Odanızı bilmenize rağmen korku oradadır ve gün ışığında bile korku vardır. Mutfakta gözlerinizi bağlayın ve o turun. bu belki de s enin · · in azaldığını gösterir. Ayrıca emin olduğunuzu sandığınız ş eylerin de keş fedilınemiş yeni }'önleri vardır.farkedeceksiniz. Olanlardan emin olduğunuz sürece sınırlarla yaşıyorsunuzdur. varlı'"' unuttuğunuz yeni bir şeyler -uın1Jl1nayan bir dokunuş. Bilinıneyenin tadına diğer bir derteırle de bakabilirsiniz . ince bir tat. J . Eğer olaırlar sıkıcı olmaya. güvenliğin aniden ortadan kalkması. bir kaza.dolayı körlükten korkarız.

• '' N eye göre?'' ''Nasıl baktığına.. ''Bu görüntü beni ni)re korkutu)�or?'' • ''Hafıza. . onun yaşamının s ona ermesidir. Bilsen de bilmesen de.·· bıraktı. ''Ne oldu ona?'' diye s ordu çocuk.ıllar sonra. '' Çocuk. Dal1a zeki ölümlüler dal1a derine bakarlar. Birçok ölümlü ona ölü bir kuş di)re bakar. . l'vferlin onu bir zamanlar serçe olan gri bir tü)' yığınına bakarken buldu. :Lvierlin'in bütün söyTle · erini anlamak için daha çok ufaktı \re _diğer tüm çocuklar gibi asıl derin olan sortıları sorına)rı . Görürler ki ölüın s adece bir yeniden düzenleniştir. ' Ö lümle' kastettikleri. Herşeyiyitirsen bile gerçek yine var olacaktır. Tüm çocuklar gibi Arthur da ölüınü fark etmişti. I<uŞ u oluş turan şeyler oluş11munu sağla)ran elementlere karışmak üzere )!eniden toprağa dönüyTor. ''Değişir'' diye )'anıtladı l'v1erlin . ONDÖRDÜNCÜ DERS Büyücüler kaybedilen şeylere üzülme� çünkü yalnızca gerçek olmayan şeyler kaybedilir. Bunlar orta)ra çıktıkça bu anılara bağlı olan korku 're acıyı 11atırlı)rorsun. l'vferlin'in acıklamalarından ancak . Çocuk biraz düşündü. Yıkıntıların arasında ve felaketlerde bile hazineler saklıdır. • Küllere bakarken iyi bak. • 1 12 . . çocukluğundan beri � ölümle il · · fikirler oluş turdun.

da olacaktır. Ölü bir haırvan gördüğünde neyin öldüğünü söyleyemezsin. o zaman ölümsüz bir 11aırata açılan kapı}rı keş fedeceksin. • • . hücreler aynıdır. '' ölümden dal1a çok korkma1ra başlı}Torum. Yaratılma olduğu sürece )7ıkını. ''Ama 11aklısın. anılarına takıldıkları için ölümden korkuırorlar. . Son nefesinden sonra ırin e aynı ağırlıktadır. Bü}iicünün görüşünü kazan ve tüm kayıpları kabul et. ''dün. bir başlangıçtır. '' ''Sadece anla1rışını biraz değiş tir 're 11atırla: tutunduğun şeırler zaten ölmüştür. I<iı11 s e ölümün nasıl bir ş eır olduğunu bilmez. kaırbetmek istemediğim birçok ş ey 'rar. Bunları kaybetmemek onlar için inanılmaz bir sa. Ölüm bir s on değil.raşa dönüşür . • ''Dünyayı dal1a çok dene17iınlemeye başladıkça anıların da daha kuvvetli olarak gelmeye başla1Tacak. kaırbı kötü olarak }'"argılar ama doğa b öı:le a1rrımlar ırapmaz.rar: Ölümlüler sahip olduklarını ka1rbetmekten korktuklatı için ölümden korkarlar.'anın • insanlar. ''Deneyeceğim'' dedi Artl1ur kuşkuyla. 1 1 1'1erlin kafasını anladığını gös terir şekilde salladı . Olüm anında 11içbirş e)T ölmez.ferlin. ''Siz ölümlüler'' dedi J\. Sadece nefes alış ve nefesin ardındaki 11er neyse o 1roktur. 11a}'\Tanlar 're bitkilerle dolup taşacağını 1 13 . kendisinin de başına gelebileciğini anladığında tatmin oldu. Her an öl. '' ''Ama ölümlülerin evleri ve içlerinde eşyaları vardır. kazancı i)'i. Ölümlüler. nihai kaırıp olan ölümü bile. ''Sanırım'' dedi Artl1ur 011 iki )Taşına geldiğinde.L'\ileleri ve bağırlarına bas tıkları bir 1raş amlar1 vardır.L'\ncak sana bir sır 'rereceğim.ölümün sadece hayvanların değil. Ego. '' De rs i An l a m a Değişiınin olduğu bir dün1ıada kaırıp 're kazanç da olmalıdır. Ama bir şe)T daha .

J Büyücüler. lı.assas dengesi ortadan kalkacaktır. dokunabil · � erimiz.düşünmeden ölüınü ortadan kaldırıı. duyuları ve ınaddi dünya3rı geride bırakarak yeni bir algılaınaya geçmektir. 3raşamak demek. ' ' • .er gün inkar edilen bir konudur.aparsan o kadar ivi. ''Ben zaten ölüyüm. 1remek. Norınal dene1rim.1 · 1 14 . 1rüzleşilemeyecek kadar boğucudur. normal deneyimin ve bununla birlikte bilmenin normal }Tolunun ölüm anında s ona ermesinden dola3rı ölümün bilinemediğini söylerler. sadece kişisel olduğunda korku ve çatışma konusu olur. içmek.ı.isler de eklenir. altında boğulacaktır. '' Bu doğum ve ölüm döngüsü. Ormanlar en kısa zamanda kendi baskısınııı. · du1rabildiklerimiz. Böırle bir duruınu keş fettiğinde ölümün ne olduğunu anlarsıı1. Bu keşfi bedeni terk etmeden ne kadar önce . denizler lı. uyuınak 're dene}riınlerde bulunmaktır. Birçok insan için ölüın korkusu. Ve1ra bu inkar.ur.ep bö)7le 1rapını1ror ' ' musun?'' JVIerlin kafasını salladı. Olmek. ''Benim için . ölüm bilinçaltına itilip lı. görebildiklerimiz.iın gibi lı. •• Buna düşünce ve lı. ölümü nil1ai 3renilgi olarak görür..iç doğmamış \re ölıneırecek olan kendiınin de farkında olduğuın bir bilme duruınu içerisinde)rim. '' ''Bu ınümkün değil'' diyTe atladı Artlı. kokla3rabildiklerimiz ve tadabil · erimiz üzerine kuruludur .1 J arada olama1racağını düşünüırorsun? Aynı anda senin söırlediğin ş e)'leri )'ap tığıın gibi.a)ra çalışıyorsunuz.a\ra \re 1rer için savaşan 1raratıklardan kıvranacaktır ve doğanın o lı. ''Eğer bunu bils e1rdin'' dedi Nlerlin. Bir 11a1>at boyu ka1rıpları ' engellemek için verdiği savaştan sonra ego. güvenli bir uzaklıktan düşünülebilecek metafızik bir gizem olarak en telektüelles tirilir. Sen de beıı. ''Neden \rasaın \re ölüınün bir .

Gelirler ''e giderler.ip olduğun tek şe)' kendinsin. Söyle bir dakika icin öliitııü J J J düşünürseniz. Bunlar meırdana gelirken kaırıplar acı 'rericidir \re ego tutunınaıra çalışarak karşı koyar. Evlilik bekarlığın . • • • • • 115 . Bu benlik evde ''eya iş. Aslında ölüm hakkında korktuğunuz herşey kendi cehaletinizin ürünü. belli şe)rlerle ve)ra b elli ıııikarda parayla vakit geçirebilir ama tüm bunlar zamanla değişir. Bunlar gerçek değildir. Nesneleri ''e salıiplendiğiniz şe)rleri de böyle düşü11ün. Olüm cok 11assatır ve onu şeytanlaştırırsanız size yakınlaşıp J sırlarını açmaz. kaırıp gelgitlerini kolaırca görebilirsiniz. şeyi yaptıın. ''Ar tık ölüın d en korkmaman gerektiği için ço k şans lısın '' dedi Arthur . Hakkında lıiçbir şey bilmediğiniz bir şeyden korkuyorsunuz. Düşünceler ınisafirler gibidir. Bu olmadan önce öğrenilmesi gereken bircok ön ders vardır. ''bir ş eyleri kayb edeıneıreceğini 11iç 11isseder misin? Salı. '' Zaten lıiç sal1ip olmadığından'' diye sordu 11erlin. bir açıdan da kazançtır.te zaman 11arcayabilir. Bir aşık gibi p eşinden koşup onu yakala1!1 a)ra karar verdim ki sizler ondan öcü gibi kaçı)rorsunuz. kaybedilmesi ve bir eşin kazanılmasıdır. De rsle Yaş a m a • Ölüm nil1ai bir olaydır. ancak ben birçok ölümlünün kaçınacağı bir . Geri)re kalan . aynı madalyonun iki ırüzüdür. bir görüntü ''ey'a bir fikirdir. • ''Doğru. onlar zil1nindeki 11a1rallerdir. siz 11ala evdeırken girip çıkarlar. Geriye kalansa bir anı. ka)rıp . l(azanç ve . ıse sızsınız. 11ayatınızda kalıplaşmış olan kazanç ve. Yine de çocukluğu bitirip yetişkinliğe geçmek bir açıdan kaırıp. Hayatta mutlak kazanç getiren tek ş eır farkındalığıri kazanılmasıdır ki tüm araırışın aınacı budur.

''Eğer ıne. Ego'nun çabası bir çeşit ha)·ata karşı ko}·madır ·çünkü ego. Bir tomar para. )'aşanı uğruna halen devam ediyor ve etrafuııı zda yaşamdan başka bir şey )rok. Belli bir süre sonra )raşaın gücü salı. bir e'\"". Her enerji formu )'aratıldıktan sonra kendini bir süre devam ettirir. sizi bu dünya)ra getirmek için de çaba gös termedi.rsimi gelıneden çiçek is tersen. Sızı kayıp \re felaketlerden koru.rını ustlenmıştır.er türlü zıtlığı ve ka). onları denetle)rip ka1rbetmeınek için çaba s arfettiğinizde.rleri koruma)ra çalışacaklardır. Sa. Ancak ego. İnsanlar ölümle sa.ru11i bir. Aslında bö)rle çabalara gerek yoktur. iı1sanlar 're bağlanmış olduğunuz diğer şeylerin gitmesi gerektiğinde. e'rler. çözünmesini istemediği belli enerji formlarına bağlanır. Zaten ego. Bunun için is e )raşlanmış . ''l(ontrolü tesliın etınede11 1 16 .raşarak bir gülün açmasını sağla)raınazsınız.I1a. kendi ritiılılerini takip etmesi)rle olur. bu. . sizin de l1a1Tatınıza U)rgula)rabileceğiniz şu nedenle kabul eder: E'rrendeki l1erş e)' enerjiden )'apılınıştır. 11erşe)'i deı1gede tutaı1 e'\rrensel güce karşı ko)TU)'Orsunuz demektir. bir ilişki. bu. i)ri neçlenlerden dola)rı taın zamanında alır'' dedi I\ferlin.ramlı çiçek salubi olabilirsin ama bunların canlı çiçekler olduğuna kim inanır?'' Para. bir l1ükiiınet 11epsi de zamanın akışına karşı koruma)ra çalıştıv z kendine has enerji formlarıdır.rup ölüın ka\rraınını olabildiğince uzaklaştırır.ratınızı koıuma gör e. ''Doğa.·a1·a11ı için diretir. Ancak büjrücü ·tüm 11a)ratı )TÖneten e\rrensel kanunları göıür.bı.neye yeni bir şeyler koyınak is ter. güller \7e bebekler 11akkındaki bu gerçeği kola)rca kabul eder ama para. ilişkiler ''e diğer bağlandığı şeylere gelince kabul etmez. )'apma çiçeklerle de.raşır. • Ölüm. Ancak bü)rii cü lı. Ego'nuz. es -· · ş kalıplar ortadan kalkmalıdır. Bir embriyonun bebek olınası için mücadele edemezsiniz. şu demektir: Ölüm tek alternatif olana kadar bir şe.

ölürkeı1 bile geride bırakacağınız ölümsüz )7apılar. Siz ölümlüler.or'' dedi :J\ferlin eğlenir bir ta\rırla.llmak için • geçtikleri şeydir. '' Üçüncü olarak suçlama \re eleştiriıri.\ rdında ise .rensizliğe itiı. s akin ve eınin b ir şekilde. 11ejrkeller. filizlenmek isteyen yeninin ufak tol1uınuna bakın. Dilediğini ırap aına önce şu doğanın dışında olduğunuz yanılgısından kurtul. doğanın dö ı1gülerinden muaf olduğunuzu sandığınızdan dolayı koşullanınalarınız sizi gü. bırakın. ölümlülerin gerçeği bl. Ilkin ego'nun kaybetmekle il · · yargılarının }'anlı ş olduğunu görmeye başlayın. kaosta birliği sağlayran . doğanın acımasız \re uınursamaz olduğundan değil. O. gerçeğin l1 erş eırde parlaıran ebedi ışığı · \Tardır . bü]rii)riip . ş öl1ret · ve l1azine dolu kasalar l1akkında fantezi kuruırorsunuz . '' Felaketin enkazında bile fırsat tohumları görebilmeye ' başladığınızda güven oluşmaya başlıyordur. Bu güven ' . 117 .L. doğanın planında korunduğunuzu bilerek bir kenara . kayTbettiğiniz 11er ne ise geçicidir ve gerçek değildir. ''l(üllere bakarken'' diıre öğüt \rerdi l\11erlin.önce güvenınen lazım. ' 'iyi bak. : gerçeğe doğru attığınız l1er ad1ırun değerli oldt1ğundan dolayı gitmek zorundaydı. kademe kademe gelir. ''Acı gerçek değildir'' dedi :l\ferlin. ''O. ''Bedenleriniz doğup. . Bunun ışığında kazanç ve ka1rbın sadece birer maske olduğunu göreceksiniz . '' Ikinci olarak felaket veıra kayTbın diğer yüzüne.

O. Galal1ad'ın Lancelot'un öz oğlu olduğuna dair bir işaret )roktu ve nil1ayet saraydaki bir soylu bir kadının eşi olma günü gelip çattığında Arthur kafasını sallayıp kaşlarını cattı . (çc\1. · Galal1ad kızardı 're kekeledi.ral'\!e Galahad'tı ve • .1 I<ral'la ortak yönleri ikisinin de evlilik dışı bir ilişkiden olınaları)rdı. 111\ma Lorduın. '' ''. ()ntı11.ral)re?'' di)re sordu Artl1ur. I<. bu yüzden gerçeği barındırmalıdır. 1 2 Arthur'a hizmet eden en saf sö. • .·ı1l)'C < >llltı ğu s()�·leı1ir. en umu/madikyerdedi�· bağımlılığın olmadığı yerde. En safaşk.tıtsal I<. Aşk kelimesini söylediğinde duyguyu yakalayabilirsin.) .adcl1i btılaı1 tel( ş(). ''Ona aşkından dola)rı l1izmet eder misin dürüst şö.ralye aşkının saflığıyla soylu bir kadına 11izmet etmelidir. \ ı·tl1uı·'tıı1 cfsa11c si11dcki \'tı\'<lrlal� �fasıl Si)\ral\'Cleı·iniıı c11 sat· ve crLieınlisi. l1er ş ö. doğanın bir gücüdür. ama özü anlatılamaz. Ses tonuı1un ıtl1amkarlığı Galahad'ı iki kat dal1a kızarttı. Aşk. 1 2 Kı:al .ı\ şk 11akkı11da ne biliyorsun?'' di)re sordu Arthur. · ONBE 1NCİ DERS Aşkı bildiğin ölçüde aşk olursun. bir duygudan daha fazla bir şeydir. sana arasından seçmen için üç tane sunaca u • '' I<ral heınen )raşlı bir teınizlikçi olan gri saçlı ve burnu benli I\1fargaret'ı çağırttı. ' • • ' 118 . '' Hiçbir so)rlu kadının eşi olaınazsın'' dedi Artl1ur. ''Eğer SO)rlu bir kadının eşi olınak isti)'Otsan.

rice karışnuş tı.�e sordu Artl1ur.rrandıın. ''S eninle eğlenmi.ralıre )'ine onayladı.re devaın etti .rleınek istediğin. l(afasını salladı. bu le.r de " değişir.rorum'' dedi Artl1ur. ''Şöval. Bu sefer içeriıre .L\ şığıı11 dediğinde ·gerçekten sö. Siındi karar \rermelisin.atırla.rla bağlı is eler o kadar da şe. . '' Sana.rkli olurlar..L'\rtl1ur'un bir el kaldırması1rla • bü}i. I-Iepsi de dişiliğin tezal1i.i?'' di. Galal1ad kıza baktı ve sinirlerine l1akiın olmaya çalıştı. Galahad sersenı. ''.irleridir 're bıı formlar değiş tiğinde aşk dediğin şe. ''Yaşlı kadını.a ırumuşanuş �riiz ifadesini gördü. . değil ı1ı. ''Başka bir tane getirin '' di. Artl1ur Galal1ad'a keskin bir sek.ik salon bir dakikada boş altılınış tı.leıniş bir şekilde baktı.rdiıre ne dersin? Asildir ve güzelliğini kabul etmen gerek. ustaın :lvferlin'in öğrettiği bir şeyi gösterme}re çalışıyoıum. ''Lordum anlaınıırorum'' cliıre 11urıldandı.re eınre tti.rınenin başka bir · }'olunu öğretti'' dedi Artl1ur. bebeği ve kardeşin kadar olan ufak kızı lı. ''I:vierlin bana se. 11izmet ettikleri kişiıre genelde tutku duırarlar. ''Eğer :tv1argaret'i 11izmet etmek için çok )'aşlı 're çirkin buluırorsan. Galal1ad şaşı11nıştı. Genç ş ö. aına Galal1ad'ın kafası i.'' B ebeğin çok güzel olduğu bir gerçekti. ''.re masumane aşk . ''Sen luzmet edecek s oylu bir kadın istemiştin'' dedi Artlı. kralın dalı. '' • Galahad.isi ıralnızdılar. ''Lordum.ilde baktı \re • )' aşlı kadını . • • ''Bu aşk dediğin ş ey zor bir konudur'' dedi Artlıur ve üçüncü olarak on iki yaşında çok seviınli bir kız olan Arabelle'i getirtti. ''\Te so1ılu kadınlara ne kadar tutku.rolladı. Ik. o nerede1rse kardeşim olabilecek ufak bir bakire'' dedi.reminlerine kaı·şın. ''Be · e niıre eğleniırorsunuz?'' diıre s ordu .ı:\.re ben sana üç tane sunacak kadar cömert da.reni doğmuş bir bebek getirilcli.ur.rtl1ur. öyle değil ıni?'' Galal1ad ona}·ladı. içi11deki bir iı11ajın tatmin olduğııdur. 1 19 . '' • .relerim soırlu kadınlara aşklarından dola}"l hizmet ettiklerini söırlerler'' di.

bir bebeği \re ufak bir kızı a5rnı ş ekilde s e. Bu yüzden se. . fanteziler bizi yüzleşmek istemediğiıniz şeylerden korurlar. Merlin bunu bana 5rılllar önce söırlemişti: Yaşlı bir kadını. '' Her zaman değişecek olan duygularının ötesine bak ve • • bu imajın ardında yatanın ne olduğunu sor kendine. aşkın karşı koyaına1racağı sessiz bir da. I<endinde sevgi olmadığından. ''ama sen ondan çirkin bir ş eymiş gibi söz . '' ''Bunun için ne yapılabilir?'' diye sordu Galal1ad. Bu durumda yüzleşmek is teınediğiıı1iz şe5r boşluk lussidir. ''Genelde aşk için söylenenlerin korkunç sonuçları olabilir ama bu. \Te bağımsız olacaksın ki bu. Bir kadını se. beniın 1 20 .rdiğini sö)rleyebilirsin ama seni bir başkasıırla aldattığında aşkın nefrete döner. ''Seni. 1rorsun. içinde s erbest kalacak.rgisizliğin oluşturduğu yara su üstüne çıkar. Ders i An lama Bü1rücü aşktan bal1settiğinde bizim aşk dediğiıniz şe5rin nerede)r. bu boşluğu dolduracak bir imaj yaratırsın.rebildiğinde.s e aksi bir şe5rden balı. ırüce ve güzel bir şey olarak bilinir'' di5re ınıı·ıldandı Galal1ad.i)iik fark koşullanına ile ilgili olanıdır. eninde sonunda ka)rbolacak bir koşuldur. Bizim için aşk oldukça kişisel bir l1istir.) "' • bi. Ni5re? Çünkü kafandaki imaj zedelenir ve şimdi5re kadar sevi5ror olduğun şey bu iınaj olduğundan. bunun bozulması seni öfkelendirir.rettir. · ''Aşk.seder.t\ına eı1 J "' . Imajlar fantezilerdir.rdiğiniz kişinin sizden ayrılması 'reya sizi aldatması acı verir çünkü s e. büyiicü içinse o e'\rrensel bir güçtür. ''İş te bağıınlılık bö)rle bir imaja b ağlanarak başlar.icü ise asık olmaz cünkü o zate11 ask nel1ri11iı1 icindedir .. Biziın için aşk. Sonra da aşkın özü olan e'rrensel güç. hikayenin sonu değildir. '' edi Artl1ur gülümsedi. formların ötesinde sevebilecek · özgürlükte olacaksın. Aşkta bir sır vardır. bü1ri.

ancak 11afıza süzgecinden geçtiğinde nefrete dönüşür. geçıniş dene}·iınleriniz ontı • sarıp sarınalar. . Olüınlüler o kadar çok ego'}·la dolu ki.rgi dolu bir şekilde. ''Eğer düşınanınız 11anınızdan geçip 11akaret ederse'' dedi I\ferlin. A I\1erlin nazik "\7e se. olduğun için seviıroıum'' dediğiniz zaınan bir ko ş ul orta)ra cıkar. bu y·argılamaktır ve büjrücüler j'argılamaz . ''Norınalde ego'nun du\rarları a-rkasında güvenli bir şekilde )'aşıı�orsun. onu • beklediğiniz gibi acı "\rerici bir duruın olınaktan çıkarıp insanı kendinden geçirecek coşkulu bir l1ale sokar.Aşkın dürtüsü düşmanın kalbinde başlar. belirsizliğin bilgeliğine adıın atınaıra istekli olmaktır. aına �ranılınaırıı1. başka birine tamamı)rla bağımlı olınaıra aşk diyorsunuz '' dedi I\ferlin. başka hiçbirşeye ırer kalınamış . '' Fanteziniz ıra birini tamamıyla sal1iplenmek ıra da tamamıyla sal1iplenilmek. " Büırücüler. Böyle bir aşk l1er zamaı1 '' ben''. ''Umursamazlıkta 11aı1at \reya enerji yoktur.'' ''Bu kıs aca umursamazlık değil ıni?'' dijre sordu Artl1ur. • . Bunun alınası için boş •• bir kanal gibi olman gerekir. '' Siz ölümlüler. l1er ifade eğer ka1rnağında )··akalanabilirs e se\rgi doltıdur. 111\şık olmak senin için çok büjrük bir fırsat '' dedi. .ı\ncak aşkın bu kuvvetli duygusu. '' 121 .renlikten "\7eA ıraralanma imkanının yokluğundan memnunsun . Büyücü tamaınen boştur. 1\n cak bü}rücüler hiçbir bav lılık veıra sahiplenme • olmam asına aşk derler. b öj'lece tüm e"\rren onu aşkla doldurabilir . En ijri 11ali1rle aşk. Aşık olınak en azından geçici bir süre için duvarları yıkar.rranış tır. ''bu se. ''beni'' ve ''beniın' ' J dijre düşünen ego'nun bir parçasıdır. Merlin kafasını salladı.rgi dolu bir da. Büırücünün aşkı ise inanılmaz derecede canlıdır ve evrenin enerjisiırle akar. Artık taın korktuğunuz gibi açık ve incinebilirsinizdir. Aşk jiİZejre çıkarken. Oradaki gü. aşk çeşitlerini jrüksek \Teıra alçak olarak görınez. bilinmeyeni diğer bir rul1la pajrlaşmak.

rer'' diıre tavsiırede bulundu J\1erlin. bunları Varlık \reıra özle doldurınaks a ikincisi. • eksikliklerin üstünü örteı1 inkar du)rgusudur.. eksikli · · zi bir başkasıyla kapatmak . aına bu ka.rınekle karıştırılır.. Eğer açık olursan ikisini de sonuna kadar yaşayabilirsin. Bu sürece genelde kendini se. Utanç. ego. • • • ''Aşkı Tanrı'nın 11issettiği gibi lıis setmek is tiyorsan. çünkü Tarirı bir tamlık durumunda se.. I<endi boşluklarınızı bulmak ilk adıındır. bir a1rna ararken diğeri eksik bir parça)'ı tamamlamak is ter. Biri aşk. Eğer binlerce anı1rla dolu geçmişinize dürüstçe bakarsanız. bir başkasının onarmasını beklediğiniz hiçbir gizli zaırıflığınız 'reıra yaranızın olmaması demektir. tüm boşluklarını doldurman gerekir. bulana kadar taşırız. · - I<endini se\rıne. suçlul�ık. birçoğu U)'andırmaz. 122 . evrensel aşkın bir noktada toplanmış l1alidir.ı:\rtl1ur. Bu içimizdeki imajları dış dünyada bir karşılı. I<endinizi eksik lıissettiğinizden. ''Öll.rme3rle dal1a iyi tanımlanabilir.rrama dikkat etmeniz gerekir.. ıs tersınız.. Büırücünün gözünde ben-imajı ego'dur.imlülerin l1iss ettiği aşktan s enin l1issettiğin aşka bir köprü kurabilmek mümkün müdür?11 diye sordu . Genelde kendi l1ayallerimizi 1ransıtacak veya onaracak birini arı1roruzdur. Her iki durumun da temelini ihtiıraç duygusu oluşturur. bazı deneırimler kendine 're:y·a başkalarına karşı se\rgi tl)!aı1dırırke11. �iükemmel bir aşık olmak deınek. Bu genelde ben-iınajı'nı se. evrensel aşk bir kişiııe duyrulan aşkın genişlemiş 11alidir. yani rul1unu se.'' Dersle Yaş a m a Bir dereceye kadar hepimiz imajlara aşık oluruz.rmek deniı·. ''I<öprü kurınaya gerek yok çünkü )ralnız bir tane aşk vardır'' dedi :IY1erlin. l1ep karışık bir torba bulursunuz. Benliğini. ''Bir başkasına duyduğun kişisel aşk.

Bu içteki sessiz bölgeye daha çok meditasyon }'aparak girmek doğrudan bir yoldur.re}ra aldatıldığınız bir an olabilir ''e}ra aşkınızın mükeınmel biri değil de sadece bir insan olduğunu anladığınız bir ola)r. Bu. 11 Veya şu çalışma}rı deneyin: Çok se. açmış bir çiçekken. dargınlık ve diğer sevgi içermeyen • du)rgular aşka dönüştürelemez. umursanmadığınız . Işte tüm bunlar anılarınızı oluşturur.reddedilme. nefret dal1a tol1umdur. geriye kırışı ar kalınca}ra kadar olabildiğince canlı bir şekilde gözünüzde canlandırın. içine girilebilecek bir varlık merkezinin veya özün olduğu prensibine dayanırlar. Aşkınız başlangıçtaki kadar ku. Doğu ve Batı'daki gelenekler. meditasyonla girdiğiniz aşk bölgesidir. Önemsiz bir değişikliğin böylesine bir başkalaşım }raratmasına aşk diyebilir misiniz? ''Aşk neden değişir?'' di)re sordu Arthur. 11içbir içeriği olmayan sade bir farkındalık. Bu kişiyi. Bu. ''Çünkü değişen aşk duygusu her zaınan zıttını da içerir. Varlık'ın sakin deneyimi 'rardır. nefret. Şimdiki çalışma ile imajların ötesine geçmenin nasıl bir • ş ey olduğu 11akkında bir fikir edinebilirsiniz.r\retli mi? Çoğumuza. His settiğiniz en güçlü aşk bile aynı güçte nef1�eti de gizler'' dedi 1\:ferlin . Anıların ötesinde. aşkınızın ne kadar ani 're şiddetle başka dt1.rgulara dönüş tüğünü göreceksiniz. yaşlı ve kırışık bir surat için de l1issetmek zor gelir. ''Tek fark. Giriş ise düşünerek veya hissederek olmaz. aşk.rdiğiniz bir insa. Eğer kendinize karşı düıüst olurs anız. Orta)'a 1 23 . Birçok meditasyon türü vardır. Anılar sizi sadece boğucu kişisel geçmişinize 11apsedebilir. Bunları inkar etmeyin ve anılara bağlı olmayan dal1a yüksek bir benlik duygusuna yükselin .nın sizi kırdığı ana dönün. genç ''e güzel bir sura. Ideal aşk obj eniz olan güzel bir kadını ve}ra y�akışıklı bir erkeği 11ayalinizde canlandırın.t için hissettiklerimizi.

Bir bii)rii cünün gözünde aşk. kendinizden. I<ıskançlık 're nefret aşka karşı gibi görünebilir. sevilen kişide gerçekte 'rar olandan zi.rgı gösterıneliıriz. e'rrerısel bir gücün 11erşe)'i ona 'doğıu çektiğini görürsünüz - bt.ücünün aşkıdır. fantezi kurarak olmaz.ransımasıdır ama bu.'nı zamanda da aşka geri dönmenin bozuk yolları olarak da göıülebilir.cıkan ne fr et kı' sk an cl . ego . kusursuz bir doyumun . Niye bu aşkı se çtiniz? Sırf ze.aşamış kişiler çok az da olsa.J ık' kı rgı nlı k \re ya t1m ur sa m az lık . 1 24 .rade. gerçeği barındıran e'rrensel bir güçtür. Bu )riizden l1er ne kadar bozuk olsa da aşkın l1er türlü ifadesine sa.. nefret eden iı1san çaresizce sevıneıri isti)ror olabilir ama bulaınamanın ümitsizliğine kapılıp nefret edi)ror.ı 11i s s e tı e i n y se çtiğ iniz aş kl a üs tü ör tü lü şe ki ld e bir to l1u n1 olarak 11ep oradaydı. ama a.1 . Aşkı basit bir 11is olarak görme)ri bırakırsanız. inkar ettiğiniz korkularınızdan ve Za)rıflıkların1zdan kaçmaktır. bü. I<ıskanç insan da se.rgi. sizi ego'nun ötesine geçirecek kutsal bir )roldur. Her ne kadar evrensel aşkı j. 11erkes ona • giden )rolda )riirÜ)70t. dal1a kısıtlayıcı bir şeydir. ancak lıer 11issin içinde gizli bir mücevl1er gibi bulunan Varlığın saf akışına kapıldığınızda. l1er du)rgunun kılık değiştirmiş aşk olduğunu göriirsünüz. ''Hatırla'' dedi I\iierlin.'' Bu kadar derine inebilirseniz.racınız. Bir başkasını sal1iplendiğinizi düşündüğünüz zaman )'aptı"' z şey. ''aşk basit bir 11is değil. Bu bir eleştiri değildir.rk alınanın }'a nında başka bir neden dal1a 'rar. Bir başkası1rla koşullanmış olan aşk aslınd� sizle il · · <lir çünkü bu aşkı sürdüren.1i arı11or ama çarpık bir şekilde arııror. Aşk. sal1iplenme il1ti.

Büyücü her olayı sınırsız şekilleriyle görür. Büyücü aynı anda tüm zaman/ardadır. . rüya ve uykunun dışında sınırsız bilinç gerçeklikleri vardır. ''Ondan sonra ne var?'' diye sordu 1\!Ierlin. '' ''Peki seni ters çe. ''Göstereyim'' dedi l\ferlin. ''Böırle sık bir orma ta pek uzağı göremiyorum. gökyüzü ve güneş sanırım'' dedi Arthur. 1 25 . Merlin'in elbisesi aylar 're yıldızlarla işlenmişti 're Arthur bunun nedenini sordu. " Yüz metre kadar • ileri)7i işaret etti Artl1ur. Zamanın doğrusal çizgileri aslında sonsuza kadar giden örümcek ağının iplikleridir. '' Çocuğu. · sadece akıntının aşağıdaki son kıvrımını. '' Çok iyi'' dedi büırücü. ''Şimdi beni takip et.ririrsem bu ırine doğru mudur?'' diye s ordu ]\ferlin. ONAL TINCI DERS Uyanıklık. öğleden sonraları sık sık 11 kestirdikleri akıntının }Tanına götürdü. Arthur'u alıp bir tepenin doruğuna çıkarttı. ''Dünıranın sonu. Şimdi görebildiğin en uzak şe)r nedir?'' diıre sordu Merlin. '' Şimdi bana görebildiğin en uzak şeyi söyle'' ''Ufka kadar kilometrelerce uzanan ormanı görüırorum'' dedi Arthur. Çocuk onayladı. · '' Onun da ötesinde?'' ''Yıldızlar ve sonsuza uzanan boş uzay.

ı'\rtl1ur on ayladı.ur.. yıldızlara ve s ons uz boş uzaya gidecek. '' Dersi Anlama Du. gökyüz üne .ur. Du)rularının }'anılsaması olınasa)rdı. '' ''O zaman iyi dinle'' dedi Merlin daha yüksek bir sesle. ''ama sen bana s ormadan önce. ''I(aranlık. Gerçekte evrendeki 11er nokta a}i-nı noktadır. '' ''Bunu ne zaman farkedeceğim? '' diye s ordu çocuk. ufkun. aldatmacayı s eni belli bir bölgeyle sınırlı olmaya inandıran · duyuların yapıyor. gö zunun. ve tek görebildi � · mağaranın duvarları'' dedi Artlı. bu mağaranın • dışında ormanın. Bunu bils eydin sen de yıldızları ''e a)rları üzerine gi}rerdin .. ''Şimdi en uzak neyi görebiliyorsun?'' diye s ordu. Bü. ''Nereye gidersen git aynı sonsuzluk lı.undaki karmaşa bittiğinde. ''Evet'' di)re yanıtladı Artl1ur. ''D al1a sonra ufuk da dün}ranın s onuna. zaman ''e mekan gizemli bir şe)r değildir.rer ''e lı. güneşin. Burası veya orası )'Oktur. Bir tepeden. Zaman. Büyücü bir kez dalı. sonsuzluğun lı. yıldızların ·ve boş uzayın olduğuna katılıyor11ın. saatlerin tik tak 1 26 .rer vardır.er yerden }'ayılır. Rulı. uzak veya }rakın yoktur. . dünJranın ufukta bitiğini ''e güneşin gök. semaları kendi varlığında göreceksin.rücünün gördüğü gibi sadece her . az önceki gibi?'' dedi Merlin'.rularımıza inanırsak.iizüne )rlikseldiğini görebiliriz . gün eşe. Artl1ur'u kristal mağaraya götürdü.içbir . ''Ha)rır. tep elerin.er yönden -odaklandığı bir nokta. Bu )TÜZden nere)re giders en git evrenin merkezindesin.ranı başında olduklarını bilirdin. '' Zamanla.a sevinmiş görünüyordu. de ni z de ufk a? '' di}re s ordu Merlin . ''A m a biliy or suıı. '' ''Bu bir aldatmacaya benziyor'' diye karşı çıktı Artlı. ayların ve yıldızların burada . ki ak ar su de ni ze .

sesleti)rle geçııuşten geleceğe düz bir çizgide ilerler. Ancak
bü)riicü için zamaıı 'Te mekan sonsuz bir gizeındir. Bir
bü)iİCÜ ebedi olan şu ana inanır. Herşe}ri11 ay·nı anda
olduğunu 'Te her yerin sonsuzlukla çe,Trilıniş aırnı nokta
olduğunu görür.

''Sıradan zaman-mekan lıenüz kaldıraınadığın bir
p erdedir'' dedi Merlin. Duyularına güvendiğin sürece
p erdeni11 bu tarafında kalırsın. Duyularının ötesine
geçtiğinde, şu anda 11ay·al edemeyreceğin gerçe · er ve
dünyralarda bulacaksın ken · · . Her gerçeklik, bir farkındalık
durumudur. Yeni dün,ralar kes fetmek sadece
J J

farkındalığınızın rafine edilip bu çok yakınlarda gezinen
gerçekliklere uyanmasına bağlıdır. Şu anda · · ·z de her
):Öne genişleyen sınırsızlığı görebiliyoruz, s adece ondan
ırararlanma ş e · · z çok farklı. 11

'' Sonsuzluktan ırararlaıunak için duyruların kaba 11alini
geçerek, _ zil1nitıi zaman ,re mekan ka'iTtamları açısından
ıreniden eğitınen gerek. Ufkun dünyanın sonu olmadığını,
güııeşin gökyüzüne )riikselmediğini zaten bili)rorsun. Bu
)ranlış ina11ışları değiş tire11 gerçekler oldukça katı görünebilir
• •

an1a onlar da değişime açıktırlar. Orneğin bü)riicü zamanı
an be an örüleı1 ince iplikler gibi görür. Her karar verdiğiniz
aı1da, bu anda11 başla)raıı yeni bir olaır 1raratırsınız; siz karar
'Terince)re kadar zamanın bu ipliği ınevcut değildi.

Zaınanı böyle subj ektif_ (nesnel) ve yaratıcı bir şekilde
gören büy'iicü, kendi ola1rlaı1n1 örüıncek ağı gibi dokuyarak
geçıniş 'i'"e geleceği değiştirebilir. ''Bir insan geçmişi
gerçekte11 değiştirebilir ıni?'' di)re sordu .L\rtl1ur.

''Elbette'' di)re )ranıtladı l\1erlin. ''Siz ölümlüler geçmişin
şu anı 'iTe şu anın geleceği }!arattığına inanmaıra alışmış sınız .
Bu çok gelişigüzel bir bakış açısıdır. Bir aı1 için kendine göre
mükemmel bir gelecek haı:al et. Gelecekte olmasını
arzuladığın ş eylerin şu aııda gerçekleşmiş olduğunu gör.
"

I<.endi11i orada görebili)'Ot inusun?'' .L\rtlıur kafasını

127

salla1rarak ona11ladı çünkü aniden tüm il1tiş amı)rla
Caınelo t'un görüntüsü belirıniş ti.

'' Çok i)ri. Şimdi gelecekteki bu anı)rı alıp buraya, bu ana
getir. Bırak bundan sonraki davranışlarını etkilesin. Eğer
korkunun yokluğunda l1uzur ve do)TUffi \Tat idi)rse, onu
şimdi )1aşa. Geçmişten öfke, korku \Te eksiklik dürtüleri
geldiğinde, bu anılara tak1lınak yerine gelecekteki anılarına
göre hareket et. Geçmişin ağırlıklarını üzerinden at ve daha
bilge bir geleceğin, rehberin olmasına izin ver. Ne olduğunu
görüyor musun?''

''Emin de.., · · ' ' diye yanıtladı Arthur.

''Tam bir bü)riicü gibi zamanı geriye doğru yaşı)rorsun.
Yarının 11ayallerini bugün yaşaınan mümkün. Yalnızca
geçmişi )raşayabileceğini de ki1n söylemiş? Öl · · üler zamanı
ileti)re doğru yaş ayıp anıların ağırlığı)rla 11" )70rlar; geçmişin
şu anı 1·aratmasına izin \reri)1ürlar. Bü)rii cü geleceğin şimdi)ri
yaratmasını seçer; gerçekte zamanı geriye doğru )raşamak bu
anlaına gelir. ''

11 Ö )rle)rse geçmişini, şu anki lı.areketlerini etkilemesine
izin 'rerme)rerek değiş tirdin.11
..

'' Çok doğru. Ama bununla kalmıyor. Geçmiş çok daha
yoğun bir şekilde değiştirilebilir. Zamanın, kendi bilincinin •

bir icadı olduğunu gördüğünde, geçmişin olmadığını
göreceksin. Bir tek, ebedi olan ve kendini her an yenile)ren
su an vardır. Gercekten \Tat olan tek zaman su andır.
J J •

Geçmiş, bir anı, gelecekse bir potansiyeldir. Şu an,
planla)rabileceğin 11erl1angi bir geleceğin eks enidir. Ö )rle)1Se
geçmişin gerçek olmadığını, zil1ninin bir 11ayali olduğunu
görerek onu değiştir. ''
·

Zamanı geti)1e doğru yaşamak bir fantezi değildir ki
zateri şu anda da geleceğin bir U)1arlamasını )raş1)70tsunuz.
Bilincinizde ola)rların nasıl me)1dana geldiği11e dair modeller
taşı)rorsunuz. Bu modeller beklentilerinizi geleceğe

1 28

)'ansıtmanızı sağlı)ror. Arkadaşla11nızın arkadaş olarak
kalacağını, ailenizin var olma)1a · de,1aın edeceğini
umu)1orsunuz. Dal1a derin bir düze)rde toplumsal modeliniz,
ülke 're hükümetin aynı şekilde kalacağını, vs , söylüyor. Çok
dal1a derinlerde ise gerçeklik modeliniz, yerçe · · ışık ve
,

diğer doğa ku'\r\1etlerinin değişmeyeceğini varsayi)ror.

Olayların nasıl işleme)re devam edeceği 11akkında
modellere sahip olmak psikolojik olarak çok önemlidir. Bu
)riizden mode1iıniz, 11ayat11nızdaki yoğun 'reya hiç
beklenmedik bir değişimle tehdit edilirse acı çekeriz. Aynı
şekilde şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi bir hayata
sahip olmak için de yine yansıtmalar kullanırız. Hepimizin,
bize ikinci bir hayat sunan, yansımalar üzerine kurulu
arzuları, ha)ralleri, korkuları ve inançları 'rardır; bunlar içsel
modellerin yansımalarıdır. Bii)riicünün gözünde birçok
insan, önlerinde proj ektörle raylarda iletle)7en bir trene
benzer. Her iki taraftaki sınırsız olanaklar alanına •
· - �at
etmeden, proj ektörün önlerinde aydınlattığı )70ldur tüm
gördükleri.

Tren ra)1ını zaman olarak düşünün. Zamanla il · · dar
görüşüınüz, tamamı)rla dar inanışlarıınıza bağlıdır. Bir
pesimist hiçbir ş e)1in iyi gitmeyeceğine inanır ki bu geleceğe
at gözliiğü)rle bakmak gibidir. Bir idealist ise daha )riiksek
değerlerin haki1n olacağına inanır ki bu da gelecek için bir
modeldir. Pesimist iyi sonuçlarla, idealist ise ideallerinin
altındaki s onuçlarla karşılaşınca kendi modellerini, '1arolan
gerçekliğe yeğler. Burada modeller eleştirilıniyor, dal1a çok
onların gerçeklerden uzak olduğu gös terili)ror. Şu anı tüm

}riitekliliğimizle karşılamaktansa, geleceğe )'ansıttığımız
şe)rlerin bu andaki 11areketlerimizi )7Önetmesine izin 'rererek,
zamanı geriye doğru )raşı)roruz. .Aına bunu bir büyiicü gibi
bilinçli bir ş ekilde )7apmı)'Ol"llZ.

Sizi, de,ramlı belirgin bir geleceği bağrınıza basına)ra
se,Tkeden bilinçaltınızın tuzağına düşınektense, bu
·

,-ansıtına,rı ko11trol edebilme 11üneri11izi orta"\'·a ko,·abilirsiniz.
,, ., <I �

1 29

Bunları şu anda )raş aınak için onları elde etıne)re il1 tiyacınız yoktur. geçen ırıla 're on )rıl öncesine kadar gidin. ''çünkü tüm olaylar ağının merkezine oturup ağ iplikleri çıkartan bir örümcek gibi görüyortıtn kendimi. E'rrende önemsendiğiniz.rgi. Zamanın gerçek 130 . tarih öncesine ve dün)ranın başlangıcına kadar gidin. Zaman doğrusunu dün)ranın başlangıcına. durınak zorunda olma)'acaksınız. dalı. olayları izole edil1rıiş şeyler olarak görmekten se bir bütün olarak görmeye başlamak kola)rdır. bunun gibi l1er olayın da rolü aırnıdır 're ben istediv · zaman is tediğim birini seçebilirim. nereye oturursa otursun kendisini nasıl e"\rrenin ·merkezinde görebileceğini Artl1ur'a gös termişti. ' ' Bü)rücü için )rerel zamandan evrensel zamana geçmek. güneşin başlangıcına 're yıldızların başlangıcına kadar götü1ün. Şu anla başla)rarak düne. ''Ben buna zaınanın örümcek ağı diyorum'' dedi Merlin. onları şu anda yaşa)rarak elde edebilirsiniz.En :vüksek ideali şiındi yaş aırın. se.n edin. )riik sek bilinç du1umlarına doğru ilerlediğiniz. Dersle Yaş ama Az önce gördüğümüz gibi zaman ve mekan 11akkındaki eski çıkarımlarınızı bırakmak önemli olan tek şeydir çünkü ''gerçek'' zaman ve mekan di)re algıladığınız şeır aslında çocukluktan bu yana miras kalan önyargılardır.(Big Bang) anına gelirsiniz.raı. Şimdi l1a)ral gücünüz • mul1tenielen bundan dal1a öncesine gideme)recektir ama )rine de. Doğumunuza kadar de. Bunun aynısı zaman için de yapılabilir.. Zamanı düz bir çizgi değil de bir bütün olarak nasıl görebilirsiniz ki? J\ierlin hikayede. gerçek ve kendini kabullenmenin zaten sizde var olduğu inancına dayalı bir geleceği görün. Nasıl ağı oluş turınada her ipliğin rolü vardır. Yıldızlar da çözülüp evrenin ilk l1aline geldiğinizde Büyük Patla�a(. Sonra l1ızlanarak geçmiş )rüzyıllara.

zaman her iki yönde de ebedi olarak genişler. ebedi)reti bir noktaya sığdırdı ve bu. ''I<ısacası zaman ve mekanın sırrı sendedir. şimdi-burasıdır (burası ve bu an).bir başlangıç anı yoktur çünkü başlangıç dediğiniz l1er an icin 11ala ''Dal1a önce ne vardı?'' sorusunu sorabilirsiniz. eğer ebediyet zamandaki her anda eşit olarak varsa doğru olmalıdır. · Zaman 're)1a mekanda başlangıcı olmayan bir bölünmezlikten geldin. • • Bunun gibi. arzularımızı vakti geldiğinde gerçekleştirmeıııiz için doğanın bir yolu olduğu da söylenebilir ki her şeyden önce bu en zevkli yoldur. başlangıç olarak l1angi anı seçerseniz seçin. Bu sınırsız 're ebedi bölünmezlik şu an olarak belirdi. Zil1niniz. Hiçbir )rer ile şimdi burası arasındaki ilişki. Bu iki şe)r şunu anlatır: Ebediyetin tam ortasındasınız ve zamandaki her an. Zamanın. Sözün kısası. Sınırsız 're ebedi olarak lıiçbir )rerden geliyorsun.•er (nowhere) kelimesini )raz'' dedi Merlin Artl1ur'a. Zihin ve du)ruların. dünyanın. diğer 11er andır. şu an ve gelecek yanılsamasını )raratan sadece dikkatinizin odaklanış şeklidir. Zamanın. zaman-mekan bölünmezliğini ince düzlemsel deneyim diliınlerine bölen bir bıçak gibidir. Bu gücü bilinçlice kullanabildiğinizde bir bü)riicü olac·aksınız. şu andan başla)rıp zamanda ileri)re doğru hareket ederseniz. Gerçekte 11er an. 11erşeyin bir anda dene · lenmemesi için doğanın bir yolu olduğu söylenir. ''Hit·bir. güneşin 're galaksilerin sonunu da 11ayal ettikten sonra 11a)ral edilebilecekleri tüketirsiniz. 13 1 . sınırsızlık ile şimdi )1aşadığın şu anın arasındaki ilişkidir. ''s_onra da onu şimdi burası (now here) şeklinde tekrar )raz'' dedi. Bu. aynı andır. Geçmiş.

ı\rtl1ur'u11 kafasına düşüyTordu. ''Güzel'' diıre ın1rıldanırdı.ierlin'den bö)�le )'Orumlar geldikçe. Kalbin mağarası gerçeğin mekanıdır. ırıldırımı )'edikten sonra nerede}TSe .1erlin. En t1fak kazaları bile ustasından saklama\ra . · • . Ancak ertesi gün mağaranın )ranında ).re tTI1rıldandı J\. Arthur'un ara sıra başına gelen kazalardan .·ordu.. . ONYEDİNCİ DERS Arayanlar hiç kaybolmaz çünkü ruh onları her zaman çagırır. savunmasız olmayı gerektirir. Onun davetini kabul etmek. Arayanlara ruhun dünyasından her zaman ipuçları gönderilir. • • Merlin'in. dola)'ı şaşkına dönmesinden dolayı hoşnut olmak gibi garip bir ta\rrı vardı. Ruh sizinle karşılaşmak istiyor. . fena halde kırılı. . Büyücü için şans diye bir şeyyoktur. Artl1ur mağara)'a ırara bere içinde geldiğinde bü)TÜCÜ çok kısık bir sesle. 132 . J ) etııin etti. ''Çok i)ri'' di. ruhun diğer bir katmanının ortaya çıkması içindir.ı\rtl1ur. J\.. Bir keresinde }'aşlı çüıümüş bir çınar ağacı.akacak ' odun keserken baltanın ucu çıktı \Te Artl1ur'un parmaklarını az farkla sı:rırarak aırakkabısını kesti.ı\rtl1t1r korkudan . Her olay. Aramaya kalbinizden başlayın. Sıradan insanlar bu ipuçlarına şans der.

I<. • . Biraz düsündü.·'' ''Yani beni tel1likeden mi kurtardın?'' diye şaşkın bir sek. geçmiş te }rap tığın bir 11areketin sonucu_dur. Neden çok uzak bir zamanda ise sonucu da sen onu unuttuktan sonra gelir . ''Mutlu mu? Sen neden bal1sediyorsun?'' Merlin gerçekten şaşırmış gibi)rdi.rrama karsı cıkmadı. I\ferlin kafasını salladı. . ''Senin kulakların için olmayan konuşmalara kulak misafiri olmaınalısın. '' Çok daha iyi)re gidi)ror'' dedi 1\:ferlin sessizce. ''Beni anladığını sanı}rorsun ama anlaffil)'Otsun '' dedi I\1erlin. '' Merlin yüzünü buruş turdu. Sonra s esi dal1a da )TUmuşadı. • • • 133 . özellikle de kendiınle aramda geçen konuşmalara. Sadece neden ''e sonuç vardır. ''Talil1sizliğine sevinmi)rordum. Onun bu taş kalpliliğinden dolayı kaçıp uzaklaşmak üzereydi ki bü)riicü omzundan tuttu. ''Belki fark etmediğimi sanıyorsun ama ne zaman başıma kötü bir şey gelse sanki hoşuna gidiyor.bağırınca I\1erlin l1eınen yetiş ti ve dikkatlice a1rakkabı)rı iı1celedi.urtulmana yard11n edi)rordum. '' Ufak olduğundan ve öğretmenine gü. Siz ölüınlüler. olduğuna inansanız da. '' · Bu yanıt Artl1ur'u oldukca üzdü. Al1 bir bilseydin bu kazaların dal1a da kötü olabileceğini. • ''Benim canım yandığında sen nasıl mutlu olabiliyorsun?'' di)'e bağırdı. • • · ''Sen kendini kurtardın ''e)ra en azından öğreni)Torsun.rendiğinden dola)rı bu ka.ilde sordu Artl1ur. aslında kaza di)re bir şe)' yoktur. Bunu üzerine Arthur kendini tutamadı.L\ncak Şundan emin ol ki seni i)!i ''e)ra kötü etkile)ren 11erşe)r.

Ama eğer iy·i bakarsan lıer rastlantıda gizli bir ipucunun olduğunu göreceksin. . Sandığın kişi olmadığını söy·lemem )1eterli.-\ ncak sana • şunu S Ö)rle)receğiın. E\1rende hiçbir şe)r tesadüf (rastgele) değildir. Eğer dün bağırsa)'dım \re )rankının geri dönmesi bir gün sürse)rdi. kişinin bunları görmesi için U)1anık olması lazım. '' ''Ama tek )'aptı" baltay·la ayakkabııııın kesilınesi ve neredeys e bir ağacın altında kalmaındı. '' ''I<. • ''Sen \re diğer birçok ölümlü bö)'le olduğunu SÖ)1ler. seni uyandırmak için dönüyorlar. Çevrenizde o kadar çok neden-sonuç ilişkisi var ki.. 'Rul1u anlaınak zordur' derdiın . Geçmişteki l1areketlerin seni cezalandırmak için değil.esinlikle. k-urtulmak için o ağacın altında bulunınam taınaın. ''Dal1a uyanık olarak..-\ ına artık felaketleri engellemede dal1a da başarılı olına17a başladığındaı1 beri. Bunları )rorumlamak sana kalmıştır . Birçok gerçeklik düze)1inde yaşarsın. ''Bu talil1sizliklerin birer yankı olduğuı1u söylü)TOtsun. ''Eğer SÖ)rlersem ipucunu bozar.ı. '' ''Peki onları çoktan unuttu)rsam. Eğer o ağaç üstüne düşse)rdi \reıra bugün bir )7erirıi yaralas a11dın üzülmez. 'Dinleıne):i öğreni�1or' cli1:orı1m. Bunlardan birine ıuh diyebiliriz. bu gecikmiş tepkileri önlemeyi nasıl öğreni)ronım?'' di)re sordu çocı1k. Fırtınadan .en rastlantıy·dı'' di)re itiraz etti çocuk. Onlar birer ipucudur. .ı. ''İpucu mu? Neyin? '' • . Hareketler bize tekrar tekrar çeşitli yönlerden geri dönerler. 1 • 134 . onu tamaınen unutabilirdiın. Onun seni çağıı·ıııasından dal1a doğal ne olabilir? Nereden geldiği belli olma)ran mesajlar ıuhtan gelen mesajlardır ama onları yakala)rabilmen için U)ranık olman · gerekir. Varsayalım kendini rul1 olarak bilıııi)rorsun ama o seni biliyor. 1vlerlin gülümsedi.

Ivierlin'e göre doğadaki her l1areketin insanı ilgilendiren bir yönü vardır. ne kadar kendinize özgü olduğunuzu göreceksiniz. rul1un dün}rasına • bakmasıdır. J(utuplar birleşene kadar bir kutuptan diğerine. bu mateıı!alist bakış açısı_nı kabul etmez. yıldırunın ağaca düşmesi ve • ağacın devriln1esi. Şu anda materyalist kutup herkesin düşüncesinde 11akiın olsa da. }'aratılınışların en kibirlisi olduğumuzu sıkça SÖJrlersin 11 diye karşıladı Arthur. ''Bu l1ala geçerli. Dersi An lama Büyücünün )7aşadığı dün}'alar içerisinde birbirinden en uzak olan ikisi. güneşin dünyayı kendine çekmesi. Belki de tüın dün��a ilal1i bir ara-bul O)'ll nu olarak planlandı. ınadde ve rul1un dünyalarıdır. ''Dal1a kibirli mi? Ama sen. kibritin çakılınasının alevi oluşturması. Tüm e"\rren etrafınızda döner 're en ufak arzunuza karsılık \rerilir aına siz • l1ala Tanrı ve doğa tarafından umursa111nadığınızdan )7akınırsınız. Neden ve sonuçtan konuştuğumuzda.• Bü)iÜCÜ.rarlı " zın iki kutbudur.ı-\ta}rıp bulmalısın. doğa }Tasaları bize bir ayrıcalık tanımadan isler. Bu ise neden-sonuç ilişkisinin gerçekte başladığı )7eti btılınak için tam aksi kutba. Bunlar aynı zamanda da . maddelerin etkileşiminden bahsedi}roruz. ''Siz ölümlülerin çok dal1a kibirli olması gerek'' dedi Artl1ur'a. inançtan kuşkuculuğa atlamak doğaldır. ama biraz dal1a kibirli olabils eniz. 1 1. e" ·· diğer kutba doğrudur. 1 1 ''Tanrı eğer uınursamaz değilse bt1nu bize ni)re gös tertni)ror? . Insanların bu neden-sonuç arenasında alınası bir şey değişti 11nez. '' • 1 35 .

Bü1rücüler maskenin ardına bakıp lı. '' • ·11 . • ipuçlarının gizeıni olmalıdır.'' 136 .rgi dolu bir davranıs tır." :f\. ''Bakış açısı herşe1rdir. Öte )'andan ruhu evrenin temel gücü olarak görürseniz.rgi dolu varlığının iş areti olarak algılanabildiğidir.. babanın sevgisi ı1e)re yarar ki?'' '' Bu kararın onun tarafındaıı 'rerildiğinden o kadar da emin olına'' di)re U)'ardı l\ierlin. ''Ben sadece sevdiğim için çelişkilerle ilgilenmi1rorum'' dedi 1\ıferlin. '' Eğer öyle ise çok acıınasız bir oırun'' dedi . Tanrı'nın sizi dal1a kötü talilı. • işte bu nedenle 1'. ola1rlar insan varlı"' lıiçe sayarak gerçekleşir. Birisi kollarını size açarak koşarken onun düşınan olduğunu lı. aslında şefkatin sonucudur çünkü Tanrı doğadaki dengesizlikleri en du)�arlı şekilde düzeltir.er ola1rda gizli bir mesaj bulur ama a arunız kapalı olduğu sürece mesajlar gizli kalır.·ferlin burada kendi bakış açısına değini)ror. doğanın zannedilen umursamazlığı bir maske olabilir ya da gizli bir mesaj saklı1rordur. aynı olayın nasıl lı. mesajlara ipucu demiş tir.L\rtl1ur kafasını s allaıra ra k ''Ba11a se"\receı1 )riİZÜnÜ gös terme)ren . Eğer dünya1rı maddi olarak ele alırsanız. ''Eğer Tanrı bu kadar uzak gözükü1rorsa belki de onu sen uzaklaş tırınışsındır. lıem de O'nun ·s e.eın tamaınıyla uınursamaz bir Tanrı'nın işi. Bu durumdaki gizem dün1ranın a1rnı anda hem madde ötesi heın de maddi olına1rı nasıl sağla)rabildiği. eğer arkadaşsa kucaklarsınız.' annesi )riizünü temizlerken itip ağla1rabilir ama annesinin bakış açısından bu teınizlik işleıni se. Bir bebek.iss edi)rorsanız bunu bir saldırı olarak alırsınız.sizliklerden kurtarınak icin • • temizlemeye çalıştığı dengesizlikleri yaratan sizsiniz.A ynı şekilde talilısizlik dediğiniz birçok ola)� ''eya ilalıi cezalandırmalar.vferlin.

' 'İpuçlarının belirgin olduğunu ''eya gizemin kolayca çözüleceğini kas tetınijrorum. Rul1 genelde bu j1ollarla konuşmaya başlar. açıklamalar yetersiz kalacaktır çünkü bu tesadüfler çok inanılınası güç ve 11ayli kişiseldirler. Tüm bu durumlarda norınal neden-sonuç kalıpları değişir ve bazen tamaınıırla ortadan kalkar. )rolunda gitmejren bir şeyden beklenmedik bir kazanç sağlaman1z. l1a)1li büjrük felaketleri engellerken. Buna rağmen. Arayanlar. Neden bu beniın başıına geldi? I<işi. birçok insanın kaçındığı krizlere dikkat ederler çünkü acı. Peki )'a gerçekten büjrük felake tlere 13 7 . az önce düşündüğünüz birini görmeniz. A'nın B'jri. Çeşitli şekillerde belirebilirler. çözınek için tüın bir haı1at1 adamaıra • değecek bir muammadır. I<ılpayı kurtulmalar. olan l1er şe)rde bir _kazanf· aınaçlanmıştır. şanslı atlatılan kazalar ve gerçekleşen bir önsezi de bu sınıfa girer. Onlar. • bunlar nasıl belirlenebilir? Ilk önce. ''ipuçlarının 11er jrerde var olduğunu SÖ)rlediğiınde beni jranlış anlama'' dedi Merlin. B'nin de C'j1i oluşturduğu mantığını uygularsanız. biraz önce zil1ninizde beliren bir kelimej'i duj1manız. böjrle acajrip ''e kötü bir şe)rin iyi olmadığını düşüı1ür. en derin gerçekleri çıkarabilirler. '' Dersle Yaşama Eğer ruh. Ego. kal1retmeden uzak bir merakla s ormajrı öğrenmelidir. Tanrı'nın uınursaınazlığı ile O'nun sevgisi arasında ''ar gibi görünen çelişki)ri çöz�eye çalışanlardır. l1a)1al kırıklığı ''e felaketlerden. Bu. ''Bu ni)'e oldu? '' değil şudur: ''Bu nijre bana oldu?'' Tabii ki kişi aırnı sorujru kal1rettiği için de sorabilir. ipuçlarını görmeyi istemeniz gerekir. bunlara ilk girişimler denilebilir. zor dersleri şefkatlice öğretmek için oldukça nazik da.rran11·. Asıl soı-u. bizi ipuçlarıj1la bombard11nana tutuyorsa. rastlantı olmayacağını düşündürecek kadar çok rastlantıriın olduğunun farkına ''armanız. Rul1 bazen.

. • Ipuçları. ipuçları değişme)re başlayacaktır. bazen gün batımı11da sessizce 138 . ne olduklarını da merak etme}receksiniz.rarlığını hissetme}ri sokabiliriz. Onlar ilk da. Ruhun sizi çağırıyor olabilece " · · kabul etme)re niyetli iseniz.retlerdir. Yine de l1a)1attaki ipuçlarında genellikle belirgin bir rul1sal içerik )'Oktur. Bir bü)rii cü. Ruh bir sonraki köşede gözlerden ırak bekli)ror. bu ipuçlarının oldukça kişisel olduğunu.1am ederdin. Siz dikkat etmeden geçip gidecekler. arayan biri olma}7a de. Diğer yönünüzün rul1un . Bu sınıfa is e }rarutlanan dualar. zihninizden çabukça silinen rastlantılar olmaktan çıkıp ruhsal armoniler olmaya başla)racak. Eğer ı-ul1 tüm sırlarını bir anda açıklasa)rdı. bu }riiz den ınutlu ol. 1-ul1un yapabileceğinin en i)risi olarak algılar. Herkes garip ola)rlarla karşılaşır ancak onları birer ipucu olarak görmediğiniz sürece. auraları ve)ra kutsal ışığı görme)ri ve meleklerin .'Uınasını bekleme'' dedi tvferlin. Topluın böyle şe}rlere çok önem 'rerir aına bunlar ''fenomen'' ile karıstırılır. ha}ratın göıi.. U)raruşa çağrı.inınez kaynağından sürekli • olarak )raşamınıza şekil verdiğinden. Bir şe}· ifade etmeyecekler. ''Rul1un kitap y·azıp oh. Rul1 işbaşında. l1oş anılara sahip ama ka)rıtsız . ''Rul1 da ha)rat gibi }raraticıdır.ne deıneli? Bü)rücü bunları l1erkesin içinde bulunduğt1 karışık neden-s onuç ağı ele alındığında. ölüm eşiği dene)rimleri (near death experiences). onun sırlarını anlaınak • içiı1 her an tetikte olı11alısınız. Her ipucu kendi farkındalığınıza göre şekillenmiştir. Siz açıklanmasını istemedikçe bir ş e)1in gizli manasını anlayamazsınız. Fenoınen • tanım olarak kişisel olına)ran bir şeydir. maddi dünyanın maskesinin ardından parladığını bilmenizi sağlayacak bir anlayış çatısı oluşturmak önemlidir. bir kiınse}re rehberlik etme}ri amaçladığını söyle)recektir.�e du}1arsız kaldığın bir gelecekle. Ipuçları bazen l1üznün içinde kapı tokmağı gibi çarpaı·.

'' 139 . Tüm dün3ranın canlanması. '' Gizemine saygı du3'.. sunacağı daha fazla şeylerin · olmasıdır hayatı güzelleş tiren .e ürpertici bir n1utluluk . Artık l1içbir şe. Hiçbir şeır bunun kadar )rÜce olamaz'' dedi Merlin. bazen gülüms er .rerir. ''Ama l1er sani3re perdeıri kaldırma3ra çalışarak.r cansız 're3ra l1areketsiz değildir çünkü en ufak şey bile gerçekten kiııı olduğunuzu anlamaıra ıraray·acak bir ipucudur. büı:ücünün dünyasına adım atmanın neşesidir.avına 3raklaşan kedi gibi önünüzden geçer. Verdiği her ipucuyla. hiç durmadan peşinden koş .

Büyücü. ''I<.ı\rtl1ur.·ıp deli adamı bulınak üzere )rola çıktı. '' Ancak . çabalamak sorun demektir. Ö)rle çürük )rapı1ıruş tı . Zaman ve zamansızlık birbirine zıt değildir. Artl1ur atından inip kulübe)re doğru )riirüdü.iın 'rar orada?'' di. Ego düzeyinde sorunlarımızı çözme. • ONSEKİZİNCİ DERS ölümsüzlük. Ruh içinse. • • Arthur genç bir kralken Camelot ormanının derinliklerinde yaşa)ran deli bir adam l1akkında söylentiler isi tirdi. ölümlüyken yaşanabilir.ı\rtl1ur'un içinde bir şe)rler l1arekete geçmişti.k için çabalarız. da ölür. en kötü biçimde eleştirdiğinizyö_nler bile. ''Bu bos dedikodulara kulak asma'' derdi akı1111ar. ego ile ruh arasındaki savaşın · • farkındadır ama o. • Benliğinizin heryönü ölümsüzdür. Birkaç saat sonra I<ral 're askerleri ana )roldan çok uzak olma)ran bir açıklığa geldiler. J 1 40 . J J • ''Sadece kendini kulübeye kilitlemiş bir çılgın 're )rakında .ak için ufak bir pencere 'rardı. Zamansızlık herşeyi kucakladığından. bir karşıtı da yoktur.ra alı1ı. ikisinin de ölümsüz olduğunu ve yok olamayacağını bilir. ki kazıklar l1er )'erden fırlı)7ordu . Şöval)relerini topla. I<apı falan )roktu sadece ha. Açıklığın ortasında çamur ve kazıklardan )rapı1ıruş bir kulübe 'rardı.�e sordıı .

. Yardıına il1tiyacın 'rar'' de di Arthur. Arthur bir dakika düsünerek durdu. Hikaye Artl1ur'u çok üzmüş tü. Oğlumuz boğu1ıııuştu ve kocam kendini affedemi)�or. adam ha da bilgisi olan herkesin getirilıııesi için en·ıir verdi. \Vill işini. lordum. .rdiği bir oğlumuz 'rardı. ''Acı. ''Acı. ''Bu dünyadan olmayan biri'' dedi ince bir ses. Yalnızca kocanıza yardıın etmek is tiyorum'' dedi Artl1ur. Herşeyden çok se. \Vill'im ölene kadar 'reya Tanrı'dan bir işaret alınca)ra kadar o kulübede kapalı kalmaya yeınin etti. '' J J J • ''Benim kralım )rok. Birkaç atlı ormana sürüp paçavralar giymiş yoksul bir • kadınla geri döndüler. • 141 . \Vill'im oduncudur ve bir gün altı yaşındaki oğlumuzla ormana gitmişti. ''Lütfen sakin olun.'' ''Niye?'' dedi Arthur. dedi ses ve başka hiçbir şey söylemedi. ''Yardııııına ihtiyacun yok'' . ''Ama )riyecek ve suyun da yok. ''Bu karısı'' dedi atlılardan biri. 11ala titremesine rağmen yanıtladı: ''Beni artık karısı olarak görmÜJror. işine daldığı bir anda çocuk kaybolmuş. insanın kendini öldürmesi için bir neden değildir'' dedi Artl1ur. Çılgına dönene kadar aradık ve bir gün sonra küçük bedenini nel1irden aşağı süıüklenirkeıi bulduk. kendini 'rererek yapar. I<ral namına dısarı cık. I<adın. Ral1at bırakın'' dedi ses . Şövalyeler. oldukça şaşkın ve korkmuş kadını bırakarak. Arthur'un deli birisiyle ilgilenmesinden utanarak gitmeyi istediler ancak kral. '' . ''Her kiınsen seninle J konusmak isterim.

''Bu ola)r doğru mu?'' diye kulübe. ''Ben de Ö)rle di)rorum'' dedi )'Oksul kadın. O bana karanlığıı1 tek bir çözü111i. Tüın 11av·atıını ''e senretiı1ıi ce. • 142 . I<aranlık çabucak çöktü ve ay )riikseldi.ı\rtl1ur. Hafif bir homurdanma da olmasa oduncu \Vill l1içbir ş e.e kendiı11i sende görü}roıu111. . f\.ardı. krallığımdaki l1erkesten dal1a )rakın 11is sedijroıum kendimi sana'' di1re başladı Artl1ur. onların acıları benim de acımdır.r söylemeyecekti..rremdeki sefaleti şiddetle lussediıroruın. adamın Tanrı'yra olan merak uyandırıcı :y·aklaşımının ilgisini çekmesinden kendini alamıyordu.rsimde iki kat güçlü fılizleniyrorlar..ferli11 adında biı· ııs tam . .1ok...inü kesti kuli. Şö.. 1' Gece)ri burada geçirip bu zavallı adamla konuşaca "' 1 1 diyrerek geri kalanlardan saraya geri dönmelerini istedi.için 11arcayrabilirim gibi geli)ror aına acının tol1un1ları. ...\ rtl1ur'un sözi. kadının acıklı luka)resine rağmen.. eğer I<. ''Ama bıı beniı11 "' . Artl1ur kulübenin yanına oturup neınden korunmak için pelerinine sarındı.roıum'' dijre aniden .ral.rreındeki • • • talil1sizliklerle başa çıkmak.ranaınayacağım. 'Tüm ha)ratım bo5runca Tanrı'nın .racıın . ''Bazı açılardan. Bırak da O kendi ce.ı-\rtl1ur.ibenin içindeki ses. ''Amt:ı Tanrı'nın bizzat kendisinin gelip oğlunun neden alındığını s Ö)rleınedikçe bu düny'a)ra kal1redeceğini ve hiçbir ilişkisinin olınay·acağını SÖ)rlüyror. proble111iın .. 11asta ve sakatlar l1er ıranda ancak kralları olduğuın sürece. ''Senin vaazlarına il1ti.i olduğunu.re s eslendi.1. bal1ardaki buğda1rlar gibi bir dal1aki ıne. 11 ''İ.endisi gelip açıklamazsa zaten ölü sa. kralı ormanda bırakmaya pek is tekli • göıünme)rince Arthur onları birkaç kiloınetre öteye kaınp kurmaları için ikna etti. Fakir.rılırıın.rap \rersin. ''Yeni başa geldiın \Te çe. Dünıranın bu kötü durumuna bir çözüm bulmak için nice Uj1kusuz geceler gecirdiın. .re karsılık \rerdi .�i'' di. "' di)'Ot .reler. ' 1 ''Ben Tanrı')'! bekli.erdiği acılarla 1raşad11n \Te dal1a fazlasına da.

nasıl karanlık olınazsa ısık da olmaz. '' ''Aptalca'' dedi ses. Cennet varsa cel1ennem de olmalıdır. Bu )70la açılan kapının anal1tarı cennet 're celıenneınin bizim tarafımızdan )raratıldığını.enneme geri )70llamak için var eden bir baba)rı kiın sever?'' ''Haklısın'' dedi Artl1ur: ''Ustam da bunun üs tünde durdu. Batacak ve eninde sonunda kendini celı.ayatta iki )rolun olduğunu gösterdi.bunun ise onunla savaşınak değil. • • Çok geçmeden sıkıntıdan veya cennetin hakedilınemiş olduğu korkusundan kişi diğer tarafa sapar. "' . Işık 're karanlık olduğu sürece iyi ve kötü de var olmaıra devam edecek. Yotlardan birinde • • kişi cenneti kazanmak ister ve eğer ·erdemli yaşarsa amacına ulaşır. ivinin karsıtı olarak da . Ikiliğe inandığıınız için. . Ancak bana ikinci bir yoldan bahsetti. ikisinin de binlerce ömür önce doğduğunu söylemişti. '' ''Eğer söylediklerin doğru)rsa lanetlenmemizin )7anı sıra ala)r da edili)röruz'' dedi se_s dal1a da acı dolu bir sesle. . . O acı çekmemizi is tiyor'' dedi ses sert bir şekilde. ''Ben de uzun bir süre senin gibi his settiın ama Merlin bana lı. Ama cennette bile doyumsuzluğun tol1umları vardır.J 143 . '' l\ferlin. Bu yüzden ruhun seçtiği ilk )rol sürekli bir döngüdür. '' ''Bu durumda senin de ümitsiz bir şekilde benimle bu kulübeye kapanman gerekir çünkü Tanrı'nın bu dünya için gerçekten neler 11issettiğini gördün.ram ettirenin bizler • • olduğumuzu anlamaktır. ancak o da diğeri kadar geçicidir çünkü kişi zamanla cezasını çekip yükselme)re başlayacaktır. cennetten cehenneme 're tekrar cennete. bizi celı. ''Başka bir usta bul. ''Cenneti. '' ''D al1a dinlemen gerek'' diye ısrar etti Artl1ur. onun var olmadığını fark etmek olduğunu söırlemiş ti.J . döngü)rii de. iyi ile kötünün sürekli çarpış tığını.ennemde bulacaktır.

saf varlığın. 'Kuyruğunu kovalamayı bırak \re yoluna git. '1 Adam lıiçbir yanıt \Termedi.ı\rthur kalktı \re pelerinine iyice sarınıp ormana doğru yola koyuldu. yolumuza gidip bir daha hiç acı cekmemekte es derecede öz · · · · z. ''Şimdi ayrılıyorum. 11 Bu sözlerden sonra melek ka)rboldu. ''Davet ediJıneden acına müdal1ale etti'"' · için ü"zgünüm 11 dedi son olarak. saf ruhun gerçekliğinde olduğunu biliyorsunuz. '' • • Arthur aniden bu zavallı adamla konuşuyor olmanın ne • kadar garip olduğunu hissederek durdu. • Irademiz hürdür ve kendiırıizi zevkle acının döngüsüne - zincirle)rebiliriz. Bunu anlayınca değişik bir seçim '' yapabiliriz. ''Bu da?'' '' İkiliği terk etffiek.. I<ulübe beyaz parlak bir ışıktan topa dönmüştü ve icinden bir melek cıkarak sunları dedi: ''Tanrı bana siz • • • ölümlülerin bir sır bildiğinizi SÖ)rledi 're her zamanki gibi haklı. ancak bu beniın için ilahi mesajdır. Eğer Tanrı bize görünecekse bu bizim anlayışun1zın dahilinde olacaktır. . zıtlıkların OJrununun ötesinde zamansız bir ışık gerçekliğinin. Ama ikimiz de. Jvierlin. 'Tüm bu iyi kötü davası' dedi. Tanrı1nın cennette değil çok daha ötede. cenneti de celıennemi de geri çevirmek. saf sevginin olduğunu SÖ)rledi.' Senin adına konuşaıııaın arkadaşım. 1 44 . Deli adamın evi ateşe verrnesinden korktuğundan arkasını dönüp koşaca�tı ki adıınlarını atmadan· durdu.rlerin çıtırtısını hissettiğinde otuz metre kadar uzaktaydı. . Sırtındaki sıcaklığı \re ale. kötülük olınalıdır.

ötülüğü gördüğümüzde öfke ve korkuyla tepki . iyi ile kötünün 11er günkü çatışmasının basit bir gerçek olduğunu kabul edip • savaşmak için eli1nizden geleni yapmak. Bu tepki. yaşamda iki yolun olduğu. i)ri ve kötünün � ikiliğinden de 'razgeçemezsiniz. ikiliğin kaybolması 145 . Her ne kadar evrende herşeyin bir karşıtı var gibi görünse de bir tek şeyin yoktur: Birliğin.raşınızı terk etmeye istekli olmanız gerekiyor. Tamlık 're rıılı. kötülüğü oluş turan nedenlerdense? Ya tepkilerimiz. Ama ya kızgınlık ve korku. kişisel gerçekliğiniz olmadığı sürece birer kelimeden ibarettirler. !kinci yolu seçmek için kötülüğe karşı olan sa.rerdi"' · "z gerçektir. Dersle Yaşama Yaşadığınız şey · · · � olduğu sürece. Geı��·ek her zaman dene)rimlemek demektir. hiç bitme)ren bir döngünün beslenmesine )rard11ncı oluyorsa? Bu sorulardan ikinci )rol doğmuştur. ikiliğin gerçek olduğunu. bu )riiz den asıl s oıu ivierlin 'in bal1settiği ışık gerçekliğini nasıl dene)rimle)receğimizdir. kendi içinde • açıklanmıştır. Ilki. büyücünün yoludur. Ruhun tamlığının bir karşıtı yoktur çünkü o herşeyi • kapsar. ''Sabırlı ol. Ancak kötülüğün sona ermesi ciddi bir 'konudur ve bü)ri. I<. şeytana boyun eğmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bu savaşmanın kötü olduğu. Bunun )rerini kelimelerin ötesinde olan dal1a deı-in bir dene)rim almalıdır. Bu. De rsi Anlama Bu dersin özü. !kincisi ise. ikiliğin bizim seçiıni1niz olduğunu görmek. mücadeleyi doğurur ve insanlar kötülüğün yok olmasını istediklerinden dolayı bu mücadele l1aklı gibi göıünür.icüler bizim uzun süredir kullandı"' z yolların dışında bir sonun mümkün olduğunu önermek için tartışma pla tfomılarında bulunmuşlardır.

iyi ve kötünün döngüsünden çıkmamızı sağlaıran şeır özgür irademizdir. 1ul1un ipuçlarını takip etme11e ni)1etli olun. • • • • ' • 146 . içinizdeki saf sessizliği bulmak için meditasıron )'apın ve bilin ki rul1un 11edefı gerçektir 're peşinden koşınaıra değerdir.zaman alır ' ' dedi 1-ferlin. ''Birlik dal1a sonra kendiliğinden 11 doğacaktır. Sonuç olarak kulübedeki adam gibi insanın ces areti • kırılabilir. Rul1 sürekli olarak çağırdığı11dan. Ama isıninin \Xfill (Irade) olmasının bir sebebi • vardır. onunla irtibata geçmek • • için saırısız iınkan vardır. Büyücünün yolu şefkatlidir çünkü 1ul1un ışığı ı�aklaş tıkça ıstırap problemini cozer. Ders bu basamakları des tekliyor aına yeni bir şey daha • ekliyor. Bu dersin özü budur. Insanlar kötülükten şikayet edip onunla çatıştıklarından dolayı kötülük sayısız asırdır bizimle kaldı. Ilk adıınlardan 11alil1azırda bal1sedildi.

Büyücü arzuyu hiçbir zaman ayıplamaz. • Ne kadar boş gözükse de.. Arzular. Ama Merlin görünürlerde .ur kadar s e. ''Sana ilı. Arzu zinciri hiç bitmez.ic kiınse gene Artlı. ·Fırla}rıp kapı}rı açtı ama bü)TÜCÜ değildi. Olaıra tanık olan kargaşa içerisindeki kalabalığın arasında lı. 147 . Bir tek arzu tohumundan tüm bir orman çıkar. saınandan oıruncak bir bebek. • ''Ne }rapı}rorsuı1?'' diıre sordu I<a}r· Arthur ne diyeceğini bilemiırordu aına arkasını döndüğünde derin bir nefes aldı. J .ur lı. O. Her arzu geçmişteki bir arzudan doğar. Bu J J J başarı}rı bü)riicünün bü)riisüyle elde ettiğinden emin şekilde.ur'un. .ti}racıın var usta'' di)re dua etti. filizlenmek için mevsimini bekleyen tohumlar gibidir. • Artlı. arzularını izleyerek büyücü olmuşlardır.. � ONDOKUZUNCU DERS . Gece yarısı lı. kılıcı taştan çıkarttığı gün mucizevi bir Noel Günü}rdü. kral olriıanın gerçekten kaderi olup olmadığını düşünü}rordu. kırık bir sapan \7e çatlak bir a}rtıa.re}' kardeşi I<a)r'di.ala a}rakta. Bir gün bu boş arzular sizi Tanrıya götürecek. O anda kapının altında bir ışık belirdi. I<a}· mumu kaldırdığında ışığı yatağında beliren üç şe}re düştü.. kalbinizdeki her arzuyu kucaklayın.erkes u}rku}·a daldıktan sonra Atlı. ''l\1erlin nerede?'' diye düşündü. ''Işığı dal1a }riik sekte tut'' dedi.roktu..rinmemisti.. Onlar. hayatın kendisidir. . o.

''Tacını ni)re bırakasın ki'' cli)re sordu şaşkın bir şekilde . Bu bebek ilk O)runca v dı '' dedi Arthur O)runcağı eline alarak. ''Görüyoruın aına bana bir şe)r ifade etmi)rorlar'' dedi. '' Çünkü onun da bir O):Uncak kadar önemsiz. geride bıraktıın ama hepsi de beni bu ana getiren basamaklardır.ay kafasını salladı. ''Yine de onları gördüğiiııı için çok sevinçliyim çünkü Merlin'in bana )rol gösterdi v • • anla .ı\ rzular lıiç bitmez. ''Hepsi de zamanında sahip olduğııın en değerli şeylerdi Bir de şimdi bak.re on iki )'aşında da kızların beni yakışıklı bulup bulmayacaklarını anlamak için aynaya bakmak. kırık bir sapan kadar )rararsız . Söğüt • ağacı 're ge)rik derisinden sapanı ise sekiz yaşındayken ben )'apınıştlın. ''Nierlin'den )'ardım istedim ama bunlar geldi.re çatlak bir a)rna gibi gereksiz olduğu za111a11 gelecek. .ay . Tüm bunları . Bu ç atlamış aynayı da on iki yaşındayken ormanda bulmuştum. I<. krallığa saygı du)ran. ''Değersiz birer çöp '' diye 1111rıldandı I<. '' • - Dersi Anl a m a Arzuların kalbimizde özel bir )reri 'rardır çünkü her ne kadar lıa)ratıınızı bir arzudan diğerine atla)rarak geçirsek de. ''Şı1nları görii)ror ınusun?'' di)re garip bir sesle sordu Artl1ur. Görüyorsun ya I<ay iki ) aşın da)rke ıi sadece O)TUncak istemiş tiın. sekiz r • )'aşında)rken ise tek is tedi v • · serçe 're sincap a'rlamaktı . Ne kadarının do):uına tıla ş tığı öne ınli 1 48 . Her ne kadar krallık şu anda tek arzum 're kaderiın olsa da onu da bir gün bırakaca " .. ''Ivierlin bunu benim için )'aptığında galiba iki )'aşınd4)rd11n. Sanırıın J\ferlin bunu görm eıni istedi.ay. '' . .ay'in kafası karışn1ış gibiJrdi. ku�retli ''e sade biri)rdi. Ortak yönleri ne biliyor ınusun?'' I<. ' ' I<. eski arzularımız hiç öneıni yokınuş gibi geride bırakılırlar.

''. '' ''Öırleyse krallığı almam'' dedi .re "\71. .rla geride bırakacak kadar kalıcı değildir. Batı'da Hristiyanlar. ''Arzu. . bu çözüm değil'' di. 11 Cel1alete neden olup bir insanı diğerine düşman kılar.re karşıladı Merlin.rii c e bir l1ayatı iste..rücünün gözünde arzu..raya çıktığında'' dedi Merlin· Artl1ur'a..rene kadar.rnı zaı11anda hiçbir arzunun do. ''Bunların 11epsi arzuıu kullanma şekilleridir'' di.ran şey arzulardır. ölümlüleri 11er türlü karmaşaya sürükler· aına arzularınızın olması Tanıı'nın planında vardır. ancak şunu da bil ki bugün is tediklerin y·arın · yeterli olmayacak.ı'\rzular i. Sal1ip olduğuı1 arzuların lı. ''Dün.ru . ''Sen bir insansın ve doğan 11ep dal1a fazlasını is temektir'' dedi Merlin. ''Ama arzu ins anları kör eder \re onları bencil )'apar. Ancak bir bü.ri midir? I<ötü nlüdür? Yoksa ikisi de değil ıni? Sana bir ipucu verece. 11iç bitmeyen ze. ''Haırır. Doğu'da Budizm.. bıı arztl}U içine )iiksek benliğinin )'etleş tirdiğine gi. ''l1erkesin aradığı ödülü araıracaksın.Arzunun temel doğasını anlaman için önce )'argılamaı·ı bırakınan gerekir. · . Onları bağrına bas . ta ki dal1a . birini kabul et.rk 're acı döngüsünün temelini oluşturduğu için arzuyu suçlar. arzuları taınaını. temel arzularından dolayı b edenin zaırıflı .değildir. ''Burada sadece ara.ren ''e gerçekleşı11esi içi11 ona 149 .rargılamak için bir neden yoktur. Bu.ek için sa\raşına.Arthur üzgün bir şekilde.ranın çözebileceği bir gizem ''ardır . ''Yaş amanı sağla. '' . binlercesinin sana cephe alınasına neden olacak 're krallığı kazanabilmek seni )rıllarca süren çarpışmalara süıükle.lrguladı 1\-ferlin. Bu yine de insanları genelde çok rul1sal kişileri arzularını terk etmekten alıkoymamıştır. . ..recek. kınar.er . O yüzden çok fazla is tiırorum diıre utanma. • Istediğini elde etnı. Arzuların 11iç bitmeyeceği doğrudur.i. A.rumu. Dal1a öncede söırlediğin gibi arzu şiddete tal1rik eder.

''Eğer arzularının tüınünü tatmin edeceğin bir ırol bulsaydın bu. Tanrı'nın verme yeteneği. ''Aslında arzu. Tanrı'nın sizin için her zaman istediğidir·­ arzular olmadan gelişemeıreceğini görürdün. arzuladıklarını elde etınek. arzudan korkınak kendinden korkmaktır. Tanrı'ya giden.bırak. servetin ve statünün sizi tatmin edeceği hususunda luçbir ümit yoktu. ''Gösterdi . insanların arzuları için . kendi arzu 're il1tiyaçlarından dal1a kısa bir )'Ol olamaz. ruhun belirlemiş olduğu daha bü)rük bir planın içinde görür arzuıru. senin alma yeteneğine bağlıdır. ''Niye ıraratmasın ki? Eğer arzulamak güzelse. is teklerini gerçekleştirmek.ı\rzular doğ1"Udan 5roldur. mükemmeliyete tekrar ka.r erdikleri mücadelede olduğunu görebilirsin. Tanrı sen is temeden önce sana niıre bir şey versin ki? Arzularına bakıp da onları yargıladığında luç sordun mu bunu niıre ıraptığını? Arzuıru ırargılamak onun kaynağını ırargılamaktır ki bu s ensin. Dışarıdaki hiçbir şey l1içbir zaman işe yaramayacaktı. • . Oıruncaklarla oı:namanın ötesine geçmek istemey·en bir çocuk olarak 150 . Doğduğunuz ' andan itibaren başarıların. ''Arzuları. arzuların bloke edilip doyum • bulamamasındadır. Işte bundan sonra çatışma 're ırargılama baslar.· Çünkü büırücü. '' ''Peki öyleyse Tanrı bu kadar arzu edilecek şeıri niye yarattı?'' diye sordu Artl1ur. .ruşma)ra olan o daıranılıııaz il1tiıraçtır. '' ''Belki Ö)rle ama Tanrı niıre kendisine giden doğrudan bir yol göstermedi?'' diye sordu Artl1ur. '' · Büırücü. . Problem arzularda değil. Bu dünya bir hediıredir. Tanrı'nın vermek istediğini kabul etmek olarak al. I<ötülüğün arzularda değil. daha fazlasını arzulamak niye kötü olsun?'' diye yanıtladı Merlin. . ıraradanın onu yaratması için luçbir zoıunluluğu yoktu. galip gelmek veya sal1iplenmek için mücadele etınez .

Para. Bü1rii cüler 11er zaman arzuların bir araç olduğunu düşünmüşlerdir . Genelde zenginliğin ardında ruhsal bir boşluk yatmaktadır.düsün sene kendini. I<arşılaşacağınız en bü)riik sorun arzular değil. sonra ona1rlanma • oldu ve dal1a sonra da cins ellik. hayatta kalma veya güç içindir ama zamanla bunların ötesine geçmek isterler. devenin iğne deliğinden geçme olasılığından az olduğu sözü zenginliği suçla1rış değildir. Bu bir ev. İçsel boşluk maddi şe1rler istemekten kaynaklanmaz.raınlı süren bir toyluğa takılı kalırdın . Bu dersin çalışması tamanu1�la düşünce1rle }·apılan bir • dene}rdir. . ''Tanrı'1rı ara1ran biri olmaktan endişe du1rma'' dedi IYierlin. ''Zaten doğduğundan beri arı1rorsun. maddi şeylerden. icinde alevlenen yeni arzular olmasaydı J J ' de. daha erken arzulardır. Ancak taın bir do elde edemediğin1iz kesindir. '' . yapa1na1racaklarını beklemekten doğar. Bunlar işlenmemiş değil de. Bu sadece paranın ruhsal bir değeri olmadığına işaret eder. 11ayatın akışı gitmenizi gerektirdiğinde tutunmaya çalışmak. Ders le Yaş ama • 1vierlin'in konuşması etkileyicidir çünkü insanların daha fazla ve dal1a fazla maddi şeırler elde edebildiği bir topl111nda yaşıyoruz. bağ11nlılık olacaktır. bunun gibi dal1a fazla1ra du1rulan arzu da kişiyi eninde sonunda Tanrı'yı arzulamanın en önemli şey olduğu doğal bir duruma getirecektir. sadece aradığın ilk Tanrı O)rtıncaklardı. Nasıl çocuk belli bir yaşa geldiğinde 01runcakları bırakır.Arzular başlangıçta haz. Zengin bir adamın cennete girme şansının. para ve1ra güç. ''Tüm bunlara taptınız ve onları bü)riik bir tutkuyla is tediniz . Oturun 're şu an eı1 çok arzuladığınız şey·i 11a1ral •• 15 1 . araba ya da banka hesabına sahip olmanın hatalı olduğu anlamına gelmez. O anın arzuları neyse onları 1raşa1rın ama gitmelerine de 11azır olun . cennete açılan kapı değildir.

meden karşılanması gibi tam aksi bir tutumla ı1etişmişse. arzuladığı herşeırin iyi olduğunu öğrenir. ! Arzu yolu inanılmaz derecede güçlüdür ve 11iç bitmez. O sizi bir bebeğin arzularından çocuğun arzularına. arzuları gerçekten mutluluk ıraratan kimse olarak tanımlanabilir. 1 ' ' ' sadece arzu edilen şeyler değişir. . Şiındi ise geçmişte doıruma ulaşmış bir arzunuza dönün.J 152 . bebekken benliğinde oluşmuş olan bir boşluğu doldurmak için daha fazla güç. arzularının aırıp olarak göıiilınesi ''eya is ten. dal1a fazla para 'reı1a seks isteı1erek dojTUmu dışarda ara. Bu il ileri doğru 11areket eden dürtü tesadüfi değildir. zengin bir yaşam vej1a bir ilişkide başarı ' l ' ' olabilir. o zaman arzular sağlıklı bir şekilde • gelişmez. Merlin işte bu ırüzden arzularla · · · problemlerin sadece önlerine . doyuma ulaşması için kendi dürtüsüne sal1ipti. son arabanız. bir engel çıktığında oluşabileceğini söyledi. Hala peşiı1den koştuğunuz bir şeı1i seçin lci arzuların i kovalanmasının ne kadar güçlü olduğunu 11iss edebilesiniz. Bu bir araba. Haırat kısıtlanmayı sevmez. Bu. Aradaki fark da.J v . • • 1 1 yetişkinin arzularına taşıdı. çocuğun arzularından gencin arzularına ve gencin arzulaı"1tldan da .racaktır· J kisinin ' 'rarlıgı . Sağlıklı bir bebeğin arzuları annesi tarafından se. Eğer erken dönemlerde oluınlu bir arzu ınodeli ırapılandırılırsa. başarılı bir proj eniz ''eıra bir tomar para • olabilir. f ' edin. Ileriki yıllarda ıretişkin kişi. Son arzunuzla kııraslandığında bunu dal1a farklı 1 hissedeceksinizdir.1argılanmıstır. Bebek. yaşadığın1z hayatın sizi nasıl ileri ' doğru ittiğidir. .ijrecektir. Bii}ÜCÜ göıür ki • ' • arzularımız en derinlerde 11ayatın evrimci dürtüsünü taşırlar. Eski arzunuzun ardından çok güçlü bir istek duymayacaksınızdır çünkü onun doırumunu zaten yaşa z. genişleyen bir yoldur.rerek )'erine getirildiğinde. Bugünün arzusuyla yer değiştiren dünün 1 1 1 ' • arzusu. Aslında psikolojik olarak sağlıklı bir insan. o zaman bebek gerçek ihtiıraçlarıyla uyuşan doğal isteklerle büjri. o. Yaşamayı istemek basit bir haıratta kalma dürtüsü değildir.

şiddet \re beı1zeri ihtiyaçlara döner. 11ayatın kendini ifade etmek istediği aynı noktada başlar. Aşırı uç noktalarda arzular öyle sapar ki. 11epimiz gibi çaresizce kendini bilmeyi is teyen ama en azından bir süre • için başarısızlığa uğramış . onun değerlerinin nerede )7oldan çıktığını bilmez. Bu arzular. il1tiyaç du)111lan şeyler öldürme. problemi )raratan arzunun bastırılması veya ayıplanmasıdır. Hiçbir arzu boşa değildir çünkü l1er arzunun rul1sal bir değeri \rardır. Tanrı sizi istediğiniz şeyleri elde etmekten alıko)rmuyor. 153 . Arzunun sağlıksız ifadeleri. En derinden luçbir şeyi l1ak etmediğine inanan sizsiniz. Bir büyücü için tüm arzular. ama bir kez ortadan kaldırıl r atında arzu yolu bir sevinç 11alini alır çünkü Tanrı')ra giden en kısa ve doğal yoldur. · · Bu yüzden �rzularınızın doğası)rla U)l11m içerisine girmek.ransımalarıdır. kişisel ve toplumsal olarak sayısız zarara yol açar. . sağlıksız bir rul1un . Ama kiıns e de bir katili veya l1ırsızı gördüğünde. ilal1i planda tüın arzularınızın gerçekleşmesinin is tendi v • • anlaınak hayati önem taşır. Böyle kendini yargılamalar l1ayatın doğal akışını engeller. çalına. Her biri en )riik sek dOJ'\lffiU isteyeceğiniz güne götüren ufak ad1ınlardır ki bu da ilahi doğanızın farkına varmaktır.

Yoksa bili)ror muydun?'' '' ''Havır. J(alın çalılıklar. bütün ölümlülerce hissedileceğini bildiğinden bir acı hissetti. sen de kendi a)raklarının üzerinde dt1rabildiğinde bir büırücü olacaksın. ''Geri gelme)receğim. değil mi? '' diye sordu. YİRMİNCİ DERS • Dünya için yapabileceğin en iyi şey büyücü olmaktır. rüzgardaki kıpırtısın. Beniınle işin bitti. Zihnini oku)ran büJrücü. Birlmte geçirecekleri son gündü. Sen ruhun içinde )'Oldaki toz. Bir bölümüne salup olduğunu sansarı da. " • 154 . - • '' O zaman SÖ)rlediklerimi unutma. Bir bü)iicünün e''i ise şu andıt ''e anlar akar gider. . . Siz ölümlüler kendinizi dün}radan koruyabilmek için e'rler inşa edi}·orsunuz. bir gece içinde ortaıra çıkan }·olu gös terdi. bir gece içerisinde açıklığı 're kristal mağaranın girişini kapatmıştı. S eninle işimin biteceğinden kuşkulu)rum di:re düşündü Arthur. Üzerinde durdukları. · bu dünyada sadece ilerle)rebilirsin. . ''Yallar büJrücünün işaretidir. Artl1ur bu kaybın sadece kendisi tarafından değil. Parmaklarının ucunda durarak 1v1erlin'in ormanın içindeki )'erini aradı ama artık orada değildi. ''Sana bir .reda hedi)resi 'rermek is temiştiın 're bundan dal1a iyi bir ş e)r bulamad11n'' dedi. BüJrücüler kendi )rollarına giderek öğretirler. ''Gerek )rok. Yanında duran Ivierlin kafasını salladı. Bunca yıl süren eğitimden sonra bile ilk başla günden daha fazla s oracak şe)ri 'rardı. '' . . Artl1ur yolun arınana b akan tarafında duruyordu.

Dünyaya olan ilgisi artarken. sen ise onları tekrar bulmalısın ama bu sefer tek başına'' diye gittikçe kaybolan bir ses kalıncaya kadar Merlin'in 11ayali zil1ninden kaırboldu. Ama sana verebile ce "' · en büyük hediye senden a}' aktır. maddesel }raşaımn sunabileceğinin çok dal1a ötesinde }Taşar. • '' E. ben \7e l1erkes bunun tam tersine iı1anma. Arzu ve hareketlerini hiç tanımadığı bir dünyanın parçası olması gerektiğini 11is sediyordu. Ha1'atıımzı de\raın . Bu sözlerle birlikte çocuğun ayakları gönülsüzce hareket etmeye başladı. Özgür bir insan da tıpkı bir büJTÜCÜ gibi Öz'de. ''Zaman ırolunda'' diırerek sözü onun yerine bitirdi .ra kosullandık. . J J • .L\rtl1ur. . Ders i An lama Bir ırolda )rüriim ek aırrılışın işaretidir \7e büırücü gerçek özgürlüğün aırrılışta ırattığını öğretir. Artık ormandan çıkmak için şevkle koşuyordu. ıuhunun gizli }'erlerine götürdüm. Ikisi de sessizleşti. a1rrıldıkları için l\1erlin'in üzülüp üzülmediğini ve1fa en azından 11üzünlenip hüzünlenmediğini anlamak için gözünün ucuyla baktı. Bu görüş toplumda henüz geçerli değildir çünkü siz. Yüz metre kadar ilerde yol kıvrılıyordu ve kıvrıma doğru attığı l1er ad11n onu biraz daha değiştiriyor gibiydi. Ama Merlin'in hiçbir şeıri }'Oktu. Aniden anladı ki ne zaman bir }'Ol • görse 11erlin'i 11atırlayacaktı. Artl1ur. ''Seni. 155 . IYierlin'in öğreteceği birçok şeyi sezgileriırle biliyordu. Çocuk kı\rrımı geçince yere vurarak 11a\ra1ra bir tutam toz kaldırdı ve gülüınsedi. Merlin'le geçirdiği yıllar bir hayal gibi kayboluyordu. Bir dakika içinde bu ses de kayboldu. Yolun kı\rrımından sonra kendisini neyin beklediğini · görmek için sabırsızlanıyordu.ret'' diıre ona1rladı Ivlerlin. ''Bana pek inanmadığını görüyorwn'' dedi Merlin.

Taş karşı çıkmaz çünkü dü1111a l1içbir zan1aı1 karşı çıkınaz. Bağlarıma duyglımuz bu dün}raya olan iliş · "zle başlar. pek sanmıyTorum'' diye yanıtladı çocuk.1encededir. değil mi?'' diye sordu Merlin Artl1ur'a. Arıcak rul1 hiçbir zaman sahiplenilip denetlenemez. Taşa 'rurduğunda canı 1ranan sensin.L\rtl1ur. '' • ''Bunda gaıip olan ne var?'' diye SÖ):-lendi . onun ruhunda yaş ayıp kendi kaderimizi çizebiliriz.ip oldukları ve)ra onun kaderini kontrol edebilecekleri yarıılgısırıdalar. ıulıunda gü. Arthur söyleneni . O.}rap tı. Dün}·anın siz 156 . I<ıvılcıın ufak görünür ama git-gide }ra '. ''Ölümlüler'' der bü)riicüler. taşa planladığından dal1a sert '\Türmasına büjriicünün neden olduğundan kuşkulanarak.ettiren şeyinbağlanına oldu � u sanıyor. rulı l1akkında bir dersti. '' Bü)rii cürıürı gözünde dün}rarıın biziın i)riliğimizi düşünen bir rul1u vardır. ''Garip'' di11e yorumladı Merlin. '1Bu. l1_erşeye bağlan1)TOtUZ. Diğer seçenekse rul1u reddetmektir. inan bana. ''Yoo istiyorsun. ''Vuıulan taştı ama canı }ranan sen oldun. Siz ölümlüler tüın bir alanı ateşe verebilecek kıvılcımlar· gibisiniz. ''Hayır. Rul1 yok edilemez ve eğer kendini rul1la bir görürsen ·b u dünyanın 1ul1una katılırsın. ''Tüm dünyayı ele geçirmek istiyorsun. Bu yolu seçersen dün}ra}ra sa1rgın kalmaz.'' • 1-ferlin büjrükçe bir taş parçasını gösterip ''Vur ona'' dedi. ' ' ''Yani dünyayı yok edeceğimizi mi SÖ}1lü}1orsun?'' diye s ordu Artlıur. Onun acısı sana uzak kalır. ''Duruma göre. ''Uf'' dijre inledi çocuk. '' dünyaya salı.

''. - De rsle Yaşama Bü):iicüler iyilik )1apma l1e.\ ct)'1 gördüğünde git 're ortadan kaldır'' dedi J\. 1 1 Bu öğüt şefkatin özünü anlatır. şu demektir: Rul1un değerleri olan sevgi. kayayı parçalaırıp )'Ok eder ek kendi istediğin şekle sokmak iste)1eceksin . sonuçta yine kendi1nizi yaralıyoruz. bu olumsuz enerjilere bağlı olmama}ra da)ranır ve bu ancak bü)ıücünün yolu)rla mümkündür. 1 1 Bu bir ' ' çelişki gibi görünebilir ama sonuçta tüm ruhlar Rul11tur.r ermemesi inceliğinden güç alarak. korku ve öfkeye bo)run eğerler çünkü bunların zorla kabul ettirildiğini sanırlar.ı. I<orku ve öfkeyle İ ödüllendiriyoruz kendiınizi.ferlin. Bu )riiz den ken · · zi kazanmak demek dünyayı kazanmak demektir. • Birçok insan iradesi)rle savaşır. • I<arşı çıkmamak ıuhun doğasında \Tardır. '' nanca olan inancınızı kaybettiniz'' dedi Merlin. I<endi nıl1umuza saygı duymuyoruz. '' ama geri döndüğünde acı)rla birlikte dönıne.resiınizi kırmaz. Huzur içinde )'aşamak. Gerçekte ruha bir z arar veremezsin ve 11er ne kadar dünyaya büııük zarar . güvenliğin rul1ta oluşudur.'' Bu. ''Artık güvenmeye güvenmiyor gibi görünüyorsunuz. '' Eğer dünya için bir ş eyler yapmak is tiyorsan tamamıyla bencil ol ama yine de bir bü)rücü ol.retmiş olsak da. u�nursamaz olmak anlamına gelmez. Dünırayı incittiğinde tepki . Ba � sız olmak. Şejkat (coınpassion) kelimesinin kökü ''birlikte acı çekmek'' tir 're çoğumuz da hö)rle )'Ottıınlarız. Eğer taşın verdiği tepkiden dolaırı canının yanınasına kızarsan. rul1u inkar ıranılgısına düşersin. Bu dünyanın bir bireıri olduğunuz kadar onun bir parçasısınız da.ölümlülere öğreteceği şey. 15 7 . inanç ve güvenin güzel şeyler başarıııası için önce bunların )'aşanması ve bilinmesi gerekir.

unda da gü"\Ten içindedir. . bu a}·rılık umursamazlığa dönüşür. içerdekinin )ransıınasından • başka bir şey· )10ktur. çayırlar. J J . G er ce k s e fk at ac ı ce kt J irm ez . ınuazzam bir enerji 'rardır şimdide. Eğer e"\re dönınek isti)rorsanız. doğa)ra 11akim olma dürtüsüne dönüsmüstür.J . Bü)rücünün yolu efsanede. kay1ıtsızlıktan ötürü yağmalanıyor. evin şimdiki aıı olduğunu anla):ın . Zil1nin l1ayral edebilec·eğinden çok dal1a fazla. J\ferlin. Gizeın 're celiski buradadır. Bü)rücüler doğadan lliç ayrrılmadılar. Eğer dünyanın bir rul1u olduğunu kabul etmezseniz.J . Hiçbir şe)r bu kadar )'akın olmadığı gibi. Cözınek icin sıı . Belki de son anlarda. Dünyaya şefkat duymak ancak onun ruhuyla birleşerek mümkündür . Dünyra da bize böyle da. Dünyranın ruhu)rla birleşmek neye yarar? Bu kitap. ilk ormanlarda. Onlar.J . bunu yanıtlamak için bir girişimdir. kanımızın toprağına dökülınesi ve kı)rılarına mülkler inşa edilınesi)rle dünya sal1nesinde O)rnansa da.çaresizce doğaya geri dönmenin )rolları aranmaktadır. Eskiden var olan doğada yaşaına dürtüsü. • Insanların özleınini çektikleri tüm güç 're doyrum bu anda 'rardır. insanlığın derin l1afızasında. Dışarıda. I<i şı bır dığerının ac ısı nı J J l1isseder ama rulı. ıul1a geri dönerken bizi karşılama)rı bekli)rorlar. Orma11lar. Bugün doğa rul1ları )'Oktur çünkü ölümlüler · kendilerini doğadan ayrırma)rı seçmişlerdir. .J 158 . bu )riiz den dönecek · bir )'etleri de yoktur. saf farkındalık olan asıl doğanızı tekrar kazanmanızın gerektiğini açığa çıkarır bü)rücülerin sırları. kı)rılar ve dağlar bizim sayeınizde var olup )rok olmaz. Her ne kadar insanlık dra111as1. Dünya. kundakta başladı. l1içbir ş e)' bu kadar çabtık da uzaklasamaz. o etkilenmez.rranır. Doğa)rla tekrar birleşınek için. büyük sil1ir ve güce sal1ip bir doğa rul1unu temsil etti. J J Bu dürtü neredeyse felaket denecek bo}�ta gelmeyi başarmıştır.

ra çabalarsanız ama çabalamanın kendisi lıatırlaına)rı engeller gibi gözükür . karmaşa \7e kötümserlik dolu güııleri de olmuştur. canlılık ve i. Bunu basit bir çalışma.rlerler. buııun )ranında zilıin lıerş e)ri lıatırla)rabilecek )7etenektedir de. . lıatırlamaya çalışmadı� z bir anda ııasıl da lıemen a . Çok az insan doğasının farkındadır ama arzular da bu ş ekilde işler. Hepimiz bir şeyleri istediğiınizden. Işte bu yüzden. lıayatın kaırnağı ile buluşursunuz. kaderde ve)ra şansta olduğunu düşünür. 159 .ror gibi gözükmektedir.icüler.rla kendiniz bulabilirsiniz.L'\ ncak lıepimiz.·aşqyamamak ne demektir bir türlü anlayamaz ve merak eder. Herkesin enerji. is tediğimiz şeıri elde etmek için çalışına.i. Bu gizeınli gibi gelebilir ama şunu bir düsünün: Unutulan se.7imserlik dolu günleri olduğu gibi. Birisini görüp de ismini lıatırlaıramadığınızda ne ıraparsınız? Hatırlama. salıip olabileceğiniz tüm enerjiye ilıtiyacınız var ve bu enerji. Peki bu farkl1l1k neden kaynaklanır? I<imileri cevabın bedensel döngülerde ve.rleri � J nasıl � lıatırladıgı � nızı biliv·or � ınusunuz? Bilinçli zilıniııiz sizi lıatırlama)Ta zorlaıraınaz. .rca düşeriz. e\rteniıı arzuları nasıl do. unutulan bir ismi \7eya gerçeği .aıı oldıtğuııuzµ farkediıı.icüler ce\rabın şu anda bulunabilıne ıreteneğimizde olduğunu s ö. lıatırlama işlemini lıarekete geçiri. şu anda_. . Ancak bü)i. Zaınanın başladığı an.cuı11a ulaş tırdığını da anla) aınaz I iı s a nla r bir isıni • . Ancak bü. . bulunınalıdır. eğer zamanın sürücüsü olmak is tiyorsanız. Şimdide yaşarsanız. • Insan. çabalaına \re endiş elenme tuzağına kola. şu andadır. yorgunluk.ra tesadüfi bazı güçlerde. Biraz oturun \re lıafızanızın nasıl· çalış tığını düşünün. Tüm bu lıatırlama. za geldiğini biliriz. işlerine karışılınadığında arzuların kendi başlarının çaresine bakabileceklerini söırler. Burada \rar olan tüın gü ç i ç eri de .ra çalışma çabalarının bırak1l1nası. . Btına benzer bir şekilde bilinçli zilıniniz. şu · andan başka bir an • değildir.

Sessizliğin.. anda gizli olan olağanüstü enerji gelir ki bu enerjide bolluk. Rul1unuzda kusursuzsunuz. inanca inan'' dedi Merlin. • 1 60 . Tüm bunlar. gü'renden başka bir şe)r de"' · · z. Örterler çünkü uzun süre önce yeryüzündeki güvenliğinizden endişe duymaya başla z. Varlık 're sevgi de. '' Hepimiz. Tanrı'dan 'reya doğadan hiçbir zaman a)rrı değildiniz. arzularını gerçekleştirmek uğruna çılgınca dö. hiçbirimiz h·a)ratta kalmak için bu kadar isterik davranmazdık.rene güven.rünürler. !<itapta bu konulardan dal1a önce de bal1sedildi. çabanın çözüı11 değil de problem olduğunu görıneden. doğuştan birer parçamız ama rahat bir nefes alıp · dün)ranın ruhunu kendimizinki gibi kabul etmemizi sağla}'an şey gü'rendir. Siz 11alil1azırda bir bü)rii c üsünüz.cıyı l1issetmemek için verdiğiniz mücadeleyle anı )raşamayı engelleme)re başladınız . zeka 're )raratıcılık 'rardır. dün)ranın ruhunun içine gizlenmiş olan ses sizliğin 11ediyeleridir . Bu sessizlikle birlikte. diğer 11erhangi bir şe)ri 11atırla1nak kadar kolayc4. benli"' · · zin kalbinde. Anılar ve arzular ruhu örterler. Çabalamanın bir çözüm olduğuna olan inancınızı bırakmak için kendinize bir fırsat tanıyın. ancak ben dal1a derin bir düze)rden tekrar girmek isti)roıum. • ''Gü. sizi 11er an karşılayan 11a)ratın değerini bilin. 11uzur. çünkü desteklendi"' · · ze karşı bir güven olsaydı.ıi.. ''Güven 're inancını ka)rbettiğinde tek çözüm budur. Tüm olan şuydu: .r. için çabalayıp bir sonuç elde edemeyen birisi }1 a tırlaınak gibi. Dünyaya zarar vermemizin sebebi de bu kendini güvende hissetmeyiştir. Ve bunu hatırlamanın tekniği.

• • .

.

) 163 . I<ral Artl1ur'un sadık şöval)relerinin her biri. Ne zaman uzun ve karanlık kış a)rlarında şövalyelerin sıkkın ve bitkin bir 11alde I<adel1'i aramaktan sabırları tassa bu sözleri hatırlardı Artl1ur. . . • • Öze · y e genç olanlar.rat'taki kale)ri ve)ra I<adel11in saklandığı düşünülen efsane. • • ''Ne? Kadel1'in var olduğuna inanmıyor musun?'' diye acele)rle sordu Sör I<a)r. I<ral Artl1ur zamanlarında 11içbir arayış. I<utsal Topraklar'ı.ri 'reya gerçek 11erl1angi bir yeri aramaya giderken 11ep en öndeydiler. ''aına zannettiğin gibi değil. (çe\r. ''Eğer gitmek is ti)rorsan . Bir zamanlar kralın kardeşi sayılan I<a)r. '' 13 Sot1 al(�aın �·cıncği: İsa pc�·gambcrit1 il1aı1ctc uğraınadaı1 ()11cc ha\rarilcri)·lc \Jirliktc �·ediği soı1 }'cınclo\. l(utsal I<adel1'in (Holy Grail) aranınası kadar 11eyecan vermemiştir. Monsal. değerli ödülü elde etmeyi hayal ederdi. . Artl1ur kılıcı taş tan çıkarmadan önce k11nsenin cesaret edeme)receği zaferler kazanmıştı. • • ''Inanınak mı? Sanırım inandığıinı söyleyebilirsin'' diye )ranıtladı . krallarına Tanrı'nın kutsaması ve korumasını getirecek olan bu bulunması zor.L\rthur sessizce. " derdi gittikçe alçalan bir sesle . I<ral bu tutkudan uzaktı. )'ani s enin inandığın şekilde değil. ''Ne kadar kutsal olursa olsun aranan şeyin dış arda olmadığını anlatmak hemen hemen imkansızdır'' dedi Merlin bir keresinde Artl1ur'a. I<adel1'in bir görüntüsünün vahyolması için çile çeken şövalyeler bilinen bir sahne)rdi ve ress ar Veda yemeğinin1 3 son görüntüsünü daha şaşalı yapabilmek için yarışırlardı.

rird1ın. Bu yüzden iki şövalye sarayın görüş alanındaki bir çadırda dua edip oruç tutuyorlardı. '' dedi. '' Arthur biraz düşündükten sonra. ''Tüm hikayeler gibi bunda da bir gerçek payı var. İlkbaharın başlarında bir gece topraklar ısınıp kaybolan noel güllerinin arasında fulyalar açarken. ''Sanki onu görmüşüm gibi soruyorsun'' dedi Arthur. ''ama hikayeler var. D ah a cüretkar bir soru so ıın a m ak için dudakların ı ısıran Kay iç in bu c ev ap ç o k fa z la y dı . '' ''Nasıl hikayeler?'' ''Merlin'le il · · . bu şe)ri bulmak için can atıyorum. '' ''I<ral bunun bir şe)r olmadı " söylüyor'' diye hatırlattı • daha genç olan şöval)re.ralye. IÇışın son karlarının halen kirli yığınlar halinde ağaç diplerinde bulunduğu derin orıı1anda böyle bir inziva için erkendi. 1 64 . Ama Arthur daha fazla bir şey söylemedi. bir çocuk oyuncağı olduğunu düşünerek bu arzuma yıllarca sırt çe. ''Bir keresinde Kadeh'i bulma ile i · · gördüğüm bir rüyayı boş bir kapris sanmıştıın'' diye başladı Percival. Yüz ardır saklı kalan Kadeh'i. ''Ben de inanıp inanmamakta kararsızım'' diye tutuk bir ş ekilde karşılık verdi Galahad. kalenin uzaklarında bir ateş görülebiliyordu. ''Kadeh gerçek mi lordum?'' diye sordu Galahad daha hafif bir tonla. değerli şey hakkında bir şeyler söylemişti. · a seni temin ederim Galahad. Etrafında kutsal bir inzivaya çek11ıne )remini etmiş Sör Percival ve Galahad vardı. Kutsal Topraklar'dan onun getirdiği söyleniyor. ama ben şerefim için. ''Her şö. Bunun üzerine saray çalkalandı çünkü kral ilk kez herkesin hayalini kurduğu bu . soylu kadınların gözdesi olmak için cari atar.

''Eğer I<adeh'i bulmak birinin kaderi ise.rlerin arasından ' geçip karşılarında durdu. Galal1ad şaşkınlık içinde etrafına baktığında. ''I<endi ateşimi )rakmamı ını söylüyorsunuz? ÖJrle)rse yaka)rım'' der deınez Percival oturdukları yerin ale'r alması)rla korku içinde ayağa kalktı. izninizle kalkmak istiJrorum 14. onun ayaklarımın dibine düş ece " · · sanacak kadar toy ya da aptal da ôeğiliın. bu · · " zden biri olmalı'' dedi Galal1ad birkaç fındık dalını ateşe atıp alevlenmesini SeJrrederek. Gergin bir şekilde )rabancının kendisini tanıtmasını beklerken ince bir ses alaycı bir şekilde. Galahad.radır. Ingiltere'ye getirdiğini de söylü)ror. '' I<arşılığında ala)rcı bir gülüş geldi. I<albimin sa " I<adeh'i ele geçirmek için yeterli olup olmadı" bilıniyorum. yaktıkları ateş ten dal1a fazla ısıttığını düşündü. heınen yakındaki toprağın üzerinden Jreni ' kalkma)ra başlaJran ince buz tabakasının kırılmasıJrla çıkan ayak seslerini du)rdular. sonra karanlığa doğru ''Git ve kendi ateşini yak'' dedi. ''l(öyleri talan edip dehşet saçmak değil de.ralyenin bir süre için dünJranın pislikleri ile ilişki)re girmemelerini gerektiren bir inzi. Bazen dua 're çilenin. '' Tam o anda.) 165 . ancak deneyene kadar acı çekece " · . Percival'ın güçlenen arzusunu paJrlaş tığını kabul etmek zorundaydı. Bu. 1 4 Burada Merlin'i11 zama11 1 geriye doğru )'aşad ığı hatırla111nal ı . barışı sağlamak için yaşayan tek şövalye topluluğu biziz. (çev. iki şö. müsaadenizle ateşinizi paylaşmak is tiJroıum'' dedi. Bunu sen duymamış mıydın?'' diye meydan okur bir tonda yükseldi Percival'ın sesi. • ''Ama oı1u l\!Ierlin 'in . Galahad ise sadece onayladı. Ateşe ihtiyacun var. ''l(orkma)rın. Tam bağıracaktı ki ince uzun çıta gibi bir şey ale. Perci.ral Galal1ad'a baktı. donmuş toprağın içinden çıkıp etraflarını saran çember şeklindeki ateşi gördü.

''Bunca süreden sonra seni bura1ra getiren nedir?'' • ''l(aba arkadaşın değil'' diye )ranıtladı Merlin. ''Aptalca sorular sormada11 kiın olduğum1 bildiniz. oturun'' di)re eliyle işaret etti 1vlerlin. ''lvferlin '' dedi Galal1ad. ''Düşünüyorum. ''E. Oldukça ümit verici. bu )i. '' Onu bulmayı kesinlikle is tiyoruz . hatırlarsanız'' dedi lv1erlin.ral'i durdurdu.ret gerçeği söyledi" . Ona sahip olduğundaki Tanrı'nın kutsamaları. Galahad doğal alçakgönüllülüğü • ile 1rere bakarak Percival'ın. ne yapılacağı. 11 11 ''Bakmayın öyle dedi Merlin. Biraz sonra donuk ifadesi yumuşadı. büyücünün es · · ş köstebek derisinden siyal1 terliklerine kadar doğruydu. . bu hiç beklenmedik övgü kırıntısını kıskanmamasını ümit etti. du)rgularına 11a ? • olmaya çalış arak. ''Oturun. sahip 11 olmadığın zaınanlardakinden daha fazla değildir. "ze 11 inanı)rorum. · 1'l(adel1 at sırtında peşinden koşacağınız bir tilki değildir. ''Sevgili budalam.İZden de onu istiflemek is te1ren kişinin işine yarayacak bir şe)r değildir. . Şimdi tek sorun bununla . • • ''N eyi?'' diye sordu Percival. eğer tüm dü111ra Tanrı'nın eseri ise o zaman nasıl 166 . Percival'ın utancından duyduğu acı kayboldu ve Galahad'ın yanındaki. Altın ve1ra müce'\rl1erden 1rapılmamıştır. Gittikçe kızan Percival ara1ra girdi. . ''Yani I<adeh ile il · · olan gerçeği mi?'' di)re sordu 11 Galal1ad. '' dedi lv1erlin. ''Bunu nasıl 11 söyleyebilirsin? I<adel1 Tanrı'nın kutsamalarını getirmelidir. Ikisi de onu daha önce gözleriyle görmemişlerdi ancak Arthur'un yapmış olduğu tarif. lv1erlin onayla: bir ifade)rle baktı. • Merlin'in karşısındaki yerini aldı. şimdi de zil1nimi okumaya yaklaş tınız. 11erlin sert bir bakışla Perci. . ''I<ralınız doğru söyledi. ''Ve de kesmeyin'' dedi büyücü karşılık olarak. sırtındaki aleve rağmen ciddi olmaya çalışan Percival'a bakarak. .

ra denilen ş e)'den bal1sedildiğini ikiniz de du)Tdun11z?11 Perci. Şu siın. '' 11erlin başını salla)rıp onayladı. calUI şö.adel1 di.adel1'i bulduğunuzda - ne onu ne de beni görebileceksiniz orada olacağım.ra çıkar.ıiik selen a. Size I<adel11in . da oldukça az tas tlanılan bir nitelik. Bu.rada . ben isem izninizi isteyeceğim.ıı geri çevirmedi. bir dönüşüın )70lculuğu.ral)re onu dal1a çok. ''Ödül olarak I<. Iki ş ö.J gibi bir nefes dııınan çıkarttı ağzından.ra] 11alen biraz kızgı11 olsa da bu nazik ı-ica. ''Otur lütfen.orunmaya ihtiyacı olma)ranı koruyorum.ralyelerin çıkma. al ''e r • Galal1ad. . ' ' Ş e. değil ıni? '' di.ranlış düşüncelerden kurtulınanızı is ti)'Orum. O. Merlin bu bilmeceden 11osnut tu ve sanki tütün coktan kesfedilınis . uzun bir gölge olarak gördüler.J . zifui karanlıkta belli belirsiz figürler olarak 167 .ıış.rrı )'avaşca )TUınuşadı. Sadece ara)rışınızın l1edefı l1akkındaki .arşı konulmaz bir .rın parlattığı be. önemsiz olan parçaları diğer l1erl1angi birinden dal1a az kutsanmıs olabilir?'' • ''Ama I<.'' dedi. u fak.raz saçtan taçlı. hi çbir yere götürme)recek olan yolculuğun rehberi · ve sonunda I<.J .rirdi ''e böylece hatları oldukça belirgin bir hale geldi. '' Sen ne isen osun. ''I<ral bize senin onun koruyllcu su olduğunu SÖ)rledi.re bir ş ey var. Percival aniden a)rağa kalktı. Bilmek istediklerinizi öğretebilirim.rasa ''ardır.Tolculuk değildir.rolunu gös terınek için buradayun.olur da uzak. 1 1 Perci.1a can attıkları türden bir .ampınıza şans eseri gelmediın.r oldıığu gibi. içsel bir yolculuktur.re sordu Galal1ad. ''I<.reterince iyi bir şe. ''I<. '' Merlin'in ta. öğrenci hazır olduğunda usta orta. bu üınitsiz dün. '' 1·1 erlin bir el 11areketiyle ale'r çembeı-ini sönük bir ateşe • çe. Baştaki 11atırlatmalarım kaba 're)ra giz emli değildi.adel11i getiren ara. Tanrı'nın gözünde . I<.J .r eğer buradaki budala .

''Bir yerlere kapatılınadığın sürece belki bir anlaında evet. ilk adun doğmakla atılır. şe}T.in anda yapabilmek'' diJre )'anıtladı tvferliq.. Hiç kiınse · " erinden a)1rıcalıklı doğmamıştır. Siz tüm ölümlüler Kadel1'i aramaya geldiniz. ''Her bebek. bir simyacı olarak doğar. • bö)1le bir ınükeınmelliğiı1 'rar olduğunu haber ". l1a}'atını )'oğuı1 bir şekilde J'Öneten koşullanmaları J7aratıyor. .. Senin de kabul edeceğin gibi. Dal1a sonraki birkaçı çocuklukta atılır 're geri fu'llanı da size 168 . Şöval)re bu JriİZden sessizce oturup dinledi. kadarıJrla simyacılar. ''Varoluştaki en biiJriik kayıp'' dedi 1-ferlin. Bu sanat 11akkında ya çok az şeJ' biliyorsun.nlı)'Or musunuz? BüJriicü artık konu)1a ısını1uş olduğundan onları beklemedi. sürekli geçınişinin tutsağısın anıların. ya da hiçbir şey bilmiyorsun.. . '' ''Tuzaklar ve saçmalıklar.ruşınak için )raratıldığını görür. ''Do)uın ''e özgürlük )70lunda sim)ranın Jredi • adıını olduğundan balısetmiştin1. sonra bu sanatı tekrar kazanmak üzere kaybeder.ram ederse büyücünün bilmecelere başvurac .. ''rul1un )'itirilinesidir. . ''Siınya.'' . ''Yadi basamak mı?'' di.·başlarıni salla)'1P onayladılar. ''O zaman . ''\Te bundan da derin düze)'leri 'rar. ''ancak ve ancak Jredi basaınağı tamamladığınızda I<adel1'e sal1ip olabilirsiniz..'' Percival eğer kuşku duyma)ra de. Eğer geçmişten bağıınsız olabilse)rdin.c\./ I<a del1 altından 're benim bildi · . I<adel1.eren seınbolik bir anlatıındır. bilinen engelini her an aşarak sınırsız olasılıklar alanına adıın atabilirdin. bir büyücü l1erkesin do)rum \Te özgürlüğe ka. ancak doğduğun günden beri bu sanatı icra edi}rorsun '' diye karşılık verdi Merlin. anladı.ral.. . ama benim özgürlükten bahsettiğiın dal1a derin bir . '' • '' Zaten özgür değil mi)riz?'' diJre sordu Perci. dönüşüm sanatıdır'' di)re de.re sordu Percival.raın etti lvierlin. istediğin şe)ri iste .

kendini lıer an }1enileyen şu andan başka nedir ki? Bir bebek I<adel1'in sözünü 'rerdiği şeye ölümsüz l1a}rat zaten salı. Sim)ranın kullandığı içerikler arasında en önemli olanı budur. ama 'rarlığından bil1aber olacak kadar da bilgisizdiniz.iptir. Bir bebek bu dünya}�a haJ1atın kaynağından gelir ve }7a. çünkü ölümsüzlüğün sırrı zamansızlıkta }'aşamaktır . ''Bize yedi ad1ını öğretecek misin?'' Merlin başını sallayıp onaylamadan önce dudaklarında hafif ve bilgece bir gülümseme belirdi. ''Bir bebeğin . Bebekken Kadel1'i ele geçirecek kadar saf.rgi içinde )•aşar. . bir çocuk için anlamsızdır.1aş )7avaş bu kaynaktan uzaklaşır. '' Percival'ın itiraz etmesinden korkan Galahad hemen araya girdi. Şüpheniı1 ral1atsız edici sesi henüz duyulmanuş tır. Bunun )7erine parıldayan. kendini kabullenme. Ben kiıniın? sorusu. güven ve se. Bebek bir süre için zamansızlıkta )rıkanır. ilal1i planda l1er zaman rat ediliJrorsunuz ancak · - büJrüdükçe iradenizin ve arzularınızın özgürleşmesine izin verilir. ''neden hepiıniz doğuştan beri ölüınsüz değiliz?'' 169 . Zaten ebedi)ret. sadece 11er }7ana ya)rılan bir şiındi. Yetişkin olarak 11edefi biliyorsunuz ama onu bulacak )rolları neredeyse kapattınız. I<adel1'i kaybetmenize neden olan şe)r özgür iradedir ama sonunda onu tekrar ele geçirmenizi sağla)racak olan da odur. Birinci · Adım: Masumiyet ''1fasum bir l1alde doğdunuz. tüm bilgeliğin ka)rnağı olan farkındalıktır. Yeni doğan bir bebek 'rarlığını sorgulamaz.gözlerine baktığınızda çok az kişilik göıi.kalmıştır. Geçmiş ve)ra gelecek di}re bir düşüncesi }roktur. ''Eğer bu doğru ise'' dedi Galalıad ciddi bir şekilde.irsünüz. Ebedi}1ette )raşamak bu demektir.

ilk kez . Aslı11da ta111lık parçalanaınaz. günler \re yılların olduğu dün)'a)ra. kendisine kapılmaktan. · . ''Her bebeğin. kızgınlık ve korkunun. saflığının ömrü kısadır. saatler. Bir çocuğu 11ayatının ilk 11aftalarında izle)1in. Sizin için diin)'a sınırlıdır. şüpl1e ve güvensizliğin ilk gerginliklerini 11issetme)1e başlar.. zamanın olınadığı dünyadan.. Bebek masumiyetini ka)rbettikçe. kendini içinde bulduğu bu ş aşırtıcı diin)raya nasıl da gark olduğunu görebilirsiniz.TUlma diyTorsunuz ama )ranlışınız \1ar. çatışmaların olduğu dal1a hazin bir dünyaya . bozulmamış bir saflık ve taııı1ık durumunda beklerken siz onu unutursunuz. ''Bir bebek melek değildir. '' • ''Bu üzücü 11ika)1enin neresi sim)1a)1la il · "?'' di)re sordu Percival. Artık parçalara bölünmüş bir halde )raşıyTorsunuzdur. ''Tol1umlar \re eğiliınler'' diye yanıtladı 1\1erlin. dış dünyanın aktivitesine. çe\rresindeki tüm çekici ş e)rlere kapılma)'a eğiliıni \rardır. \Te böylece. '' ''Siz ölümlüler buna cennette11 ko. 11ala şüpl1e du)rarak. ''Bebek bü)riidükçe gerçek ınasumiyeti aslında ka)rbolmaz. adıın atar. 1-fasutni)ret. gerçeği 1 70 . '' Çünkü gözlerden uzak bir silıir \rardır'' dedi l\ıferlin. ''Tamlığı unutarak kiın olduğunuzu ka)rbettiğinizi sandınız. bundan dal1a gizeınlidir. iç dün)ranın sessizliğinden. cennet ha)ratın 11er düze)rinde \rardır. Bebek. takip eden )7ıllarda alınan her nefesin temelini oluşturacak olan sürekli dönüşüm. benlik fikriniz şimdi)re kadar biriktirdiğiniz kişisel dene)rimler \1e aı1ılarla sınırlıdır. Olanlar. Dikkatinin. . acı deneyimlenir.1ranmı)ror ve)7a 11is setmi)1orsunuzdur ancak öz ka)rbolınamış tır. ama bu bir )ranılsamadır. sim)ra baslar. Anırida do)ruma ulaşmayan arzular belirir. Sınırlı algılaınanız her ne kadar sizi onu görmekten alıkoysa da. )'alan. Yeni doğmuş bir bebek gibi da.

Ego'nun doğuşıı. '' ''Aynı za1nanda da acıların dünırasına ad11n atış'' dedi P ercival. şimdi is e ölümlülüğe ad11n attınız. ancak belki de e11 sarsıcı değişim budur. Erken dönemlerde gerçekleştiği için kiınse bu parçalara aırırıcı ola1rı - hatırlamaz. 1\1a sumiyetinizin kayb olduğu bir gerçektir am a aynı zamanda ka1rb olmamı ştır da. . Simyanın güçleri - - . uya . ''Eğer içindeki masumiyete dokunmak istiyorsan.'' ''lviasumiyetin gerçekten de kaybolmadığını nereden bileceğirrı? '' diye sordu Galahad.ret. duırabileceğinin veya dokunabileceğinin : - - - - _ _ _ ötesinde işler. -_· görebileceğinin. . '' İkinci Adım: Ego 'nun Doğuşu ''Bir sonraki ad1ın'' diye devam etti �ferlin. Bu. '' ego'nun.değiştir em ez . merak. 'ben' duygusunun.Artık bir Tanrı değilsiniz! ''Herş eye gücü yeten bir varlığı düşünün.. zı _ arın ve böylece zıtlaşmaların başlangıcıdır. Tüm bebekler bunları hisseder. Bir Tanrı kadar mutluydunuz. ''Bu ad1111 gerçekten gerekli miydi? '' ''E. ama bu. ıreni bir doğuşun habercisi olan çok önemli bir değişimdir. ikiliğin doğuşudur . _bu dünyada istendiğine dair bir güven. bir s:ocuğun öze · erine bak. 'Ben'in olması için 'sen' veya 'o'nun da olması gerekir. Aniden itisanlar . Bebeğin ınerakı onu kendi dışına çektiğinde ne görür? Önce annesinin ırüzünü. Siınıradaki her adıın. 11ayranlık duygusu. Doğanın planında bebek. bir öncekinin altım üstüne getirerek dünyayı ters yüz eder.re nesneler ayrı yaratıklar olarak görülıneıre başlar. • zamansızlığın o mükemmel 11uzurunda yaşama hissi. Nereye baksa - gördüğü ken · · yansıtan bir aynadır. sahneye çıkışım müj deler. annesinin 171 . Tohumlar ve eği11ınler demişti111 size.

bu Benlik sevgisi değildir. Buna. ''Bu benim. karyolasına veya bir duvara dokunduğunda tüm bunlar tek • bir duygu akışının parçaları gibi görünürdü. Bebek kendini ha)ratın kaynağı olarak göıürken l1atalı değildir. değil mi?'' ''Hiçbir şej1. erin doğru)rsa bu. Ancak her bebek çok geçmeden kendinden başka bir şeyin olduğunu farkeder. 1 72 . ona)rlanına il1ti}racı. Ego. benim oyuncaklarıın. ''Ayrılıktan başka nerede başlayabilir ki?'' ''Evet kendini tanrısal l1issettiğin sürece Tanrı'nın kutsamasını ak için bir arayışa gerek yoktu'' diyerek ona1rladı Ivlerlin. I<adel1 r arayışının başladığı )'er olmalı. Tercihler çoğaldıkça ben olmayan bir dünya ortaya çıkar. terkedilıne korkusu. beniın annem.rb. beniın yata" . sal1iplenme. ''Bu doğuşu senin öylediğin şekilde l1atırlamıyorum'' dedi Percival. Ego'nun doğuşu. Sonra )ravaş yavaş bazı şe)rler 'Ben' ile özdeşleştirilmeyl başlanır. Ancak o. bebeğiıı dışındaki bir kaynaktır. • ''Ilk başta a)rrılık yoktu. benim olmayan anne. l1içbir zaman yok olmaz.7e onun objeleri çekicileştikçe mutluluğunu onlara bağladın. bu ben de"' · ' · ' der. kendinde l1ala l1issedebildiğin 11önlerini orta)ra çıkardı. ''\Te bu adım da çocuk büjrüdükçe 1rok olmadı. ''Ayrılıkta kendini objelerde ve olaylarda aramaya başladın. bebeğin kendine-da11alı olmasının }'erini alan obje)re-dayalı olma denir. Her ne kadar anne sevgisi kusursuz bile olsa ki. I<endini.ı\ma SÖ)7le . tüm olanların asıl ka}rnağı olaral görıne }Teteneğini ka1rbettin. Dış dün11ayı keşfetmeye başladıkça "'i. .Jrüzünü otomatik olarak bir se. dış dünyanın. ve kusursuz sevgiyi ne kadar l1asretle ararsanız ara)·rın özlenen şe)r sadece kiınse sahnede görünmeden önceki Benlik'tir.1gi ve ilgi kaynağı olarak görecektir. 11. benim acım. annesinin göğsüne. benim aç . Bebek. beniın olma)ran O)runcaklar.

ruha hakiııı olmaya başlar. annesinin her zaman yanında olduğundan emin bir şekilde. sağlıklı bir dürtüdür çünkü ego.ral . • ''Ama Başaran'ın doğuşu sana gü. Hayat devam ettikçe dünyaya bağımlı oldun çünkü artık bir bebek ' gibi basit bir şekilde tatmin olmuyordun. en azından siz ölümlülerin seçtiği )rol için. onun )rerine bir anılar girdabı bulur. 1 73 . kendi başına keşfetmek ister. Sonunda )riirim i ek ister ve annesi eğer izin verınezse itiraz etmeye başlar. Eğer bebek dünya)rı keş fetmeye ç � asaydı. . '' ' ''Herkes başarı peşinden koşmaz. kendine acıma. Bebek içine baktığında artık saf farkındalığı bulamaz. Deneyimler. Bebek. ondan gün geçtikçe daha da korkmaya başlayacaktı. çünkü bu değişimlerin ardında daha derin bir ku. Bu ad1ııı gerekli midir?'' di. kendin için kaygılanma. bir daha hiç paylaşılama)racak şekilde kişiselleşirler.J'e sordu Galahad. Bu değişimin ilk işaretleri ilkeldir. Ego. '' 'Dışarıda' var olan bir dünyan vardır ve yeni bir e"' · · ortaya çıkar. bilinmeyenin korkunun ka)rnağı olduğunu bilir. ''Artık beraber doğduğunuz 11uzur. dünya)ra çıkıp başarma dürtüsü. birey olmak için.ren ve kendine özgülük lussi 'rerdi. Üçüncü Adım: Başaran in Doğuşu ''Ego'n oldukça'' diye devaııı etti Merlin. birlik ve güven duygularından daha da uzaklaşıyoruz. nesneleri yakala)rtp tutmak ister. Ancak daha önce bakılıp korunmak istemiş olan a)rnı bebek şimdi serbest kalmak için feryat eder. ''Başka bir acıklı hika)re daha'' diJre mırıldandı Perci. Bu kaçıp dolaşma arzusu başta biraz cesaretsizcedir. Ama ümitsizliğe kapılma.rvet iş başındaydı. Bu. Bu objeler ve ola)rlar dünyası bir tek şey içindir. yalıtılmışlık. Bunun için ego gerekliydi.

erkes baş tacı }rapmaz 'reıra para. Ancak ego büJrüdükçe ince bir ses 'Sevgi nerede? \Tarlık nerede?' diıre merak etmeıre başlaıın caya kadar ruhu kabuklarla -zenginlik. Başaran'ın doğuşuyla birçok ş eır yapılıp öğrenilecek bir ı1er l1aline gelir. üçüncü adııııda kaldığını s öylem ek zoıunda . işbaşındaki ego'nun ayrılığın daıra nılır bir şey olduğunu kendine . Aslında bu dünya. Tanrı'nın bakış açısından da bir sakınca ıroktur çünkü O'nun özgür iradeıre olan güveni. karutlama çabasıdır. ''Büııücünün gözünde_ ego'nun doıruın · s ağlama olasılığı pek yoktur. '' mutluluğun sadece almada değil 'rerın ede de olduğıınu keş fe der Bu çok önemli bir keşiftir çünkü ego'ıru birçok .. J\futluluk böjrle elde edilir. ''Başarl)'l lı.' der . ego. Ama dördüncü ad11nla yeni bir doğuş yoldadır . Ancak ' Tanrı tamamıırla özgür bir irade vermiştir ve eğer bir _insan . Herşe}'i her zaman elinizd e tutaınamakta11 ' 1 74 . korktısu . 've kendin için elde edebileceğiiı herşeyi elde et. çünkü ego var olduğu sürece Başaran da olacaktır.' Siz ölümlülerin birçoğu bu öğüdü dinler. Ego denetleyici ve se. ''Ancak Basaran'ın bu J J J dürtüsünün sebebi daha basit 're temeldir. Sonuçta yaşa} abilece · · z den eıriınlerin sonu }. iş 're statüjrle özdeslesmez'' dedi Nierlin.örter. b�n­ iniajı. özgür ' iradeyi en kısa yola dönüştürür.. Bu. '' _ Dördüncü Adı m: ·veren 'in Doğuşu ''Ego zamanla }·reni bir şeyi' ' diıre ekledi 1-ferlin. kotk-udan kurtarır B en cilliğin ırol açacağı SO)rtıtlaı1ına .rgisiz dir 'Beni dinle. J şöhret lursı. Onun arzuları doymak bilmez. dünıra çeşitlilik 1 . dış ardaki dünyanın kendinden daha önemli olduğuna karar 'rerirse. arayışı gerçek amacından saptıracaktır. açısından sınırsızdır. - ''İs temeırerek. güç. Bazı insanlarda bu hasarına süreci cok uzun sürec ektir Güc ve J J .oktur.rardır. o zaman güç ve şöhrete duyulan açlık bunu takip edecektir.

kendinden 'rermek 're adanma s e. Bu çok şaşırtıcıdır çünkü aln1ak luc bu kadar ze.rk \rerın emis tir • • . bu korkularla ıra şaınak zoı-unda kalınaz. Fark bu. bu. Sürekli ral1atsız eden bir sorun ortadan kalkınıs tır. Tüm bu nedenlerden dolayı Veren'in doğuşu ırenilik ve özgürlük 11is si 'rerir. Bu 11isler zaman zaman aşk zannediliı· aına aşk. ego bundan ze. Bu bağlantı yeni bir ait alına duırgusunu · doğurur. para ve sal1iplenilen şeırlerin kaırb e dilııı esi kadar. kendini doyuma ulaştırma veıra ba" lılık 11isseder. mutluluk yaratmayı öğrenmiş kişinin aktif ait olma duygusudur. Veren doğmadan önce önemli olan tek ş eır kayıpları engellemekti. ''Ego kendini düşünıneıre devam ·ettikçe sevgi 11issetmez.doğan kaybetme korkusu varclır.rginin en s a f 11ali1rle 'rerilmesi \rardır.rk alır. Sadece ıroğun bir haz. Vermek iki insanı birbirine bağlar. doğası gereği bencil değildir 're aşkı ortaıra çıkarmak bencil o lınaıran bir l1arekettir. Ego halen 11akiın bir duruında olsa da. Aırnı zamanda ego'nun perspektifıni tamamıırla tersine çevirir. Sizden almak is teyen düşmanların korkusu vardır. ''I<albe sevgi doldu.. kendisinin dışına çıkınaıra başlamıştır. Galal1ad düşünceli bir şekilde baktı.ı\ ksine. \Termek. Eğer size 1 75 . en azından eskisi kadar. . Bu. ebe. para veya nesneler ile sııınlı değildir Aynı. Ancak gerçek Vereı1'iı1 doğuşu ço k soı1raları gerçekleşir. zamanda lıizmet. Şimdi kişi özgürce paylaşır \re buna rağmen bir ş eırler kaırbe diıror gibi gelmez. '' ''Evet'' dedi l\ferlin. ''Veren'in doğuşuyla ego. .reı:n lerin çoğu çocuklarına diğe r çocukl arla p aJ�laşına)rı öğretir.L\ncak dal1a derinlerde • bir şeyler olmaktadır. ''Vermek yaratıcıdır. bebeğin otomatik olarak anneye bağlı olmasındaki pasif ait olma duygusu değil. veren \re alan. b eı1 iınaj ı ve Ônemli olma - llissinin de kaırbedilın e si demektir. Birçok insan verınenin 11azzını çocukken öğreı1ir.

diğerinde katil olabilir 're bugün günahkar olan birisi de ilerde aziz olmak için hazırlanıyor olabilir. ''Sabit bir amaca ulaşmak gibi bir kaderin yoktur. cahil. Bu eski ego'nun öldürülmesi olgusu. ''Ama daha az önce ego'nun denetleyici ve sevgisiz olduğunu söyledin'' diye karşı çıktı Percival. ''l<işi 'rerıııe}re başladığında bu. ego'nun öldüğünün bir göstergesi midir?'' diye sordu Percival. I\ferlin kaşlarını çattı. Niye veıınesin ki? Çünkü sen onun gözünde yargılanmazsın. '' ''Ama bu sarsıcı bir şe)r'' dedi Galal1ad. ''SimJra'da ölüm yoktur. 'Sanırım bunu yapsam dal1a i)ri olur' değil tyapmak istedi"' · budur' du}rgusuyla oluşmalıdır. Eğer bencil. 'rermenin derin . 11azzını yaşa)ramazsınız. sizde Tanrı'nın yargıladığı ş eylerin olduğunu varsayar. Benden her nasıl oldu)rsa )701 gös termemi istediniz ve ben de bu }7olun ilerisinde neJ1in olduğunu gösteııııek zorunda)rtm. Tüın bu roller Tanrı'nın gözünde • birer }7anılsamadır. Bu perspektifi zorla kabullenmen gerektiğini söylemi)·orum. Tanrı tüm bu deneyimlere de izin verir. ''Bu. O'nun gözünde hiçbir hareketin i)ri ya da kötü değildir.. ''Aziz ile katilin bir olduğunu mu söylÜ)70rsun?'' ''Katillik 're azizlik eğer takılan birer maske ise eşittirler'' diye }'anıtladı I\1erlin. 1 76 . '' .Vermek kendiliğinden. Tanrı'nın bizim için olan planının parçası mıdır? ''Tanrı'nın senin için planı kendini bulmandır'' dedi Merlin.öyle s öylendiğinden dolayı ve)ra veı'lnenin doğru şe)r ol uğunu düşündüğünüz için veri)rorsanız. cani 're)ra inançsız olmanın nasıl bir şey olduğunu keşfetmek isti}rorsan. ''Bu ha}·attaki aziz. Kadeh'e ulaşmak için hiçbir şey yok olmak zorunda değildir.

''Aına kendini gerçekten dünyadaki 11erkese ..rk 'reren şe)�ler artık sönük kalınıştır. Dün}'a)1ı bağrına basınak is te}1en \Teren için dün)1a. ''Benim için iyi olan nedir? sorusu 11erşeyden önemli)rdi.rgi ve do)rutn kaynağı sezdiğinden. sonunda tüm insanlar vararlanmadıkca tatmin edilemez.1erdir. Bt1 )riizdeı1 'Terme aş amasının. ışıkta yaşamak. ancak bu . Ara)ran'daki bu dürtü çeşitli şekillerde belirebilir. tek gerçek gibi gözükü)rordu. belki bu kaderin olabilirdi ancak sim}ra. }1anıtla)1aına}1acağı sorul�ıra neden olması doğaldır.. I<işi artık diğer bir iı1sana du)!lllan eıı }roğun aşkın bile sağla)raınayacağı bir se. sınırlı kişisel bakış açısı. Bir zaı11anlar ze. Bu doğaldır. • ''Veren. Özellikle ego'nun onaylanına 're öneınsenme il1tiyacı artık do)Utn getirınez. 'Ben' du)1gusunun genişlemesine izin 'reıilir. Dediğiın gibi göreli dün}ranın amacı size bir birey olmayı öğretmektir.ererek başla)rıp }'ard1111 kurumları 're topluınla de. Bu e'rrede kişinin bildik eski ego kaygıları bir kenara bırak1l1r. Beşi n ci Adım: Arayan in Doğuşu '' Herşe}r uzun bir süre ego'nun istediği gibi oldu'' di)re devam etti l'v1erlin. Eğer son söz se. 177 . Bu dönüşüm de bir sarsıı1tı)rla gelir. . Ancak bire)rsellik eninde sonunda açılıp ufkunu genişletir.. Tanrı'nın }iizünü görınek. Özgür irade verildiğinde insanların daha da fazla bencilliğe batacaklarını tahmin edebilirsin. bu )riizden )1eı1i bir doğuşa gebedir. Arayan'a olan bir sonraki ad1m1nı zaman içinde atar. . ruhun görünmez geçitlerinde lliss etti ınıeden çalışır.rgisiz ve denetleyici ego'nun olsa)rdı. rul1sal dene)1imlere istek du)rar. Aile 're arkadaşlara . saf farkındalığın ses sizliğini keşfetmek için bir açlık doğar. artık bir do)rum ka}�nağı değildir.erme ıuhu.ram eder.erebilir • ınisin? Bu s oru sizi bire}1selliğin sınırıııa getirir "\7e bu ancak bir azizin }ranıtla}rabileceği bir sorudur. Veren en i)1i 11ali)1le bir l1ayırse.

i. ' ' . J ''I(adeh bazı ölümlüler için gerçekten de burada daha derin bir il1tiyacın sembolü 11aline gelir'' diye )7anıtladı I\ferlin.roruz?'' • . .1 7 8 .cir. 11e1n l1a)rtr. bir eğitiın )'eri olınasıı1dandır. ''.ı\slında e"\1rensel bir )7aşama doğdunuz. aziz 're günal11. Ara)ran.·e aldanı. Btı nede11dir? Ta11rı l1er 1rerde değil midir? Eı1 ufak kum taneciğinde bile yok mudur? Heın evet. ''Yine de tüın .bir arayış tır.i.L\ma )rine de bir bakıına l1aklısın� Arayan'ın doğuşu)rla.se 11i..1ren sizden bir ş e)r saklatnt)ror'' di. bu as amadır'' dedi Galal1ad. Hepsi de zaınan 're meka11ın ko)1tnuş olduğu sınırlardan kaçınaya du)rulan )reni "\1e o derinden lussedilen il1ti)racı vurgularlar.rabiliriz.kür ama bu sadece görünüşte bö)rledir. isteı·se de rul1 olsun. Dün)ra zaınan ve mekanla sınırlı gibi gözi. Ister Tanrı olsun adı. . • • • ''Sanırıın I<adel11in aranmaya başlandığı aşama.1e yanıtladı I\ferlin. Tüm ha. simdi�·e kadar isiınsiz kalan bir arzumuza bir isim . l(endinizi eksik "\1e değersiz 11iss ederseniz. tüm bilgiyi ve do)run1u elde etme dürtüsü. l�al1mani \7e şeytani di)re ayırmayı takıntı haline getirmiş durumdasınız ki . O'nu göreınediğinizde bir işe )'araınaz. J • ''E. Özünüz sınırsızdır.ratı ilerleten tek bir dürtüdür. '' Göri.1aşam aslında ilal1i bir akış tır. ''l(andırılın1. Siz ölümlüler olanı. görmek 11 ıcın arar . Ve buradaki teınel kural.re kötü.L\rayanlar.ni. Sınıı·lılık görüntüsü düı111anın bir okul. Tanrı'1ıı is tediğinizi SÖ)rle)rip a1:nı zaı11anda da bu )1atgılaınaları kendiı1iz e . sadece bu )rargılaına bile Tanrı'11ı sizden uzaklaş tıracaktır.. ''ama 11er adıın -masumiyetten uzaklaşma bile.·orst1nt1z. ister I<adel1.1orst1nuz . is ter Ilal1i • Varlık.önelti. Tanrı l1er 11erde olabilir ama bu. i)ri . maddi dün)ranın bir do)TUffi getirme)receği l1is sini pa)rlaşırlar. . fark etmez.i. • • ko. kendini nasµ göı-ürsen düny1ayı da öyle göreceğindir. .

Hırsız ınal kaybına neden olur. Bebekliğinizden beri 11ep daha ve dal1a fazlasını istediniz. çünkü bu bü)TÜCÜ)TÜ size ceken ve ölümlülerin kendilerini en 11azırlıksız J buldukları aşamadır. para veya aşk istemekten dal1a üstün bir arzu değildir. O kendi açısından sende 11ata gormez.ı:\. . Her bir adıından diğerine geçişinizde asıl 11edefe yaklaşırsınız. ' ' ]\{erlin. para. '' 11. Bu kaırıplar sizin için gerçek olduğu sürece tabii ki buna neden olan kişi)ri suçla)racaksınız. sevgi dolu bir şekilde baktı.rgisini 11akedi)roruın aına şuradaki kişi 11aketıni)ror. bu )riizden tarafsızdır'' di)re )7an1tladı JVIerlin. Ama en s onunda }'aşanı zaten malınızı \re 11a}:atınızı alma)ıacak • mı? Zaınan . Ama )'ine de 11er adım tanrısaldır. en ufak bir leke süreınez . Size mutlak do)rum getireceğine inandığın1z 11erş e)'. 'Ben Tanrı'nın s e. katil 11a)rat ka)rbına. ''. sizin Tanrı uyarlamanızdır.ı:\rayan'ı biraz daha anlata)rım. ün.' Bu Tanrı'nın bakış açısı değildir. '' Yani çalmak ve)ra öldürmek is teyen birinin de ilal1i bir • dürtii)rii mü takip ettiğini s öylü)rorsun? Sonuçta bunlar da birer arzu'' dedi Percival. Günal1 dediğin 11içbir ş ey Tanrı'nın se\rgisine. Sizin için en önemli şe)rler oldukları zamanlarda oyuncaklar. Onun )raşamadığı gizli yerler yoktur. • ''Aşk e\rrens eldir. ''Ego bu gerçeği s e\rffie)1ebilir.re l(adel1'in ara)rışı l1iç bitıni)ror. Tanrı düşünceniz.. . ün ve aşk da Tanrı'nın birer )rii züydü./ 1 79 . • • '' Size . dal1a gerçek bir 11al alır.ra11anlar.e sordu Galal1ad. ''B ö)rlece Tanrı uzakta kalı)ror'' dedi Galal1ad üzgün bir şekilde. Bu. O)runcaklar. I<ısaca Arayan. ''Rul1 istese bile senden uzakta kalamaz çünkü 11erş e)r rul1 tur. arzuladıkları dene)�iınleri \7e göı·üleri elde eder mi? '' di. O 'nun saf rul1 olan doğasına dal1a yakın. da mı bir suçlu? Gü11al1a ıranıls aına olarak bakan bir bakış açısı \rardır. Tanrı ile )TÜZ )TÜZe gelmedikçe arzularını l1içbir şeyin tatmin etme)receği kişidir.

''Herkes kendi Tanrı uyarlamasını zil1nindeki tasarıya
göre elde eder. I<imisi Tanrı')rı 'rizıronlarda görür, kimisi bir
çiçekte. Arayanlar çok çeşitlidir. I<iınileri ınucizevi bir
müdal1aleyi ve kurtarılmaırı beklerken, diğerleri en sıradan
olaırlarda bile konuşan görünmez bir gücü izler. I<ısaca
araıran kişi daha yüksek bir gerçekliğe duyulan açlıkla
harekete geçer. Bu dal1a önceki verme aşamasının ırok
olduğu anlamına gelmez. Ama vermek aruk bencilce bir •

hareket değil şefkatin sonucudur.

''Ilk kez ego'nun herşeyi bilme v·e herşeye kadir olma
iddiası sorgulanır. Bu ırüzden Arayan'ın doğuşu oldukça
çalkantılı olabilir. Kendinizi bir at sürüsünün yoldan aşağı
çektiği bir at arabası olarak düşünün. Çok uzun bir süre
sürücü yoktur ve atlar arabanın sahibi olduklarını
düşünurler. Bir gün arabanın içinden yumuşak bir s es 'Dur'

diye fısıldar. Ilk başta atlar kulaklarına inanamazlar ancak

s es 'Dur' demeye devam eder. !<.ulaklarına inanamayan atlar
bir sürücü olmadığını kanıtlamak için daha da 11ızlı koşmaya

başlarlar. Içteki ses güç kullanmaz, protesto etmez . Sadece
'Dur' demeye devam eder .

''Içinizde olan da budur. Araba tüm benliğiniz, atlar ego
ve arabanın içindeki ses de ruhtur. Rul1 ilk sal1neye
çıkuğında ego onu dinlemez çünkü gücünün mutlak
olduğundan emindir. Ancak rul1, ego'nun alışık olduğu güç
kullanmaırı uygulamaz. Ego karşı koymaıra, yargılamaıra,
ayırmaıra 're kendisine ait olduğunu düşündüğü şeyleri
alma1ra alışıktır. Ruh, olanı destekleyen, Varlığın ırumuşak
s esidir . .ı\ra)ran'ın doğumu)rla duırmaya başladığınız ses

budur, ancak mücadele etmeden gücünü teslim etme1recek

olan ego'dan gelecek sert tepki)re 11azırlıklı olmanız gerekir. ''

''Ruhun gücü )'Ok ise bu sa,raş nasıl biter?'' di)re sordu
Perci,ral.

''Rul1un, ego'nun kullandığı biçimde güç
kullanınadığını SÖ)rlediın. Zamanla göreceksin ki 1ul1 güçten

1 80

başka bir şey değildir; sınırları olınayan bir güç. O, Ö)rle
düzenleyici bir güçtür ki evrendeki her atomu kusursuz bir
şekilde dengede tutar. O'nunla kıyaslandığında ego'nun
gücü sınırlı ve boştur. Ancak bu farkediş, ego'nun
denetleme, belirginleş tirme ve savunma ihti)racını terk
ettiğinizde ortaya çıkacaktır. Ego'nun gücü bu üç şeyle
sınırlıdır. Ego herşeyi bir anda terkedebilse, gelişmek için
daha fazla adıına ihtiyaç yoktur; Arayan'ın doğuşu yeterlidir.

''Ancak durum böyle değildir. Ruhun sesi daha yüksek
bir gerçekliğin olduğunu du r. Bu gerçekliğe yükselmek
is e ayrı bir olaydır. ''

''Verilen savaşın ne kadar zor olduğu göz önünde
bulundurulursa Arayanlar oldukça az olmalı'' dedi Galahad.
Birçoğu başaramayıp ümitlerini kaybetmiştir herhalde. Bu
yüzden mi I<adelı'e ulaşanlar azdır?''

''Herkes I<adelı'i elde etmek üzere doğar'' diye hatırlattı
Merlin. Arayanların ender olması toplumsal rollerden
dolayıdır. Aramak taınamıyla içsel bir dene)riındir. Dış
görünüşünden · 'n arayıp kiınin aramadı "

söyleyemezsin. Topl1ıınun Arayan'lara verdiği bir ayrıcalık
veya ödül yoktur. Arayanlar tamamen soyutlanıp toplumu
geride bırakabilecekleri gibi, yüksek bir pozisyonda yaşam
sürerek de hayatlarını devam ettirebilirler.

''I<işi arayan biri olduğunu nasıl anlayacak?'' diye sordu
Perci\ral.

''Arayan'ın içsel işaretleri şunlardır: I<arşılığında bir
minnet bile beklemeden verme bencil olmayan bir sevginin,
şefkatin ürünü olur; öns ezi katı akıl yürütmeyle yer
değiş tirip lıareket için gü\renilir bir relıber haline gelir; kişi
daha )riiksek bir gerçe · olarak görünmeyen dün)raya kısa
bakışlar atar; ölümsüzlük ve Tanrı'ya yakınlık lıissedilir. Bu
iş aretler, yalnızlıktan haz almada artış, toplumdan onay
bekleıne )'erine kendine güvenme, Varlığın canlanması ve
gü\renme arzusu ile desteklenir. Ba"' lılık kalıpları

181

kaybolmaya b aşlar, meditasyon ve }'aşamı takdiı· etme
gündelik yaşamın bir parçası olur. Her ne kadar bu içsel
belirtiler sizi maddi dünyadan çekse de, çelişkili olarak,
doğaırla aranızda dal1a derin bir bağ oluştuğunu,
bedeniniz de dal1a fazla bir ral1atlanıa..fıissettiğinizi 're
başkalarını dal1a kolaır kabullenebildiğinizi göreceksiniz .
Bunun nedeni, rul1un maddeye karşı olmaırışıdır. Rul1
11erşe1rdir ve onun hayatınızda belirmesiyle 11erş ey -zıt
görüne11 ş e)rler bile daha i)ri olacak.

Altı ncı Adı m: Gören (Bilen) 'in Doğuşu
''Arayan'ın amacının görmek olduğunu size söylemişti1n''
di)re de'iram etti 1\1erlin, '',re bu kıs a sürede gerçekleşir.
Altıncı adıın olan Gören'in doğuşu, 11er .Lı\rayan'ı az ilerde
bekleınektedir. Aramak, tek başına bir doırum getirmez;
eğer bulamadan sadece aras aydınız, 1$-.uıu ve endişe dolu bir
11ayat olurdu. Allah'tan ilahi planda 11er soıu ce,rabını da
ayTnı anda getirir; amaçlanan l1erşey ka)rnağında bulunur. Bir
kere Tanrı nerede? diye gerçekten s orarsanız karşılık

alırsınız.

''Burada sizi )ranıltmak istemi)rorum. Gören'in doğuşu
dal1a önceki adıınlar kadar köklü bir değişime neden olur;
ego'nun \re dış arıyla özdeşleşmelerin sonunu ilan eder.
Haıratınızın, beıraz perdeye yansıtılan bir fılm olduğunu
düşünün. Ego'nun egemenliğinde olduğunuz sürece,
11areket eden görüntülere odaklanıp onları gerçek sanırsınız .
Ara1ra11 sal1neıre çıktığında bunların gerçek-dışılığını
11issetıneye başlarsınız. Gören'in doğuşuırla dönüp ışığa
bakarsınız. B en-iınajı·. · ego'nun çaresizlikten dola1rı zaınanla
sııurlı zil1in 're bedeni öneınsemesi)rle oluşan s önük bir

11ansıına artık olduğu gibi göıiilür; ''Gören, b u ş ekilde
. .

göri.ir vTe artık tuzağa düşmez. l(endinizi, bir rt1l1u makine
içinde bir l1a1ralet barındıran et ve kemik torbası olarak

görınek )7eriı1e, 11erş e)rin rul1 olduğunu farkedersiniz . Beden,

182

Rul1un kendisi saf 11alinde bunları11 11içbiri değildir ve sadece rafine olmuş sezgi ile algılanabilir. Daha öı1ceki adıınları da dikkatle • • diı1le1nişlerdi aı1cak ego. bu bedeı. l1erşe)'in sadece oldıtğu }rerde. -�. . bulursunuz. .· . Bu dün)rada sadece olmak. sınırsız potansiyelle dolup taşan saf sessizliktir.·. Rul1umuzu tutuşturmak için bu dünyadan alev okları gelir ama biz geriye düşünce okları )rollayamayız. . ıuhun bilgisini elde ettiğinizde ise bilmenin kendisi olursunuz. doğrudan deneyimlenir ama o.:ıı : � �'.� . eğer dolduracak bir boşluğunuz ı·ok ise.. da konuşanlar onu bilınezler. -_ _ .. burada.:�:•.. .• ' ' · • ' •"' .. Tüm sorular sona erer cünkü . du)ruların l1issedebilınesi görebilmesi. • kendinizi gerçeğin ral1minde._' . . - · .....ı. rul1urı du)rulup anlaşıla bil eceği bir forındur... l\·ferli11'in özellikle bu dersindeı1 • etkilenmislerdi. sadece kabul edilir.. eğer dene)rimlemeırip de sadece l1a)ralini kurduğun bir ş ey olsa}·dı çok gizeınli olurdu. ''Düşünebileceğin ş ekilde değil.ral ''e Galal1ad. bu dün)rada..#. onun l1a . salıiplenme)re ''e)ra }'Ok etı11e)re du)rulan ego il1ti)racı }'Oktur. İşte 1ul1un gizemi budur. Gören'in gözleri biı· şe)ri gördüğiiı1de görülen şeır }rargılanmaz. . � -.::ı:.·_· -- .. ' ' _ . -. . .. bu dünyanın ötesindedir.' ..' ibaresini du)rmuşsunuzdur. · . . 11erl1angi bir nesnenin bilgisini �lde edersiniz. ''Bir gül. Alma)ra.- ' . Baş araı1 .. . Bir kaya hakkında konuş tuğunda onu görüp dokunabilirsin.. '*''"" .. l(orku olmadığında böyle dürtüler orta}'a çıkınaz çünkü salıiplenıne)re du1rulan il1ti}raç bir eksikliğin sonucudur. '.���:·:-�'�:-'' _. zil1in. ' '- .:.. Rul1. f_. . . 'Onu bilenler • onuı1 11akkında konuşınazlar.. '' Perci. O . n _ ş ekillenmiş rul1 tur. kokla1·abilme si ici ._. Rul1 hakkında konuştuğumda görünme)ren bir dün)raya işaret ediyorum. -- - . . . '' ''Bu çok gizemli geli)ror kulağa'' di)re 11·111-ıldandı P ercival.�-· �'"" .· •.. � 1.ıde erişebileceğiniz en )riik sek ruhsal do)rutndur. ' . ··" '�· " •. ..' .. '' ''Ama şimdi sen onun 11akkında konuşmu)ror musun?'' diye sordu Galal1ad şaşkın bir şekilde bakarak. . . ': -= ..- -.e \Teren zate11 bili11en 183 . .J · . B aşka bir ş e}rin bilgisini elde ettiğinizde..

anında çok silik kaldı"" SÖjrlerler. s eni de bu aşamada görüj. başkalarının oldukları gibi olmalarına izin 'rerirler ki bu.ı\ra}ran 11ala.rginin en )riice l1alidir. ''Bu sözünü ettiğin Gören olmayı çok istiyorum'' de.issedilecek. Büyücü Ara}ran l1a da konuş tuğu11da. Gören. Gören'lerin dış görünüşleri 11akkında bir gös terge }'Oktur ancak içsel olarak açık '1e do)rumludurlar.re çabasızca do)ruına ulaşır. Tanrı'yı 11ayatın kendisinde görür . artık karar verip s eçmek zorunda kalmaması yönüyle a y ı�ılır Arayan'dan . Gören.orum ' ' . kişilere 're olaylara kısıtlama • 184 • . öğle güneşinde görünmez olması gibi sıradan 11ayatın da Tanrı'nın }. sanki bir dağın doruğuna varıp da uzun süredir özlemi çekilen ama 11enüz deneyin1len1nemiş geniş ve }reni bir ufku gözden geçiren kaşifler gibi ınerakla doldurmuştu Percival ile Galal1ad'ı.ral'a döndü. }'eni bir doğuş gibi lı. '' Perci.raş bitmiş 're savaşçı 11uzura ka. .di Galal1ad ateşlice. tatmış olanlar ve onu tamamıyla keşfe tmiş olanlar.ruşmu ş tur .ral kızardı 're kekeledi. • Uzun süren iç sa. se. � yr-ada ise )'Oktur' dediği için bir yanılsama içerisindedir. iki ş öval)re ke11dileri l1akkında konuşulujror zannettiler. 'Tanrı burada vardır. Saf Varlığı henüz deneyimlememiş olanlar. Göre�.ş eylerdi. Perci. . Merlin başını sallayarak onayladı. Bir büjrücü için sadece üç çeşi t insan vardır. Sizler tadına baktınız ve şimdi de keş fetmek istiyorsunuz. ''Bu yeni 11ayat nasıl bir ş e}' olacak?'' ''Hep olduğu gibi. ''Bu hazır olduğunu gös terir. .ı\rzularıruz artık mücadelej1le değil. Sizin için bu dünya katı bir şey gibi }'Ok olmaya başlayacak ve Varlığın baştan çıkarıcı ışığına çekileceksiniz. . ''Her ne kadar seni yargıladı"' düşünsen de. doğal . Hindis tan diye çok uzak bir ülkede karanlık bir odada parlak görünen bir m11mun.

simyanın }'edinci ve son basamağıdır. şu an bedeninizin yakın olduğu kadar }'akın olacak. Ancak bu sefer masumiyet farklıdır çünkü tüm bilgiye salupsiniz. Tanrı ile karşılaşmanın. ''I<endinizi rul1 olarak görebildiğinizde bu zihin 're bedenle olan özdeşleşıneniz de kaybolacak. ''Yücelik ve}ra alça a uğraşan ego'dur. ''Şunu anla)rın: Bü)riicü için doğmak.ii. bilen insan ise tanrısal olmanın ne demek olduğunu bilir. · · farkeder Gören. • 11 Daha. Tanrı'nın kendisini bildiği gibi Tanrı'yı bilmedikçe doyum elde edilemez. Siz ölümlüler sürekli mucizeler peşindesiniz ama size şunu söyleyim ki en bü)rük mucize sizsiniz çünkü Tanrı size kendi doğasıyla özdeşleşebilme yetisini 'rerdi. ''Daha yüce bir hayatın olabileceğini düşlemek zor'' dedi biraz zaman geçtikten sonra. gül olduğunu bilmez. Masumi)retle başladınız ve masUmiyetle bitirirsiniz .. Bu doğduğunda. mutlak mutluluk ve do)rum sandığı şeyin l1ala genişleyebildi. arayışının sonu değil de başlangıcı olduğunu görür.•üce kelimesine dikkat et'' diye uyardı Merlin. Evrenin bedeninde bir lıücre olacaksınız ve bu kozmik beden. Bir büJrücünün nasıl lıissettiğine en çok bu kadar yaklaşabildiın. ''Bu. Hayatının amacı özgürlük ve do dur. ''Bu tarif edilebilir mi?'' diye sordu Percival. ölınek ise 'Artık bu bedene sal1ip 185 1 . l\fükemmel bir gül. bir bebeğin ise sahip olduğu tek şey 11isleridir.. Merlin'in Gören 11akkındaki acıklamasından derinden • etkilenen Galal1ad. yedinci adıının diğer adıdır. Bi!Jıü(. saf rul1. 'Bu bedene salubiın' demektir.getirınezler ve en ufak 'Ben' du)rgusunu bile tes lim etınislerdir • • Yedi nci Ad ım: Ruh .

ral)re kendilerini bü. vermede 'reya aramada mevcuttu. ne şüpl1e. Ego'nun ikiliğe olan ihtiyacı. Tanr. ilahi)re gittikçe aşina olacaksınız. işte s ana bir sır. Galal1ad gökyiizüne baktı .r·e birden s anki )'ıldızlara doku11a bilirıniş gibi l1issetti. aldıkları 11erhaı1gi bir beden bir enerji formu. Gerçekte değişen şe3r senin dikkat ettiğin nokta idi. zil1in de bilgi forınu olarak görülür. ta ki Taı1rı'1:ı.ı'nın bakış açısı budur. ne utanç.değilim' demektir. doğrunun ve 1ranlışın. Benliğiniz bütünlenecek ve bebekliğinizdeki gibi. Şimdi btı zıtlıkların birbirini bütünlediğini göreceksiniz. yıldızların altında oturmak kadar doğal 're basit gelecek ama bu sefer dans eden l1er )'ıldız s en olacaksın. Ruh. ınutlak sessizilikten doğar. iyinin ve kötünün. Ancak büyücü değişimin ötesindedir. aydınlık ve karanlığın dün3rasıyla sonuçlandı. Zihniınizin içsel di3raloğu. Eğer bunu çok ulaşılması zor 're uzak olarak göıü3rorsan. Her ne kadar simya'nın yedi basamağından geçtiğini zannetsen de aslında 11epsi de baştan beri 'rardı. Aına )7ine de rul1a doğmak mütlliş bir olaydır. başarmada. Varlığında e'rrenin l1er yönü. Birlik )'aşanır bir gerçeklik 11alini alma)ra başladıkça. bir daha başlamamak üzere bitmek durumundadır çünkü bu iç diyaloğa neden olan şey -bölünmüş kişilik artık yoktur. ne de suçluluk hiss edeceksiniz. Genelde bii)iicülerin konuştuğunda olduğu gibi. iki şö. Tanrı'nın bütünselliği masumi)rette olduğu kadar ego'da. sonsuz hızda. sınırsız • bo)rutlarda 11areket eden sınırsız 'rarlık olarak deneniyimle)rene kadar. gelir ve giderler. )'aşamak için seçilebilecek odalar gibidir. ''Hiçbir düşünce veya 11is seni bu duruma yaklaştıramaz veya onu sana getiremez. Bu formlar sürekli değişir. Zil1in ve beden. kalbini gerçekte11 "1 8 6 . çünkü O nere1re bakarsa kendi11i görür. e'rrenin kendi tamlığı 're ebediıreti kadar mevcuttur.rücünün anlattığı duruma geçmiş gibi 11is settiler. Bü)rii cüler doğum 1ranılsamasıı1a tabi olınadıklarından dola3rı. ancak her zaınan değil. Bu 11arikulade deneyim belirdiğinde.

Her biriniz tekrar aşkta noktalanmak üzere aşkla başlar. nil1ai olarak kendi Varlığınla bir olmak -bu senin kaderinidir. üç kadeınede ortaya çıkan · mucizedir. Etraflarındaki ateş çemberi hemen hemen sönünceye kadar Merlin'in sesi gittikçe hafifledi. Bu. Tanrı bilinci denen dtıruında mucizeler • yaratacaksınız.erşe)rde Tanrı bilincinin. ''Bu 11isler senin için )reni olduklarından dolayı çok etkileyicidir. En ·ufak arzunuzun do u için evrensel güçler. Evrenle birleşmek. ''Siz ölümlüler mucizeler istiyorsunuz ve ben diyoıum ki evrenin • • ayrıcalıklı çocukları olarak luçbir arzunuz geri çevrilme)recek. I<ulağa mul1teşem gelse de. doğal durumunuzdur. Her sınırlı olgu aynı zamanda evrenin sal1nesinde yer alı1ror olacak. Aslında bu.anrı bilincinde kendinizi )'aratılmış değil )raratan olarak. maddi olayın ruhsal bir sebebi olacak. Tanrı'nın gücünde eridiğiniz saf yaratıcılık durııınudur ki dünyalar 're ola)rlar O'nun ' aracılığı)rla olur. I<ozıııik Bilince ulaşmadan önce arzularınızın anında dO}'Uma ulaşmasına alışmış olacaksınız . Rul1. I<ozıııik Biline denilen durumda mucizeler • J'aşaJracaksınız. mücadele.e O'nun farkındalı" ışığıdır. '' ''Sonunda başa döneriz'' diye da11dı Galahad. Gözünüzün gördüğü lı. ''Evet'' dedi 1\ferlin. T. · şehvet ve acıdan • geçersiniz.er formuyla içten bir ilişki içinde olmak. arayışın sonu. Dünya içerden aydınlanma)ra başlar 're maddenin. HeJ. Bu güç. bu çok ileri bir düze)r değildir. parlak altından bir ale"\r gibi herşe)rde parladığını göreceksiniz. • • ''ilk olarak.ıuınuşama'' diye dandı Mer�. lı. ''Evdeyiz'' diye fısıldadı Percival kendine. Tanrı'nın )raptığı bir ş eyden gelmez -bu sadec.dünyaya ait olına l1issi kapladı. harekete geçecek. rul1un belirmiş 11ali olduğu konusunda luçbir kuşku kalmaz. 11ayatın lı. • ''lkinıi olarak.a}7at "\7erilen değil ha)rat veren olarak göreceksiniz. 187 . • ''Hemen .

kalbinizdeki kris tal varlık • noktasıdır. kendiıniz olan Varlığın sınırsız salıillerindeki bir zerte olacak. çok belli belirsiz bir şekilde yüze1rlerinden ışığı 1ransıtır ve bu belli belirsiz 1ransımalardan zihin 're bedenin. I<. Sizi en derin arzunuzdan alıp buraya kadar getirdiın. '' • Iki şövalyenin. lıala bir bedende yaşıyormuşsunuz gibi görünsede beden. sonuncusu da açıldığında çiçeğin tam ortasında açıkça görülebiliyordu. Ve lıer ne kadar. B eniın size gösterdiu · ş ey · ise sembol değil gerçektir. '' Insanlar semboller arar ama s emboller çağdan çağa değişir. Merlin'in bu konuşmasının ne kadar sürdüğüne dair lıiçbir fıkirleri yoktu. ruhunuzda yanan elmas tan öz. Varlığın semalarının.adelı mi? '' diye dandı Percival.adelı'in görüntüsünü değil kendisini kazanmalısınız. diğer lıerş eydeki rulıla birleşir. ''I<.övalye soğuk zemine diz çöktüler ve görüntüye layık olabilınek için kalplerinden dua ettiler.adelı'e bakın'' diye fısıldadı Merlin. O. Ancak şimdi kendiniz için.L'\rtık yaratan ile yaratılan arasında lıiçbir • a1rrıın yoktur. '' Gerçek I<. du1rularınla algıladığın tüm nitelikleri orta1ra çıkar.am bir biline ve güven durumunda olacaksınız. Içimizdeki ruh. 1. . ''Ne1ri ara1racağız? Bu görüntü)rii mü?'' ''Beklentiye girme. Ve saydam bir elmas. çiçeğin yapraklarının biribiri ardına açılması gibi açıldığı bir yere yükselmiş gibi hissettiler kendilerini. diye sormak istedi Galalıad ama cesaret edemedi. ''Bu ne?'' . Arayışınızın s onuna geldiğiniz için amacınızın bir görüsünü (viz1ron) elde • ettiniz saf ışık noktası. '' Üf'Ünıü ola1�ak. Birlik Bilinci denilen durumda ınucizenin kendisi olacaksınız .. l(adelı'in • görüntüsü kaybolurken. Masumiyete dönüşünüz lıerşeyi kaplar çünkü duvara veya b eşiğe dokunup da sadece kendisini lıis seden bebek gibi lıer lıareketi rulıun ıulıa akması gibi göreceksiniz . ''Bu ana bağ a 1raşayın'' dedi Merlin. I<adelı. umma'' di1re u1rardı 1-ierlin. ''Iki ş. 188 .

• 1 89 . Son ışığın da · kaybolmasıyla yaşlı adam gitmişti. Gün ağarma}1a başladığında kale)re geri ·dönmek için 11ola koıruldular.ral tereddüt etmeden onaırladı. 'zi anla)racaktır. i\-1erlin'in yolunda Arthur'un ıranında olduğumuzu anlamasını isterdiın. Ben bir büyücüırüm ve benim için burada olmak bile yeterince mucizevidir. :tvlağarada değil de gök kubbenin altında olmalarına rağınen Perci. ''I<ralın. olanları bildiğinden eminim. buna rağmen Percival 're Galal1ad Merlin'in baktığını hissedebiliyorlardı. ''Bir gün bu geceye dönüp 'J\1erlin s en kiınsin?' diye soracaksınız. )roksa niye I<adel1 hakkında konuşmakta bu kadar isteksiz · olsun ki? Ancak şunu SÖ)rleırim şövalye kardeşim. Zamanın ulaşamadığı )'erden size şöyle ·sesleniırorum: Ben. I<ral ne demek istedi" . lVIerlin'in konuşması hala akıllarıı_ıdaydı ve onun da kaybolmasıyla dünya)ra dönmüş olmalarına üzülerek titrediler. 1\rtık tüın ateş sönmüştü ve nerede)rse zifıri karanlıktı.ri ne olabilir ki?'' dedi J\ferlin.Yansımalar olaral( gerçektirler ama dal1a gerçek olan bir şey saf Varlığın sa)rdam elmas'ıdır. Hayatın kendisinden dal1a mucize. Altın renkli güneşin doğuşuyTla Percival. ''Sence ona bundan söz etmeli ıniıriz?'' diye sordu Percival kale)re selam 'rererek. Bu onun da başına gelmiş olmalı. I<olarını açıp ayağa kalktı. Buna kristal mağara gecesi diyelim. I<ral Artl1ur doğruca onlara bakıyordu. I<ral Arthur'u kral odasının penceresinde durduğunu gördü. mucizelere ihtiyacı olmayanıın. Merlin beklenınedik bir şekilde sanki dünyadaki en zevkli ş e)rmiş gibi başını arka)ra götüıiip esnedi. Percival ve Galahad tek kelime söylemeden ve kıpırdamadan duruyorlardı. Galal1ad kafasını salladı.