You are on page 1of 21

lkgyh gheksXyksfcuksehVj

}kjk
ghekssXykssfcu ukiuk

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 1
ms;

lkgyh ghek
gheksXyks
ykfcukehVj
fcuksehVj }kjk [ku
kwu eesa ghek
gheksXykfcu
yksfcu
dh ek=k tkapukA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 2
ifjp;

Lkkgyh fof/k }kjk jDr esa


gheksXyksfcu dh ek=k Kkr
djus dh fof/k acid
hematin cuus dh izf;k
ij vk/kkfjr gSA
Acid dh gheksXyksfcu ij
f;k ds }kjk acid
h
hematin i curk gSSA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 3
ghek
gheksXykfcu
yksfcu (Hb)
gheksXyksfcu ,d vk;ju ;qDr izksVhu gksrk gS tks fd
yky jDr dksfkdkvksa (RBC) ls tqM+k gksrk gS RkFkk
vkWDlhtu dks QsQM+ksa ls 'kjhj ds fofHkUu Hkkxksa esa
igqapkrk gSA
QQM+
QsQMkska eesa ghek
gheksXyks
ykfcu
fcu vkDlhtu
vkWDlhtu lls ey
esy (bond) cukrk
gS rFkk 'kjhj ds fofHkUu dksfkdh; Lrj ij vkWDlhtu
dks dkcuMkbvkDlkbM
dk dkcZuMkbZvkWDlkbZM }kjk vknkuvknku&iziznku djrk ggS r
rFkkkk
bl dkcZuMkbZvkWDlkbZM dks 'kjhj ls ckgj fudkyus ds
fy;s QQM+
fy; QsQMkska rd ykrk gA gSA
SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 4
vko';d midj.k
lkgyh gheksXyksfcuksehVj N/10 gkbMksDyksfjd
lkgyh fiisV &20 ,flM
f
ekbks
b dSfiyjh fiisV vklqqr ty ((Distilled
fgykus gsrq dkap dh jkWM water)
yssulssV M
MkWkiijj
vafdr ((Marked)) fLifjV
gheksXyksfcu V~;wc dkWVu] xkWt

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 5
vko';d midj.k

lkgyh ghekXykfcukehVj
gheksXyksfcuksehVj lkgyh fiiV
fiisV &20 ekbkdfiyjh
ekbksdSfiyjh fiis
fiiVV

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 6
vko';d midj.k

ysulsV vafdr gheksXyksfcu V~;wc

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 7
vko';d midj.k

XyOt+

fgykus grq
fgyku gsr dkp
dkap dh jkM+
jkWM

dkWVu
SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 8
vko';d midj.k

MkWkij
M ij
SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 9
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k
1 gheksXyksfcu ysus ls igys gkFk /kks,aA
2 XyOt+ igusaA
3 gheksXyksfcu V~V;c
ghekXykfcu ;wc rFkk fiiV
fiisV dk
dks lkQ djA
djsaA
4 MkWij dh lgk;rk ls gheksXyksfcu V~;wc esa 2 ds fukku
rd N/10 HCl HkjsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 10
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k

5 fLifjV Lokc ds }kjk efgyk dh fjax fQaxj dk


fVi lkQ djsaA
6 yulV
ysulsV dh lgk;rk lls mxyh
maxyh eesa i;kIr
i;kZIr xgjk fiz
fid
d
djsaA
7 jDr dh igyh cwan dks gVk nsaA
8 fQxj
fQaxj fVi ij jDr dh nwnljh
ljh cwcan vku
vkus n]
nsa /;ku nnsa
fd maxyh dks nckuk ugha gSA
SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 11
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k

9 jDr dh cwcan ij
fiisV dks j[k
dj 20
ekbksdSfiyjh
fukku rd jDr
dks [khapsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 12
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k
10 /;ku j[ksa fd jDr [khaprs le; fiisV esa gok ugha
vkuhh pkfg;s
f sA
11 ;fn jDr 20 ds fukku ls vf/kd vk tkrk gS rks
fiisV dks dkxt ij yxkdj bldks 20 ds fukku rd
yk,aA
yk,A
12 fiisV dk jDr fgeksXyksfcu V~;wc esa fLFkr N/10 HCl
essa Mky nssaA
13 bbls V~~;wc esa 10 fefuV rd j[kk jgus nsaA
SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 13
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k

14 nl fefuV d ds i'pkr~
i'pkr M
MkWkiijj d
ds }kjk ,d ,d&,d ,d cwcan
vklqr ty (Distilled Water) Mkysa rFkk LVhjj@jkWM+ ds
}kjk fgyk,]
fgyk,a ;g izif;k
f;k rc rd tkjh j[k j[ksa tc rd
fd gheksXyksfcuksehVj ds daEisjsVj ls dyj eSp ugha
dj tk,A
15 dyj ep eSp dju
djus ij izkIrr ghek gheksXyks
ykfcu
fcu dk dks xzke
izfrkr esa fy[ksaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 14
gheksXyksfcu Kkr djus dh fof/k

16 ghekXYkkfcu
gheksXYkksfcu V~V;c
;wc d
ds
yksoj esfuLdl ij
jhfMax ukV
jhfMx uksV djA
djsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 15
ghek
gheksXykfcu
yksfcu Kkr dju
djus dh fof
fof/kk
/;ku
;ku j[k
j[ksa&
ysulsV dks iaDpj izwQ daVsuj esa fuLrkfjr djsaA
XyOt+ dks 0-5 izfrkr Dyksjhu feJ.k esa Mkydj
fuLrkfjr djsaA
gheksXyksfcu V~;wc rFkk fiisV dks vxyh ckj dke esa
ysus d
yu ds fy, lkQ ,o ,oa folfer
folafer djA
djsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 16
foospuk (Interpretation)
xHkZorh efgykvksa ds gheksXyksfcu ds Lrj ds vk/kkj ij
fuEufyf[kr mik; fd, tk,a
1 ;fn ghek
gheksXyks
ykfcu
fcu 7 xzke izfrkr lls de ggS rk rks ,Q-
vkj-;w- jsQj djsaA
2 ;fnf gheks
h sXykssfcu 7 lss 11 xzke izfrkr gSS rkss vk;ju
Qksfyd ,flM dh nks xksfy;ka izfrfnu 100 fnu rd
nsa rFkk ikSf"Vd vkgkj dh lykg nsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 17
foospuk (Interpretation)

3 ;fn ghekXykfcu
gheksXyksfcu 11 xzxke
ke izifrkr
frkr l
ls vf/kd ggS rk
rks
vk;ju Qksfyd ,flM dh 1 xksyh jkst 100 fnu
rd nnsa rFkk ikf"Vd
ikSf"Vd vkgkj dh lykg nA nsaA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 18
Lkkgyh fof/k dh deh;ka

1- ;g n`; rduhd ij vk/kkfjr gS vr% ifj.kkeksa essa


5lls 10 izfrkr rd vrj varj vk ldrk gA
gSA
2- LVs.MMZ dyj Qhds iM+ ldrs gSa ftlls ifj.kkeksa
dkss Kkr djuss essa vrj
a vk ldrk gSSA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 19
Lkkgyh fof/k }kjk gheksXyksfcu Kkr djus ds ykHk

;g fof
fof/kk LokL
LokLF;
;d dsUnzksa d
ds fy;
fy;s mi;q
mi;DrDr gAgSA
bl midj.k dh dher de gSA
mi;ksx djus ds fy, fctyh dh vko;drk ugha
gksrh gSA
blls tkap djuk vklku gSA
bl fof/k
f f dhh losa snukhyrk
h 85 lss 90 izfrkr gSSA

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 20
/kU;okn

SIHFW:anISO9001:2008certifiedinstitution 21

Related Interests