You are on page 1of 3

STUDENTSKI CENTAR

SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Ur.br: 360-XII/17
MOSTAR: 24.08.2017. godine.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj: 218-XIII/17
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2017./2018. godinu raspisuje:

NATJEČAJ
za prijem studenata (brucoša) u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

I.
Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u
daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redovidti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto
prebivališta u općini Mostar.

II.

Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovome Natječaju imaju studenti (brucoši) koji prvi put
upisuju studij. Studenti (brucoši) koji prvi put upisuju studij ostvaruju pravo na apliciranju za prijem
studenta u Studentski centar na temelju Natječaja kojeg Uprava Studentskog centra raspisuje u rujnu
2017. godine.

III.
Pravo na prijem u Studentski centar studenti ostvaruju na temelju ostvarenih bodova utvrđenih po
Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema studenata u Studentski centar Sveučilišta u
Mostaru (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

IV.
Studentski centar po ovom Natječaju prima 120 redovitih studenata Sveučilišta u Mostaru.

V.
Studentski centar raspodjelu i broj studenata koji zadovolje uvjete prema Pravilniku podjelit će
prema županijama koje odrede točan broj studenata koje će subvencionirati.

VI.
Uz prijavu na Natječaj student je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Potvrdu o upisu na fakultet i redovitosti studiranja.
2. Svjedodžba III. i IV. razreda srednje škole ( fotokopije moraju biti ovjerene).
3. Izvadak iz matične knjige rođenih.
4. Potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta.
5. Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige
umrlih ili drugi odgovarajući dokaz.
6. Studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e , HV-e , MUP-a ili kao civilna žrtva rata
prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji i izvadak matične knjige umrlih.
7. Studenti sa stupnjom invadnosti prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja.
8. Studenti koji su djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka.
9. Studenti bez jednog roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak matične knjige
umrlih.
10. Studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu :
a) izvadak matične knjige rođenih
b) potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili učenici
c) potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja
11. Studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja , prilažu izvadak
matične knjige rođenih i potvrdu škole.
12. Studenti koji su dobrovoljni darivatelj krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje je vidljivo da su
dali najmanje dva puta krv .
13. Studenti koji su djeca invalida prilažu rješenje federalne ili županijske komisije o 100%
invalidnosti roditelja.
VII.
Mjesto u Studentskom centru izravno dobivaju:
1. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji
razvedeni (uključujući djecu iz izvanbračne zajednice), a preminuo je onaj kome su bili
sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su smješteni u domove socijalne skrbi
ili u udomiteljske obitelji do punoljetstva, uz uvjet da nemaju već maksimalno zaostajanje
od jedne godine na studiju na Sveučilištima u Mostaru.
2. Studentima s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.

VIII.
Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti:

1. Liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar .
2. Potvrdu o uplati upisnine.
3. Potvrdu o uplatiti stanarine za tekući mjesec.
4. Indeks.
5. Osobnu iskaznicu .
IX.
Žalbe na rezultate objavljene rang liste upućuju se komisiji koja provodi Natječaj za prijem studenata
u Studentski centar, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata. Žalbe se podnose u pisanom obliku na
adresu : Studentski centar Sveučilišta u Mostaru , Komisija za žalbe, Stjepana Radića 84a, 88000
Mostar.

X.
Natječaj je otvoren od 01.09.2017 do 15.09.2017 godine. Prijava na Natječaj s potpunom
dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

XI.
Aplikacijski obrazac može se kupiti na blagajni Studentskog centra svakim radnim danom od 09:00
do 14:00 sati.

XII.
Nepotpuni i neblagovremeni dokumenti neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti koji se prilažu
moraju biti orginalni ili ovjerene fotokopije. Pristigla dokumentacija se ne vraća.

XIII.
Rezulati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra i na portalu www.pogled.ba,
najkasnije 15 dana od završetke Natječaja.

RAVNATELJ:
___________________
Dragan Mikulić, dipl.oecc