You are on page 1of 1

Objektif bagi Asas Pengurusan ialah menjelaskan konsep, membezakan

kepimpinan dan pengurusan , menjelaskan fungsi pengurusan(POLC) serta


menjelaskan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pengurus. Pengurusan
dapat didefinisikan sebagai satu proses sosial untuk mendapatkan kerjasama,
penyertaan dan penglibatan ahli-ahli organisasi untuk mencapai matlamat
yang paling berkesan. Pengurus adalah orang yang menggerakkan matlamat
organisasi dan merancang kejayaan organisasinya. Ketrampilan pengurus
melibatkan 6 komponen iaitu berkomunikasi, kerja sepasukan, berpengetahun
global, bertindak secara strategic, mengurus kendiri, merancang dan
mentadbir. Terdapat 4 fungsi pengurus iaitu merancang, mengelola,
memimpin dan mengawal. Komponen bagi sumber yang diurus ialah
manusia, bahan, peralatan, kaedah dan persekitaran.