You are on page 1of 2

Mga Pangangailangan

Mga pangunahing pangangailangan

1. Pagkain
2. Tirahan
3. Kasuotan o damit

Iba pang mga pangangailangan


1. Gamot
2. Edukasyon
3. Pansariling kagamitan tulad ng sabon suklay at iba pa.
4. Pamilya

Lagyan ng tsek kung kailangan at ekis kung hindi.

__________1. Pagkain ` ___________6. gamot

__________2. Damit ___________7. pamilya

__________3. Cellphone ___________8. sabon

__________4. Kotse ___________9. bola

__________5. Tirahan ___________10. Edukasyon

Piliin ang tamang sagot.


pagkain damit bahay tubig edukasyon

____________________________1. Nakapagtuturo ng mabuti.

____________________________2. Ginagamit sa paliligo at paglilinis.

____________________________3. Lugar at tinitirhan

____________________________4. Isinusuot panlaban sa init at lamig.

____________________________5. Kailangan upang lumaki.

Isulat ang mga pangunahing pangangailangan.

_____________________________ _________________________________ ________________________

Anu ano ang iba pang pangangailangan?

________________________________________ _______________________________________

________________________________________ ________________________________________