You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU BYDGOSKIEGO | NR 88| 25 SIERPNIA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 40 000 EGZ.

|

www.pozabydgoszcz.pl

Uwolnić od respiratora
Policjant z Solca Kujawskiego walczy o powrót do
zdrowia. Wspiera go rodzina

Żywioł gorszy niż wojna
Mieszkańcy Huty w gminie Koronowo podnoszą się po nawałnicy, która przeszła
nad Polską dwa tygodnie temu. Nikt, jak długo tu żyje, nie widział, żeby natura
wyrządziła takie szkody. Pomocy potrzebują także mieszkańcy okolicznych wsi

3

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
2 DZIEŃ DOBRY
W ydawca „P oza B ydgoszcz ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozabydgoszcz.pl

Chleba naszego
kto to zauważa, bo co piekarnia, to chodów... Rolnicy o tym wiedzą. Kontakt do redakcji
inna cena. Pojawiają się za to opi- Nie mogą o tym zapomnieć, bo to GSM 733 842 795
nie naukowe i paranaukowe twier- oni przez cały rok żyją ziemią i jej Wydawca

powszedniego
Fundacja MEDIUM
dzące, że chleb wcale taki zdrowy płodami. Kto na roli nie pracował, Redaktor naczelny
nie jest i człowiek generalnie przez ten nie zrozumie znoju rolnika. Radosław Rzeszotek
niego tyje, a to z kolei powoduje Jego pracy w niedziele i wszystkie Sekretarz redakcji
RADOSŁAW RZESZOTEK stany chorobowe. Teorie te za- święta, modłów o dobrą pogodę, Łukasz Piecyk
redaktor naczelny pewne wkrótce zostaną zastąpione rozpaczy po powodzi lub pożarze. Redaktor wydania
przez inne, które udowodnią, że Dożynki to święto ludzi wsi, Kinga Baranowska
jest dokładnie odwrotnie. nagroda za rok harówy, dzień, Dział reportażu i publicystyki
Kiedy byłem dzieckiem, moja czego składając życzenia swoim Robert Kamiński
babcia przed rozkrojeniem chleba dzieciom, z powagą powtarzał: I choć czasy się zmieniają, to na w którym rolnikowi wreszcie wol-
Dział informacyjny
robiła na nim znak krzyża. Wy- „żeby nie zabrakło ci nigdy chle- myśl o głodzie w pierwszej kolej- no sobie pofolgować. Dlatego gdy Katarzyna Ochocka, Michał Ciechow-
dawało mi się to wtedy całkiem ba”. ności do głowy nadal przychodzi zobaczycie dziś uśmiechniętego ski, Piotr Gajdowski
naturalne, nie zastanawiałem się, Dziś chleb, jak wiadomo, towa- nam kanapka. Nawet w środku faceta z kuflem piwa (ewentualnie Kultura
dlaczego to robi. Potem dziadek rem jest dość powszechnym i nikt zimy, kiedy prawie nikt nie zasta- z flaszką w kieszeni), pozdrówcie Michał Ciechowski
opowiedział mi o wojnie i głodzie, już chyba nie wyobraża sobie, że nawia się, jakim cudem udało się go i życzcie dużo siły. Przyda mu Sport
którego przez nią doświadczył. mogłoby go zabraknąć. Ba, nawet wypiec bułeczkę, gdy za oknem się. Bez niej nie będzie w zimę co Karol Żebrowski
Dopiero wtedy zrozumiałem, dla- gdy podrożeje o parę groszy, mało zielone są tylko karoserie samo- jeść. Zdjęcia
Łukasz Piecyk
REKLAMA
Dyrektor działu reklamy
Karol Przybylski

Ostre cięcie
kierował owe słowa? Po dwóch zwierzchnika sił zbrojnych. To (GSM 665 169 292),
wetach w sprawie sądownictwa swoiste „przeciąganie liny”. Oby te Iwona Zuchniak
przemówienie głowy państwa ze- „zawody” nie zaszkodziły wojsku (GSM 500 324 572),
lektryzowało świat polityki. Polity- i Polsce. Kto sprawuje zwierzch- Małgorzata Kramarz
cy prawej strony zgodnym chórem nictwo nad Wojskiem Polskim, (GSM 607 908 607)
ogłaszali, iż nie ma rozdźwięku wyraźnie określa Konstytucja RP. reklama@pozabydgoszcz.pl
Korekta
ANDRZEJ GROSS czy konfliktu pomiędzy Pałacem Niby w tej sprawie nie ma wątpli-
Piotr Gajdowski
Były prezes ARiMR Prezydenckim a Ministerstwem wości. A jednak jest coś na rzeczy, Skład
Obrony Narodowej. Ba, niektórzy skoro pan prezydent zdecydował Studio Poza Bydgoszcz
Warszawiacy, ale nie tylko, o naszej potędze, zwłaszcza u tych twierdzili nawet, że owo „ostre się na oczach całego kraju na ostrą Druk
z dużym zainteresowaniem uczest- najmłodszych. Ale „hitem” oka- cięcie” prezydenta nie dotyczyło reakcję. Odwołał się tym samym Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
niczyli w obchodach Święta Woj- zało się przemówienie prezydenta MON-u. Jest współpraca i w ogóle do obowiązującej nadal Konstytu- ISSN 4008-3456
ska Polskiego. Podziwiali piękną RP. Zdecydowanie, bez cienia wąt- jest OK. Chyba nie zauważono, że cji RP. Redakcja nie odpowiada za treść
paradę różnych rodzajów wojsk pliwości oznajmił on, iż Wojsko społeczeństwo słyszy i myśli. Teraz to już nie tylko opozycja ogłoszeń.
włącznie z wątkami historycznymi. Polskie nie jest niczyją prywatną Sprawy tylko pozornie wyglą- i obywatele demonstrujący na uli- ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4
Zwłaszcza młodzi chłopcy z za- własnością, lecz armią Rzeczypo- dają na drobne nieporozumienia, cach zwracają uwagę na przestrze- lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
chwytem oglądali z bliska praw- spolitej. Było to o tyle dziwne, co brak komunikacji. Najwidocz- ganie ustawy zasadniczej. Widać krewnych Fundacja MEDIUM zastrzega, że dalsze
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych
dziwe czołgi, armaty i inne mili- zaskakujące wydarzenie. niej zmiany wprowadzane przez wyraźnie, że coś się zmienia w po- w “Poza Bydgoszcz” jest zabronione bez zgody
taria. Rosła duma i przekonanie Bo niby do kogo pan prezydent MON idą w poprzek oczekiwań lityce. Oj, dzieje się, dzieje wydawcy.

Cytat numeru

‘‘ Zwracamy się do wszystkich firm i przed-
siębiorstw, instytucji oraz mieszkańców gminy
Koronowo, chcących pomóc poszkodowanym
w nawałnicy, o zgłaszanie propozycji swojego
wsparcia.
Stanisław Gliszczyński, burmistrz Koronowa

REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
TEMAT NUMERU 3

Żywioł gorszy niż wojna
Mieszkańcy Huty w gminie Koronowo podnoszą się po nawałnicy, która przeszła nad Polską
dwa tygodnie temu. Nikt, jak długo tu żyje, nie widział, żeby natura wyrządziła takie szkody
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Wiatr o prędkości dochodzącej
do 100 km/h na swojej drodze
niszczył wszystko. Zerwane da-
chy, połamane jak zapałki drze-
wa - to obraz Huty, który widać
w promieniu kilku kilometrów.
Mała wioska w gminie Koronowo
ucierpiała najbardziej w powie-
cie bydgoskim. Wszystko trwało
dwadzieścia minut. Takich ano-
malii pogodowych nie pamiętają
nawet najstarsi jej mieszkańcy.

Tydzień po nawałnicy miesz-
kańcy kilku sołectw w powiecie
bydgoskim nie mieli jeszcze prądu.
Agregatów zabrakło także w Byd-
goszczy i Toruniu. Po urządzenia
trzeba było więc jechać do War- Zdjęcia nie oddają zniszczeń, które wyrządziła nawałnica w gminie Koronowo.
szawy. Śmiercionośna nawałnica,
która nad Polskę nadeszła z zacho- własne życie, skryła się w pobliskiej już zniszczone lasy. To właśnie one w wiosce pracowali m.in. straża- jego zakresu do Gminnego Cen-
du nocą z 11 na 12 sierpnia, znisz- stodole. tworzyły korytarze i spowalniały cy, którzy pomagali zabezpieczać trum Zarządzania Kryzysowego
czyła tysiące domów i powaliła 1,5 - Dom jest całkowicie zalany – siłę wiatru. dachy folią czy udrażniali drogi. w Koronowie – apeluje w oświad-
mln metrów sześciennych drzew. opisuje Andrzej Frąckowiak. – Wy- - O kataklizmach słyszy się każ- Obecnie mieszkańcy Huty czekają czeniu włodarz. - W szczególności
Mieszkańcy od rana do nocy wal- wieźliśmy z niego wszystkie meble, dego roku, lecz zawsze myśleliśmy, na wsparcie finansowe od samorzą- niezmiernie potrzebne są mate-
czą z jej skutkami, by naprawić które przetrwały i rozpoczynamy że one nas nie dotyczą – mówił dów, które zapowiedział wojewoda. riały budowlane, elementy pokryć
swoje domy przed zimą. suszenie. Na szczęście mury nie nam spotkany przy połamanym le- Suma 7 mln zł pozwoli przekazać dachowych, maszyny i sprzęt do
- Nawałnica nadeszła ok. godz. ucierpiały. Do czasu, kiedy nie na- sie pan Waldemar. – Drzewa stłu- każdemu mieszkańcowi regionu do wykonywania robót, sprzęt trans-
22 – relacjonuje pan Edward, prawimy domu, rodzina zamieszka miły trochę wiatr, jednak poderwał 6 tys. zł. portowy, a także wsparcie ze strony
mieszkaniec Huty. – Powalone u krewnych, ja zaś w przyczepie. on papę z dachu domu rodziców. Apel o pomoc wystosował rów- osób z uprawnieniami budowlany-
drzewa uszkodziły linie energetycz- Muszę tego pilnować. Kiedy jedni Nasz, niedawno wybudowany, lek- nież Stanisław Gliszczyński, bur- mi oraz firm budowlanych i pro-
ne, a wiatr wyrywał dachy. Nikt nie podnoszą się po tragedii, inni pró- ko naruszył. Nie oszczędził jednak mistrz Koronowa, zapewniając, jektowych. Prosimy też o środki
odważył się wyjść z domów. Ogrom bują na niej zyskać. dwóch samochodów. Na szczęście że gmina zrobi wszystko, co w jej czystości, chemię gospodarczą
zniszczeń zobaczyliśmy dopiero W Hucie nawałnica oszczędzi- wszystko było ubezpieczone. Cze- mocy, aby mieszkańców terenów i żywność tzw. długoterminową.
nad ranem. ła tylko dwa domy. Jak podkreśla kamy teraz na przywrócenie prądu, szczególnie dotkniętych katakli- Oferowana przez Państwa forma
W nocnej burzy bardzo ucierpiał Andrzej Frąckowiak, gdyby prze- ponieważ korzystamy z agregatu zmem wesprzeć. pomocy zostanie w bazie odno-
dom państwa Frąckowiaków. Wiatr szła ona w dzień, mogłaby zebrać i będziemy kontynuować naprawy. - Zwracamy się do wszystkich towana, przekazana do Miejsko-
poderwał i przeniósł kilkanaście w wiosce śmiertelne żniwo. Burza nie oszczędziła także dzikich firm i przedsiębiorstw, instytucji -Gminnego Ośrodka Pomocy
metrów dalej dwuspadowy dach. - Te dwadzieścia minut były gor- zwierząt. Na polu niedaleko domu oraz mieszkańców gminy Korono- Społecznej w Koronowie i w razie
Wdzierająca się do pomieszczeń sze niż wojna – dodaje. natknąć się można na kilka padnię- wo, chcących pomóc poszkodo- zaistnienia takiej potrzeby ze stro-
woda zniszczyła ściany i podłogi. Szczęściem w nieszczęściu dla tych saren. wanym w nawałnicy, o zgłaszanie ny poszkodowanych - z pewnością
Sześcioosobowa rodzina, ratując kilku mieszkańców Huty były dziś Przez tydzień od nawałnicy propozycji swojego wsparcia oraz wykorzystana.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
4 LUDZIE

Uwolnić od
respiratora
Policjant z Solca Kujawskiego walczy o powrót do
zdrowia. Wspierają go rodzina i fani jego ukochanej
siatkówki
Michał Ciechowski | fot. archiwum prywatne
Od dwudziestu lat gra w siatków- biony. Pierwsze oznaki sugerowały
kę, od siedmiu z dumą nosi poli- przeziębienie, wspólnie z żoną po-
cyjny mundur. Starszy sierżant stanowili więc pojechać do lekarza,
Wojciech Wesołowski, który na co gdzie przeszedł badanie krwi.
dzień pracuje w Solcu Kujawskim, - W piątek jadł jagody, myśleli-
przez całe swoje życie niósł po- śmy, że tam znajdowało się coś, co
moc innym. Dziś to on potrzebu- mu zaszkodziło – dodaje żona poli-
je naszego wsparcia. W regionie cjanta. – W krwi wyszły niewielkie
trwa zbiórka krwi i osocza, które zmiany, doktor powiedziała jednak,
mogą uratować mu życie. że muszę męża zabrać do domu Pasją rodziny Wesołowskich jest jazda na nartach. Rodzina wierzy, że tej zimy także wyruszą
i zbijać gorączkę. Następnego dnia w góry razem.
Stan funkcjonariusza wciąż jest był cały zalany potem, zaczynała Paradoksalnie jego siła obróciła się ruchy ust i szyi. Lekarze jednak jest dla nich wielkim autorytetem,
ciężki. Od 17 lipca przebywa w byd- mu drętwieć lewa noga. Wieczorem przeciwko niemu. Układ odporno- potwierdzają, że tak ciężkiego przy- który zaszczepił miłość do siatki.
goskich szpitalach – początkowo pojechaliśmy do szpitala zakaźnego ściowy zaczął produkować prze- padku u siebie nie mieli. Z pomo- Ci wszyscy ludzie zaangażowali się
w Wojewódzkim Szpitalu Obser- i mąż został przyjęty na oddział. ciwciała. cą do żony policjanta przychodzą w zbiórkę oddawania krwi i osocza.
wacyjno-Zakaźnym, a obecnie Następnego dnia drętwienie ob- Przez minione tygodnie Woj- między innymi jego koledzy z ko- Jego wymiana jest niezbędna, po-
w Szpitalu Uniwersyteckim. Oddy- jęło drugą nogę. Choroba zaczęła ciech Wesołowski przeszedł zapale- misariatów w Bydgoszczy i regio- nieważ obecne zatruwa mu orga-
chać pomaga mu respirator, ponie- postępować, a Agnieszka lada dzień nie dróg oddechowych. Pojawiły się nie, którzy jeszcze niedawno razem nizm. Mąż ma bardzo rzadką grupę
waż jego organizm jest niewydolny musiała wyjechać jako opiekun także wymioty. W trakcie leczenia brali udział w konkursie kompeten- – 0 Rh-, a więc każda kropla jest na
oddechowo. Nagła choroba porazi- z dziećmi na obóz do Hiszpanii. miał tracheotomię, obecnie żywio- cyjnym na najlepszego dzielnico- wagę złota. Zrobimy wszystko, by
ła wszystkie mięśnie. Dziś wyspor- - Mąż mnie zachęcał do wyjazdu, ny jest bezpośrednio do żołądka. wego. Wojtek wygrał, zdobywając jej nie zabrakło.
towany i silny mężczyzna walczy mimo że chciałam zostać – wspo- Wybudzony ze śpiączki utrzymuje maksymalną liczbę punktów. Do Jak dodaje Aleksandra, trudno
o każdy oddech. mina kobieta. – Mówił, że jest pod z rodziną kontakt wzrokowy. Przez etapu wojewódzkiego już nie pod-
- Oboje poznaliśmy się na stu- opieką lekarzy i ja nic nie zmienię, cały pobyt w szpitalu poddawany szedł. Przeszkodziła w tym choro- powiedzieć, co będzie dalej. Ro-
diach trenerskich z piłki siatkowej a tam mnie potrzebują. Niestety już jest intensywnej rehabilitacji. ba. dzina robi wszystko, by Wojtkowi
w Gdańsku – wspomina Aleksan- w drodze dostałam smsa, że jest go- - Myślimy o komunikacji przy O swoim trenerze nie zapomnie- pomóc. To, czy i w jakim stanie zo-
dra Achler-Wesołowska. – Tam się rzej. Tego samego dnia wróciłam pomocy specjalnego laptopa, po- li także uczniowie, których Wojtek stanie on wypuszczony do domu,
zakochaliśmy i po dwóch latach do Polski. Zanim dotarłam do szpi- nieważ mąż porusza lewą dłonią Wesołowski przed laty szkolił. trudno określić nawet lekarzom.
wzięliśmy ślub. Siatkówka nas zjed- tala, mąż stracił przytomność. i kciukiem prawej ręki – mówi - Mąż grę w siatkówkę rozpo- Najważniejsze obecnie, by jego
noczyła. Ani koledzy z drużyny, W poniedziałek obie ręce Agnieszka Achler-Wesołowska. – czął w wieku 16 lat – dodaje żona. stan się nie pogarszał i mógł zostać
ani kibice czy policjanci nie wierzą i cały tułów były już sparaliżowane. Jest niewolnikiem we własnym cie- – Był sportowcem w Chemiku uwolniony od respiratora. Nikt jed-
w to, co się Wojtkowi przytrafiło. Chwilę później przestały funkcjo- le, dlatego z całych sił staramy się Bydgoszcz, później w Starogardzie nak nie traci nadziei, że ta drama-
Mężczyzna wrócił do domu po nować mięśnie oddechowe, pra- mu pomóc. Gdańskim, a ostatnio w Między- tyczna historia zakończy się happy
trzech „nockach” z rzędu i od razu cowało tylko serce. Choroba roz- Powoli mięśnie zaczynają praco- rzeczu. Kibice bardzo nas wspie- endem i policjant wróci do domu
położył się spać. Wstał bardzo osła- łożyła funkcjonariusza w trzy dni. wać – zauważalne są u mężczyzny rają, a ci młodsi podkreślają, że o własnych siłach.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
SPORT 5

Dziewczyny podbijają świat Drużyna z potencjałem
Pomimo porażek w pierwszych mo to udało nam się zwyciężyć 4:1,
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk/archiwum
dwóch spotkaniach sezonu tre- a wspomniany gracz zdobył czwar-
sezon może zaliczyć do najlepszych ner KS Łochowo patrzy z opty- tego gola dla nas.
w karierze. Pisaliśmy już na naszych mizmem w przyszłość. W najbliż- Trener utrzymał klub w piątej li-
łamach o fenomenalnej zmianie szych kolejkach szkoleniowiec dze i pozostał w nim na kolejny se-
biegaczki z Koronowa podczas mar- będzie miał do dyspozycji większą zon. Obecne zmagania nie toczą się
cowych halowych ME, kiedy Iga
liczbę zawodników, a wśród nich jednak po myśli szkoleniowca tak,
wyprowadziła naszą sztafetę 4x400
m na prowadzenie, którego Justyna gracza z przeszłością… amery- jak to było w ostatnich meczach
Święty już nie oddała aż do mety, kańską. zeszłych rozgrywek. Po dwóch
dzięki czemu Polki mogły się cie- porażkach 3:1 i 0:5, odpowiednio
szyć ze złotych medali. Teraz zada- Przygoda Patryka Zarosy z ło- z Gryfem Sicienko i Pomorzani-
nie było jeszcze trudniejsze. Podczas chowskim klubem rozpoczęła się nem Toruń, łochowianie okupują
mistrzostw świata w Londynie bia- jeszcze w zeszłym sezonie. Wtedy, ostatnią pozycję w tabeli.
ło-czerwone nie były wymieniane na trzy kolejki przed końcem roz- - Już w trakcie okresu przygo-
w gronie faworytek. Podopieczne grywek, były już szkoleniowiec Za- towawczego wiedziałem, że ten
Aleksandra Matusińskiego poka- wiszy Bydgoszcz podjął się misji, początek będzie dla nas bardzo
zały jednak niezłomny charakter która - wydawałoby się - nie miała trudny – twierdzi trener. – Podczas
i wolę walki, które najpierw zapro- prawa się udać. Zespół plasował żadnego ze sparingów nie miałem
wadziły je do finału, a potem dały się na ostatnim miejscu w ligowej do dyspozycji więcej niż 13 zawod-
pierwszy w historii medal dla Polski tabeli i był głównym kandydatem ników. Z grupy, którą posiadałem
Pochodzące z naszego regionu lek- bywając komplet medali w swoich w tej konkurencji. Niebagatelną rolę do spadku. Trener Zarosa dokonał pod koniec zeszłego sezonu, gra-
koatletka Iga Baumgart (na zdję- występach. W „jedynce” i „czwórce” w zdobyciu brązu miała, a jakżeby jednak sportowego cudu, zdoby- cze odchodzili lub rezygnowali, do
ciu) i kajakarka Beata Mikołajczyk Beata wywalczyła srebro, zaś „dwój- inaczej, Iga Baumgart, która biegnąc wając z drużyną dziewięć punktów, tego dochodziły wyjazdy wakacyj-
przywiozły do kraju medale z naj- ka” przyniosła jej wraz z Anną Pu- na drugiej zmianie, wyprowadziła dzięki którym sezon łochowianie ne i kontuzje. Dopiero na tydzień
ważniejszych imprez sezonu. ławską brązowy medal. zespół z szóstej na trzecią pozycję. zakończyli na bezpiecznej, trzyna- przed startem ligi nasza kadra zro-
- Jestem bardziej dumna z dziew- - Nie spodziewałam się, że tre- stej pozycji. biła się nieco szersza, ale był to zbyt
Jako pierwsza do rywalizacji czyn niż z siebie – powiedziała Pol- ner wystawi mnie na tej zmianie, ale - Nie da się w tak krótkim cza- krótki czas na odpowiednie przygo-
przystąpiła Beata Mikołajczyk, któ- skiemu Związkowi Kajakowemu po wiedziałam, że może być ona klu- sie wpłynąć na umiejętności graczy. towanie się do ligowych starć. Teraz
ra reprezentowała nasz kraj pod- wyścigu „czwórek” Beata Mikołaj- czowa – mówiła TVP Sport po finale
Iga Baumgart. – Jak dobiegałam do Skupiłem się więc na strefie mental- mam już 90% kadry, czekam na
czas lipcowych mistrzostw Europy czyk. – Teraz wiem, że spokojnie nej – mówi Patryk Zarosa. – Chcia- wyleczenie kontuzji i zatwierdzenie
w bułgarskim Płowdiwie. Mieszkan- będę mogła kiedyś skończyć karie- końca swojej zmiany, to w głowie
miałam słowa trenera, który naka- łem, żeby uwierzyli, że jesteśmy naszego amerykańskiego nabytku,
ka Lipnik wystartowała w trzech rę, nie martwiąc się o przyszłość. w stanie wygrywać niezależnie od który znacznie powinien wzmocnić
konkurencjach – K1 1000 m, K4 500 W tym momencie na emeryturę się zał nam wierzyć w zdobycie medalu.
Udało się oddać pałeczkę na wyso- okoliczności. A te były rzeczywiście zespół. Drużyna jest młoda, jednak
m oraz w K2 500 m. Kajakarka po- jednak jeszcze nie wybieram. trudne. W pierwszym swoim spo- ma potencjał, który moim zdaniem
kazała, że jest nie tylko najbardziej Kilka lat aktywnego uprawiania kim miejscu. Wtedy wiedziałam, że
potem to już pójdzie - śmiała się. tkaniu z Radzynianką miałem do w przyszłości pozwoli walczyć
doświadczoną, ale również najlep- sportu ma przed sobą również Iga
szą zawodniczką naszej kadry, zdo- Gratulujemy obu paniom i cze- dyspozycji tylko jednego rezerwo- o czołowe miejsca w tabeli.
Baumgart, która trwający jeszcze
kamy na kolejne wieści o sukcesach! wego, w dodatku bramkarza. Pomi- (KŻ)
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
6 BEZPIECZNIE Z WORDEM

Kalejdoskop drogowych możliwości
Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy poza standardowymi egzaminami na prawo jazdy jest niezwykle bogata.
Kierowana jest zarówno do kierowców początkujących, jak i do zaawansowanych
Robert Kamiński
jest od wieku kandydata i zakre- szania przepisów ruchu drogowego muje Komenda Wojewódzka Policji.
su uprawnień, jakie chce posiadać. oraz wyrobienie przeświadczenia:
W zakresie przewozu rzeczy kwa- „Wiem, co robić i jak się zachowy- 3. Szkolenia dla kandydatów na egzami-
lifikację wstępną może ukończyć wać, by w przyszłości uniknąć po- natorów
osoba w wieku 18 lat (takie szkole- przednich błędów”. Jest to szkolenie Celem szkolenia jest przygoto-
nie trwa 280 godzin). W zakresie przeznaczone dla kierowców naru- wanie kandydatów na egzamina-
przewozu osób kwalifikację wstęp- szających przepisy ruchu drogowe- torów do prowadzenia egzaminów
ną może ukończyć osoba w wieku go, którzy zostali zewidencjonowani. państwowych osób ubiegających się
21 lat (szkolenie również trwa 280 Ukończenie kursu jest podstawą do o uprawnienia do kierowania pojaz-
godzin). Osoby, które posiadają już zmniejszenia liczby punktów kar- dami silnikowymi. Kurs obejmuje
uprawnienia w zakresie przewozu nych o 6. W szkoleniu mogą brać zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
rzeczy, a chciałyby uzyskać kwali- udział wyłącznie kierowcy, którzy Szkolenie składa się ze 154 godzin
fikację w zakresie przewozu osób posiadają na swoim koncie nie wię- zajęć teoretycznych i kilkudzie-
(i odwrotnie) obowiązane są ukoń- cej niż 24 punkty karne i nie mniej sięciu godzin zajęć praktycznych,
czyć jedynie kwalifikację wstępną niż 6. W kursie nie mogą również w zależności od zakresu zdobywa-
uzupełniającą (70 godzin). uczestniczyć kierowcy w okresie nych uprawnień. Program szkolenia
Prócz tego organizowane są szko- pierwszego roku od dnia otrzyma- obejmuje: naukę podstaw techniki
lenia okresowe przeznaczone dla nia po raz pierwszy prawa jazdy. jazdy (psychologia, dydaktyka, tech-
osób, które uzyskały uprawnienia do W szkoleniu można uczestniczyć raz nika kierowania i obsługa pojazdu),
kierowania pojazdami kat. C do 10 na 6 miesięcy. Program kursu obej- przepisy ruchu drogowego, bezpie-
WORD to nie tylko egzaminy. Ośrodek oferuje wiele dodatkowych
września 2009 r. i kat. D do 10 wrze- muje zagadnienia: przyczyny wy- czeństwo ruchu drogowego, zasady
kursów.
śnia 2008 r. Program szkolenia okre- padków drogowych na tle poziomu prowadzenia egzaminu państwo-
sowego obejmuje 35 godzin. Każdy bezpieczeństwa ruchu drogowego wego oraz etykę zawodu egzamina-
Warto przyjrzeć się tym propozy- prawo jazdy, ale chcących pracować z kierowców jeżdżących zawodowo w Polsce, prawne i społeczne skut- tora, praktykę egzaminatorską oraz
cjom dokładniej, ponieważ pod jako kierowcy zawodowi. Prócz uzy- obowiązany jest odnawiać taki kurs ki wypadków drogowych oraz psy- technikę i taktykę jazdy. Niektóre
każdym względem są korzystne dla skania prawa jazdy odpowiedniej co 5 lat. chologiczne aspekty zachowania się warunki przystąpienia do szkolenia:
wszystkich uczestników ruchu. kategorii, a więc w tym przypadku kierującego pojazdem w ruchu dro- ukończone 23 lata, wykształcenie co
kategorii C lub D, należy jeszcze 2. Szkolenie redukujące punkty karne gowym. Szkolenie trwa 6 godzin lek- najmniej średnie, posiadanie prawa
1. Kurs dla kierowców zawodowych ukończyć tzw. kwalifikację wstępną. Głównym celem kursu jest uświa- cyjnych i kończy się wystawieniem jazdy kat. B przez okres co najmniej
Kurs dla osób posiadających już Liczba godzin kursu uzależniona domienie kierowcom skutków naru- zaświadczenia, którego kopię otrzy- 3 lat, ważne orzeczenie lekarskie
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
BEZPIECZNIE Z WORDEM 7
o braku przeciwwskazań zdrowot- 1. Podstawowe informacje dotyczące
nych do wykonywania czynności prowadzenia pojazdu po użyciu alko-
egzaminatora. holu; 2. Powody, dla których kierow-
cy decydują się na prowadzenie po-
4. Szkolenie dla kierujących ruchem dro- jazdu po użyciu alkoholu lub środka
gowym działającego podobnie do alkoholu;
W szkoleniu mogą wziąć udział: 3. Problemy związane z używaniem
pracownicy zarządów dróg lub inne alkoholu, środków działających po-
osoby wykonujące roboty na drodze dobnie do alkoholu (nadużywanie
za zgodą zarządów dróg, osoby nad- napojów alkoholowych, funkcjono-
zorujące bezpieczne przejście dzieci wanie osoby uzależnionej – zmiany
przez jezdnię w wyznaczonym miej- w sferze poznawczej, emocjonalnej
scu, kierowcy autobusów szkolnych i behawioralnej); 4. Autodiagnoza
w miejscach postoju związanych stylu picia alkoholu, poziomu samo-
z wsiadaniem i wysiadaniem dzieci, kontroli i tendencji do zachowań ry-
pracownicy nadzoru ruchu komuni- zykownych oraz ulegania wpływom
kacji miejskiej, pracownicy kolejowi. zewnętrznym; 5. Wpływ alkoholu
Kurs jest również przewidziany dla lub środka działającego podobnie do
osób odpowiedzialnych za utrzyma- alkoholu na sprawność prowadzenia
nie porządku podczas przemarszu pojazdów; 6. Stereotypy i formy ra-
procesji, pielgrzymki lub konduktu cjonalizacji dotyczące prowadzenia
pogrzebowego, strażaków niektó- pojazdu po użyciu alkoholu; 7. Sta-
rych jednostek ochrony przeciw- tystyki dotyczące zjawiska nietrzeź-
pożarowej, pilotów pojazdów nie- wości na drogach (liczba wypadków,
normatywnych, członków zespołu liczba rannych i zabitych); 8. Omó-
ratownictwa medycznego, strażni- wienie regulacji prawnych dotyczą-
ków leśnych lub funkcjonariuszy cych prowadzenia pojazdu w stanie
Straży Parku. Szkolenie zakończone nietrzeźwości, w stanie po użyciu
jest egzaminem: testowym z wiedzy alkoholu lub środka działającego
teoretycznej oraz sprawdzającym podobnie do alkoholu; 9. Pojęcie od-
umiejętności z zakresu kierowania powiedzialności i inne. W trakcie jednego z kursów można zredukować liczbę punktów karnych.
ruchem drogowym w warunkach
symulowanych. Kurs trwa 1 dzień (8 Prócz wymienionych szkoleń macji można zasięgnąć pod adresem kierowców”. Warto również zwrócić również możliwość poćwiczenia te-
godzin). Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo- e-mailowym szkolenia@word.byd- uwagę, że dla osób, które właśnie stów na komputerach egzaminacyj-
wego w Bydgoszczy prowadzi rów- goszcz.pl lub pod telefonami 52 325 ukończyły kurs prawa jazdy, a są nych.
5. Szkolenie reedukacyjne z zakresu pro- nież inne kursy: kurs specjalistycz- 88 73. jeszcze przed egzaminem i nie czują
blematyki przeciwalkoholowej i przeciw- ny dla nauczycieli egzaminujących się pewnie, WORD udostępnia plac Wszelkich dodatkowych infor-
działania narkomanii dzieci na kartę rowerową, a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu manewrowy, na którym można po- macji można zasięgnąć pod adresem
Prowadzone jest przez dwa dni - warsztaty dla niezatrudnionych eg- Drogowego w Bydgoszczy organi- ćwiczyć za kółkiem egzaminacyjne- e-mailowym bok@word.bydgoszcz.
8 godzin każdego dnia. Wykłady od- zaminatorów. zuje również szkolenie dla instruk- go samochodu, zanim przystąpi się pl lub pod telefonem 52 325 88 03
bywają się w grupach 10-, 15-osobo- torów nauki jazdy pn. „Wzrost kom- do egzaminu właściwego. Można oraz 52 325 88 74.
wych. Zasadnicze wątki wykładów: Wszelkich dodatkowych infor- petencji kadry ośrodka szkolenia się z nim zapoznać i oswoić. Istnieje
REKLAMA

Historycznie, ale nowocześnie
Niewiele jest kierunków, które rozwijają tak wszechstronnie, jak studia historyczne. Zapraszamy po wiedzę do nas!

Studenci Instytutu, fot. A. Romański CPiI UMK.
Studia I stopnia będą trwały 3 lata praktyczna nauka tego zawodu, absolwenci poznają nie tylko histo- mie studiów wyjazd zagranicz- punkt wyjścia do kariery zawodo-
i kończyły się uzyskaniem tytułu dlatego część zajęć jest prowadzo- rię Polski i świata, ale także zdoby- ny. Są to studia unikatowe w skali wej w Policji, Straży Granicznej
licencjata. Każdy tutaj znajdzie na przez praktyków i odbywa się wają wiedzę z wielu pokrewnych ogólnopolskiej. Otwartość, szeroki i innych służbach mundurowych.
coś dla siebie! Instytut Historii w instytucjach archiwalnych re- dziedzin. W ramach szerokiej ofer- horyzont i umiejętności językowe Na studia zapraszamy także osoby,
i Archiwistyki UMK jest jedną gionu. Studenci mają możliwość ty istnieje możliwość kształcenia nabyte w trakcie studiów ułatwiają, których pasją jest historia wojsko-
z najlepszych w Polsce jednostek doskonalenia umiejętności zawo- w zakresie kilku języków nowożyt- nie zawsze proste, poruszanie się na wa i szeroko pojęta problematyka
naukowych oraz posiada najno- dowych w ramach przewidzianych nych. W ostatnim czasie stworzona rynku pracy.
wocześniejszą bazę dydaktyczną programem studiów praktyk w ar- została możliwość uczenia się języ- militarna oraz członków grup re-
i świetne warunki lokalowe. chiwach, urzędach i przedsiębior- ka norweskiego. Po wojskoznawstwie do służb munduro- konstrukcji historycznej.
stwach. wych?
Praktyczny zawód - archiwista i zarządca Studia skandynawsko-bałtyckie z rozsze- Wojskoznawstwo jest kierun- A może...?
dokumentacji Historycy będą zawsze potrzebni rzonym językiem norweskim kiem, którego program dostoso- ... warto byłoby także po 3 latach
Studia w zakresie archiwistyki Studia historyczne przygotowu- Studia skandynawsko-bałtyc- wany jest do specyficznych potrzeb studiów licencjackich zdecydować
i zarządzania dokumentacją dają ją absolwenta do podjęcia pracy kie łączą wiedzę na temat historii polskich sił zbrojnych. Zajęcia pro- się na dwuletnie studia magister-
poszukiwany na rynku pracy za- w różnych miejscach, w których basenu Morza Bałtyckiego oraz wadzone są we współpracy z Cen- skie (II stopnia). Nasi absolwenci
wód archiwisty i zarządcy doku- potrzebna jest umiejętność badań znajomość dwóch wybranych języ- trum Szkolenia Artylerii i Uzbroje- mogą kontynuować kształcenie na
mentacją (records manager). Te historycznych oraz w placówkach ków tego obszaru (do wyboru język nia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk studiach II na opisanych tutaj kie-
studia dobrze przygotowują do pra- oświatowych wszystkich szczebli niemiecki, rosyjski lub norweski Lądowych w Bydgoszczy. Zdobyta runkach. Swoją wiedzę można też
cy w archiwach wszystkich typów, z uprawnieniami do nauki historii w stopniu rozszerzonym) z wiedzą na studiach wiedza i umiejętno-
ułatwiają zatrudnienie w urzędach i wiedzy o społeczeństwie. Zdoby- dotyczącą geografii regionu bałtyc- ści znacznie ułatwią wykonywa- po studiach licencjackich lub ma-
państwowych i samorządowych cie poza studiami dziennymi takich kiego. Ich integralnym i niezwykle nie obowiązków służbowych oraz gisterskich uzupełniać na studiach
oraz pozwalają z powodzeniem uprawnień jest bardzo kosztow- ważnym elementem jest również będą podstawą sukcesu w karierze podyplomowych w zakresie archi-
prowadzić działalność gospodar- ne. Warto pamiętać, że historycy możliwość podjęcia studiów w ra- wojskowej. Absolwenci wojsko- wistyki i zarządzania dokumenta-
czą w zakresie usług kancelaryjno- i nauczyciele historii zawsze będą mach programu Erasmus. Całości znawstwa będą także posiada- cją oraz w zakresie kancelarii tajnej
-archiwalnych. Ważna jest dla nas potrzebni. Dzięki takim studiom dopełnia przewidziany w progra- li kwalifikacje stanowiące dobry i ochrony informacji niejawnych.
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
8 KORONOWO

Kayakmania
Gmina Koronowo ma w swojej ofercie nową, niezwy-
kle ciekawą i obiecująco zapowiadającą się imprezę:
Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania”.
Pierwsza jej edycja odbędzie się w dniach 15-17 września
na Zalewie Koronowskim
Robert Kamiński | fot. Adam Zakrzewski/archiwum
Jeśli nigdy nie pływałeś w kajaku, A oferta Kayakmanii jest naprawdę
a bardzo byś chciał, ta impreza szeroka: od miłych przejażdżek ka-
jest właśnie dla ciebie. Organiza- jakiem w tempie spacerowym aż po
torzy uprzedzają, że nie przyjmu- ultramaratony dla wyczynowców
ją do wiadomości żadnych wymó- z prawdziwego zdarzenia.
wek. Po prostu przyjdź i spróbuj. Główną atrakcją imprezy będą
Z pewnością nie pożałujesz! wyścigi kajaków turystycznych,
które odbędą się w kilku kate-
Warunki uczestnictwa w przed- goriach na różnych dystansach.
sięwzięciu są dwa: dobre chę- W konkurencji drużynowej za-
ci i wolny czas. To wszystko, co wodnicy walczyć będą o nagrodę
uczestników ogranicza. główną: profesjonalną przyczepę
Głównym hasłem imprezy jest: do przewozu kajaków. Organizato- adresowana jest nie tylko do spor- w kajaku. Nie wiedzą tego jedynie gminy Koronowo. Imprezy z pew-
„Świat z wody wygląda inaczej”. rzy liczą, że ta atrakcyjna nagroda towców uprawiających kajakar- ci, którzy jeszcze nie spróbowali. nością oryginalnej, która, choć
Jeśli zatem ktoś nie wie, jak ta przyciągnie wiele drużyn (team stwo wyczynowo, ale do wszystkich Po uczciwym wysiłku fizycznym dopiero w planie, zostanie zapa-
inna perspektywa widzenia świata zostaje zatwierdzony po zgłoszeniu mieszkańców gminy, a także tych, – zasłużona nagroda: wieczorny miętana na długo, co już dziś dla
z wody wygląda, to warto pokusić minimum 10 osad i zweryfikowa- którzy w Koronowie bywają spora- piknik integracyjny z nieodzow-
się o udział w pierwszej edycji Kay- niu w biurze zawodów; natomiast dycznie. nym śpiewaniem szant przy ogni- organizatorów nie ulega wątpli-
akmanii. Imprezy, do której pozo- klasyfikacja drużynowa zostanie Nie wahaj się dłużej! Zabierz ro- sku. wości. Równie pewne jest to, że jej
stały jedynie dwa tygodnie. otwarta po zgłoszeniu i zweryfiko- dzinę, dzieci i znajomych. Nie trać Obok imprezy głównej organi- przyszłe edycje wejdą do koronow-
Kayakmania to konkretnie pro- waniu co najmniej 5 zespołów). czasu na zastanawianie się. Orga- zatorzy zaplanowali koncert Ma- skiego kalendarza kulturalnego na
pozycja dla sympatyków i wielbi- W trakcie imprezy publiczno- nizatorzy gwarantują, że spędzanie teusza Ziółki, znanego piosenka- stałe.
cieli czynnej rekreacji wodnej. Dla ści zaprezentowane zostaną poka- kilku wolnych godzin w kajako- rza, pianisty, autora wielu tekstów Przekonajmy się! Przypomnij-
miłośników przyrody i ciszy natu- zy różnych kajakowych dyscyplin. wych osadach oznacza odpoczy- piosenek. Występ odbędzie się na my: 15-17 września, Zalew Koro-
ry. Każdy, kto lubi spędzać wolny Zapoznać się będzie można z całą nek od pracy, odstresowanie się, plaży w Pieczyskach w sobotę 16
czas aktywnie nad wodą, dla kogo gamą możliwości, jaką oferuje ta naładowanie baterii na przyszły ty- września. nowski.
nade wszystko weekend oznacza mało jeszcze u nas znana dyscypli- dzień, miesiąc, a kto wie, może i na Organizatorem imprezy jest Szczegółowych informacji moż-
obowiązkową ucieczkę od czterech na. dłużej. Nic bowiem nie może się Bydgoskie Stowarzyszenie Kajako- na zasięgnąć na stronie interneto-
ścian, znajdzie tu coś dla siebie. Podkreślić należy, że impreza równać z przyjemnością pływania we „Binduga” przy współudziale wej www.kayakmania.pl.

Tu jest miejsce
na Twoją
reklamę
Zadzwoń 665 169 292
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
DOBRCZ 9

Cuda z kłosów
W kategorii gospodarstwo rolne Infernal.
pierwsze miejsce zdobyli państwo Zwieńczeniem Święta Plonów
Szatkowscy z Kotomierza, drugie była wspaniała zabawa – letnia dys-
Waldemar Żarek z Sienna, a trzecie koteka prowadzona przez profesjo-
państwo Januszewscy z Gądecza. nalnego didżeja.
Tegoroczne dożynki w oprawę - Życzymy wam, aby atmosfera
muzyczną wzbogaciły również lo-
tegorocznych dożynek towarzyszyła
Tegoroczne dożynki w Dobrczu przyciągnęły tłumy mieszkańców gminy kalne zespoły. Na scenie odbyły się
koncerty orkiestry dętej oraz wystę- wam przez cały rok – podsumował
py zespołów, takich jak Cynamony, wójt Krzysztof Szala. – Życząc boga-
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk Koronowiacy czy zespół z Żołędo- tych plonów, powiem: do zobacze-
Barwny korowód podążający Włodarz podczas inauguracji znaczenia pięciu rolnikom z gminy wa. Ogromne emocje wzbudził po- nia na przyszłorocznej wspaniałej
z kościoła na plac dożynkowy za- dożynek podkreślał znaczenie rol- Dobrcz. Odznaki z rąk wicestarosty kaz ognia przygotowany przez grupę dożynkowej zabawie.
inaugurował w sobotę 19 sierpnia ników dla gminy. Wspólnie z prze- Zbigniewa Łuczaka, wójta Krzysz-
wielką gminną zabawę na placu wodniczącym Rady Gminy Dobrcz tofa Szali i przewodniczącego Rady
przy ul. Jarzębinowej. Tam na go- wychwalali złożone pod sceną do- Gminy Antoniego Bigaja odebrali:
ści i mieszkańców czekały stoiska żynkowe wieńce, którym jednogło- Kazimierz Goryński z Suponina,
z lokalnymi wyrobami, rękodzie- śnie przyznali pierwsze miejsca. Robert Jaszkowski z Wudzynka, Zbi-
łem oraz poczęstunkiem. Pod sce- - Praca rolnika jest bardzo cięż- gniew Lizak z Włók, Piotr Sławiński
ną zaś pięknie prezentowały się so- ka i to właśnie dożynki są okazją do z Trzebienia i Anna Wesołowska
łeckie dożynkowe wieńce. podziękowań – mówił Antoni Bigaj. z Trzebienia. Koła Gospodyń Wiej-
- Dziękuję również paniom, które skich i sołectwa, które przygotowały
Punktualnie o godz. 16 pod sce- z prostych kłosów rosnących na po- wieńce dożynkowe i kosze, otrzyma-
nę zajechała dorożka z gośćmi te- lach zrobiły prawdziwe cuda. I obie- ły podziękowania. Rozstrzygnięto
gorocznego Święta Plonów. Była cuję, że ten bochenek, który został również konkurs „Piękna wieś”.
ona częścią korowodu prowadzo- wypieczony z tegorocznych zbóż, W kategorii posesje pierwsze
nego przez utalentowaną młodzież zostanie tak podzielony, aby nikomu miejsce zdobył Jacek Stielow ze Złej
z Gminnej Orkiestry Dętej pod ba- go nie zabrakło. Wsi, drugie Jowita i Rafał Szeligo-
tutą Adama Idzińskiego. Po uroczy- Co roku dożynki są okazją do wie z Dobrcza, trzecie zaś przypadło
stej mszy świętej oficjalne uroczysto- wręczenia medali zasłużonym dla Róży i Antoniemu Bigajom z Ko-
ści rozpoczął wójt gminy Krzysztof rolnictwa. W sobotę minister rol- zielca oraz Małgorzacie i Jackowi
Szala, któremu towarzyszył Antoni nictwa i rozwoju wsi przyznał od- Klimczewskim ze Strzelec Górnych.
Bigaj, przewodniczący Rady Gminy
Dobrcz oraz tegoroczni starostowie
– Anna Szymańska z Trzebienia oraz
Krzysztof Majka z Sienna.
- Tradycja dożynek w gminie
jest bardzo stara – mówił Krzysztof
Szala. – Warto więc podtrzymywać
te kultywowane od lat zwyczaje i tu,
w tym miejscu, podzielić się z wami
symbolicznym chlebem wypieczo-
nym z tegorocznych ziaren. W tym
roku nasza radość jest trochę przy-
ćmiona z uwagi na nawałnicę, którą
dotkliwie odczuli nasi sąsiedzi. Nie
zapominamy o nich, wspólnie nio-
sąc im pomoc. I za to wasze oddanie
chciałbym serdecznie podziękować.
Podziękujmy również Bogu za to, co
udało nam się podczas tegorocznych
żniw zebrać.

Przyciągnie Piszą scenariusz życia
Wszołek, wieloletni szkoleniowiec
osób dorosłych.
Projekt przewiduje również

śliwka
aktywność fizyczną pań. Wielo-
krotnie brały już udział w 5-, 7-ki-
Panie z gminy nie ustają w swoich działaniach, aktywnie realizując swoje pasje lometrowych treningach nordic
walking z udziałem profesjonalnej
Zbliżamy się do kolejnej, XVII zbudować markę osobistą, a także instruktorki Żanetty Kaźmierczak.
edycji Święta Śliwki, które tra- w jaki sposób zdrowo się odży- Ponadto osiem uczestniczek pro-
dycyjne zorganizowane zostanie wiać. Hasłem przewodnim spotka- jektu zdecydowało się wziąć udział
w Strzelcach Dolnych w pierwszy nia z ekspertem, które odbyło się w Mistrzostwach Polski w nordic
weekend września. w czerwcu w świetlicy w Kotomie- walking, które odbyły się 5 sierpnia
rzu, było „Skończ z dietami, zacznij w Żołędowie.
A wszystko zaczęło się od jedne- odżywianie”. - Promujemy profesjonalne
go pomysłu – gospodarza ze Strze- - Niezależnie od tego, czy ktoś treningi nordic walking – mówią
lec Jana Iwanowskiego, który od chciał zrzucić zbędne kilogramy, zgodnie członkinie stowarzyszenia.
razu podchwyciły członkinie z Koła przytyć, wzmocnić swój organizm, - Niewłaściwe „chodzenie z kijka-
Gospodyń Wiejskich. Na oczach odstawić leki czy po prostu roz-
setek turystów, na wielkiej łące nad mi” może przynieść więcej krzyw-
począć zdrowy styl życia, każda
Wisłą, smażą w ogromnych kotłach dy niż pożytku. Mamy nadzieję,
z pań znalazła coś dla siebie – tłu-
śliwki. Pakują je w słoiczki, a póź- maczy Janina Wszołek. – W lipcu że w przyszłym roku uda nam się
niej naklejają etykiety. zaś, dzięki Zbigniewowi Łuczakowi pozyskać środki na stworzenie na
Na tę wyjątkową imprezę zjeż- z Ośrodka Rehabilitacji w Gądeczu, terenie gminy Dobrcz trasy nor-
dżają się goście z odległych za- dowiedzieliśmy się, jak dbać o krę- dic walking, takiej z prawdziwego
kątków Polski. I w tym roku nie gosłup, zapobiegać osteoporozie zdarzenia, właściwie oznakowanej
zabraknie wielkich kuprowych i jak wykonywać podstawowe ćwi- i bezpiecznej.
kotłów, w których smażyć się będą czenia przy użyciu prostych przed- Stowarzyszenie „Jestem Aktyw-
Panie wielokrotnie brały udział w zawodach nordic walking.
fioletowe owoce. Śliwki odnajdzie- miotów, aby uelastycznić i wzmoc- na” po raz drugi już pozyskało tak-
my zarówno w dżemach czy konfi- Stowarzyszenie Wsparcia Aktyw- Obywatelskich w ramach progra- nić mięśnie kręgosłupa, szczególnie że środki na realizację projektu dla
turach, jak i ciastach. ności i Przedsiębiorczości Kobiet mu „Inicjuj z FIO bis”. szyjnego i lędźwiowego. młodzieży ze szkół zawodowych
W trakcie dwudniowego święta „Jestem Aktywna” wciąż rozwi- Obecnie panie biorą udział w zakresie działalności wspoma-
na stoiskach znaleźć będzie można w cyklu szkoleń z rozwoju osobi- gającej rozwój gospodarczy, w tym
ja swoje zainteresowania i szkoli - Projekt jest skierowany do pań
także miejscowe smakołyki, w tym stego. Już rozpoczęły przygotowa- przedsiębiorczości. Stowarzysze-
mieszkanki gminy. Od niedawna w wieku od 16 do 70 lat wzwyż – nie będzie realizowało zadanie pn.
nalewki cieszące się każdego roku jest także patronem 4-osobowej mówi Janina Wszołek, prezes sto- nia do napisania scenariusza swo-
ogromnym zainteresowaniem. jego życia. Uczestniczki warsztatów „Rozwój odpowiedzialnych postaw
Oprócz tego zdegustujemy wędliny, grupy nieformalnej „Kobieca warzyszenia. – W jego ramach dowiedziały się, jak ważną rolę przedsiębiorczych wśród młodzie-
chleb czy miód. Tego wydarzenia Moc”, z którą wspólnie realizuje odbyło się już kilka spotkań, m.in. odgrywa wyznaczanie celów, jaka ży szkół zawodowych 2017”. Pro-
nie można przegapić! Zapraszamy projekt dla pań z terenu gminy z coachem, dietetyczką oraz fizjote- jest różnica między marzeniami jekt zyskał dofinansowanie w kwo-
do Strzelec Dolnych już 2 i 3 wrze- „Kobieta jest Marką”. Działanie rapeutą. a mrzonką, a pod koniec sierpnia cie 7,5 tys. zł.
śnia. to odbywa się dzięki środkom po- Na szkoleniu z trenerem oso- stworzą własną mapę marzeń. Spo-
(MC) zyskanym z Funduszu Inicjatyw bistym panie dowiedziały się, jak tkania te prowadzi prezes Janina (MC)
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
10 BIAŁE BŁOTA i OSIELSKO

Zakaz jest bezwzględny
W związku z nawałnicami, jakie przeszły w sierpniu nad naszym województwem, nadleśniczy
Nadleśnictwa Runowo wydał zarządzenie w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasów
Robert Kamiński | fot. pixabay.com/ilustracyjne
Mieszkańcy gminy Osielsko mu- ko. Pracują, szacują straty, ale to
szą się liczyć z karami, jakie zo- wszystko musi jeszcze potrwać.
staną nałożone na nich z chwilą Oszacowanie strat z pewnością
złamania zakazu. Nie mówiąc już jeszcze potrwa. Pytanie tylko, kiedy
o tym, że obecnie wstęp do lasów będzie można podać jakąś, przybli-
w gminie jest po prostu bardzo żoną choćby, wielkość?
niebezpieczny. Grozi ciężkim ka- - Trwają w tej sprawie rozmowy
lectwem lub nawet śmiercią. – mówi nadleśniczy. – Wytypowa-
liśmy już firmę, która wykona dla
W piśmie nadleśniczego Lesz- nas ortofotomapy. To mapy samo-
ka Popowskiego czytamy między lotowe, które tworzy się z dokład-
innymi: „Ze względu na wystąpie- nością do kilkudziesięciu centyme-
nie w dniu 11 sierpnia 2017 roku trów. Oszacują one powierzchnię
huraganu, którego następstwem i skalę strat. W tej chwili dysponu-
na terenach leśnych jest ogromna jemy jedynie danymi orientacyjny-
ilość powalonych, złamanych oraz mi. Jeśli tylko dopisze pogoda, to
zawieszonych drzew stanowiących myślę, że w ciągu dwóch tygodni
bezpośrednie zagrożenie dla życia teren powinien zostać całkowicie
i zdrowia osób, wprowadzam bez- obfotografowany. Natomiast pełne
względny zakaz wstępu do lasów oszacowanie szkód powinno zostać
stanowiących własność Skarbu ukończone jesienią.
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Czy w wyniku nawałnicy ucier-
Runowo”. piała również zwierzyna?
Zakazem objęto następujące le- - Jeśli chodzi o zwierzynę, to nie
śnictwa: Runowo Młyn, Witosław, mam sygnałów od myśliwych, by
Dąbrowice, Drzewianowo, Komie- znaleziono martwe sztuki – dodaje
rowo, Świdwie, Wąwelno. nadleśniczy. – Wiemy jedynie, że
Powierzchnie wymienionych na pół godziny przed nadejściem
lasów zostaną oznaczone specjal- nawałnicy wszystkie zwierzęta
nymi tablicami umieszczonymi opuściły nasze lasy. Mają instynkt,
zarówno przy drogach leśnych, jak którego człowiek nie posiada. Sam
i publicznych. widziałem uciekające jelenie. Z ko-
Zakaz wszedł w życie z dniem lei budynki mieszkalne w lasach,
12 sierpnia i obowiązuje aż do od- tylko pojawiło się na jego drodze. wieszane, powyginane. Mogą pęk- Jak długo potrwają prace zwią- na przykład leśniczówki, jakimś
wołania. Sprawa jest poważna i nie Drzewa padały jak zapałki. W wielu nąć lub zawalić się w każdej chwili. zane z usunięciem szkód? cudem nie ucierpiały. Żadne drze-
można jej lekceważyć. miejscach stan lasów jest katastro- Fragmenty korzeni wystają z ziemi. - Każdego dnia pracujemy nad wo się na nie nie zawaliło. Zostały
- To pierwsza taka nawałnica falny. Coraz to nowe drzewa się przewra- ich usuwaniem – wyjaśnia Leszek jednak pozbawione prądu. Nie-
od niepamiętnych czasów – mówi - Chcę podkreślić, że zakaz wej- cają, nawet na terenach już uprząt- Popowski. – Jednak nie do wszyst- które także wody. Tylko w jednym
nadleśniczy Leszek Popowski. – ścia na teren wymienionych lasów niętych. Nie ma żadnej przesady kich miejsc udało nam się jeszcze z gospodarstw w Drzewianowie ze-
Wichura połamała wiele ponad należy potraktować bardzo poważ- w stwierdzeniu, że obecnie wejście dotrzeć. Wiele jest tak zawalonych, rwało dach.
stuletnich drzew. A to oznacza, że nie – dodaje nadleśniczy Popowski. do lasu we wschodniej części nadle- że wejście jest na razie niemożli- Powtórzy zatem raz jeszcze to,
nie było w naszym regionie podob- – Nie jest to jakieś tam admini- śnictwa grozi śmiercią lub ciężkim we ze względu na bezpieczeństwo. co powtórzyć należy: zakaz wstę-
nego żywiołu od co najmniej kilku stracyjne widzimisię, ale po prostu kalectwem. Leżą dęby, buki, olchy, Szczerze mówiąc, obawiam się pu do lasów Nadleśnictwa Runowo
pokoleń. konieczność. Wiele drzewostanów brzozy, graby, sosny. To był napraw- o moich pracowników. Nie po- potraktujmy poważnie. Aż do od-
Żywioł zmiatał wszystko, co jest uszkodzonych, drzewa są poza- dę kataklizm. zwalam im na niepotrzebne ryzy- wołania.

Słychać dzwon Święto z Boysami
Plac przy ulicy Czeremchy już
w najbliższą sobotę 26 sierpnia od
godziny 16 będzie miejscem wiel-
kiej zabawy dla wszystkich miesz-
kańców gminy, jak i spragnionych
Mierzy 93 centymetry wysokości, inskrypcję, która na nim widnieje: wrażeń turystów.
tyle samo średnicy i ma pół tony „Powołano mnie do życia w 100.
wagi – w rozbudowanej aktualnie rocznicę Objawień Fatimskich, kie- - Przygotowaliśmy bogaty pro-
świątyni w Przyłękach rozbrzmiał dy Namiestnikiem Chrystusowym gram święta, podczas którego nie
nowy dzwon. Wieża, na której na Stolicy Piotrowej był Papież zabraknie atrakcji zarówno dla
zawisł, jest wysoka na 23 metry, Franciszek, Ordynariuszem Diece- najmłodszych, jak i dorosłych
zwieńczona 2,5-metrowym krzy- zji Bydgoskiej Biskup Jan Tyrawa, mieszkańców – zapowiada Łukasz
żem. Proboszczem ks. Zdzisław Lahutta. Narolski, dyrektor GCK w Białych
Ufundowały mnie rodziny i pierw- Błotach. – Zapraszamy do wzięcia
Czwarty etap prac rozbudowy sze litery ich nazwisk: K O D. Skrót udziału w grach i zabawach, licz-
kościoła trwał od 22 czerwca do łatwo rozszyfrować K-Katolicy O- nych konkursach.
15 sierpnia. Uroczystości związane -Oddani D-Dziełu”. W strefie dla dzieci skorzystać
z zakończeniem działań budowla- Dzwon do Przyłęk trafił z Pra- będzie można z wesołego miastecz-
nych odbyły się w połowie sierpnia, cowni Ludwisarskiej Felczyńskich ka, strzelnicy, ścianki wspinaczko-
podczas święta Wniebowzięcia Naj- w Przemyślu. Będzie nastrojony wej czy malowania twarzy.
świętszej Marii Panny. Tego dnia według stroju limburskiego A1 = - O oprawę muzyczną zadbają
o godz. 15 dzwon zyskał imię św. 440 Hz (strój wiedeński). Cała in- znane zespoły muzyczne – tłuma-
Rity, a „ochrzcił” go ksiądz biskup westycja kosztowała 228 tys. zł. czy Łukasz Narolski. – Gwiazdą
Jan Tyrawa. Wierni zgromadzeni wieczoru będzie zespół Boys, a sup-
przy świątyni mogli zobaczyć m.in. (MC) port wykona grupa Extazy. Wie-
czorem imprezę zwieńczy zabawa
taneczna, którą poprowadzi profe-
W poprzednim wydaniu „Poza Bydgoszcz” nr 87 z dnia 25 sjonalny DJ.
sierpnia 2017 r. opublikowane zostało omyłkowo zdjęcie, Wśród zaproszonych gości będą
które nie ilustrowało materiału dotyczącego dofinansowania druhowie z Ochotniczej Straży Po-
inwestycji gminnych pt. „Jest dotacja”. Tekst odnosił się do żarnej w Białych Błotach, zawod-
prowadzonych w gminie modernizacji, które nie obejmowa- nicy motocrossowi Enduro Białe
Błota, a także Łochowianie, Zespół
ły zakupu dzwonu dla parafii w Przyłękach. Środki na jego Pieśni i Tańca „Złote Łany”, chór
zakup zostały w całości pozyskane przez parafię. Za pomyłkę Cantare oraz przedstawiciele cen-
przepraszamy. trum zabaw dla dzieci Wikolandia.
(MC)
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
NOWA WIEŚ WIELKA 11

Wymodliliśmy pogodę
Frekwencja i atrakcje dopisały – tegoroczne dożynki cieszyły się wśród mieszkańców wielkim uznaniem
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
ziomu cukru, punkt informacyjny
związany z profilaktyką raka piersi.
Nie zabrakło stoisk reklamujących
największe przedsiębiorstwa w re-
gionie – sponsora dożynek Koby-
larnię S.A. oraz OLPP.
Największe tłumy przyciągnę-
ła na plac dożynkowy tegoroczna
gwiazda imprezy – grupa Pączki
w Tłuszczu, której liderem jest zna-
ny aktor Tomasz Karolak. Podczas
występu nie zabrakło utworów zna-
nych zarówno z seriali – „Zabiorę
Cię”, w oryginale wykonywanego
przez Kancelaryę, czy nastrojowej
piosenki „Tylko bądź”.
Zwieńczeniem wieczoru był wi-
dowiskowy pokaz laserowy, po któ-
rym do wspólnej zabawy zachęcił
didżej Tomasz Papierski.
- W imieniu organizatorów
Dla najmłodszych największą atrakcją był strażacki wóz. Chętnie także brali udział w zabawach z animatorami. chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które
przyczyniły się do stworzenia tak
Tradycyjne podzielenie się chle- ny podczas uroczystej inauguracji z wokalno-interaktywnym progra- szych domów i zwierząt – tłumaczy wspaniałego wydarzenia – pod-
bem, wspólna biesiada oraz po- święta i podziału chleba. mem połączonym z konkursami Sławomir Homeniuk, naczelnik kreśla dyrektor Gminnego Ośrod-
święcenie nowego wozu druhów - Udało się wymodlić pogodę – i zabawami dla dzieci. OSP w Nowej Wsi Wielkiej. – Do ka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
Ochotniczej Straży Pożarnej cieszy się Wojciech Oskwarek, wójt - Na scenie świetnie zaprezento- dyspozycji druhów jest więc sprzęt – Bez pań z Koła Gospodyń Wiej-
w Nowej Wsi Wielkiej to tylko gminy. – Osobiście jestem bardzo wała się 15-letnia Vanessa Tymosiak, do ratownictwa drogowego, narzę- skich, druhów z OSP, Przedsię-
trzy z wielu atrakcji przygotowa- zadowolony z przebiegu imprezy. uzdolniona wokalnie mieszkanka dzia hydrauliczne czy rozpieracz biorstwa Budowy Dróg i Mostów
nych przez organizatorów pod- Święto było okazją, aby podzięko- Nowej Wsi Wielkiej – relacjonuje kolumnowy. Urządzenia wysokoci- w Kobylarni nie moglibyśmy na
czas tegorocznego święta gminy wać rolnikom oraz mieszkańcom Włodzimierz Tomczak, dyrektor śnieniowe lepiej się sprawdzą pod- taką skalę zadziałać. Poczęstunki,
połączonego z dożynkami, które gminy, na co dzień zaangażowa- Gminnego Ośrodka Kultury. - Nie czas walki z ogniem niż te, którymi place zabaw i wiele innych atrakcji
odbyło się 19 sierpnia. Zabawę nym w jej funkcjonowanie. Wyra- zabrakło także kapeli podwórkowej dysponowaliśmy dotychczas. Moż- - to ich zasługa. Przekazujemy im
prowadzoną przez animatorów zy uznania przekazaliśmy również Cynamony z Bydgoszczy. W trakcie na powiedzieć, że to taki Mercedes ogromne wyrazy uznania.
oraz didżejów dopełniła gwiazda strażakom oraz wszystkim tym, imprezy poświęcony został nowy wśród wozów. W sobotnich uroczystościach
wieczoru – zespół Pączki w Tłusz- którzy wsparli nas w ostatnim tygo- wóz strażacki. Wóz największą atrakcją był dla udział wzięli m.in. poseł Łukasz
czu. dniu po nawałnicy. Choć na chwilę Zastąpił on wysłużony, piętna- dzieci, które do pojazdu zaglądały Schreiber, przedstawiciele Staro-
oderwaliśmy się od codziennych stoletni pojazd, który druhowie przez całe popołudnie. Przymierza- stwa Powiatowego w Bydgoszczy,
Opiekę nad tegorocznymi do- trosk i dobrze się bawiliśmy. otrzymali od strażaków z Bydgosz- nie kasków czy zajęcie miejsca za radni powiatowi, gminni, sołty-
żynkami sprawowała Małgorzata Po części oficjalnej mieszkań- czy. Jego koszt to ponad 1 mln zł. kierownicą cieszyło najbardziej. si, przedstawiciele Urzędu Gminy
Lewandowska, sołtys Kolankowa, ców do zabawy porwał zespół lu- - Wóz jest wyposażony w nie- Dla dojrzałych mieszkańców re- Nowa Wieś Wielka, a także insp.
oraz jej mąż - Dariusz Jeździński. dowy Bronisławianki z Bronisławia zbędny sprzęt do ratowania ludz- gionu przygotowano m.in. punkty Paweł Spychała, komendant woje-
Towarzyszyli oni władzom gmi- oraz grupa animacyjna Maskotki kiego życia, zdrowia, a także na- pomiaru ciśnienia, mierzenia po- wódzki Policji w Bydgoszczy.

Na sportowo
Nowa Wieś Wielka. skich lasów, by na metę ponownie riach: przedszkole, klasy I-III, IV-
dotrzeć na boisko GLKS-u Burzy -VI oraz gimnazja. Pierwszy bieg
Głównym punktem rywalizacji Nowa Wieś Wielka – tłumaczy Da- wyruszy o godz. 10.30.
będzie bieg na 10 km oraz 6-kilo- niel Karpiński, organizator biegu. - Chcemy się wspólnie aktywi-
metrowe przejście nordic walking. – Przedtem jednak zorganizowane zować – podkreśla Daniel Karpiń-
Choć dożynki w gminie Nowa wą organizowanego już po raz ko- - Na starcie stanie ponad setka zostaną zawody sportowe dla dzie- ski. – Zapraszam więc wszystkich,
Wieś Wielka już za nami, jeszcze lejny Biegu Dożynkowego, który zawodników, która wyruszy trasą ci. którzy lubią zdrową rywalizację
przez chwilę będziemy mogli po- odbędzie się w sobotę 2 września ze stadionu przez ulicę Przemysło- Najmłodsi wystartują na mniej- i doskonałą zabawę. Do zobaczenia
czuć ich klimat. Wszystko za spra- na boisku stadionu GLKS-u Burzy wą w stronę Dobromierza i pobli- szych dystansach w kilku katego- na starcie! (MC)

Tu jest miejsce na
Twoją reklamę
Zadzwoń 665 169 292
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
12 SOLEC KUJAWSKI

Pamiętajcie o ogrodach
Rodzinny Ogród Działkowy „Bratek” z Solca Kujawskiego obchodzi w tym roku jubi-
leusz 35-lecia swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano okolicznościową imprezę.
Były wspomnienia i wiele okazji do wzruszeń
Robert Kamiński | fot. pixabay.com/ilustracyjne
19 sierpnia na terenie ogrodów „Bratek” powstał w 1982 r. Wtedy leckich działkowców jest arbo-
działkowych w Solcu odbyła się to Urząd Miejsko-Gminny w Solcu retum. To niewielki, wydzielony
uroczystość działkowców zwią- Kujawskim przekazał nowotworzo- ogród dendrologiczny, w którym
zanych z „Bratkiem”. Jubileusz nym ogrodom grunty. Pierwszym kolekcjonuje się drzewa i krzewy.
soleckiego ogrodu połączono ze prezesem został Witold Stużyński, Opiekuje się nim instruktor ogro-
120-leciem ogrodów w Polsce oraz kolejnym Franciszek Olender. du, Ryszard Głuszec. Arboretum
z Dniem Działkowca. Początki nie należały do ła- powstało w maju 2016 r., by gro-
twych. Pierwszą inwestycją było madzić rzadkie okazy drzew i krze-
Zarówno kapryśna w tym roku ogrodzenie ogródków. Po ok. 2 wów oraz drzewka pamiątkowe,
pogoda, jak i frekwencja dopisa- latach przyszedł czas na doprowa- sadzone w nim na specjalne okazje.
ły. Na obchody swojego święta dzenie wody i elektryfikację. Obecnie posiada 60 różnych rzad-
działkowcy z Rodzinnego Ogrodu W 1992 r. prezesem został Józef kich gatunków drzew, np. miłorząb działka rekreacyjna; Anna i Grze- bytki udekorowały arboretum.
Działkowego „Bratek” w Solcu Ku- Pietrzak, który nieprzerwanie pia- dwuklapowy, świerk biały i inne. gorz Blechaczowie – najpiękniejsza Burmistrz Solca Kujawskiego
jawskim stawili się tłumnie wraz stuje tę funkcję po dziś dzień. To on Uroczystość obchodów jubi- działka warzywna. Teresa Substyk wszystkim dział-
z rodzinami. Nie zabrakło oczy- powitał zebranych na święcie go- leuszu poprzedził festyn dla naj- Z okazji jubileuszu uhonoro- kowcom złożyła serdeczne życzenia
wiście oficjeli. Imprezę zaszczyciła ści. Szczególnie podkreślił dbałość młodszych. Były zabawy dla dzieci, wano również najbardziej zasłużo- pomyślności i pogratulowała pięk-
burmistrz Solca Kujawskiego Te- działkowców o estetykę ogrodu biegi z przeszkodami, wesołe mia- nych członków koła. nych ogrodów.
resa Substyk oraz przewodniczą- i działek, za którą serdecznie po- steczko, huśtawki, konkurs na naj- Wyróżniającym się działkow- Po części oficjalnej uczestników
cy Rady Miejskiej Miasta i Gminy dziękował. piękniej namalowany ogród. Mali com wręczono odznaki „Zasłużo- jubileuszu zaproszono na poczęstu-
Solec Kujawski Mariusz Zamorow- - Powiem nieskromnie, że dzi- zwycięzcy otrzymali cenne nagrody nego Działkowca”. Otrzymali je: nek. Był kurczak z grilla i kiełbaski,
ski. Zarówno honorowych gości, siejszy Rodzinny Ogród Działkowy rzeczowe. Mieczysław Nowak, Tadeusz Mali- a na deser słodkości. Nie obeszło
jak i wszystkich zebranych powitał „Bratek” ma się czym poszczycić Z kolei rozstrzygnięto konkur- nowski, Kazimierz Porębski, Adam się bez tańców i zabawy przy mu-
okolicznościowym przemówie- – mówi prezes Józef Pietrzak. – To sy dla dorosłych: na najpiękniejszą Kałdan. Z kolei Czesław Bujalski, zyce.
niem prezes zarządu ROD „Bratek” nie tylko 191 wydzielonych działek. działkę w kategorii ogólnego zago- wiceprezes koła, odznaczony został Imprezę przygotowano dzięki
Józef Pietrzak. To również wiele części wspólnych, spodarowania, w kategorii działki za szczególne zasługi najwyższym uprzejmości firmy Drobex, która
Na wstępie prezes podziękował które są chlubą naszych działkow- warzywnej i rekreacyjnej. Komisja odznaczeniem. ufundowała darmowe przekąski
wszystkim obecnym za liczne przy- ców. Mamy zaplecze socjalne w po- konkursowa przyznała dyplomy W czasie święta włodarze mia- dla wszystkich uczestników. Poza
bycie. Podsumował też wieloletnią staci świetlicy, w której odbywają i upominki rzeczowe, które wrę- sta ufundowali trzy nowe drzewka: tym wydarzenie wsparli: Zakłady
działalność ogrodu, szczególnie się nasze zebrania, plac zabaw dla czył prezes ogrodu. Oto zwycięz- platan klonolistny - dar dla ogrodu Gospodarki Komunalnej „Solbet”,
podkreślając wysiłki działkowców najmłodszych, wiatę nad grzyb- cy w poszczególnych kategoriach: od władz samorządowych miasta Przedsiębiorstwo Usług Handlo-
dbających o swoje małe kawałki kiem, mały amfiteatr. Mamy rów- Anna i Dominik Wiśniewscy – naj- i gminy, tulipanowiec amerykański wych SIMI, Urząd Miasta i Gminy
ziemi. nież studnie głębinowe. piękniejsza działka; Barbara i Ta- oraz katalpę zwyczajną - dar od Ju- w Solcu Kujawskim oraz tutejszy
Rodzinny Ogród Działkowy Jednak największą dumą so- deusz Malinowscy – najpiękniejsza raParku Solec. Wszystkie nowe na- Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na razie cisza My, Pierwsza Brygada
Ruszyła pomoc ofiarom nawałnic, jakie przeszły nad Tegoroczne Święto Wojska Polskiego obchodzono uroczyście i bardzo tradycyjnie
naszym województwem w połowie sierpnia. 15 sierpnia to okazja do upa- mał się przed kościołem, gdzie W części artystycznej solcza-
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo- Czyżby zatem solczanie zapo- miętnienia żołnierzy poległych, odprawiono uroczystą mszę świętą nie mogli wysłuchać pieśni żoł-
cy Społecznej w Solcu Kujawskim mnieli o gestach dobrej woli? Na- walczących za wolność naszej w intencji tych, którzy oddali za nierskich w wykonaniu Joanny
organizuje zbiórkę najpotrzeb- tychmiast bierze ich w obronę bur- ojczyzny na przestrzeni wieków. wolność swoje życie. Wojnowskiej i Krzysztofa Filasiń-
niejszych rzeczy bardzo tradycyj- mistrz miasta Teresa Substyk. To święto ważne, choć coraz czę- W święcie uczestniczyły władze skiego. Były „My, Pierwsza Bryga-
nie. Bez mieszania się do aktual- - Nie zapominajmy, że ciągle są ściej staje się polem politycznej samorządowe, Kurkowe Bractwo da”, „Przybyli ułani pod okienko”
nej polityki. Straty są ogromne, wakacje. Wielu naszych mieszkań- rozgrywki. W Solcu Kujawskim Strzeleckie, delegacje kombatan- i wiele innych. Występ zgromadził
a potrzebujących wielu. Każda tegoroczne obchody obyły się bez tów, policjantów, strażaków, har- liczną publiczność pod balkonem
ców jest jeszcze na urlopach. Jeśli indoktrynacji. cerzy, szkół, leśników oraz miesz- Urzędu Miasta i Gminy Solec Ku-
pomoc będzie mile widziana. Je- nawet na razie nie widać pomocy, to
śli możesz przyczynić się do ulże- kańców Solca. Bohaterom oddano jawski.
przecież nic nie znaczy. To dopiero Święto Wojska Polskiego jest cześć. Pod Pomnikiem Niepodle- - I właśnie takie powinno być to
nia doli tych, którzy mieli mniej pierwsze dni. Z pewnością solcza-
szczęścia od ciebie – zrób to. Po przede wszystkim okazją do re- głości złożono wieńce i wiązanki święto – dodaje burmistrz. – Trady-
nie nie zawiodą. Jak dotąd zawsze fleksji. Jeśli dziś możemy się cie- kwiatów. Wartę honorową zacią- cyjne i apolityczne.
prostu. w analogicznych przypadkach mo- szyć wolnością, to jest to zasługa gnęli harcerze. (RK)
gliśmy na nich liczyć. Poza tym nie wyłącznie tych, którzy tę wolność
W związku z ogromem znisz- jest tak, że nie ma żadnego odzewu.
czeń, jakie dotknęły domostwa wo- nam wywalczyli. Święto 15 sierpnia
Mam już sygnał, że pewna firma to pamięć o nich. I wydaje się, że
jewództwa kujawsko-pomorskiego, zadeklarowała pomoc w zbiórce
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy powinno być ono całkowicie apo-
i pozyskiwaniu materiałów budow- lityczne.
Społecznej wraz z Urzędem Miasta lanych. Wiem, że z czasem włączą
i Gminy w Solcu Kujawskim ogła- - Od lat obchodzimy Święto
szają dla poszkodowanych zbiór- się w to inni. Odbudowa to proces. Wojska Polskiego bardzo tradycyj-
kę najpotrzebniejszych rzeczy. Są To wszystko musi potrwać. nie – mówi burmistrz Solca Ku-
to: łopaty, grabie, rękawice, środki Również Urząd Miasta chce się jawskiego Teresa Substyk. – Nie
czystości, pościel i koce. Wskazane przyczynić do poprawy losu po- chcemy wiązać się z żadną aktu-
przedmioty można przynosić do szkodowanych. Zaplanowano za- alną polityką. Dlatego też nie było
siedziby ośrodka mieszczącego się kup żywności o długim terminie u nas mowy o łączeniu tego święta
przy ul. 29 Listopada 12, w godz. ważności. Prowadzone są również z apelem smoleńskim, co jest ostat-
7.30-15.15 od poniedziałku do piąt- zbiórki finansowe. nio kwestią szeroko dyskutowaną.
ku, a we wtorek w godz. 7.30-16.30. - Przyda się każda złotówka – Owszem, pan Ryszard Głuszec,
- Trzeba powiedzieć, że choć na- dodaje burmistrz. – Nagłaśniamy emerytowany wojskowy, odczytał
sza akcja trwa od kilku już dni, nie akcję, gdzie tylko możemy. Jest in- apel poległych, ale byli to żołnierze,
mamy na nią na razie żadnego od- formacja na telebimie na dworcu którzy rzeczywiście polegli na fron-
zewu – mówi Ilona Organiak, pra- PKP. Jest też na stronie interneto- tach i morzach za wolność swojej
cowniczka MGOPS-u. – Trochę to wej BIP. ojczyzny.
dziwne, bo w przeszłości podobne Na razie jednak cisza… Obchody były bardzo uroczyste.
akcje udawały się znakomicie. Na- …Którą również redakcja „Poza Poprowadził je Krzysztof Kołota
głaśniamy apele na wszelkie możli- Bydgoszcz” podjęła się przerwać. z Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
we sposoby, ale póki co odzew jest go. Orszak sztandarowy przema-
żaden. szerował ulicami miasta i zatrzy-
(RK)
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
DĄBROWA CHEŁ. i SICIENKO 13

Dożynki dużo skromniejsze Kiedy już zbierzemy żyto
Tegoroczne obchody Święta Plonów odbędą się w gmi-
W tym roku święto gminy zamieniono w uroczyste podziękowania za plony
Michał Ciechowski | fot. Piotr Lampkowski (archiwum)
nie Dąbrowa Chełmińska 26 sierpnia. Miejsce: Otowice,
„Na Polanie”
Na dożynki czeka się przez cały zespół Nadwiślanie z Czarża.
rok. To zwieńczenie wielomie- Imprezie towarzyszyć będą po-
sięcznych wysiłków rolnika i oka- kazy tradycji żniwnych, a całość
zja do świętowania, jakich mało. zwieńczy zabawa taneczna.
Wytchnienie należy się wszyst- Ponadto w programie przewi-
kim. dziano stoiska promocyjne gmin

[ ]
powiatu bydgoskiego oraz roz-
Nikt nie wątpi, że to najważniej- strzygnięcie konkursów gmin-
sze i największe gospodarskie świę- nych na: „Najpiękniejszy Ogród
to w gminie. Zabawa, w Gminie Dąbro-
jako ukoronowanie wa Chełmińska”,

14.00
całorocznego trudu, „Najpiękniejszy
zawsze obchodzo- Witacz Dożyn-
na jest hucznie i ra- kowy Przydroż-
dośnie. Nikt się nie ny w 2017 roku
nudzi. Nie inaczej w Gminie Dąbro-
będzie i w tym roku, o tej godzinie wa Chełmińska”,
jak zapewniają or- rozpocznie się „ Na j ł a d n i e j s z y
ganizatorzy obcho- Wieniec Tradycyj-
dów Święta Plonów msza dożynkowa ny Gminy Dąbro-
w gminie Dąbrowa wa Chełmińska
Chełmińska. w 2017 roku” oraz
Jak co roku dożyn- na „Najładniejszą
ki rozpoczną się uroczystą i dzięk- Ozdobę Dożynkową Gminy Dą-
czynną mszą świętą w plenerze. browa Chełmińska w 2017 roku”.
Po niej nastąpi część artystyczna, Rozstrzygnięte zostaną również
w której zaprezentują się: Zespół konkursy powiatowe na: „Najpięk-
Pieśni i Tańca „Pomorze” oraz Ka- niejszy Ogród w Powiecie Byd-
baret „Trójka” z Bydgoszczy. Gwiaz- goskim”, „Najładniejszy wieniec
dą programu będzie zespół Clas- w stylu tradycyjnym” oraz „Naj-
sic, którego nikomu przedstawiać ciekawsze stoisko gminne”. Zabawa
W tym roku gmina Sicienko, się chlebem i powitania zebranych wany jest na godz. 21. nie trzeba. Utwór „Piękną miałaś zapowiada się naprawdę pysznie.
z racji na ostatnie wydarzenia gości. W ten dzień uhonorowani Formuła tegorocznego święta twarz” znają wszyscy miłośnicy Regulaminy poszczególnych
pogodowe, zmieniła harmono- za swoją całoroczną pracę zosta- tego rodzaju muzyki i z pewnością konkursów zamieszczone są na
znacznie się zmieniła. Zabraknie usłyszą go w czasie dożynek. Podzi- stronie internetowej gminy.
gram tegorocznych dożynek. ną także rolnicy. Włodarze gmi- m.in. wesołego miasteczka, które
Wydarzenie, zamiast festynu, ny wręczą m.in. statuetkę siewcy wiać można będzie również lokalny (RK)
zawsze cieszyło się dużą popular-

Rodzinna zabawa
będzie miało formę uroczystych za całokształt i zaangażowanie
podziękowań. Rozpocznie się 2 w pracę dla społeczeństwa i gmi- nością. Niestety, na jego rozsta-
września o godz. 17 mszą świętą. ny, a także nagrody za konkurs wienie nie pozwala miejsce, w któ-
„Najpiękniejszy ogród w gminie” rym dożynki będą się odbywały.
- Na plac dożynkowy dotrzemy i puchary z turnieju sołectw. - Chcemy podziękować rolni-
uroczystym korowodem – mówi - Włączyliśmy się także w akcję kom, ale także strażakom, którzy Przy Szkole Podstawowej mieszkańcami pokaz ratownictwa,
Anna Rychławska, dyrektorka prezydenta RP – „Narodowe Czy- w ostatnich tygodniach bardzo w Strzelewie już w najbliższą a dla ciekawskich sprowadzą naj-
Gminnego Ośrodka Kultury w Si- tanie” – dodaje Anna Rychławska. ciężko pracowali, usuwając w re- sobotę 26 sierpnia odbędzie się nowszy wóz podarowany dla OSP
cienku. – Poprowadzi go Zespół – W sobotę usłyszymy fragmenty gionie skutki sierpniowej nawał- festyn rodzinny, na który zapra- w Kruszynie.
Pieśni i Tańca „Krajna” z Nakiel- „Wesela”. Zwieńczeniem wyda- sza organizator – sołtys Roman - Jestem sołtysem już trzeci rok
skiego Ośrodka Kultury. Grupa ta rzenia będzie występ lokalnego nicy – podsumowuje dyrektorka
GOK-u. – Wiemy, że gmina ma Maćkowiak. Do zabawy zaprosi i przy każdej możliwej okazji sta-
na scenie przedstawi nam również zespołu Druga w Nocy, w skład mieszkańców zespół Ty i Ja. ram się aktywizować mieszkańców
obrzęd chleba. którego wchodzi Karol Żarnow- większe potrzeby związane z po-
– podkreśla Roman Maćkowiak.
Tradycyjnie na dożynkach nie ski i rodzeństwo Jakub oraz Marta mocą mieszkańcom, stąd w tym
Wydarzenie rozpocznie się – W przygotowanie festynu włą-
zabraknie uroczystego podzielenia Stachowiczowie. Koniec zaplano- roku skromniejsza forma zabawy. o godz. 15. Wśród przygotowanych czył się także zakład karny, którego

Odszkodowania po burzy
atrakcji będzie m.in. zjeżdżalnia skazani wspierają nas w pracach
– dmuchany zamek, przejażdżki porządkowych. Serdecznie więc
kucem czy poczęstunek i trady- zapraszam wszystkich, przede
cyjna wojskowa grochówka. Swoją wszystkim rodziny i przyjaciół,
obecność zapowiedzieli również do wspólnej zabawy, rozmów,
Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska mogą składać oświadczenia o poniesio- druhowie Ochotniczej Straży Po- a przede wszystkim integracji.
żarnej, którzy zaprezentują przed (MC)
nych stratach po ostatniej nawałnicy
Wojewoda kujawsko-pomorski
zwrócił się z prośbą o rozpo-
wszechnianie wśród rolników
zwyczajnych okoliczności, które
spowodowały straty w gospodar-
stwach rolnych. Uprasza się rolni-
oświadczenie, czy producent za-
warł umowę obowiązkowego lub
dobrowolnego ubezpieczenia, wy-
Najważniejszy jest rozwój
informacji o pilnym i niezwłocz- ków o pilne i niezwłocznie składa- kaz szkód w produkcji roślinnej, Orlicy Gryfu Sicienko przygoto- ale to nie jest nasz priorytet. Chcę
nym składaniu oświadczeń wraz nie oświadczeń. szkód w uprawach trwałych oraz wują się do nowego sezonu. dawać szanse gry każdemu moje-
ze stosownymi dowodami o wy- Wójt gminy Dąbrowa Cheł- szkód w środkach trwałych innych mu podopiecznemu.
stąpieniu siły wyższej, nadzwy- mińska również prosi rolników niż uprawy trwałe. Swoje pierwsze spotkania li- Grupa orlików wraz z młodzi-
czajnych okoliczności, które zainteresowanych oszacowaniem W przypadku pytań i ewentu- gowe młodzi piłkarze rozegrają kami rozpoczęła okres przedsezo-
spowodowały straty w danym strat w uprawach rolnych i środ- alnych wątpliwości rolnicy i inne 9 i 10 września. Podobnie jak to nowy 7 sierpnia. Od 20 sierpnia
gospodarstwie. kach trwałych (budynkach lub zainteresowane osoby mogą kie- było w zeszłym roku, orlicy będą zawodnicy wraz z trenerami prze-
budowlach służących do pro- rować się do najbliższych Biur Po- rywalizowali w systemie turniejo- bywają w Darłowie, gdzie oprócz
Anomalie pogodowe, jakie wadzenia działalności rolniczej) wiatowych ARiMR lub Oddziału wym. Zawodnicy z Sicienka trafili treningów korzystają z uroków po-
nawiedziły nasze wojewódz- o składanie wniosków w Urzędzie Regionalnego ARiMR. Najistot- do bydgoskiej grupy 16, gdzie będą
spotykali się z rówieśnikami repre- bytu nad Bałtykiem.
two, dotknęły wiele gospodarstw Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej niejsze jest, by dochować stosow- Trener Andrzej Antczak cały
w gminie Dąbrowa Chełmińska. w terminie do 25 sierpnia. nych terminów. zentującymi Mezar II Nakło, KS II
Łochowo oraz Pelikan Szubin. czas poszukuje nowych zawodni-
W niektórych przypadkach stra- Wniosek o oszacowanie strat Wnioski można pobierać na
ty są bardzo poważne. Dlatego winien zawierać: imię i nazwisko stronie internetowej www.dabro- - Na tym etapie przygody z piłką ków do grupy „orlik”, czyli przezna-
też Kujawsko-Pomorska Agencja producenta rolnego, adres i miej- wachelminska.lo.pl i w Urzędzie najważniejszy jest sportowy roz- czonej dla dzieci dziesięcio- i jede-
Restrukturyzacji i Modernizacji sce zamieszkania, nazwę siedziby Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, wój – uważa trener orlików Gryfu nastoletnich. Więcej informacji
Rolnictwa w Toruniu stworzyła producenta rolnego, adres go- ul. Bydgoska 21, pokój nr 7. Andrzej Antczak. – Oczywiście można uzyskać bezpośrednio u tre-
możliwość składania wniosków spodarstwa rolnego, adres dzia- nikt nie chce przegrywać, my też nera pod nr. tel. 785 632 571.
o wystąpieniu siły wyższej, nad- łu specjalnego produkcji rolnej, (RK) będziemy celować w dobre wyniki, (KŻ)
Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
14 EDUKACJA

Wrzesień będzie kluczowy
Zdaniem minister edukacji każdy uczeń i każdy nauczyciel zasługuje na dobrą szkołę. Ma
to być szkoła dobra dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamiesz-
kania. Ma to być szkoła na miarę XXI wieku. Zanim jednak te niewątpliwie szczytne ideały
wejdą w życie, dyrektorzy skupiają się na rzeczach bardziej prozaicznych. Przede wszystkim
na pytaniu: czy uda się ze wszystkim zdążyć?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Wakacje nieubłaganie dobiega- kamenty, zwolennicy uważają, że uniknione. Doraźnie jednak udało
ją końca. W wielu szkołach pełną wprowadzenie jej w życie to wyłącz- nam się sytuację kryzysową zaże-
parą wre praca nad wprowadze- nie kwestia odpowiedniej organiza- gnać.
niem w życie reformy oświaty. cji. I działań wyprzedzających. Reforma to także, a może przede
W zależności od rodzaju szkoły - Nie otrzymuję sygnałów, żeby wszystkim, koszty. Mimo zapewnień
jedni mają mniej pracy, inni wię- z reformą wiązały się jakieś większe ministerstwa edukacji, że będzie to
cej. Wszyscy jednak są dobrej myśli problemy – mówi Stanisław Glisz- zabieg finansowo bezbolesny, rze-
i nie dopuszczają wariantu, że rok czyński, burmistrz Koronowa. – czywistość nie wygląda aż tak kolo-
szkolny trzeba będzie rozpocząć Z całą pewnością sobie poradzimy. rowo. Wdrożenia kosztują i to nie-
z opóźnieniem. To raczej kwestia elementarnej za- mało, a subwencja oświatowa, która
radności. Udało nam się na przykład Pracownicy szkół i podwykonawcy uwijają się jak w ukropie, żeby
miała wszystko pokryć, w rzeczywi- zdążyć przed 4 września.
Reforma to przede wszystkim wiele etatów tak sprawnie poprze- stości na niewiele wystarcza.
dużo dodatkowej pracy. I nie mówi- suwać, że w tym roku nie będziemy
my tu o zwyczajowym odświeżaniu mieli zwolnień. - Wszystko kosztuje – mówi Ra- uczycieli. A co z innymi kosztami? lące zagadnienia. Jedno nie ulega
sal czy pielęgnacji terenów do szkół Nie ma zatem żadnych powodów dosław Ciechacki, wójt gminy Dą- A nowe sanitariaty, łazienki, ławki, wątpliwości: ta reforma to duże ob-
przyległych – normalnych działa- do zmartwień? Nauczyciele nie mu- browa Chełmińska. – Oczywiście krzesła? A wyposażenie sal przed- ciążenie dla finansów gminy.
niach w czasie wakacyjnej przerwy, szą się obawiać o swoje posady? nie jest to stwierdzenie zanadto od- miotów ścisłych, które z tego wszyst- W podobnym duchu wypowiada
jakie wykonuje się każdego roku. - Oczywiście nasze pomyślne krywcze, ale taka jest smutna rzeczy- kiego są najdroższe? A chemiczne się burmistrz Koronowa:
Idzie o zajęcia związane z wpro- działania w kwestii ewentualnych wistość. I jest ona tym smutniejsza, odczynniki, akcesoria do przepro- - Sama subwencja nie wystarczy.
wadzeniem w życie nowej reformy zwolnień nauczycieli dotyczą na że wszystkie te koszty musi ponosić wadzania doświadczeń fizycznych? Na przykład w gimnazjum musieli-
oświaty. Reformy, wokół której emo- razie bieżącego roku – dodaje Sta- gmina. Owszem, obiecano subwen- Podobnie sale do biologii czy geo- śmy wyremontować toalety. Zada-
cje jak dotąd nie słabną. nisław Gliszczyński. – Co będzie cję, i trzeba przyznać, że minister- grafii, choć już w nieco mniejszym nie to znacznie przekroczyło kwotę,
Zasadniczo reforma podzieliła w przyszłości, trudno orzec. Praw- stwo słowa dotrzymało: pieniądze stopniu. Na 31 sierpnia mamy zapla- którą otrzymaliśmy – czyli 40 tys.
środowisko na dwa przeciwne obo- dopodobnie będą jednak zwolnie- wpłynęły. Jednak jest ich tyle, że nowaną naradę z dyrektorami szkół. zł. Trudno powiedzieć, jakie będą
zy. Antagoniści widzą same man- nia. Za rok, dwa. To wydaje się nie- ledwie wystarcza na pensje dla na- Wtedy to omówimy najbardziej pa- końcowe koszty wprowadzenia tej
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017
EDUKACJA 15
reformy. Myślę, że realnie poznamy nie wcześnie. Dominuje powszechne wanie działań, jak choćby przygoto-
je dopiero około października, może przekonanie, że problemów unik- wanie spisów niezbędnych książek
listopada. ną dyrektorzy, którzy przewidująco z uwzględnieniem nowej podstawy
Osobne wydatki będą musiały „zabezpieczyli się” na okoliczność programowej. W przypadku naszej
zostać uwzględnione przez szkoły ewentualnej niedogodności związa- szkoły całe mnóstwo lektur mogli-
podstawowe, które w wyniku refor- nej z finansowym aspektem wpro- śmy wypożyczyć z gimnazjum, cze-
my zmuszone będą zatrudnić no- wadzenia reformy, w imię starej, go oczywiście nie omieszkaliśmy
wych nauczycieli. sprawdzonej zasady: „umiesz liczyć zrobić.
- Realne koszty wynikające – licz na siebie”. Kolejną kwestią jest to, jak, i czy
z reformy oświaty to między inny- Obecna reforma oświaty to jed- w ogóle, wprowadzenie w życie no-
mi zatrudnienie nowych nauczycieli nak nie tylko wydatki wynikające wej reformy oświaty było odczu-
przedmiotów ścisłych, którzy uzu- z przemianowania podstawówki na walne dla samych nauczycieli?
pełnią dodatkowe godziny – mówi ośmiolatkę (wyposażenie sal i gabi- Większość rozmówców podkreśla,
Helena Składanowska, dyrektorka netów przedmiotowych, wyższe ław- że na ciało pedagogiczne nie mia-
Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu ki i krzesła dla 7-, 8-klasistów), to ło to wpływu praktycznie żadnego.
Kujawskim im. Bojowników o Wol- także koszty związane z podręcz- Z końcem roku nauczyciele poje-
ność i Demokrację. – Jesteśmy naj- nikami i lekturami. Czyli wydatki, chali po prostu na zasłużony wypo-
większą szkołą podstawową w Solcu, które pochłoną zmiany programo- czynek. Pojawią się w szkole dopiero

‘‘
zatem od dawna jesteśmy na refor- we. Również i w tym względzie prze- w ostatnim tygodniu sierpnia. Jedy-
zorni dyrektorzy nym ich zadaniem w czasie wakacji
na kilka dni przed było zapoznanie się z nowymi wy- Dyrektorzy szkół konieczne zmiany planowali z wielomiesięcznym
rozpoczęciem tycznymi programowymi. wyprzedzeniem.
roku szkolnego - Nauczyciele przez całe wakacje
nie uprawiają ra- przeglądali nową podstawę progra- ność tematów. To wszystko trzeba i aby je uzyskać, potrzeba będzie
czej czarnowidz- mową, przygotowując się do nowych uporządkować i od nowa zakorzenić kilkunastu lat. Jednak co do jednego
T
a oświatowa rewolucja to twa. Zwłaszcza że
podręczniki nie są
wyzwań – mówi wójt Radosław w praktyce.
- Szczególną troską powinniśmy
nie ma wątpliwości: żaden z naszych
rozmówców nie przewiduje opóź-
Ciechacki. – Myślę, że to dostatecz-
,
nie tylko ławki krzesła czy nowe problemem, ponie- nie dużo czasu na zapoznanie się otoczyć uczniów klas siódmych –
podkreśla wójt Ciechacki. – Wydaje
nień związanych z rozpoczęciem
waż są darmowe. z nowościami, jakie nałożyło na nich roku szkolnego.
lektury . (...) Istnieje jeszcze czynnik Jednak lektury to ministerstwo. Arkusz organizacji się bowiem, że to ich zmiany dotkną
w stopniu najwyższym.
- Reforma – reformą, ale rok
już zupełnie inna szkoły dla nikogo nie był tajemni- szkolny, niezależnie od przeszkód
ludzki . kwestia. I to nieba- cą. Nauczyciele zostali przeszkoleni Trudno jednoznacznie powie- i nawału prac, rozpocznie się
gatelnie kosztow- w nowej podstawie programowej już dzieć, jak właśnie wprowadzana
mę przygotowani. Zwłaszcza że od- na. W tym względzie nauczyciele, bi- z pewnością o czasie – potwier-
wcześniej. w życie przez obecną władzę refor-
powiednie kroki profilaktyczne pod- bliotekarze i dyrektorzy musieli sami ma oświaty „zaaklimatyzuje” się dza burmistrz Koronowa Stanisław
Rzeczywiście, wydaje się, że dwa Gliszczyński. – Pierwszy dzwonek
jęliśmy znacznie wcześniej, bo już zatroszczyć się o swoich uczniów. letnie miesiące to wystarczająco w obecnej szkole. Jak wpłynie na
wczesną wiosną. - Przewidujący nauczyciele i bi- dużo czasu na to, by rzetelnie przy- ogólny poziom edukacji? Jakich wy- rozlegnie się poniedziałek 4 wrze-
Wielu włodarzy i dyrektorów bliotekarze już wcześniej, z dużym gotować się do nowych wyzwań. dawać będzie absolwentów? Czy za śnia. Przynajmniej w Koronowie nie
szkół podkreśla, że obecnie, na chwi- wyprzedzeniem, zamówili lektury By dostosować stare sprawdzone kilka lat ogólny poziom wykształ- ma mowy o jakichkolwiek opóźnie-
lę przed pierwszym dzwonkiem, – podkreśla Helena Składanowska. – konspekty lekcyjne do nowych po- cenia młodych ludzi w Polsce wzro- niach.
problemy mają jedynie ci, którzy Ale także i w tym względzie ważna trzeb. Inne będą przecież zakresy śnie? Wszystkie te pytania pozosta- Ani w Koronowie, ani w całym
nie wzięli się za reformę dostatecz- była zaradność i dokładne zaplano- treściowe zajęć, inna będzie kolej- ją na razie oczywiście odpowiedzi, powiecie bydgoskim.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 25 sierpnia 2017

Related Interests