You are on page 1of 31

TRNG I HC CNG NGH TP.

HCM
KHOA K TON - TI CHNH - NGN HNG
DANH SCH PHN CNG GING VIN HNG DN THC TP TT NGHIP
KHA 2011 H - NGNH K TON - NM HC 2014 - 2015
SV Lu :
- Lc 08g00 - 11g00 - Th 6 - ngy 20/03/2015 cc nhm trng theo danh sch c phn cng, lin h VPK nhn h s ca nhm gi GVHD.
- Nhm trng i din cho nhm lin h GVHD bit lch lm vic.
- Cc sinh vin khng ng k hng ti s khng c phn GVHD.
- Ngy 13/4/2015 Sinh vin bt u thc tp.

STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

Nhm trng
1 1154030616 Nguyn Ngc Minh Th 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com 016.7228.5549
2 1154030618 Phm Anh Th 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

3 1154030620 Trn Phm Anh Th 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

4 1154030626 H Hoi Thng 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

5 1154030637 H Th Thu Thy 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

6 1154030642 Trng Thu Thy 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

7 1154030715 V Th Cm T 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

8 1154030721 Ng Th Tuyn 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

9 1154030737 Hunh Th M Vn 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

10 1154030746 V Hng Vn 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

11 1154030747 Nguyn ng Kim Vi 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

12 1154030761 Nguyn V Tng Vy 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

13 1154030765 L Th Kim Xun 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

14 1154030779 ng Th Tuyt Nga 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com

15 1154030843 L Th M Linh 11DKTC4 GV. on Ngc Dng 0904.119.027 doanngocdungpy@gmail.com


STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

16 1154030154 Nguyn Thy Kiu Dim 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

17 1154030188 Nguyn Th M Duyn 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

18 1154030208 Nguyn Th Thu H 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com
Nhm trng
19 1154030209 Phm Th Ngc H 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com 0987.279.236
20 1154030212 Trng Th Thu H 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

21 1154030248 Nguyn Th Lan Hin 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

22 1154030252 Nguyn Th Ngc Hin 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

23 1154030268 L Ph Khnh Ha 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

24 1154030270 Nguyn Hn Hoan 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

25 1154030302 Ng Th Ngc Huyn 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

26 1154030334 Hong Th Hoi Lin 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

27 1154030350 Phan ng Tuyt Linh 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

28 1154030396 Nguyn Th Hunh Nga 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

29 1154030397 Nguyn Th M Nga 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com

30 1154030455 Nguyn Th Uyn Nhi 11DKTC4 GV. Hong Th Ngc Qunh 0933.891.879 quynhhtn@tuvandinhcao.com
Nhm trng
31 1154030461 Trn N Vn Nhi 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com 016.5473.9643
32 1154030462 Trn Phng Nhi 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

33 1154030469 Nguyn Th Hunh Nh 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

34 1154030485 Lu Hong Oanh 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

35 1154030497 Nguyn Thanh Ph 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

36 1154030508 Th Thu Phng 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

37 1154030521 Phan Th Kim Phng 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

38 1154030539 Ng Th Nh Qunh 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

39 1154030550 Nht Tn 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

40 1154030554 Trn Quang Duy Thi 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

41 1154030556 L Th Thm 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

42 1154030570 Bi Phng Tho 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

43 1154030572 Cao Th Thu Tho 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

44 1154030588 Trng Th Ngn Tho 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

45 1154030608 L Th Thu 11DKTC4 GV. Nguyn Thanh T 0907.541.066 minhtu_py@yahoo.com

46 1154030511 Hunh Ngc Uyn Phng 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

47 1154030566 Phm Trung Thanh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

48 1154030579 Nguyn Th Thu Tho 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

49 1154030580 Phm Ngc Xun Tho 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

50 1154030644 Nguyn Ngc Nh Thy 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com
Nhm trng
51 1154030661 Phm Cao Bch Trm 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com 0989.209.484
52 1154030668 Nguyn Th Ngc Trn 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

53 1154030673 Hunh Th Minh Trang 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

54 1154030693 Trn Th Thu Trang 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

55 1154030741 Nguyn Th Tuyt Vn 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

56 1154030760 Nguyn Th Tho Vy 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

57 1154030794 Hong Th Kim Anh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

58 1154030809 ng Th Xun Gng 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

59 1154030813 Tn N Thu Hng 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com


STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

60 1154030815 Phm Hng Hnh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

61 1154030833 Trn Th Mai Khanh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

62 1154030840 Phan Thy Thanh Lan 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

63 1154030842 Lm Th M Linh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

64 1154030844 Nguyn Th Linh 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com

65 1154030846 Nguyn Th Loan 11DKTC3 ThS. Cao Phng Th 0923.187.456 caophuongthe84@yahoo.com


Nhm trng
66 1154030473 H Hong Nhung 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com 0932.048.404
67 1154030530 L Minh Vnh Quyn 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

68 1154030584 Phan Th Lan Tho 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

69 1154030623 V Hong Anh Th 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

70 1154030636 Nguyn Minh Thy 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

71 1154030656 Dng Th Thy Trm 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

72 1154030679 Nguyn M Trang 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

73 1154030682 Nguyn Th i Trang 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

74 1154030685 Nguyn Th Thy Trang 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

75 1154030691 Trn Th Huyn Trang 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

76 1154030722 Nguyn Th Kim Tuyn 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

77 1154030755 Nguyn Th H V 11DKKT8 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

78 1054030706 Lm Hong M Vy 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

79 1154030002 Trn Th Lan Anh 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

80 1154030007 Hong Th Ngc Bu 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

81 1154030009 Nguyn Th Chin 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com


STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

82 1154030015 Nguyn Th Thy Dung 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

83 1154030016 Trn Th Thy Dng 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

84 1154030022 Nguyn Th Hin 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

85 1154030023 Ng Th Trc Ha 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

86 1154030024 Lm Th Thy Hng 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

87 1154030026 Quang Huy 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

88 1154030027 Trn Th Kiu 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

89 1154030028 Mai Th Nht Linh 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

90 1154030037 Bi Ngc Phng Nh 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

91 1154030039 Nguyn Th Anh Phng 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

92 1154030044 Nguyn Anh Sn 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

93 1154030046 Dng Cng Tn 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

94 1154030051 Thi Hunh Kim Thng 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

95 1154030052 L Th Thy 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

96 1154030054 Vn Minh Ton 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

97 1154030055 V Th Thy Trm 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

98 1154030059 V Th Thu Trang 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

99 1154030061 Nguyn Quang Trung 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

100 1154030063 Nguyn Ngc Phng Uyn 11DKTC1 ThS. ng c Tip 0945.093.382 dangductiep3012@gmail.com

101 1154030559 o Th Hoi Thanh 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

102 1154030592 L Phc Thi 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

103 1154030598 Trn Hong Thin 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

104 1154030603 L Th Hong Th 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

105 1154030610 Nguyn Th Hoi Thu 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

106 1154030676 Nghim Th Thu Trang 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

107 1154030700 Nguyn Th Vit Trinh 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com
Nhm trng
108 1154030704 Trng Th M Trinh 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com
0978.960.447
109 1154030720 Hong Th Kim Tuyn 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

110 1154030785 Trng Nht Thnh 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

111 1154030786 Ngc Thy 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

112 1154030788 Hunh Th Thu Thy 11DKKT7 Ths. o Th Kim Yn 0905.113.320 nuynhi06@yahoo.com

113 1154030384 L Hoi Minh 11DKKT4 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

114 1154030272 Trng Minh Hong 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

115 1154030279 V T Kim Hu 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

116 1154030296 Hong Trng Huy 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

117 1154030320 Phm Th Phng Kiu 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

118 1154030330 Hunh Th M Lnh 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

119 1154030333 Trn Th Tiu L 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

120 1154030340 L Th Thy Linh 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

121 1154030347 Nguyn Th Trc Linh 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com
Nhm trng
122 1154030362 L Tn Li 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com 016.4691.4923
123 1154030369 Nguyn Trn Tho Ly 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

124 1154030370 Phan Th M Ly 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

125 1154030373 H Trn Hng Mai 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

126 1154030382 Th Nguyt Minh 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

127 1154030392 Vit Nga 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

128 1154030393 Hunh Th Nga 11DKTC6 ThS. Hong Th Mai 0908.268.929 maihoang.hcm@gmail.com

129 1154030766 Nguyn Thanh Xun 11DKTC5 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com
Nhm trng
130 1154030773 Nguyn Th Ngc Yn 11DKTC5 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com 016.6243.9666
131 1154030848 Trn Khc Lun 11DKTC5 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

132 1154030938 L nh Duy 11DKTC5 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

133 1054030762 Nguyn Th M Dim 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

134 1054031038 V Th Thu Tho 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

135 1154030119 Bi Th Thanh Chu 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

136 1154030171 Nguyn Th M Dung 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

137 1154030200 Lm Hunh Giao 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

138 1154030215 Trn Thanh Hi 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

139 1154030224 L Thy Hng 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

140 1154030239 Trn Minh Hnh 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

141 1154030258 Nguyn Th Kim Hip 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

142 1154030267 Bi Th Thanh Ha 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

143 1154030271 Nguyn Xun Hong 11DKTC6 ThS. L Minh Diu Trn 0989.004.639 leminhdieutran@yahoo.com

144 1154030398 Phm Th Thy Nga 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

145 1154030447 Trn L Anh Nht 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

146 1154030457 Phm Nguyn Yn Nhi 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com
Nhm trng
147 1154030479 Trn Hong Trang Nhung 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com 016.7616.8023
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

148 1154030487 Nguyn Th Kim Oanh 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

149 1154030504 Hong Th Kim Phng 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

150 1154030509 on Nguyn Mai Phng 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

151 1154030526 Trng Th M Qu 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

152 1154030583 Phm Th Phng Tho 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

153 1154030658 Ng Th Bch Trm 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

154 1154030675 L Th Minh Trang 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

155 1154030696 Hong Phng Trinh 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

156 1154030701 Nguyn Trn Mai Trinh 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

157 1154030707 Nguyn Ngc Thanh Trc 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

158 1154030708 Nguyn Trng Tho Trc 11DKTC6 ThS. L Th Kim Thoa 0906.820.107 kimthoa200097@yahoo.com

159 1154030091 Ng Th Tuyt Anh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

160 1154030137 Hong Ngc an 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

161 1154030169 Bch Th Cm Dung 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

162 1154030172 Nguyn Thy Dung 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

163 1154030254 Trn Th Hin 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

164 1154030265 Nguyn Th Thy Hoa 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

165 1154030286 Nguyn Th Hng 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

166 1154030311 L Nguyn Tng Khanh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com
Nhm trng
167 1154030341 Lun T Linh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com 0933.220.642
168 1154030385 Thi Trn Hoi M 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

169 1154030406 Nguyn Tt Kim Ngn 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

170 1154030460 Phan Yn Nhi 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

171 1154030490 Trn Th Kiu Oanh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

172 1154030523 Nguyn Th Hng Qu 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

173 1154030565 Phm Thi Thanh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

174 1154030567 Trn Th Thanh 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

175 1154030569 Bi Phng Tho 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

176 1154030586 Trn Phng Tho 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

177 1154030617 Nguyn Th Minh Th 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

178 1154030687 Phm Th Kiu Trang 11DKTC1 ThS. L Vn Tun 0909.589557 letuan258@gmail.com

179 1154030080 Phm Nguyn Bo An 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

180 1154030095 Phm Th Vn Anh 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

181 1154030121 L Th nh Chu 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

182 1154030166 Nguyn Th H ng 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

183 1154030177 Phan Th Thy Dung 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com
Nhm trng
184 1154030183 inh Hong Duy 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com 0933.918.192
185 1154030187 Nguyn Th H Duyn 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

186 1154030210 Trn Th Bch H 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

187 1154030211 Trn Th Thu H 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

188 1154030216 Nguyn Th Ngc Hn 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

189 1154030221 Hunh Th Hng 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

190 1154030284 L Th Dim Hng 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

191 1154030285 Nguyn Hng Hng 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

192 1154030307 V Th Ngc Huyn 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

193 1154030310 L Minh Kha 11DKTC5 ThS. Ng Nht Phng Dim 0914.308.588 ngophuongdiem@gmail.com

194 1154030228 Nguyn Th Dim Hng 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

195 1154030261 Nguyn Trung Hiu 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

196 1154030288 Nguyn Th Thanh Hng 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com
Nhm trng
197 1154030319 Phm Th Oanh Kiu 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com 016.4500.3091
198 1154030365 Nguyn Huyn Long 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

199 1154030372 Th Nh Mai 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

200 1154030379 Nguyn Th Mn 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

201 1154030380 Cao Th Kiu Mi 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

202 1154030394 Nguyn Cao Th Ngc Nga 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

203 1154030428 V Hong Bch Ngc 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

204 1154030430 Bi Ngc Thng Nguyn 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

205 1154030435 Hong Khnh Nguyn 11DKKT1 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

206 1154030684 Nguyn Th Thin Trang 11DKKT4 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

207 1154030714 Lu Cm T 11DKKT4 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

208 1154030735 Bi Th Hng Vn 11DKKT4 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

209 1154030775 Tn Ngc Yn 11DKKT4 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

210 1154030781 H ng Phng 11DKKT4 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

211 1154030001 Nguyn Th Cm Anh 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

212 1154030003 Trn Th M Anh 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

213 1154030006 Lm Quang Bnh 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com


STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

214 1154030010 Cao Vn Chung 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

215 1154030035 Lng Th Yn Nhi 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

216 1154030041 Nguyn Hu Phc 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

217 1154030042 Nguyn Hoi Nh Phng 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

218 1154030045 Cao Th Minh Tm 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

219 1154030047 Nguyn Thin 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

220 1154030048 Trng Th t Th 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

221 1154030050 Trn i Thc 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

222 1154030057 Nguyn Ngc Hong Trn 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

223 1154030058 L Thy Trang 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

224 1154030068 Nguyn Th Hi Yn 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

225 1154030108 Nguyn Vn Ngc Bo 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

226 1154030206 Nguyn Th Minh H 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

227 1154030470 Nguyn Th Yn Nh 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

228 1154030492 Phan Tn Pht 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

229 1154030506 Hunh H Ngc Phc 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

230 1154030575 L Th Thu Tho 11DKKT5 ThS. Ng Th M Thu 0902.254.256 mythuy209@gmail.com

231 1154030096 Phm V Qunh Anh 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

232 1154030125 Hunh Ngc Chi 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

233 1154030144 Nguyn Th Thy t 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

234 1154030155 Trn Th Ngc Dim 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com
Nhm trng
235 1154030207 Nguyn Th Ngc H 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com 0997.590.296
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

236 1154030220 ng Trn Kim Hng 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

237 1154030256 Trng Th Thu Hin 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

238 1154030263 Trn Cng Hiu 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

239 1154030276 L Phan Khnh Hng 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

240 1154030298 C Ngc Huyn 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

241 1154030325 Phm Ngc Lm 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

242 1154030349 Phm Th Linh 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

243 1154030383 Hong Hi Minh 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

244 1154030417 Nguyn Kim Ngc 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

245 1154030436 Nguyn Kiu Thanh Nguyn 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

246 1154030454 Nguyn N Qunh Nhi 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

247 1154030472 Trn Thiu Yn Nh 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

248 1154030478 Phan Th Nhung 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

249 1154030489 Nguyn V Nht Oanh 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

250 1154030493 Dip M Phi 11DKTC3 ThS. Nguyn Ph Xun 0913.664.829 phuxuan57@yahoo.com

251 1154030202 o Th H 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

252 1154030205 Nguyn Thanh H 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

253 1154030229 Nguyn Th Thu Hng 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

254 1154030243 Nguyn Th Phng Ho 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

255 1154030247 Ng Th Hin 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

256 1154030250 L Th Hin 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

257 1154030278 Lng Th Thanh Kim Hu 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

258 1154030289 Trn o Minh Hng 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

259 1154030357 L Th Loan 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

260 1154030368 Nguyn Th Tho Ly 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

261 1154030429 Nguyn Th Hng Ng 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com
Nhm trng
262 1154030438 ng Th M Nguyt 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com 016.3452.2220
263 1154030541 Nguyn Th Cm Sen 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

264 1154030546 Nguyn Th Thanh Tm 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

265 1154030652 Nguyn Th Tin 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

266 1154030654 Lng Xun Ton 11DKKT2 TS. Trn ip Kiu Ngn 0983.781.204 ngankieu98@yahoo.com

267 1154030678 Nguyn L Dim Trang 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

268 1154030692 Trn Th Thu Trang 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

269 1154030734 Nguyn Th Thu Uyn 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

270 1154030764 V Th Thy Vy 11DKKT2 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

271 1154030731 Nguyn Bo Uyn 11DKTC6 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

272 1154030759 Nguyn Th i Vy 11DKTC6 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

273 1154030787 H Th Minh Thy 11DKTC6 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

274 1154030789 Phm Ngc Tuyt Trm 11DKTC6 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

275 1154030821 Nguyn Th Hng 11DKTC6 ThS. Nguyn Qunh T Ly 0903.996.685 tuly10092004@gmai.com

276 1154030801 ng Tiu Bnh 11DKKT2 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

277 1154030830 Trn Th My Kha 11DKKT2 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

278 1154030875 Nguyn Th Kim Oanh 11DKKT2 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

279 1154030882 Nguyn Vn Qu 11DKKT2 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

280 1154030132 Nguyn Vn Cng 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

281 1154030152 Nguyn Th Dim 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn
Nhm trng
282 1154030214 c Hi 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn 0977.725.470
283 1154030236 Nguyn Kiu Hnh 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

284 1154030257 Nguyn ng Hong Hip 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

285 1154030314 Nguyn Anh Khoa 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

286 1154030315 Nguyn Hu ng Khoa 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

287 1154030371 Trn Th Minh L 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

288 1154030564 Nguyn Th Thanh Thanh 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

289 1154030629 Nguyn Th Hoi Thng 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

290 1154030646 L Th Dim Tin 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

291 1154030724 H Th Kim Tuyt 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

292 1154030752 Trn Th Tng Vi 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

293 1154030802 inh Duy Cng 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

294 1154030807 Thi Vn c 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

295 1154030847 Nguyn Th Phng Loan 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

296 1154030855 Nguyn Th L Mai 11DKKT3 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

297 1154030143 Bi Nguyn Quc t 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

298 1154030193 Phm Th Duyn 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

299 1154030431 Bi Th Nguyn 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

300 1154030452 Nguyn i Nhi 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

301 1154030471 Trn Qunh Nh 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

302 1154030540 Nguyn Hong Minh Sao 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

303 1154030577 Nguyn Th Tho 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

304 1154030600 Phm Quc Thnh 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

305 1154030607 L Hu Thng 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

306 1154030612 Hong Anh Th 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

307 1154030695 V L Thy Trang 11DKKT4 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

308 1154030783 Nguyn Th Hng Thm 11DKKT4 ThS. L Hng Nam 0989.051.759 namhle2003@yahoo.com

309 1054030745 Bi Ngc Chm 11DKKT5 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn

310 1054030840 Nguyn Th Thu Hng 11DKKT5 ThS. Nguyn Thnh Kim Dung 0909161393 nguyendung_kim@yahoo.com.vn
Nhm trng
311 1154030790 V Th Thy i 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com 0987.168.146
312 1154030797 V Th Kim Anh 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

313 1154030803 Hunh Khng t 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

314 1154030816 H Th Thu Hin 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

315 1154030831 H Minh Khang 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

316 1154030837 Nguyn Th nh Kim 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

317 1154030838 Nguyn Th Bch Lam 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

318 1154030852 Dng Th Nh Mai 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

319 1154030872 Trn Tiu Ny 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

320 1154030884 Nguyn Thy Thanh Thanh 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

321 1154030886 Cao Phc Tho 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

322 1154030889 Vn Th Phng Tho 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

323 1154030892 Phm Duy Thnh 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

324 1154030898 L Th Hoi Thng 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

325 1154030903 Vng Bch Thy 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

326 1154030904 L Th Lam Thuyn 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

327 1154030908 Nguyn Trng Ton 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

328 1154030910 Hng Bo Trn 11DKKT2 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

329 1154030032 Nguyn Quc Minh 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

330 1154030074 Trn Th Dim My 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

331 1154030076 Nguyn Th Ngc Trm 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

332 1154030077 Nguyn Th Huyn Trn 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

333 1154030140 L Th o 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

334 1154030185 Nguyn Vn Duy 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

335 1154030217 Nguyn Th Thanh Hn 11DKKT3 Ths. Nguyn Thanh Nam 0983.388.926 namngth2000@yahoo.com

336 1154030698 Mai H Tuyt Trinh 11DKTC1 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com
Nhm trng
337 1154030725 L Nguyn Ngc Tuyt 11DKTC1 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com 0938.976.818
338 1154030768 Nguyn Th Yn 11DKTC1 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

339 1154030770 ng Th Hong Yn 11DKTC1 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

340 1154030784 Trn Th Thu Tho 11DKTC1 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

341 1154030011 Nguyn Th Hunh Chung 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

342 1154030030 Nguyn Th Thy Linh 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

343 1154030036 Nguyn Th Nh 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

344 1154030060 L Th Vit Trinh 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

345 1154030070 Phan Th Ch Hng 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

346 1154030071 Hong Th Lin 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

347 1154030072 Trn Th Cm Lin 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

348 1154030073 Mai Th Thy Linh 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

349 1154030098 Trn Th Lan Anh 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

350 1154030129 Nguyn Th Qunh Chng 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

351 1154030150 Ng Thy Dim 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

352 1154030159 Phan Ngc ip 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

353 1154030164 V Th Din 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

354 1154030179 Ung Ngc Dung 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

355 1154030203 L Th H 11DKTC2 ThS. Nguyn Th Thu Tho 0908.381.533 thaocdkt@yahoo.com

356 1154030851 L Th Dim Ly 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

357 1154030866 Th Bch Yn Nhi 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

358 1154030867 Trn Thy i Nhi 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

359 1154030893 Mai Th Kim Thoa 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

360 1154030894 Trn Th Thm 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

361 1154030902 Nguyn Thanh Thin Thy 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com
Nhm trng
362 1154030912 L Th Cm Trang 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com 0907.349.850
363 1154030925 Nguyn Th L Uyn 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

364 1154030931 Nguyn Th i Yn 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

365 1154030932 Lng Th Hong Yn 11DKTC3 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

366 1154030079 Nguyn Trn Thy An 11DKTC4 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

367 1154030092 Nguyn Th Huyn Anh 11DKTC4 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

368 1154030120 Hong Ngc Minh Chu 11DKTC4 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

369 1154030141 Nguyn Anh o 11DKTC4 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

370 1154030142 Nguyn L Anh o 11DKTC4 ThS. Nguyn Thu Hin 0908.949.345 edu.thuhien@gmail.com

371 1154030222 L Th Ngc Hng 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

372 1154030226 Ng Phm V Hng 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

373 1154030233 Trn Th Thy Hng 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

374 1154030234 Li Th Hnh 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com
Nhm trng
375 1154030237 Phm Th M Hnh 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com 016.7610.2710
376 1154030246 L Th Hng Hu 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

377 1154030274 Th Cm Hng 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

378 1154030322 ng Th Li 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

379 1154030359 Trn Th i Loan 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

380 1154030366 Trn Bu Long 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

381 1154030408 Phan Th Thu Ngn 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

382 1154030423 Nguyn Trng Khnh Ngc 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

383 1154030427 V Th nh Ngc 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

384 1154030437 Bi Th Nh Nguyt 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

385 1154030456 Nguyn Th Yn Nhi 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

386 1154030482 ng Th M Nng 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

387 1154030525 L Th Qu 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

388 1154030561 H Ngc an Thanh 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com

389 1154030573 Th Bch Tho 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

390 1154030593 Nguyn Phng Thi 11DKTC2 ThS. Nguyn Trng Ton 0914.098.797 toankt4@ymail.com
Nhm trng
391 1154030327 Nguyn Hng Lan 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com 0934.494.410
392 1154030331 C Th L 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

393 1154030354 V Th Cm Linh 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

394 1154030356 Hong Thanh Loan 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

395 1154030376 Nguyn Th Mai 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

396 1154030388 Nguyn Th T My 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

397 1154030389 Trn Thy i My 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

398 1154030391 Trng Th Nu 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

399 1154030413 ng Kim Ngc 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

400 1154030414 H Th Hnh Ngc 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

401 1154030419 Nguyn Th Hi Ngc 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

402 1154030513 Ng Th Dim Phng 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

403 1154030514 Nguyn H Yn Phng 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

404 1154030516 Nguyn Th Diu Phng 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

405 1154030576 Nguyn Phm Phng Tho 11DKTC5 ThS. NguynTh Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

406 1154030585 Trn Ngc Phng Tho 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

407 1154030587 Trn Th Tho 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

408 1154030594 Phm Th Cm Thi 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

409 1154030606 ng Th Thm 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

410 1154030611 Phng Th Cm Thu 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com
Nhm trng
411 1154030640 Nguyn Th Thy 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com 016.5465.7037
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

412 1154030645 Thy Cm Tin 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

413 1154030648 Nguyn Th Thy Tin 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

414 1154030660 Nguyn Th Ngc Trm 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

415 1154030664 T Nguyn Phng Trm 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

416 1154030690 Trn Th Trang 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

417 1154030705 L Trng 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

418 1154030713 L Trn Thanh T 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

419 1154030738 Lu Th Mng Vn 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com

420 1154030748 Nguyn Ngc Hi Vi 11DKTC5 ThS. Phm Th Ngc Dung 0982.357.330 dungpham293@gmail.com
Nhm trng
421 1154030935 Th M Hnh 11DKTC6 ThS. Phan Minh Thy 0918.187.890 phanminhthuy@yahoo.com 016.8871.1116
422 1154030936 Trn Bo Yn 11DKTC6 ThS. Phan Minh Thy 0918.187.890 phanminhthuy@yahoo.com

423 1054030399 Trn Th Bch Ngc 10DKTC08 ThS. Phan Minh Thy 0918.187.890 phanminhthuy@yahoo.com

424 1154030112 ng Thi Bnh 11DKKT1 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

425 1154030879 Bi L Kim Phng 11DKKT2 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

426 1154030913 Nguyn Th Thy Trang 11DKKT2 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com
Nhm trng
427 1154030232 Trn Th Thu Hng 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com 0974.097.812
428 1154030281 Nguyn Tin Hng 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

429 1154030283 L Th Thanh Hng 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

430 1154030343 Nguyn Hunh PhngLinh 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

431 1154030352 Trn Th Ngc Linh 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

432 1154030439 Hong Th Nguyt 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

433 1154030474 L Nguyn Hng Nhung 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

434 1154030481 Nguyn Th N 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

435 1154030520 Nguyn Th Linh Phng 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

436 1154030522 V Trng Quang 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

437 1154030534 Trn Th Tho Quyn 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

438 1154030538 L Th Nh Qunh 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

439 1154030578 Nguyn Th Thanh Tho 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

440 1154030635 Nguyn Th Thy 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

441 1154030659 Nguyn Ngc Trm 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

442 1154030727 Phm Th nh Tuyt 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

443 1154030745 V Th M Vn 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

444 1154030799 Nguyn Hong Bch 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

445 1154030804 Nguyn Th Hng Dim 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

446 1154030835 Cn Say Khonh 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

447 1154030870 Phm Trn Hnh Nhng 11DKKT3 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

448 1154030099 V Tun Anh 11DKKT4 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

449 1154030103 Phan Th Bo nh 11DKKT4 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

450 1154030165 Ng V Dim oan 11DKKT4 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

451 1154030194 Trn Th M Duyn 11DKKT4 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

452 1154030498 Hong Vnh Phc 11DKKT4 ThS. Phm Hi Nam 0909.321.203 nam51403@yahoo.com

453 1154030040 Nguyn Th Kim Phng 11DKKT5 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

454 1154030110 Trn Th Ngc Bch 11DKKT5 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

455 1154030615 Nguyn Ngc Anh Th 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

456 1154030630 Nguyn Th Hoi Thng 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

457 1154030641 Trn L Thu Thy 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

458 1154030657 L Th Huyn Trm 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

459 1154030669 Trn Quang Huyn Trn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

460 1154030689 Trn Chu Cm Trang 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

461 1154030726 L Th nh Tuyt 11DKTC2 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

462 1154030739 Nguyn Th Cao Vn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com
Nhm trng
463 1154030776 inh Lu Hnh Nguyn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com 0962.780.293
464 1154030777 Bi Th Huyn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

465 1154030778 Nguyn Th Ngc Huyn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

466 1154030895 Hong Th Thu 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

467 1154030897 Nguyn Cao Anh Th 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

468 1154030924 Nguyn Th Uyn 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

469 1154030933 Thi V Hng Trc 11DKTC2 ThS. Thi Trn Vn Hnh 0903.768.605 hanhttv@yahoo.com

470 1154030651 Nguyn Th Tin 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

471 1154030670 Bi Th M Trang 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com
Nhm trng
472 1154030674 L Th Thu Trang 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com 016.2988.5085
473 1154030699 Nguyn Ngc Phng Trinh 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

474 1154030706 ng Cao Hong Trc 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

475 1154030792 Phm Th M An 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

476 1154030796 Phan Hong Anh 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

477 1154030808 Hunh Thu Em 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

478 1154030820 Nguyn Phc Hi 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

479 1154030828 Nguyn Thnh Huy 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

480 1154030829 Nguyn Th Thanh Huyn 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

481 1154030856 o Th Mnh 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

482 1154030859 Trng Th Khnh M 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

483 1154030864 Nguyn Thy Kim Ngc 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

484 1154030873 Hunh Th Thy Oanh 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

485 1154030880 Nguyn Th Mai Phng 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

486 1154030887 Nguyn Th Cm Phng


Tho 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

487 1154030905 L Th M Tin 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

488 1154030909 L Th Bch Trm 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

489 1154030917 Bi Thin Trung 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

490 1154030926 Trn Th Phng Uyn 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

491 1154030937 Hong Thanh Tun 11DKKT6 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

492 1154030093 Nguyn Th Lan Anh 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

493 1154030102 Nguyn Ngc Kim nh 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

494 1154030104 Cng Thy Nh Bng 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

495 1154030126 Trn Lan Chi 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

496 1154030127 L Din Chiu 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

497 1154030174 Phm Ha Bo Dung 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

498 1154030189 Nguyn Th M Duyn 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

499 1154030245 Xun Hu 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

500 1154030249 Cao Th Thanh Hin 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

501 1154030282 Dng Th M Hng 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

502 1154030291 V Th Thu Hng 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

503 1154030316 Phan nh Khi 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

504 1154030318 Giao Tn Kit 11DKKT7 ThS. Trn Nam Trung 0907.438.430 trannamtrung1987@gmail.com

505 1154030089 L Th Lan Anh 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

506 1154030094 Nguyn Th Trm Anh 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

507 1154030113 Trn Quc Bnh 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

508 1154030122 Trn Minh Chu 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

509 1154030133 Trng Nht Cng 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

510 1154030134 H Linh a 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

511 1154030135 H Minh i 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com
Nhm trng
512 1154030146 Trn Minh t 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com 0987.739.582
513 1154030186 Phm Ngc Duy 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

514 1154030192 Phm M Duyn 11DKKT1 ThS. Nguyn Trn Nht Huy 0918.103.503 nhat_huytcb@yahoo.com

515 1154030195 Hong Hu Giang 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

516 1154030198 Trn Thanh Hng Giang 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

517 1154030448 Hong Ngc Khnh Nhi 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

518 1154030519 Nguyn Th Hng Phng 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

519 1154030599 Mai Ngc t Thnh 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

520 1154030622 V Anh Th 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

521 1154030631 Phm Ph Thng 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

522 1154030697 Hunh Th Kiu Trinh 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

523 1154030709 Trn Thanh Trc 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

524 1154030728 Trn Thanh nh Tuyt 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

525 1154030763 Trn Th Khnh Vy 11DKKT1 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

526 1154030106 Hunh Quc Bo 11DKKT2 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

527 1154030138 Cao Th Kim Dng 11DKKT2 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

528 1154030148 on Th Dim 11DKKT2 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

529 1154030160 Dng Th Diu 11DKKT2 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

530 1154030181 Phm Ngc Dng 11DKKT2 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

531 1154030548 Phan Minh Tm 11DKKT7 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

532 1154030582 Phm Th Bch Tho 11DKKT7 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

533 1154030443 L Th Thanh Nhn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

534 1154030444 Nguyn Thnh Nhn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

535 1154030467 Ng Th Qunh Nh 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

536 1154030480 Hunh Hu Nht 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

537 1154030488 Nguyn Th Xun Oanh 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

538 1154030529 Ngc Phng Quyn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

539 1154030532 Trn Hong Quyn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

540 1154030533 Trn Th Quyn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

541 1154030574 Hunh Th Ngc Tho 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

542 1154030590 Vn Tho 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

543 1154030591 ng V Qunh Thi 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

544 1154030628 L Th Ngc Thng 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

545 1154030647 Li Th Cm Tin 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

546 1154030712 L Vit Trung 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

547 1154030730 Hong T Nh Uyn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

548 1154030733 Nguyn Ngc Uyn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

549 1154030743 Trn Th Kiu Vn 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

550 1154030758 Ng Xun Phng Vy 11DKKT1 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

551 1154030260 on Vn Hiu 11DKKT2 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

552 1154030367 L Th Thng Lut 11DKKT2 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

553 1154030345 Nguyn Th Thy Linh 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com
Nhm trng
554 1154030353 T Lu Hoi Linh 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com 0948.493.541
555 1154030387 Nguyn Th Tr My 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

556 1154030420 Nguyn Th Nh Ngc 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

557 1154030426 Trng Th M Ngc 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

558 1154030477 Nguyn o Hng Nhung 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

559 1154030528 inh Th T Quyn 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

560 1154030545 L Thy Thanh Tm 11DKKT7 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

561 1154030100 V Ngc Anh 11DKKT8 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

562 1154030101 Nguyn Ngc nh 11DKKT8 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

563 1154030596 Trn Th Hu Thi 11DKKT5 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

564 1154030597 Nguyn Thun Thin 11DKKT5 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

565 1154030632 Bi Th Xun Thy 11DKKT5 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

566 1154030667 L V Huyn Trn 11DKKT5 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

567 1154030723 Trn Vn Tuyn 11DKKT5 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

568 1154030090 Ng Th Trc Anh 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

569 1154030097 T Hong Anh 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

570 1154030117 Nguyn Th Bo Chn 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

571 1154030158 Nguyn Hu in 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn
Nhm trng
572 1154030168 Trnh Hong c 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn 0975.180.850
573 1154030294 Th Thu Hng 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

574 1154030313 on Anh Khoa 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

575 1154030335 Trn Th Kim Lin 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

576 1154030346 Nguyn Th Thy Linh 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

577 1154030360 V Th Trc Loan 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

578 1154030411 Trng T Ngn 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

579 1154030494 Thanh Phong 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

580 1154030560 D Nguyt Thanh 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

581 1154030595 Trn Phng Thi 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

582 1154030602 Trng Tin Thnh 11DKKT6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

583 1154030841 Nguyn Ngc Cm Lin 11DKTC6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

584 1154030869 V Th Nhung 11DKTC6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

585 1154030899 H Th Thy 11DKTC6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

586 1154030921 Dng Th Bch Tuyn 11DKTC6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn

587 1154030929 Nguyn Th Hu Xun 11DKTC6 TS. Dng Th Mai H Trm 0913.197.345 tramkt@ueh.edu.vn
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

588 1054030852 Nguyn Th Diu Huyn 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

589 1154030201 C Th Thu H 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

590 1154030204 L Th Ngc H 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

591 1154030292 V Lan Hng 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

592 1154030361 Nguyn L Thnh Lc 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

593 1154030401 La Trn Tho Ngn 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

594 1154030453 Nguyn Hng Hong Nhi 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

595 1154030466 L Th Qunh Nh 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

596 1154030510 on Th Kin Phng 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

597 1154030547 Phm Th Thanh Tm 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

598 1154030552 Hng Thi 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

599 1154030601 Trn L Thnh 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

600 1154030655 Nguyn c Ton 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

601 1154030671 on Th i Trang 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

602 1154030694 Trng Vn Trang 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

603 1154030780 Hunh Th Cm Nhung 11DKKT5 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

604 1154030503 V Th Phc 11DKKT6 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

605 1154030633 o Th Thanh Thy 11DKKT6 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

606 1154030703 Trn Th Vit Trinh 11DKKT6 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

607 1154030718 Nguyn Hu Tng 11DKKT6 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com
Nhm trng
608 1154030911 L Nguyn Minh Trang 11DKKT6 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com 0988.445.178
609 1154030241 V Nguyn Trung Ho 11DKKT7 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

610 1154030277 Nguyn Kim Hng 11DKKT7 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

611 1154030412 Bi Tun Ngha 11DKKT7 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

612 1154030568 Hunh Quc Thnh 11DKKT8 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

613 1154030604 on Th Kim Thoa 11DKKT8 TS. Phm Ngc Ton 0909.807.766 toanch10@yahoo.com

614 1154030199 V Trng Giang 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

615 1154030218 Trng Ngc M Hn 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

616 1154030225 Lng Th Thanh Hng 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

617 1154030235 Nguyn Hng Hnh 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

618 1154030242 Hunh Th Ngc Ho 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

619 1154030244 Phm Phc Ho 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

620 1154030305 V Th Huyn 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

621 1154030321 L Th Thin Kim 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

622 1154030329 Trn Th Thanh Lan 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

623 1154030374 Nguyn Ngc Phng Mai 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

624 1154030381 H Hiu Mi 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

625 1154030410 Trn Th Tuyt Ngn 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

626 1154030418 Nguyn Tho Ngc 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

627 1154030425 Trn Th Bch Ngc 11DKKT4 ThS. Thi Th Nho 0909.293.625 nhothai87@gmail.com

628 1154030459 Phan Trn Yn Nhi 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

629 1154030464 V Th Phng Nhi 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

630 1154030483 L Th Oanh 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

631 1154030495 Nguyn Xun Phong 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com
STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

632 1154030518 Trnh Th Tho Phng 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

633 1154030524 ng Hong Quc 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

634 1154030625 Nguyn nh Thc 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com
Nhm trng
635 1154030634 Nguyn Phng Thy 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com 0988.712.029
636 1154030649 Trn Th Thy Tin 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

637 1154030666 Trng Ngc Phng Trm 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

638 1154030681 Nguyn Th Trang 11DKKT4 TS. Phm Th Phng 0907.439.729 phungpt1957@yahoo.com

639 1154030297 Li Quang Huy 11DKKT5 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

640 1154030304 V Th Phng Huyn 11DKKT5 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

641 1154030544 L Th Tm 11DKKT5 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

642 1154030116 Nguyn Th Cm 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

643 1154030136 Hong Vn i 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

644 1154030153 Nguyn Th Thu Dim 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

645 1154030157 Phm Th Dim 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com


Nhm trng
646 1154030161 Nguyn Th Hng Diu 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com 012.0232.3686
647 1154030213 V Th Thu H 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

648 1154030287 Nguyn Th Hng 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

649 1154030308 L Minh Kha 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

650 1154030338 L Th Lam Linh 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

651 1154030364 Hong Phi Long 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

652 1154030377 V Th Xun Mai 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

653 1154030390 Nguyn Hi Nam 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com


STT MSSV H V TN LP GVHD IN THOI EMAIL GHI CH

654 1154030395 Nguyn Thanh Nga 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

655 1154030421 Nguyn Th Phng Ngc 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

656 1154030449 Hunh Nguyn Yn Nhi 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

657 1154030753 V nh Trc Vi 11DKKT8 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

658 1154030555 C Th Thm 11DKTC5 TS. Trn Th K 0918.426.154 kynganhang@yahoo.com

659 1154030107 Nguyn Hunh Gia Bo 11DKKT3 Khng ng k hng ti

660 1054030671 Chu Phng Uyn 11DKTC1 Khng ng k hng ti

661 1054030681 L Th Thanh Vn 11DKTC1 Khng ng k hng ti

662 1154030865 Phan M Nguyn 11DKTC3 Khng ng k hng ti

663 1154030901 Hong Th Thanh Thy 11DKTC3 ThS. Nguyn Th Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

664 1154030088 Hunh Th Trc Anh 11DKTC4 Khng ng k hng ti

665 1154030415 L Bo Ngc 11DKTC4 ThS. Trnh Ngc Anh 0918.115.923 trinhnganh@yahoo.com

0954030057 Dng Minh Chnh 09DKTC3 ThS. Nguyn Th Thu Hng 0908.808.474 thuhuongkh1010@gmail.com

667 0954030650 Phm Thanh Thc Uyn 09DKKT5 ThS. Trnh Xun Hng 0909.028.139 xuanhung.trinh@gmail.com

TRNG KHOA NGI LP

Nguyn Thy Thoi Chu