You are on page 1of 3

STU DIME MASTER

Afati i provimeve Prill 2017 - Programi: Menaxhment dhe financa Prizren

Lndt e semestrit t I-r

Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds


1 Metodologjia e hulumtimeve shkencore 25. 04. 2017 18:00 Dr. Emin Kabashi
2 Menaxhimi i financave publike 08.04.2017 13:00 Dr. Agim Berisha
3 Politika e zhvillimit rajonal 21. 04. 2017 18:00 Dr. Musa Limani
4 Vendosja afariste 15. 04. 2017 13:00 Dr. Shyqeri Kabashi

Lndt e semestrit t II-t

Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds


1 Menaxhmenti dhe marketingu 15.04.2017 14:00 Dr. Nexhmije Kabashi
2 Menaxhimi i resurseve njerzore 21.04.2017 18:00 Dr. Afrim Alili
3 E Drejta Buxhetore 07.04.2017 18:00 Dr. Vehbi Imeri
4 Menaxhimi i bizneseve t vogla dhe t
22.04.2017 14:00 Dr. Shyqeri Kabashi
mesme

ndt e semestrit t III-t

Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds


1 Menaxhmenti financiar 08.04.2017 13:00 Dr. Agim Berisha
2 Menaxhmenti i projekteve 21.04.2017 18:00 Dr. Afrim Alili
3 Menaxhmenti strategjik 22.04.2017 13:00 Dr. Shyqeri Kabashi
4 Ndrmarrsia 15.04.2017 14:00 Dr. Shyqeri Kabashi

Dekani
Prof. dr. Shyqeri Kabashi
______________________
STU DIME MASTER

Afati i provimeve Prill 2017 - Programi: Menaxhimi i Emergjencave Prizren


Lndt e semestrit t I-r

Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds


1 Organizimi teorik dhe praktik i emergjencave 27.04.2017 18:00 Dr. Hamid Nuredini
2 Menaxhimi i programeve preventive n emergjenca 13.04.2017 18:00 Dr. Xhevat Berisha
3 Metodologjia e hulumtimeve shkencore 25.04.2017 18:00 Dr. Emin Kabashi
4 Planzimi i operacioneve t emergjencave 08.04.2017 15:00 Dr. Kudusi Lama
5 Menaxhmenti dhe lidershipit n emergjenca 15.04.2017 13:00 Dr. Shyqeri Kabashi

Lndt e semestrit t II-t


Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds
1 Menaxhimi i planeve t emergjencave 22.04.2017 15:00 Dr. Kudusi Lama
Menaxhimi i vendit t ngjarjes dhe prpilimi i Dr. Xhevat Berisha
2 13.04.2017 18:00
raporteve
3 Rregullat dhe procedurat e inspektimeve 27.04.2017 18:00 Dr. Hamid Nuredini
4 Zhvillimi i operacioneve t emergjencave 08.04.2017 15:00 Dr. Kudusi Lama
5 Menaxhimi i emergjencave medikale 18.04.2017 18:00 Dr. Adem Mulsiu

Lndt e semestrit t III- t

Nr Lnda Data Ora Bartsi i lnds


1 Analiza dhe vlersimi i rreziqeve 08.04.2017 15:00 Dr. Kudusi Lama
2 Paisjet dhe proceset teknologjike 13.04.2017 18:00 Dr. Xhevat Berisha
3 Menaxhimi i emergjencave ndrkombtare 22.04.2017 15:00 Dr. Kudusi Lama
4 Planifikimet emergjente t integruara 15.04.2017 12:00 Dr. Milazim Shabani
Menaxhimi i emergjencave n kondita t
5 25.04.2017 17:00 Dr. Milazim Shabani
ndrlikuara

Dekani
Prof. dr. Shyqeri Kabashi
______________________
STU DIME MASTER

Programi: Juridik - Penal (4+1)

Afati i provimeve Prill 2017 - Programi: Juridik - Penal Prizren


Lndt e semestrit t I dhe II

Nr. Lnda Data Ora Bartsi i lnds


Metodologjia e hulumtimeve
1
shkencore
25.04.2017 18:00 Dr. Emin Kabashi
Mbrojtja e Drejtave te Njeriut n
2 Procedur Penale 04.04.2017 18:00 Dr. Hava Bujupaj-Ismajli
Prishtin
E Drejta e procedurs penale
3
Prishtin
18.04.2017 18:00 Dr. Kadri Bicaj
E Drejta penale materiale
4
Prishtin
08.04.2017 12:00 Dr. Qebir Avziu
Kriminologji me Penologji
5
Prishtin
15.04.2017 12:00 Dr. Afrim Osmani
Klinika ligjore
6
Prishtin
04.04.2017 18:00 Dr. Hava Bujupaj-Ismajli

Dekani
Prof. dr. Shyqeri Kabashi
______________________