FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING Gunakan penyusunan grafik bagi membanding beza di antara kaunseling dari perspektif Islam

dan Barat PERSPEKTIF ISLAM DEFINISI Kaunseling didefinisikan Jujur, nasihat baik dan penasihat jujur. Pengertian ini dipetik melalui istilah Nasuha dalam Al-Quran yang bermaksud memberi nasihat secara jujur, bertindak jujur dan berniat baik. Lebih menerapkan unsur ajaran Islam. PERSPEKTIF BARAT Kaunseling didefinisikan sebagai satu proses apabila klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan permasalahan baginya.

ETIKA KAUNSELING

Lebih menerapkan ke arah kerjasama dan berunsurkan duniawi. Hanya berpandukan kepada kemahiran dan kebolehan kaunselor semata-mata dalam menangani permasalahan klien. Ia lebih bertumpu kepada perubahan tingkah laku klien ke arah lebih rasional dan mengikut garis normal hidup sebagai manusia.

PANDUAN

Berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis di samping bakat dan kemahiran kaunselor

SKOP

Kaunseling Islam dilihat lebih memberi kesan yang menyeluruh bagi hidup seseorang muslim. mempunyai liputan skop masalah yang lebih besar iaitu yang berkaitan dengan keimanan seseorang seperti aspek ketuhanan, alam akhirat, dosa, pahala, neraka, hari kiamat dan sebagainya.

hubungan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah.t.w. tujuan hidup dunia dan matlamat akhir hidup ini. .MATLAMAT Mengkehendaki klien memahami hubungan dengan Allah s..

 Setiap tindak tanduk atau tingkah laku individu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. positif. boleh yang lain. Semua dan bermesra dengan manusia secara fitrahnya ahli-ahli masyarakat adalah baik. matlamat bimbingan dan kaunseling serta proses dan teknik keempat-empat teori kaunseling yang dipelajari. mengikut kata hai dan tidak rasional PERSON CENTERED COUNSELING (PCC) Carl Rogers (1902-1987) TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU Alfred Adler (1870-1937) Mempunyai pandangan  Manusia adalah yang positif. mementingkan diri sendiri. pesimis.TEORI-TEORI KAUNSELING Banding beza sifat manusia. Manusia makhluk sosial. . dipercayai dan mampu  Di dalam ia bergaul dan mengendalikan hidup bermesra dengan ahli sendiri. TEORI PSIKOANALISIS PELOPOR PANDANGAN TERHADAP MANUSIA Sigmund Frued (18561939) Manusia mempunyai ciriciri negatif. masyarakat yang lain itulah ia akan memperolehi satu gaya hidup yang tersendiri dan unik. dilahirkan dengan pelbagai makhluk yang didorong potensi untuk berkembang oleh keinginandan mencapai keinginan untuk bergaul kesempurnaan.

Komponen sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Ia merupakan usaha mereka untuk berkembang. 2) ego. salah atau betul. 2) Usaha ke arah superioriti. Ia merupakan eksekutif yang mengawal personaliti seseorang. 3) Superego. ego dan superego. Mengandungi 6 konsep utama 1) Fictional finalismkehidupan individu ditentukan oleh ideaidea yang diadaadakan atau yang berbentuk impian tetapi sebenarnya tidak wujud di dalam realiti. Wujud sejak individu dilahirkan dan juga merupakan punca utama bagi tenaga jiwa dan pusat bagi semua naluri.komponen biologi. Konsep kendiri iaitu pandangan subjektif seseorang terhadap dirinya dan seseorang itu bebas melihat dirinya. KONSEP Mengandungi 3 sistem iaitu id. 3) Perasaan rendah diri (inferior) dan pampasan.Manusia akan sentiasa berusaha untuk menuju ke arah kesempurnaan kendirinya yang subjektif.komponen psikologi. Bertanggungjawab menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau buruk.manusia . 1) id.Tujuan utama ialah ke arah memperolehi rasa selamat dan mengatasi rasa rendah diri.

6) Kendiri kreatifRangsangan yang bertindak ke atas individu dan gerakbalas.dilahirkan dengan kekurangan tertentu yang membawa kepada rasa rendah diri. . Ia merujuk kepada cara manusia mengejar matlamat. 5) Cara hidup.Ia merupakan perancangan hidup yang unik dan tersendiri.wujud sejak lahir terpai perludipupuk dan dibimbing. 4) Minat sosial. Cara hidup seseorang dibentuk semasa 5 tahun yang pertama. Ia merupakan kemuncak pencapaian seseorang.

2) Membantu klien memahami kepercayaan. tersilap cakap atau terlupa  Untuk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri seseorang individu. 4) Kaunselor dan klien akan bersama-sama memikirkan tindakan yang perlu dilakukan oleh klien.MATLAMAT DAN TEKNIK Ada 2 matlamat: 1) membentuk semula watak individu agar segala yang terpendam di alam tidak sedar dapat dialami di dalam alam sedar. Menjadikan individu berdikari dan bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri.  Perhubungan yang bersifat tulus.  Mendorong Individu bergerak ke arah memperkembangkan diri menuju nirwana sendiri. ikhlas. ketulenan. kejujuran. motif dan matlamat yang telah menentukan gaya hidupnya. Ada 4 matlamat: 1) Mewujudkan hubungan melalui empati di antara klien dan kaunselor.  Kaunselor berkeupayaan berempati secara tepat. Menyedarkan klien tentang tingkahlaku di bawah sedar.agar klien memahami gaya hidupnya dan sedar tentang matlamatnya yang salah serta tingkah laku yang tidak bersesuaian. . kesediaan menerima klien tanpa syarat. 3) Celik akal. perasaan. 2) menguatkan ego agar individu dapat berfungsi menurut prinsip realiti tanpa dikongkong atau didorong oleh desakan-desakan id atau superego. Bukti teknikal yang menggambarkan perkara bawah sedar adalah mimpi.

 Kaunselor membina satu hubungan . 2) Kaunselor menekankan kelebihan dan kekuatan klien dan beri keyakinan ia boleh mengatasi masalah. 4) Tumpuan kepada dimensi pemikiran yang positif dan kerap menggunakan sokongan dan galakkan. menerima dan memahami klien. positif. mengambil berat. 3) Tidak menonjolkan kelemahan klien.Teknik: 1) Mewujudkan hubungan kolaboratif melalui empati. PERANAN KAUNSELOR  Kaunselor perlu berusaha menggalakkan klien memprojek perasaan yang peribadi pada peringkat awal hidupnya ke dalam diri kaunselor. Proses  Mesra. menghormati.

 Melalui proses pemindahan.  Kaunselor perlu wujudkan hubungan yang baik dengan klien. membantu yang membolehkan klien mengalami satu keadaan teraputik.  Setelah kaunselor faham. Keupayaan lebih berkesan untuk mengendali kerisauan.memprojek adalah proses pemindahan. dia perlu mengajar klien untuk memahami apa yang berlaku dalam dirinya.  Kaunselor menafsir pengalaman klien untuk kesedaran kendiri. kaunselor mencelah sekali sekala untuk menggalakkan luahan hati. . agar ia dapat mencapai celik akal mengenai masalah yang dialaminya.

. Teknik ini tidak mengancam psikologi klien. penggunaan helah bela diri yang digunakan apabila manusia terancam.APLIKASI DI SEKOLAH  Tidak prktikal digunakan kerana pendekatan ini memakan masa yang lama. memahami kepentingan pengaruh masa lampau terhadap pembentukan personaliti manusia. Sesuai sekiranya kaunselor benar-benar mahu memahami motivasi manusia yang terpendam. Pendekatan paling selamat digunakan di sekolah.  Klien perlu benar-benar percayakan kaunselor dan rela diterokai.  Kaunselor perlu mahir teknik-teknik psikoanalisis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful