Woensdag 30 augustus 2017 • Special Marktdag De Bilt Zaterdag 9 september!

www.marktdagdebilt.nl

StadsPers
Deze speciale uitgave verschijnt huis-aan-huis in heel gemeente De Bilt in een oplage van 21.760 exemplaren.

Veel activiteiten op
Marktdag met Oldtimers
Op zaterdag 9 september coördinator Anco de Rooij het aanbod die de markt aan-
vindt de jaarlijkse Markt- weer veel bezoekers. trekkelijk maakt, denkt De
dag met Oldtimers plaats. Rooij. ‘Mensen komen kijken
De oldtimerdag is meer In de Dorpsstraat wordt ook op de markt, maar kunnen
dan Oldtimers alleen. Er voor de 7de keer de oldti- ook gelijk oldtimers bekij-
is een braderie, rommel- merdag gehouden. Die lijkt ken. En degenen die juist van
markt, optredens van The op voorhand een succes te oude auto’s houden, lopen
P.U.B. en kunt u meerijden worden, gelet op het aan- gelijk ook even over de rom-
met Bus27. De marktdag tal deelnemers. Er hebben melmarkt. Bovendien kun je
met Oldtimers, die begint zich ruim 100 eigenaars wat eten en is er voor kinde-
om 10.00 uur en wordt ge- van oldtimers aangemeld. ’s ren van alles te doen.’
houden op de Dorpsstraat Morgens rijden de wagens
en rond de Dorpskerk, is een tocht van 70 kilometer En verder...
groter dan voorgaande ja- door de regio.. ’s Middags ...kunt u onder leiding van
ren. Ook dit jaar verwacht worden de auto´s opgesteld een gids de kerktoren be-
klimmen.
...kunnen uw kinderen zich
in de Dorpsstraat. Dit jaar is préséance geven. The P.U.B. der meer een groot aanbod uitstekend vermaken bij in
het ook mogelijk om zonder een echte vintage band van tweedehands spullen, Marktdag for Kids
Kunst & Licht & Glas in het bezit te zijn van een
oldtimer mee te rijden. Voor
speelt goed in het gehoor
liggende songs van bekende
boeken en dames- en kin-
derkleding. De hele Dorps-
...Is er in de kerk een exposi-
tie.
€ 10,- koopt u al een kaartje artiesten. Van gevoelige bal- straat staat ook vol met ...is er aan de inwendige
Licht objecten Lampen op maat voor Bus27. Dit is een oude lads tot het betere rockwerk. kramen. Veel verenigingen, mens goed gedacht
Leyland bus uit het voor- The P.U.B zal op 9 september instellingen, particulieren en ...gaat de opbrengst van de
Glasfusen Workshops malig wagenpark van het zorgen voor een aangena- bedrijven uit De Bilt zullen Marktdag volledig naar het
Gemeentelijke vervoerbe- me verrassing met diverse op deze braderie aanwezig goede doel: hulp aan de alle-
drijf Utrecht met bouwjaar optredens verdeeld over de zijn. Het totaal aantal kra- rarmsten van deze aarde.
1956. Ook kunt u 's middags dag. Daarnaast zijn er nog men op de Marktdag is meer ...kunt u parkeren bij de
Dorpsstraat 59, 3732 HH De Bilt meerijden met Bus27 in een diverse andere optredens. dan 160. Sweco (Grontmij), De Holle
t: +31 30 2201266 route door de Gemeente De Zie hiervoor het programma Het is vooral de variëteit van Bilt 22.
Bilt. op de volgende pagina.
m: +31 6 26484574
www.kunst-en-licht.nl Maar er is meer. De Betuwse Een ander onderdeel is een
band The P.U.B. zal acte de grote rommelmarkt met on-

Rembrandtlaan 2a ,3723 BJ Bilthoven 030-2280099
www.webadesign.nl E-mail: info@webadesign.nl

Bel voor vrijblijvend advies aan huis
wij zijn professionals in het groen
Programma Marktdag met Oldtimers
Bent u toe aan een nieuwe
tuin, met een compleet ontwerp,
9 september 2017
of wilt u het onderhoud van de
tuin aan deskundige mensen
overlaten? Met al 50 jaar ervaring
in het hovenierswerk, zijn de
10.00 uur Opening Marktdag met Oldtimers Beklim de Toren
hoveniers van Hoefakker u graag 10.00 uur Start Vrijetijdsbraderie Dorpsstraat van de Dorpskerk
van dienst.
Neem contact met ons op voor 10.05 uur Optreden The P.U.B. (D)
10.15 uur Briefing Oldtimers (D)
een vrijblijvende afspraak.

telefoon 030 220 10 21
email info@hoefakker.com
10.20 uur Vervolg optreden The P.U.B. (D)
10.30 uur Start Toerrit Oldtimers
11.15 uur Optreden The P.U.B. (D)
wij zijn u graag van
dienst bij: 11.30 uur Optreden Borncountry line dancers (K) Vanaf 10.15 uur
• Tuinontwerp
12.15 uur Optreden Kobadji Djembé (K) vertrekt er twee
• Aanleg en renovatie van tuinen
• Veranderen van tuinen
12.30 uur Oldtimers terug op Dorpsstraat keer per uur een
• Bestratingen 12.30 uur Optreden The P.U.B. (D) groep naar boven
• Tuinverzorging en periodiek
onderhoud 13.30 uur Optreden Banus & De Ridder (D)
13.45 uur Optreden Borncountry line dancers (K)
• Boomverzorging

adres
Minimum leeftijd
Utrechtseweg 374 13:45 uur Optreden The P.U.B. (D) is 10 jaar
3731 GE De Bilt
14.15 uur Optreden Kobadji Djembé (D)
w w w . h o e f a k k e r . c o m 14:30 uur Start middagrit Bus27 vanaf Fietsflat
15.00 uur Optreden Borncountry line dancers (K)
14:45 uur Optreden The P.U.B. (D)
15.45 uur Optreden Banus & De Ridder (D)
16:00 uur Optreden The P.U.B. (D)
16.15 uur Uitslag grote verloting (D)
16.20 uur Vervolg optreden The P.U.B. (D)
Stichting Kringloopwinkel 16.30 uur Uittocht Oldtimers
‘t Groene Hart
!!Nieuw!! 16.30 uur Einde Markt- en Oldtimerdag
De goedkoopste in uw regio | 1200m2 snuffel plezier D = Podium Dorpsstraat, K = Podium Kerkplein
Onze winkel is milieu bewust, prijsbewust en steunt goede doelen !GEZOCHT!
Een woning ontruimen, leeg of bezemschoon opleveren is een hele vrijwilligers
klus kringloop ‘t Hart neemt u deze zorg uit handen. om ons team

Bilthoven
Uw overbodige spullen krijgen bij ons een nieuw leven. te versterken
Looydijk 96, De Bilt
Tel: 06-4957 4456
Open: ma t/m za 10:00 - 17.00

d’Amandelboom is een woonzorgcentrum in het midden van het
land met een gevarieerd aanbod aan wonen, zorg en welzijn. MET AVATAR® WINT IEDEREEN
Ga voorbij het alledaagse, en zet nieuwe doelen voor jezelf
Wij bieden thuiszorg in De Bilt en omstreken en in aanleun- en je omgeving. Een van de doelen van Avatar is mensen
woningen op ons prachtige terrein. Ook is het mogelijk om
gebruik te maken van (bepaalde) aanvullende faciliteiten, zoals
meer bewust te maken en de hoeveelheid compassie en
bijvoorbeeld maaltijdservice of huishoudelijke hulp. samenwerking op de planeet te vergroten. Met deze
training doe je een investering die blijj groeien:
Wanneer u intensievere zorg nodig heeft, kunt u terecht in een in je leven, je werk, je gezin en je relaaes.
appartement in ons woonzorgcentrum, waar veelal ouderen
wonen met lichamelijke beperkingen en/of geheugenproblemen. Meer dan 250.000 mensen uit 70 verschillende landen
Een voorwaarde is wel dat u in het bezit bent van een geldige
indicatie. Bewoners die te maken krijgen met (beginnende)
hebben de Avatar Training met succes gevolgd.
dementie bieden wij dagopvang aan.
www.avatar.nl
In een aangrenzend departement wonen cliënten van
middelbare leeftijd met een niet aangeboren hersenletsel. Omdat
Kom naar onze stand op de Marktdag
de gevolgen heel verschillend kunnen zijn, stemmen we de zorg, de Bilt op Zaterdag 9 September en/of
begeleiding en dagbesteding af op hun persoonlijke situatie. meld je aan voor een graas informaae
uur en krijg een verrassende nieuwe
De medewerkers van d’Amandelboom werken vanuit een kijk op het leven.
christelijke identiteit, waardoor u liefdevolle en respectvolle zorg
kunt verwachten.
Er begint een Avatar Cursus in Berg en
Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact met ons Se
Dal op 16 September.
Goed wonen, deskundige zorg en een zinvolle opnemen.
invulling van de dag: dat is wat u bij d’Amandelboom
kunt vinden! Tel: 030-2295600 Meer informaae:
E-mail: amandelboom@accoladezorg.nl
Info: www.accoladezorg.nl
Marieke Verhoef: 06 54 374535
Hartelijk welkom! Hester Visser: 06 14 373010
info@avatar.nl
Avatar® is een geregistreerd handelsmerk van Star’s Edge Internaaonal.

ÉÉN ACCU, ZOVEEL MACHINES

VAN GINKEL LMB MAARTENSDIJK BV
Dorpsweg 47 b • 0346-212602 • 06-83441153 • www.lmbvanginkel.nl
Komt u eens langs voor een bezoek aan onze Stihl showroom!
Bus27 rijdt op Oldtimerdag De Bilt
Bus27 maakte deel uit van Bus27 is gebouwd door bus in concoursstaat ver- van ca 30 km door de ge-
een serie van 15 bussen Verheul uit Waddingsveen. keert. De 27 staat gestald meente De Bilt. Een kaartje
van het type Worldmaster De Verheul-fabriek werd aan de Europalaan. Een en- kost € 10,- voor de toerrit
van het merk Leyland. In op 9 december 1970 door kele keer verschijnt bus27 en voor de route door de
de jaren 50, 60 en 70 reed brand verwoest. Op deze nog op de weg. gemeente kost een kaartje
Bus27, als onderdeel van plek verrees vervolgens € 5,-. In de voorverkoop zijn
het wagenpark van het de Nederlandse vestiging Dit jaar is het mogelijk om de kaarten te krijgen via
Gemeentelijk Vervoerbe- van British Leyland. De op 9 september als passa- www.oldtimerdagdebilt.nl.
drijf Utrecht (GVU), in de naam Verheul werd niet gier van Bus27 mee te rij- De ochtendroute start om
Schepenbuurt in Utrecht. meer gebruikt en carros- den met de toerrit! Bus27 10.15 uur en de middag-
serieën werden niet meer rijdt namelijk mee met de route begint om 14.30 uur.
De Bussen van Leyland gebouwd. De bouw van andere oldtimers. De route Indien nog beschikbaar
hebben vanaf de jaren standaard streekbussen is ca 70 kilometer en gaat zijn de kaarten ook te koop
vijftig tot in de jaren tach- werd voortgezet door Den door de mooiste plekjes op 9 september tijdens de
tig het openbaar vervoer Oudsten te Woerden. van onze regio. ’s Middags Oldtimerdag bij de Infor-
in ons land weer op de rijdt Bus27 nog een route matiekraam.
kaart gezet. Met name Bus27 heeft vanaf 1976
met componenten van de ruim tien jarenlang dienst plukbus diende voor de
Worldmaster en Tiger Cub gedaan als safaribus in de onderdelen. In 2001 ont-
werden in ons land door Beekse Bergen. In 1987 fermden zich een aantal
verschillende bedrijven werd bus27 samen met liefhebbers rondom de 27.
bussen gebouwd, zoals bus31 door het GVU terug- De bus werd vervolgens Van Service
Woudenberg b.v.
Den Oudsten, Hainje, Ver- gekocht. Bus27 werd op- opnieuw grondig geres- Van Woudenberg b.v.
heul en Werkspoor. geknapt waarbij Bus31 als taureerd waardoor deze Van Woudenberg
Dorpsweg 134 , b.v.
Maartensdijk
Dorpsweg 134 , Maartensdijk
Dorpsweg 134 , Maartensdijk
Ronnie Gardiner Methode Tel 0346-213144
Tel 0346-213144
'Zet je brein in beweging' Tel 0346-213144
www.fordvanwoudenberg.nl
Cursussen worden gegeven door
www.fordvanwoudenberg.nl
Carin de Moet, oefentherapeut
www.fordvanwoudenberg.nl
De Ronnie Gardiner Methode
( R GM ) i s e e n m u l t i -
Meer informatie sensorische oefenmethode voor
www. de hersenen, waarbij op het
mensendieck- ritme van muziek oefeningen
debilt.nl worden gedaan aan de hand
030-6017363 van geprojecteerde symbolen.

The P.U.B. is een band voor
dat net even andere geluid Adv. 63x95.qxp_Opmaak 1 28-06-17 12:24 Pag

Laat zien wat
je gelooft!
Communicatie voor parochie en gemeente

Oude hoofden maar een jeugdig elan
Wie denkt dat een frisse sound louter door
jongelui gemaakt kan worden, moet eens
naar The P.U.B. (a Pure, Unique Band) komen
The P.U.B. een echte vin- De Betuwse band blijft op aangename verrassing voor kijken om te ervaren dat als het om muziek
tage band speelt goed in zoek naar nieuw materiaal en de toehoorder voortdurend gaat, een jaartje ouder zijn misschien wel
het gehoor liggende songs bewandelt steeds weer nieu- op de loer. De band neemt je eens een voordeel kan zijn. Geen gezapig-
van bekende artiesten. Van we muzikale paden. Het re- mee op een reis door muzie- heid, geen oubollig gedoe, gewoon er stevig
gevoelige ballads tot het pertoire volgt de lijn vanaf de kland die loopt via Rockabilly tegenaan gaan en plezier beleven, de men-
betere rockwerk.The P.U.B sixties tot het heden met een en klassieke sixties pop tot sen aan het dansen krijgen, daar gaat het
zal op 9 september zorgen duidelijke voorkeur voor die het stevige rockwerk, waarbij om. Dat beetje extra ervaring is dan alleen
voor een aangename ver- nummers die nu eens niet zelfs een paar Nederlandsta- maar een voordeel. Zeker als het gaat om dat
rassing met diverse optre- door alle bands gespeeld lige nummers lang komen. echte contact met het publiek. www.dezaligezalm.nl | 0570-617419
dens verdeelt over de dag. worden. Daardoor ligt de

ONTWIKKELD VOOR B-RIJBEWIJS
Iveco 75 C21
- laadvermogen 3.200 kg
- laadklep 1.500 kg

Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600 | www.veldhuizen.eu | info@veldhuizen.eu
OOK
HET ADRES
VOOR UW
LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE
REPARATIE VAN UW SCHOENEN
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

eten & drinken

Eetcafé Dorpsstraat 81-83
3732 HH De Bilt
Eetcafé T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl
www.restaurant-amis.nl

Biltsestraatweg 102
3573 PS Utrecht
T (030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl
www.brasserie-vink.nl

Restaurant
de Witte Zwaan
Dorpsstraat 8
Hessenweg 1 3732 HJ De Bilt
T (030) 221 01 25
3731 JC De Bilt info@witte-zwaan.nl
Hessenweg 1 / 0652644880
030-7400151 www.witte-zwaan.nl

3731 JC De Bilt
030-7400151 / 0652644880

Verkiezingscampagne SP De Bilt geopend
Kom je even bij ons langs aan de kraam op de marktdag?
We gaan dan namelijk beginnen met onze campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Er is nog genoeg te doen in gemeente De Bilt!

Er ligt geoormerkt geld voor de zorg op de plank bij de
gemeente; laten we het gaan gebruiken!
nieuw seizoen
We willen serieus aandacht voor de minder bedeelden.
Eigen kracht werkt echt niet als je al aan het minimum zit.
nieuwe activiteiten
We gaan door met onze creatieve ideeën om de
wachtlijsten voor een woning weg te werken.
doe mee!
Serieus aan de slag met ons De Bilt als energieneutrale
gemeenschap betekent dat de laagstbetaalden ook kunnen
meedoen en erop vooruitgaan.

De gemeenteraad kan niet zonder de mensen.

Doe je mee met de SP?
Vrijetijdsbraderie op Dorpsstraat De Bilt Net na de zomervakantie, aan het begin
van een nieuw seizoen, vindt op zater-
dag 9 september op de Dorpsstraat in
De Bilt voor de 6de keer de braderie met
als thema “vrije tijd” plaats.

U vindt op deze dag op de Dorpsstraat een
mooie mix aan standhouders. Alle deelne-
mers vindt u op onze website www.markt-
dagdebilt.nl. Op de Marktdag vindt u in to-
taal meer dan 160 kramen.

Bespaar op...
• Energie
klasse A++
• Aanschafprijs

Bespaar niet op...
• Advies • Service • Kwaliteit

Geleverd en geplaatst waar en wanneer u wilt!
Vaatwasser..Drogers..Wasmachines..Koelkasten
Looydijk 119 A De Bilt
Tel: (030)2217100
onderdelenshopdebilt@live.nl
BAELDE
Voor al uw loon-, grondverzet- Marktdag De
en cultuurtechnisch werk
Bilt in Actie voor
Tel.: 06 533 09 796
E-mail: info@ibaelde.nl kansarme kinderen
Website: www.ibaelde.nl Op de Marktdag zetten meer dan 170 vrij-
willigers zich in voor 3 doelen in Colombia,
Nicaruagu en Malawi We stellen de 3 doe-
BEGRAFENISVERZORGING len even aan u voor:
schildersbedrijf • Wijkgebouw in een buitenwijk van Bogotá

B. van Noort in Colombia;

EKDOM
• Onderwijsondersteuning in Nicaragua;
• Klaslokaal voor en school Nkhoma in Mala-
Dag en nacht bereikbaar wi.
Deze organisaties verdienen onze steun! Meer
Kerkdijk 63 BILTHOVEN - DEN DOLDER informatie en foto’s over deze doelen vindt u
op onze website www.marktdagdebilt.nl.
3615 BB WESTBROEK Wilt u meer weten over deze doelen kom dan
0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74 TELEFOON: 030 - 2291518 langs op de Marktdag. Alle doelen zullen met
een kraam aanwezig zijn op het terrein bij de
Geen crematie AUTOTELEFOON: 06 - 54660737 Kerk.

voor al uw kopieer- en printwerk:

Weltevreden 4b
3731 AL De Bilt
Tel: 06 - 12320732
Mail: info@atlex360.nl
Web: www.atlex360.nl Alex van Slageren

A.G.F.-handel Zwolsman Rijssen

iedere zaterdagochtend
in Groenekan
nabij viaduct
Ontmoet de fractie
van Beter De Bilt.
Wij staan op 9 Aardappelen
september bij Groente
restaurant Amis, Fruit
Dorpsstraat 83
De Bilt.
Denk mee, doe
mee, draag bij aan
onze campagne
voor 2018. Sluit je
aan bij dit sterke Thuis
team. Iedereen is op de
van harte welkom. woning-
Samen met u markt!
maken we De Bilt • www.nijland.nl
Beter. Het team van Beter De Bilt (René Olthof • Bilthoven • De Kwinkelier 2 • 030-2285858 Mike van Tessel
ontbreekt op de foto) • Zeist • Lommerlust 48 • 030-6986200 mob: 06-46625455
Ben jij betrokken bij
Kerk & Maatschappij?

Wij zijn STICHTING

op zoek Bij BU!TEN, gelegen aan de Hessenweg 174, kan je in
ons restaurant terecht voor een heerlijk Tapas- of
Bistro-diner en in ons Cafe voor een gezellig avondje

naar u/jou uit of leuke middagborrel! Ook voor een bedrijfsborrel,
vergadering, bruiloft etc. kan je BU!TEN terecht!

Voor informatie; kom naar de kraam Het Café met verwarmde rookserre, bevindt zich aan
op de marktdag of ga naar onze site de achterzijde van het restaurant, welke je óók via een
aparte zij-ingang kan betreden.
ChristenUnie De Bilt Ook verzorgen Rob en Angelique van Meerten met
hun vaste BU!TEN-team iedere eerste zaterdag van de
maand een gezellige feestavond in BU!TEN.
DeBilt.ChristenUnie.nl
Dus niet alleen voor heerlijk eten, maar ook voor een
“Omzien naar elkaar” gezellig avondje uit moet je BU!TEN zijn!

Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering Voor uw complete woningstoffering
Horren
Laminaat Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
Plankenvloer T: 030 - 22 01 959
PVC E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor alle
mensen met Bloemenboutique
Looijdijk 78
bloemen 3732 VG De Bilt
wensen (030) 2 21 00 02

ADCURA
UITVAARTZORG
Persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Een persoonlijk afscheid waar uw wensen centraal
staan en passend bij uw eigen levensovertuiging?
Dat is waar we bij AdCura Uitvaartzorg voor staan.

Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk
www.ADCURA.NL
INFO@ADCURA.NL
0346 - 210 700
Veel mooie spullen
op de Rommelmarkt Marktdag Catering terrassen met een mooi
Mode Atelier Bettina Op 2 terrassen kunt u
deze dag genieten van
uitzicht op het podia en
de oldtimers.
verschillende lekker-
Winkel en Modevakschool nijen of een heerlijke Ook kunt op ons terras
lunch. Zo is er een terras genieten van een over-
Stoffen/Fournituren op het kerkplein en een heerlijke, versgebakken
Breien/Haken/Borduren/Quilten terras op de Dorpsstraat. oliebol uit onze oliebol-
We bieden 2 (overdekte) lenkraam.

-Naai-en quiltcursussen.
-Kinder creatieve cursus
-Dames maatkleding
-Haak en brei cursus/café

Een van de onderde- hands spullen, boeken en Er zijn onder andere detecti-
Burg. De Withstraat 15 len van de Marktdag dames- en kinderkleding. ves, romans, kinderboeken,
3732 EH De Bilt 06-14 98 98 20 is een grote rom- Bijzondere onderdeel zijn prentenboeken, informatie-
melmarkt met on- elk jaar weer de bloemen- ve boeken, grootletterboe-
www.modeatelierbettina.nl der meer een groot kramen en het overheer- ken en stripboeken.
aanbod tweede- lijke assortiment in onze Wat erg prettig is: u hoeft
gebakskraam mag zeker over de prijs niet te onder-
niet worden overgesla- handelen, alle bibliotheek-
gen. boeken kosten deze dag 1
euro per stuk. Kinderboe-
Dit jaar zijn er bijzonder veel ken zijn € 0,50 en niet-bi-
boeken. Het assortiment bliotheekboeken zijn € 2,-.
boeken is zeer gevarieerd.

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)
3731 JV De Bilt
tel.: 030-2342472
info@wereldwinkeldebilt.nl

Openingstijden:
maandag 14.00 - 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Tegen inlevering van deze bon
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Dopper van € 12,95 voor € 10,00
Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt Grote Tony Chocolonely reep voor slechts € 2,50  
De 'Dorpsbistro" van Groenekan
voor een culinair avondje uit
www.naastdeburen.nl/info@naastdeburen.nl  
0346-­‐218821/06-­‐12368755  
 
 
Wij zoeken versterking!  
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is de onmisbare steunpilaar voor nieuwkomers in onze
 
gemeente. Om ons werk nog beter te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe  
vrijwilligers. Wilt u het verschil maken in uw vrije tijd? Meld je aan voor een van de
onderstaande vacatures! Sp ec ia lis t in oldtim*erAPKs
reparatie * rest auratie
onderh oud *
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de functie van
Maatschappelijk begeleider (0,5 fte) • Invalidenaanpassingen • Zinkwerk en koperwerk
Taalcoach • Gas- en gevelkachel • C.V.-werkzaamheden
Coördinator PR en Communicatie (0,5 dag per week) • Badkamerverbouwing • Keukenaansluiting
• Dakwerk - goten - hemelwaterafvoer • Rioolwerk
Meer informatie over deze vacatures vindt u op www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl Vree landsewe g 7
1 216 CG Hilversu m
• Rioolverstoppingen
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat via 030 – 2292825. Laat vrijblijvend een offerte maken.
06 - 52 00 36 06
www.thec lass icway.nl Installatiebedrijf J. v. d. Poel • Postbus 208 - 3720 AE Bilthoven • Vestiging: Bilthoven 030-2285235 • Vestiging: Soest 035-5435387
Wilt u financieel bijdragen aan ons werk? Kijkt u dan op www.steunfondsvluchtelingendebilt.nl Mobiel: 06-20360448 • E-mail: jan@jvdpoel.nl- Web: www.jvdpoel.nl • Geen voorrijkosten en scherp uurtarief.

Bloemsierkunst Haasjes
THe soul of naTure

De HAV is een landelijke niet-merkgebonden club voor bezitters
• Boekettenspecialist van voertuigen die langer dan 30 jaar uit productie zijn.
• Bedrijfsabonnementen
• Rouwbloemwerk Doordat er 10 districten zijn, is er altijd wel
• Bruidswerk een rit of andere activiteit bij u in de omgeving.
• Kadoartikelen Kijk voor meer informatie op www.de-hav.nl

Wij verzorgen al uw bloemenwensen
zowel binnen als buiten Nederland

www.bloemsierkunsthaasjes.nl

Winkelcentrum Planetenbaan
‘Mijn wens is om begraven te worden
in de vrije natuur. Maar hoe werkt dat?’

Voorlichting over natuurbegraven
Stand Utrechts Landschap & Tap DELA op marktdag De Bilt | zaterdag 9 september

In de praktijk merken we dat veel mensen belangstelling hebben voor de natuurbegraafplaats van
Den en Rust. Begraven worden in de natuur betekent eeuwige rust en geen onderhoudskosten voor
de nabestaanden. Wilt u meer weten over natuurbegraven, kom dan naar de gezamenlijke stand van
Utrechts Landschap en Tap DELA op de Biltse marktdag. Ook kunt u op zondag 1 oktober deelnemen
aan een informatiemiddag over natuurbegraven met een wandeling over de natuurbegraafplaats.
Hiervoor kunt u zich online aanmelden via www.utrechtslandschap.nl/activiteiten. Deelname is gratis.

Voor meer informatie over alle lezingen, open dagen en informatiebijeenkomsten die we in
de buurt organiseren kijkt u op de volledige evenementenkalender: www.dela.nl/evenementen.

Tap DELA | Soestdijkseweg-Zuid 265 | Bilthoven | 030 210 97 65

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
030-2203600 • Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakdekking

www.meijersinstallatie.nl
06-20799825 Groenekan 0346 - 21 12 91

Gezonde en mooie huid
met medische kwaliteit

Bezoek ons Huidcentrum in De Bilt voor een gratis
huidanalyse en ontdek het beste voor uw huid.

Huidcentrum De Bilt - Hessenweg 192 - 3731JN De Bilt
www.mediskincare.nl - info@mediskincare.nl