You are on page 1of 28

Magia mylenia na wielk skal 

Spis treci

Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Co da ci ta ksika .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. U
 wierz, e moesz odnie sukces,
a tak si stanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. Wylecz si z wymwkozy
choroby niepowodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3. Zbuduj swoj pewno siebie i pokonaj strach . . . . . . 61

4. Jak myle na wielk skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5. Jak myle i marzy kreatywnie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6. Jeste taki, jak o sobie mylisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7. Zarzdzaj swoim otoczeniem:


Zawsze korzystaj z pierwszej klasy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

8. Niech twoja postawa bdzie


twoim sprzymierzecem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

9. Miej waciwe podejcie do ludzi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

www.mtbiznes.pl
 Magia mylenia na wielk skal

10. Wpadnij w nag dziaania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

11. Jak zamieni porak w zwycistwo .. . . . . . . . . . . . . . . . . 254

12. Wyznaczaj sobie cele, aby si rozwija .. . . . . . . . . . . . . . 271

13. Jak myle jak lider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 

WSTP

P o co taka obszerna ksika? Po co ta caa dyskusja o magii


mylenia na wielk skal? W tym roku zostan wydane ty-
sice ksiek. Po co zatem jeszcze ta jedna wicej?
Pozwlcie, e pokrtce nakrel to.
Kilka lat temu byem wiadkiem wyjtkowo frapujcego spo-
tkania dziau sprzeday. Wiceprezes odpowiedzialny za marke-
ting firmy by niezwykle podekscytowany. Chcia przekona do
czego swoich pracownikw. Na spotkaniu z najlepszymi przed-
stawicielami firmy przedstawi zupenie przecitnie wygldajce-
go faceta, ktry w niedawno zakoczonym roku zarobi troch
ponad 60 000 dolarw. rednia zarobkw pozostaych przedsta-
wicieli wyniosa okoo 12 000.
Szef rzuci grupie wyzwanie. Oto, co powiedzia: Przyjrzyjcie
si dobrze Harryemu! A teraz powiedzcie, co takiego ma Harry,
czego nie ma aden z was? Harry zarabia pi rednich pensji, ale
czy Harry jest pi razy bystrzejszy? Testy, ktre przeprowadzi-
limy wrd personelu, wcale tego nie wykazay. Sprawdziem.
Wyniki Harryego s zblione do redniej w jego dziale.
A moe Harry pracowa pi razy ciej ni wy, panowie? We-
dug raportw nie. Okazuje si nawet, e wzi wicej wolnego
ni wikszo z was.

www.mtbiznes.pl
10 Magia mylenia na wielk skal

Czy Harry dosta lepszy teren? Znw musz odpowiedzie:


nie. rednie wyliczenia byy mniej wicej takie same. Czy Harry
jest lepiej wyksztacony? A moe wytrzymalszy? Znw nie!
Harry jest prawie tak przecitny, jak przecitny moe by facet
z wyjtkiem jednej rzeczy.
Rnica midzy Harrym i wami polega na tym, e mylenie
Harryego jest pi razy wiksze.
Nastpnie meneder przystpi do udowadniania, e sukces
nie tyle zaley od wielkoci czyjego mzgu, ile od wielkoci czy-
jego mylenia.
Bya to intrygujca idea, o ktrej nie przestawaem myle.
Im wicej obserwowaem, im wicej rozmawiaem z ludmi, im
gbiej dryem w poszukiwaniu tego, co tak naprawd jest
przyczyn sukcesu, tym janiejsza bya odpowied. Historia za
histori udowadniaa, e ilo pienidzy na rachunkach banko-
wych oraz ilo szczcia czy oglnej satysfakcji na rachunkach
losu s uzalenione od skali mylenia.
Jeli dziki wielkiemu myleniu mona tyle osign, dla-
czego wszyscy nie myl w ten sposb? Wielokrotnie zadawano
mi to pytanie. Sdz, e odpowied jest nastpujca. Wszyscy,
o wiele bardziej ni nam si wydaje, jestemy stwarzani poprzez
mylenie wok nas. A to mylenie zazwyczaj jest mae, a nie
wielkie. Twoje otoczenie stara si zacign ci na Ulic Drugiej
Kategorii. Prawie codziennie wmawia ci, e jest zbyt duo wo-
dzw, a za mao Indian. Innymi sowy, e nie ma ju dla ciebie
moliwoci dowodzenia, poniewa jest nadmiar szefw, musisz
si zatem zadowoli byciem kim mniej znaczcym.
A jednak to zbyt duo wodzw nie pokrywa si z prawd.
Liderzy we wszystkich zawodach mog ci powiedzie, tak jak po-
wiedzieli mi, e problem polega na tym, e jest za duo Indian,
a za mao wodzw.
Przysowie angielskie przyp. tum.


www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 11

To maostkowe otoczenie mwi jeszcze inne rzeczy. Twierdzi


na przykad: Co ma by, to bdzie e twoje przeznaczenie jest
poza twoj kontrol, a twj los jest ju zdeterminowany. A wic
zapomnij o marzeniach, zapomnij o piknym domu, zapomnij
o wietnej szkole dla twoich dzieci, zapomnij o lepszym yciu.
Poddaj si. Po si i czekaj na mier.
Kto nie sysza stwierdzenia, e sukces nie jest wart swojej ceny,
jeli musisz sprzeda dusz, powici ycie rodzinne, sumienie,
wartoci, aby osign szczyt. Prawda jest jednak taka, e sukces
nie wymaga takich kosztw. A kady krok do przodu procentuje.
Otoczenie wmawia nam rwnie, e do miejsc na szczycie jest
za dua konkurencja. Czy rzeczywicie tak jest? Pewien meneder
ds. rekrutacji powiedzia mi, e otrzymuje od 50 do 250 razy wi-
cej zgosze do pracy opacanej 10 000 dolarw rocznie ni na
stanowiska, na ktrych mona zarobi 50 000 dolarw rocznie.
Oznacza to, e na stanowiska pracy na Ulicy Drugiej Kategorii
jest co najmniej 50 razy wiksza konkurencja ni do pracy w Alei
Pierwszej Klasy. Aleja Pierwszej Klasy w USA to krtka, nieza-
toczona uliczka. S na niej niezmierzone wolne przestrzenie dla
ludzi takich jak ty, ktrzy maj odwag myle na wielk skal.
Podstawowe zasady i pomysy stanowice baz dla tez zawar-
tych w Magii mylenia na wielk skal pochodz z najlepszych r-
de zostay stworzone przez umysy najwybitniejszych wielko-
mylicieli, jacy kiedykolwiek yli na ziemi. Takich jak prorok
Dawid, ktry napisa: Czowiek jest taki, jakie s jego myli
w gbi serca; jak Emerson, ktry powiedzia: Wielcy ludzie to
ci, ktrzy rozumiej, e myli rzdz wiatem; jak Milton, ktry
w Raju utraconym napisa: Umys jest dla siebie siedzib, moe
sam w sobie przemieni/ Pieko w Niebiosa, a Niebiosa w pie-
ko. Jak zadziwiajco spostrzegawczy Szekspir, ktry zauway,

J. Milton, Raj utracony, tum. M. Somczyski, Wydawnictwo Literackie,
KrakwWrocaw 1986, s. 15 przyp. tum.

www.mtbiznes.pl
12 Magia mylenia na wielk skal

e Nie ma takiej rzeczy, zej czy dobrej, ktrej nie mona osi-
gn dziki myleniu.
Ale gdzie mona znale tego dowd? Skd wiemy, e ci wy-
bitni myliciele mieli racj? Potwierdzeniem s biografie tych
z nas, ktrzy poprzez swj sukces, dokonania i szczcie udo-
wodnili, e wielkie mylenie naprawd dziaa cuda.
Proste zasady, ktre tu przedstawiamy, nie s abstrakcyjnymi
teoriami bez zwizku z yciem. Nie opieraj si na przypuszcze-
niach czy opiniach tylko jednego czowieka. S to sprawdzone
sposoby podejcia do sytuacji yciowych i stanowi uniwersalne
w zastosowaniu kroki, ktre dziaaj i to dziaaj w sposb
cudowny.
Fakt, e czytasz t stron, dowodzi, e pragniesz sukcesu na
wielk skal. Chcesz urzeczywistni swoje marzenia. Chcesz cie-
szy si wysokim standardem ycia. Chcesz, eby twoje ycie
przynosio ci dobre rzeczy, na ktre zasugujesz. A ch osigni-
cia sukcesu jest wspania cech.
Masz jeszcze jedn godn podziwu zalet. Fakt, i trzymasz
w rku t ksik, jest dowodem na to, e posiadasz zdolno
wyszukiwania narzdzi, ktre pomog ci dosta si tam, gdzie
pragniesz. Przy tworzeniu czegokolwiek samochodw, mostw,
pociskw potrzebujemy narzdzi. Wiele osb podejmujcych
prby zbudowania udanego ycia zapomina, e istniej narz-
dzia, ktre mog im w tym pomc. Ty o tym nie zapomniae.
Posiadasz dwie podstawowe cechy niezbdne do uzyskania rze-
czywistej korzyci z tej ksiki: pragnienie osignicia wikszego
sukcesu i zdolno wybrania narzdzia, ktre pomoe ci speni
to pragnienie.
Myl na wielk skal, a bdziesz y na wielk skal. Ta wiel-
ko bdzie si przejawia w wielkoci osignitego szczcia.
W wielkoci twoich dokona. W wielkoci dochodw. W wiel-
koci przyjaci. W wielkoci szacunku.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 13

Wystarczy tych obietnic.


Ju teraz, wanie w tej chwili, zacznij zastanawia si, jak
sprawi, by twoje mylenie zdziaao dla ciebie cuda. Rozpocznij
swoj wdrwk, kierujc si myl wielkiego filozofa Disraele-
go: ycie jest zbyt krtkie, eby by maym.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 15

CO DA CI TA KSIKA

W kadym rozdziale tej ksiki znajdziesz dziesitki kon-


kretnych praktycznych pomysw, technik i regu, kt-
re umoliwi ci wykorzystanie potnej siy mylenia na wielk
skal, a tym samym uzyskanie sukcesu, szczcia i satysfakcji,
ktrych tak bardzo pragniesz. Kada technika jest sugestywnie
zilustrowana przykadami zaczerpnitymi z ycia. Dowiesz si
nie tylko, co robi, lecz rwnie, co by moe jest nawet wa-
niejsze, zrozumiesz dokadnie, jak wykorzystywa kad zasad
w konkretnej sytuacji i do rozwizania konkretnego problemu.
Poniej znajdziesz odpowied na pytanie, co da ci ta ksika: po-
kae ci, jak moesz

Z si wiary rozpocz drog do suk- Sprawi, aby twj umys produko-


cesu 19 wa pozytywne myli 28
Osign sukces dziki wierze, e Rozwin w sobie si wiary 31
moesz go osign 21 Zaplanowa konkretny program bu-
Pokona brak wiary i stwarzan dowania sukcesu 32
przez niego negatywn si 22 Zaszczepi si przeciwko wymw-
Osiga wielkie rezultaty dziki kozie, chorobie niepowodzenia
wielkiej wierze 24 36

www.mtbiznes.pl
16 Magia mylenia na wielk skal

Odkry sekret tkwicy w twoim po- Nauczy si piciu skutecznych me-


dejciu do zdrowia 38 tod budowania pewnoci siebie
Wykona cztery konieczne kroki, i pokonywania strachu 87
aby pokona wymwkoz zdro- Odkry, e sukces jest mierzony ska-
wia 42 l twojego mylenia 90
Odkry, dlaczego twoja sia myle- Zmierzy swj prawdziwy rozmiar
nia jest waniejsza od inteligen- i odkry swoje atuty 91
cji 43 Myle na tak wielk skal, jak
Uywa swojego umysu do myle- wielki jeste 93
nia, a nie jako magazynu na Poszerzy sownictwo wielkomyli-
fakty 48 ciela dziki czterem specjalnym
Opanowa trzy atwe sposoby lecze- krokom 95
nia wymwkozy inteligencji 50 Myle na wielk skal, wyobra-
Przezwyciy swj problem zwi- ajc sobie, jak moe wyglda
zany z wiekiem byciem zbyt przyszo 96
modym lub za starym 51 Dowartociowywa rzeczy, ludzi
Pokona wymwkoz szczcia, aby i samego siebie 103
przycign do siebie szczcie 57 Myle na wielk skal o swojej pra-
Wykorzysta technik dziaania, cy 104
aby wyleczy si ze strachu i zbu- Wznie si ponad bahostki i skon-
dowa pewno siebie 62 centrowa si na sprawach wiel-
Zarzdza swoj pamici tak, aby kiej wagi 107
zwikszy swoje zasoby pewnoci Sprawdzi, jak wielka jest skala
siebie 67 twojego mylenia 111
Przezwyciy swj strach przed in- Stosowa kreatywne mylenie do od-
nymi ludmi 73 najdywania nowych, lepszych
Wzmocni swoj pewno siebie po- sposobw dziaania 115
przez zaspokajanie swojego su- Rozwin kreatywn si, wierzc
mienia 76 w wykonalno tego, co robisz 120
Myle zdecydowanie dziki zdecy- Zwalczy zamraajce umys trady-
dowanemu dziaaniu 82 cyjne mylenie 122

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 17

Robi wicej i lepiej dziki wyko- Rozwija postawy, ktre pomog


rzystaniu swojej kreatywnej siy ci zdoby to, czego pragniesz
123 186
Uy trzech sposobw wzmacniania Aktywizowa si; by entuzjastycz-
kreatywnoci dziki otworzeniu ny 186
uszu i umysu 134 Wykorzysta moc prawdziwego en-
Poszerzy swoje horyzonty i stymulo- tuzjazmu 187
wa swj umys 135 Rozwin postaw Jeste wany
Pielgnowa i rozwija swoje pomy- 195
sy owoce twojego umysu 138 Zarabia wicej pienidzy, stosujc
Wyglda na wanego i dziki temu podejcie Usuga przede wszyst-
myle jak kto wany 143 kim 204
Sta si wany dziki myleniu, e Zdobywa wsparcie innych ludzi
twoja praca jest wana 148 dziki waciwemu podejciu do
Stworzy swoj wasn reklam nich 211
w celu sprzedania siebie same- Da si lubi poprzez stanie si lej-
mu sobie 158 szym do wyniesienia 213
Udoskonali swoje mylenie myle Przejmowa inicjatyw w zawiera-
jak wana osoba 160 niu znajomoci 216
Sprawi, aby twoje rodowisko pra- Opanowa technik dobrego mylenia
cowao dla ciebie 164 o ludziach 220
Nie dopuci, aby powstrzymywali Zdobywa przyjaci dziki wielko-
ci maostkowi ludzie 168 dusznoci w rozmowie 226
Zaj si swoim rodowiskiem pracy Myle dobrze o ludziach, nawet
171 kiedy przegrywasz albo spotyka
Zaywa mnstwo psychicznego so- ci niepowodzenie 228
ca podczas odpoczynku 174 Wpa w nag dziaania nie
Usuwa zatrute myli ze swojego musisz czeka, a warunki bd
rodowiska 178 idealne 231
Korzysta z pierwszej klasy we Zdecydowa si zrobi co ze swoimi
wszystkim, co robisz 181 pomysami 239

www.mtbiznes.pl
18 Magia mylenia na wielk skal

Uywa dziaania do wyleczenia si Pomnoy swoj energi poprzez wy-


ze strachu i zyskania pewnoci znaczanie sobie wyranych celw
siebie 240 279
Odkry sekret dziaania umysu Postawi sobie cele, ktre pomog ci
243 posuwa si naprzd i duej y
Korzysta z magii TERAZ 246 280
Wzmocni si dziki nawykowi za- Osiga swoje cele z trzydziestodnio-
bierania gosu 247 wym udoskonalaczem 287
Wykazywa inicjatyw specjalny Inwestowa w siebie, aby zyska
rodzaj dziaania 250 w przyszoci 289
Odkry, e poraka jest niczym Opanowa cztery zasady przywdz-
wicej, jak tylko stanem umysu twa 295
255 Rozwin swoj umiejtno stawia-
Uratowa co z kadego niepowo- nia si w sytuacji ludzi, na kt-
dzenia 256 rych chcesz mie wpyw 299
Wykorzysta si konstruktywnej sa- Zaprzc ludzkie podejcie do pra-
mokrytyki 262 cy dla ciebie 301
Osign pozytywne rezultaty dzi- Myle postpowo, wierzy w postp,
ki wytrwaoci i eksperymento- dy do postpu 307
waniu 264 Sprawdzi, czy twoje podejcie jest
Pokona zniechcenie, znajdujc do- postpowe 313
br stron kadej sytuacji 268 Wydoby swoj najwiksz si my-
Ustali sobie wyrane cele w yciu lenia 314
271 Uy magii mylenia na wielk
Uy tego planu do wytyczenia sobie skal w najwaniejszych sytu-
celw na dziesi lat 274 acjach 319
Unika piciu morderczych dla suk-
cesu broni 278

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 19

UWIERZ, E MOESZ ODNIE


SUKCES, A TAK SI STANIE

S ukces oznacza wiele wspaniaych, pozytywnych rzeczy. Suk-


ces oznacza powodzenie w yciu osobistym: pikny dom,
wakacje, podre, nowe rzeczy, bezpieczestwo finansowe, do-
bry start yciowy dla twoich dzieci. Sukces oznacza uwielbienie
otaczajce zwycizcw, przywdztwo, podziw w firmie i w yciu
spoecznym. Sukces oznacza wolno: wolno od zmartwie,
obaw, frustracji i niepowodze. Sukces oznacza szacunek dla sa-
mego siebie, nieustanne uzyskiwanie jeszcze wikszego szczcia
i satysfakcji z ycia oraz mono robienia wicej dla tych, ktrzy
od ciebie zale.
Sukces oznacza wygrywanie.
Sukces osignicie go to cel ycia!
Kada istota ludzka pragnie sukcesu. Kady chce, by ycie
przynioso mu to, co najlepsze. Nikogo nie cieszy czoganie si
i przecitno. Nikt nie lubi czu si czowiekiem drugiej katego-
rii i by zmuszonym do ycia w ten sposb.
Kilka spord najbardziej praktycznych mdroci zwizanych
z budowaniem sukcesu opiera si na biblijnym cytacie, ktry
mwi, e wiara przenosi gry.

www.mtbiznes.pl
20 Magia mylenia na wielk skal

Uwierz, naprawd uwierz, e jeste w stanie przenosi gry,


a bdziesz w stanie to zrobi. Niewielu ludzi wierzy, e moe
przenosi gry. I w rezultacie niewielu moe.
Prawdopodobnie par razy syszae, jak kto mwi co
w rodzaju: Nie ma sensu myle, e mona przesun gr
tylko dziki mwieniu Gro, przesu si. To po prostu nie-
moliwe.
Czowiekowi, ktry myli w ten sposb, wiara miesza si z my-
leniem yczeniowym. A przecie nie mona przemyle gry
w inne miejsce. I nie mona wmyle siebie do dyrektorskiego
gabinetu. Ani do domu z picioma sypialniami i trzema azien-
kami czy do grupy najlepiej zarabiajcych. Nie moesz wmyle
si na pozycj lidera.
Ale jeli posiadasz wiar, moesz przenie gr. Moesz osi-
gn sukces dziki wierze, e jeste w stanie tego dokona.
W potdze wiary nie ma nic magicznego czy mistycznego.
Wiara dziaa w nastpujcy sposb. Uwierz, e postawa Je-
stem pewien, e mog to zrobi daje si, umiejtnoci i energi
niezbdne do dziaania. Jeli mylisz: Mog to zrobi, zaraz
odnajdziesz drog do Jak to zrobi.
Codziennie modzi ludzie podejmuj prac zawodow. Kady
z nich chciaby pewnego dnia cieszy si sukcesem, ktry to-
warzyszy osigniciu wysokiej pozycji. Jednak wikszo spord
tych modych ludzi po prostu nie ma w sobie wiary, e osigni-
cie najwyszych szczebli jest w ich zasigu. I oni nie dochodz na
szczyt. Mylc, e nie s w stanie pi si w gr, nie odkrywaj
drg, ktre prowadz na szczyty. Ich zachowanie potwierdza, e
s osobami przecitnymi.
Jednak niewielka liczba spord tych modych ludzi napraw-
d wierzy, e osignie sukces. Podchodz oni do swojej pracy
z zaoeniem Zmierzam na szczyt. I dziki tej ogromnej wierze
osigaj szczyt. Wierzc, e osign sukces i e to nie jest nie-

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 21

moliwe ludzie ci z uwag obserwuj zachowanie menederw


wyszego szczebla. W ten sposb ucz si, jak ludzie sukcesu
podchodz do problemw i podejmuj decyzje. Obserwuj po-
dejcie ludzi, ktrzy osignli sukces.
Osoba, ktra wierzy, e moe co zrobi, prdzej czy pniej
bdzie wiedziaa, jak to zrobi.
Pewna znajoma mi moda kobieta postanowia dwa lata temu za-
oy agencj sprzeday przyczep kempingowych. Wielu doradzao
jej, e nie powinna (i twierdzili, e nie bdzie w stanie) tego robi.
Na koncie miaa niecae 3000 dolarw oszczdnoci, a powie-
dziano jej, e minimalny kapita pocztkowy powinien by wielo-
krotnie wyszy. Zobacz, jaka tam panuje konkurencja mwili
doradcy. A poza tym, jakie ty masz dowiadczenie w sprzeday
przyczep kempingowych?.
Jednak ta moda dama wierzya w siebie i w swoj zdolno
do osignicia sukcesu. Oczywicie przyznaa, e nie ma wystar-
czajcego kapitau, brana jest bardzo konkurencyjna i brakuje
jej dowiadczenia.
Ale dodaa wszystkie prognozy, z jakimi si zetknam,
wskazuj, e rynek przyczep kempingowych bdzie si rozwija.
Ponadto zbadaam konkurencj i wiem, e w tym miecie mog
zrobi lepszy interes na sprzeday przyczep ni ktokolwiek inny.
Mam wiadomo, e bd popenia bdy, ale mam zamiar
szybko znale si na szczycie.
I tak si stao. Na pocztku miaa pewne problemy ze zgro-
madzeniem kapitau. Absolutnie bezwarunkowa wiara pozwolia
jej zdoby zaufanie dwch inwestorw. Nastpnie, nadal uzbro-
jona w ogromn wiar, dokonaa niemoliwego namwia
producenta przyczep, aby udostpni jej kilka egzemplarzy oraz
zgodzi si na odroczenie patnoci.
W zeszym roku sprzedaa przyczepy o wartoci ponad milio-
na dolarw.

www.mtbiznes.pl
22 Magia mylenia na wielk skal

W przyszym roku mwi spodziewam si dalszego wzro-


stu i przekroczenia 2 milionw.
Wiara, silna wiara, wyzwolia jej umys i pozwolia wymyli
drogi, rodki i sposoby.
Wikszo ludzi nie przykada zbyt duej wagi do wiary. Jed-
nak niektrzy, mieszkacy miasta Sukcesowo w USA, naprawd
j doceniaj! Zaledwie kilka tygodni temu mj przyjaciel, ktry
jest urzdnikiem stanowego departamentu autostrad w jednym
ze rodkowo-zachodnich stanw, opowiedzia mi o swoim do-
wiadczeniu przenoszenia gr.
W zeszym miesicu zacz nasz departament rozesa
pisma do wielu firm inynieryjnych, poniewa otrzymalimy po-
zwolenie, by zatrudni kilka firm do zaprojektowania omiu mo-
stw w ramach naszego programu budowy autostrad. Warto
zbudowanych mostw ma wynie 5 500 000 dolarw. Wybrane
firmy otrzymaj 4-procentow prowizj lub 200 000 dolarw na
prace projektowe.
Rozmawiaem z dwudziestoma jeden firmami inynieryjny-
mi. Cztery najwiksze natychmiast zgodziy si zoy ofert. Po-
zostae siedemnacie byy to mae firmy, zatrudniajce zaledwie
od trzech do siedmiu inynierw. Szesnacie spord tej siedem-
nastki przestraszya skala projektu. Rozwayli przedsiwzicie,
pokrcili gowami i ostatecznie powiedzieli: To za duo dla nas.
Bardzo chcielibymy by w stanie to udwign, ale nie ma sensu
nawet prbowa.
Jednak jedna spord tych maych firm, zatrudniajca zale-
dwie trzech inynierw, przestudiowaa plany i odpowiedziaa:
Jestemy w stanie to zrobi. Zoymy ofert. Tak zrobili i do-
stali to zlecenie.
Gry przenosz tylko ci, ktrzy wierz, e mog to robi. Ci,
ktrzy uwaaj, e nie dadz rady, rzeczywicie nie s w stanie
tego dokona. Wiara wyzwala si niezbdn do dziaania.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 23

A tak naprawd, wiara we wspczesnych czasach potrafi


uczyni wicej ni przenosi gry. Jeden z najwaniejszych ele-
mentw (a w rzeczywistoci kluczowy element) bada kosmosu
stanowi wiara, e przestrze kosmiczn mona poskromi. Bez
silnej, niezachwianej wiary, e czowiek moe podrowa w ko-
smosie, naszym naukowcom nie starczyoby odwagi, zaintereso-
wania i entuzjazmu, by cokolwiek zaczyna. Wiara, e rak moe
zosta wyleczony, ostatecznie doprowadzi do stworzenia lekar-
stwa na t chorob. Obecnie odbywa si dyskusja na temat po-
czenia Anglii z Europ kontynentaln tunelem pod Kanaem La
Manche. To, czy tunel kiedykolwiek zostanie zbudowany, zaley
od tego, czy ludzie odpowiedzialni za projekt wierz, e mona
go zbudowa.
Wiara w wielkie rezultaty jest si napdow, si, dziki kt-
rej powstay wszystkie wielkie ksiki, sztuki, odkrycia nauko-
we. Wiara w sukces jest podstaw sukcesu kadej firmy, kocioa
czy partii politycznej. Wiara w sukces stanowi jedn z podstawo-
wych, absolutnie kluczowych cech czowieka sukcesu.
Wierz, naprawd wierz, e moesz odnie sukces, a tak si
stanie.
Na przestrzeni lat rozmawiaem z wieloma ludmi, ktrzy
ponieli porak w swoich przedsiwziciach biznesowych czy
rnego rodzaju karierach. Syszaem wiele powodw i usprawie-
dliwie, tumaczcych te niepowodzenia. Rozmawiajc z prze-
granymi, odkryem co bardzo znaczcego. Moi rozmwcy rzu-
cali zdawkowo uwagi typu: Szczerze mwic, nie wierzyem, e
to moe si uda; Miaem ze przeczucia, zanim jeszcze zacz-
em czy Tak naprawd to, e si nie udao, nie zaskoczyo mnie
za bardzo.
Postawa OK, sprbuj, ale czarno to widz prowadzi do
poraki.
Jak wiemy, wiara i w tym przypadku zdziaaa cuda przyp. tum.


www.mtbiznes.pl
24 Magia mylenia na wielk skal

Brak wiary jest si negatywn. Kiedy umys nie wierzy lub


wtpi, przyciga powody wzmacniajce niewiar. Wtpliwoci,
brak wiary, podwiadoma ch poraki, brak prawdziwej woli
odniesienia sukcesu s odpowiedzialne za wikszo poraek.
Jeli bdziesz myla o wtpliwociach, przegrasz.
Jeli bdziesz myla o zwycistwie, wygrasz.
Niedawno moda powieciopisarka rozmawiaa ze mn o swo-
ich pisarskich ambicjach. W rozmowie pado nazwisko jednego
z najlepszych pisarzy w jej dziedzinie.
Och powiedziaa X jest wspaniaym pisarzem i oczywi-
cie nie mog nawet marzy o podobnym sukcesie.
Jej podejcie bardzo mnie rozczarowao, poniewa znam pi-
sarza, o ktrym rozmawialimy. Nie jest najinteligentniejszy,
najbardziej spostrzegawczy czy te naj w czymkolwiek innym
poza jednym jest najbardziej pewny siebie. Wierzy, e jest jed-
nym z najlepszych, wic pracuje i tworzy najlepiej.
Dobrze jest szanowa liderw. Ucz si od nich. Obserwuj ich.
Analizuj ich zachowanie. Ale nie czcij ich. Uwierz, e moesz
ich przecign. Osign wicej ni oni. Osoby, ktre myl
Chc by prawie najlepszy, nigdy nie bd najlepsze w swoich
dziaaniach.
Spjrz na to w ten sposb: wiara jest termostatem, ktry re-
guluje to, czego dokonamy w yciu. Przyjrzyj si uwanie czo-
wiekowi, ktry czapic, pogra si w przecitnoci. Wierzy,
e jest mao wart, wic niewiele otrzymuje. Wierzy, e nie po-
trafi dokona wielkich rzeczy i ich nie dokonuje. Wierzy, e
jest niewany, wic wszystko, co robi, jest naznaczone brakiem
znaczenia. W miar upywu czasu brak wiary w siebie zaczyna
przejawia si w tym, jak mwi, chodzi, dziaa. Jeli nie przesta-
wi swego termostatu do przodu, jego samoocena wci bdzie
male. A poniewa inni postrzegaj nas tak, jak my sami siebie
widzimy, zaczyna male w opinii otoczenia.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 25

A teraz spjrzmy na osob, ktra posuwa si naprzd. Wierzy,


e jest duo warta i duo otrzymuje. Wierzy, e potrafi udwi-
gn wielkie i trudne zadania i tak si staje. Wszystko, co robi
ten czowiek, jego zachowanie w kontaktach z innymi ludmi,
jego charakter, myli, pogldy wszystko to komunikuje nam:
Oto profesjonalista. On jest wan osob.
Czowiek jest wytworem swoich wasnych myli. Uwierz na
wielk skal. Przestaw swj termostat do przodu. Rozpocznij swoj
ofensyw ku sukcesowi z uczciw, szczer wiar, e moesz odnie
sukces. Uwierz na wielk skal i rozwijaj si na wielk skal.
Kilka lat temu po wystpieniu dla grupy biznesmenw w De-
troit rozmawiaem z mczyzn, ktry podszed do mnie, przed-
stawi si i powiedzia: Bardzo podobao mi si pana wystpienie.
Czy mgby pan powici mi kilka minut? Bardzo chciabym
porozmawia z panem o moim osobistym dowiadczeniu.
Kilka minut pniej siedzielimy wygodnie w kawiarni, cze-
kajc na zamwienie.
Mam pewne osobiste dowiadczenie zacz ktre wi-
e si dokadnie z tym, co mwi pan dzisiejszego popoudnia
o tym, jak sprawi, by umys zacz dziaa na korzy swojego
waciciela zamiast przeciwko niemu. Nigdy z nikim nie rozma-
wiaem o tym, jak wydostaem si ze wiata przecitnoci, jednak
chciabym opowiedzie to panu.
A ja chciabym to usysze odpowiedziaem.
Zatem, zaledwie pi lat temu wlokem si przez ycie jako
kolejny facet pracujcy w handlu narzdziami. Prowadziem
w miar dostatnie ycie na rednim poziomie. Jednak to byo
dalekie od ideau. Nasz dom by zdecydowanie za may, nie mie-
limy te pienidzy na wiele potrzebnych nam rzeczy. Moja ona,
niech bdzie jej chwaa, nie uskaraa si zbytnio, jednak na jej
twarzy byo wypisane, e jest bardziej pogodzona z przeznacze-
niem ni szczliwa. Byem coraz bardziej sfrustrowany. Kiedy

www.mtbiznes.pl
26 Magia mylenia na wielk skal

zdaem sobie spraw, jak bardzo zawodz moj wspania on


i dwjk dzieci, poczuem w sobie bl.
Jednak teraz sprawy wygldaj zupenie inaczej kontynu-
owa mj rozmwca. Dzisiaj mamy pikny nowy dom na hek-
tarowej dziace i caoroczn chat kilkaset mil na pnoc. Nie
martwimy si ju, czy bdziemy mogli posa dzieci do dobrego
collegeu, a moja ona nie musi ju czu si winna za kadym
razem, kiedy wydaje pienidze na nowe ubrania. W przyszym
roku latem ca rodzin lecimy na miesiczne wakacje do Europy.
Zaczlimy naprawd y.
Jak to si stao? spytaem.
Stao si to dziki temu kontynuowa e, uywajc pana
dzisiejszego wyraenia, wykorzystaem si wiary. Pi lat temu
dowiedziaem si o moliwoci pracy w firmie narzdziowej
mieszczcej si tutaj, w Detroit. W tym czasie mieszkalimy
w Cleveland. Zdecydowaem si sprbowa w nadziei, e bd
mg zarabia troch wicej pienidzy. Przyjechaem tu wcze-
niej, w niedziel wieczorem, a rozmow kwalifikacyjn miaem
dopiero w poniedziaek.
Po kolacji usiadem w swoim pokoju hotelowym i z jakiego
powodu poczuem si zdegustowany samym sob. Dlaczego
zapytaem siebie jestem takim rednio-klasowym nieudacz-
nikiem? Dlaczego staram si dosta prac, ktra jest tak nie-
wielkim krokiem do przodu? Do dzisiaj nie wiem, co skonio
mnie wwczas do wzicia kartki z hotelowej papeterii i wypi-
sania nazwisk piciu osb, ktre znaem przez wiele lat, a kt-
re przecigny mnie w osignitej wadzy i pozycji zawodowej.
Dwjk stanowili byli ssiedzi, ktrzy przeszli do lepszych dzia-
w. Dwch kolejnych to osoby, dla ktrych kiedy pracowaem,
a ostatnim by mj szwagier.
Nastpnie i znowu nie wiem, co mnie do tego popchno
zadaem sobie pytanie, co ma tych piciu moich znajomych,

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 27

czego mi brakuje oprcz lepszej pracy. Porwnaem si z nimi


pod wzgldem inteligencji i, szczerze mwic, nie zauwayem,
aby byli doskonali w tej sferze. Podobnie, nie mogem z rk na
sercu stwierdzi, e przewyszaj mnie pod wzgldem wykszta-
cenia, rzetelnoci czy te zalet osobistych.
Wreszcie doszedem do innej cechy ludzi sukcesu, o ktrej
duo si syszy inicjatywy. Tutaj ciko mi byo to przyzna, ale
nie miaem wyjcia. W tej sferze moje dokonania pokazyway, e
jestem daleko za moimi znajomymi, ktrzy odnieli sukces.
Byo ju okoo trzeciej nad ranem, jednak mj umys by za-
skakujco jasny. Pierwszy raz dostrzegem swoje sabe punkty.
Uwiadomiem sobie, e zawsze trzymaem si z tyu. Zawsze co
mnie hamowao. Zagbiaem si w siebie coraz bardziej i bardziej
i wreszcie znalazem przyczyn tego, dlaczego brakowao mi ini-
cjatywy w gbi duszy nie wierzyem, e jestem wiele wart.
Przesiedziaem tak reszt nocy, analizujc, jak bardzo, od-
kd sigam pamici, brak wiary w siebie zdominowa mnie,
jak bardzo mj umys pracowa przeciwko mnie. Odkryem, e
wci tumaczyem sobie, dlaczego nie mog awansowa, za-
miast szuka powodw, dla ktrych mog. Sprzedawaem sie-
bie zbyt tanio. Zauwayem, e ten element samodeprecjacji by
widoczny we wszystkim, co robiem. Dziki temu dotaro do
mnie, e nikt nie zacznie wierzy we mnie, dopki ja sam nie
zaczn w siebie wierzy.
Wtedy wanie zdecydowaem, e mam do czucia si jak
czowiek drugiej kategorii. Postanowiem, e od tej chwili nie
bd ju sprzedawa si tanio.
Nastpnego dnia cigle miaem w sobie t determinacj. Pod-
czas rozmowy o prac poddaem moj nowo odkryt pewno
siebie pierwszej prbie. Przed pjciem na rozmow miaem na-
dziej, e wystarczy mi odwagi, aby zada 750, a moe nawet
1000 dolarw wicej ni w obecnej pracy. Jednak teraz, kiedy

www.mtbiznes.pl
28 Magia mylenia na wielk skal

zdaem sobie spraw, e jestem wartociowym czowiekiem, po-


stanowiem zada 3500 dolarw wicej. I dostaem je. Dobrze
si sprzedaem, poniewa po dugiej nocy autoanalizy odnala-
zem w sobie rzeczy, ktre uczyniy mnie bardziej chodliwym.
W przecigu dwch lat po otrzymaniu tej pracy zbudowa-
em sobie reputacj czowieka, ktry potrafi zdobywa zlecenia.
Wtedy wanie weszlimy w faz recesji. To uczynio mnie jesz-
cze bardziej wartociowym, poniewa byem jednym z najlepiej
pozyskujcych zlecenia pracownikw w brany. Firma przesza
reorganizacj, a ja otrzymaem pokan liczb akcji oraz du
podwyk.
Uwierz w siebie, a dobrze rzeczy bd ci si przytrafia.

*
Twj umys jest fabryk myli. To bardzo zajta fabryka
produkujca niezliczon ilo myli dziennie. Produkcja w two-
jej fabryce myli odbywa si pod kontrol dwch brygadzistw,
z ktrych pierwszego nazwiemy Panem Zwyciskim, drugiego
za Panem Porak. Pan Zwyciski odpowiada za produkcj
pozytywnych myli. Specjalizuje si w wytwarzaniu uzasadnie
tego, e potrafisz, e masz wystarczajce kompetencje, e dasz
sobie rad.
Drugi brygadzista, Pan Poraka, produkuje negatywne myli,
obniajce samoocen. Jest twoim ekspertem w wynajdywaniu po-
wodw, dlaczego nie umiesz, jeste za saby, nie nadajesz si. Jego
specjalnoci jest schemat mylowy dlaczego ci si nie uda.
Obaj panowie i Zwyciski, i Poraka s bardzo posuszni.
Staj na baczno natychmiast. Wszystko, co musisz zrobi, by
wezwa kadego z brygadzistw, to wysa maleki mentalny sy-
gna. Jeli sygna jest pozytywny, z szeregu wystpuje Pan Zwy-
ciski i zabiera si do pracy. Podobnie negatywny sygna sprawia,
e zaczyna dziaa Pan Poraka.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 29

Aby uwiadomi sobie, jak tych dwch brygadzistw pracuje


dla ciebie, wykonaj nastpujcy test. Powiedz sobie: Co za pa-
skudny dzie. Takie stwierdzenie da sygna do dziaania Panu
Porace, ktry wyprodukuje kilka faktw dowodzcych, e masz
racj. Zasugeruje ci, e dzisiaj jest zbyt ciepo lub zbyt zimno, e
w takim dniu interesy si nie udaj, sprzeda spada, ludzie bd
nerwowi, zostaniesz skrytykowany, a twoja ona bdzie w ka-
prynym nastroju. Pan Poraka jest niesamowicie skuteczny. Ju
po kilku chwilach jeste przekonany. To jest zy dzie. Zanim si
obejrzysz, masz przerbany dzie.
A teraz powiedz sobie: Dzisiaj jest dobry dzie, a Pan Zwy-
ciski ruszy do akcji. Powie ci: To wspaniay dzie. Powietrze
jest orzewiajce. ycie jest pikne. Dzi uda ci si wykona kawa
dobrej roboty. A wtedy rzeczywicie to bdzie dobry dzie.
W taki sam sposb, w jaki Pan Poraka pokae ci, dlaczego
nie moesz sprzeda czego Smithowi, Pan Zwyciski udowodni
ci, e moesz tego dokona. Pan Poraka bdzie ci zapewnia,
e poniesiesz porak, podczas gdy Pan Zwyciski pokae ci, dla-
czego odniesiesz sukces. Pan Poraka przygotuje wietne argu-
menty przeciwko Tomowi, podczas gdy Pan Zwyciski pokae ci
mnstwo powodw, dla ktrych lubisz Toma.
Im wicej pracy dajesz jednemu z tych dwch brygadzistw,
tym silniejszy si staje. Jeli Pan Poraka pracuje czciej, zatrud-
nia nowy personel i zajmuje coraz wicej przestrzeni w twoim
umyle. W kocu za przejmie cakowit kontrol nad dziaem
produkcji myli i w efekcie wszystkie twoje myli bd miay
negatywny charakter.
Jedyn mdr rzecz, jak moesz zrobi, jest zwolnienie Pana
Poraki. Nie potrzebujesz go. Przecie nie chcesz, by wci m-
wi ci, czego nie potrafisz, do czego nie jeste gotowy i tak dalej.
Pan Poraka nie chce pomc ci dotrze tam, dokd pragniesz si
dosta, wic po prostu wylej go z pracy.

www.mtbiznes.pl
30 Magia mylenia na wielk skal

W zamian za to w 100% wykorzystaj Pana Zwyciskiego.


Kiedy jaka myl pojawia si w twoim umyle, popro Pana
Zwyciskiego, aby nad ni popracowa. On pokae ci, jak mo-
esz odnie sukces.
Do jutra o tej samej porze w USA przyjdzie na wiat kolejne
11 500 konsumentw. Populacja ronie w rekordowym tempie.
W najbliszych dziesiciu latach, wedug ostronych szacunkw,
w Stanach Zjednoczonych przybdzie 35 milionw mieszkacw.
Odpowiada to cznej populacji naszych piciu najwikszych me-
tropolii: Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Detroit i Filadel-
fii. Wyobra to sobie!
Nowe gazie przemysu, nowe przeomy naukowe, rosnce
rynki wszystko to oznacza nowe moliwoci. To dobre wiado-
moci. yjemy w wymarzonych czasach!
Wszystkie te prognozy stawiaj szereg wymaga dla ludzi na
szczycie kadej sfery ycia ludzi, ktrzy posiadaj najwysz
zdolno do wpywania na innych, kierowania ich prac, suenia
im swoimi zdolnociami liderskimi. A ludzie, ktrzy znajd si
na przywdczych stanowiskach, s doroli lub prawie doroli ju
teraz. Jedn z tych osb jeste ty.
Gwarancja boomu nie jest oczywicie gwarancj sukcesu oso-
bistego. Stany Zjednoczone zawsze szybko si rozwijay. Jednak
zaledwie krtki rzut oka wystarczy, by dostrzec, e miliony lu-
dzi tak naprawd wikszo z nich walcz, lecz nie odnosz
prawdziwego sukcesu. Wikszo wci haruje w przecitnoci
mimo rekordowych moliwoci dwch ostatnich dekad. Podob-
nie w nadchodzcym okresie boomu wikszo ludzi nadal bdzie
martwi si, obawia, czoga si przez ycie w poczuciu bycia
niewanym, niedocenianym, niezdolnym do spenienia swoich
marze. W rezultacie praca przyniesie im niewielkie wynagro-
dzenie i niewielkie szczcie.

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 31

Ci, ktrzy przemieniaj moliwoci w wynagrodzenie (i po-


zwl mi powiedzie, e szczerze wierz, i jeste jednym z nich,
jako e w innym wypadku liczyby na szczcie i nie zawracaby
sobie gowy t ksik), bd nalee do tych mdrych ludzi,
ktrzy ucz si, jak myle, by osign sukces.
Wejd. Drzwi do sukcesu s otwarte szerzej ni kiedykolwiek
wczeniej. Nastaw si na to, e zamierzasz doczy do tej grupy
wybranych, ktrzy otrzymuj od ycia to, czego pragn.
Oto pierwszy krok do sukcesu. Podstawowy krok. Nie mona
go unikn. Krok Pierwszy: Uwierz w siebie, uwierz, e moesz
odnie sukces.

Jak rozwija si wiary


Poniej znajdziesz trzy wskazwki pomocne w zdobywaniu
i umacnianiu siy swojej wiary:

1. Myl jak zwycizca, nie jak przegrany. W pracy, w domu


zastp mylenie przegranego myleniem zwycizcy. Kiedy
zmagasz si z trudn sytuacj, myl: Wygram, zamiast:
Prawdopodobnie przegram. Kiedy z kim rywalizujesz,
myl: Jestem jednym z najlepszych, a nie: On mnie prze-
wysza o klas. Kiedy pojawia si jaka moliwo, myl:
Mog to zrobi, nigdy: Nie potrafi. Pozwl kluczowej
myli Osign sukces zdominowa twj proces mylowy.
Mylenie nastawione na sukces wiczy twj umys w tworze-
niu planw, ktre prowadz do sukcesu. Mylenie o porace
dziaa dokadnie odwrotnie. Mylenie skoncentrowane na po-
race powoduje, e umys tworzy inne myli, ktre prowadz
do poraki.

www.mtbiznes.pl
32 Magia mylenia na wielk skal

2. Przypominaj sobie regularnie, e jeste lepszy ni ci si wy-


daje. Ludzie sukcesu nie s supermenami. Sukces nie wyma-
ga superinteligencji. W sukcesie nie ma te nic mistycznego.
A ponadto sukces nie zaley od szczcia. Ludzie sukcesu to
po prostu cakiem zwyczajni gocie, ktrzy rozwinli wiar
w siebie i w to, co robi. Nigdy naprawd nigdy nie sprze-
dawaj si tanio.

3. Wierz na wielk skal. Rozmiar twojego sukcesu zaley od


wielkoci twojej wiary. Jeli bdziesz myle o maych celach,
oczekuj maych osigni. Myl o wielkich celach, a osigniesz
wielki sukces. Pamitaj rwnie o tym, e wielkie idee i wiel-
kie plany s czsto atwiejsze a z ca pewnoci nie bardziej
wymagajce ni mae idee i mae plany.

Ralph J. Cordiner, przewodniczcy zarzdu General Electric,


na konferencji powiconej przywdztwu wygosi nastpujce
sowa: Od kadego czowieka, ktry aspiruje do bycia liderem,
oczekujemy dla niego samego i dla jego firmy determinacji
do podjcia wasnego programu rozwoju osobistego. Nikt nie
ma zamiaru da od kogo, by ten si rozwija. () To, czy
wlecze si z tyu, czy idzie do przodu w swojej specjalnoci, zale-
y od jego indywidualnych stara. Rozwj wymaga czasu, pracy
i powice. Nikt nie podejmie ich za ciebie.
Rada pana Cordinera jest rozsdna i praktyczna. Wykorzystaj
j. Ludzie, ktrzy stali si najlepsi w zarzdzaniu firm, sprze-
day, jako inynierowie, dziaacze religijni, pisarze, aktorzy czy
w jakimkolwiek innym dziaaniu, osignli to dziki systema-
tycznemu i nieprzerwanemu realizowaniu planu rozwoju osobi-
stego i postpu.
Kady program szkoleniowy a jednym z nich jest wanie
ta ksika powinien zawiera trzy elementy. Po pierwsze, musi

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 33

wskazywa, co naley robi. Po drugie, musi przekazywa me-


tod, jak tego dokona. A po trzecie, musi si sprawdzi, czyli
przynosi spodziewane rezultaty.
Pierwszy element co robi twojego osobistego szkolenia
z sukcesu opiera si na postawach i technikach ludzi sukcesu. Jak
zarzdzaj swoim wasnym zachowaniem? Jak pokonuj trud-
noci? Jak zapracowuj na szacunek innych? Co odrnia ich od
zwykych ludzi? W jaki sposb myl?
Element Jak tego dokona? twojego planu rozwoju to ze-
staw konkretnych wskazwek. Znajdziesz je w kadym rozdzia-
le tej ksiki. Te wskazwki s naprawd pomocne. Zastosuj je,
a si przekonasz.
A co z najwaniejsz czci szkolenia rezultatami? Pena
zaangaowania, systematyczna realizacja przedstawionego tu-
taj programu doprowadzi ci do sukcesu na skal, ktra obec-
nie moe wyda ci si nieprawdopodobna. Rozbity na powysze
elementy, twj osobisty program szkoleniowy z zakresu sukcesu
przyniesie ci seri nagrd: wikszy szacunek ze strony twojej ro-
dziny, podziw przyjaci i wsppracownikw, poczucie bycia po-
trzebnym, bycia kim, wysoki status spoeczny, wysze zarobki
i wyszy standard ycia.
Twoje szkolenie opiera si na samodzielnym zarzdzaniu. Nikt
nie bdzie sta nad tob i mwi ci, co i jak masz robi. Niniejsza
ksika bdzie twoim przewodnikiem, jednak tylko ty moesz
siebie zrozumie. Tylko ty moesz wymaga od siebie zastosowa-
nia tego programu. Tylko ty moesz oceni swoje postpy. Tylko
ty moesz korygowa swoje dziaania, jeli przydarz ci si drob-
ne pomyki. Krtko mwic, tylko ty moesz wyszkoli si do
osigania coraz wikszych i wikszych sukcesw.
Posiadasz ju w peni wyposaone laboratorium, w ktrym
moesz pracowa i uczy si. Twoje laboratorium to cae two-
je rodowisko. Twoje laboratorium skada si z otaczajcych

www.mtbiznes.pl
34 Magia mylenia na wielk skal

ci ludzi. Laboratorium to dostarcza ci wszystkich moliwych


przykadw ludzkich dziaa. I nie ma ogranicze w tym, czego
moesz si nauczy, jeli popatrzysz na siebie jak na naukowca
pracujcego w swoim laboratorium. Czeg chcie jeszcze nie
musisz ju nic kupowa, nie musisz opaca czynszu, nie ma ad-
nych innych opat. Moesz uywa tego laboratorium, ile tylko
zechcesz za darmo!
Jako dyrektor twego laboratorium bdziesz chcia robi to, co
robi kady naukowiec: obserwowa i eksperymentowa.
Czy nie dziwi ci, e wikszo ludzi tak sabo rozumie dzia-
ania innych, mimo i przez cae ycie s otoczeni ludmi? Wik-
szo ludzi nie wiczy si w obserwowaniu. Jednym z wanych
celw tej ksiki jest nauczy ci obserwowa oraz rozwija po-
gbione spojrzenie na ludzkie dziaania. Zechcesz zada sobie
pytania typu: Dlaczego John odnosi tyle sukcesw, Tom za le-
dwie daje sobie rad?; Dlaczego niektrzy ludzie maj wielu
przyjaci, a inni zaledwie kilku?; Dlaczego niektrzy ludzie
bez problemu akceptuj to, co mwi im jaka osoba, ignoruj za
inn, ktra mwi im dokadnie to samo?.
Kiedy przejdziesz szkolenie, bdziesz posiadaczem cennych
informacji wycznie dziki bardzo prostemu procesowi obser-
wacji.
Poniej znajdziesz dwie konkretne propozycje, ktre pomog
ci sta si dowiadczonym obserwatorem. Wybierz ze swojego
otoczenia osob, ktra odnosi najwiksze sukcesy, oraz najbardziej
przegran osob, jak znasz. Nastpnie, tak jak to pokazuje ta
ksika, obserwuj, jak dokadnie twj przyjaciel, bdcy czowie-
kiem sukcesu, przestrzega zasad osigania sukcesu. Zwr rw-
nie uwag, jak analiza dwch skrajnych przypadkw pomaga ci
dostrzec niezaprzeczaln mdro prawd zawartych w tej ksice.
Kady twj kontakt z innymi ludmi stwarza ci szans zaob-
serwowania zasad osigania sukcesu w dziaaniu. Twoim zada-

www.mtbiznes.pl
Magia mylenia na wielk skal 35

niem jest uczyni udane dziaania twoj codziennoci. Im wicej


wiczymy, tym szybciej dziaanie w podany sposb stanie si
nasz drug natur.
Wikszo z nas ma przyjaci, ktrzy w ramach hobby hodu-
j co w ogrdku. Wielokrotnie syszelimy, jak mwi co w ro-
dzaju: Patrzenie, jak roliny rosn, jest niesamowite. Spjrz, jak
reaguj na nawz i wod. Zobacz, o ile wiksze s w porwnaniu
z ubiegym tygodniem.
Oczywicie, niesamowicie jest obserwowa, co dzieje si, kie-
dy czowiek z wyczuciem wsppracuje z przyrod. Jednak nie
jest to nawet w dziesitej czci tak fascynujce, jak obserwo-
wanie samego siebie, reagujcego na wasny, z wyczuciem ad-
ministrowany program zarzdzania mylami. wietnie jest czu,
jak robimy postpy stajemy si bardziej pewni siebie, bardziej
efektywni; dzie za dniem, miesic po miesicu rozwijaj si
w nas ludzie sukcesu. Nic absolutnie nic w tym yciu nie
da ci wicej satysfakcji ni wiadomo, e jeste na drodze do
sukcesu. I nic nie stanowi wikszego wyzwania ni osignicie
go samodzielnie.

www.mtbiznes.pl