You are on page 1of 3

Paglaganap ng kapangyarihan ng rome

1. * Paglaganap ng kapangyarihan ng Rome
2. 
3. Sa ganitong sistema unti-unting lumaganap angkapangyarihang Romanomagmula sa Ilog
Tiberhanggang sa kabuuan ngitaly. Noong 275 BCE ,sumasakop ang teritoryangRomano
mula sa Ariminiumat Pisa sa hilaga hanggangsa Kipot ng Messina satimog.
4. *Digmaang Punic
5. 
6. * Nagsimula ang unang digmaang Punic noong 264 BCE nang magpadala ng hukbo ng
Rome sa Messina, Sicily upang tulungan ang taga Messina laban sa hari ng Syracuse. Sa
tulong ng mga taga Griyego, nakabuo ang mga Romano ng may 100 na quinquereme sa loob
lamang ng 60 araw. Noong 262 BCE, napanalunan ng mga Rome ang kanilang unang
digmaan sa karagatan ng Mylae, Sicily. Sa Ikalawang digmaang Punic, halos magapi ang
Rome sanhi ni hannibal, batikang heneral ng Carthage. Itinuring siyang isang isa sa
pinakadakilang mandirigma sa kasaysayan .
7. Naganap ang pinakamatinding pagkatalo ng mga Romano sa kamay ni hannibal sa annae,
Italy noong 210 BCE. Napaglalangan ng Rome si Hannibal nang ipadala sa Africa ang
malaking hukbo sa pamumuno ni Scipio Africanus. Nang malaman ni Hannibal na binantaan
ni Scipio ang Carthage, agad siyang bumalik at pinamunuan ang hindi magagaling na hukbo.
Nagsagupaan sila ni Scipio at natalo Hannibal sa Zama, timog ng Carthage.Tumakas siya
papuntang Asia Minor upang hikayatin ang mga Asyano na labanan ang imperyalismo ng
Rome.Sa tulong ng kanyang mga elepante atsundalo, binagtas niya mula Spain angAlps at
sinakop ang Italy noong 218 BCE.
8. * Ang ikatlong DigamaangPunic na naganap 149 BCEay nagwakas sa pagkatalong
teritoryo niya sahilagang Africa aynaging lalawigan ng Rome.
9. *Pananakop ng Rome sa Greece at Gitnang Silangan
10. 
11. *Angkayamanang nasamsam sa pananakopat ang biglang pag-unlad ng kalakalanay
nagdulot ng kasaganaan sa Rome ,kasaganaang nakabuti sa mga mayamangnagmamay-ari
ng lupa at mganegosyante. Lumikas sila sa lungsodupang doon maghanap ng
ikabubuhayngunit naharap sila sa kompetisyonng mga libu-libong alipin na mura,kug hindi
man libre ang paggawa .
12. * Pagbagsak ngRepublika atPagsilang ngImperyong Romano
13. *
14. *Reporma ngmagkapatid naGracchus
15. *Noong133 BCE nagpasa angmahistradong si TiberiusGracchus ng mga reporma para
samahihirap tulad ng pagbibigay nglupang pangsakahan sa ito mgamula sa
pamahalaan.Bilangmahistrado nagpasa siya ng batasna nagpababa sa presyo ng butilngunit
noong 121 BCE natuladsiya sa naging wakas niTiberius.
16. *Digmaang Sibil nina Marius at Sulla
17. *Sumunod dito ang isang digmaangsibil. Mula sa mga walang hanapbuhayna pumanig sa
kanya bumuo si HeneralGaius Marius ng isang pribadong hukbo.Sa isang utos niya
pinaligpit opinagpapatay ang mga itinuturing nakaaway. Sa tagubilin ng senado bumaliksa
Rome si Heneral Lucius CorneliusSulla mula sa pakikipaglaban sa AsiaMinor upang harapin
ang pwersa niMarius.

Knowing what's been done before can help you identify how it can and should move forward. Open-mindedness. 3. high-achieving entrepreneurs know the benefits of staying in the same industry for a while are immense. 2. Those relationships are invaluable. If they didn't." But that's easier said than done. they'd probably have chosen another line of work. In the meantime. I'd argue. you won't get anywhere.more than most jobs do. The advice to do what you love has become a bit of a cliché.Good quality of an Entrepreneur 1. that love will fuel and give you purpose. An unwavering passion. but rigidity won't serve you. that's not going to sustain you through the highs and lows that will inevitably occur. If you find something you love enough to want to share it with others. and that's okay. But as exciting as it is to consider a new field. chances are. Successful entrepreneurs are always thinking ahead. "What's next?" They understand that being a successful entrepreneur is a lifestyle choice. they're constantly asking themselves. They soak up the best practices around them like a sponge. They ask for advice. Being an entrepreneur demands commitment and dedication -. Fear of failure can make it easy to grip onto your vision with an iron fist. A forward-looking approach. 5. Entrepreneurs like a challenge. Instead. "Find your passion. They may stray from their roadmap. especially when times are lean. But the successful entrepreneurs I know don't rest on their laurels. Your goals may be constantly evolving. Everyone says. but they have one in mind. you learn its history. The desire to be an expert. Having a clearly established set of goals will keep you from getting stuck. 4. but if you don't know where you want to go. you'll build a network of relationships to support you in future endeavors. They're flexible. When you spend years in the same industry. If you're ambivalent or mildly enthused about your product or service. The most successful entrepreneurs I know never forget how much they can learn from others. not a destination. . A constant flow of ideas. Having one project that's doing well is great.