You are on page 1of 15

KHUTBAH KAHIJI

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
‫المين‬ َّ ‫على‬
ِّ ‫الظ‬ ُ ‫والعاقِّبَةُ ِّل ْل ُمتَّقين وال‬
َ ‫ع ْدوانَ َّإال‬ ْ ‫رب العالمين‬
ِّ ‫الحمد هلل‬
‫سولُه‬
ُ ‫ور‬ ْ ‫أ َ ْش َه ُد‬
َّ ‫ وأشه ُد‬،ُ‫أن ال إلَهَ إال هللاُ َوحْ َدهُ ال ش َِّريكَ لَه‬
َ ‫أن ُم َح َّمدًا ع ْبدُه‬
‫إمام المهت َدين و قائِّ ِّد‬ َ ‫ش ِّف ْي ِّعنا ُمح َّم ٍد‬
ِّ ‫سيِّ ِّد ال ُم ْرسلين و‬ َ ‫على َحبْيبِّنا و‬ َّ ‫صالة ُ وال‬
َ ‫سال ُم‬ َّ ‫وال‬
‫المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين‬
‫س ًكا‬ ُّ ‫فياأيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى هللا عز وجل والت َّ َم‬
ُّ ‫س ِّك بهذا الدِّين ت َ َم‬
َ‫ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم “يَا أَيُّ َها الَّذِّين‬،‫ فقال هللا تعالى في كتابه الكريم‬.‫قَ ِّويًّا‬
َ‫َّللا َح َّق تُقَاتِّ ِّه َو َال ت َ ُموت ُ َّن ِّإ َّال َوأ َ ْنت ُ ْم ُم ْس ِّل ُمون‬
َ َّ ‫آ َ َمنُوا اتَّقُوا‬
Jamaah Jum’at anu Sami-sami miharep Ridlo Allah SWT
Puji sinareng syukur sumangga urang sanggakeun ka Alloh anu ngatur
sadaya alam, dzat anu gumantung ka mantena sagala makhluq, mung ka
mantena urang ibadah sareng mung ka mantena urang nyuhunkeun
pitulung.
Sholawat miwah salam mugia ku Alloh tetep dikocorkeun ka Panutan alam
kangjeng Nabi Muhammad SAW miwah ka kulawargina, shohabatna oge
umat Mantena anu nyonto sareng neladan kana sunnahna.
Salaku khotib dina ieu khutbah sim kuring senantiasa wasiat sarta umajak
mangga urang sasarengan ngaronjatkeun kaimanan sareng kataqwaan
urang ka Alloh dina sisa sisa waktos anu masih dipercantenkeun ka urang
sahingga hirup urang teu kaluar tina lingkaran tujuan Alloh nyiptakeun
urang sadayana nyatana ibadah ka mantena.
Jamaah Jum’at anu Sami-sami miharep Ridlo Allah SWT
Alhamdulilah dinten ayeuna, urang sadayana parantos dugi kana
pelaksanaan ibadah shaum dintenan ka 28 dina sasih Ramadhan 1438 H.

dimana sing saha wae umat islam anu ngalaksanakeun ibadah shaum didasaran ku kaimanan sareng miharep pahala ti Allah . 721. anu kahiji idul fitri tiasa dihartoskeun dintenan umat islam sadayana kembali berbuka atanapi teu ngalaksanakeun shaum. Ari idul fitri the mibanda dua pengertian. dimana dina kaping 1 Syawwal. sareng ari Idul Adha nyaeta dintenan aranjeun pikeun menyembelih hewan .Mung kantun sakedap deui urang calik dina Sasih Ramadhan salajengna urang sadayana bakal lebet kana sasih Syawwal. 693. Dina kaping 1 syawwal sadayana umat islam pasti berbuka atanapi barang tuang kumargi kaping 1 syawwal termasuk salah sawios dinten anu diharamkeun kanggo puasa. sadayana umat islam bakal ngarayakeun hiji dinten anu disebat Idul Fitri. Dan lafadz ini dari riwayat Imam Tirmidzi] Pengertian idul Fitri anu kadua nyaeta idul fitroh anu hartosna uih deui kana fitrah. [Hadits Shahih. Ibnu Majah No. Dikeluarkan oleh Imam-imam : Tirmidzi No. 1660. Abu Dawud No. Rasulullah SAW parantos ngadawuh َّ ‫ اَل‬: ‫سلَّ َم قَا َل‬ ‫ص ْو ُم َي ْو ُم‬ َ ُ‫صلَّى هللا‬ َ ‫علَ ْي ِّه َو‬ َ ِّ‫َّللا‬ َّ ‫س ْو ُل‬ ُ ‫ أ َ ْن َر‬: َ ‫عََ ْن اَبِّى ُه َري َْرة‬ َ‫ض ُّح ْون‬ َ ُ ‫ض َحى يَ ْو َم ت‬ ْ ‫ َو ْال ِّف‬، َ‫ص ْو ُم ْون‬ ْ َ ‫ط ُر يَ ْو َم ت ُ ْف ِّط ُر ْونَ َواْأل‬ ُ َ‫ت‬ Hartosna : Hadits ti Abi Hurairah. sareng ari (Idul) Fitri nyaeta dintenan aranjeun kanggo berbuka. Ad-Daruquthni 2/163-164 dan Baihaqy 4/252 dengan beberapa jalan dari Abi Hurarirah sebagaimana telah saya terangkan semua sanadnya di kitab saya “Riyadlul Jannah” No. 2324. Nabi SAW parantos bersabda : “Ari Shaum teh nyaeta dintenan aranjeun kanggo shaum.

‫ غفر له ما تقدم من ذنبه‬، ‫ من صام رمضان إيمانا واحتسابا‬: ‫وسلم‬ ‫(رواه الشيخان‬ Hartosna : Sing Saha Jalmi anu shaum di sasih Ramadhan dumasar kana kaimanan sareng miharep pahala ti Allah pasti bakal diampuni dosa-dosana anu atos kalangkungi (Muttafaqun 'alaih : Al Bukhari No. Nabi SAW parantos bersabda : ‫ قال رسول هللا صىل هللا عليه‬: ‫رض هللا عنه قال‬ ‫أب هريرة ي‬‫عن ي‬ ُ . setiap umat islam anu ngalaksanakeun ibadah shaum pasti bakal idul fitri (kembali berbuka) namung teu acan pasti sadayana umat islam eta bakal idul fitroh atanapi uih deui kana fitrahna kumargi kanggo nyumponan idul fitroh aya syarat sareng ketentuan anu berlaku. Dina dinten 1 Syawwal engke. Jamaah Jum’at anu Sami-sami miharep Ridlo Allah SWT.SWT bakal dihapuskeun sadayana dosana. 760). bakal beresih tina dosa lir ibarat orok anu nembe gubrag ka alam dunya. Ari syarat sareng ketentuan anu berlaku kanggo ngengingkeun predikat Idul Fitroh nyaeta aya dina pertarosan : “Apakah Shaum kita sudah berhasil ataukah belum?” Jamaah Jum’at anu Sami-sami miharep Ridlo Allah SWT. . 38 dan Muslim No.

Ciri Jalmi Takwa Anu kahiji nyaeta : ‫اء‬ ِّ ‫اء َوالض ََّّر‬ َّ ‫الَّذِّينَ يُ ْن ِّفقُونَ فِّي ال‬ ِّ ‫س َّر‬ “jalmi – jalmi anu seneng berinfak.135 ْ ‫ض أ ُ ِّعد‬ * َ‫َّت ِّل ْل ُمتَّقِّين‬ ُ ‫س َم َواتُ َو ْاأل َ ْر‬ َّ ‫ض َها ال‬ َ ‫عوا ِّإلَى َم ْغ ِّف َر ٍة ِّم ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّ ٍة‬ ُ ‫ع ْر‬ ُ ‫ار‬ ِّ ‫س‬ َ ‫َو‬ ُ‫َّللا‬ َ َ‫ظ َو ْالعَافِّين‬ ِّ َّ‫ع ِّن الن‬ َّ ‫اس َو‬ َ ‫اظ ِّمينَ ْالغَ ْي‬ ِّ ‫اء َو ْال َك‬ ِّ ‫اء َوالض ََّّر‬ َّ ‫الَّذِّينَ يُ ْن ِّفقُونَ فِّي ال‬ ِّ ‫س َّر‬ * َ‫ي ُِّحبُّ ْال ُمحْ ِّسنِّين‬ ‫َّللاَ فَا ْست َ ْغفَ ُروا ِّلذُنُو ِّب ِّه ْم َو َم ْن يَ ْغ ِّف ُر‬ َّ ‫س ُه ْم َذ َك ُروا‬َ ُ‫ظلَ ُموا أ َ ْنف‬ َ ‫شةً أ َ ْو‬ َ ‫اح‬ ِّ َ‫َوالَّذِّينَ ِّإ َذا فَ َعلُوا ف‬ َ‫علَى َما فَعَلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمون‬ َ ‫ُص ُّروا‬ َ ُ‫الذُّن‬ َّ ‫وب ِّإ َّال‬ ِّ ‫َّللاُ َولَ ْم ي‬ Dina ayat nembe dijelaskeun. Pun oge sami sareng ibadah shaum.indikator keberhasilan hiji padamelan tiasa ditinggal tina berhasil atanapi heunteuna eta padamelan mencapai kana tujuan anu dimaksadna. apakah katakwaan urang sadayana mengalami peningkatan saatos urang ngalaksanakeun ibadah shaum. dikategoriken berhasil pami ibadah shaum eta tiasa mencapai tujuan shaum nyaeta ngabentuk jalmi-jalmi anu takwa sapertos anu paratntos difirmankeun ku Allah SWT dina surat Al-Baqarah ayat 183 َ‫علَى الَّذِّينَ ِّم ْن قَ ْب ِّل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُون‬ ِّ ‫علَ ْي ُك ُم‬ َ ‫الص َيا ُم َك َما ُك ِّت‬ َ ‫ب‬ َ ‫َيا أَيُّ َها الَّذِّينَ آ َ َمنُوا ُك ِّت‬ َ ‫ب‬ Maknana pami saatos sasih Ramadhan katakwaan jalmi anu ngalaksanakeun ibadah saum langkung ningkat tibatan sateuacan sasih Ramadhan Insya Allah shaumna kalebet shaum anu berhasil. ayat 4 ciri jalmi takwa. Kanggo langkung ngajentrekeun ka urang sadayana. urang tinggal sababaraha hiji ciri jalmi-jalmi takwa anu disebatkeun dina Surat Ali Imran ayat 133 . baik di waktos kondisi lapang atanapi sempit” .

Mangrupikeun perniagaan anu teu aya rugelna. Baik dalam kondisi kaya atanapi dalam kondisi teu acan kaya. Ari nahan hawa hafsu amarah teh mangrupikeun perkara nu gampil diucapkeun tapi sungguh sesah pisan dina pelaksanaan na. Rasulululah . Bakal dipaparin pahala anu berlipat ganda dugi ka langkung 700 kali lipat bahkan pami sedekahna dina sasih Ramadhan tos tangtos pahalana bakal langkung dilipatgandakeun tibatan dinten biasana Salajeungna. Anu hartosna : “Hai orang-orang yang beriman. sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab neraka yg pedih? (yaitu) kamu beriman kpd Allah dan RasulNYa dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan Jiwamu…. Sayid Qutub parantos ngajelaskeun yen amarah teh mangrupikeun perasaan manusiawi anu disarengan ku naekna tekanan darah. Saking istimewana jalmi nu tiasa nahan kana hawa nafsu amarah. bersedekah dalam berbagai kondisi baik nuju dipaparin kalaluasan rizki atanapi nuju werit ku rizki. Jalmi moal tiasa ngendalikeun amarah kecuali ku perasaan halus sareng lembut anu sumberna tina pancaran takwa.Al-ayat 2.Maknana tina ieu ayat nyaeta jalmi anu takwa bakal secara ikhlas berinfaq. Ciri Jalmi Takwa Anu Kadua nyaeta : َ ‫اظ ِّمينَ ْالغَ ْي‬ ‫ظ‬ ِّ ‫" َو ْال َك‬menahan marah" Dina tafsir Fi Zhilalil Quran . Aya dua kauntungan kango jalmi anu seneng berinfak sareng bershadaqah : 1. Sapertos anu difirman Allah SWT dina serat 10.

Kemampuan pengendalian hawa nafsu ieu tiasa janten sebagai buah tina ibadah Shaum anu tiasa dihartoskeun al imsak atanapi menahan. Syareatna nyaeta menahan tina hal-hal anu ngabatalkeun hakikatna menahan tina hawa nafsu anu matak ngajerumusken kana dosa. Ciri Takwa anu katilu nyaeta : َ َ‫" َو ْالعَافِّين‬memaafkan manusia" ِّ َّ‫ع ِّن الن‬ ‫اس‬ Karakter jalmi takwa salajengna nyaeta gampil memaafkan kana kalepatan jalmi. namung ari jalmi anu kuat teh nyaeta jalmi anu tiasa nahan dirina nalika nuju ambek (HR Bukhary muslim) Jalmi anu takwa bakal tiasa ngendalikeun emosi srg amarahna anu langkung tebihna tiasa dimaknai ngendalikeun hawa nafsuna. Anu dampakna jalmi anu takwa bakal gampil ngahampura kana kalepatan sasamina. Salajeungna.masihan pujian kanggo anjeuna sapertos anu disebatkeun dina hadits : ‫ب‬ َ َ‫سهُ ِّع ْن َد ْالغ‬ ِّ ‫ض‬ َ ‫شدِّي ُد الَّذِّى يَ ْم ِّلكُ نَ ْف‬ َّ ‫ ِّإنَّ َما ال‬، ‫ع ِّة‬ َ ‫ص َر‬ َ ‫لَي‬ َّ ‫ْس ال‬ ُّ ‫شدِّي ُد ِّبال‬ Hartosna : Jalmi anu kuat teh sanes jalmi anu jago gelut. Saatosna hawa nafsu sareng amarah tiasa dikendalikeun. tinangtos moal aya dendam anu bersemayam dina hate jalmi anu takwa. Komo deui ibadah shaum parantos ngalatih umat islam kanggo sabar .

Dumasar kana ayat ieu tiasa dimaknai ku urang sadayana yen kanggo mengukur ketaqwaan urang atanpi mengukur keberhasilan puasa urang salah sawios indikatorna nyaeta apakah urang seneng bertaubat atanapi henteu. nyaeta : ‫َّللاَ فَا ْست َ ْغفَ ُروا ِّلذُنُو ِّب ِّه ْم َو َم ْن َي ْغ ِّف ُر‬ َ ُ‫ظلَ ُموا أ َ ْنف‬ َّ ‫س ُه ْم َذ َك ُروا‬ َ ‫شةً أ َ ْو‬ َ ‫اح‬ِّ َ‫َوالَّذِّينَ ِّإ َذا فَ َعلُوا ف‬ َ‫علَى َما فَعَلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمون‬ َ ‫ُص ُّروا‬ َ ُ‫الذُّن‬ َّ ‫وب إِّ َّال‬ ِّ ‫َّللاُ َولَ ْم ي‬ Jalmi anu takwa senantiasa bertobat kalayan taubat anu saleres-leresna taubat anu disebat taubatan nasuha. memasuki sasih Syawwal aya budaya anu ilahar di urang sadayana nyaeta nyungkeun sareng masihan hampura ka sasama umat islam. Budaya sapertos kieu anu kedah dilestarikeun meskipun hakekatna saling ngahapunten kedahna teu dikhususkeun wungkul dina sasih Ramadhan atanapi sasih syawwal. Sajabana ti eta. Pami jalmi anu takwa ngalakuken perbuatan fahsya srg dolim arajeuna enggal tobat ka Allah sareng anjeuna janji moal ngalakukeun deui perbuatan anu fahsya sareng dolim eta. Insya Allah puasa urang kalebet berhasil.sareng empati kana penderitaan sasama. Anu terakhir Ciri jalmi takwa anu kaopat. . Pami urang ngalakukeun kesalahan salajengna enggal tobat nyungkeun ampun ka Allah SWT kalayan janji moal ngalakukeun deui . Ieu mangrupikeun budaya anu saluyu pisan sareng ciri jalmi takwa. anu hasilna tina eta latihan hate hate jalmi anu ngalaksanakeun ibadah shaum tangtos bakal lembut moal heuras ibarat batu anu antukna gampil ngahampura kana kalepatan sasamina.

eta hartosna urang masih tebih kana predikat takwa sareng shaum urang mung kenging lapar sareng dahaga wungkul.Tapi pami sabalikna urang ngalakukeun dosa sareng urang sadar kana dosa sareng maksiat anu tos dilakukeun tapi urang teu enggal tobat ka Allah. ‫ ونفعني وإياكم بما فيه من‬،‫بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم‬ ‫ أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم‬.‫اآليات والذكر الحكيم‬ ‫ فاستغفروا هللا إنه هو الغفور الرحيم‬، ‫ولسائر المسلمين‬ .

‬‬ ‫‪urang sami-sami silih lubarkeun kalepatan sareng dosa ka kulawargi. ‫‪KHUTBAH KADUA‬‬ ‫‪Jamaah Jum’at anu Sami-sami miharep Ridlo Allah SWT. sareng ibadah-‬‬ ‫‪ibadah sanesna anu parantos dilaksanakeun dina sasih Ramadhan diganjar‬‬ ‫‪ku pahala Allah anu berlipat ganda.‬‬ ‫‪Salajengna kanggo nyampurnakeun ikhtiar urang supados tiasa Idul Fitroh. ka‬‬ ‫‪tatanggi sareng ka saderek-saderek umat islam sadayana.‬اللَّ ُه َّم ِّإنَّا نَسْأَلُكَ ْال ُه َدى َوالتُّقَى َوال َعفَ َ‬ ‫اف َوال ِّغنَى‬ ‫صا ِّدقًا َذا ِّك ًرا‪َ ،‬وقَ ْلبًا خَا ِّشعًا ُم ِّن ْيبًا‪َ ،‬و َ‬ ‫ع َمالً‬ ‫سانًا َ‬ ‫اللَّ ُه َّم ِّإنَّا نَسْأَلُكَ أ َ ْن ت َْر ُزقَ ُكالًّ ِّمنَّا ِّل َ‬ ‫صا ِّدقًا خَا ِّل ً‬ ‫صا‪،‬‬ ‫صا ِّل ًحا زَ ا ِّكيًا‪َ ،‬و ِّع ْل ًما نَافِّعًا َرافِّعًا‪َ ،‬و ِّإ ْي َمانًا َرا ِّس ًخا ثَابِّتًا‪َ ،‬ويَ ِّق ْينًا َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫اإلك َر ِّام‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫‪.‬إِّنَّكَ َ‬ ‫اب النَّ ِّ‬ ‫ار‬ ‫سنَةً َوقِّنَا َ‬ ‫ع َذ َ‬ ‫سنَةً َوفي ِّ‬ ‫اآلخ َرةِّ َح َ‬ ‫‪.‬ربَّنَا َ‬ ‫َ‬ ‫اللَّ ُه َّم ا ْغ ِّف ْر ِّل ْل ُمؤْ ِّمنِّيْنَ َو ْال ُمؤْ ِّمنَاتِّ‪َ ،‬و ْال ُم ْس ِّل ِّميْنَ َو ْال ُم ْس ِّل َماتِّ‪ ،‬األَحْ َي ِّ‬ ‫اء ِّم ْن ُه ْم َواأل َ ْم َواتِّ‪،‬‬ ‫اء‬ ‫س ِّم ْي ٌع قَ ِّريْبٌ ُم ِّجي ُ‬ ‫ْب ال ُّد َ‬ ‫ع ِّ‬ ‫‪.‬و ِّرزقا َحالالََ طيِّبًا َوا ِّسعًا‪ ،‬يَا ذا ال َجال ِّل َو ِّ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫س ِّمي ُع ْالعَ ِّلي ُم‬ ‫س ُج ْو َدنَا َوتِّ َال َوتَنَا إِّنَّكَ أ َ ْنتَ ال َّ‬ ‫صيَا َمنَا َوقِّيَ َمنَا َو ُر ُك ْو َ‬ ‫عنَا َو ُ‬ ‫اربَّنَا تَقَب َّْل ِّمنَّا ِّ‬ ‫َ‬ ‫غ قُلُ ْوبَنَا بَ ْع َد إِّ ْذ َه َد ْيتَنَا‪َ ،‬وهَبْ لَنَا ِّم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمةً‪ ،‬إِّنَّكَ أ َ ْنتَ َ‬ ‫الو َّه ُ‬ ‫اب‬ ‫‪َ . sumangga urang sami sami ngadoa ka‬‬ ‫‪Allah SWT mugi-mugi shaum urang ditampi ku Allah SWT.‬ربَّنَا ال ت ُ ِّز ْ‬ ‫ظلَ ْمنَا أ َ ْنفُ َ‬ ‫سنَا َو ِّإ ْن لَ ْم ت َ ْغ ِّف ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُك ْون ََّن ِّمنَ الخَا ِّس ِّريْنَ‬ ‫‪.‬ربَّنَا آتِّنَا في ال ُّد ْنيَا َح َ‬ ‫َ‬ ‫ع ِّن ْالفَحْ ش ِّ‬ ‫َاء‬ ‫ان َو ِّإ ْيت َِّاء ذِّي القُ ْربَى َويَ ْن َهى َ‬ ‫س ِّ‬ ‫هللا يَأ ْ ُم ُر بِّ ْال َع ْد ِّل َو ِّ‬ ‫اإلحْ َ‬ ‫ِّعبَا َد هللاِّ ‪:‬إِّ َّن َ‬ .‬‬ ‫على محمد وعلى اله‬ ‫اللهم صل وسلم‬ ‫واصحابه اجمعين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Di penghujung sasih Ramadhan ieu.

satu sama lain saling mengucapkan. َّ ‫ تَقَبَّ َل‬: ‫لر ُج ِّل يَ ْو َم ْال ِّعي ِّد‬ ‫َّللاُ ِّمنَّا َو ِّم ْنك‬ َ ْ ‫َو َال بَأ‬ َّ ‫س أ َ ْن يَقُو َل‬ َّ ‫الر ُجل ِّل‬ . pen). ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berjumpa dengan hari ‘ied (Idul Fithri atau Idul Adha.[1] Imam Ahmad rahimahullah berkata. “Taqobbalallahu minna wa minka (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian). ٍ ‫ض ُه ْم ِّلبَ ْع‬ Dari Jubair bin Nufair. ‫سلَّ َم ِّإ َذا ا ِّْلتَقَ ْوا‬ َ ‫علَ ْي ِّه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ‫َّللا‬ ِّ َّ ‫سو ِّل‬ َ ‫َّللا‬ ُ ‫اب َر‬ُ ‫ص َح‬ ْ َ ‫ َكانَ أ‬: ‫فعن ُجبَي ِّْر ب ِّْن نُفَي ٍْر َقا َل‬ ‫ إسناده حسن‬: ‫ قال الحافظ‬. ‫َّللاُ ِّمنَّا َو ِّم ْنك‬ َّ ‫ تَقَبَّ َل‬: ‫ض‬ ُ ‫ يَ ْو َم ْال ِّعي ِّد يَقُو ُل بَ ْع‬. ُ ‫َو ْال ُم ْن َك ِّر َو ْالبَ ْغي ِّ يَ ِّع‬ َ‫ظ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُر ْون‬ TAMBIHAN KANGO PANGAOSAN Apa yang mesti kita ucapkan ketika bertemu saudara kita di hari raya Idul Fitri? Adakah ucapan khusus yang diajarkan? Taqobbalallahu minna wa minkum Perlu diketahui bahwa telah terdapat berbagai riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu ‘anhum bahwa mereka biasa mengucapkan selamat di hari raya di antara mereka dengan ucapan “Taqobbalallahu minna wa minkum” (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).” Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

“Tidak mengapa (artinya: boleh-boleh saja) satu sama lain di hari raya ‘ied mengucapkan: Taqobbalallahu minna wa minka”. “Iya betul sekali. tidak dimakruhkan. َ ‫َّللاُ ِّمنَّا َو ِّم ْنك‬ َّ ‫ تَقَبَّ َل‬: ‫ض‬ ٍ ‫ض ُه ْم لَبَ ْع‬ ُ ‫َر َجعُوا ِّم ْن ْال ِّعي ِّد يَقُو ُل بَ ْع‬ ‫ث أ َ ِّبي أ ُ َما َمةَ إ ْسنَا ٌد َج ِّي ٌد‬ ِّ ‫ َحدِّي‬. “Tidak mengapa mengucapkan seperti itu. Salah seorang ulama. ‘Taqobbalallahu minna wa minkum’?” Imam Ahmad menjawab. apakah dengan ucapan. “Mengucapkan semacam tadi tidaklah dimakruhkan pada hari raya ‘ied. ‫ فَ َال ت ُ ْك َرهُ أ َ ْن يُقَا َل َه َذا يَ ْو َم ْال ِّعي ِّد‬. َ ْ ‫ َال بَأ‬: ‫قَا َل‬. Harb mengatakan.” Kisah tadi diriwayatkan oleh penduduk Syam dari Abu Umamah. “Imam Ahmad pernah ditanya mengenai apa yang mesti diucapkan di hari raya ‘ied (‘Idul Fithri dan ‘Idul Adha).” Ada pula yang mengatakan.” Imam Ahmad mengatakan. ‫َّللاُ َو ِّم ْن ُك ْم‬ ‫س‬ َّ ‫اس فِّي ْال ِّعي َدي ِّْن تَقَبَّ َل‬ َ ‫سئِّ َل أَحْ َم ُد‬ ِّ َّ‫ع ْن قَ ْو ِّل الن‬ ُ : ٌ‫َوقَا َل َح ْرب‬ : ‫قِّي َل‬. “Betul demikian. “Apakah Watsilah bin Al Asqo’ juga berpendapat demikian?” Imam Ahmad berkata. . Ada pula yang mengatakan.” ‫ ُك ْنت‬: ‫ قَا َل‬، ‫ أ َ َّن ُم َح َّم َد بْنَ ِّزيَا ٍد‬، ‫ ِّم ْن َها‬، ‫ِّيث‬ َ ‫ع ِّقي ٍل فِّي ت َ ْهنِّئ َ ِّة ْال ِّعي ِّد أ َ َحاد‬ َ ‫َو َذ َك َر اب ُْن‬ ‫سلَّ َم فَ َكانُوا إ َذا‬َ ‫علَ ْي ِّه َو‬ َّ ‫صلَّى‬ َ ُ‫َّللا‬ َ ِّ ‫ب النَّبِّي‬ ْ َ ‫غي ِّْر ِّه ِّم ْن أ‬ ِّ ‫ص َحا‬ َ ‫َم َع أَبِّي أ ُ َما َمةَ ْالبَا ِّه ِّلي ِّ َو‬ ‫ إ ْسنَا ُد‬: ‫وقَا َل أَحْ َم ُد‬. ‫ نَ َع ْم‬: ‫ َو َواثِّلَةَ ب ِّْن ْاأل َ ْسقَعِّ ؟ قَا َل‬: ‫ع ْن أَبِّي أ ُ َما َمةَ قِّي َل‬ َ ‫ش ِّام‬َّ ‫ َي ْر ِّويه أ َ ْه ُل ال‬، ‫ِّب ِّه‬ ‫ َال‬: ‫قَا َل‬.

“Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. aku pun akan membalasnya. Di antara hadits tersebut adalah dari Muhammad bin Ziyad. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku. Jika mereka kembali dari ‘ied (yakni shalat ‘ied.Ibnu ‘Aqil menceritakan beberapa hadits mengenai ucapan selamat di hari raya ‘ied. ia berkata. “Ucapan selamat semacam ini tidak dikenal di Madinah. “Taqobbalallahu minna wa minkum wa ahaalallahu ‘alaika” dan semacamnya.” Ia berkata. maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib. “Aku pernah bersama Abu Umamah Al Bahili dan sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lainnya. Imam Ahmad mengatakan. ‘Ali bin Tsabit berkata. Akan tetapi. pen). Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya.” Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya beliau berkata. sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya . Namun jika ada yang mengucapkan selamat padaku. “Aku pernah menanyakan pada Malik bin Anas sejak 35 tahun yang lalu. “Aku tidak mendahului dalam mengucapkan selamat (hari raya) pada seorang pun. ‘Taqobbalallahu minna wa minka” Imam Ahmad mengatakan bahwa sanad riwayat Abu Umamah ini jayyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. satu sama lain di antara mereka mengucapkan. “Adapun tentang ucapan selamat (tah-niah) ketika hari ‘ied seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah shalat ‘ied.” Demikian berbagai nukilan riwayat sebagaimana kami kutip dari Al Mughni[2]. aku akan membalasnya”.

Karena orang-orang tidaklah menjadikannya sebagai ibadah dan bentuk pendekatan diri pada Allah. “Apa hukum jabat tangan. Intinya. Ini hanyalah dilakukan dalam rangka ‘adat (kebiasaan).”[3] Selamat Hari Raya Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rahimahullah ditanya. ‘Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. memuliakan dan penghormatan. Sebagaimana para ulama katakan. ia pun memiliki qudwah (contoh).”[4] Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ditanya.bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Selama itu hanyalah adat (kebiasaan) yang tidak ada dalil yang melarangnya. Dan barangsiapa yang meninggalkannya. maka ia memiliki qudwah (contoh). “Ucapan selamat ketika hari raya ‘ied dibolehkan. barangsiapa yang ingin mengucapkan selamat. Tidak ada ucapan tertentu saat itu. “Apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Lalu adakah ucapan tertentu kala itu?” Beliau rahimahullah menjawab. saling berpelukan dan saling mengucapkann selamat setelah shalat ‘ied?” Syaikh rahimahullah menjawab. Apa yang biasa diucapkan manusia dibolehkan selama di dalamnya tidak mengandung kesalahan (dosa). “Perbuatan itu semua dibolehkan. Sedangkan ibadah itu terlarang dilakukan kecuali jika sudah ada petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya’”[5] . maka itu asalnya boleh.

Buktinya. Ketika berbuat salah. tidak ada satu dalil yang menunjukkan seperti ini. sah-sah saja untuk tinggalkan shalat dan ibadah wajib lainnya. Ucapan ini dari segi makna kurang bagus. Karena jika dikhususkan seperti ini harus butuh dalil dari Al Qur’an dan Al Hadits. tidak ada pengkhususan di Idul Fithri untuk saling maaf memaafkan. Waktu untuk saling memohon maaf itu luas. Ucapan “Taqobbalallahu minna wa minkum” pun tidak dikhususkan saat Idul Fithri. yakni ucapan “Minal ‘Aidin wal Faizin”. . setelah itu sah-sah saja untuk maksiat. Mohon Maaf Lahir Batin Satu catatan pula yang mesti diperhatikan. Akibat ucapan keliru. ketika Idul Adha dianjurkan ucapan semacam ini sebagaimana kita dapat melihat dalam penjelasan berbagai riwayat di atas. “Taqobbalallahu minna wa minkum” dan lainnya. Ini suatu kalimat yang rancu. Idul Fithri bukanlah waktu khusus untuk saling maaf memaafkan. berarti ucapan selamat hari raya itu bebas. Arti dari ucapan tersebut adalah “Kita kembali dan meraih kemenangan”. Artinya. berujung pada amalan yang keliru.Dari penjelasan di atas. Ini sungguh salah kaprah. bisa dengan ucapan “Selamat Hari Raya”. Seolah- olah saat Idul Fithri hanya khusus dengan ucapan semacam itu. langsung meminta maaf. Karena bisa jadi orang memahami yang dimaksud adalah kita kembali pada maksiat. Minal ‘Aidin wal Faizin Satu ucapan lagi yang keliru saat Idul Fithri. Kita mau kembali ke mana? Apa pada ketaatan atau maksiat? Jika mengandung dua makna seperti ini hendaknya ditinggalkan. Tidak mesti di saat Idul Fithri. itulah yang tepat. ibadah hanya di bulan Ramadhan saja. Semacam sering kita dengar tersebar ucapan “Mohon Maaf Lahir dan Batin” saat Idul Fithri.

Or. makna “Minal ‘Aidin wal Faizin” adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian.Id. Makna kalimat “Minal ‘Aidin wal Faizin” adalah “Kita kembali dan meraih kemenangan”. Namun sebagaimana diterangkan di atas.Satu hal lagi yang mesti dipahami. Sehingga sudah sepantasnya kita hindari. taqobbalallahu minna wa minkum. Ini sungguh keliru. Ucapan yang lebih baik adalah sebagaimana telah dikemukakan di awal tulisan dan dicontohkan langsung oleh para sahabat. Ini pemahaman orang yang tidak paham bahasa Arab. dari sisi makna kalimat ini keliru. Kami pun doakan pada para pembaca Muslim. Dikira artinya adalah kalimat selanjutnya. Dan bukan maknanya adalah “Mohon Maaf Lahir dan Batin”. yakni “Taqobbalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian)”. Setiap kali ada yang ucapkan “Minal ‘Aidin wal Faizin” lantas diikuti dengan kalimat “Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Semestinya hal ini diluruskan. .