You are on page 1of 3

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE
Agencija za državnu službu Aгенција за државну службу
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Civil Service Agency

Na osnovu člana 37., 87., stav 2. i 99. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Općine Gračanica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Gračanica

46
4 /
0

01.Viši stručni saradnik za prostorno planiranje u Službi za prostorno uređenje, geodetske i
imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac,
02.Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za prostorno uređenje, geodetske i
imovinsko pravne poslove - 2 (dva) izvršioca.

01.Opis poslova: vodi dokumentaciju potrebnu za praćenje stanja u prostoru, prati provođenje
dokumenata prostornog uređenja i izrađuje izvještaje o provođenju dokumenata po osnovu
uređenja; u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, po svim podnesenim zahtjevima,
utvrđuje da li je gradnja u skladu sa dokumentima prostornog uređenja i drugim uslovima za taj
prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, izrađuje izvode i daje
podatke iz prostorno planske dokumentacije neophodne za izdavanje urbanističke saglasnosti,
utvrđuje urbanističko tehničke uslove gradnje, utvrđuje položaj, funkciju i oblikovanje građevine,
uslove za uređenje građevinskog zemljišta, vrši obračun rente i skloništa i utvrđuje druge uslove
gradnje; izrađuje izvode i daje podatke iz prostorno planske dokumentacije za potrebe Odsjeka i
drugih službi; u postupku izdavanja odobrenja za gradnju, po svim podnesenim zahtjevima vrši
provjeru i potvrdu kompletnosti projektne dokumentacije; učestvuje u obezbjeđenju neophodnih
dokumenata i drugih podataka za izradu dokumenata prostornog uređenja za nosioca priprema,
odnosno nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja; učestvuje u radu Komisije za davanje
stručne ocjene u gradnji na prostoru za koji nisu donešeni regulacioni plan i urbanistički projekat;
prati usklađenost prostorno planske dokumentacije sa propisima; učestvuje u izradi plana
parcelacije; uspostavljanje jedinstvenog GIS sistema u oblasti prostornog planiranja, korištenja
zemljišta i zaštite prostora za područje općine; primjena GIS sistema za sve vrste planskih
dokumenata; predlaže opremanje građevinskog zemljišta; priprema stručne podatke za nacrte
općinskih propisa iz nadležnosti urbanizma i građenja; vodi evidenciju iz djelokruga svoga rada;
priprema podatke za izvještaje i informacije iz oblasti urbanizma i građenja; priprema podatke za
uvjerenja iz oblasti urbanizma i građenja; priprema podatke za odgovore na dopise upućene
Odsjeku; učestvuje u radu Komisije za tehnički pregled; obavlja i druge poslove po nalogu
Načelnika, njegovog pomoćnika i šefa Odsjeka.

02.Opis poslova: prati, proučava i izvršava zakone i druge propise iz oblasti osnovnih geodetskih
radova, katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja; izrađuje redovne i
periodične izvještaje i informacije; osigurava primjenu u praksi novih stručnih dostignuća iz oblasti
geodezije i katastra; odgovara za blagovremeno, zakonito i kvalitetno vršenje poslova iz oblasti
katastra nekretnina; planira i priprema poslove prevođenja katastarskih podataka u digitalni oblik i
adresa:Kulovića 7, 71000 Sarajevo / telefon +387(33)552 040 / fax +387(33) 552 051; 251 764 / e-mail: info@adsfbih.gov.ba / web: www.adsfbih.gov.ba

Integritet – Uslužnost - Efikasnost

gov. učestvuje u izradi BPKM. projektuje i postavlja tačke geodetske osnove sa utvrđivanjem njihovog položaja visine. b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. koji se vrednuje sa ostvarenih 180 ECTS bodova. -najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme. 75 000 Tuzla. građevinske struke ili arhitektura. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. -najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme. nakon 06.adsfbih. kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: Za poziciju 01: -VSS / VII stepen stručne spreme. godine. instalacija i vodovoda sa izradom baze podataka. kartografisanje i izrada osnovnih karata. učestvuje u izradi dokumentacije i elaborata za komunalne uređaje i instalacije za potrebe općinskog organa uprave i općinskih javnih preduzeća.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci. (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci. koji se vrednuje sa ostvarenih 240 ECTS bodova. -poznavanje rada na računaru. softverske aplikacije katastar. -poznavanje rada na računaru. odnosno Visoko obrazovanje prvog. vodi i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu načelnika Općine. geodetske struke. šefa Službe i Odsjeka. radi geodetsko snimanje podzemnih objekata.gov. važeća vozačka dozvola “B” kategorije. pruža namještenicima potrebnu stručnu pomoć. drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www. -položen vozački ispit “B” kategorije. Za poziciju 02: -VSS / VII stepen stručne spreme. razvija primjenu satelitskih geodetskih mjerenja i određivanja GMSS tačaka i geodetske osnove. informiše šefa Službe o stanju i problemima u geodetskoj oblasti i predlaže mjere. obezbjeđuje stručan i siguran način korištenja jedinstvenog informacionog sistema katastra FBiH.fakultetska diploma (nostrificirana diploma. 2. Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Trg Slobode bb.04.adsfbih.1992. ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ. 4. uspostavlja izradu i održavanje premjera i katastra zemljišta.ba).dokaz po poznavanju rada na računaru. drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.prati izvršenja ugovora. nakon završene visoke stručne spreme. -položen vozački ispit “B” kategorije.ba. nalazi se na web stranici Agencije: www.ba). 3. . odnosno Visoko obrazovanje prvog. vrši složene poslove u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja i podzemnih instalacija. katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja. vrši kontrolu i prijem geodetskih elaborata izrađenih od drugih pravnih lica ovlaštenih za obavljanje te djelatnosti. izrada projekata komasacije zemljišta. poslovi katastarskog plasiranja i bonitiranja zemljišta i utvrđivanje ljestvica katastarskog prihoda. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton.

magistar uprave . O datumu. kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. DIREKTOR Refik Begić. izdati nakon objave javnog konkursa.gov. odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH».gov. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili Visoko obrazovanje prvog. smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri. Trg Slobode bb. 75 000 Tuzla. D. nakon položenog stručnog ispita za namještenike. 5. Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa. -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike..kandidati za radno mjesto 02.ba. javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. o čemu neće biti pismeno obaviješten.ba). ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www. drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH. Imena kandidata se ne objavljuju. 6. neće se uzeti u razmatranje.adsfbih. Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu. neuredne i neblagovremene prijave. www. dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. dužni su dostaviti i: -dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe. 75 000 Tuzla sa naznakom: ''Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Gračanica “ Nepotpune. vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita. Prijavu na konkurs. Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita. preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Trg Slobode bb.adsfbih.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton. V. Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. putem pošte.