You are on page 1of 2

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS

Ang Pambansang Sentro sa Edukasyong Pangguro
Kolehiyo ng Pagpapaunlad Pangguro
Fakulti ng mga Sining at Wika
KAPISANANG DIWA AT PANITIK (KADIPAN)
Maynila

I. PAMAGAT NG GAWAIN:

PAMUNUAN PATIMPALAK SA PAGGAWA NG TEXTULA
2016-2017
“PANITIKAN SA MAKABAGONG PANAHON”
JOHN CARLOS D. EVANGELISTA
Pangulo

MARIE KRISTEL B. CORPIN II. INAASAHANG PETSA: Ika – 3 hanggang 17 ng Agosto 2016
Pangalawang Pangulo-Panloob

JOHN PATRICK I. IPAZ
Pangalawang Pangulo-Panlabas III. INAASAHANG LUGAR: ----
GERLIE R. PAREJO
Kalihim
IV. INAASAHANG MAKIKIDALO: Mga kasapi ng Kapisanan at mga
JAZZ LENDLE P. DY
Pangalawang Kalihim mag-aaral, propesor, administrasyon, at istap ng pamantasan
HARLENE MAE D. MORAL
Ingat-Yaman
V. INAASAHANG KALABASAN: Maging maalam sa pagbuo ng tula
RANNY G. FERNANDEZ
Pangalawang Ingat-Yaman sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya.
MARYVIE E. TAYO
Tagasuri
VI. RASYUNAL: Ang Patimpalak sa Paggawa ng Textula ay isang
MARIBELLE A. CORPUZ
Tagapagbalita gawain sa taunang buwan ng wika na pinamagatang na may temang
JAMES MICHAEL P. EDPAO
“Filipino: Wika ng Karunungan”. Tinaguyod ito ng Kapisanang Diwa at
Tagapamahala Panitik (KADIPAN), ang opisyal na samahang pang-akademiko ng mga
nagpapakadalubhasa sa Filipino sa ilalim ng Fakulti ng Sining at mga
MGA DIREKTOR Wika ng Pamantasang Normal ng Pilipinas. Maipapakita nito sa mga
ANGELA MAE A. PAMAOS mag-aaral ng pamantasan na sa pamamagitan ng mga makabagong
Sangay Bigkasan
kagamitan sa makabagong konsepto ng mundo ay maipapamalas pa
JOHN CARLO B. CABILAO rin ng bawat kabataan ang pagkaalam sa panitikan gamit ang wikang
Sangay Pilantik
Filipino bilang isa sa pangunahing tagapagpaunlad nito.
CHELSEY MAE D.C. BALTAZAR
Sangay Salamin

VII. LAYUNIN
MGA KINATAWAN NG IKALAWANG
TAON
Pangkalahatang Layunin:

 Ang gawaing ito ay naglalayong mas mahikayat ang mga
kabataan na mahalin at mas paunlarin ang panitikang Filipino
DR. VOLTAIRE M. VILLANUEVA gamit ang ating sariling wika bilang midyum nito.
Tagapayo

PROP. RUTH A. ALIDO
Tiyak na Layunin:
Katuwang ng Dekana, Fakulti ng mga
Sining at Wika  Magamit ang makabagong mundo bilang inspirasyon sa palubog
DR. RITA B. RUSCOE na kalagayan ng wikang Filipino at ipakita sa mga kabataang
Dekana, Kolehiyo ng Pagpapaunlad ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng paggawa ng isang
Pangguro
tula.
DR. ESTER B. OGENA
Pangulo, Pamantasang Normal ng
Pilipinas  Maipakita ang kahalagahan ng wikang Filipino, kalakip ng ating
kultura sa pamamagitan ng paggawa ng tula gamit ang isa sa
____________________________________________________
Fakulti ng mga Sining at Wika-BPS 104/PBO
T.P. 2016-2017/pboskadipan.pnumanila@gmail.com
Para sa Opisyal na gamit lamang

CORPUZ Tagapamahala. 2016-2017/pboskadipan. ALIDO Katuwang na Dekana. RUTH A.pnumanila@gmail. Fakulti ng mga Sining at Wika Inaprubahan ni: DR. Load -- Inihanda ni: MARIBELLE A. VOLTAIRE M. MUNGKAHING GUGUGULIN: AYTEM HALAGA I. VILLANUEVA Tagapayo.00 II. mga pangunahing makabagong teknolohiya na alam halos ng pangkalahatan lalo na ng kabataan. Sim card Php. RUSCOE Dekana. PROGRAMA IX. RITA B. KADIPAN Inirekomenda ni: PROP.com Para sa Opisyal na gamit lamang . VIII. Buwan ng Wika 2016: Patimpalak sa Paggawa ng Textula Nabatid ni: DR.P. 30. Kolehiyo ng Pagpapaunlad Pangguro ____________________________________________________ Fakulti ng mga Sining at Wika-BPS 104/PBO T.